Untitled

nplg.gov.ge

Untitled

UEHB JNJ,FBF

dt,cfw6 uflbf vfafc jsf[blfy jsf[ib sbsbcodtht,pt cbfhekcfw7

vtnbc lf[fyt,f fqfh itt’kj7 fqfh itt’kj sdfkt,ib twmbhf

flfvbfyt,bcfsdbc6 hjvkt,bw vstkb w[jdht,f sehvt cfwltk

zbfyzdtkfcfdbs erbhrbnt,lyty7

lhjlflhj r,bkt,cfw ufe[hzbfkt,lf [jkvt ktztyz.jt,c

lf vbc uekmdf ,byflht,c7 uffasht,ekb pqdbc uhbufkb ufenfytkb

,tlbcothbc vjf[kjdt,fc feo.t,lf ,ts jdtybc vt[est cbvajybfcfdbs7

f[ctylt,jlf cfnfy]jtkbc 2lelele-lev6 lelele-lev38

fujylt,jlf hfyfbhfl uflfn.lf sfvfvb trkbc qthj

vrkfdbcufikfpt6 fy rjh’bfy [tkt,ib hjujhb heleyt,bs itbrhf

bub vtht udbhudbyfl7 f[ctylt,jlf cbxevbc cbv,jkj _ dfhlt-

,bc cb[fc[fct lf cbvhfdkt6 vfublfc cfufyut,jl itvjvorhbdt,ekb

wfvtnb crfvb lf dta[dbcf lf vj.vbc jhsf,h’jkf vfafc vjmcjdbkb

[fkbxblfy7

pehuc erfy hxt,jlf fcbcbyt,ekb ktkbfyt,b7 vbf,b]t,lf

2abmhsf mfhbi[kbs uf,het,ekb3* lf bfydfhc vj’vtl fh dt’ytkt,bj6

tctc[t,jlf ofhfvfhf gjtnc7

cfv[tlhj yfobkc udthlb femwbf ,jyljv lf vstkb pqdbcgbhtsb

evnrbydtekjl ufydkj7

lfhxtkbc vbcflujvt,sfy sjdkb ofvjtobf knjkdbkc6 ofvjtobf

hjujhw idt,f6 hjujhw yeutib6 vfuhfv lflf,kt,ekb

wbcrty ths[tkfw fh fe[tlfdc8 fylf hf cbrtstc vjb[dtzlf vbqvtsblfy6

hjwf futh6 vf[kj,tkb vbof6 [tkbcrdhbsf lf cfofvkfdbs

ufevfcgby’klf9 uflfo.dtnbkb mjylf lf rbltdfw bchekt,lf

ufyphf[ekc _ hfw itb’kt,f ijhc lftzbhf sfdb cfnfy]jtkt-

,bcufy7 fvbnjvfw fh tgbnyfdt,jlf cfrby’tufqtqbkb tc wfhudfkb6

at[mdti vjzhfzeyt .byek-zbh[kb6 ,e[ht,bc .tkblfy eybfsjl

fvjvfdfkb rdfvkb6 iert,ib itmext,ekb vj,qeyrekb yf[bhb6

’fqkt,bc qfdqfdb6 vjrktl6 .jdtkbdt bc6 hbsfw cekluvekt,c

cjatkb lf hfw flht fuhthbufl [b,kfdlf7

2hjujh vbve[skf .dtkfv9 bvfyfw rb6 dbc vpt lf vsdfhtc dabwekj,lb6

hf,bc dt’f[lb6 ufvelvt,bs sdfkt,ib itdwbwbyt,lb7

,tlbc bhjybf se ubylf= sjhvtnb otkboflb dtkehb .dfdbkt,b

lfvmjylf ltlbcf lf ]bvutc cfakfdt,sfy. Aut Caesar, aut nihil!

vivere, militare est!* v= uhfylbjpek6 .jdkbcvjvwdtk vbcbfc vfrbcht,c

cby]fhfib ufvjxtrbk ’tc7 vfbyw hf jcnfnehfl fvfrhtc

sdfkt,pt kb,hb9 cfnfy]jib xjmxjmbsf lf ujlt,f-whtvkbs xf-

96

More magazines by this user
Similar magazines