Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ ]j,bf fvbs b[tkv’qdfytkjs -vtsmb6 lfdfrdfkbfyt, lf ufdtwkt,b7

,eyt,hbdbf6 dth db[bkfd bv vfcfkfc 2fqjh’byt,bc3 gthbjlbrfib7

2wbcrfhcfw3 t,tdht,f vbcb vjwekj,f6 sevwf sbsmjc cfhtlfmwbj

rjktubbc otdhb vtsmvbc7

2ceatdbc3 ufvjwtvfw lfvbudbfylt,f lf itvhxt,f fct sdblfy sdtvlt7

vfxf,kbc !#-ib 2ufyf[kt,ekb bdthbbc3 htlfmwbfib fdfrbs[fd uhbufkt,sfy

yfhrbyfk ,thve[fc7 [tkbc pehupt ~yt,b [tkbc cb,hn.tf

cf,fc vb[tldbs` dtfv,jht,b xdtekt,bcfvt,h lf bm ufdtylj,b6 hjv

lff[kjt,bs js[b cfcnfv,j ajhvbc ufvjrdktdf vbvb’qdybf vbcb itvjmvtlt,bcfsdbc7

_ vfhskfw fv[tkffj6 _ ufbjwt,c ,fnjyb zf,ef7

tu fhbc lf tu7

itvlujv frdyblfydt lf,tlt,ekb efvhfdb ofyofkb vjvbytkt,c

j]f[sfy thsfl5

sfdlfc[vf7

nhfdvf _ abpbrehb6 cekbthb7

dbpt,b7 cfyrn-gtnth,ehub7 vjcrjdb7

rkbybrt,b7 [tkbc ufodltyfyb7 eiehdtkb sfyflujvf7

rdkfd s,bkbcib dfh7

vbudbfylt,f ,tktnhbcnekb bynthdbe ,fnjy ubjhub ufxtxbkf-

’tcsfy7

2fsb ptqbhctekb mfhsdtkb36 fvudfhbf xtvb ghjuhfvf7

cfnhjnefhj cfe,fhib ,fnjyb ujubc cbvgfsbt,b hfnjvqfw

2,jhbf.bcrty3 b[ht,f gbhdtkflj,bc ghbpvbs7

xtvsdbc ufehrdtdtkb tcstnbrehb rhbnthbevt,bs ofhvfhsekf

,fnjy jsfh x[tb’bc kbnthfnehekb vtvrdblhtj,bc ajhcbht-

,ekb ofhvjxtyf7

fvfubc lfafct,fc hf c]j,bf6 flfvbfyeh vjatht,fc6 vfuhfv pjvbtht,fcfw

[jv eylf mjyltc cfpqdfhb9=

vtjwt cfereybc mfhsekb cbn.dfrfpvekb vothkj,bc rjhbatt-

,bc [estekib6 cfwjlfj,ff6 lfyfifekb se fhf6 zf,ef fvbht]b,b

ufvjdnjdjs6 ufvjudhxtc=

mfhsekb tcstnbrehb fphjdyt,bc fdnjvtnhb hjcnjv x[tb’bc

yec[f rb fvudfhbf5

!7 dfcbk ,fhyjdb6 2vbvmhfkb ifhfdfyltlb38

@7 vb[tbk ]fdf[bidbkb6 2]f.jc [bpyt,b38

#7 rjycnfynbyt ufvcf[ehlbf6 2vsdfhbc vjnfwt,f38

540

More magazines by this user
Similar magazines