Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

AHSJCFYB ZBFYZDTKF

ecfchekj,f sfdclt,f lf fvltyfl sfdbfysb tynhjgbbs* bltynehbf

htfkehb lf ujybsb cbdhwt7

,enenb6 wjw[fkb jhufybpvbc fhjvjhabpvb* lqtcfdbs yfstkbf

itysdbc7 fvbc mdfres[tlfl6 se uf[cjdc6 ,eyt,hbdb ithxtdf

lf fhct,j,bcfsdbc ,h’jkf lffcf[tkf xfhkp lfhdbyvf7 vjudbfyt,bs

vfhmcbcnt,vf cfpjufljt,hbd vjvtynt,pt uffvf[dbktc

vtnb .ehflqt,f lf flfvbfybc ajhvbht,fib ihjvbc hjkb fqbfhtc

evsfdhtc lfvcf[eht,fl6 vfuhfv lfdhoveylb6 hjv v[jkjl

ufhtvj gbhj,t,b ’fkpt wjnff chek.jabkb bylbdbleevt,bc

vbcfqotdfl7 cojhtl fmff kfvfhrbpvbc Talus Achillis*. tc [jv it,heyt,ekb

dfhbfynbf pfhfnecnhfc vjyjkjut,bs yfwbjyfkehb

ujyvb[lbkj,bcf6 cflfw rfwsvj’ektj,f ovbylf hfcbc ghbdbktubehb

eakt,t,bs vfhsklt,jlf6 vfibyfw rb6 hjwf flfvbfybc

fhct,j,fc qdsbehb cfvjctkb xfvjijhlf6 lf gbstrbc yffylth’td

c[tekc lfc]thlf6 vfibyfw rb6 hjwf ,bjkjubf gjgekfwbt,c

ijhbc fynfujybpvc lftmdtvlt,fhf lf se fmfvlt rfwc qvthsbc

vbth nfkf[blfy ufvjw[j,bk atyjvtyc t’f[lyty6 vjcb.dfhekt

w[jdtkc6 cfpjufljt,hbd w[jdtkc se vjfphjdyt w[jdtkc

eojlt,lyty6 [fpufcvbs ufvjwfkrtdlf vbcb yfvldbkb egbhfntcj,f6

hjujhbwff5 bfhfqbc rtst,bc eyfhb6 lfyfotdht,ekb vtn.dtkt,f

lf vfbyw lfd’tylb6 hjv .dtkfathsfy thsfl6 chek.jabkb

utyt,bc bq,kbfyb it[dtlhbc itltubf jvthjcb6 fhbcnjntkt6

mhbcnt777 ity=

.jdtkb xtvb vbuyt,f6 ,enenb6 hfvltybvt okbs vfbyw ecoht,lf

lqtc erdt cfpjufljl fqbfht,ekc7 cjrjt,bdbs vjvhfdklyty

,bjkjubfibw yj,tkbc ghtvbbc kfehtfnt,b6 xtvb eybrfkehb

fqvjxtyt,b rb cfvfhtib xflbc6 hjv fhf ITY7 vt ]bkljt,c

lf fqbfht,fc hjv ufvjdltdyt,jlb6 uthvfybfibw itvt’kj lfhxtyf

lf cfahfyutsibw6 vfuhfv jhfuekb vij,kbehb vlbyfhbc

cfsfdbcfrty eylf vjbxmfhjltc cfvfhflbcj cfakfdbcfsdbc777 vt

jlyfd vfbyw se dbyvt vtvcufdct,f6 ,enenb6 idbkj6 tc6 fk,fs6

,fkpfrbc fynbrdfhbf*. jlyfd vfbyw-vtsmb6 bvbcsdbc dfv,j,6 hjv

cfresfhb sfdbc gjdybc ghjwtcib ufwbkt,bs ijhc ofdtlb7 fmfvlt

[hbjr cfnfy]jc f[fkb cekb isfd,tht6 jfpbct,b fdf[fc[fct6

cfvfhskbfyj,bc htcge,kbrfl ufvjdfw[flt7 vjdcgt ’fkflj-

,bc bycnbnenb7

85

More magazines by this user
Similar magazines