Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,f fsb okbc obyfylkbcfufy6 _ ufyudfyfskt,c df[nfyub rfhtyyjb vjcrjdtkbc

lfhfl6 _ f[kfylktkb hecb f,cjkenehfl itwdkbkb

gbhjdyt,ff7 bfaafcbfyb rfdrfcbehb ofhvjlutyt,b vfcpt xftcdtyf

ths[tk lf cfvelfvjl _ sbsmjc cfmvtt,b cfvdfhcrdkfdbfyb rjybfrbs

bxfh[t,jltc7 mfkfmib ofhvjelutytkb vityt,kj,t,b ufxfqt-

,ekf7 bvltyb cfhtrkfvj fmctcefhbf6 thsvf uthvfytkvf ,bpytcvtyvf

itbw[flf5 vfhnj fvfpt uf[fh]ekb tktmnhjtythubf uffyfst,lf

vstkc ,thkbycj7 vfhskfw lf ufyepjvtkbf hecb rfwbc

knjkdf eghj,ktvj w[jdht,bcfrty7 bm [esrfwbfyb pjvbthb

df[ifvb vbybvev %)) ljkfhb afcj,c7 cbn.dfv vjbnfyf lf ptvjs[ctyt,ek

rjvthcfync cflbkb ufdeifkt vtuj,ht,bc ohtib7 itcdf jhbjlt

cfhxf lf ufbrhbatf tyfl6 vj .df bnkthbc ufylblt,fc7

hect,b uf,ec[ekfy7 2vfby rfvgab3 bvfs fh oferbs[fds6 vfuhfv

jhvjwbfyb okt,bc cec[b ]thfw pfhfds7 vtnbc vjsvtyf fh itb’kt-

,f lf tuhtdt df]f[t,5

rb6 vfuhfv cnfkbyb-vtsmb7 itcf’kjf vfufhb dbyvt b.j ityb ibrk

uhbe,thb6 abehthbc yfvldbkb udfhb yt[dbc [jzjl bsfhuvyt,f xdtyt,ehfl7

,fnjyb zf,ef uflfabxbylt,f6 jvthekb cbwbkb e[vjf6 next-

,bc vj’hfj,bsqf fqbmvt,f7 ofvbs ittidt,f gfcbfyc7 sdbybthb vteqkt

o.fkc f.kegt,c vbkfrbfyb aby]fyblfy7

_ 2aeyfujhbf36 _ othc ,fnjyb zf,ef vjvwhj lfafpt akjvfcnhbs6

hjvtkptw xfoyekb fcjt,b [fhdtpbc xfvjotdbcsfyfdt ofbikt,f

lf [tkt,c bctd ,fymjc cfrhfkehj,bs lffcfmvt,c7

_ jlf6 vbdf[kb fvfc lfehblt,kfl7 sfyfw ybiybcvjut,bs lfdc’ty5

c[dfyfbhfl hjv .jabkb.j6 utythfkb cbvecb ityc fljkac ,eyrthib

hjujh itrdt[fdlf-vtsmb7 yfwbjyfk-ltvjrhfnt,bc kblthc

ndbyc evqdhtdlyty ueh]btdt,b lf hj,fmb’tyb6 hjwf fhbekb hfcbc

egbhfntcj,t,c lfekfut,lyty oby lf 2rkbeyek3 ityvf ubnkthvfw5

ufeujyfh fynbctvbnbpvib xftakj7 jlf6 ,eyt,hbdbf6 bodybf

rbltw sfdbcb-vtsmb7

ofhvjublutybfs bv cfe,hbc itvltu lfvb’vj,bklf xdtyb ,bpytcvtyb

fycb7 vt t,hftkt,bc fgjkjutnb cekfw fhf dfh6 vfuhfv dbyw

rb fv [fk[bc obyffqvltu ufkfimhekf6 v[ht,pt sfdb fhfdbc ithxf5

rbcthb vjbnt[f tudbgntv vjct obyfcofhvtn.dtkbc lhjc7

545

More magazines by this user
Similar magazines