hodiny a klenoty watches & jewels - Incheba Expo Praha

incheba.cz

hodiny a klenoty watches & jewels - Incheba Expo Praha

HODINY A KLENOTY

WATCHES & JEWELS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2010

FINAL REPORT 2010


HODINY A KLENOTY 2010

9

8

10

(odborný garant M.I.P. Group, a.s.)

30. září - 3. října 2010

Průmyslový palác

Pravé křídlo, Střední hala, Foyer

Výstaviště Praha - Holešovice

Sdružení klenotníků a hodinářů ČR

Puncovní úřad

SČMVD

Česká republika, Belgie, Bulharsko,

Itálie, Německo, Polsko, Slovensko,

Turecko

2 2

2085 m ( z toho 357 m Antik)

5698

• módní přehlídky

• soutěž „ Šperk

roku 2010“

• putovní výstava „Sklo v českém šperku“

• určování obsahu drahých kovů ve špercích

• ukázky exponátů z Prvního českého muzea trezorů

• odborné přednášky a prezentace

• soutěže o hodnotné ceny (šperky) pro návštěvníky

211

133

19

EXPERT

CO-OPERATION

2010

19th Specialized International Exhibition

of Clocks, Watches, and Gold

and Silver Jewellery

ANTIK 2010, 18th Trade Exhibition

of Antiques and Art

(expert cooperation M.I.P. Group, a.s.)

30 September - 3 October 2010

Industrial Palace

Right Wing, Central Hall, Foyer

Prague Exhibition Grounds - Holešovice

220 103 307, 304, 471 220 103 307, 304, 471

Věra Spálenková Věra Spálenková

(Incl. co-exhibitors)

(Incl. co-exhibitors)

o

, Assay Office

Union of Czech Production Co-operatives

(SČMVD)

ANTIK 32 ANTIK

32

211

133

19

Czech Republic, Belgium, Bulgaria, Italy,

Poland, Slovakia, Turkey

2085 sq.m (out of this: 357 sq.m – ANTIK)

5698

• Fashion shows

• “Jewel of the year 2010” competition

• “Czech glass jewellery” travelling exhibition

• Checking of jewellery for the content of precious metals

• Selected exhibits of the first czech museum of safes

• Specialized lectures and presentations

• Visitor competitions for attractive prizes (jewellery)


PROČ SE FIRMA ROZHODLA VYSTAVOVAT NA VÝSTAVĚ

HODINY A KLENOTY 2010

ODPOVĚĎ

1

2

3

4

5

6

V rozhodování o účasti na výstavě HODINY A KLENOTY 2010

jsou v porovnání s rokem 2009 největší opět osobní zkušenosti

s předchozí účasti, znatelný nárůst byl zaznamenán

v doporučení.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ DŮVODY ÚČASTI VAŠÍ FIRMY

NA TÉTO VÝSTAVĚ?

ODPOVĚĎ

1

2

3

4

5

42

39

6259

46

62

2008

2009

2010

26

42

27

17

18

20

6 4

53

2008

2009

2010

6

21

7

2008

2009

2010

49

17 17

9

12

8

12

2008

2009

2010

Hlavním důvodem účasti na výstavě HODINY A KLENOTY 2010

je obecná prezentace firmy a seznámení s novinkami.

Další důležitý motiv pro firmy je zejména navázání obchodních

kontaktů a rovněž vnímání výstavy pro firmu jako prestižní

záležitost.

40

25

48 48

12

2008

2009

2010

29

27

24

16

12

6

2008

2009

2010

RESULTS OF EXHIBITOR

SURVEY

WHY DID YOUR COMPANY DECIDE TO PARTICIPATE

IN WATCHES & JEWELS 2010 AS AN EXHIBITOR?

ANSWER

1

2

3

4

5

6

Visit to the previous exhibition

Organizers' acquisition

Media advertising

Another reason

6 7 7

4 4 7

2008

2009

2010

4 4 3 4 4 7

2008

2009

2010

5 6

Similarly to 2009, most exhibitors decided to take part in WATCHES & JEWELS 2010

due to their personal experience from previous participation; compared to 2009,

there has been an increase in the number of exhibitors who decided to participate

based on a recommendation.

WHAT IS THE MAIN OBJECTIVE OF YOUR COMPANY'S

PARTICIPATION IN THIS EXHIBITION?

ANSWER

1 General presentation

of the company

2 Establishment of business

contacts

3 Getting familiar with the latest

innovations

4 This is a prestigious event

for them, they cannot miss it

5 Getting familiar with competitors' products

18

6

31

8

8 6

2008

2009

2010

1 0 0

The main objectives of participation in WATCHES & JEWELS

2010 include the aim to get familiar with the latest

innovations and the general presentation of the company.

Other important motives for companies include

the establishment of business contacts and the fact that

the companies view the exhibition as a prestigious event.

5

1

29

2 0

2008

2009

2010

15 15

10

17

5

2008

2009

2010

2


3

SVOU LETOŠNÍ ÚČAST NA VÝSTAVĚ HODINY A KLENOTY 2010

HODNOTÍTE JAKO

24

2009

2010

UVAŽUJETE O SVÉ ÚČASTI NA VÝSTAVĚ HODINY A KLENOTY

V PŘÍŠTÍM ROCE?

2008 21

16

41

2009

2010

2008 42

FIremní účast na výstavě HODINY A KLENOTY 2010 hodnotí

60% vystavovatelů jako úspěšnou nebo spíše úspěšnou.

32

2008 18

24

2009

2010

5657

2008

2009

2010

71% vystavovatelů rozhodně a spíše uvažuje o své účasti

na výstaviště HODINY A KLENOTY 2011.

12

2008

2009

2010

4

4

18

2008

2009

2010

RESULTS OF EXHIBITOR

SURVEY

IN YOUR OPINION, YOUR PARTICIPATION

IN WATCHES & JEWELS 2010 HAS BEEN

Don't know

6

DO YOU THINK YOU WILL PARTICIPATE

IN WATCHES & JEWELS 2009?

Probably yes

Probably not

Don't know

8

2008

2009

2010

3

4

2008

2009

2010

20

18 18

2008

2009

2010

60% of exhibitors view their participation

in WATCHES & JEWELS 2010 as successful or rather successful.

5

2008

2009

2010

5

17

11

5

71% of exhibitors think that they will definitely

or probably participate in WATCHES & JEWELS 2011.


Mezinárodní specializovaná výstava hodin, hodinek, zlatých

a stříbrných šperků HODINY A KLENOTY je v České republice

jedinou akcí ve svém oboru. 19. ročník v roce 2010 díky

ekonomické recesy zaznamenal menší pokles u ukazatele výstavní

plochy. I přesto organizátora výstavy společnost INCHEBU PRAHA

spol. s r.o. potěšilo, že tradiční vystavovatelé zůstali výstavě věrní

a díky přispění zájmu zahraničních firem se potvrdilo, že výstava

má své pevné místo nejen na Českém trhu, ale i mezinárodním.

INCHEBA PRAHA spol. s r.o. v rámci odborné spolupráce se

společností M.I.P. GROUP, a.s. připravila souběžnou prodejní

výstavu starožitností a umění ANTIK. .

Odbornou spolupráci poskytli již tradiční partneři - Sdružení

klenotníků a hodinářů České republiky, Puncovní úřad a SČMVD.

Hlavními mediálními partnery výstavy byly časopisy Klenotník

hodinář, Watch magazine a Hodinky šperky.

POROVNÁNÍ S MINULÝM

ROČNÍKEM

Na přelomu září a října se již tradičně uskutečnila na Výstavišti

v Praze - Holešovicích specializovaná výstava hodin, hodinek

a zlatých stříbrných šperků HODINY A KLENOTY 2010. Termín

výstavy byl prodloužen do neděle, konkrétně 30. 9. – 3. 10. 2010, a

byla to jedna z příležitostí, kdy si obchodník i zákazník mohli šperky

i hodiny a hodinky prohlédnout v reálu, nikoli jen „virtuálně“.

V Průmyslovém Paláci ve Střední hale se představili vystavovatelé

prezentujících téměř 80 značek hodin a hodinek z celého světa.

Návštěvníci veletrhu měli možnost shlédnout hodinky

extravagantní, sportovní, s osobitým designem, nechyběly ani

hodinky společenské, včetně hodinek z domácí produkce. Velké

zastoupení na expozicích měly i řady nástěnných hodin i budíků

a dalších.

.

Zlaté a stříbrné šperky, zlaté snubní a zásnubní prsteny, briliantové

prsteny, náušnice, přívěsky a celé soupravy, ale i ocelové šperky,

perly, brilianty atd. to vše bylo k vidění v zaplněném Pravém křídle

Průmyslového paláce. Vystavovatelé v plném lesku představili

nejnovější celosvětové trendy ve šperkařství, a to jak od předních

českých firem tak i od firem zahraničních. Specializovanou výstavu

do kompletní nabídky doplnily strojírenské komponenty, speciální

materiály a nové technologie, mezi něž patří 3D tiskárny, jež se

využívají ve šperkařství, pro přesnou výrobu voskových modelů či

firmy nabízející obaly - krabičky na šperky.

POSITION AND ROLE OF THE EVENT

IN THE CZECH MARKET

WATCHES & JEWELS, the specialized international exhibition

of clocks, watches, and gold and silver jewellery, is the only event in

the Czech Republic focused on this area. As a result of the

economic recession, the 19th edition in 2010 recorded a slight

decrease in the exhibition area indicator. Despite that, the

organizer, INCHEBA PRAHA spol. s r.o., was delighted that the

traditional exhibitors participated in the exhibition again and

thanks to the interest from foreign companies, it was obvious that

the event has a stable position both in the Czech and international

markets.

INCHEBA PRAHA spol. s r.o., in cooperation with M.I.P. Group, a.s.,

again organized a parallel trade exhibition of antiques and arts

titled ANTIK.

EXPERT CO-OPERATION

As in previous years, the exhibition was organized in co-operation

with the following partners: the Czech Association of Jewellers and

Watchmakers, the Assay Office and the Union of Czech Production

Co-operatives (SČMVD). The main media partners of the exhibition

were the magazines Klenotník hodinář, Watch magazine and

Hodinky šperky.

COMPARISON WITH LAST YEAR'S

EXHIBITION

At the end of September and beginning of October, the Industrial

Palace on the Exhibition Grounds in Prague – Holešovice hosted the

regular specialized exhibition of clocks, watches, and gold and

silver jewellery, WATCHES & JEWELS 2010. The exhibition had

been extended until Sunday, thus taking place from 30 September

to 3 October 2010 and providing an opportunity for both vendors

and customers to see jewellery, clocks and watches in reality, not

just “virtually”.

.

Exhibitors presenting almost 80 clock and watch brands from

around the world showcased their products in the Central Hall of

the Industrial Palace. There were extravagant timepieces, sports

watches and watches with a unique design, as well as elegant

watches, including products by Czech companies. Many stands also

showed wall and alarm clocks and other related products. .

Gold and silver jewellery, gold wedding and engagement rings,

diamond rings, earrings, pendants and complete sets, as well as

steel jewellery, pearls, brilliant cut diamonds, etc., all this could be

seen in the fully occupied Right Wing of the Industrial Palace. In full

glamour, the world's latest trends in the jewellery sector were

presented by leading Czech companies and foreign exhibitors. To

make the offer complete, the specialized exhibition also presented

machinery components, special materials and new technologies,

such as 3D printers used in the jewellery-making business to make

precise wax models; among exhibitors, there will also be companies

manufacturing packages – jewellery boxes.

.

4


5

V Pravém křídle Průmyslového paláce ukázali v plném lesku

nejnovější trendy ve šperkařství přední české, ale i zahraniční firmy.

Tradiční vystavovatel společnost SOLITER, a.s. předvedl například

celou škálu investičního zlata, ale též luxusní dárek v podobě

hracích kostek z bílého 14-ti karátového zlata osázené 126-ti

brilianty. :

Mezi prvních 5 nejvýznamnějších firem a partnerů INCHEBY

PRAHA spol. s r.o. z hlediska pronájmu výstavní plochy patří

firmy:

2

VINIS s.r.o. 75 m

2

4PM, s.r.o. 70 m

2

SOLITER, a. s. 66 m

2

Horák & Perner s.r.o. 60 m

2

Granát v.d. 40 m

Proti předcházejícím ročníkům a roku 2009 jednotlivé firmy

výstavní plochu navýšily a do seznamu vystavujících firem přibyly

též firmy nové:

• AMBER APPLE F.P.H.

• ANNO GOLD, spol. s r.o.

• AVALON; BOBYLEFF s.r.o.

• CD EXPORT - IMPORT Čekunovová Dagmar

• CLAUDIO FACCIN s.r.l.

• Des Sign spol. s r.o.

• DI PERLE GMBH

• GRAVOTECH s.r.o.

• HASANGA JEWELLERS

• KHAN ENTERPRISES

• Line One, s.r.o.

• MADE IN BOHEMIA s.r.o.

• Miroslav SEMERÁD

• MoDe sp. z o.o.

• PRO TIME s.r.o.

• RODENT NADZEDZIA ZLOTNICE TADEUSZ BUGALA

• ŘÍHA Vladimír – EVK

• SILVER COLLECTION (PVT) LTD

• TREND AROUND s.r.o. (ICE WATCH)

• Zdeněk HAJNÝ - Galerie Cesty ke světlu

In the Right Wing of the Industrial Palace, leading Czech and foreign

jewellery makers showed the latest industry trends. The traditional

exhibitor SOLITER, a.s. presented a wide range of investment gold

bars, as well as a luxury present - dice made of white, 14ct gold set

with 126 brilliant-cut diamonds.

The top five companies and partners of INCHEBA PRAHA

spol. s r.o. in terms of the leased exhibition area were as follows:

VINIS s.r.o. 75 sq.m

4PM, s.r.o. 70 sq.m

SOLITER, a. s. 66 sq.m

Horák & Perner s.r.o. 60 sq.m

Granát v.d. 40 sq.m

In comparison with the 2009 edition and the years before, the

individual exhibitors increased the leased exhibition area. New

companies were also added to the list of exhibitors:

• AMBER APPLE F.P.H.

• ANNO GOLD, spol. s r.o.

• AVALON; BOBYLEFF s.r.o.

• CD EXPORT - IMPORT Čekunovová Dagmar

• CLAUDIO FACCIN s.r.l.

• Des Sign spol. s r.o.

• DI PERLE GMBH

• GRAVOTECH s.r.o.

• HASANGA JEWELLERS

• KHAN ENTERPRISES

• Line One, s.r.o.

• MADE IN BOHEMIA s.r.o.

• Miroslav SEMERÁD

• MoDe sp. z o.o.

• PRO TIME s.r.o.

• RODENT NADZEDZIA ZLOTNICE TADEUSZ BUGALA

• ŘÍHA Vladimír – EVK

• SILVER COLLECTION (PVT) LTD

• TREND AROUND s.r.o. (ICE WATCH)

• Zdeněk HAJNÝ - Galerie Cesty ke světlu


POROVNÁNÍ roku 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a roku 2010

počet prezentovaných firem

počet vystavovatelů a spoluvystavovatelů

počet návštěvníků

* Výstava se konala souběžně s prodejní výstavou

starožitností a umění ANTIK.

** Uvedené údaje jsou včetně výstavy ANTIK

2

(33 vystavovatelů, plocha 357 m )

S ohledem na specializovaný charakter akce byla i letošní

propagace výstavy směřována zejména na české odborné časopisy:

KLENOTNÍK HODINÁŘ, WATCH MAGAZINE, časopis HODINKY

ŠPERKY a Výrobní družstevnictví. Tradičně nechyběla ani inzerce ve

všeobecných denících, kde se kromě klasických inzerátů objevila

i celá řada PR článků, cílících na akvizici potenciálních firem.

Inzerovalo se i v zahraničních titulech a katalozích partnerských

veletrhů

.

BRODWAY EXHIBITION SERVICE – Jewelry Shanghai, EXHIBITIONS

TECHNOLOGIES CENTRE – Jeweller´s Salon, FOX ASIA EXPOSITION

Sdn Bhd – Malaysia Jewelry Festival, Incheba Bratislava, a.s. –

Hodiny a Klenoty, International Baltic Jewellery Show AMBER TRIP,

JEWELLERY NEWS Asia, Neway Int. Trade Fairs, PALAKISS BISINESS

CENTER – VICENZA, Polish Jewellery Magazíne – POLSKA

BIŽUTERIA, ROTAFORTE International Trade Fairs & Media,

STYLEWATCH a Global Trade´s Magazíne, The New Jeweller – UAE,

ZENITZA.NDA – Catalogue „JEWELLER“

.

Reklamní kampaň pro návštěvníky se načasovala až do doby těsně

před zahájením akce samotné. Informace o výstavách HODINY A

KLENOTY 2010 a ANTIK 2010 otiskly deníky, další česká celostátní,

regionální i odborná média.

Reklamní spoty či sponzoring o výstavě přinesly rozhlasové

stanice: BONTON, CITY, EVROPA 2, FRAKVENCE 1, IMPULS,

KISS 98FM, ROCK ZONE, Petrov.

.

I v letošním roce probíhala na stránkách www.hodinyaklenoty.cz

registrace odborných návštěvníků.

COMPARISON of 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010

2008

267

158

8 548

3 133

3 133

2009

201

106

7 689

2 004

2 004

2010

211

133

5 698

2 085

2 085

Number of companies presented

Number of exhibitors and co-exhibitors

Number of visitors

Leased area in total (sq.m)

Covered area (sq.m)

*The exhibition ran in parallel with ANTIK, a trade exhibition

of antiquities and art.

** The figures are stated inclusive of the ANTIK exhibition

(33 exhibitors, area of 357 sq.m).

Due to its specialized character, the exhibition was predominantly

promoted in specialized Czech publications: KLENOTNÍK

HODINÁŘ, WATCH MAGAZINE, HODINKY ŠPERKY and Výrobní

družstevnictví; the event was also advertised in daily newspapers

that, in addition to standard advertisements, featured a number

of PR articles targeted at the acquisition of companies.

Advertisements were also placed in foreign publications and

catalogues of partner exhibitions: BRODWAY EXHIBITION

SERVICE – Jewelry Shanghai, EXHIBITIONS TECHNOLOGIES

CENTRE – Jeweller´s Salon, FOX ASIA EXPOSITION Sdn Bhd –

Malaysia Jewelry Festival, Global Trade Promotions Ltd. – STYLE

WATCH, Incheba Bratislava, a.s. – Hodiny a Klenoty, International

Baltic Jewellery Show AMBER TRIP, JEWELLERY NEWS Asia, Neway

Int. Trade Fairs, PALAKISS BISINESS CENTER – VICENZA, PAN

AMERICAN ENTERPRISES – G.L.D.A., Polish Jewellery Magazine –

POLSKA BIŽUTERIA, ROSINEX – MOSCOW WATCH SALON,

THE NEW JEWELLER – India, ZENITZA.NDA – Catalogue

“JEWELLER”

.

The advertising campaign for visitors was scheduled for the period

shortly before the start of the actual event. Information on

WATCHES & JEWELS 2010 and ANTIK 2010 appeared in daily

newspapers as well as other nation-wide and regional media and

specialized publications.

.

Advertising spots and sponsoring information were broadcast by

the following radio stations: BONTON, CITY, EVROPA 2,

FREKVENCE 1, IMPULS, KISS 98FM, ROCK ZONE and Petrov. .

Again this year, we asked industry professionals visiting the

exhibition to register at www.hodinyaklenoty.cz.

6


7

ŠPERK ROKU 2010

Nedílnou součástí doprovodného programu výstavy šperků

a hodinek byla již tradičně prestižní soutěž „Šperk roku 2010“.

Soutěž umělecké tvorby vyhlásilo Sdružení klenotníků a hodinářů

ČR ve spolupráci s organizátorem výstavy, společností INCHEBA

PRAHA spol. s r.o a jejím cílem je každoročně prezentovat tvůrce,

výrobky a trendy, které podléhají dynamickému vývoji jak módy,

tak i tvůrčím snahám designérů a šperkařů o vyjádření svých

uměleckých ambicí.

Soutěžilo se ve čtyřech soutěžních kategoriích – studentský

umělecký šperk (St-art), studentský komerční šperk (St-com),

umělecký šperk (Art) a komerční šperk (Com). . Participants compete in four categories - Student Art Jewellery

(St-art), Student Commercial Jewellery (St-com), Art Jewellery (Art)

and Commercial Jewellery (Com).

Výsledková listina:

KATEGORIE ST ART: Studentský šperk ART umělecký

St Art 11

ST Art 13

St Art 09

Náramek, Ag 925/1000, onyx

Autor: Lucie Waldmanová

SUPŠ + VOŠ, Turnov

Souprava šperků: náušnice + náhrdelník, Ag + modrý spinel

Autor: Vít Čech

Škola: Obch.akad., hotelová a odborná střední škola Turnov

Souprava šperků: náhrdelník, náušnice, prsten,

Ag 925/1000, sklo

Autor: Filip Kinský

Škola: SUPŠ + VOŠ, Turnov

KATEGORIE ST COM: Studentský šperk COMMERCIAL (komerční)

St Com 01

St Com 02

St Com 07

Souprava šperků: náhrdelník, náramek, brož (2 ks),

Ag + kubický zirkon

Autor: Lada Vodičková

Škola: SUPŠ + VOŠ, Turnov

Souprava šperků: náhrdelník, náušnice, prsten,

Ag + kubický zirkon

Autor: Martin Novotný

Škola: SUPŠ + VOŠ, Turnov

Náhrdelník se skleněnými buttony a kaučovými segmenty

Autor: Hana Pokorná

Škola: Solunka s.r.o., Praha

JEWEL OF THE YEAR 2010

An integral part of the accompanying programme of the exhibition

of jewellery and watches was, similarly to previous years, the

prestigious “Jewel of the Year 2010” competition. The competition

is organized by the Czech Association of Jewellers and

Watchmakers in co-operation with the exhibition organizer,

INCHEBA PRAHA spol. s r.o., and offers an opportunity for an annual

presentation of designers, products and trends that are driven

by the dynamic development of fashion as well as by the creative

efforts of designers and jewellery-makers to express their artistic

ambitions.

Results list:

KATEGORY ST ART: Student ART jewellery

st

1 place

St Art 11

nd

2 place

ST Art 13

rd

3 place

St Art 09

Necklace, Ag 925/1000, onyx

Author: Lucie Waldmanová

School: Secondary School of Applied Arts and College of Craft,

Turnov

Set: Jewellery set: earrings + necklace, Ag + blue spinel

Author: Vít Čech

School: Secondary School of Applied Arts and College of Craft,

Turnov

Set: Jewellery set: necklace, earrings, ring, Ag 925/1000, glass

Author: Filip Kinský

School: Secondary School of Applied Arts and College of Craft,

Turnov

KATEGORY ST COM: Student COMMERCIAL jewellery

st

1 place

St Com 01

nd

2 place

St Com 02

rd

3 place

St Com 07

Jewellery set: necklace, bracelet, broach (2 pcs), Ag + cubic zircon

Author: Lada Vodičková

School: Secondary School of Applied Arts and College of Craft,

Turnov

Jewellery set: necklace, earrings, ring, Ag + cubic zircon

Author: Martin Novotný

School: Secondary School of Applied Arts and College of Craft,

Turnov

Necklace with glass buttons and rubber segments

Author: Hana Pokorná

School: Solunka s.r.o., Prague


KATEGORIE ART: Art Umělecký šperk

Náramek z kolekce STRETCH jewel collection, nerez.ocel

Art 29 Autor: Klára Šípková

Firma: Klára Šípková, Praha 1

Vejce „Podzim“, Au 750/1000, diamanty 1,5 ct, smalt

Art 34 Autor: Ing.Alexander Belov

Firma: Rumares, s.r.o., Litoměřice

Náramek + brož z kolekce STRETCH jewel collection,

nerez ocel

Art 30 Autor: Klára Šípková

Firma: Klára Šípková, Praha 1

KATEGORIE COM: Komerční šperk

Com 20

Com 19

Com 18

Náhrdelník „Durga“, Ag + české granáty, přírodní perla

Autor: Milan Hejral a Ivana Breuerová

Firma: Granát, d.u.v., Turnov

Náhrdelník Rock Necklace Cola, ocel + křišťál

Autor: Dalibor Kubík

Firma: Dalibor Kubík, Praha 4

Náhrdelník Rock Necklace Gold, ocel + křišťál

Autor: Dalibor Kubík

Firma: Dalibor Kubík, Praha 4

Vítěz kategorie ST ART /

Winner in ST ART

category

Vítěz kategorie ST COM /

Winner in ST COM

category

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY FASHION SHOWS

Významné české a zahraniční společnosti představily jedinečné

šperkařské, hodinářské a bižuterní skvosty při módních

přehlídkách. Prezentovali se společnosti (GRANÁT, d.u.v., Kov

a Šperk, SOLITER, a.s.).

Módní přehlídky zajišťovala společnost JBX Promotion, s.r.o.

.

.

KATEGORY ART: Art jewellery

st

1 place

Art 29

nd

2 place

Art 34

rd

3 place

Art 30

Bracelet from the STRETCH jewel collection, stainless steel

Author: Klára Šípková

Company: Klára Šípková, Prague 1

“Autumn” egg, Au 750/1000, 1.5ct diamonds, enamel

Author: Ing. Alexander Belov

Company: Rumares, s.r.o., Litoměřice

Bracelet from the STRETCH jewel collection, stainless steel

Author: Klára Šípková

Company: Klára Šípková, Prague 1

KATEGORY COM: Commercial jewellery

st

1 place

Com 20

nd

2 place

Com 19

rd

3 place

Com 18

“Durga” necklace, Ag + Bohemian garnets, natural pearl

Author: Milan Hejral and Ivana Breuerová

Company: Granát, d.u.v., Turnov

Rock Necklace Cola, steel + crystal glass

Author: Dalibor Kubík

Company: Dalibor Kubík, Prague 4

Rock Necklace Golc, steel + crystal glass

Author: Dalibor Kubík

Company: Dalibor Kubík, Prague 4

Vítěz kategorie ART /

Winner in ART

category

Vítěz kategorie COM /

Winner in COM

category

Renowned Czech and foreign companies presented unique jewellery,

watches and costume jewellery at several fashion shows. The companies

presented included (GRANÁT, d.u.v., Kov a Šperk and SOLITER, a.s.)

The fashion shows were organized by JBX Promotion, s.r.o. .

8


9

ZAJÍMAVOSTI, SOUTĚŽE A OSTATNÍ DOPROVODNÉ

PROGRAMY

Jedním z velkých lákadel letošní výstavy byla pro milovníky šperků

putovní výstava současného autorského šperku s názvem SKLO

V ČESKÉM ŠPERKU. Výstava v podání 13 českých umělců se

zaměřuje na sklo ve šperku v jeho uměleckém pojetí. Ideovým

iniciátorem výstavy byla paní Veronika Schwarzinger, galeristka

vídeňské Galerie V&V, ve spolupráci s Jiřím Šiborem, jedním

s vystavujících autorů. Výstava je reprezentativním a přínosným

krokem v oblasti tvorby a přispívá k bližšímu seznámení

a nahlédnutí na fenomén českého skleněného šperku – směrem

k rozšíření povědomí objektu, který je nesen a vnímán. Výstava již

byla představena v roce 2009 ve Vídni, holandském Schiedamu,

Stockholmu, a v letošním roce v Mnichově, v Lodži a Wroclawi.

Svoji českou premiéru si výstava odbyla právě na pražském

Výstavišti. V příštím roce přesídlí do německého Weidenu a poté

do New Yorku.

.

Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé přednášky z oboru

a prezentace. Na své si přišli i milovníci soutěží. Organizátor na

každý den připravil soutěže o hodinky, šperky a dárkové.

Puncovní úřad určoval v průběhu výstavy ve svém stánku na

počkání a zdarma návštěvníkům obsah drahých kovů ve špercích

za použití, jak klasických metod, tak i s využitím nejmodernějších

měřících metod - rentgenfluorescenční analýzy.

.

Nejen pro odborníky po dobu veletrhu byla připravena přednáška

„Magický kámen - Český granát“ Hladký Aleš – vedoucí Galerie

Granát, Návštěvnické centrum, d.u.v. Granát, Turnov. .

HODNOCENÍ VÝSTAVY, CELKOVÉ SHRNUTÍ

Výstava byla vnímána pozitivně, i když bylo patrné menším

zklamáním z nižšího počtu vystavujících firem a u vystavovatelů

následně i z nižší účasti odborných návštěvníků, které je způsobeno

především ekonomickou situací. Tento ukazatel se týká i ostatních

mezinárodních výstav daného oboru. I přes tuto skutečnost bylo

výstavě přidělováno kladné finální hodnocení. Na základě informací

získaných v průběhu výstavy lze předpokládat, že příští ročník bude

pokračovat opět za podpory a účasti významných profesních

organizací jako jsou Sdružení klenotníků a hodinářů ČR, které je

oficiálním partnerem výstavy, dále za spolupráce Puncovního

úřadu a též i SČMVD. .

ANTIK 2010

18. ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY STAROŽITNOSTÍ A UMĚNÍ

Souběžně s výstavou Hodiny a klenoty se na pražském Výstavišti

v Holešovicích představily starožitnické obchody a prodejci

starožitností. Výstava ANTIK nabídla širokou škálu starožitného

nábytku, obrazů, sošek, porcelánu, skla, šperků a doplňků.

Sběratelé a milovníci uměleckých kousků zde strávili příjemné

chvíle na výstavě a uzavřeli řadu obchodních kontaktů a vhodných

investic. .

OTHER INFORMATION, COMPETITIONS

AND ACCOMPANYING PROGRAMMES

One of the biggest attractions of this year's Watches&Jewels was

the travelling exhibition of contemporary art jewellery titled GLASS

IN CZECH JEWELLERY. It presents works of 13 Czech artists,

focusing on the use of glass in art jewellery. The idea of the

exhibition was conceived by Mrs. Veronika Schwarzinger, curator

from the Vienna V&V Gallery, in cooperation with Jiří Šibor, one of

the participating artists. The exhibition is a representative and

positive step in the area of artistic creation and makes visitors

familiar with the phenomenon of Czech glass jewellery – by

increasing awareness of an object that is worn and perceived. The

exhibition was held in Vienna, Schiedam, Netherlands, and

Stockholm in 2009 and in Munich, Lodz and Wroclaw this year. This

travelling exhibition premiered in the Czech Republic during

Watches&Jewels on the Prague Exhibition Grounds. Next year, it

will travel to Weiden, Germany, and New York.

.

There was a rich accompanying programme for visitors, including

interesting lectures both for industry professionals and the general

public. The exhibition was also the right place for competition

lovers. The exhibition organizer held competitions for watches,

jewellery and gift vouchers every day.

.

During the exhibition, representatives of the Assay Office were

checking visitors' jewellery for the content of precious metals using

both the classical and modern methods (e.g., X-ray fluorescent

analysis) free of charge while customers waited.

.

Both for industry professionals and the general public, a lecture

titled “A magic stone – the Bohemian garnet” was given by Aleš

Hladký, Head of Granát Gallery, Visitor Centre, Granát art

co-operative, Turnov.

.

EVALUATION OF THE EXHIBITION, OVERALL SUMMARY

The exhibition was viewed positively, although there was a slight

disappointment from the lower number of exhibitors and,

subsequently, of industry professionals visiting the exhibition,

which was mainly caused bz the economic situation. This also

concerns other international exhibitions in this sector. Despite that,

the exhibition was finally perceived positively. Based on the

information obtained during the exhibition, it can be expected that

the next edition will be again supported by leading professional

associations, such as the Czech Association of Jewellers and

Watchmakers, which is the official partner of the exhibition,

the Assay Office and the Union of Czech Production Co-operatives

(SČMVD). .

ANTIK 2010

TH

18 ANNUAL TRADE EXHIBITION OF ANTIQUITIES AND ART

Along with Watches&Jewels, antique shops and dealers presented

themselves on the Exhibition Grounds in Prague - Holešovice. The

exhibition titled ANTIK offered a wide range of antique furniture,

pictures, statuettes, porcelain, glass, jewellery and accessories.

Collectors and antique lovers spent many beautiful moments and

made a number of business contacts and profitable investments at

the exhibition. .


HODINY A KLENOTY

WATCHES & JEWELS

INFORMACE O PŘÍŠTÍM ROČNÍKU

Termín:

Ročník:

Místo konání:

Organizátor:

Odborná

spolupráce:

Mediální

spolupráce:

Souběžná výstava:

22. září – 25. září 2011

20. ročník mezinárodní specializované výstavy hodin,

hodinek, zlatých a stříbrných šperků

Výstaviště Praha – Holešovice

Průmyslový palác

INCHEBA PRAHA spol. s r.o.

www.incheba.cz

Sdružení klenotníků a hodinářů ČR (SKH ČR)

Puncovní úřad

SČMVD

Klenotník Hodinář

Watch magazine

Hodinky šperky

INFORMATION ON THE NEXT EDITION

Date:

Year:

Edition Venue:

Organizer:

Expert

Co-operation:

Media

Partnership:

Parallel exhibition:

19. ročník prodejní výstavy starožitností a umění ANTIK 2011

(odborný garant M.I.P. GROUP, a.s.)

22 September – 25 September 2011

20th specialized international exhibition of clocks, watches,

and gold and silver jewellery

Prague Exhibition Grounds – Holešovice

Industrial Palace

INCHEBA PRAHA spol. s r.o.

www.incheba.cz

Czech Association of Jewellers and Watchmakers

Assay Office

Union of Czech Production Co-operatives (SČMVD)

Klenotník Hodinář

Watch magazine

Hodinky šperky

th

19 trade exhibition of antiquities and art, ANTIK 2011

(expert cooperation: M.I.P. GROUP, a.s.)


INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 - Holešovice, Czech Republic

Věra SPÁLENKOVÁ

Pavla BUBENÍKOVÁ

T +420 220 103 307 F +420 233 378 225 M +420 602 293 630

T +420 220 103 304 F +420 220 103 492 M +420 725 733 481

Janica CIGLIANOVÁ T +420 220 103 471 F +420 220 103 492 M +420 724 589 269

E hodinyklenoty@incheba.cz

W www.hodinyaklenoty.cz

www.incheba.cz

More magazines by this user
Similar magazines