Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

oby rbltd lfudhxf 2v,jhufkbc3 lfcrdybsb yfobkbc fyfkbpb6

hjvtkbw ,fnjyb zf,ef fvbht]b,bc vcjakv[tldtkj,fc f[fkb

hfrehcbs ofhvjfxtyc lf rdkfdfw ,fnjyb htdfp sdfhf’bc itcfdfkb

othbkbc itcfn.dbcfl ufvfhskt,fc vje’t,ybc abyfkbc 2cethnt

vethntc3 _ vjrdlbyt,bc vcdktkj,bc abkjcjabfc7 ˜^$$ udthlpt

vstkb f,pfwb jhupbc vtjhlt,f6 fhf cnbkehb vjs[jdybs6

fhfvtl lfeltdhj,bs6 hjujhw hect,b bn.dbfy8 2[fkfnyjcn3 _

2,jkjsmvf36 2njvb=773—6 vfuhfv lbf[fw tc tgbkjub erblehtcj,fvlt

uf[cybc 2sesfi[bfcf3 lf 2v,jhufkbc3 itvo.yfht,kj,fc w[jdht,fcsfy6

cnbmbfcsfy6 uyt,fds rjhblfcsfy6 hjvtkbw cfoeshjc

chekb vjltkbf6 cbv,jkj7

ljy [jct fhnbufc cbn.dt,bs rb5

2xdty tcgfytkt,b dfhs6 vjut[ctyt,fs6 rjhblf xdtyb .jdtklqbehb

w[jdht,bc yfobkbf7 hf fh lfothbkf6 vfuhfv xdty6 fv ceahfcsfy

vc[ljvs6 smdtytekb ufyvfhnt,bc vfudfhb fhcfl itv[dtlhbfj36 uftylj,f

vothfkc6 [jkj vjudbfyt,bs dbyvt eybdthcbntnbc bcnjhbbc

vfcofdkt,tkb6 jhvjwc vbnfyt,ekb mfkb vfvfrfwbc cf[tkbs _

njvb lf 2ru,3 fvjndbahekb eidtkt,tkb obuybs6 fvudfh ufw[flt-

,fc vjbcvtyc vothfkb-v,jhufkbcfufy5

2tcgfytsib htrjyrbcnf _ lfvg.hj,kbc vbth vbnfwt,ekb cfvakj,tkjt,bc

,h’jkt,bs lf,heyt,f _ vthdt cfereytib lfbo.j7

rjhblfv fm sfdbcb gbhdtk.jabkb cf[bs ,fkrfytsblfy vtsthsvtnt

cfereytib itvjfqobf6 [jkj ,fkrfytsib e[cjdfh lhjc _ rjk[tsblfy7

itcf’kjf tcgfytsib tc cfyf[fj,f cekfw ,fcrt,vf itvjbnfytc7

ufvelvt,bs vtjvfh [fk[c vnthsfy ,h’jkbcf lf ufvfh]dt-

,bc fvcf[dtkb hfbvt sfvfibc itmvyf hjv vjco.eht,jlf ufyf cfrdbhdtkbf9

tht,bc evhfdktcj,fc fmdc fv aeymwbbc vfnfht,tkb ufcfhsj,t,b6

cfyf[fj,t,b se vbcnthbt,b7 wyj,bkbf rjhblfc sfdlfgbhdtkfl

c[df [fcbfsb mjylf7 lhjsf dbsfht,fib tcgfytkt,vf bub

sfdbc vjs[jdybkt,t,c vjfhutc lf cfereytt,bc vfy’bkpt ,h’jkbcf

lf ufvfh]dt,bc6 lfvg.hj,kbc ufyflueht,bc ghjgfufylbcfsdbc

b.tyt,lyty37

2cjk3 _ vpbc uekb itvjcfcdktkib yfmbhfdt, ,fkbit,pt vjrfkfslt,bfy7

2vfi tc rfwj,hbj,ff36 rbs[ekj,c njvb7 fvbc itvlujv ptlvbotdybsff

fqothbkb rjhblfc vcdktkj,f6 bubdt vjrdlbyt,bc

ghjwtcb _ cethnt lt vethnt5 jhrtcnb6 fqkevbc obyfv’qjkb

cfvb vfnfljhb6 itvltu ovbylf ubjhubc vbvcufdct,ekb gbrfljhb6

537

More magazines by this user
Similar magazines