Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

,fle fkb’jybfc veinb ]th vfafc t’uthf otkptdbs6 vtht _

yjxjc lf .bafc7 sbsmjc evwhjct,b ffxmfhfj lf ,bzt,vf ervf.jabkjl

ufvj[tltc se fhf6 vfepthbc ,eltpt [tkb uffchbfkf7

mfkbidbkbc afhekfl vjmjvfutc cbc[k-[jhwbs cfdct lbc

firfhf ufycfwltkvf f[kf vskfl ve[kt,bw vj rdtsf7

_ at[b ufvjflub= _ lfbryfdkf .bafv lf vc[dthgkc oft]f]uehf7

yjxj bct b’udkbvt,jlf6 sbsmjc cfcfrkfjpt vfafc yfwdkfl

bc vb .fdlfs7 vfbyw hfqfwfc bvtljdyt,lf7 vidtktkc t’t,lf6

hjvtkbw cfdfkfkjl budbfyt,lf7 wfhudfkc cfdct vsdfht fxf[xf[t,lf7

cfobthpt s[vkt,bc afafhb xfylf lf gbhmeib tyuehbc

ekvj,tkb xmfafyb buh’yj,jlf7

fkb’jybt,vf vfkt vjbnjdtc vjvwhj rjhjvb6 vbyljhbwf

lf nkfgjw7 afafkfpt* bluyty7 vlbyfht .fc,bc lfyfcfdbs fkfgkfgt,lf

nfkqt,c7 cfresfhb ’dkt,bc hfrfherc ’kbdc evrkfdlt,jlf

yjxj lf vfbyw pehuc erfy ufrfdt,ek [tkt,pt tatht,jlf

lfbfc7 vfafw ufcfv[ytdt,kfl jakib vwehfd sbst,pt vfkekfl

tfkthct,jlf ’vfc7

,fohbcsdbc obyfcofh tpheyf ,flec7

_ ufvjvfhsdb tc= _ smdf lf .bafc vbfxtxf lfujhujkbkb7

_ vjphlbkb mdf vjbnfyt6 it e]buhj= _ ite,qdbhf yjxjc7

evwhjcvf ’vfv ibibs itfsdfkbthf f,j,jmht,ekb tyuehb6

hjvtkcfw zflht,bcfsdbc atcdt,b vjtibidkt,byf lf [f,jc ,txjt,c

vj,]tybkb lhjlflhj ,e.,e.t,lf6 lf.eywek kjlt,c

tkfveyt,jlf7

yjxj fkb’jybfv fsfvlt mdf vfbyw vjcby]f6 vfuhfv .dtkf tv-

’bvf7 sbsmjc vfsb itvce,emt,bs vfqfkb qvthsbc obyfit cbylbcc

ufbvhstkt,lf7

hjujhw bmyf thsb fvjbxtvf6 fct6 jhb sdbc cfpfvshjc[tkf6

ufghbfkt,ekb6 vhudfkb7

2.jdtkudfh yfcrdc fthibdt lfec[knt,f36 vjtwf uekb6 vfuhfv

fv fqvjxtyfv rdkfd lffibyf6 2bmyt, ]fkfsvf lfboeyjc6 sdbsjy

ofvjdbltc lf c[df6 eahj lblb lf vj[th[t,ekb ffhxbjc9=

3lffcrdyf6 fvbnjvfw fvjbqkbfdf cfvb sdbc ytcdbdbs ofuh’tkt-

,ekb6 [fjbfyb mdf7

73

More magazines by this user
Similar magazines