Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

fvfcj,fib lfikbk sjrc fsfcyfbhfl [kfhsfdlf .baf7 ’ytkbf

f[kf fvnrbwj6 bq,kbfy vfh.e;c yfcrdfdlfj6 hjvtkb .ekabw

vfafc o.fkib uflfult,bcsfyfdt sfdbcbs ufb[cyt,jlf6 dbyfblfy

vbc ufrdfy’ekc lfybc odthb ’kbdc vbelut,jlf7

ufvjojlt,ekb mdbc vj.dfybkj,f ,flec firfhfl fh tzfiybrf7

itfnhbfk-itvjfnhbfkf sfdbc mbwbybs7

_ fhf6 eifdc6 _ smdf vtht vfvkt,bc uf[ibht,ekb .bdbkbs

lfvahs[fkvf6 _ fv e]bijc bctsb mdf eltdc vrthlib uekbc yfwdkfl6

hjvtkb acrthb lfelut,f oby9= _ vjczhf lf yjxjc fshsjkt,ek

[tkt,c vpthf kehcvfybdbs lffcj7

lbc sdbybth rbcthpt xfvjcfwvtkfl uf,fohekb mdf ,fkf[t,ib

tulj7 ’vt,bc dfukf[c fult,ekb qbvbkbs fyflueht,lf vfaf

fkb’jybf lf yjxjvfw cfdct,bs bhoveyf vfiby vbcb ovbylfyj,f7

2f,f6 rfwbzfvbt,bc vtnb vcufdc cbcf’fuktc dby vjbvjmvtlt,c9=3

hjujhqfw ufzfzfylf vbc ujyt,fib7 fvfc .baf dthc lffcrdyblf6

hflufyfw6 ]th thsb6 [tkmdtbsb b.jlf eahjcbc ,h’fyt,fc fchekt,lf6

vtht ,jkjc lf ,jkjc .jdtkbdt hjvw ufv;qfdyt,ekb-

.j6 ofvcdt ,flec uflff,hfkt,lf6 ,flec lf uf[t[bk ,eltib ufnheyek

vfepthc7

v[jkjl eahjc ’vfc ofcrlf whtvkb6 hjvtkbw cfresfhb

cfabmhfkbs ufhsekt,c fhw iteybiyfds7 ,fle eobyfhtcfl fv

uflbfwt,ek rfwt,c uflf.hjlf o.fkib6 thsb lqbc cbwjw[kbcsdbc

vstkc mdt.ybtht,fc hjv ufcobhfdlyty sdfkbc lfe[fv[fvt,kfl7

fhw vfsb fityt,ekb cjakbc cofvlf rfyjybtht,bc lfhf]c6

dbyfblfy6 2dbyw qdb’k lfbfc dth lfbwfdc6 c[dbcsdbc hjujh ufbh]t,fj9=3

fcrdyblf6 fmdt rfwj,hbj,bc6 hovtybc6 cbylbcbc obyfit

ovblfsf ovblf vjdfktj,fc b[lblf7 thsflths vfhst,ek6 thsflths

cojh uflfo.dtnbkt,fl vfafc vjrdlbyt,f vbfxylf7

,fle ofhcekibw b[tlt,jlf6 cfblfyfw kfafybcfufy ufvjxjhrybk6

cbvbylbc [fifhbc yfoyfdt,blfy ltljafkfc tsfvfit,jlf

jmhjc rekekt,bfyb ujujyf7 fb6 bv cbovbylbcrty e,b’ut,lf

]th]thj,bs v[jkjl vfssdbc ithw[dtybk mfkbidbkc7 tc fewbkt,tkb

lfc]f hjv fhf6 2evfk kfabc vjhtdib xfb’bht,f6 cfbsrtyfw

j]f[sfy thsfl isfvjvfdkj,fcfw uflfbshtdc7 ufyf tc ,b’ub6

tc [tkbcrdhf hfvtsb fqtvfnt,f [tdbc,thbc itvfhsek vf[dbkc6

fy vfntj afkrjytc ufchjkfc9=3 e[ehlf ujyt,f7 f]b ece,bc cf-

74

More magazines by this user
Similar magazines