Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

dtnjkt,jlb7 sbsmjc vji[fvekb uek-udfvb ufvjvwdkjlf6

]fy-qjybs fdbdct7 cfresfh ,eyt,fib xfrdbhdt,fv ,tdhb

hfv itvfvtwyf6 ufycfresht,bs bc6 se ’fkf hbcb o.fkj,bs

[yfdc fqvfhsc6 hfnjv ufeh,bc cekvjrkt rfwb

vfvekbc cfrdytctkc6 fy hf vbpybs ittrdht,f vj’fkfltc

mdt.ybc jhuekb7 .jdtkb epytj lf vfyrbthb qfkfnbc

evlf,ktc uh’yj,fc lfderfdibht7 vjqfkfntl ufydcfpqdht

mehlb lf vtceahbf6 yfwfhmtmbf lf vkbmdytkb6 vjzhbkfl

hjv dsmdfs6 bcbybw _ ifi[fyt,c hjv ,qe]fdlyty6

vfuhfv cfvij,kjcsdbc .j.vfyt,lyty6 ithw[dtybc ibibsqf

jvj,lyty7

fo uvbhb lf ukf[f cf.jdtksfjc vbecfresht,bf6

erdlfdt,fib wehfdty lf hfcfrdbhdtkbf6 ’ytkbf ufycfpqdhj6

vjf[kjdt,ekb cbrdlbkbc lfojkfc hjujh

ufevrkfdlt,jlyty6 t[fkbct,jlfs se tyfyt,jlfs vfvekbcsdbc

vleqfht ceksfy ufyijht,f-vtsmb7 fvfc obyfs

,jhfysfy lfnhbfkt,ekb e,tleht,f vfs yfobkj,hbd

fqbmdtc v[jkjl lf fhfdbsfh itvs[dtdfib _ hjujhw

cfpfhtkb vskbfyj,f7 bv qfvbs cbrdlbkbc ibib

cfuh’yj,kfl ufeatheklf vfssdbc6 dbyfblfy thsb ufycfwltkb

tmdc rfwib lfyfobklf vtnyfrkt,fl lf thsb

vttmdctlb cbrdlbkb hfqf ,tltyff-vtsmb7 vt rb bm6 cflfw

cfnfy]jc ifv,vjhtekb frklfvt,bc lfqhqybkb [th-

[tvkt,bf6 fk,fs6 cfereytf6 hfw ufye.jatk cbrdlbkc

dtjvt,b-vtsmb6 vjdczhblb6 vfuhfv uekajkflb ’vt,bc

fxhlbkt,c .jdtksdbc ve[kt,vj.hbkb itdcs[jdlb gfnbt,fc7

vtfsfctl de[cyblb6 lfv.f.t,ek fhtt,c hbcsdbcfw

itdtrtlkt6 hbcsdbc dzfvlb mdbifc6 fy [tkereqvf

vjhsvtekb abfkf vrkfdt,c hfyfbhfl vbuht[lf7 dev-

[tklb6 xtvc cbzf,ertc vjcf[tkst,kfl hjujh lfcltdlyty

cbrdlbkbc cf,tkbfyb frklfvt,b7 .dfd-.jhyt,bc

.hfynfkc lf ,fkf[t,ib uftkdt,ekb fcgbnbc wtkbcvfudfh

cbdbkc hjujh vfxdtdlyty7 mtle[htkb ’vt,bc

peuhitmwtekb fxhlbkt,b rb jvf[bfyb cbvqthbs uflfuhe[eylt,jlyty

wfpt7

jhuekbf9 ’vfw hjv b.jc6 mjhobkbc lqtc vbecofhb6

60

More magazines by this user
Similar magazines