Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

htdjkewbf rjvtnfc ufdc6 epfhvfpfhb relb bwbc6 lff[kjt-

,bs bctsbdt6 hjujhb cfc[kfdb lfybsfw ufbhqdtdf ujhfc ktb,b7

fafseht,ty ibuybs ,fy]udkbfy [tkc cfv[bkb vfcfkbc cfgjdytkfl

lf ufvjqdb’t,ekb ,bzeyf fv ecbfvj afseh-,jhbfkib _ 2ltlbrj6

vewtkb ufvbzhtcj36 lfb.dbht,c7 bvltyfl pfhlfvwtvb fqvjxylt,f

vjpfhlbc nhfvdbht,f rjvtnbc relbs6 sthsvtn okfvlt cbpvfhibfw

xftltdyt,f lf kjubycfw fcdtkt,c [jkvt8

fhf6 fv vjyfrdtsib hjlbc fqclut,f j’tkfidbkbc cfuf7 fhw abkbgjdsfy

uf,ffct,bc ;fvc6 hjwf ufysfdbceakt,ekb gfnbvhbcfufy

cfynf rkfecbdbs thut,f ufmwtdbcfsdbc fewbkt,tkb .jdtkb

odhbkvfyb7 fqfhw cnfkbybpvbc vfyrbtht,fsf lfabmcbht,bcfc se

ufvmwtdsf rkfcbabrfwbbcfc7 ]th cfvpflbcbf6 ]th vbnbktybxbcf lf

ujhfc lbcnfywbehb it[kf-itvj[kff7 thsb vbe.dt,f sfdbc ,tlbcothfc6

vbvfhsekt,fc fhrdtdc6 lhjc fpecnt,c8 vtjht _ cb,fhbnb

hjlbf6 ujukbvjukbs ufphlbkb6 2gfhnbfcf lf cfvij,kjc bm eylf

tvcf[ehjc6 cflfw vtnb cfzbhjt,ff37 sfyfw vbnbktybxb [jv

mfhsekb cbc[kbsff fityt,ek-ufystcbkb lf fvltyfl _ fhfchekafcjdyt,bc

rjvgktmct,bs lfpehuekb7

vbnbktybxb vjyljvt,bs lffhzj,c gbhdtk lhjifrc vtsjs[vtnt

pjybc cfdfhfelj flubkcfv.jatkpt7 ujhfc pehuc erfyff jwlfjs[b

cffsb lf jwlfstmdcvtnb rbkjvtnhb7 vbc wyj,btht,fib ufbtkdt,c

rdbwpt ho.bkbdbs vjv[nfhb bfujhf gfgfc6 bubdt ytnfhbc6 lfyfkfgfhfrt,b5

o.kbs erdt b.j7 f[kf wtw[kbs ofbhqdyt,f7

pehuc erfyff ctmnfynbs lfpecnt,ekb jhbtynbhb6 vtjs[vjwt

vthblbfybcf lf cfvjwlfvtfst gfhfktkbc uflfrdtsfpt vlufhb

ujkbwbyt,bc mj[b7 sdbs ]bvitlbc fhfv[fybc ujycfctbhj fv,t,bw

xfdkbkbf7 jlf6 v[jkjl ufmwtdbc jwlfvtw[ht lqtc uflft.ht,f

rbltw vfhnjrfw rjkbf-cfystkc6 hjvtkbw tatvbf obyfvqdfhbc

cbn.dt,ib frevbkt,ekb cb,ytkbc itvfyuhtdtkb ’fkff7 bhtvbc

cfzbhjt,fc ecf,est,c gjkbnbrehb vfh,tyfkb rjkbf-cfystkc6

lf hjltcfw v,jhufkb cf.blkfl ]b,tpt ufbrhfdc [tkc5

2dth vju.blb777 _ tn.dbc vfhnjrfwb6 hjvtkbw sdtib ths[tk

ufvjlbc lf,fib lf .dbhbc5 _ gjkbnbrfyt,j6 oftshbts6 ufevfh-

]jc xhlbkjtsbc [fk[sf sfdbceakt,fcj7 fvbc ufvujyt [fk[c

sehvt nfyib fphbfkt,c _ se ubylf6 vjbgfht6 fmf v.fdc6 vfuhfv

lf,fib dbn.db6 bhtvb lfvtrfhuf-vtsmb7 se ufbutc6 hjv vju.blt6

cfystkb dbqf bmyt,f93

fb6 hjujhb htfkj,f tcfae’dkt,f j’tkfidbkbc fvjnbdnbdt-

528

More magazines by this user
Similar magazines