Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

kb upt,bs fdcekdfhs6 smdty _ sfdufyobhdbs6 vfvekbidbkj,bs6

vt _ vjkbgek wbwf,jt,bs6 cble[zbhbs6 sdbsudtvbs6

vfuhfv f[kf .dtkfyb sfyf,fh cbdhwtt,ib d,byflhj,s-vtsmb7

vf[kj,tk bq,fkc lf ufywlt,c xfqhvfdt,ekb rfdrfcbjybc

vfhflsjdkbfy vodthdfkt,c deqbvjlb vfbyw7 ufkfmnbrbc

,h’yek rtafc devj.dhlt,jlb6 vtht ihbfkf

ktkbfyt,c cbpvhtek xdtyt,fcfdbs ufvjdtltdyt,jlb uflfathlbkb

mj[vf[bcfrty7 bm6 ’tkehbc [jhrkbfy rtltkc

jhrfgbdbs f.elt,ekb6 ifidbc zf[zf[c vbdf.ehflt,lb6 sevwf

cek vfkt fhf se cfnfy]jc6 sdbs ltlfvbobc cfpqdht,bw

dbdbohjdt7 cbahs[bkt hjv vvfhst,jlf6 vidtybdhfl

vmjylf ituyt,ekb6 ,enenb6 idbkj6 dbyfblfy se jlf-

,flbcrty ofdf,b]t,lb6 dbwjlb6 fh lfvbylj,lyty7 o.fkc

fhfdby vjvfojlt,lf vo.ehdfkc7 mfkt,b fmceneylt,jlyty6

]ttkt,b r,bkt,c uff[hzbfkt,lyty6 itvjvthrfkt-

,jlyty hjujhw ifv,yfhblfy stvifhfpt itvj[tnt,ek e[ctyt,tkc

lf flht vkjwdtk ,futsfufy aehs[b wdfhbdbs

ofvjdbljlf7 vbubyt,lyty ]bic6 ]bkfuc7 wfib v,ho.byfd

cf[tkt,c ofvb,bkofdlyty7 pehuc erfy lfvfkek mdt,c

ctn.dfcfdbs vjvf.hblyty7 lfhoveyt,ekb db.fdb6 hjv .jdtkbdt

fctsyfbhfl fcheklt,jlf lf vfbyw fnt[bkb zfkt,bcfrty

se ,fdidj,bc evjvfdkj okt,bcfrty ]benfl

vbdbotjlb7 lfrfhuekbc fqlutyf vtoflf6 sevwf fmtlfydt

duh’yj,lb6 hjv qfkfnc fhfahbs vfgfnbt,lyty7

hf dmyf6 hf upfc lfdflut-vtsmb6 dt’t,lb ufvjcfdfkc7

bmyt,f c]j,ltc ,tlbcothfc ,jkjvlt vbd.dt6 fdc fdb lfdehsj6

qfkfnc _ qfkfnb6 erblehtcj,fvlt ufdfibidkj

,jhjnbc cf[t6 i[fvb lf cfvcfkf v[jkjl vt6 vt6 ;byb

fysfhvf6 fvjd[fgj vfdyt,kj,bc zblfy6 sfyfvtvfvektsf

ofhvjlutyt,blfy cfvelfvjl fvjdifysj bub6 hfsf itvlujvib

vfbyw fhfdby uflfwltc ztivfhbnt,bc upblfy-vtsmb7

bmyt, c]j,ltc cbrtst dstcj [fk[b c vfkekfl6 .fyt,c

zbfyzdtkt,b lfdevrdblhj6 zjhjvt,blfy vjcf[ktj,bc

f,jh]t,ekb* cfmjytkb ufvjdb[cyf6 lfdbehdj cekib xf-

62

More magazines by this user
Similar magazines