Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

hjvtnhfl6 ybveifl9= hjvtkbw jhbjlt cfereytib sdfkibcfwtvfl

fudbvqdhtdbf hecbwbpvt,bs9=

lfhoveyt,ekb dfh6 ,fnjyb zf,ef fvbht]b,b6 hjujhw bidbfsb

uekbc[vbtht,bc ltylb lf cbn.dbc lbljcnfnb6 rflybtht,fib fh xfvjvfhsvtdc

tcjlty sfduflfrkekj,fc lf vstkb fhct,bs v]thf6 hjv

idtltsblfy yfybyfnhb ]bkljsb lf,heyt,ekb6 thsflths uehb

jnj,fbfc vbfylj,c sfdbcb sdbsyf,flb itvjmvtlt,bc vfhskpjvbthb

htlfmnbht,bc vbcbfc7

dbvtjht,6 .jdtkbdt eakbctekb rfhyf[bsff - vtsmb7

fmdt6 bcbw vtbvtlt,f obyfvjh,tlb vothkbc [fnt,bc obyfit vjobot,bs

sfdlflhtrbkc6 hjv ufbdkbc s[esvtnb6 jwlffsb otkboflb

lf vthvt sfdfl uehb jnj,fbf ufvjbodlbc vfh]dtyfc stshb

lf ifdb fh fudbc mfhfat,blfy6 ]thfw exbyfhb6 sevwf cfpjufljt-

,bcfsdbc yfrkt,fl wyj,bkb dbyvt vtc[b vtktmct-vthjvfytc cffv-

,jht,kfl se cekfw ;fvvberfht,tk ptcsfcjatkib uflfcfyfgbht,kfl7

* * *

vsfvcdktkt,vf bwvfy ptlvtnb ojybc afcb6 tuhtdt vjbijht,ty

[jkvt7 fvbnjvfwff vfsb ,fhub lf fqrfpvekj,f fasbfmfhbc

cfcojhbs fojybkb7 gfhjdbpjhbc ghjatcbbbc [ctyt,fv vjvfujyf

vfvfxtvb vb[tbkbc cbn.dt,b5 pjub tmbvb bvbcsfyf htwtgnc ufvjothc6

[jkvt6 idbkj6 hjv bvbc vb[t5ldbs hjv lfdfvpflj ofvfkb6 yf[tdfhb

cfvehpf.fyj lfb[jwt,fj7 fasbfmfhbc gbyfcsfy lf cby]fhfcsfy vtn

fhnf[t,c itb’tyc cfcojhbc eqtkb lf gtbyf7 vothkj,fib rb chekb

ufyerbs[fj,ff7 fhfahfl lfubltdty ahfpbc ojyfcojhj,fc7 vqthbfy

bct6 hjujhw tvqtht,fs lf fhf hjujhw cfzbhjf6 fewbkt,tkb7

ufdb[ctyjs qdsft,hbdb /jhfwbecb5 f[kf eylf bsmdfc bc6 hfw eylf

bsmdfc f[kf6 lfyfhxtyb eylf itdbyf[js vjvfdfkb yfofhvjt,bcfsdbcj7

560

More magazines by this user
Similar magazines