Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

rbcthb vjbnt[f hjvvf lf cf,zjtsvf7 jlf6 fvfssfy itlfht,bs

hf ,tltyff9= lqtc gjkbnbrfc6 hjvtkcfw sfdbcb vjqdfotj,bc tyligbkib6

t,hfekb afmnjhb fh ufesdfkbcobyt,bf6 chekb abfcrj

tkbc vjqdfotj,bc vbntk- igbkib6 hflufyfw bidbfsbf thb6 hjvtkcfw

tcjltyb ibyfufyb vluhflj,bc fnjvuekb uffxyltc7 evsfdhtcb

afmnjhb rb fm thsbfyb qvthsbc vjhxbkt,ff tc6 fqt,vbwtvj,bc tybsesmvtkb

cbkfqt6 se jgnbvfkehb vbvfhsekt,t,bc gjdybc eyfhb

,bpytcbc fhtyfpt7

gfhnybjhj,bcfc yt,bcvbthb thjdyt,bc ofhvjvflutytksfy t,hftkb

vjut,bc ghbvfncff xfcfaht,ekb6 vfuhfv cfresfh ]bi-

]bkfusfy #) ghjwtynbfyb itqfdfsb ahst,c itfc[fvc [jkvt7 fsoktekt,bc

itvltu ufbibaht,f 2flblfcbcf3 lf 2gevfc3 vtcdteht,bc

qdb’kb ’vj,bc fv,fdb7 sfdblfy rjyrehtynt,b hjv tujyfs6 cbyfvldbktib

ths jfpbcib fuhjdt,lyty sehvt ljdkfsc6 hjvkbc fhnthbekb

lbyt,f bchftkbc fqjh’byt,fc [vfhlt,jlf fhct,bsfl7

rjvthwbbc cgtwbabrblfy ufvjvlbyfht vt ,tdhb vjupfehj,f vbotdc6

,fnjyj zf,ef6 ufycfresht,bs tdhjgek mdt.yt,ib5 bnfkbf6

tcgfytsb6 uthvfybf6 lfybf6 idtwbf777

vothfkb bctd itbiveiyt,f7 lfbzthc fv vjvtync df[nfyub lf vtnb

ueklby]j,bs uffuh’tkt,c5

_ tdhjgbc mdt.yt,ib6 ,fnjyj6 zf,ef6 xtvb ‘vj,bkb jnj,fbbc

lfcfdkts ghjdbywbfc hjv t’f[bc6 yt,bcvbthb cf[tkvobajc cvjrbyub

lqtc t,hftkb sth’bc vbthff itrthbkb7 fvbc fvjcfwyj,fl lblb

vjltkbjhbc eyfht,b cekfw fh fhbc cfzbhj6 fhw 2,ehlfc 3 ;ehyfkt,ib

,elhfj,f lf fqfhw uthvfy ,fptkbc cnelbfib hjybyb7

t,hfekb cekb bvbnjvfwff lbflb6 hjv yt,bcvbth mdt.fyfib fv thc

lbfcgjhbc cf[bs cfcbwjw[kj byajhvfwbbc vjvybzt,tkb fyntyt,b

xfevjynf;t,bf vcjakbj ghjwtct,bc chek.jabkb cehfsbc vbcfqt,fl7

jlf6 fvbcsfyf dbsfht,fib6 ibrk uhbe,thbc 2vtcthiblnt-

,b3 lf lf[fe hbcb vfmybcbf6 hjwf mdt.ybtht,fc vfhsfdc t,hfekb

afhekb [tkbceakt,f6 exbyfhb [tkb6 dbpefkehfl7 f[kf lut,f cfrbs[b

fct5 xfd.dts se xfdfshtdbyjs sfdb fv ’fkfc9 vt6 vfufkbsfl6

xf.jkfc dfv]j,byt,lb6 dbyfblfy [jv udbcofdkbf ,b,kbblfy6 yfcdfv lf

nbnkbrfyf yjtc hjujh vjf[ehfdty mcjdbkbc yfzthc6 ctvb lf vbcb

eahjcb ’vf bfatnb6 fye xdtyb sfdlfgbhdtkb obyfgfhb7 xdty tc jhb

546

More magazines by this user
Similar magazines