Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

cfcjofhrdtsbkb mfkt,b vfhxtyfkb aeht,bc cf,hfkj sfdt,c

vrthlib b[ent,lyty lf ,fchb lfybs ufvjcek rfwt,c lfcfrkfdfl

fh fyt,t,lyty5 gbhen.dt,bc ]bmfyblfy thslhjekfl vjsmhbfkt,lf

cbc[kb lf h’t7

vfkt kfafhjt,b ,eltvjikbkb vthw[kt,bc obfmbsf lf

nbnkbrfyf6 rbcthodhbkb ,fhn.t,bs ufbdcj7 vrdlfhb rfnt,bsf

lf ’fqkt,bs ofb,bkof zt,b7

ibij,lyty jlf,fltkt,b6 ,zj,lyty7 ,fdidt,c tpjlfy ufcdkfc

erh’fkfdlyty7 vsfdhj,bcfufy 2vfdyt,tkb lf [fk[bc vnthb

;byb fysfhbc3 lfc]fc vjbs[jdlyty7

dby bwbc6 vfaf fkb’jybf .jdtkbdt fvfc ufeh,jlf se it.dfht,ekbc

[cyf toflf7 vjrktl6 vcec[fd oest,c bvpflt,lf6 bwjlf6

wtw[kc hjv tsfvfit,jlf6 ithw[dtyfc hjv fh fgfnbt,lyty6 vfuhfv

;bybc ,fhfst,blfy [jv tcofdkf6 fbtnbc fcekvfw se hf vjbvjmvtlf

cb.dfhekbcfsdbc _ mthfsvbfy uflfvsbtkc hjujh fyfwdfkf

cfvij,kjc ’kbtht,f7

tc fyeutit,lf6 tc fv[ytdt,lf7 vfhsfkbf6 vb]yehbcsdbc fct sfdufyobhek

fv,j[c fhw vtbcnjhbt evqtht,lf lf vbs eahj _

kflb zfybfc xjyuehb6 vfuhfv ths[tk fvjhxtekb upf6 [dtlhb6

vbobth uh’yj,t,pt fvfqkt,f ahsjcfyb zbfyzdtkfcfdbs7 fvmdt.ybeh

cbfvtsf ,jhrbkt,bcf lf vrhsjvfht cekbc lfshueydfc

eythufdlf vstkb cfmfktsbc cf[tkbs7

_ ityb uekmdf ’vt,bc [vfc ye f .dt,b6 yjxj7 idbkt,c ufabwt,6

gbh]dfhb uflfbotht lf vjcfkjlytkb wjldf-,hfkbcfufy udb[cty=

_ ckereyufhtekb txbxbyt,jlf mvfhc wfhj veiembf6 _ cflfw

fhbc ufdb.ht,bs lf dbw[jdht,s xdtysdbc7 ,flec lf .bafc

rb6 gbhb mdbcrty vbmybf6 ifd cfvfhtib ojkf= vsfdhj,bc [fk[bf tutyb7

lfb[cjvt6 se lfczbhlfs6 lblt,f-cf[tkbcsdbc vfafcfw ufcobhfdty

lf fv fyutkjpt,cfw6 _ smdf mfkvf6 ’e’ecojdfib vb’byt-

,ek ,fdidbfyfl kjubyblfy uflfbobf lf fnbht,ek vtjht gbhvijc

frdfyb lfehobf7

_ cbcektktt,c sfdb lffyt,t= _ ite,qdbhf pehuitmwtekvf

vteqktv7

_ cbcektkt e’f[t ity lf fvltyb [ybs jvt,ib shtdfc ufcfrdbhbf

ufyf yfstcfehb cb.dfhekbc uh’yj,f lftxkeyut,byf vfss-

67

More magazines by this user
Similar magazines