Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ib ht;bvbc ufflfvbfyeht,fc6 bydfkblt,bc6 fdflv.jat,bc6 vwbhtcfc]tkbfyb

gfnbvht,bcf lf mfkt,bc lfe.jdyt,kbd ufysfdbceakt,fc lf

c[df fvudfh gbhj,t,c itbwfdlf37

f[kf 2ujhfc3 cbnefwbfc itd[tljs5

2cfvudthlbfy ghtfv,ekfc vjcltdlf vjs[jdyfsf sjhvtnb geymnb5

!7 cfyjvhj cbcntvbc ufemvt,f7 buekbc[vt,jlf yjvht,b6 xdtyb

udfh-cf[tkbc vfubdhj,fc hjv fchekt,lf lf udtrthf vrthlpt6

vfhw[tyf vrkfdpt6 vfh]dtyf ,fh’f.pt lf melpt7 @7 ,fhfrt,bc ufqt,f6

fye bv otcbc ufemvt,f6 hjvkbc sfyf[vfl6 cfqfvjc idblblfy lbkbc

tmdc cffsfvlt xfrtnbkib dbc[tlbs7 #7 ubcjct,bc vj[cyf cfw[jdht,tkb

cflujvt,blfy7 $7 vboth-vjothbc sfdbceakt,f7 jabwbfkehfl

otkboflib jhb othbkbc vbothbc eakt,f udmjylf7 ghfmnbrekfl

fhw tc [lt,jlf7 %7 gfnbvfhsf vfcbc wyj,f v[fhtl7 fvbs udbyljlf

vbudtqobf bctsb dbsfht,bcfsdbc6 hjwf .dtkf cfzbh,jhjnj cfrbs[b

flvbybcnhfwbfcsfy vjkfgfhfrt,bs6 ehsbthsitsfy[vt,bs

uflfo.lt,jlf7 ^7 hdfcffsbfyb cfveifj lqt7 fscffsbfypt yfrkt,b

lqblfy uekfubc lffhct,bcf6 fhw ths ,fyfrib fh .jabkf7 &7 .dtkf

ew[jtkbc uf.dfyf gfnbvhj,bc dflbc sfdbfys cfvij,kjib vjcf[ltkfl6

se vfsb rfyjyb fvfc cfzbhjl xfsdkbc7 *7 vwbhtdflbfyb

gfnbvht,bc uf.dfyf wfkrt ,fyfrib6 cfyfv vfsb vjvfdfkb uflfo.lt-

,jltc7 (7 bydfkblt,bc uf.dfyf lf lfe.jdyt,kbd ufsfdbceakt,f7 !)7

odhbkidbkb mfkt,bc lfe.jdyt,kbd ufsfdbceakt,f6 hbcsdbcfw fy

eylf mjyjlfs vbc]bkb gfnbvhj,f6 ufhlf obyfcofhufyphf[ekb

vrdktkj,bcf lf fvfcsfy ufsfyf,ht,ekb lfyfifekbcf7 !!7 jcj-c

kbrdblbwbf _ fct thmdf jhufyjc6 hjvtkcfw vbybzt,ekb mjylf

eakt,f6 eibihj,bc cfvbybcnhjc ofhlubyt,bc cfae’dtkpt6 lfecoht,kfl

ufvjtnfyf ufyfxtyb cfvb okblfy lf[dhtnbc xfsdkbs7 !@7

erkt,kbd .dtkf gjkbnbrehb cfmvbc [tkf[kf ufvj’bt,f7 buekbc[vt,jlf

fhf vfhnj bv;fvbyltkb gfnbvht,bc cfmvtt,b6 fhfvtl eibihjt,bc

jhufyjt,bc vbth jltcvt ufvj’bt,ekb .dtkf cfmvt37

tc geymnt,b hfvltyflvt vjbwfdc vtnt[bc wb[bc gjkbnvjs[jdyt,c6

bvbc ufsdfkbcobyt,bs6 hjv wb[t- rjkjybt,b6 uekfubcfufy

ufyc[dfdt,ekb ht;bvbc cfnecfqjf lf vje[tlfdfl .jdtkbdtcb6

jhbdtufy ufsdfkbcobyt,ekbf cfresfhb htfkj,f6 tgjmf6 lhj6 dbsfht,f6

lf bvbclf vb[tldbs ufikbkf vjs[jdyfsf ibyffhcbw7

vjudbfyt,bs cnerfxbc fujht,ek fv,j[t,fpt xfy’jkfyb bn.dbc5

2cdbfnjgjkrb gbhdtkb ufvj’bt,bc lhjc fhbc uflf,bht,ekb lf

cfblevkj ybq,bs ufysfdbceakt,ekb37

cfresfhb vjs[jdyt,bc cfae’dtkpt ew[jj,bcf lf fdflv.jaj-

534

More magazines by this user
Similar magazines