Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

tktrbyb ’qf,b777 _ xfbotht6 ujuj6 wjnf7 itvjeidb cnevfhb6

sjhtv fvfqfv ufcfgfnbjcyt,tkb ufub[lt,bs lf b[neyts

vtht ˜vtuh7—

mfhsb _ fct t’f[bfy vtuhtkt,b s,bkbcc7

Finis _ lfcfchekb ˜kfs7—

vjhlbf _ yfskbf ˜vtuh7—

,tzdbkb ,jib _ ,tllfvodfhb ,bzb7 ˜vtuh7—

gtktnb _ eidtkt,tkb6 dtt,f vhfdfkhbw[jdfyb6 cfdct7 ˜vtuh7—

j[hbfkfbf _ [titif6 chbfkf svf ˜vtuh7—

dfubNjhmj vf77 _fh ub.dfhdfh vt6 fh vjuojydfh vt6 vfbyw

sfdpt itvjutdkt6 ityb zbhb vt ˜vtuh7—

w[df,fhb _ ve[kxfe[htkb ]faf6 ufh]f ˜vtuh7—

vfhf cmdfv-cmdfvb77 _ vfuhfv kfvfp-kfvfpb cbn.dt,bs sfd-

,hec lff[dtdlb6 fk,fs6 ,fdidc7 xfb,thlt,jlbs6 f,f6 lf hf utidtkt,jlfs

˜vtuh7—

;qbhnfkb vjz.ele _ evobafhb gfnfh’fkb ˜vtuh7—

ubyfc[bgehb ve hle _ uflfcf[njvb hf b.j ˜vtuh7—

hbyfi lhjc _ hbyf6 ynbyfi lhjc _ ynbyf _.jaybc lhjc _

.jayf6 ufmwtdbc lhjc _ ufmwtdf ˜vtuh7—

nenekb _ ,bzertkf6 ,fdidbcsdbc cffkthcj6 vfuhfv vjphlbkbcfsdbc

lfvfvwbht,tkb vbvfhsdf˜vtuh7—

jlf,fltkb ghbywb _ buekbc[vt,f zbzt rdtrdt6 fvktnc

fvcufdct,ty bhjybekfl7

jcthit _ df[ifvb ˜vtuh—

cntgtylbf-gtycbf777 _cnbgtylbf-gtycbf ths rdbhfc uflfvfhxtyc6

itvbyf[fdc7 ˜vtuh7—

vbnjpb _ e]htlt,bc fhfgbhlfgbhb lf.jaf _ vwtyfhtsf

lf w[jdtksf e]htlbc ufvhfdkt,bc ths-thsb cfiefkt,f6 hjvkbc

lhjcfw [lt,f mhjvjcjvt,bc ufhlfmvyf ˜,th’7—

cfysj,bj _ gfnfhf jsf[b f[kfl lfmjhobyt,eksfsdbc7

qj,thb rfrkfhbs777 _ qj,t _ trkbs6 vtuhtkb _ vtuhtkb

˜vtuh7—

egzema iatrogenis _ tuptvf bfnhjutyehb6 tmbvbcv[hbdb6 vrehyfkj,f

hjv czbhlt,f ˜kfs7—

vbcnbrehb _ pt,eyt,hbdb ’fkt,bc hovtyf ˜,th’7—

jhjcrjgb _ dfhcrdkfdsf ufykfut,bc w[hbkb6 hjvtkcfw

flutylyty ief cfereytt,ib fcnhjkjut,b fvf se bv gbhjdyt,bc

,tlbc cfobyfcofhvtn.dtkjl7˜,th’7—

atvbybpfwbf _ vfvfrfwib mfkbc vtjhtekb ybiyt,bc vjzfh-

,t,f6 ptlvtnb ufyfpt,f vfvfrfwbcf ˜kfs7—

568

More magazines by this user
Similar magazines