Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

***

dujyt, ctmntv,hbc lfvltucff7

vothfksf cf[kbc oby vfymfyfib xf]ljvbcfc ufvjcfvidblj,t,kfl

ufvjojlt,ek vfh]dtyfpt dtvs[dtdb ,fnjy zf,ef fvbht]b,c7

ufbrdbhdt,ty pehuc erfy cfvjo.fkj cnbgtylbbc vjvkjlbyt rjktut,b6

vfuhfv hf eo.bfy dbtssf mfhfdybc vcdktkj,bc vbcnthbbcf9=

fvfc fmts xtvc kf,jhfnjhbek mdf,ib db[fhit,b dfhrtsbkcf se

’vt,b rfrf,f’tt,bc cfvupbc uflfyfskek mexfpt7

rjcnfdfc !$-ib itdbn.j, ,fnjyb zf,efc js[vjwb okbcsfdbc itcf[t,7

jh ltrtv,thcff lfybiyekb cfqfvj abkfhvjybbc lbl cfrjywthnj

lfh,fpib7

ths[tkfw xfdfrjhtmnbht, othbkc lf 2cfmfhsdtkjc htcge,kbrbc3

gfce[bcvut,tk vlbdfyc uflfdwtv ufvjcfmdt.yt,kfl6 sevwf

,jkjvlt dth vbdtltdyt,b ,j tveh lblqtkdfib vj.jkbkb lf rdkfdfw

itvbath[lt,f vbcb lf,tzldf7

vfvfgfgehb ij,f xfdkbkbf7

jwlf[esb ltrtv,hbc qfvbs fkbkjj,fpt vtw vbdkbf vij,kbeh

jnj,fbfib cf[tufvehekc7

f[kf fvtt,bcsbdc dbc cwfkbf9 sbsmjc uflfvdbo.ybf cbvqthf7

ntktajybs dt[vbfyt,b js[vjwb okbc be,bkfhc7

chekb jwlffsb okbsff eahjcb6 ofhvfhst,ib vbxevfst,ekb

mhbcntc fcfrbs7

cb[fhekbs vbvbgfnb;t,ty6 jqjyl obyfcofh lfhtrdfc vs[jdty7

sehvt cffdflv.jajibf ofcfcdktkb ,fnjyb zf,ef7

vtfctl drbs[ekj, vhfdkflyfxjhry othbkc7 sfdib hecsfdtkbc

cnhbmjyb vbnhbfkt,c cek5 pju]th smvf c]j,c fhfsmvfcf6 pju]th

smvbsfw lfifdlt,bc7

dffyfkbpt, cfxemhfl ufvpflt,ek hjvfypt ofhothbk ahfpfc5

2yj,tkbc ghtvbbc kfehtfnj,bc thsflths rfylblfnc \\ cfereybc

mfhsekb ,tktnhbcnbrblfy37

ohatkpt ohatkbf lf ewljvtkb sdtyf[tdhbc obyfyltkb xtvb

lfvjrblt,ekt,f v[wjdfyb be,bkfhb vothkbc itvjmvtlt,bcflvb7

tc vfsfvfvt,c6 tc fvktcfdc fvbht]b,t,sfy cfdbpbnjl7

whbc7

fmf-bm sjdkbc asbkfcfw ufvjehtdc wfhudfkb7

mdtbsfl fde.dt,b zfdzfdf’bc ghjcgtmnc7

552

More magazines by this user
Similar magazines