Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,jhfybdbs lf’hekb frklfvt,b cekc vb[esfdlf7 vtht

vrdlht,bc ptlf[jhblfy [fy .tkufvjqflhek ,f,eic ufvjdfshtdlb6

[fy _ sdfkt,lfs[hbk ]qdbvfc7 zhbkj,t-

,bc it[dtdfc dth fdelbjlb7 hfyfbhb cbcmbc cf[dtdcfw lfdfatylb

bfhfc6 cbc[kb vfbyw ufvjhedlt,jlf7 fmts ,exmb

itmfyfdlt,jlf lf cfvfh[t,blfy ’bkufvrhsfkb rtshjdyt,b

fbvfhst,jlyty6 hjvkt,bw ufo.ljvfvlt vbktek6 uflfafnhek

vf]t,c vbodlblyty lf vtjhlt,jlf6 sfdblfy

bo.t,jlf ,ytk ’fkt,sfy ’b'ubkb7 uek.ht,bs ufofvt-

,ekc bv lqtt,ib cfnfy]jc itvjrtlkt,ekb [f[fynb vfrhjybf

vjvfcekbtht,lf7 cbrdlbkbc vjkjlbyib mdbc vth-

[pt lfv[j,bkb cytekt,bc lhndbydf bctd itvf[ehdt,lf7

duh’yj,lb cfvij,kjc dthfclhjc vjde,heylt,jlb7 bctlfw

fdflv.jaj,bs ufsfyuekb rtshjdyt,vf cfvbcltvibjl

vbvbcfreshtc7 ths[fyc fvhtpbs vbdfxthlt,jlb wlbcgbhsf

qhbfywtkc6 vfuhfv hjltcfw vjsvbyt,bc abfkf fvtdct,jlf6

qhbfkbs ufvjdtrblt,jlb vfs lf cfrvfhbcb b.j

hjvtkbvtc ofdnfyt,jlb6 hjv ’jy’t,sfy thsfl [hoyfvjhtekb

[jhwb itvhxtyjlf [tks7

ctyc dth uftmwtdbs6 dthf= ,tlbcothfc dthcfl ofe[dfks6

dthcfl-vtsmb6 dqvejlb yflbhbdbs7 vtht uflbjlf

[tytib qfvt7 fhtvfhtc bfbt,bc whtvkb shsdbkfdlf7 cf[hxj,tkblfy

xfvj[cybkbdbs dtcdtyt ytijpt7 [tsf ajskt,ib

fkbjyb rbcrbct,lf6 vjkc cbj dfhw[yblf lf rjivfhekb

pvfyt,t,bw ytkbytk mht,jlyty7

xdtyb zthb lfubafhfdc ltdybkcj6 isfvfujyt,lyty [tb,ht,b8

jlf,fltkt,c vjeahs[bklb6 lfuyfwhfdty6 vjucgj,ty

bcbyb7 cbv[flkbcfsdbc vjudb’ektc xdty= qfkfnbcfsdbc

lfudo.tdktc xdty= uflfc[dfatht,bc upt,bw vjikbkbf7

hjv ufh,jlb6 ytnfdb cfbsj7 bmyt, ’vt,sfy6 vfuhfv

vboflmwtekt,c [tkvtjhtl isft,tht,f cekb ufyfj7

vfbywlfvfbyw se itycfc fh bikb6 ]fvt,bs cfofvkfdb

xfvjudbhbut lf vbo.lt,f vf]bcwtvf ,fhtvj6 vtvelfht-

,jlyty7 vfsb vjzvekb next,b cfe,hbcfc ,utht,c .kfgfdlf

lf serb rdkfdbylt,ehfl vfdtlht,tkb vpthbs6

itudb.dfhtj6 itudb,hfktj6 udb[ctybj6 itvt[dtot,jlyty6

lfdbuvbyt,lb thsc lf bctsyfbhfl ofvjdtyst,jlb6 sbs-

55

More magazines by this user
Similar magazines