Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

yfght,bcrty3= lf 2rdfvkbc cbylhjvb37

cflfh,fpj cfhrtc vbcxtht,bf cvjrbyubfyb fdnjhb _ xdtyb

zjnbrf lf bmblfy ifdxj[jcfyb jhtekb bhtrkt,f7 bubdt cwtyff ufsfvfit,ekb

vjvltdyj obuyib6 jqjyl f[kf tdhjgekfl itvjcbkb

xj[jcfyb bkfylt,f cfhrbc obfqblfy7

idblnjvtekb rkfcbrehb sfdlfzthbkj,bcf lf fdfyufhlbcnekb

cbsfvfvbc thsudfhb cbv,bjpbf7

ajhpfwb s[pekt,fsf [tkyfotht,bc ibyfehek ufh]bkj,fc

lfevidtyt,bf7

ufyc[dfdt,ekb v[jkjl gbhdtkb njvbf5 itlfht,bs vjwkbkb rfwbc

vbth itchekt,ekb rfkbuhfabf6 vo.j,hb6 kbsjybdbs c[vekb7

itvlujv lf itvlujv6 sbsmjc fkfkc lfemhjkbfj6 fbhtdf6 fmfjclt,f

cekb7

vj’hfj,f6 lbyfvbpvb itcxtybf cbn.dt,c6 cnhbmjyt,c7

ofahtybkb fcjt,b7

uflfflubkt,fyb7

ifdb neibc ekvj,tkb yfrdfktdb7

tc .dtkfathb flfvbfybc [fcbfsbc cfwyfehfl itvjesfdfpt,bf gfhvfqblfydt

lbpfbythc lf fathev vfc=

sdfkibcfwtvbf idblnjvtekbc jmhjwehdbkb .lf cf[tlfqfhekb

gjhnhtnbc ghjabkbs7 oby[tlb rfnjhqfsf cfmvtt,c ithxtybf

ofhothbs5 vfh,tyfkb ufmwtdbc vblhtrbkt,bs7

rjynhnbnekpt sfdvj.hbkbf idblnjvtekbc vstkb ibyffhcb6

hjvtkbw thsudfhb upbvcrdktdbc vjdfktj,fcfw fchekt,c7 vc[dbkb

ihbanbs ufvjrdtsbkf xfvjyfsdfkib thsblfy idblfvlt njvbc rjjhlbyfnt,b7

bkecnhfwbt,b ktdfy wewmbhb’bcf 2stshb ubjhubc3 uhbablfy

uflvjcekf7

ufvjvwtvtkb 2ytjcnelbff37

cgjycjhb _2 vfusb GSM37

itvlutykt,b sfyfvtw[tlht lf fcekb uf[kfdfy7

htlfmnjhj,bc ev’bvtcb ndbhsb6 ,fnjy df;f ubufidbkc erbchbf7

jmhjwehdbkbf obuybc fhibf7 dthfahbs db[ctyt,6 hfc t’f[bfy gjkbuhfabt,b

ubkbjnbybs xfvjzhbkb aehwkt,bc rbltc9

cfybiyj pjyfhbw ,f]fqkjcathc lfbrhfdc7

ntmcnbc vjojlt,bc cnbkb tywbrkjgtlbehb [fcbfsbcff6 ufycf-

557

More magazines by this user
Similar magazines