Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

yty vupfdht,b7 ufvfh]dt,ekb .djtksdbc bc ufvjlbjlf6 dbcfw qjybthb

vrdkfdt,b mjylf lf cbylbcbw yfrkt,fl foe[t,lf7

rfvfsj,lyty6 lfdj,lyty6 rbchbc ’fhqdt,b t,tht,jlfs7 vfhskvcf]ekt,bc

rh’fkdf lf ibib hjv fhf6 vpfl b.dyty .tkib

,hlqdjlyty thsvfytsc6 sdfkt,b fvjtrjhnyfs7

x[jeibbc [blbc bmbs6 ,htptynbc eidtkt,tkb rfhdblfy vjnjwbrkb

qvejlf7 ybrfgfshsjkt,ekb evpthlf ,jylj uekbcfvhtd

jhjvnhbfkc7

cekcohfaj,fib ths vfylbkjcfyc gfhrb ufewehlf [tkblfy

lf vjnrtgybk sjdkpt ufbafynf obstk-obstkb dfikt,b7

2lfdeidfs lf hjvtkbvt vjujhlf xtvsfy6 lfde,heyt,lb dbsjv

gfnhjyc6 se itdbovtyllb cf[tkjpt lf cekbc vjesmvtkfl

itdcfyckfdlb hjujhw ,b,kbeh yf.jac wkjvbkt,bc upfpt lfvlufhb9=3

_ bfphf6 vfuhfv bmdt6 _ fhfathbwj6 _ ecf.dtlehf sfdbcsfdc6

_ 2rezbc ohbfkb dthfcjltc lfubvjyt,c ity6 ,jylj fkb’jybfcf

lf ,enenb fysfhbfc ijhbc uf[bhekj ubjhub [fysfhb’td=

fhf gehbsf [jkj w[jdylt,bc rfwb6 fhfvtl .jdkbsf

cbn.dbsf6 hjvtkb ufvjdfkc gbhbcfufy qvhsbcf37*

sdfkoby xfemhjkf w[hf bfydhbc qfvtv7 [fhbhvbc hmt,bs ]f-

[eybs erfy hxt,jlyty eqhfyt,b7 [tkbcufodltyfpt ufvt[t,ekb

pqdf v’dbydfht,lf ufkbfib lfvo.dltekb yflbhbdbs7 .jdtkb

nfkqf ,jyljcrty vjbxmfhjlf6 ,jyljc tgjnbyt,jlf6 eacrhekib

xfshtdfc6 vjecfdktsib lfysmvfc emfllf7

,ytkib xfrfhuekb cfyf[t,b6 frfwbt,bc rjhjvb lf uf.byekb

yfrflekb cbc[kc evqdhtdlf .vfodbkc7 fhfdbsfhb ctdlf6 fhfyfbhb

cbyfyekb6 vbc cekib uf]fdht,ekb pqdbc ,flfkb cnbmbjyb

,j,jmhj,lf cojhtl7

,jyljc wyj,btht,fib hfqfw itmfylf lf jwyt,bc ufikbkb

yb;fhblfy fmfvlt afhekvf vfhufkbnvf ufvjfiemf6 vbvpbldtkvf6

sdfkbcvbvnfwt,tkvf vfhufkbnvf6 vfuhfv vjvfrdlbyt,tkb i[fvbc

vahmdtdtkvf fvfdlhjekfl7 fvbthblfy bidbfsb qbhct,bc

nr,bk-vofht ufy’c gfnhjyj,lf6 hjvtkb cfey]tw vfhnjj,bcfufy

fsfdbceakt,lf6 [fk[bcrty e,b’ut,lf6 cfresfh ,tlbcothfc

rjcvjcehb cbvfqkblfy exdtyt,lf6 sevwf ecfvfhskjl lfrjlbk

uekc tidtkt,jlf hfvt9_ ufhtuyekfl sbsmjc byfhxeyt,lf

rbltw cbvidbltc7 2utlb lfzhbkb jwyt,bc ,fqbs7 dyf-

[js6 dby dbcj=3 ufbabmht,lf ofh,t,it.hbkb6 vfuhfv ’dfk-

94

More magazines by this user
Similar magazines