Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

$7 ktdfy ujsef6 2uvbhsf dfhfvb38

%7 jsfh x[tb’t6 2,jhbf.b37

lf ofhvjblubyts6 wfvlt vfhsfkbf xdtyb fdnjvtnhb6 dbyfblfy

2lfsf sesfi[bfc3 pt,uthbsj,f6 o.fko.df dtqfhfahbs tvfinf,t-

,f ptvjht [estekbc fthjlhjvt,c se yfdcflueht,c6 cfyfvlbc cfsfyflj

cfh,tyb ,bkbrt,b lf gbhct,b fh vbtut,t,f vbc pjuflrfwj,hbek

ve[n-tythubfc8 dblht cflfub lbcnfywbblfy fh ufwyj,bthlt-

,f vbcb rjcvjujybehb gfhfvtnht,b6 vjeotdc fct6 ptabht,cf se nfkqfsf

uhfuybkt,ib6 ufhb.ekb [tnbfkb f[kjv[tldtkb lf vtjhqj,t

isfvjvfdkj,bc gfnhjyc7

2sesfi[bfcsfy3 2vsdfhbc vjnfwt,bc3 lfnjkt,fqf se tcbylbcbtht,f

xdtyc gbhesdytk utvjdyt,fc6 lf bcbw _ vjrh’fkt,ekb sfyfvtbyf[tj,bs5

jltc pbfh eqtkib it,vekb tc jhb kf,f xdtyb cbn-

.dbtht,bcf6 vtehvtc vbthff ufojyfcojht,ekb njkbc lflt,bs6 fye

lfvjrkt,ekbf qth’b 2sesfi[bfc3 v[fhtc6 hfsf cfrfwj,hbj ndbhsbc

pbldbcfc 2vsdfhbc vjnfwt,fc3 hfvltyflvt ufebjkltc7

c[dt,b lf[fht,fc dthvjcoht,ekb vjpdht,bf6 cfcrjhfdibdt xfvmhfkb7bubdt

ctybsff itg.hj,bkb vf[kj,tkb kbnthfnehekb vjyfufhb5

2sesfhxtkf36 2cfvjctkb gbhdtkb36 2[vf vqfqflt,kbcf3 se

2fdtkevb37

ptvjht itdsfy[vt,ekdfhs6 hjv cnbkbcnehb wljvbkt,fyb yt-

,bcvbthb itvjmvtlt,bsb gfkbnhf-ntvgthfvtynbc fdnjhbc s[pekt,fib

lff[kjt,bs sfyf,fhbf6 dth,fkehb cfitybc vfcfkbc evfhst,ekj

ufvj.tyt,bc sdfkcfobthbs7

hfw itt[t,f pjuflrfwj,hbek afctekj,t,c6 sesfi[bfv lfbg.hj

at[lferfht,tkb .dtkf vodthdfkb lf vbcb ufvjhxtekb vfhnjcekj,fw

cek[fy-cf,fc wyj,bkb 2cbn.dbcrjybctekb3 ufyvfhnt,blfy

vjlbc _ 2voe[fht,fb c[dbcf rtsbkcf ptlf37

fh xfvjvthsvtdf uflfvtnt,ek itafct,fl serb ufydfw[flt,5 2lfsf

sesfi[bf3 bc yfofhvjt,bf6 hjvtkbw njk’fkjdyfl bntdflt,c

mfhsekb ,tktnhbcnbrbc cba[bfytc af,ekf-cbe;tnbc vjekjlytkb

fatmnt,bc sdfkcfphbcbs lf 2dta[bcn.fjcybcf3 lf df;fc 2cnevfhvfcgby’kbc36

2fkelf mtstkfehbc36 2udtkbcvzfvtkbc3 thsc[tekfl

uffpht,bc itvlujv6 vtcfvt yfofhvjt,fl udtdkbyt,f cfvfvekj vothkj,fib7

bvltyfl thjdyekbf bub6 bvltyfl vj[fhiekf mfhskjcbfysf

cekbtht,bc wjldf-vflkbc mdf,ib6 hjv cfvbclqtvibjl bvrdbl-

541

More magazines by this user
Similar magazines