Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

bubf [tk-at[c hjv ub,jhrfdc qdsft,hbdc6 ityb ufjht,bc

cfsfdtw vfcsfyff7 erdlfdt,bcsdbc fvfj [dfywfkvf

kfvbc fhbc vjyfl ufmwbjc6 e,tlehj6 ufv[ytdlb lf yfstkc

lftofat,bj6 xfvjfhsvtdlyty cbn.dfc vb[hoybkb

[dtkt,bs c[dfyb lf lfjct,ekybw vtht aezfl vt,qfezt-

,jlyty7 dthw ghtbcnjhbek j,j,fcfdbs ufkehcekb zfj,b

vfjrt,lf lf vbs eahj _ xbhudt,sfy uekcfrkfdfl

vresfdb ifidb7 f[fk iemlbflc dtkndjlb7 dfhcrdkfdt-

,bs lfntybk wfhudfkc lfv,fxbc kekfcfdbs ie,kpt

vjdb.hlyj,lb lf cytekt,bw rdkfdbylt,ehfl vbobthb dyt-

,bs ufsfyuekb [jhwbc lfehdt,fc se vjvcs[jdlyty6 fvcjakeh

cbfvtt,c [tkfl ufdtwkt,jlb lf vtht db[dtzlb

eytnfhtc cbvce,emtc6 wbcfhn.tkt,c lf vfsvbth fsbyfst,c7

dth,fkehb* rkjl vfyt*7

fhf cbwjw[kt6 fhf cbrdlbkb6 fhfvtl _ hfqfw c[df6

vtcfvt-vtsmb6 dt’t,lb erdlfdt,bc sfdbct,eh ufhfynbfc6

vfuhfv vwltkj,f thsbf lf gjdyf _ vtjht7 bctd [vtktsbc

athc dtsf.dfyt,jlb lf se fmfvlt ecf[tkj ufypjvbkt-

,t,c itdcs[jdlb idtkfc6 erdt cfresfh sfdib vbdfrdkbt

cf.hltyc7

vfhsfkbf6 ufycfwltkbcfc dbkfxht6 dthw cjakbc vjvfdfkc

ufvjdfltmb lf ’vt,cfw eyt,kbts cbwjw[kt vjdecohfat6

vfuhfv bc e,tleht,f hjv fhf6 vij,kbeh cekib

fct qhvfl6 fk,fs6 dthfclhjc itvjdb[tlfdlb-vtsmb6

dabmhj,lb7

tc okt,b wlbcgbhsf cf[tt,bc hqdtdfc bmyt, ufyut,bc

’fkbs desdfksdfkt,lb6 hfqfw lbflbc fqchekt,bc vbpybs8

bmyt, .dtkfathb obylfobydtf yfdfhfeltdb-vtsmb6 dfcrdyblb7

thsb cbn.dbs6 ,enenb6 lqtvlt .jdtkbdt wdfkt-

,flb lf ofhvfdfkb hjv v’eklf6 f[kf ufydbsfht,bc bubdt

rfyjyc dkjwekj,lb7 ufqdbdt,ek stckcf lf ufcfiktk

rdbhnt,c ctdlyfhtdb qbvbkbs dvafhdtkj,lb fmtlfy

ufvjvlbyfht uflfityt,bc gbhfc vbcek vukt,cfw lf vfsufy

sfdufvj[hek bj,jcfw7 cjdtk vpthfib vjdbodtdlb

rfwj,hbj,fc _ acrthvjyuhtekb [jvfklbc athakbcath

vupfdht,c7 fct hjv6 ytk-ytkf ’vbt,bc fxhlbkt,cfw

59

More magazines by this user
Similar magazines