Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

_ hjujh utrflht,f6 vothfkb bvbcsdbcff vothfkb6 hjv cfresfhb

fphb uekqbfl vbbnfyjc vrbs[dtkt,sfyj7

dtvjrh’fkt,b7

_ fcbyfstcb fh b.jc6 jhb [jv erts itybiyfdc xfdfhlyt,c6 cfxjsbhjc

se e[th[ekc-vtsmb7

ufhbylt,bs vbcvtyc gfctfycbc nfkfyt,ib vj,jhbfkt7

[jh[bc jgthfwbfc vb[ctyt,c7 cfpqdfhufhtsekb lfcnfmfhj,f

dth ufvjvlufhf vfbywlfvfbyw itltubfyb7 ythdb lfepbfyt,bfs lf

cfhmdtkb fh t[cyt,f7 ezbhc cbs[bc vbqt,f7 lbfuyjcnbrbc wtynhib

lfbfht,f tc lqtt,b6 ahbljy sjlefcsfy7 vjhbub jgthfwbbcfsdbc

tvpflt,f7 jlbyltkb jvf[bfyb [vbc lf,heyt,bcfsdbc cfynbfujcfdbs

t]bent,f ,tlbcothfc7 lfhoveyt,ekb dfh .dtkfathb xbyt,ekfl

xfbdkbc6 dbyfblfy vfc yfdib .fdc erdt lfv[vfht itubhlb7 tctw

hjv fhf6 ktutylt,c [jv eylf vbtvfnjc vjhbub cfuf6 vbsb9= sfyfw

[vf ,fnjy zf,efc ewbkj,kfl czbhlt,f6 dbyfblfy cnjr jkvbc

rfstlhfpt fvfqkt,bcfc lbf[fw sdbsjy eylf ofhvjsmdfc bm cfidbkbidbkj

cbn.df7 rfdrfcbehb ntv,hb fewbkt,tkbf iefuek

tdhjgfib6 hfsf mfhsekb ,tktnhbcnbrbc cblbfltv vstkc ltlfvbofc

uflfeuhudbyjc xhlbkjtsblfy cfv[htsbcfrty lf fqvjcfdktsblfy

lfcfdktsbs7

fct xfeabmht,bf ,tlbcvothfkc lf bzdytekj,f hf ,tltyff9=

fh itdfo.ty sfdc fvbht]b,sf ]fkf,c7

vbcf[cjdht,ty ufptst,c6 2fvjyfhblt,c s[pekt,t,blfy3 cbvajybehb

ktmcbrjybc sdbct,bs itrjybkc7

bidbfsb yflfdkb fhfdbcsdbc vtsvj,f7

_ ,fhnthekb ufwdkff6 _ [evhj,c mfk,fnjyb sfvfh7

_ yfvldbkb 2nhfatbs3 vt vbdlbdfh-vtsmb lf fct lfdtidt,b ;by;qkbfy

[tj,fib7

dfrbc gfhrfvlt ufvb.dfyc ,fnjyb zf,efc v’qjkb7 bm xfvjd[nt,b7

fqfhw nfmcbc vjkjlbyb ufvb[fyu’kbdlt,f7

ztivfhbnfl6 vfhskfw pqfghekb ufvjwtvff 2idblnjvtekb37

vt .jdtksdbc vfjwt,lf gthfyubc ’vj,bkb gfnfhf yfwdkbidbkbc

utvjdyt,f7

,jkj lhjc c[df vhfdfksfy thsfl6 bub cfufvjvwtvkj cfmvbfyj-

,bsfw bcf[tkt,c sfdc7

sdfkoby vblufc f[kf stveh zrefctkbc jhobuytekb5 2oby6 ob-

556

More magazines by this user
Similar magazines