Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

dbc9 ityb sdfkt,bs [tlfdlb6 se hjujh frhfzeyt,lyty df[ivj-

,bcfc r,bkt,c7 cfyfv bc e[fyj lfkfkt,bc qbqby-qbqbybs dfhw[yfc

fh vjhxf6 cfzvkbcsdbc gbhb fh lferfht,bfs7 ltlf6 ltlf6 ltlf6

cek ofvjotek vewtkpt evpthlyty7

_ [vf6 rhbynb= _ batsmf yjxjv lf uf’dfkn.fdt,ek athlib

blf.db vbfpbkf 2hfc ufvjfgfht,6 relbfybf tc ij,tk’fqkb=3

_ fvjo.ltc smdtyb ]bib lf ]bkfub= _ vbfo.tdkf wfhjv7

yjxj fkb’jybf vstkb fhct,bs e,tleh lfbfc tv[hj,jlf6

vfuhfv hjwf vfafc jsf[ib cfojkb fzhbfklf6 hjltcfw ’dtkbc-

’dtkb bfnfrb fzhfzeylf lf mfkbidbkbc ufgfhdf firfhfpt firfhf

itbmyf6 ’vt,vf othbkib vjs[hj,bkb cf,jkjjl bhoveytc7

sdfkt,ib cbc[kxf[bcnekt,vf yjxj e,jlbijl ofvjfultc kjubyblfy7

ufw[fht,bs ,zj,lyty7 ithw[dtybc fcfwbkt,kfl ufvjcfdfkc

t’t,lyty lf tyfvjgfhgfkt kfvgt,bs ufyfst,ek pfkfib

,jksfc cwtvlyty7

_ se f[kfdt dbdfhuts6 j]f[c sfdkfalfc[vf fijhlt,f6 _

vjczhf itsmvekt,bc vtsfehvf ,flev7 2ufs[jdt,fc vjdrdlt

vbhxtdybf7 vjrdlb6 vjrdlb=3

_ ityc ,qfhnt,c vb[tlt= _lfewffw[fyf .bafv qhbzjl lfhxtybk

rfhib sfditvjhuek h’fkc7 2obsehb ’fqkb= w[dbhb eylf

it .jc .dtkfathib=3

_ hjujh abmhj,6 itypt yfrkt,fl udt.dfht,f xdtyb lf9= eylf

iteidf vfu aenehj sfdib6 hjv fct f]j,t,c vbcsdbcfw lf

xdtysdbcfw6 _ r,bkt,ib ufvjcwhf ,flev7 2hfnjv6 smdty idbkt,c

ufdphlb37

_ rfwb fhf [fh9= wjkbc rf,f xfbwdb ,fhtv= _ abybfcfdbs

lfborfafyf .bafv7 2ltlfkb= ltlfkb= hjv itvje’f[j6 ffmjst,c

fmfehj,fc37

yjxjv bwjlf6 hjv ths[tk frdbfnt,ekc ’vt,b fhfahbs lfsvj,lyty6

fvbnjvfw 2sfdblfy vjvo.lbj36 lfe.dbhf wfhj veiembfc7

[tkbw e,b’uf uf]bent,ekc6 sfy 2f[kf xtvb fm lfhxtyf bmyt-

,fj36 vbfltdyf xehxekbs7

_ yehfahbc utibybf6 vfafc wehe vfvblfcsfy ufdfgfht,j6 _

fv cbn.dt,bs lffijivbyf sfyfvtw[tlht lf rfhb qbhorbyqbhorbybs*

vb[ehf7

’vt,b fkb’jybt,b ,jctkc fvjtafhyty7 ,fle v[fhsfy ofrdt-

68

More magazines by this user
Similar magazines