Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

mjc [vtk abx[pt wtw[kbc fkb fdfhlfj7

fhfcjltc-vtsmb6 vbdfrbdkt,lb vtehdtt,c6 jlf,fltib

]dfhwvf vbhxtdybf cfnfy]jc cfvfh[t,ib evfmybcjl ult-

,fc-vtsmb6 vbdfrbdkt,lb lf tklfyfwtvybw bvofvcdt vjbvidbklt,jlyty7

[dktgecf sfdt,pt veint,c ofbitylyty7

pjub fvfcfw fh rvfhj,lf lf dbohj ie,kc mdbsrbhbc

kjhojbfy rtltkc ufemfyt,lf7 uekfqvf ufijnbkb ityb

vj’qdhbc sdfkoby rb6 ,enenb6 vljhtl vbwehfdlyty vfhflbek

dtkc ptvjht [tkb[tkuflf[dtekb ’vt,bc fxhlbkt,b7

bv xdtyt,fc itd mdbsbyt,lb wjldbkb7 hfvlty]th

vbyfnhbf cfvfhbc dbohj zhbkib vfssfy thsfl xf[fahdf6

cfakfdbs ufhfylekt,bc udthlbs cfereyj ufycdtyt,f6 vfuhfv

vfhnjj,bs lfvphfk ujyt,fc dthfathc de[th[t,lb7

v[jkjl vsdfht vtyeutit,jlf7 .dbstk atcdt,c vbfkthct,lf6

ecfchekj,fcsfy vfrfdibht,lf lf hjwf cfqfvjdlt,jlf6

ewyfehb wf[wf[b itvbg.hj,lf [jkvt6 hflufyfw

sdfkyfskbd dfvxytdlb6 se hjujhb sfyfvbvltdhj,bs vfmfho.kt,lf

cfoeshj7

hf fhbc lhjbcfsdbc6 cfv.fhjcfsdbc6 uyt,fds oesbcjakbcfsdbc6

tc ohbfkb9 drbs[ekj,lb xtvsdbc lf

fhfathb-vtsmb6 dgfce[j,lb sdbsjydt7 f[kf lfyfvldbkt,bs

d[tlfdlb6 ,enenb6 se hf n.ebke,hfkjl itvjdbvo.hfkt

cjatkb6 hf ,j,jmfhb o.tdkf-rhekdf lfdbltdyt

evbptpjl7

vfbyw dthfclhjc vbdodlt,jlb athpt evxfntc mfjccvtsmb6

dfcrdyblb ,jhjn ufhct,sfy ithrbyt,ekb6 sevwf

cfnfy]jc rfyjyt,c lfmdtvlt,fht,ekc6 ibulfibu ]fljmhekb

rfhbw vt[cyt,jlf7 fy hjwf qfvt .jhybcathlt,jlf6

lf vsdfhbc cgbhfkt,b fsfc vjxdtyt,fc s[fpfdlyty6 viajsdfht

cbpvht,b erdlfdt,bc o.fhjt,c fqvjvbwtylyty [jkvt

lfcbw[ek ,futsfsdbc7 vfhsfkbf6 mehlekfl6 vfuhfv vfbyw

vij,kbehb jlf,flbcrty dbvpbht,jlb7 ths[tk bct

ufdsfvfvlb6 hjv erfwhbtk iert,ib rbltw itd,tlt7 ,jv-

,jhf fdforveneyt7 fbdybc bfnfrb fdfzhbfkt7 [tke[kt-

,tkb ,fhub lf [tkcfo.jt,b vjdbgfht7 sdfkwhtvkbfyb

vjdcwbklb cfvpflbc rthbfcsfy v[ht,ib xfv’dhfk lt-

56

More magazines by this user
Similar magazines