Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

ufvjdfw[flt7 flhbyltkbdbs lfdhljvbksf vrehyfkj,fc

vbd.fdb [tkb7 sbsmjc fkbcathb vfshf[t,b pepeyt,tyj6

ufewyj,btht,tk [vfehc vjdb[dtzlb [fylf[fy6 vfuhfv bv

jhjvnhbfkib itdf,b]t,lb se fhf6 ’vt,bc fxhlbkt,bw

vfibydt nffnbs offcdtyt,lyty ’ktek c[tekt,c7 bidbfsfl

cbyb,t,bs uflfsmthbkb ,bkbrt,bw vt’f[lyty7 evtntcfl

rb frklfvbc .ehtc vb.hlyj,bkc ecfchekj ufkfmnbrblfy

trkbc vj[fc[fct udbhudbyt,b vtwbvwbyt,jlyty7

bv.jabyt ukjdfj6 vtn.jlyty rtshjdyt,b6 vjbijht

ths[tk lf cfvelfvjl o.tekb cfvmdt.yj ndbhsbf se

cfpheyfdbj8 hfrb ityb sfdb ptwbcsdbc vbub’qdybf6 hfrb

;byb fysfhfl trehs[t6 fob vfbyw hf uf.j.vfyt,c6 rehlqtkbdbs

hfnjv shsbj7 cflfw fhbc lfcheklt,f ityb

[jhwbc ofvt,f lf epjvj voe[fht,fc lft[cyt,b6 ,tlifdjj6

vte,ytjlyty lf ’vfsfvrdktkbw sbsmjc tc-tc fhbc

c[tekblfy fvjdafsmeylt,bj6 fcfahtyfl dtvpflt,jlb

ahsjcfy zbfyzdtkfcfdbs7 cbc[kbfy nfyscf,ehfdc uflfdeult,lb

mfht,c lf evfkdt ijhtekb cfyf[t,blfy ,ehecbw

fbrhbat,jlf _ ktcfdlyty sj[t,c6 ,fht,c6 wekt,c

lf ,bhlf,bht,c7 gbhfdlyty cf[ybcc7 itmext,ek cbvbylbc

qthjt,c odfdlyty yf.fhib7 vtht ufvfhsfdlyty uesytekc

lf ajkflbc ahsf .dfdbkyfht,ib bct uf[hjnbylt,jlf6

bctsyfbhfl ufrfvrfvlt,jlf6 babmht,lbs6 vbyljhc yfrflekb

itgfhdbf cekibj7 vjrktl6 ,enenb6 idbkj6 hjujhw

rb erdlfdt,fc ofgjnbyt,ekb xtvb ofhvjcf[df .jdtkbdtc

lfsvj,f6 ittktjlf6 hjujhw rb nhaj,bc evobrdkj

ofvt,cfw ufdobhfdlb6 mfhbi[fkb vfhcbc vtofvek vjcfc[fvt,c

vjvf[dtdlf vfibydt7 dbwjlb tc odf se hfhbu

afcj,lf xtvsdbc6 fy lf.ehcekb zfj,bc vjhxbkt,f hfc

vbmfllf7

ity6 tb6 [tnbfkbc vj.dfhekj6 ufxtybc lqtcsfy cbrdlbkbs

vb]fzdekj6 dbcfw xf’fqkt,bc ibib yfajnbdbs

ufsfvfit,c6 smdb6 hf uf’hoeyt,c6 vemsfl ,j’t,ekb cbwjw[kt

hfl fh utsvj,fj6 ufbqt,lf [vfc hjvtkbvt mfywufo.dtnbksfufyb7

58

More magazines by this user
Similar magazines