Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

lfc6 ’bhib vjc[tgbk fkdbc [tc6 hjvtkbw xtvb lf,flt,bc

lqtc lfhuj vfvfv6 vfuhfv .dtkfcfufy vbdbo.t,ekb hf

[fybf evjo.fkjl kgt,jlf ;fyubcath qtktib7

dth fvjv’bhrdfds6 dthf-vtsmb6 dabmhj,lb wthfsbsc

r,bkt,bs xfahtybkb7 bmblfy vj.jkt,ekb ufmfhek n.tt,c

wbt,fit.hbkbdbs itdrfyrfkt,lb7 pju]th ve[kt,pt

lfwtvekb6 cekib cjkbdbs itvjcj,bk cfjvfh dtkc dt,h’jlb6

hjvtkbw exbyfh [tkt,c itvjvbzthlf lf vjx[hbfkt

xjyx[t,c ofvjvbhotdlf w[dbhoby7 dibiytekj,lb fmfbm6

hjwf kboby-kbobyc lfbo.t,lf eqhfyb8 hjwf e;vehb

vbrbjnbc [vfc f.jkbkb mfhb idfdc ofvjvfhsfdlf6 hfqfw

vrfwhb [tsmt,bs6 ufwhtwbk cf[tsf ajhbfmbs frklfvt,c

vbvfvo.dltdlf7 wfhudfkc ufvjt,vtjlf xtvc vpthfib ’vfsf

it,ehect,ekb cfcfakfjyb7 bhtfkehb lf w[flb6 cfnfy]jc

gfhnf[b cfvfh[t,b6 v.bcdt cb.hvbctek cfyf[t,fl

kqdt,jlyty7 o.fkib yfdc itdfweht,lb mjxjhf s[kvt-

,bc vjqhtwbk rjzt,sfy7 fkbjyc dbvtupeht,lb7 fv lhjc

pqdfw dyt,ekb flfvbfybc vcufdcfl yfgbht,c fvfjl tlfdt-

,jlf7 vfkt fkvfcf vst,bc ob,jc ufysbflbc iemb uflftqdht,jlf7

uhbkb mdbiyfht,blfy fvjphlbk fkb’jybf[tc

[fnc ijhblfy dtatht,jlb6 ,jkjc mdbsbybs xfdt[ent,jlb

cbkfc7 fct lf fvudfhfl6 thsb rtyothjcsdbc vjaecaect

atcdt,bdbs rdkfd [fk[sf rtsbklqtj,fc dtgjnbyt,jlb6

vfuhfv fysfhbt,bc next,vjrevekb fxhlbkt,b ofvjbvfhst,jlyty

lf ,ehecsf rtltkbw vfafc sdfkt,bc fvfhf

lfist,jlf bctd7

lblt,ekbf thsb rtyothjcsdbc vjaecaect atcdt,b7 vujyb

frfwbbc ntdhbcrty vbtvfhst,f6 ltlbc lf ]bvfutc cfakfdt,bcfrty7

zbhbceafkc ye brbs[fd=

cfresfh vtj,fcsfy lfvo.dltekb sfylfsfy sdbsudtvfc

vbdtxdbt6 vjdtidb6 bq,fkc vbdyt,lb7

flfvbfysf vstkb vjluvf6 jl,fltkt,bw6 vtw6 [jv vndthb

db.fdbs erkt,kbd jltcqfw lf fhfathbf6 flht se

udbfy6 rdkfd vndhfldt se uflfdbmwtdbs-vtsmb6 dbyeutit,lb

sfdc7 ufyf[kt,f6 fqlujvf lf vbcsfyfyb6 rfwj,hbj-

,bc fe[ltytk cehdbkfl6 ofhvjcf[dbc eybfsj yf.jafl

57

More magazines by this user
Similar magazines