Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

_ [tkpt vfylbkjcfyc tvs[dtdbfy [jkvt rfwt,b lf rbltd _ vj’qdfhc

cekbcfc-vtsmb6 ufydvfhnfd mfhsdtk ,tktnhbcnsfsdbc exdtekj sfdfpbfyj,fc

xtvcfc7 _ vfhw[tyf v[fhpt fv,jhb rb ityc vfh]dybd lf,elt-

,ekb eakbctekb ‘fkbc uflvjcdkff cfcehdtkb gbhjdyt,bc lfewdtk

dtkib-vtsmb7

ytnfht,c vf[dib vfcgby’tkb6 cbub;tvlt vb[fhbf lf kfvbc db,qfdkj

fwfvptdt,ekvf5 etzdtkfl xfvjbnfys cfmfhsdtkjib yj,tkbc

ghtvbfc6 ,fnjyj zf,ef-vtsmb7 vsfdfhbf vtjht ceysmdf6 cekib vbvjafynekb

veuepkt,bc sfdvj.hf6 cfcbwjw[kj tythubt,bc fvjmvtlt,f7

vt dbpfv fvfc nb,tnehb cfblevkjt,t,ib vtnyfrkt,fl ufofaekb-vtsmb7

dth db[ctyt, f[kf6 abmhbc xfhxjib vjvo.dltekb tc vtlbnfwbf

[vfvfqkf se ufw[flt,ekf6 sevwf xbytk vjzflhfrtcsfy xb,ehlfyb’bc

lfvfhw[t,bc ufvj fmdbsbyt,fc hjv df[cyt,6 .dtkfathb ufhrdtekbf6

.dtkfathc vbcxtybf sfdbcb flubkb lf lhj7

_ idblnjvtekb= _ ,h’fyt,c ,fnjyb zf,ef7

vcvtybf fvbc sfj,fpt7 xtvc cb.hvbc vtuj,fhbc gffnf yfwdkbidbkbc

lbpfbybsff ew[jtsib ufvjwtvekb7

itvjbnfyty .esc7 uf[cybfy7 gfctfycbs ufhsekc vbfojlt,ty fahbrekb

kjvbc itathbkj,bc gbhdtk njvc lf fdnjrfkvbc uf]bent,bs

ufkfhfdc ,fnjyb zf,ef [esbjlt cnhbmjyc7 fh dcekcohfaj,

ofhothbc ofrbs[dfc7 j]f[ib vb,heyt,ekc idbkt,b lfvfcoht-

,ty bidbfsb yflfdkbc lfsdfkbtht,fc7 fh deikb vfsfw xbyt,ekb

ufvjwtvbs nr,j,fc7 chekbfl ufyvfhnjt,ekb6 vfvkt,bc vtcfvt uflf.bdkt,bc

itvltu6 ajhpfwbc vjgbhlfgbht nbnekpt fvbcsfyf rfkbuhfabfc

lfdfabmcbht,5

2,fnjy uehb jnj,fbfc6 _ ofhothbc oby kjubypt lfcdtyt,ek

hjvfyc uflf[tlfdc cfsdfkbc kbypblfy vf[dib vfcgby’tkb6 _ evidtybthtc

vothfkcf lf gbhesdytk vfvekbidbkc6 eqhvtcb gfnbdbcwtvbs6

cb.dfhekbsf lf vjrh’fkt,bs6 smdtyb zf,ef fvbht]b,b6 s,bkbcb6

ltrtv,thb6 _ @))!37

ofdbrbs[fd lf uekpt vjvtidt,f7

ths[tk lf cfvelfvjl ufvjnfybkbf ufyfxtyb xtvb ,tktnhbcnekb

vjqdfotj,bcfsdbc5 3gbhesdytkb vfvekbidbkb38

fob6 fhw lfnjdt,ekb othbkbc fdrfhubfyj,f vbrfyrfkt,c uekc7

vt [jv dthcbbc ljytpt ufdfylj, j]f[c xtvc uekbcoflbkc6 hfptlfw

,fnjyb zf,ef itvtrfvfst,f5

555

More magazines by this user
Similar magazines