Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

qdbyjc fh uftrfht,f lf hjltcfw 2vjtshbt6 lfvbkbts sjhtv vt

dbwbj36 fqhbfklt,f vfdfyb6 sfyfw 2fhctyf dfh6 .eht,c lfufzhbsj36

2zrebs b.fdb ,b’brj6 sdfhf6 vjdbwkb itysdbcj36 itt[vbfyt,f

sesfi[bfct,ehfl ctabcrdthb’t lf jltc x[e,bcsfdb cfcbrdlbkjl

vjeqtht,c lfv,fxfc6 fvpfsbc n.dbbs ecekjl lftyfhw[t,f bfnfrpt

w[dbhgbhofikbkb ˜ufb[ctyts 2’tukb .dtkfcsdbc3—7

lf cojhtl fmtlfy xfbcf[t,f fhctyf j’tkfidbkbc fqcfchekbc

cfuf7 lfrdfkbfyt,ekbf lf[kblht,b6 hjv j’tkfidbkbc vjrdlbyt,fpt

vjv[lfhbcfvt,h bkfgfhfrjy7 lemyblfy jwbjlt yf,b]pt

lffult,ty 2thjdyek uvbhc37 wjnf [fyib fvpf vfhfv,ltkbc

vfh]dtyfcfw vjfh,tybyt,c vsbtksf flfs-otcbc sfyf[vfl7 rdkfd

rjhtmnbdt,bf itnfybkb vtcndbhekib7 f[kf vrkfdbc vjvzhtkfl

rezfnytkb ufvjbx[bht,f7 itvlujvfl6 sfdfl utltdfybidbkc pfht,c

lffhbc[t,byt,ty actdlj-fhctyfc lfcfrh’fkfdfl7 fb6 hjujhb

fcjs[vjwb uhflecbs itvjfnhbfkt,c cfpjufljt,fib cbqhvbctekfl

xfxytekb cbyfvldbkbc inhb[t,c ujhf v,jhufkb _

fvbht]b,b zf,ef7

ufvfhskt,fw vj’t,ybkbf vcufdcb venfwbbcfsdbc5 sbsmjc j’tkfidbkbc

vjrdlbyt,f .dtkfc [tkc f’ktdc5 [fk[c bvbnjv6 hjv

vafhdtkj,bcfsdbc ufvelvt,ekb objrj,bcufy fvjbceysmjc8 sfdfl-fpyfehj,fc

hecsf [tkvobabc cfjnt,kfl6 ukt[j,bc fcfvj’hfdt,kfl

j’tkfidbkbc fdnjhbntnb czbhlt,f8 fmdt6 vrdlhtsbs

fqvclufhb fhctyf6 cfpjufljt,fib vtn tysepbfpvc lf itvfhst-

,fc ufvjbodtdc7

sbsmjc lfkfut,ekbf .dtkf v.tcb fqyfuj,bc rdfkj,fpt6 vfuhfv

udfdbo.lt,f eahj vsfdfhb vbpfylfcf[ekj,f5 xdty uvbhb eylf

d’thojs fhf bctsb6 hjujhbw fhbc6 fhfvtl_hjujhbw eylf

b.jc6 hjujhbc fityt,bcfw udrfhyf[j,c vbcb utuvbkb7 fmtlfy ufvjvlbyfht

j’tkfidbkbc atyjvtyc6 seylfw itrjobot,ekc6 ybflfub

ufvjwkbf7 tc ntyltywbf vothfkb zf,ef fvbht]b,bc evsfdhtc

wsjvbkt,fl vbvfxybf7 thjdyekb uvbht,bc cekbth cfv.fhjib [tkbc

afsehb6 vfsb rjhtmnbht,fyb bkepbfsf ufcfmfho.kt,kfl6

se c[df hfv cfzjzvfyj6 lbf[fw ebltj,bc6 egthcgtmnbdj,bc cbylhjvbs

lfcyt,jdfyt,f vujybf7 ujhf v,jhufkbc atyjvtyb [jv vbcbdt

cbn.dt,bs5 rfwb fhfdbyff6 rfwb fhfhfbcb7 fmtlfy ufvjvlbyfht

.dtkf afctekj,fc serb ufe,hfkjdt,f tkbc6 ,fhfmfkf xdty= hjujhb

vjcfsvtybf6 cbn.dbcfsdbc6 dsmdfs lf frf vjhxbkf’tc pfhfylbf

530

More magazines by this user
Similar magazines