Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

xfdblbyt777 Ajo* fy rtbcfhb6 fy fhfathb7 t 6 lfcheklf rb6

lfcheklf dbsjv9 qbf zhbkj,fpt vfhbkb vjdf.fht7 vtcfvt lqtf

uekb uflfe[cybfs6 vb.jkt,bs ibidklt,bfy xtvc obyfit7 fdfklt,ekt,s

dbyvt9 dbcb6 hbcb tibybfs9 clbt f[kf relib ufnhtnbkc6

tkjkbfdt= vtnb cfmvt fhf vfmdc6 [vbc ufvwtvb fhf dfh=3

ceahfcsfy lfhxtybkt,c ’hfdf-utythfnjhb xfthsjs7 qevtkib

wtw[kb ubpubpt,lf6 .he rtlkbc uf.jkt,bs xfvorhbdt-

,ek obuyt,bc rfhflt,pt ufeiktkb dfhlt,b rtrkewj,lyty

,hjkbc kfhyfrt,blfy se rthfvbrbc dfpt,blfy7 ,e[hbc sfhjpt

]fljcyehb rtkfgnfhbdbs tysj faextxt,ekb xbxbkfrb7 kbdkbdt,lf

bfnfrfvlt xfvj[ezezt,ekb afhlt,b7 dta[dbcf lf vj.vbc

,fkflf bvpbht,jlf vltkjcathb [fkbxt,blfy7 udbhudbybdbs fyfst,lf

vfublfc itvjvorhbdt,ekb crfvt,bc wfvtnbdt cfpehut7

_ vbvfvo.dlbts res[tib6 hfvtyfbhfl vbvfvo.dlbts= _

itvj,epqeylf lfh,fpib rjxbf fkb’jybf7 jhb vtcfvtlbs ufvjwkbkb

uhfabybc vbpblekj,bc ’fkfc frfyrfkt,ekb [tkb

dthcfl lftvfkf7

_ xtvb ,hfkb b.j ufyf6 ,b’t,bc uflfcf[kt,bc lqtt,b6 lbc

wjldf vcltdybcjj lf ie,kpt hjv bnrbwf [tkb yffh.fkvf yjxjv9=

_ lbyfcnbf uh’tklt,f9= _ smdf bhjybekfl ,jyljv7

_ lf vtht hjujh9= _ f .df itubhlt,c ;byb fysfhb7

_ f 9= _ lf,ytdbs vbvjb[tlf fmts-bmbs rjxbfv6 _ c[dt,bw cfe,hj,lyty

fm6 vujyb6 vfuhfv .tkib fhfdbc xfdxhbdfh= fh dvfkfd6

fhf= dbwhet df;bidbksfy6 ityc vfwleh hxtdfc fd.tdb6 o.tekj lf

xfvjvf[hxdts6 xfvmjkts f[kf= vfuhfv hjv ufb’f[b6 n.ebkbcf lf

vtuhekbc vtnb .dtkfathb ecofdkbf xtvufyj6 hfnjv vbof fh ufubcrlt,f=

wjldff ,fdidb6 ]th]thj,bs cbvfhsktc ye ufdev[tks6

cbwjw[kt vjtofvkt,f7 rf[gf ltlbc .jkf hf [tbhbfj6 dby vtxbxbyt,jlf

ufvelvt,bs6 dby9= otqfy hjv urbs[t6 ,jylj6 idbkj6

fyfc fxhlbkb se uf[cjdc-vtsmb6 uekbc uflf[cyfc dfgbht,lb6

vfuhfv ity vj[ewt,b fh utsvj,jlf lf cbn.df gbhib itvfnjdt7

ub[fhjltc6 o.tekj6 [jv vbfqobt cfofltkc= [jv itf]fdht

idbkc vij,tkb vfvf9= dby ofvjbo.j6 dby smdf gbhdtkfl6 lft6

frfwbbc ntdhib tvfh[jc wbhb,bf lhjt,bsj9= bmyt, idbkofh-

83

More magazines by this user
Similar magazines