Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

uekb vfmdc ceasf7 ,jhjnt,f fh zfzfyt,c xtvib= ufcrltc iehbs6

fh zfzfyt,c6 vjhxf lf ufsfdlf=3

vjxe[xe[t yfrflekc uflff[nf rjxbf7 sfdpt [tkt,itvjzlj-

,bkb vobat ytcdbcath ,fkf[ib rjnhbfkt,lf ths[fyc6 vtht ufaja[lf

xmthbcrty7

2ecfsejl ufvjvtltdyt,f6 ecfsejl= hjv d’eklt6 ofmwtekc

[tkc itvfidtkt,lf ofvjlujvbcfc9=3

o.fkc lftofaf rjxbf7 hjujhw flht df[ctyts6 cfnfy]jtkt,c

o.fhj mdtdbs mjylfs6 yfvt[fh of,ksfy6 fvfc cfcvtkfl hjlb [vfhj,lyty6

vfuhfv bvoesfc vbc ujyt,fc fvlfudfhb odhbkvfyt,bcsdbc

yfvldbkfl fh cw[tkjlf7

2vfvf utyfwdfkjc6 vfvf utyfwdfkjc= vt ufvjvtltdyf6 vt= xmbvb

o.dbhsfkb ,jib=* fm lfv[j,bkc hjv v[tlfdc6 dby bwbc6 uekb

hjujh trevit,f9= _ rjxbfv sfdb fbqbhf7 ye utibybf6 wjw[fkb

dfhj6 fybiyf fvbc idbkc6 _ tzdt,bc ,elt= cfl cb’ekdbkb lf cfl

_ ,jylj9=

[tkt,b uflfb,fyf rjxbfv6 itvltu gtidbs fyrfhf o.fkb ofvjbqj

lf cf[tpt bc[ehf7 vtkjn sfdpt [tkbcuekb uflfbcdf7 rbchbc

’fhqdt,b vjbchbcf7

_ vt ufvjvtltdyt [jv6 vt9= _ smdf6 hjujhw rb vtvrdblht fs

yf,b]pt vbef[kjdlf7

_ vbofv fh lfuwfljc= _ lfe.dfdf yf’fkfltdb vpheydtkj-

,bs ,jyljv6 lf vfvfvbcvfw v.bcdt ofvjrhbaf nfy-at[b7 vfafc

vjmcjdbkb cdbnhbcf lf ifhdkbc ufybthb njnt,bc xfvjaths[dfc

vbt’fkf7

_ vtht hf6 se [tb,fhb ufdxylb9= _ cfwjlfdb ufvjvtn.dtkt-

,bs itvj[tlfdlf lhjlflhj df;bidbkc6 _ cfvfubthjl uekb

vfmdc cfrvtdtkbdbs ceasf6 c[dfc hjlb dufdfh6 ,jqvbs lf iehbs

ufntybkc= ,jhjnt,f fh zfzfyt,c xtvib6 fh zfzfyt,c6 vjhxf

lf ufsfdlf=

_ fvfc hf c]j,bf6 vfuhfv vj[ewt,vf hf lffifdtc6 vj[ewt,c

hfc tvfhskt,b9= jh-cfv zbmf qdbyjc .jdtklqbehfl cdfvc ;byb

fysfhb6 cfepvtptw6 cflbkcf lf df[ifvptw6 vfuhfv ubyf[fdc ths-

[tk [vf ftobjc9= hfyfbhb qhbfkbs ufdfhlb6 uekb uflfudbmfyt7

fhf.ib eylf xfb[hxj vfbywlfvfbyw9= fy sfdb itbwjlt6 fy _ vt6 fy

rbltd _ vj[ewt,b= vjbnf [tkb6 vjbnf= _ vjczhf .vfodbkvf lf

uflvjfahbyf yfrflekc7

pehuc erfy lfhxyty ltlbcf lf n.egbcwfkb ]bvfutc cfa-

80

More magazines by this user
Similar magazines