Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

gbhrfnf twf9=

flblt,ekb x[jeibf [blbc vjf]bhbc ubcjct,blfy7

;byb5 it[tlts6 vtxtxc it[tlts6 hfqfw vj’hfj,c ,fkf[t,ib7

rjxbf5 dbhs[ff fk,fs7

;byb5 dbhs[fc vfultyb qjyt dby vbfifdf7

rjxbf5 vfiby6 ’fqkb7

;byb5 ’fqkb hjv b.jc6 fldkfl itdybiyfdlbs7

,jylj5 Felis domenticus* bmyt,f6 hf,b7

;byb5 ueksvbcfyb idbkb utphlt,f7 dbc lftvcufdcf

ytnfdb6 yjxjc [jv fhf9=

;dthblfy ufvjqotek rfnfc r,bkt,bs ryenb ezbhfdc7

thsbfyfl ufoeoekb ahs[bkfl vjf,b]t,c hb.tpt7 ltlfcfdbs

[fnekf wbylfkb sfst,c cfcfwbkjl fvj’hfdt,c7

;byb5 tn.j,f6 dbqfw ecekuekjv uflfe.fhf ryent,b7

thsbc uflfhxtyfqf it’kj7 ueksvbcfybf-vtsmb6 ueksvbcfyb=

cfwjlfj,f fh fhbc f[kf6 vfu rfnfc w[jdtkb thmdfc

lf pjubths ltlfc _ flfvbfyb9=

ifhifyltkb pfa[ekb7 pqdbc cfyfgbhj7 rjycthdbc mbkt,b7

nfkqt,bc ufvjhb.ekb abx[b7 yb;fht,b lf ]e]f

rfmnect,b7 .byekpt at[itluveksf cbahs[bkbs ufhitvjedkbfy

thsvfytsc ,jylj lf ;byb fysfhb7 [tk-at[bc

c[fhnb itvjmytdf7 rjxbf ibulfibu b,flht,f7 it[ehlt,bfy7

ito.j,bkb .b;byb7 rdthw[bdbs itfcrlyty thsehsc7

rjxbf5 yehfc thxb xtvc sdfkbcxbyc=

abybfc orfdorfdb7

;byb5 Tertius gaudens*

fhfvrbs[t ufvidtkt,tkc n.egb ob[kb vbtpbkt,f7

[tb,fhb fvj,heyt,ekb yfdbc cbf[kjdtc vjiohbfkt ktkbfyt,ib

xfbxehst,f7

,bylbcathbf cjatkb6 eahj lf eahj ,byllt,f6 hf fhbc xdtyb

cbwjw[kt6 xbnbdbs ufudbahbylt,f7 fvktnbc zjzvfyb7 ufpfa-

[ekbc cfqfvjf vidblb7 ubkufvtib7 tykbkb7 hjujh tcflfut,f thsb

vtjhtc6 hjujh ufycfpqdhfdc vfaf ;byb fysfhc6 ;byb fysfhb _

vt7 bc [jv xtvufy vjtkjlf idt,fc6 yeutic6 uyt,fds wjldfsf itvce,emt,fc7

rjxbfc deo.ht,b lf cbyfvldbktib efhtcb lfyfifekb

82

More magazines by this user
Similar magazines