Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

[bpbkfkfc fzvtdlf7 s[tvblfy nthafvlt uekbcofvqt,b w[bvt,bs

ptkfdlf7 rbleht,c lf sfdbc mfkfc epjvfdlf7 ojyblf7 at[bc fluvfvlt

yfrflekc vbfxdbf7 kfsbyehfl tvecfbat,jlf7 cfofltkc

vbqotekb [tkt,c baidytnlf lf bc lqt ]fut,ib ,ytlbfybdbs lfikbubyt,lf7

vfhsfkbf6 rjxbf fkj’jybf ,b’bc kf,jhfnjhbek cfmvbfyj,fc

.jdtksdbc ibibs esdfksdfkt,lf6 vfuhfv sdbsjyfw lf

;byb fysfhbcufy ,en,enbs vjyfskekb ,jyljw6 zfj,yfhib

w[jdht,fc ytkbytk tcbc[k[jhwt,jlyty7

fvfcj,fib rjxbfc gbhvijv gbhdtkb yf,b]t,bw uflfluf lf

flfvbfybc tyfptw fnbnbylf7 sdfkcf lf [tkc ief ofvjxbnek

idbkib vcufdct,fc t’t,lf vfvf6 cfnfy]jib obdbk-rbdbkbs vj[ljvbk

yfwjkfhc6 wbhf irdbsbybfc6 sjabc ,fsmf,esmbs lfbahtylf

[jkvt7

n.tib zbfyzdtkt,c f,byfdt,lyty7 crt,cf lf rfvtxt,c fvhfdkt,lyty7

sj[yblyty .fyt,c7

,jylj fkb’jybf erdt stdpbdbs chbfkt,lf o.fkib7 xf.dbysfdlf

lf vlbyfhbc acrthpt bvlty[fyc ufodt,jlf6 hjv vj.ehfltc

ceysmdf iteue,lt,jlf7 e,tkj rdbwt,c afafhib xfahtybkb

lffutkdt,lf7 rfvtxc relpt xftzblt,jlf lf lfcfkbthfvlt itwehfdlf

pqdfib7 yf.fh aenrfhc ut]fib gtidbs uflfb.dfylf7 cfyflbhj

sjac ofbqt,lf6 gfynbsf lf ’e’evf.dfkfsb xfysfufntybkb

rb vj,heylt,jlf7

vfvf-idbkb fkb’jybt,b fmfvlt ofhvjelutytk wlt,c frdbhlt,jlyty6

dfhlbcf lf zbyzhbc itpfdt,fc esdfksdfkt,lyty7

ufvj .fdlfs hmfyfvufkf rfvtxt,b lf jmhjcvfn.kbfyb dth’t,b8 zehbbc

rey’ekt,c ijhbc cfoyf[bcvfudfhb yfdt,bs vbvjwehfdlyty6

cflfw pjufy cbvbylc stcfdlyty6 pjufy _ ctkc6 rfyfacf lf [fi-

[fic7 thsufy cfvrehyfkj vwtyfhtt,c f[fht,lyty6 c[dfudfy ubehpt,cf

lf x[hbfkt,c fityt,lyty7

fct lf fvudfhfl6 ;byb fysfhbc jhfyvf*7 rjxbf evnrbdytekjl

lfbvjyf7 ,b’bc ’fkfeakt,bc xhlbkib it.e;ekvf vjhxbkt,bc

eqtkb sdbybthfl vjbhuj7 [cjdyblfy dthw ’vf fhlfitkbc ufqhvfatcdt,ekb

eylj,kj,f fvj’bhrdf7 [dfkbyltkb lqbc bvtlfl

lf yeutifl vfhnjjlty ,jyljqf lfhxtyjlf6 vfuhfv bcbw hjv

thsvtjlf ytkbytk9= w[jdht,fc dth ei[fvfdlf idbkc lf cb.h-

8

More magazines by this user
Similar magazines