Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

pehucerfyff .vfodbkrfwj,bc evfufkbsj nf’fhb _ eybdthcbntnb7

gbh]dfhc uflfdboth cnelmfkfmbc nthbnjhbfpt fvjpblek vjyfcnthsfy7

ufdbrbs[-ufvjdbrbs[fd lf lfdfpecnt, sfvfhfidbkbc mexbc fybfufyc7

vce,emb ybckb afhfdc [tdib xf,elt,ek vthdt rjhgecc7

vtut,t,bfy ,bzt,b5 meweyf_mehwbrb lf ifkdf7

sfdfpbfyfl vtgfnb;t,f iby mfk,fnjyb sfvfh7

,fnjyb zf,efc tc-tc fhbc vjcrjdehb ntktdbpbbc [fk[b ufecnevht,bf

lf ofvbs vbsdktvbkf6 vfuhfv vfbyw at[pt lfvb[dlt,f7

cbrtsbc ufycf[btht,ff ]fdf[bidbkt,bc fcekb7

zf,efc ths-thsb wjkb xtvb sfyfrehctkb uf[klfs6 vfuhfv cfvjwbfyb

okt,blfy vothkbc jlbctdcehb [tnbfkbc ;fvb ufymfhlt,f lf vbc

zfhvfuek tythubfc ecfsyjtcb sfvfhbc qdsbcvjcfdb rltvfvjcbkt,f

behdt,c7 vjudbfyt,bs6 idblnjvtekbc uflfsdfkbtht,bcfc cfj]f[j

fk,jvbc ajnjt,blfy lfdflfcneht, .jdtkbdtc5

cflqfw pqdbcgbhf mfkfmbc rb,tt,pt lufyfy f[fkiteqkt,ekyb7

itvjcbkj,f [fkdfsbf6 [fdthljdfyb pfa[ekbcf7 rfwc eobyfahj

stshb melb f[ehfdc7 mfkbidbkb ufe[cytkb vfhfjsb [tkib vbcxtht,bf

ajnjfgfhfnbc j,btmnbdblfy keh]b ahbydtkbc ufvjahtyfc7

at[t,b mjit,ib ofelufvc7 jhb sbsb xfyc ofzhbkb zdbynblfy7

wthc ecoht,c vtjht lf ahfyut,bc lfrdbhdt,f ufvbtkdt,c sfdib5

eghj,ktvj w[jdht,f se ucehc6 bctsb mfkb itbhst6 hjvkbc at-

[bc wthb vjvltdyj sbspt vjrktf7 fvbcsfyf fqyfuj,fc ,th’yek nthacfw

t’f[bfy crekgnjht,b lf ufojyfcojht,ekb ,eyt,bc en.efhb

ufycf[btht,ff vfh,tyfkb vothkbc ltljafkb-qepf7

ceahfpt [tkfl ufxylt,f rth’t,b6 nr,bktekb6 [bkb6 qdbyj7

at[ptofvjvlufhb lfdkjwfd j]f[c7 tc gjpf iehj,eve cfvehpf.fyjlfy

vtvpbsdt,f7fh lfdfodt,b xfvothbc qbkfrc7

fvbht]b,t,blfy tupfknbht,ekfl ufvjcekc yfcfe,ht,bc yfnfvfkb

fh vf[cjdc hjvfy-nhbflf 2cbwjw[tvbc]bkt,bc3 vtjht obuyc

fsdfkbtht,c ,fnjyb zf,ef7

_ fm ufvjtwbj6 _ erdbhc7

pjvf-ojyfc ecby]fdc7 esdfkbtht,c itrthbkj,fc6 .ebc cbukedt-cbvhudkjdfytc7

_ xbyt,ekbfj6 _ vbmt,c s[pekt,bc gjkbuhfabek ljytc7

553

More magazines by this user
Similar magazines