Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ht,c sfdc vrbs[dtkbc wyj,btht,fib xbyubp fbsvfsjdbc 2vfymehsbc3

tgbpjlbc ofheiktkj,bs hjvfyblfy 2b ljkit dtrf lbkbkfc lty37

fsbfyib fhn.fvc vtcbn.dtsf vfvafkb jvthjcb 2bkbflfjlbctfsb37

lfyntw fsbfyib f[dtlht,c 2qdsft,hbdb rjvtlbbs38

fsbfyt,b ufevczdfkfdc vbutk lt cffdflhfc 2ljy rb[jnbs38

,lqdbhc fltyc fsbfyt,c ujtst 2afecnbs37

zf,ef fvbht]b,bw vfsb ]bkfubc xe,bybf sfdbcb cfqvhsj hfbylbs6

bubdt vfvfrfwehb cfo.bcbc tnfkjyb uvbhbs6 hjvtkcfw vtuhek

ktmcib fvyfbhfl tvqtht,f5 2sesf_vevf xmbvb3 _ 2vsdfht_vfvf xtvb37

mel,tlb bq,kbfyj,bc cfblevkj rb ehsektcb e,hfkjt,ff lf

fhf _ cbvfhnbdt _ bub hjvtkbvt rjyrhtnekb sfj,bc cfk[byt,kfl

hjlb itmvybkf6 fhfvtl _ vstkb jmnfdbs6 ljlfy ljvlt bg.hj,c

.hvj,blfy lfo.t,ek vbv[wjdyj,bs lfvsfdht,ek xdtyc fcfrj,hbd

uhflfwbt,c7

cffvbcjl ithxtekbf ,fchpt e,fchtcb cbe;tnehb of[yfut,b6

hjvtkbw ekvj,kfl uflfafhfdc xdtyc kbnthfnehek utvjdyt-

,t,c6 ths[tk lf cfvelfvjl lffxylt,f xdtyc lfyfudbfyt,ek se lfeothtk

ceksf lfat,c7

tc ,tlbcothfwff thslhjekfl lf eakbctekb ]bkljw6 bv mdbibc

vfhwdfkbc lfhfl6 hjvtkbw jrtfytsf f,jhut,bcfc6 vbkbjyblfy

thsflthsb vjtvo.dltdf [jkvt uf[cybk yb;fhfib bidbfsb gthfyubfyj,bc

o.fkj,bs lf vthvt ,ytktsbc itvfyuhtdtk vfhufkbnfl

uflfbmwtdf vberth’jt,tkb lhjbc elfcfchekj nhbfkib7

542

rfpvekb cbn.dbc

fv,hjpbf

yjyf ,thfb[tc jgthfwbf cfv[tlhj jcgbnfkib xbyt,ekfl xfbdkbc7

sjaxbfidbkbc ]ueab jhbjlt cffsib lfvib vjb.dfyc cfmvtc7

df[nfyubc lfbc obfqc vjfijht,ty rjvtnfcfdbs itvjzhbk ew[j c[tekc

lf ufafwbwt,bs xfdecfahlt,bs jyrjkjubeh lfcrdyt,c7

yjyf gbhofdfhlybkb vfvblff6 vtjht yfnf rfycnfynbyjdf6 vfcfdbs

.bhvbpb6 sfdse[bcathb svbs6 fthjdfyb7 shsjkdbs lfve[nekb

lf tmcwtynhbekj,bs ufvjhxtekb sfyfw7

ufc[dbct,ekb ’vbc ufvjxtyfpt ybrfgb ferfyrfklt,f7

esmdfvc6 evbcj,f vcgj,lfj7 s[bkyfhib ufdh,jlb nbhbkbs ue-

More magazines by this user
Similar magazines