Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

[fk[b mfvbfytkt,bcfufy ufyc[dfdt,bs6 thsb vbvfhsekt,bs vbdlbjlbj

jlbsufydt lf jhbtyntwbbc itwdkf hfqf lhjcbf9=

xtvb ujuj dbrf6 cb’t lf cfvb idbkbidbkb lfybfib bv.jat,bfy lbgkjvfnbehb

vbcbbs7 bmblfy [tkbcuekbdbs vjxfyc vstkb vcjakbj6

dtt,f hectsbw lf gfoforbyntkf cfmfhsdtkjw7 uflffdkt, gkfytnfc

sdfkc fv uflfcf[tlblfy lf vb[dlt,b6 hjv rjveybpvbc cfae’dkt,b

sehvt t,hftkt,bcfsdbc itemvybfs vfhmccf lf tyutkcc7

vjdmhbdfhs cfhrbct,eh nhfcfpt7 cfztc cb’t epbc6 gfgefidbkbf

udfhfl6 rf[ehb ofhvjij,bcff6 vfuhfv rjk[ehb vjrh’fkt,fw itesdbct,bf

cj[evib w[jdht,bc lhjc7 uflffult,c dbqfw 2vthctltcbc3

afy]hblfy cbufhtnbc yfvodfdc lf xtvb fcekbw lf,fht,ekbdbs

vj,bkehc vjbvfh]dt,c7 cfzbhj yjvthc rhtac ufvfkt,bs7 c[fgfc-

[egbs tkfgfhfrt,f lfybehfl7 gjkbukjnb fcekb vfhueyf ,tlvf7

vujybf fspt vtnb tyf bwbc7 idbkbidbkt,bw fv .fblbc ufvjvcdkbf6

sfdblfy ufezbhlfs sbsmjc lfybehb cofdkf6 vfuhfv erdt flubkj,hbd

,fdidt,c htgtnbnjhj,ty7

hfc idht,b-vtsmb6 dtrbs[t,b7

gjkbwbfib lfdhtrt lf bv 2vthctltcbc3 cthbf uflfdtwbj7

smdtybcsfyf ,bjuhfabbc rfwbcsdbc fvyfbhb cfmwbtkb vbeqt,tkbf7

fvbcsfyt,c wb[tt,cf lf pjyt,ib yfctlrt,c t’f[bfy6 xfvidt,t,c6

vfuhfv lfybehb cbyfvldbkblfy ufvjvlbyfht6 feu yfvjmvtlfhc fhfdby

ufgfnbt,c7 ’vfw hjv b.j6 ufufv[tkty7 fhfdby vjubntdt,c cf[tkvobaj

uflfcf[flbc uflfvfkdfc7 .dtkfathb ufvzdbhdfktf lf ofvbsfw

fh buh’yj,f xdtyt,ehb jwlffsbfyb okt,bc lfcvtyt,bc cec[b7

bm wbkbcofvt,t,c at[c fhfdby fe,fvc6 dbyfblfy n.ebkbc vsmvtkc

c[dfyfbhfl vjtrbs[t,f7 fb6 cbvfhskbcfsdbc sfdufvjlt,f6 cfvfhskbfyj,bcfsdbc

erjvghjvbcj,f yt,bcvbthb lfybtkbc vjmfkfmtj,hbdb

vjdfktj,ff7 vt fm cfufyufijc dthfathc d[tlfd7 ufyf yfrkt,

eudfyj,fc vjdbvjmvtlt,s xdty6 cf.dfhtk vfvekib6 hjwf pehuc

erfy dzjhfds lf dfyflueht,s vj.dfcc9= ufyf eakbc sdfkib yfrkt,b

cb,bkobs ofhdclut,bs lfcf[tkt,ek epytj,bc vfkekfl

xfvltyyb9= lfybfib tc ,eyt,hbdb vjs[jdybkt,ff lf rjyahjynfwbfcfw

yfrkt,fl bodtdc7

jhbjlt cffsib uflvjehtrfdty gjkbwbblfy xtvc dbrfc7 ufbhrdtdf6

hjv 2vthctltcbc3 v’qjkb dbqfw cf,zjtkb .jabkf6 eahj rjyrhtnekfl

rb cfmfhsdtkjc vjmfkfmt7

lfybeh cjakt,ib athvthekb vtehytj,ff ’bhbsflfl7

547

More magazines by this user
Similar magazines