Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

v,jhufkbc ibyfufyb vjyjkjub fhct,bsfl hjv ufyc[dfdlt,f vbnbktybxbc

abmhbcfufy6 fvbc sfj,fpt smvekf7 ujhf cfresfh se

mdt.ybc cfereyjdfy ,jubyj,fc exbyfhb itvflutykj,t,bs fbltdyt,c

gehufib ufzhbcfc7 vbnbktybxbc ujyt,f rb cf.dtkgehj bvgekct,bsff

lf’fuhekb6 wjkt,bc ufmwtdbsf lf v,jhufkbc flubkcfv.jakbc

lfpecnt,bs7 vfsb vtn.dtkt,fw ufyc[dfdt,ekb ihbanbs uflvjbwtvf7

vbnbktybxbc abmhb vothkbctek ajytnbrfc tvs[dtdf6 hjwf

ujhfc cekbc vj’hfj,f ifdb gtnbnbs ufvjbrdtst,f6 vfuhfv ev]j,tcbf

vbdtltdyjs vsfdfhc6 xfy’jkfybc atyjvtyc7

ujhf v,jhufkb xfy’jkfybc ktmwbt,c bv lhjc itethslt,f6

hjltcfw tc qbhct,bs fqcfdct6 ufhtuyj,bsfw cfyljvbfyb nb,tntkb6

vidblb ntv,hbsf lf ’eyob ;tcnbrekfwbbs fctsyfbhfl

mflfut,c5

2[tkvjwfheksf ,jkj sfditcfafhb gjkbnbrfyj,ff777

ufvfh]dt,bc vsfdfhb gbhj,f eybzj,ff7 ybzb se ufmdc6 cfmvtc

dth vjthtdb6 vbpfyc dth vbfqotd777 fewbkt,kfl cfzbhjf

bvbc hovtyfw6 hjv lfvfhw[t,fsf vbptpb ityib rb

fhf6 ufhtvjwdfibf777 lfvfhw[t,t,vf ufylblt,bc vfybf eylf

itu’byjs7 rbltd thsb hfv fhbc cfzbhj _ cbv[lfkt777

cbv[lfkt ufylblt,bc vfybbc sfyfvfdfkbf lf vjvlbyfhtj,c

hovtyblfy6 hjv vt se lfdbqegt,b6 xtvc ufcfrtst,tkc

c[df dthfdby uffrtst,c777 smdtyb vfybgekfwbt,bcfsdbc lfcf[ekb

ybflfub6 vpfl eylf b.jc vfhwdkbc vbqt,bc6 ufqbdt,bcf

lf .kjhnbc fvjnfybcfsdbc7 vbfmwbts .ehflqt-

,f6 f[fkufphlj,bc gjkbnbpt,ekvf yfobkvf odth-ekdfib

vjeidf7 tc ybiyfdc6 hjv htdjkewbehb cbnefwbf vobalt-

,f777 cbcntvbc fdnjhb fqtchekf6 erdt ]j]j[tsibf7 vbcvf

rktdhtnt,vf [tkbceakt,f dth ufb.dtc6 ;fylfhvsf vfvfvsfdfhb

vjfistc777 vjut[ctyt,fs6 lbl ,tkflc gfhfyjbbcf

lf ufylblt,bc vfybbc ufhlf6 nthjhbc frdbfnt,ekb

ibibw fodfkt,lf7 uekfubc lffhct,bc ths-thsb vbptpb

tctw uf[klfs777 uekfub cf[tkvobajcsdbc pfhfkbc vtnb

hjv fhfathbf6 rfhufl vjut[ctyt,fs777 tc cbcntvf rjveybpvbc

vnht,bc fqcfphltkb eybdthcbntnbf777 fvfsb ufytbnhfkt,ff

cfzbhj777 ofhvjblubyts eafhsjtcb fvybcnb-

532

More magazines by this user
Similar magazines