Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

rflht eahjcj,fc6 hjwf vjnfwt,ekb ,jhfyb yfgbhc vjdf.tyt7

utrflht,fs= xdty ,jkitdbrt,c dt,h’dbs6 sjhtv [fk-

[sfy hf [tkb udfmdcjj6 lfvfvidbltc vfs6 vfuhfv vfkt

rey’ekpt xjxjmjkb itbmvyf7

;byb fysfhvf vjbnfwf ,jhfyb6 ;byb fysfhvfj6 vstkb

[vbs uf rbjlf vezbccbc[j ]b[ehbc ufhitvj vjrdfyzfkt

zjabf lf vidtktkc e[vj,lf7 ,ehfyblfy ufvjhrdtekb

cjatkb lfahs[f6 v[jkjl ’vt,b fysfhbt,b fh lf,ytekfy7

vjdrdlts lf ’dkbc ufvnt[dtkbc ofvj.dfybk vnthc

ltlf denbhjsj6 fv cbn.dt,bs b,fueytc lf b,fueytc veint,b

vrthlib6 jlf,fltkt,vf rb v[fhib fvjlujvbc yfwdkfl6

sfdbfysb cfcf[tkj ’vbc of[ltybkb cfmvt sdbsjy

ufvjfcojhjyj6 ,h’fytc8 ehlekt,b ufe.fhtc v’bvt rfht,c

lf kfxhekb ,eyt,bc lfcfafhfdfl pehub itfmwbtc bfhfqfc[vekt,c7

tyuehbc ufvt[t,ekb lbyt,f yfajnbdbs vbfsfvfit,lf

w[tyt,bsf lf ]fhbcrfwt,bs ufdct,ek ,jhfyc7 [jac xfahtybkc

fdbcvjvfcofdkt,kfl vtxdtyt,jlf xfordfhfvt,ekb

rey’ekbc cfvfhbct,ekb cbxevt7 jhwtw[kief xfdfhlybkc

cekb vbrfyrfkt,lf lf hjujhw vjcfkjlytkb b.j6

cek vfkt [f,jt,blfy fn.lf sjat,bc ,fsmf,esmb7

mhbcnbfyt,b fh [fhs6 hfc udthxbs6 cfvnhjl rb fh

vjdcekdfhsj6 vbfrbdktc xfcfaht,ekt,c ,jhyblfy6 vfuhfv6

cfdfkfkjl6 hjwf n.dbt,bc pepeyb vj[ibhlf6 ufvwtvcf

lf vjqfkfnt vtupehc vjvfpbktc ob[kt,b6 vbw[eytc

vfshf[t,b lf wjnf [fyib bmfehj,f vtkbbc wtw[kityst,ek

cjhjc lftvcufdcf7

dmdbsbyt,lb vrkfduflfvc[dhtekb7 fvjbuvbyt,lf kfaifc

fvjafht,ekb se ,jhybc yfdt,ib xfv’dhfkb v[tlfhb7

rdytcf6 zb[dbyb6 n.dbt,bc oebkb lf jvf[bfyb N- - - 6 tctw

ity ’fqkbc ufult,ekj6 thsvfytsib fbhbf7 ufqvf yfgbhblfy

rbjlyty mfkt,b7 fmts lfzhbkt,b lf cfqcfkfvfsyb

w[tyt,bfyfl wdbdjlyty vlbyfhtib7 xmfhf vjv[lehbc relfght[bkb

vthyt,b aheney-zb[dbybs rey’ekc firfhfl

53

More magazines by this user
Similar magazines