Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

itcfyf[fl rb fh uflfcwtvc ueksfv[bkfd vteqktc6 kjubybcrty

vjbcdhbc vce,emfl6 vjdbwkb itysdbcfwj6 fvbcb mdtntmcnbs7 f[fkb

,fymj eshsbc [tkib7 vskfl fvbcb ]fljmfhb dfh6 vfuhfv fvbht]b-

,t,sfy rhegbtj,bs [jv fh vjdbojyt, sfdc9=

lfhoveyt,ekb dfh6 vtnb uekuf[cybkj,bc lhj-;fvbw vjdf cfvothkj,j

lbfkjubc v[fhlfv[fh7

rehfifbnt,bc ’tcfdbs fb6 hf vcbpvht,bf vt eakbc vttmdct ufvjw-

[flt,bcfc5

nfkf[bfy6 ckbgbyf upfpt vbvfdfkc mjmjkbs vjv.vhbfy cf[tlfhqdtekb

sfyfvtlhjdt rjktut,b6 a[jzybfy kbfvojdc6 dth fueylfdt-

,ty afaflmwtek vbofc lf bv fvfphptyj,blfy udfhbfyfl lfobyfeht,ekc6

jltc itcfvobrdkfl vjvf[kbfy6 gbhmfhb erfydt vbe,heyt,s

i[tafl lfhle,fkf-ivjhc7 vfuhfv oby6 udfhbfyf ijhc6 udthlbudthl

vj[vfehj,c stshb lf ifdb fhfudb7 bmbs itvfqkt,ekb ,tmj,bf7

d[tlfd cfdfh’tkib vjrfkfst,ek lbljcnfn rjycnhfynbytc

vbvbyjct,eh bthc7 eahj ijhc rbltd c[dt,c _ vfw[jdhbc rdfhsib

uf,eyljdfyt,ekt,c7 cjakbc rbyjstfnhib hjv lfudvfhsybf

[jkvt6 ajrecb vjikbkf6 sbrfyf’bc ajnjcfdbsff _ 2nr,bkb ytcdb3

lf ’fhqdt,fotobkb vf.eht,tkb5 htprjcn= htprjcnj6 b’f[bc

abkndt,bc ufukt]dfvlt7 fb6 bvudfhfl lf bvyfbhfl7

v[jkjl thsflthsbf xtvb mjvfub lf bcbw _ zf,ef fvbht]b,b7

uflvjeodlbf vfh]dtyf stsh fhfudpt6 uflvjvwlfhf ifdc lf cflfw

fkgeh ,fkf[t,ib vsdktvfht kjlt,bc kfimfhbf6 vjeut,t,bf cffv-

,jht,kfl7 sbsmjc vwlbc6 sbsmjc ufyvx[htrc f[kjbs7 vfuhfv tc mvtlt,f

vt [jv hfvltybvtupbc fqvbchekt,bf erdt htfkeh lhjib6 chekbfl

’fklfenfyt,kfl lf uekohatkfl6 pehucerfy fxehxekt-

,ekb rjktut,bc sfylfcoht,bs9 jlf6 hjv lfdtofat,b lfifihekb

,futt,bs cfqvhsj hfbylbc vt[jn,bc nfkbfy [tkbc pehuc6 ufcfjwfhb

cbvce,emt lbhb;f,kcfdbs vbnfwt,c7 dtqfhfahbs dfhrdtd6

ufvjojlt,ekb vrkfdbc ’fkbc[vtdbs ufdfqotd ufqvf se rbltd c[df

hfv ]fljmhj,bs7 fm vtqdb’t,f7 fm dbaidytn sdfkt,c lf tuhtdt cfveifj

vfublfcsfy vjvkjlbyt cfif tuenbfc 2thbrfc3 dt’utht,b cekib

ufwhbfnt,ekb [bkdbc lfcfn.dtdt,kfl7

cflqtuh’tkj ]th fh xfvbvsfdht,bf7

,fnjyb zf,ef abw[tkb vj’hfj,t,bs ikbc gfctfycc7 vtw fvyfbhfl

dthsj,b [jkvt7 ,jyfgfhntc cf.dfhtkb vx[b,fj,bs itdbmwtd

sfdc7lf vfiby itubhlbc sdbybtht,bs ufdev[tk jcnfnc vfhw[tyf

v[fhpt fv,jhbcf lf [tkpt rjwybc cfrhfekj,fc5

554

More magazines by this user
Similar magazines