NUI MayNooth acadeMIc RevIew - National University of Ireland ...

nuim.ie

NUI MayNooth acadeMIc RevIew - National University of Ireland ...

NUI MayNooth

acadeMIc

RevIew


The Sunday TimeS ‘univerSiTy of The year 2008’

award reflecTS The prioriTy we place on enSuring

The beST poSSible STudenT experience aT nui

maynooTh – The excellenT academic experTiSe,

innovaTive and diverSe degree programmeS,

and a dynamic Social and SporTing Scene.

NUI MayNooth

acadeMIc RevIew

08/09

FacUlty oF aRts,

celtIc stUdIes & PhIlosoPhy

Dean’s Introduction

Publications 2008

Public Presentations 2008

External Assignments and Public Service 2008

Funded Research & Grants 2008

Visiting & Guest Lecturers 2008

Conferences Hosted 2008

Academic Staff List 2008

FacUlty oF scIeNce

& eNgINeeRINg

Dean’s Introduction

Publications 2008

Public Presentations 2008

External Assignments and Public Service 2008

Funded Research & Grants 2008

Visiting & Guest Lecturers 2008

Conferences Hosted 2008

Academic Staff List 2008

FacUlty oF socIal scIeNces

Dean’s Introduction

Publications 2008

Public Presentations 2008

External Assignments and Public Service 2008

Funded Research & Grants 2008

Visiting & Guest Lecturers 2008

Conferences Hosted 2008

Academic Staff List 2008

lIbRaRy

Publications 2008

Public Presentations 2008

External Assignments and Public Service 2008

Funded Research & Grants 2008

Visiting & Guest Lecturers 2008

Conferences Hosted 2008

Academic Staff List 2008

2

3

6

14

27

35

37

40

41

44

45

48

65

84

96

109

117

118

124

125

126

135

152

163

168

174

175

180

181

182

183

185

185

186

186


FacUlty oF aRts, celtIc

stUdIes aNd PhIlosoPhy/

dáMh Na NealaíoN,

aN léINN cheIltIgh

agUs Na FealsúNachta NUI

INtRodUctIoN/

RéaMhRá

Research activity continued through 2008, with Faculty

students and staff winning awards ranging from

Post-Graduate Scholarships through Post-Doctoral or

Senior Research Fellowships to Fulbright Scholarships.

In the pages that follow one can see clear evidence of

activities undertaken by members of the Faculty of

Arts, Celtic Studies and Philosophy, grouped under a

number of headings: Publications, Public Presentations,

External Assignments, Funded Research and Grants,

Visiting and Guest Lecturers, and Conferences

Hosted. The range and quality of the contributions to

knowledge and scholarship, and of external academic

appointments, indicate a Faculty that is vibrant in

ambition and various in scope. The many articles, reviews,

monographs and edited books produced attest to a

continuing engagement with scholarship, society, and

values. Individual Faculty members were honoured in

various ways, such as by election to the MRIA, receiving

Fulbright or other Fellowships, being inducted as a

Chevalier in the Ordre des Palmes Academiques of

France, or winning the Charles C. Eldredge Prize for

American Art History sponsored by the Smithsonian.

Another Faculty colleague has been chosen to serve

as Ireland’s member on the Standing Committee for

the Humanities of the European Science Foundation.

A signal event for the Faculty was the launch of

An Foras Feasa: the Institute for Research in Irish

Historical and Cultural Traditions, by the Minister

for Education and Science. An Foras Feasa contains

twenty research posts, and represents a unique

combination of knowledge and innovation to

incorporate information and communication technology

into the study of the humanities. Drawing on the

existing range of expertise available from its eighty

members, including the various languages needed to

understand Ireland’s past (Irish, English, Latin, French,

Spanish, German) its disciplines support the diverse

scholarship that the study of Irish culture and history

requires and offers training to others in this regard.

leanadh ar aghaidh leis an obair thaighde i gcaitheamh

2008. bhuaigh foireann agus mic léinn na dáimhe

dámhachtainí, idir Scoláireachtaí iarchéime,

Scoláireachtaí iardhochtúireachta, chomhaltachtaí

Taighde Sinsearacha agus Scoláireachtaí fulbright. Tá

fianaise shoiléir le fáil sna leathanaigh seo a leanas ar

an obair a rinne baill dhámh na ndán, an léinn cheiltigh

agus na fealsúnachta agus iad curtha in ord faoi theidil

éagsúla: foilseacháin, cur i láthair poiblí, Tascanna

Seachtracha, Taighde maoinithe agus deontais, aoiléachtóirí

agus léachtóirí ar cuairt, agus comhdhálacha

eagraithe ag baill na dáimhe. léiríonn réimse agus

caighdeán an eolais agus an léinn atá tugtha ag lucht na

dáimhe, agus na ceapacháin acadúla sheachtracha, go

bhfuil an dámh beo fuinniúil ó thaobh huaillmhéine de

agus éagsúil ó thaobh scóipe de. is cruthúnas iad na hailt,

na léirmheasanna, na monagraif agus na leabhair curtha

in eagar go bhfuil caidreamh leanúnach ar siúl ag an

dámh le léann, leis an tsochaí agus le luachanna. Tugadh

gradaim do bhaill faoi leith na dáimhe ar bhealaí éagsúla,

trína dtoghadh mar bhaill den mria, nó comhaltachtaí

fulbright nó comhaltachtaí eile a fháil nó chevalier mar

chuid de ordre des palmes academiques na fraince a

bheith déanta díobh, nó trí dhuais charles c. eldredge i

gcomhair Stair na healaíne meiriceánaí a bhuachan, duais

a ndearna an Smithsonian urraíocht uirthi. roghnaíodh

comhghleacaí eile na dáimhe le bheith mar ionadaí

na hÉireann ar bhuanchoiste um na ndaonnachtaí

de chuid fhondúireacht eolaíochta na heorpa.

Ócáid mhór le rá de chuid na dáimhe ab ea é nuair a sheol

an taire oideachais agus eolaíochta an foras feasa:

an institiúid um Thaighde ar Thraidisiúin chultúrtha

agus Staire na hÉireann. Tá fiche post taighde san

fhoras feasa agus is comhcheangal uathúil é d’eolas

agus nuálaíocht chun teicneolaíocht faisnéise agus

cumarsáide a chomhtháthú i staidéar na ndaonnachtaí.

Tá réimse leathan saineolais ar fáil cheana féin i measc

an ochtó ball dá chuid, lena n-áirítear na teangacha

éagsúla atá riachtanach chun tuiscint a fháil ar stair

na hÉireann (an ghaeilge, an béarla, an laidin, an

fhraincis, an Spáinnis agus an ghearmáinis) agus

cuireann a ndisciplíní éagsúla tacaíocht ar fáil don

réimse leathan léinn atá riachtanach chun staidéar a

dhéanamh ar chultúr agus ar stair na hÉireann agus

cuirtear oiliúint ar fáil do dhaoine eile sa réimse seo.

Maynooth President’s Report – Academic Review –


An Foras Feasa has strong inter-institutional links with

Dublin City University, Dundalk Institute of Technology,

and St Patrick’s College, Drumcondra, and is part of the

“Humanities Serving Irish Society” initiative towards

building a National Platform for the Humanities, an

all-island inter-institutional research and training

infrastructure embracing the universities, the Royal Irish

Academy, two Institutes of Technology and the National

College of Art and Design. Current research projects

in An Foras Feasa include Early Modern Migration

to Europe, Hyperspectral Analysis of Early Irish

Manuscripts, and Digital Humanities and ICT Innovation.

Seven new permanent appointments were made to the

Faculty during 2008. Arts courses at undergraduate

and postgraduate level continued to account for some

two-thirds of the total student body in NUI Maynooth.

Teaching at undergraduate and postgraduate level is

fundamental to the Faculty, and first- year admissions on

to its BA and related courses in 2008 were instrumental

in driving up the demand for places at NUI Maynooth

by 21%. New denominated degree courses in English

and History had their first intake of students, as did the

BCL degree in Law and Arts. A range of Generic Skills

modules for research students was initiated. The Faculty

maintained its distinguished record of enabling mature

students to make a return to learning. Taking a sectoral

lead in this area, the intake into the BA programme

alone enables NUI Maynooth to meet national targets.

This bears fruit in the strong contribution made by

mature students to life on campus, and in their academic

performance at undergraduate and postgraduate levels.

The Faculty continued to welcome large numbers

of international students, from Europe, the US, and

further afield. In November a collaboration with the

University of Alcala in Spain was launched, facilitating

academic exchange and cooperation under the

banner of the Irish College at Alcala de Henares.

Intellectual and cultural energies were evident in a

number of ancillary activities originating in the Faculty

throughout the year. Major conferences were hosted by

many departments in the Faculty. Several departments

ran weekly or regular research seminars, with invited

speakers from other institutions in Ireland and overseas.

These activities, together with the wide range of

events and lectures listed elsewhere in this Report,

bear witness to a thriving academic and cultural life.

These all make a vital contribution to the teaching and

research of a liberal arts and science university, and to

its connection with the hinterland and society at large.

Professor Peter Denman

Dean, Faculty of Arts, Celtic Studies and Philosophy

Tá naisc idirinstitiúideacha láidre ag an bhforas feasa

le hollscoil chathair bhaile Átha cliath, le hinstitiúid

Teicneolaíochta dhún dealgan agus le coláiste

phádraig, droim conrach agus is cuid den tionscnamh

“humanities Serving irish Society” é a bhfuil sé

d’aidhm aige clár oibre náisiúnta do na daonnachtaí a

fhorbairt .i. infreastruchtúr uile-Éireann um thaighde

agus oiliúint idirinstitiúideach a chuimseodh na

hollscoileanna, acadamh ríoga na hÉireann, dhá

institiúid Teicneolaíochta agus an coláiste náisiúnta

ealaíne is deartha. i measc na dtionscadal taighde atá

ar siúl faoi láthair san fhoras feasa, tá tionscadal maidir

leis an eisimirce luath nua-aoiseach chun na heorpa,

anailís hipirspeictreach ar lámhscríbhinní luatha na

hÉireann agus daonnachtaí digiteacha agus nuáil Tfc.

rinneadh seacht gceapachán bhuana nua sa dámh i rith

2008. is mic léinn atá i mbun cúrsaí sna dána ar leibhéal

fochéime nó iarchéime iad dhá thrian de na mic léinn ar

fad in oÉ má nuad. is cuid bhunúsach den dámh é an

teagasc ar leibhéal fochéime agus iarchéime agus bhí

ról lárnach ag na mic léinn a chláraigh ina cúrsa ba agus i

gcúrsaí gaolmhara in 2008 leis an ardú 21% a tháinig ar

an éileamh ar áiteanna in oÉ má nuad. cláraíodh an chéad

ghrúpa mac léinn do na cúrsaí céime ainmnithe nua sa

bhéarla agus sa Stair chomh maith le céim bcl sa dlí agus

sna dána. cuireadh tús le modúil um Scileanna cineálacha

le haghaidh mac léinn taighde. Tá éirithe go hiontach leis

an dámh ó thaobh mic léinn aibí a ghríosú chun filleadh ar

an oideachas, agus leanadh den tsárobair sin i gcaitheamh

na bliana. agus í chun tosaigh san earnáil áirithe seo,

is leor líon na mac léinn a thosaíonn an clár ba le go

mbainfeadh oÉ má nuad spriocanna náisiúnta amach.

Tá a thoradh sin le feiceáil ar an méid a chuireann mic

léinn aibí leis an saol san ollscoil, chomh maith lena gcuid

torthaí acadúla ag leibhéal fochéime agus iarchéime.

lean an dámh uirthi ag cur fáilte roimh líon mór scoláirí

idirnáisiúnta ón eoraip, ó Sam agus ó áiteanna níos

faide ó bhaile. cuireadh tús i mí na Samhna le feachtas

comhoibrithe le hollscoil alcala na Spáinne, rud a

éascóidh comhoibriú agus malartuithe acadúla faoi

choimirce choláiste na ngael ag alcala de henares.

bhí fuinneamh intleachtach agus cultúrtha le feiceáil

go soiléir i roinnt mhaith imeachtaí coimhdeacha a

d’eagraigh na ranna éagsúla sa dámh i gcaitheamh

na bliana. is iomaí roinn sa dámh a d’eagraigh mórchomhdháil.

d’eagraigh cuid mhaith de na ranna

seimineáir thaighde go seachtainiúil nó go rialta agus

tugadh cuireadh do chainteoirí éagsúla ó institiúidí in

Éirinn agus thar lear labhairt acu. léiríonn na himeachtaí

seo, chomh maith leis an réimse leathan léachtaí agus

imeachtaí liostaithe in áiteanna eile sa Tuarascáil seo,

an saol acadúil agus cultúrtha beo fuinniúil atá san

ollscoil. cuireann siad seo ar fad go mór le teagasc

agus le taighde in ollscoil na n-eolaíochtaí agus na ndán

liobrálach, agus leis an nasc atá ag an ollscoil leis an

gceantar máguaird agus leis an tsochaí i gcoitinne.

an tollamh peter denman

déan dhámh na ndán, an léinn

cheiltigh agus na fealsúnachta

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


FoIlseacháIN 2008/

PUblIcatIoNs 2008

an léann clasaiceach/ancient classics

Campbell, G.L.

‘And Bright was the Flame of their Friendship’

(Empedocles B130): Humans, Animals, Justice and

Friendship in Lucretius and Empedocles’ Leeds

International Classical Studies 7.4, pp 1-23 (2008)

‘Review of G.E.R. Lloyd, Principles and Practices

in Ancient Greek and Chinese Science (Aldershot

and Burlington, VT, 2006)’ British Journal for the

History of Science 41.2, pp 290-291 (2008)

Desmond, W.

Cynics. Acumen Press/University of California

Press, Stocksfield and Berkeley, 290 pp (2008)

‘Towards a Whiteheadian Philosophy of History’

in Applied Process Thought I: Initial Explorations in

Theory and Research, edited by Mark Dibben and Thomas

A.F. Kelly, Ontos Verlag, Frankfurt, pp 349-362 (2008)

Editor

Yearbook of the Irish Philosophical Society,

2007. NUI Maynooth, 257 pp (2008)

Desmond, W. and M. Weber

Editors

Handbook of Whiteheadian Process Thought,

Vol. 1. Ontos Verlag, Frankfurt, 691 pp (2008)

Handbook of Whiteheadian Process Thought,

Vol. 2. Ontos Verlag, Frankfurt, 720 pp (2008)

Hall, E. and R. Wyles

Editors

New Directions in Ancient Pantomime. Oxford

University Press, Oxford, 504 pp (2008)

O’Brien, M.

‘Apuleius the Philosopher?’ Yearbook of the Irish

Philosophical Society, 2007, pp 131-141 (2008)

‘Review of J.H. Gaisser (ed.), Oxford Readings in

Classical Studies: Catullus (Oxford, 2007)’ Bryn Mawr

Classical Review (online journal) 2008.4.34 (2008)

‘Review of K. Freudenburg (ed.), The Cambridge

Companion to Roman Satire (Cambridge, 2005)’

Classics Ireland 15, pp 107-109 (2008)

‘Review of R.R. Nauta (ed.), Desultoria Scientia:

Genre in Apuleius’ Metamorphoses and Related

Texts (Leuven, Paris, and Dudley, MA, 2006)’

Classical Review 58.2, pp 497-499 (2008)

Williams, M.S.

Authorised Lives in Early Christian Biography:

Between Eusebius and Augustine. Cambridge

University Press, Cambridge, 274 pp (2008)

Wyles, R.

‘The Symbolism of Costume in Ancient Pantomime’

in New Directions in Ancient Pantomime,

edited by Edith Hall and Rosie Wyles, Oxford

University Press, Oxford, pp 61-86 (2008)

an Foras Feasa

Byrne, T.

‘Disrupting Anglo-Dutch relations: the mission

of Nathaniel Hooke to the Netherlands in 1702’,

Dutch Crossing: A Journal of Low Countries

Studies, 31 (2), pp 205-223 (2008)

Kelleher, M.

‘Cultural Interconnections and Irish Literary

History’ in A New Ireland in Brazil eds. Laura

Izarra and Beatriz Kopschitz Bastos; Sao

Paulo: Humanitas, pp 439-56 (2008)

‘The Irish Famine: History and Representation’,

in Palgrave Advances in Irish History eds Mary

McAuliffe, Katherine O’Donnell and Leeanne Lane;

Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp 84-99 (2008)

Mooney, A, J. Keating and I. Pittas

‘A comparative study of chaotic and white

noise signals in digital watermarking’, Chaos,

Solitons and Fractals, 35, pp 913-921 (2008)

Raeside, L, B. Busschots, S. Waddington and J. G. Keating

‘An Online Image Analysis Tool for Science Education’,

Computers and Education, 50/2, pp 547-558 (2008)

scoil an léinn cheiltigh/school of celtic studies

McCone, K. R.

‘Greek Keltós and Galátēs, Latin Gallus

“Gaul”’, Die Sprache 46, pp 104-21 (2006)

The Celtic Question: Modern Constructs and

Ancient Realities, School of Celtic Studies, Dublin

Institute for Advanced Studies, 56 pp (2008)

Ní Annracháin, M.

‘Donald MacAulay’s Primrose’ in Zed 2-0,

no. 23, pp 89-92 (Spring 2008)

Ní Dhonnchadha, A.

Eag. le Máirín Nic Eoin

Ar an gCoigríoch : Díolaim Litríochta ar Scéal na

hImirce. Cló Iar-Chonnachta, Conamara, 455 pp (2008)

Ní Mhaonaigh, T.

Eag. le T. Ó Dúshláine

Éire agus an Eoraip sa 17ú hAois, Léachtaí

Cholm Cille XXXVIII 294 pp (2008)

Ó Dúshláine, T.

Editor with T. Ní Mhaonaigh

Éire agus an Eoraip sa 17ú hAois, Léachtaí

Cholm Cille XXXVIII 294 pp (2008)

Mallacht Falmaire, Coiscéim, Baile Átha Cliath,

97 pp (2008)

‘Medium and Message: the Rhetoric of Foras Feasa

ar Éirinn’, in Ó Riain, Pádraig (ed.), Geoffrey Keating’s

Foras Feasa ar Éirinn: Reassessments, Cumann na

Scrígheann nGaedhilge, London pp 68-89 (2008)

‘Gearrcaigh nó Gliogair: Dírbheathaisnéisí an Bhlascaoid

faoi chló an Bhéarla’, in Aistriú Éireann, Dillon, Charlie

agus Ní Fhrighil, Rióna, Béal Feirste, pp 36-48 (2008)

‘Fasciculus Morum: Foinse Chomónta de Phrós Cráifeach

na Gaeilge sa 17ú hAois?’, in Studia Hibernica 34, Mac

Gearailt, Uaitéar (Eag.), Baile Átha Cliath, pp 111-122 (2008)

‘From Leuven to Dromore’, in Sunday Miscellany:

a selection from 2006-2008, Ní Anluain, Clíodhna

(eag.), Baile Átha Cliath, pp 143-145 (2008)

‘Bliain an Bhandé /Year of the Godess’: léirmheas,

The Furrow, Aibreán, pp 255-256 (2008)

‘Leathchéad i bPáras’, Féile Filíochta, Owens,

Máiréad (Eag.), Baile Átha Cliath, pp 38-39 (2008)

Ó hUiginn, R.

Ed./Eag. Bliainiris 8 (le L. Mac Cóil)

‘The Irish language’ in Eag. C.Nic Pháidín & S. Ó Cearnaigh,

(Eag.) A new view of the Irish language, pp 1-10 (2008)

‘Nautical terms in the Irish language’ in C.Mac

Cárthaigh (Eag.) Traditional boats of Ireland:

History, folklore, construction, pp 633-5 (2008)

béarla/ english

Brunström, C.

Review of The Poems of Patrick Delaney Eighteenth-

Century Ireland, pp188-89, Volume 23 (2008)

Cleary, J.

‘Turbulent Times or Sound and Fury at the end of

History,’ The Citizen: A Publication of the Irish Institute,

Issue 1, pp 3-7 (November/December 2008)

Condon, D.

Early Irish Cinema, 1895–1921. Irish Academic

Press, Dublin, 305 pp (2008)

‘Politics and the Cinematograph: The Boer

War and the Funeral of Thomas Ashe’, Field

Day Review, Issue 4, pp 127–39 (2008)

Corley, Í.

‘Mohammed Ali Duse.’ African American National

Biography. Eds. Henry Louis Gates, Jr. and

Evelyn Brooks Higginbotham, Oxford University

Press, Oxford and New York (2008)

Frawley, O.

‘Spenser’s Trace’ New Hibernia Review

12.1, pp 9-18 (Spring 2008)

‘Kavanagh and the Irish Pastoral Tradition’,

in Patrick Kavanagh, edited by Stan Smith,

Irish Academic Press, pp 72-92 (2009)

‘Colm Tóibín and Cultural Memory’, Colm

Tóibín: Reading Ambiguities, edited by Paul

Delaney, Liffey Press, pp 69-82 (2008)

Graham, C.

‘Archetypes of an Uncertain Future’ in Bonfires,

John Duncan, Steidl, Göttingen (2008)

‘Going in Circles’, Source, 54, pp 74-75 (2008)

‘A Storytelling Tradition’, Source, 55, p 61 (2008)

‘Circling Around a Story’, Source, 56, p 66 (2008)

‘Judicious Irony’, Visual Artists’ News Sheet, 6, p 9 (2008)

‘Dallas, Belfast: An Interview with Gareth Kennedy and

Sarah Browne’, The Irish Review, 39, pp 70-77 (2008)

Graham, C., M. Cronin, C. O’Halloran and K. Rafter

Editor

The Irish Review 38: Good Friday Agreement

Anniversary, Cork University Press, Cork, 143 pp (2008)

Graham, C., M. Cronin, D. Long and C. O’Halloran

The Irish Review 39: Contemporary Art, Cork

University Press, Cork, 199 pp (2008)

Kelly, J.

‘Eleanor Dickinson,’ bio-critical introduction in Irish

Women Poets of the Romantic Period, gen. ed. Stephen C.

Behrendt, Alexandria, VA: Alexander Street Press (2008)

‘Scotland, Ireland and the Romantic Aesthetic’ Review in

Irish Studies Review 16: 4, pp 527–528 (November 2008)

Mac Gabhann, S.

Editor

Ríocht na Midhe, XIX, 286 pp (2008)

‘The Parnell split in Meath: interview’ in

Ríocht na Midhe XIX, pp 189–193 (2008)

‘Oidhreacht Uí Chearulláin ins An Obair’

in Treoir, 40.4, pp 26–27 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


McCarthy, C.

‘Criticism, Exile, Ireland’, in Aftermaths: Exile, Migration,

and Diaspora Reconsidered, ed. Marcus Bullock

and Peter Y Paik, Rutgers University Press, New

Brunswick, New Jersey and London, pp 133–149 (2008)

Morash, C.

‘Why the Surprise of the New Matters’, Review of

Interactions: Dublin Theatre Festival 1957–2007. Edited

by Nicholas Grene and Patrick Lonergan (Carysfort

Press, 2008) and Irish Times p W5 (4 October 2008)

Morash, C. and N. Grene, eds.,

‘Shifting Scenes: Irish Theatre-Going 1955–1985’

In conversation with John Devitt,

Dublin: Carysfort Press (2008)

‘“... how feeble and inexpressive is the word!”:

Staging the Irish Famine’, in Hunger on Stage, pp

132-148 ed. Elisabeth Angel-Perez and Alexandra

Newcastle: Cambridge Scholars Press (2008)

“His Strong Fathers”, Review of Scott Boltwood,

Brian Friel, Ireland and the North. Times

Literary Supplement, p 17 (11 July 2008)

Nolan, E.

Editor

Thomas Moore, The Memoirs of Captain Rock

Field Day Publications, Dublin, lxii + 328 pp (2008)

‘Introduction, Thomas Moore, The Memoirs

of Captain Rock’, xi-li (2008)

Sullivan, M.

‘Raising the Veil: Mystery, Myth, Melancholia in Irish

Studies’ in Irish Literature: Feminist Perspectives,

eds Patricia Coughlan, Patricia and Tina O’Toole,

Dublin: Carysfort Press pp 249-279 (2008)

‘Irish Poetry After Feminism: In Search of “Male

Poets”’ in Irish Poetry after Feminism, ed Justin Quinn,

Buckinghamshire: Colin Smythe Ltd., pp 14-34 (2008)

‘Critical Introduction’

in Facing the Other: Interdisciplinary

Essays on Race, Gender and Social Justice

Cambridge Scholar’s Press (2008)

Sullivan, M. and B. Farago

Editors

Facing the Other: Interdisciplinary Essays on

Race, Gender and Social Justice in Ireland,

Cambridge Scholar’s Press (December 2008)

Fraincis/French

Hanrahan, J.

‘Creating the “cri public”: Voltaire and public

opinion in the early 1760s’ in Les années 1760-

1770: une grande décennie voltairienne. Mélanges

offerts à John Renwick, edited by Nicholas Cronk,

Voltaire Foundation, Oxford, pp 145-58 (2008)

‘Voltaire et les parlements’ Revue

Voltaire, No.8, pp 443-47 (2008)

Harrigan, M.

Veiled Encounters: Representing the Orient

in 17th-Century French Travel Literature,

Amsterdam; NY: Editions Rodopi NV (2008)

‘Trahison and the native: Flacourt’s Histoire de la

Grande Isle Madagascar (1658)’. In Reverberations:

Staging Relations in French since 1500, A Festschrift in

honour of C.E.J. Caldicott, ed. by M. Brophy, P. Gaffney

and M. Gallagher pp 315-326 UCD Press (2008)

Ó Ciosáin, É.

(with R. d’Ambrières) ‘Irish bishops and clergy in exile

in mid-seventeenth-century France’, Irish Historical

Studies vol. XXXVI, no. 141, pp 16-37 (2008)

‘Imeacht na nIarlaí agus imirce na nGael don Fhrainc’,

in Ní Mhaonaigh, T. agus Ó Dúshláine, T. (eds), Léachtaí

Cholm Cille XXXVIII, pp 76-97, Má Nuad (2008)

‘Internal colonialism’ article in P. Poddar, R.S.

Patke and L. Jensen (eds) A Historical Companion

to Postcolonial Literatures: Continental Europe

and its Empires, pp 158-60, Edinburgh (2008)

O’Dwyer, M.

‘Le Leitmotiv du ciel étoilé dans la spiritualité greenienne.’

In Julien Green, Littérature et Spiritualité, edited by

Véronique Grollier, Paris, L’Harmatton, pp 43–51 (2008)

Rodgers, J.

‘Immigration from a Quebec perspective: Nous avons

tous découvert l’Amérique’, chapter in Canada: Text and

Territory, edited by Ní Mhainnin and Tilley, Newcastle:

Cambridge Scholars Publishing, pp 92–111 (2008)

‘Interview with Francine Noël’, in Canada: Text and

Territory, edited by Ní Mhainnín and Tilley, Newcastle:

Cambridge Scholars Publishing, pp 111–122 (2008)

Whelan, R.

‘Promised Land: selling Ireland to French Protestants

in 1681’, Proceedings of the Huguenot Society of

Great Britain and Ireland pp 29, 37-50 (2008)

‘Representing Ireland through imperial eyes. A Huguenot

recruitment document in 1681’, in Reverberations.

Staging relations in French since 1500. A Festschrift

in honour of C.E.J. Caldicott, edited by P. Gaffney, M.

Brophy, M. Gallagher, pp 351-364 UCD Press (2008)

‘Représentation de soi, représentation de l’autre dans

les récits des galériens pour la foi’, Bulletin de l’Institut

de l’histoire de la Réformation, pp 174-194 (2008)

gearmáinise / german

Heffernan, V.

‘Robert Walser: Lange wohnte sie nun schon im

Turm der Geduld’, in Prose Project: Irish Germanists

interpret German Short and Very Short Narrative

Texts, edited by Florian Krobb and Jeff Morrison,

Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, pp 133-140 (2008)

‘Nicht wahr, es klingt so schön’. Zur Musik des Walser-

Textes, in: Bildersprache Klangfiguren. Spielformen der

Intermedialität bei Robert Walser, edited by Anna Fattori

and Margit Gigerl, Munich: Fink, pp 219-225 (2008)

Krobb, F.

(ed. with Jeff Morrison) Prose Pieces: Irish Germanists

Interpret German Short and Very Short Narrative

Texts. Hartung-Gorre, Konstanz, (Germanistik

in Ireland Schriftenreihe, 1), 242 pp (2008)

‘Theodor Storm: ‘Dree to Bedd’ (1845)’; ‘Marie von Ebner-

Eschenbach: Die Brüder (1909)’, in Prose Pieces: Irish

Germanists Interpret German Short and Very Short

Narratives, edited by Florian Krobb and Jeff Morrison.

Hartung-Gorre, Konstanz, pp 81-87 and pp 89-98 (2008)

(ed.) Wilhelm Raabe: Sankt Thomas. Mit einem

Nachwort und Anmerkungen. (Bibliothek des 19.

Jahrhunderts, 3). Wehrhahn, Hannover (2008)

“Bleib zurück, geh nicht in’ Garten!” Grillparzers Jüdin von

Toledo als Traktat über die “Judenfrage” in: Judenrollen.

Darstellungsformen im europäischen Theater von der

Restauration bis zur Zwischenkriegszeit, edited by Hans-

Peter Bayerdörfer and Jens Malte Fischer. Niemeyer,

Tübingen, (Conditio Judaica, 70), pp 125-142 (2008)

Morrison, J.

(ed. with Florian Krobb) Prose Pieces: Irish Germanists

Interpret German Short and Very Short Narrative

Texts. Hartung-Gorre, Konstanz, (Germanistik

in Ireland Schriftenreihe, 1), 242 pp (2008)

‘Johann Joachim Winckelmann and Johann Wolfgang

Goethe: Two Italian Anecdotes’

in Prose Pieces: Irish Germanists Interpret German Short

and Very Short Narratives, edited by Florian Krobb and

Jeff Morrison. Hartung-Gorre, Konstanz, pp 19-28 (2008)

Witte, A.

‘Franz Kafka: Auf der Galerie’

in Prose Pieces. Irish Germanists Interpret

German Short and Very Short Narrative Texts,

edited by Jeff Morrison & Florian Krobb, Hartung-

Gorre Verlag, Konstanz, pp 111-117 (2008)

‘Cogitamus, ergo sum. Interkulturelles

Fremdsprachenlernen und seine

Implikationen für Identitätskonstrukte.’

Acta Germanica 35, pp 129-141 (2008)

stair/history

Bradley, J.

‘Towards a definition of the Irish monastic town’

in Aedificia Nova: studies in honor of Rosemary

Cramp, edited by Catherine Karkov and Helen

Damico (eds), (Medieval Academy of America,

Kalamazoo, Michigan, pp 325-360 (2008)

‘Kilkenny, past and present’. Irish Arts Review,

25: 2, pp 108-113 (Summer 2008)

‘A lease of 1573 relating to the Corpus Christi plays in

Kilkenny’. Old Kilkenny Review, 60, pp 54-69 (2008)

Bradley, J. and D. Murphy, C. Ó Drisceoil, M. Downey

‘Kilkenny city’s M3?’

in Archaeology Ireland, 22:3, pp 14-16 (Autumn 2008)

Dooley, T.A.M.

‘A survey history of the parish of Killanny, 432-2008’

in A pictorial history of Killanny, Killanny Heritage

Committee, Dundalk, pp 1-47 (2008)

FitzGerald, A.

‘The business of being a goldsmith in eighteenth-century

Dublin’. Georgian Dublin, edited by Gillian O’Brien and

Finola O’Kane-Crimmins, Dublin, pp 127-135 (2008)

‘From muse to laureate’

in Irish Arts Review, 25, no. 2, p 131 (2008)

‘Collecting contemporary craft’

Irish Arts Review (Special Supplement in association

with the Crafts Council of Ireland) (Winter 2008)

Fuller, L.

‘The Catholic Church, the magisterium and the theologian’

The European Legacy, vol. 13, no. 7, pp

863-865 (December 2008)

Gillespie, R.

‘Ernest McClintock Dix and the first book

printed in Dublin’ in Proceedings of the Royal

Irish Academy, xviii, pp 137–146 (2008)

‘Dubliners view themselves: the Dublin city

chronicles’. Seán Duffy (ed.), in Medieval Dublin VIII,

Dublin, Four Courts Press, pp 213–227 (2008)

‘The parish and the Ulster plantation’

in Search, xxxi no 2, pp 113–121 (Summer 2008)

‘Saints and manuscripts in sixteenth century Breifne’

in Breifne, xii, no 44, pp 120–151 (2008)

Gillespie, R. and A. Simms, H.B. Clarke, J. Prunty

Editors

Irish Historic Towns Atlas No. 19: Dublin, Part II,

1610–1756, Royal Irish Academy, Dublin (2008)

Hill, J.R.

‘The language and symbolism of conquest in Ireland,

c. 1790–c. 1850’

Transactions of the Royal Historical

Society, xvii, pp 165–86 (2008)

National festivals, the state, and “Protestant

ascendancy” in Ireland, 1790–1829’

in Ireland and Anglo-Irish relations since 1800:

critical essays: Vol. 1, Union to the land war, edited

by N.C. Fleming and Alan O’Day, Ashgate, Aldershot

& Burlington, Vermont, pp 33–54 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Kelly, J.

‘The downfall of Hagan: Sligo Ribbonism in 1842’.

Four Courts Press, Dublin, 55 pp (2008)

Lennon, C.

‘The parish fraternities of County Meath’

in Ríocht na Midhe, xix, pp 85-101 (2008)

‘Ossory and the Reformation: the testimony of Carrigan’s

History and antiquities’

in Ossory, Laois and Leinster, iii pp 73-86 (2008)

Irish Historic Towns Atlas No. 19: Dublin, Part II,

1610-1756, Royal Irish Academy, Dublin (2008)

Mancini, J. M. and G. Finlay

‘“Citizenship Matters”: lessons from the Irish

Citizenship Referendum’, American Quarterly,

60, no. 3, pp 575-599 (September 2008)

Moffitt, M.

Soupers and Jumpers, the Protestant missions in

Connemara, 1848-1937. Nonsuch, Dublin, 287 pp (2008)

Murphy, D.

The Arab Revolt, 1916-18, Osprey Military

Publishing, Oxford, 96 pp (2008)

‘“Paddy fait la résistance”: les irlandais dans la Résistance

français et la section F du SOE, 1940-1945’

Revue historique des armées, no. 253, pp 86-98 (2008)

O’Connor, T.

Irish Jansenists 1600-70: religion and politics

in Flanders, France, Ireland and Rome. Four

Courts Press, Dublin, 415 pp (2008)

Strangers to citizens: the Irish in Europe 1600-1800.

National Library, Dublin, 150 pp (2008)

Editor

Archivium Hibernicum, LXI , Catholic Historical

Society of Ireland, 360 pp (2008)

Ribeiro de Meneses, F.

‘O Tratado de Versalhes (1919)’

Janus (Lisbon), n.11, pp 62-63 (2008)

Prunty, J. and A. Simms, H.B. Clarke, R. Gillespie

Editors

Irish Historic Towns Atlas No. 19: Dublin, Part II,

1610-1756, Royal Irish Academy, Dublin (2008)

Speller, I.

‘Corbett, Liddell-Hart and the British Way

in Warfare in the 1960s’. Defence Studies

Journal, 8, pp 227-239 (June 2008)

Speller, I. and D. Jordan, J. Kiras, D. Lonsdale,

C. Tuck, D. Walton

Understanding modern warfare. Cambridge

University Press, Cambridge, 371 pp (2008)

Ionad na dteangacha / language centre

Ní Ghallachair, A.

‘Teaching and Learning Irish Today’ A New View of

the Irish Language, Nic Pháidín, C, Ó Cearnaigh, S.

(Eds) Dublin: Cois Life Teo. pp 191-201 (2008)

‘Súil(e)Eile: Srian nó Féidearthachtaí TG4@10: Deich

mBliana de TG4’, O’Connell, E, Walsh, J, Denvir, G (Eds)

Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, pp 117-122 (2008)

Ní Mhaonaigh, S. and A. Mac Lochlainn

Speaking Irish. McGraw-Hill Companies Inc, 225 pp (2008)

staidéar na Meán/ Media studies

Hicks, M. and K. Jarrett

‘Providing Induction, Orientation and Professional

Development of all Staff Involved in Transnational

Teaching’ in Teaching in Transnational Education:

Enhancing learning for offshore and international

students, edited by L. Dunn and M. Wallace,

Routledge: New York, pp 238-248 (2008)

Jarrett, K.

‘Beyond Broadcast Yourself : The future

of YouTube’ Media International Australia,

No. 126, pp 132-144 (February 2008)

‘Interactivity is Evil! A critical investigation of Web

2.0’ First Monday, Vol. 13, No. 3 (March 2008)

Rains, S.

‘Joyce’s “Araby” and the Historical Araby

Bazaar of 1894’, in Dublin James Joyce

Journal, Vol. 1, Issue 1, pp 17 – 29 (2008)

‘Here Be Monsters: the Irish Industrial Exhibition of 1853

and the Growth of Dublin Department Stores’, in Irish

Studies Review, Vol. 16, No. 4, pp 487 - 506, Bath (2008)

Titley, G.

‘Youth, Intercultural Learning and Cultural Politics

in Europe: Some Current Debates’, Youth Studies

Ireland, pp 3-15, Vol. 2 Issue 1 (Autumn 2008)

‘Media transnationalism in Ireland: an examination

of Polish media practices’, Translocations: The

Irish Migration, Race and Social Transformation

Review, pp 29-49, Vol. 3 Issue 1 (Spring 2008)

‘Backlash! Just in Case: ‘Political Correctness’, Immigration

and the Rise of Preactionary Discourse in Irish Public

Debate’, The Irish Review, pp 94-110 (Spring 2008)

Titley, G. and A. Lentin (ed.)

‘The Politics of Diversity in Europe’, Strasbourg:

Council of Europe Publishing, 192 pp (2008)

Titley, G. and A. Lentin

‘More Benetton than Barricades? The Politics of

Diversity in Europe’ in Titley, G. & A. Lentin (ed.)

The Politics of Diversity in Europe. Strasbourg:

Council of Europe Publishing (2008)

ceol/Music

Byrne-Bodley, L.

Co-Editor (with Dr Barbara Reul, University of Regina,

Canada) and Contributor

The Unknown Schubert, Aldershot: Ashgate (2008)

Editor and Contributor

A Hazardous Melody of Being: Seóirse Bodley’s

Song Cycles on the Poems of Micheal O’Siadhail.

Carysfort Press, Dublin (2008) Apograph

‘Die Ärgernisse des Musiktheaters: Anna Amalias

Vertonung von Goethes Erwin und Elmire’ in:

1. Interdisziplinäres Anna Amalia & Goethe

Symposium Tagungsband ed. by Prof. Dr. Ilse

Nagelschmidt, Denkena Verlag,Weimar (2008)

‘The Witness of Poetry: Schubert’s Songs of

Rhapsody and Reflection’ 19th Century Music Review,

Review Article, pp 148-53 (December 2008)

Byrne-Bodley, L. and B. Boydell

General Editors

Maynooth Musicology I (2008)

Cascelli, A.

‘Chopin as salon composer: Schenker’s reception

of Chopin’, Chopin’s Musical Worlds – The 1840s.

Warszawa 2007 Ed. Artur Szklener, Narodowy Institut

Fryderyka Chopin, Warszawa, pp 83-96 (2008)

Delap, G.

‘Ahu Akiva’ (acousmatic work)

Included work, Contemporary Music

Centre CD 7 (February 2008)

Lazzarini, V.

‘A Toolkit for Music and Audio Activities in the

XO Computer’, Proceedings of the International

Computer Music Conference ICMC 2008, Sonic Arts

Research Centre, Belfast, UK, pp 28-32 (2008)

‘Interactive Audio Signal Scripting’, Proceedings of the

International Computer Music Conference ICMC 2008,

Sonic Arts Research Centre, Belfast, pp 110-114 (2008)

Lazzarini, V. and B. Carty

‘New CSound Opcodes for Binaural Processing’,

Proceedingsof the International Linux Audio

Conference 2008. Kuensthochschule fuer

Medien Koeln, Cologne, pp 28 -35 (2008)

Lazzarini, V., J. Timoney and T. Lysaght

‘The Generation of Natural-Synthetic Spectra by Means

of Adaptive Frequency Modulation’ Computer Music

Journal 32:2, Cambridge, Mass: MIT Press, pp 9-21 (2008)

‘Asymmetrical Methods for Adaptive FM

Synthesis’ Proceedings of the 11th International

Conference on Digital Audio Effects (DAFx08),

TKK, Espoo, Finland, pp 40-48 (2008)

‘Split-Sideband Synthesis’ Proceedings of the

International Computer Music Conference ICMC 2008,

Sonic Arts Research Centre, Belfast, pp 34-38 (2008)

‘Non-Linear Distortion Synthesis using the Split-

Sideband Method, with Applications to Adaptive

Signal Processing’ Journal of Audio Engineering

Society 52:9, AES, New York (2008)

Lazzarini, V., R. Walsh and M. Brodigan

‘Two Cross-Platform CSound-Based Plugin

Generators’ Proceedings of the International

Computer Music Conference ICMC 2008, Sonic Arts

Research Centre, Belfast, UK, pp 68-72 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 10–11


O’Leary, M.

‘Fantasia Elegiaca’

in Fantasia, Libellen Records,

Switzerland, CD Track 4 (2008)

Preludes for Guitar nos. 1, 3 and 5

in Latin Notes, KDR, Dublin, CD Tracks 12-14 (2008)

‘Ave Maria’ for SATB choir

Contemporary Music Centre, Dublin, 4 pp (2008)

‘Fantasia Elegiaca’ for solo guitar

Contemporary Music Centre, Dublin, 5 pp (2008)

‘6 Preludes’ for solo guitar

Contemporary Music Centre, Dublin, 11 pp (2008)

Timoney, J., V. Lazzarini and T. Lysaght

‘A Modified-FM Approach to Bandlimited Signal

Generation’ Proceedings of the 11th International

Conference on Digital Audio Effects (DAFx08),

TKK, Espoo, Finland, pp 12-20 (2008)

Watson, L.

Simon-Pierre Perret and Marie-Laure Ragot, Paul Dukas,

Fayard, Paris, 2007, in The Journal for the Society of

Musicology in Ireland, Vol. 4, pp 23-26 (2008-09)

Fealsúnacht/Philosophy

Cleary, J.J.

‘Competing Models of Paideia in Plato’s

Gorgias’, Methexis XX, pp 83-97 (2008)

‘Erotic Paideia in Plato’s Symposium’,

in Plato’s Symposium. Proceedings of the Fifth

Symposium Platonicum Pragense, edited by H. Havlicek

& M. Cajthaml, Oikoumene, Prague, pp 125-146 (2008)

Editor (with Gary Gurtler, S.J.),

Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient

Philosophy, Vol. 23. Brill, Leiden, x, 231 pp (2008)

Dunne, M.

“Nicholaus Vernulaeus, Aodh MacAingil and the

Anonymous Author from the Irish Collegium

Pastorale of Louvain”, Éire agus an Eoraip sa 17ú

hAois (Ireland and Europe in the 17th Century),

Léachtaí Cholm Cille 38, pp 151-171 (2008)

“Richard FitzRalph on Time, Motion and Infinity”,

in Mediaevalia Philosophica Polonorum

[Łodz] 37, pp 1-12 (2008)

Lebech, M.

‘Teresa Iglesias: The Dignity of the Individual’,

Book review in, Yearbook of the Irish Philosophical

Society 2007, pp 235-236 (2008)

‘Edith Stein: Martin Heidegger’s Existential

Philosophy’ Translation of Edith Stein: Martin

Heideggers Existential philosophie, in Maynooth

Philosophical Papers, 2007, pp 55-98 (2008)

General editor, Yearbook of the Irish

Philosophical Society 2007, ed. by Will

Desmond, Maynooth, pp 257 + vii (2008)

Lebech, M. with M. Clynes, W. Reville, K. Kavanagh,

D. Ó Mathúna, D. O’Neill, K. Carroll, G. White, R. Devery,

W. Binchy, J. Kehoe, S. Ó Domhnaill, R. Grainger,

D. MacHale, P. Childs and T. Iglesias

‘Report on Stem Cell Research’ in The Irish Times

(10 May 2008)

Waxman, W.

‘Hume on space and time’

in The Blackwell Companion to Hume, edited by Elizabeth

Radcliffe, Wiley-Blackwell, Oxford, U.K., pp 72-88 (2008)

‘Kant’s Humean Solution to Hume’s Problem’ in

Kant and The Early Moderns, edited by Béatrice

Longuenesse and Daniel Garber, Princeton University

Press, Princeton N.J., USA, pp 172-192 (2008)

spáinnis/spanish

Barnwell, D.

The Spanish Language in Ireland, Irish Migration

Studies in Latin America 6:2, pp 127-133. Available online

(www.irlandeses.org/imsla0807.htm) (July 2008)

The Status of Spanish in the United States Language,

Culture and Curriculum, 21:3, pp 235–243 (October 2008)

Barry, C.

‘Cecilia Grierson: Argentina’s First Female

Doctor’ “Irish Migration Studies in Latin

America” 6:3, pp 213-218 (November 2008)

Kinsella, J.

Voices from the Islands: An Anthology of Azorean Poetry,

Gávea-Brown, Brown University, USA, 264 pp (2008)

Leen, C.

‘City of Fear: Reimagining Buenos Aires in

Contemporary Argentine Cinema’, Bulletin of Latin

American Research, 27:4, pp 465-482 (2008)

‘Juan Pablo Young and Pablo Zubizarreta’s Documentary

Film 4 de Julio: La masacre de San Patricio

(Fourth of July: The Massacre at St. Patrick’s).

Reviews, Irish Migration Studies in Latin

America, 6:2, p 149 (July 2008)

O’Leary, C. and F. Ribeiro de Menezes

A Companion to Carmen Martín Gaite.

Tamesis, Woodbridge, 304 pp (2008)

‘Irrepresentable en España: Fernando Arrabal and

the Spanish Censors’, Journal of Iberian and Latin

American Research, 14:2, pp 29-52 (2008)

‘Michael Thompson, Performing Spanishness. History,

Cultural Identity and Censorship in the Theatre of José

María Rodríguez Méndez, Reviews’ Contemporary

Theatre Review, 18:4, pp 522-523 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 1 –1


láIthReoIReachtaí PoIblí 2008/

PUblIc PReseNtatIoNs 2008

an léann clasaiceach/ancient classics

campbell, g.l.

‘Lucretius: Myth, Magic and Prophecy’

Hibernian Hellenists, NUI Maynooth (8 March 2008)

‘Lucretius as Prophet, Mystic, and Magician: DRN 5.91-125’

Classical Association Annual Conference,

University of Liverpool (30 March 2008)

‘“And Bright was the Flame of their Friendship”

(Empedocles B130): Humans, Animals, Justice and

Friendship in Lucretius and Empedocles’

Leeds International Classics Seminar,

University of Leeds (9 May 2008)

‘The Hard and the Soft in Roman

Views of Cultural Evolution’

Conference on ‘What is Masculinity? How

Useful is it as a Historical Category?’, Birkbeck

College, University of London (15 May 2008)

Desmond, W.

‘Odysseus and the Sirens’

Classical Association of Ireland,

Dublin branch (17 April 2008)

‘Odysseus among the Lotus-Eaters’

Eithne Ryan Memorial Lecture, Alexandra

College, Dublin (18 November 2008)

McGroarty, K.

‘Swapping the Swaddling:

The Supposititious Child in Classical Greece’

Classics Research Discussion Group,

NUI Maynooth (11 April 2008)

‘To the Victor the Spoils:

The Strange Behaviour of Alexander the Great’

Royal Irish Academy Committee for Greek and

Latin Studies Colloquium, ‘War and Society in the

Ancient World’, Dublin (14 November 2008)

‘Black Market Babies in Classical Athens’

Waterford Institute of Technology,

Waterford (20 November 2008)

Scourfield, J.H.D.

‘The Sophoclean Forster’

Centre for Ancient Drama and its Reception (CADRE)

Seminar, University of Nottingham (13 February 2008)

Ware, C.

‘Proserpina and the Martyrs:

Pagan and Christian in Late Antiquity’

The Insular World: History, Exegesis,

Iconography. A Symposium in Honour of Dr

Jennifer O’Reilly, University College Cork and

Glenstal Abbey, Limerick (14 August 2008)

‘Proserpina and the Martyrs:

Pagan and Christian Interaction in Late Antiquity’

Classics Research Discussion Group, NUI

Maynooth (5 December 2008)

Wyles, R.

‘Heracles’ Tragic Beard’

Classics Research Discussion Group,

NUI Maynooth (17 October 2008)

an Foras Feasa

Byrne, T.

‘An Foras Feasa Structured PhD’

6th Annual Joint IUQB Conference ‘Opportunities

and Challenges in Developing 4th Level

Education’, Dublin (14 October 2008)

Gallagher, D., T. O’Connor, M. A. Lyons, A. Teehan

and J. G. Keating

‘Integrating Databases on the Irish in Early Modern Spain’

International Conference: Ireland and the

Iberian Atlantic: Mobility, involvement and

cross-cultural exchange (1580-1823), Seville,

Spain (30 November-1 December 2008)

Gallagher, D., A. Teehan, J. G. Keating,

T. O’Connor and M. A. Lyons

‘Les étudiants irlandais dans les universités

européennes, 1580-1800: l’informatisation de

données biographiques’ Symposium 2.2 - Vita

peregrinatio : Les routes, européennes du savoir

aux XVIe-XVIIe siècles in CONGRÈS MSHS 2008,

Université de Poitiers, France (4 October 2008)

Keating, J.G., D. Gallagher and A. Teehan

‘Historical Texts as Databases:

Building Human Usable Interactive Documents’

1641 Depositions Workshop, Provost’s House Stables

(TRIARC), Trinity College Dublin (12 December 2008)

Keating, J. G., A. Teehan and D. Gallagher

‘Software Engineering Models and their

Impact on Historical Text Encoding’

Research Methodologies in the Humanities and Arts

Queens University Belfast (11 December 2008)

Keating, J.G., A. Teehan, T. O’Connor,

M. Kelleher and C. O’Leary

‘The Alcalá account book project -

an interactive 18th Century ledger’

Agreement for academic exchange and cooperation

colloquium, University of Alcalá, Spain (18 May 2008)

Keating, J. G. and D. Gallagher

‘Two publicly accessible, interactive kiosks:

The Strangers to Citizens Virtual Exhibition

and The Interactive Alcalá Ledger’

Higher Education Authority PRTLI10

Celebration Event, The Science Gallery, Trinity

College Dublin (28 November 2008)

Kelleher, M.

‘“The rags of language are streaming like weathervanes”:

Multilingualism and Irish Studies’

Guest Lecturer, Beijing Foreign Studies

University (17 March 2008)

‘Nineteenth century Ireland: A bilingual culture?’

Keynote Address, Institute of Irish Studies

International Research Initiative, Queen’s

University Belfast (29 April 2008)

‘Irish Women Writers: Historical and Contemporary’

DCU International Teachers’ Programmes,

Dublin City University (12 July 2008)

‘Bilingualism and Nineteenth-Century Ireland

International Association for the Study of Irish

Literatures, Porto, Portugal (30 July 2008)

‘From the Anthology to the Database: New Electronic

Resources in Irish Studies’ Third Symposium of

Irish Studies in Latin America, Federal University

of Bahia, Salvador, Brazil (11 September 2008)

‘New Developments in Digital Humanities’,

Guest Lecturer, Charles University,

Prague (8 December 2008)

Kelly, J. and J. G. Keating

‘Constructing Social Networks

in Modern Ireland using ACQL’

Digital Humanities 2008 Conference,

Oulo, Finland (24-29 June 2008)

Lyons, M. A. and J. G. Keating

‘An Foras Feasa and You:

A Case Study in Consultative Partnership’

PhD Research Workshop, St. Patrick’s College,

Drumcondra, Dublin (19 November 2008)

O’Connor, T., M. A. Lyons and J. G. Keating

‘Information Technology and the Humanities:

The experience of the Irish in Europe Project’.

Digital Humanities 2008 Conference,

Oulo, Finland (24-29 June 2008)

Teehan, A. and J. G. Keating

‘Text encoding versus Document Encoding’

PhD Research Workshop

St. Patrick’s College, Drumcondra,

Dublin (19 November 2008)

scoil an léinn cheiltigh/school of celtic studies

McCone, K.R.

‘The Celtic Question:

Modern Constructs and Ancient Realities’,

Third Annual Myles Dillon Memorial Lecture,

School of Celtic Studies, Dublin Institute

for Advanced Studies (24 April 2008)

‘Latin vincit “conquers”, Old Irish fichid “fights”,

fichid “boils” and gal “valour, fighting, steam”’,

10th Symposium of Societas Celtologica Nordica,

University of Gothenburg, Sweden (19 June 2008)

‘Pagan and Christian Influences in Early Irish Tales’,

Series of 6 lectures to a postgraduate course on ‘New

Perspectives on Medieval Celtic Prose’, Inter-University

Centre, Dubrovnik, Croatia (15-17 September 2008)

Ní Annracháin, M.

‘A Second Revival: The New Literature in Irish’,

Paper delivered to AEDEI conference, Centre for Irish

Studies, University of La Coruña, Spain (27 May 2008)

‘The New Scottish Gaelic Novels’,

Paper delivered at ‘The Novel and its

Borders’ Conference, Centre for the Novel,

University of Aberdeen (9 July 2008)

‘Urscéalta Nua Ghaeilge na hAlban’.

Paper delivered to Annual Irish Literature and

Culture Conference, NUI Galway (17 October 2008)

Ní Mhaonaigh, T.

‘Scéal Chomhaontuithe Croidhe Cainnte

Chiarraighe’, NUI Maynooth (April 2008)

Ó Catháin, B.

‘Staid Reatha Theagasc na Gaeilge sna Coláistí

Tríú Leibhéal: Ollscoil na hÉireann, Má Nuad’

Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal:

Fóram Plé agus Pleanála, St Patrick’s

College, Drumcondra (February 2008)

‘Heinrich Becker (1907-2001): ‘A German Folklorist

in the Field on the Aran Islands during World War II’

Modern Languages Forum Research Colloquium:

Seminars 20, NUI Maynooth (October 2008)

Ó Dúshláine, T.

‘Anois Tacht an Eala’: Filí Chorcaí Innti’,

Dáil Thuamhan, Luimneach (February 2008)

‘Aighneas an Pheacaigh leis an mBás’,

Comhdháil Litríocht agus Cultúr na

Gaeilge, NUI Galway (October 2008)

‘Cuir srian rem chorp, a Choimdhe: foinse agus fáth airge’,

Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath (November 2008)

Ó hUiginn, R.

‘Preverbal particles and connective conjunctions’

Tenth Symposium of Societas Celtologica-

Nordica, Göteborg, Sweden (June 2008)

‘Scholars Schools and Scholasticism:

Aspects of the Irish language and medieval learning’.

Irish Philosophical Conference, Belfast (June 2008)

Léachtóir: ‘Medieval Celtic Prose’.

Scoil Shamhraidh Ollscoil, Zagreb,

Croatia (15-17 September 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 1 –1


éarla/ english

Brunström, C.

‘Eighteenth-Century Ireland and the Invention of Canada’

British Society of Eighteenth-Century Studies

Annual Meeting

St Hugh’s College Oxford, UK (5 January 2008)

‘Burke, McGee, and the Invention of Canada’

Humanities Research Group

University of Windsor, ON, Canada (3 March 2008)

‘Burke, McGee and Canadian Nationhood’

American Society for Eighteenth-Century Studies

Annual Meeting

Hilton Towers Hotel, Portland OR, USA (29 March 2008)

‘Thomas Sheridan’s Brave Irishman’

Eighteenth-Century Ireland Annual Meeting

University College Cork (14 June 2008)

Cleary, J.

‘History of Modern Irish Criticism: Daniel Corkery,’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (16 June 2008)

Public Interview with Professor Giovanni Arrighi,

Department of Sociology, Johns Hopkins University,

conducted in Keough Naughton Notre Dame Centre,

O’Connell House, Merrion Square, Dublin (16 June 2008)

‘History of Modern Irish Criticism:

Sean O’ Faolain and Frank O’Connor,’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (17 June 2008)

‘History of Modern Irish Criticism:

Vivian Mercier and Thomas Kinsella,’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (18 June 2008)

‘History of Modern Irish Criticism: Seamus Deane,’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (18 June 2008)

Respondent, “Language and Linguistics” Symposium,

Colonial Connections: Ireland, India and Education

Conference, Chester Beatty Library (11 October 2008)

National Literatures, World Systems: Rethinking

Pascale Casanova’s The World Republic of Letters,’

Paper delivered to Moore Insitutute,

NUI Galway ( 14 October 2008)

Interview with Sally Placksin on “Samuel Beckett” in a

programme on “Great Irish Writers,”. To be broadcast by

Modern Languages Association Radio across US college

and public radio services during 2009 (3 November 2008)

‘The Rise and Fall of Irish Modernism,’

Paper delivered to the Department of English,

Queen’s University, Belfast (10 December 2008)

Condon, D.

‘Resisting the Tourist Gaze in Provincial Irish Picture

Houses in the Early 1910s’

Peripheral Early Cinemas, Tenth International

Domitor Conference, Girona, Spain, and

Perpignan, France (17-21 June 2008)

‘Wax Works, Railway Station, Picture Palace:

Pre-Volta Film Venues in Dublin’

The Irish Cinema Institution: A Symposium,

NUI Maynooth (18 September 2008)

Corley, Í.

‘Conjucture, Hypermasculinity and

Disavowal in Things Fall Apart.’

Things Fall Apart 1958-2008. School of

Advanced Study, Institute of English Studies,

University of London (10 October 2008)

Cronin, M.

‘Sex and the Irish Bildungsroman:

From James Joyce to Edna O’Brien’

Lecture delivered at the Notre Dame Irish Seminar,

O’Connell House, Merrion Square, Dublin (26 June 2008)

Denman, P.

‘Workshopping Poetry’

One-day Seminar, Wexford County Council,

‘Westgate Writers’ Group’, Wexford (25 April 2008)

‘Testpiece Poems’

Lecture, MFA in Creative Writing Program,

Carlow University Pittsburgh Irish

residency, Carlow (19 June 2008)

‘Workshopping Poetry’

One-day Seminar, Kilkenny County

Council, Kilkenny (19 August 2008)

‘Contemporary Irish Poetry’

Lecture, Centre for Irish Studies, Catholic University

of America, Washington DC (5 September 2008)

Frawley, O.

‘Irish Cultural Memory’

Princeton Fund for Irish Studies lecture,

Princeton, New Jersey (17 October 2008)

Graham, C.

‘Peace Process Economics and

Photography in Northern Ireland

Crosscurrents Conference, University

of Strathclyde (19-20 April 2008)

‘‘indebted for their existence to the inessential’:

On Three Irish Artists’

Visualising Ireland: Theory-Culture-Image,

University College Dublin (July 2008)

‘Luxury, Peace and Photography in Northern Ireland’,

New Directions in Irish Studies, University of Salvador

da Bahia, Salvador, Brasil (September 2008)

‘Photographing Northern Ireland

New Directions in Irish Studies, University of Salvador

da Bahia, Salvador, Brasil (September 2008)

‘The Development of Irish Criticism’

Irish Studies Symposium, University of

São Paulo, Brasil (September 2008)

‘New Photography in Northern Ireland

Brighton Photo-Fringe, Brighton (October 2008)

‘Gargarin’s Point of View:

Situational Art in Northern Ireland’,

Memory Seminar, Salford University (October 2008)

Kelly, J.

‘Reviewing Irish Fiction in the 1820s:

TheTriumph of Doxa over Data’

The Novel and its Borders, University

of Aberdeen (8-10 July 2008)

Mac Gabhann, S.

‘The Heritage of Oriel as a Cultural and Social Resource’

Address, Comhaltas Ceoltóirí Éireann,

Dundalk, Co. Louth (9 January 2008)

‘The Regional Archive as a Stimulus to Innovation’

Address, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Cultúrlann

na hÉireann, Dublin (28 January 2008)

‘Creative Initiative in Cultural Heritage Studies’

Address, Meath Archaeological and Historical

Society, Navan, Co. Meath (20 February 2008)

‘Catholic Emancipation and the Politics of Repeal

in the Poetry of James Tevlin (1798 – 1873)’Lecture,

Heritage Society, Moynalty, Co. Meath (18 April 2008)

‘Placenames: a Key to Historical and Cultural Identity’

Lecture, Meath Fieldnames Project,

Navan, Co. Meath (13 May 2008)

‘Gaelic and Macaronic Poetry in the Meath-Oriel Region’

Address, Heritage Society, Nobber,

Co. Meath (5 June 2008)

‘From Colonial Origin to Cosmopolitan Present: the

Development of Maynooth University Campus’

Address, Gerard Manley Hopkins International

Summer School, NUI Maynooth (20 July 2008)

‘The Enhancement of Community Cultural Resource’

Address, Meath Archaeological and Historical Society

/Cairde na Cruite, Nobber, Co. Meath (3 October 2008)

‘The Musical Composition of Turlough O’Carolan

as a Cultural Medium in Colonial Ireland

Address, O’Carolan Harp, Cultural and Heritage

Festival, Nobber, Co. Meath (4 October 2008)

Mitchell, J.

‘Something Rotten in the State of….: The American Adam,

the Vietnam War and the ‘Betrayal’ of Masculinity’

Irish Association for American Studies

Annual Conference. National University of

Ireland, Maynooth (4-6 April 2008)

Respondent to Sarah Ahmed’s ‘Declarations of Whiteness

- The Non-Performativity of Anti-Racism’ (2004)

Two Day Intensive Seminar on ‘Sexuality and

Phenomenology’ The(e)ories Advanced Seminars for

Queer Theory Convened by Noreen Giffney and Michael

O’Rourke. University College Dublin (21-22 May 2008)

‘Off the Road: A ‘Revisionary Intervention’ into the

Canonical Readings of Jack Kerouac’s On the Road.’

Kerouac’s On the Road and the Beats Conference.

Birmingham, England (12-13 December 2008)

Morash, C.

Guest on ‘What If’ programme, presented by

Diarmuid Ferriter, RTE Radio 1 (8 June 2008)

‘Wonders and Miracles:

Reconfiguring Time and Space in the 1890s’,

Invited Keynote Address, IASIL (International

Association for the Study of Irish Literature),

Porto, Portugal (31 July 2008)

‘The Speed of News: Mapping Irish Information’, Irish

Historical Association, Dublin (7 October 2008)

‘Theorising the Space of Irish Theatre’, School of Theatre

and Film, Queen’s University Belfast (8 December 2008)

‘There is No National Theatre’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (30 June 2008)

‘Playboys: J.M. Synge and Playboy of the Western World’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (1 July 2008)

‘Just Say No: Denis Johnston and The Old Lady Says No’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (2 July 2008)

‘Lost in Translation: The Theatre of Brian Friel’

Paper delivered to Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre, O’Connell House,

Merrion Square, Dublin (3 July 2008)

Nolan, E.

‘Joyce, Irish Modernism, Irish Studies’ Invited

Lecture, James Joyce Research Colloquium,

University College Dublin (18 April 2008)

Panelist on ‘What If’ programme, presented by

Diarmuid Ferriter, RTÉ Radio 1 (15 June 2008)

‘Sinéad O’Connor:

Gender and Protest in Irish Popular Music’

Invited lecture, Irish Seminar, Keough-Notre

Dame Centre, Dublin (26 June 2008)

‘Thomas Moore’s Reputations and Irish Studies’

Invited lecture, Irish Seminar, Keough-Notre

Dame Centre, Dublin (4 July 2008)

‘Martin Archer Shee’s portrait of Thomas Moore’

Lunchtime talk, National Gallery of

Ireland, Dublin (8 July 2008)

‘Thomas Moore’s Irish Melodies and Irish History’

Interval talk, Performance of the Irish Melodies

for Thomas Moore Festival, National Library

of Ireland, Dublin (8 October 2008)

‘Thomas Moore and the Invention of National Literature’

Invited lecture, Conference on ‘Thomas Moore:

Texts, Contexts, Hypertexts’, University

College, Galway (28 November 2008)

O’Neill, S.

‘Review of Charles Nichol, The Lodger:

Shakespeare on Silver Street’,

The Arts Show, RTE Radio One (8 January 2008)

‘After-Show Talk and Discussion’,

Macbeth, Venue Theatre, Ratoath,

Co.Meath (3, 5, 6 March 2008)

‘‘Harp not on that string’: Villainy and the

(Dis)Closure of Trauma in Shakespeare’s Richard III’,

Richard III Now Panel, Shakespeare Association

of America, Dallas, TX (12-15 March 2008)

‘CGI Elizabeth, or a Spanish Tragedy:

Historical Thrills and Heroes and Villains

in Skehar Kapur’s Elizabeth: the Golden Age’,

Filming and Performing Renaissance History

Symposium, School of English, Queens

University Belfast (26-27 April 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 1 –1


Fraincis/ French

Hanrahan, J.

‘Realising Utopia: Voltaire and the pays de Gex, 1758-1778’

Ralahine Centre for Utopian Studies

Conference 2008, Limerick (3-5 July 2008)

Harrigan, M.

‘From Indes to Terra Australis:

17 th - and 18 th -Century French Crossings into Utopia’

9 th International Conference of the Utopian Studies

Society, University of Limerick (3-5 July 2008)

‘Ces braves Conquerans ayant inventé une nouvelle

navigation: 17 th -Century Travellers’ Perspectives

on Colonial Power in the Indian Ocean Basin’.

Society for Seventeenth-Century French Studies Annual

Conference, Royal Irish Academy (11-13 September 2008)

‘The Relevance of Instances of non-Verbal

Communication in 17 th -Century French Travel Narratives’.

NUI Maynooth Modern Languages Research

Forum, NUI Maynooth (26 November 2008)

Ó Ciosáin, É.

‘Irish migrants to France 1590-1685, a social profile’

lecture, Mícheál Ó Cléirigh Institute, University

College Dublin (15 February 2008)

‘Documenting 17 th century Irish migrants

in France: reading the sources’,

Palaeography seminar, University College Cork

(2-3 September 2008)

‘Aspects anthroponymiques de la migration

irlandaise en France au XVIIe siècle’, ‘Mobilité et

anthroponymie (XVe-XIXe siècle)’ conference, Casa

de Vélasquez, Madrid (17-19 November 2008)

O’Dwyer, M.

‘Vie intérieure et souffrance chrétienne

dans les romans de Julien Green’

International conference, Profils de Julien Green,

Académie Royale de Langue et de Littérature

françaises de Belgique (16 February 2008)

‘Julien Green, lecteur de Saint Paul’

International conference, Julien Green et les Autres :

Rencontres, Parentés, Influences, Université

de la Sorbonne – Paris IV (12-14 June 2008)

Rodgers, J.

‘Old Worlds and New Worlds in the Work of Ying Chen.’

ACSI conference, Dublin (15-17 May 2008)

‘Simone de Beauvoir and the

Mother-Daughter Relationship’

Association des Etudes Françaises et

Francophones d’Irlande conference, University

College Cork (10-11 October 2008)

‘Migrant Writing in Quebec’

NUI Maynooth Modern Languages Research

Forum, NUI Maynooth (12 November 2008)

Whelan, R.

‘Claude Chabrol, Ivresse du pouvoir and the ELF Affair’

Invited lecture, Irish Film Institute,

Dublin (15 February 2008)

‘Galérien brisé ou heureux athlète ?

Représentation de la ruine de soi et discours

religieux dans les «mémoires» d’Élie Neau’

Invited lecture, Université de la Sorbonne

– Paris IV (15 March 2008)

‘Représentation de soi, représentation

de l’autre dans les récits des galériens pour la foi’

Invited lecture, Institute for the History of the

Reformation, Geneva (17 March 2008)

‘The French Reformed Tradition in Ireland’,

Invited lecture, St Patrick’s College, Maynooth

(11 April 2008)

‘Diamants dans les ténèbres:

la fortune en France et en Angleterre

des «Mémoires» de Louis de Marolles, galérien

protestant. Enjeux de la mémoire protestante’,

Invited lecture, Université de Tours

(François Rabelais) (6 June 2008)

‘Turning to Gold: the Role of the Witness

in French Protestant Galley Slave Narratives’,

Annual Conference of the Society for Seventeenthcentury

French Studies, Dublin (13 September 2008)

‘Le seuil politique de l’apologétique: Jacques Abbadie’

Invited lecture, Université de Metz (17 October 2008)

‘Intertextualité biblique dans les

récits des galériens pour la foi’

Invited lecture, Université de Strasbourg

(Marc Bloch), (21 November 2008)

gearmáinise / german

Krobb, F.

‘Historisches Erzählen aus der

Zeitgeschichte: Zum Wilden Mann’.

Invited Paper, Conference on Geschichtsdarstellung und

Geschichtspolitik: Wilhelm Raabe und das historische

Erzählen des Realismus. Internationale Raabe-

Gesellschaft, Braunschweig, Germany (September 2008)

‘Parody in Turn-of-the-Century Short Prose’.

Invited Paper, Conference on Kafka and Modernist

Short Prose, Oxford, England (October 2008)

‘Enchanted Ground? Space and Place

in Wilhelm Raabe‘s Stopfkuchen (1891)’.

Invited paper, Conference on Imagining

Space: negotiations Cross Discipline

Terrains, Dublin (October 2008)

Martin, E.

‘The Poetics of Silence. Nelly Sachs’.

Poetics after ’45, Queens University, Belfast,

Northern Ireland (20-22 June 2008)

Merte-Rankin, A.

‘Displaying Madness - Improving Audiences’

Theatrical Aspects and Moral Aspirations of Stage

and Asylum around 1800, NUI Maynooth (April 2008)

‘Creating the Map of Life: Imagining Spaces

in Walter Benjamin’s Berlin Portraits’.

Conference on Imagining Space: negotiations

Cross Discipline Terrains, University

College Dublin (October 2008)

Witte, A.

‘From Translating to Translation

in Foreign Language Learning.’

International Conference on ‘Translation in

Second Language Teaching and Learning’,

NUI Maynooth (27-29 March 2008)

‘Zur Progression interkultureller Kompetenz

im universitären DaF-Unterricht.’

Invited paper, ‘Intercultural Competence and

Foreign Language Learning. Models, Empiricism,

Evaluation’, Hamburg, Germany (29-31 May 2008)

‘Die Sprache der Anderen –

Fremdsprachenlernen im Kontext.’

Plenary Paper, Annual Meeting of the Third Level

Association of Teachers of German in Ireland ‘Beyond

the Language/Content Divide: Models of Integration

and Separation’, Limerick (18 October 2008)

‘Teaching and Learning German in Ireland.’

Kick-off Meeting of International Consortional

Partners of COMENIUS project ‘Schule im Wandel’,

Lisbon, Portugal (24-26 November 2008)

stair/history

Bradley, J.

‘Deserted villages and boroughs in medieval Ireland

Paper delivered to conference, Desertion and

Decay in Medieval English Towns and Villages,

University of Oxford (23 February 2008)

‘Siege warfare in Cromwell’s Irish campaign, 1649-50’

Paper delivered to conference, Renaissance

Ireland, East Carolina University, Greenville,

North Carolina, USA (20 March 2008)

‘The importance of medieval studies

in the modern university’

Keynote paper delivered to conference,

Medieval and Renaissance Studies, Longwood

University, Virginia, USA (25 March 2008)

‘Saints and estates in early medieval Ireland

Paper delivered to conference, Saints and the

Holy in late antiquity, Princeton University,

New Jersey, USA (29 March 2008)

‘The Old Kilkenny Review 1948-2008’

Paper delivered to Kilkenny Archaeological

Society, Rothe House, Kilkenny (4 April 2008)

‘The role of Bob Farrell in Irish crannog studies’

Paper delivered to 43rd International Conference of

Medievalists, Kalamazoo, Michigan, USA (8 May 2008)

‘Introduction to the history and archaeology of Kilkenny’

Paper delivered to World Archaeological Congress,

St Canice’s Cathedral, Kilkenny (2 July 2008)

‘William Marshall’s charter to Kilkenny, 1207’

Paper delivered to conference, William Marshall

and Kilkenny, Kilkenny Castle (26 July 2008)

‘A day in the life of an Irish medieval town’

Leo Swan memorial lecture, delivered to the Rathmichael

Historical Society, Shankill, Co. Dublin (20 August 2008)

‘The importance of Irish walled towns’

The Mannix Joyce memorial lecture, Friar’s

Gate Theatre, Kilmallock (23 August 2008)

‘The topographical development of Cavan town

in the sixteenth and seventeenth centuries’

Paper delivered to conference, Early Modern Cavan,

Cavan County Museum, Ballyjamesduff (30 August 2008)

“‘I believe there is no such thing as society in

the colonies”: the culture of the late medieval Pale’

Paper delivered, Sixteenth-century Society Conference,

St Louis, Missouri, USA (23 October 2008)

‘Medieval Irish studies: time for a renaissance’

Keynote address to conference, Beyond

saints and scholars: Irish medieval studies in

the twenty-first century, St Louis University,

Missouri, USA (28 October 2008)

‘Medieval Drogheda, past, present and future’,

Paper delivered to conference, The Archaeology

of Drogheda, Boyne Valley Hotel, Drogheda,

Co. Louth (15 November 2008)

‘The impact of the proposed Kilkenny Central

Access Route on the archaeology of Kilkenny’

Presentation to An Bord Pleanála, Ormonde

Hotel, Kilkenny (3 December 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 1 –1


Comerford, R.V.

‘The European Union and the challenge

of national identities’

Invited speaker, International seminar,

ELIAMEP Athens (17 April 2008)

‘An overview of the issues’

Concluding address, Associational Culture in Ireland

and the Wider World, NUI Maynooth (16-18 May 2008)

‘The Fenians and the question of Irish exceptionalism’

Keynote address, Fenianism in modern Ireland,

University of Ulster, Belfast (20 June 2008)

Cullen, F.

‘The role of social and political networks

in the development of Dublin’s communication

infrastructure, 1830-1890’

Paper delivered to Conference on Society and

politics in Irish towns c. 1750-1914, Institute of Irish

Studies, Queen’s University Belfast (18 April 2008)

‘Cartography and infrastructure: ‘mapping

progress’ in nineteenth-century Dublin’

Paper delivered to Visual, material and print culture

in nineteenth-century Ireland. Annual Conference

of the Society for the Study of Nineteenth-century

Ireland, University of Limerick (26-27 June 2008)

‘Irish History Online’

Presentation to 2nd Conference on European

Historical Bibliographies, Berlin-Brandenburg

Academy of Sciences, Berlin (15-16 September 2008)

Dooley, T.A.M.

‘Sources for the history of big houses

and landed estates in Ireland

One day seminar for employees of Library

Council of Ireland, Dublin (30 January 2008)

‘The great houses of Ireland:

their past, present and future’

Seminar Series in Irish Studies, Mater Dei

Institute of Education (11 March 2008)

‘Social memory and the murders

at Wildgoose Lodge, 1816’

Public lecture, Cavan County Museum (25 March 2008)

‘The murders at Wildgoose Lodge’

Interview with Dr Patrick Geoghegan on ‘Talking

History’, Newstalk 106 (13 July 2008)

‘Are Irish country houses worth preserving?’

Public lecture, Carrick-on-Shannon (24 September 2008)

‘The murders at Wildgoose Lodge’

Radio documentary, LMFM (27 October 2008)

‘Irish historic houses and the

national heritage, 1879-2003

’Invited speaker, the College at Brockport,

State University of New York (30 October 2008)

FitzGerald, A.

‘A Rage for Exhibitions’: The vogue for viewing in

eighteenth-century Dublin and London’,

IPAV, Dublin (March 2008)

‘Taste in high life: Dining in the Dublin townhouse’

The Dublin townhouse: form, function, finance,

University College Dublin (May 2008)

‘Tradition and Innovation: Contemporary

British Silver and “Treasures of Today”’

Treasures of Today: Silver Symposium at the National

Museum of Ireland, Collins’ Barracks (October 2008)

‘The material culture of dining in

eighteenth-century Dublin’

MA in Design History & Material Culture, National

College of Art and Design (October 2008)

Fuller, L.

‘A window on Catholic devotional literature, 1900-1950’

Conference on ‘The Material Culture of Catholic Devotion

1850-1950’ in association with The European Network

on the Instruments of Devotion (ENID), St Patrick’s

College, Thurles, Co. Tipperary (18 January 2008)

Gurrin, B. and L. Kennedy and K. Miller

‘Advances and retreats: Irish Protestant numbers

since the seventeenth century’

Religion, violence, memory and identity: Protestant-

Catholic relationships in France and in Ireland from

the 16th to the 21st century. University de Toulousele-Mirail,

Toulouse, France (3-4 April 2008)

‘Irish religious surveys of the 18 th century’

Church of Ireland Historical Society,

Dublin, Ireland (15 November 2008)

Hill, J.R.

‘Dublin Corporation and the levying

of tolls and customs, c.1720-c.1820’

Law and the boundaries of the State Colloquium,

University of Limerick (16 February 2008)

‘Conquest and conquerors in Irish

political thought, 1690-1829’

Keynote address, Eighteenth Century Ireland Society

Annual Conference, University College, Cork

(13-14 June 2008)

Kelly, J.

‘Combination, treachery and intrigue:

the Ribbon Society in Sligo’

Public Lecture, Sligo Field Club, Sligo

(26 September 2008)

‘Sectarianism and violence in rural Ireland: the Ribbon

Secret Society in early-nineteenth-century Co. Leitrim’

Public Lecture, Carrick-on-Shannon Historical Society,

Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim (22 October 2008)

‘The Ribbon Society in early-nineteenth-century Ireland

Invited Speaker, Maynooth Association for Local

History, Maynooth, Co. Kildare (7 November 2008)

Kelly, J. and J.G. Keating

‘Associational Culture in Ireland,

c. 1750 – c. 1940: a database’

Associational Culture in Ireland & the Wider

World, NUI Maynooth (16-18 May 2008)

‘Constructing social networks in modern Ireland

(c. 1750 – c. 1940) using ACQL’

Digital Humanities 2008, Oulu, Finland (24-29 June 2008)

Kirwan, R.

‘Universities, Representation and Social Action

in the Holy Roman Empire, 1500-1700’

Seventh Workshop on Early Modern Central

European History, German Historical Institute,

London, England (24 October 2008)

Lederer, D.

‘The Early Reformers on the Dangers of Celibacy’

History Workshop, University of Virginia

(27 February 2008)

‘Fear and the Siege of Magdeburg’

Graduate Seminar, Penn State University (2 April 2008)

‘Fear in the Holy Roman Empire

at the Time of the Thirty Years War’

Shelby Cullom Davis Centre for Historical

Studies, Princeton University (24 April 2008)

‘Images of Fear in Early Modern Germany’

European History Workshop, University

of Maryland (29 April 2008)

Lennon, C.

‘Bridging division or bonding faction? Civic confraternity

and religious sodality in seventeenth-century Ireland

Conference on Brotherhood and Boundaries,

University of Pisa (20 September 2008)

‘The development of leisure facilities in Ireland

in the eighteenth and early nineteenth centuries’

Workshop on Transnational Change in Leisure Practices

in Europe during the eighteenth and early nineteenth

centuries, University of Leicester (5 December 2008)

Mancini, J.M.

‘Take and Loot: Visual Culture, Naval Imperialism,

and the Pacific Turn’

Lecture by invitation, Omohundro Institute of Early

American History and Culture, College of William and

Mary, Williamsburg, Virginia, USA (22 April 2008)

‘Objects in Motion, Motion in Objects:

Narrative, Visual Culture, and Imperial Relations

in the Eighteenth-Century Pacific World’

Lecture by invitation, Objects in Motion: Art and

Material Culture across Colonial North America,

University of Delaware, USA (25-26 April 2008)

‘Worlds’

Keynote lecture, ‘Words Matter’, Smithsonian American

Art Museum, Washington, D.C., USA (12 September 2008)

Ribeiro de Meneses, F.

‘Jaime Nogueira Pinto’s portrayal of Salazar:

neither “fiél” nor “fiável”’

Paper delivered to 2nd Conference of ABIL,

University of Bristol (11-12 January 2008)

‘Salazar’s ultimate deterrent?

The Tarrafal camp, 1936-1941’

Paper presented to the International History of

Concentration Camps workshop, Centre for War

Studies, Trinity College Dublin (10 October 2008)

‘Leopold II and the Congo’

Talking History (Newstalk) (17 November 2008)

‘Salazar, Nehru, and the Portuguese

State of India, 1947-1961’

Paper delivered to East meets West: Portuguese

encounters with India, China, Timo’ conference,

NUI Maynooth (28 November 2008)

‘Portugueses nas Trincheiras’

Rádio Televisão Portuguesa – 1 (29 November 2008)

Murphy, d.

Ireland and Polar Exploration’

Interview on Morning Ireland, RTE Radio 1

(15 January 2008)

‘The 10 th Irish Division in WWI’

Lecture, Ormonde Military History Society,

Kilkenny (11 November 2008)

‘William Howard Russell and the development

of war journalism’

Lecture, The Irish and War, Trinity College, Dublin

(15 November 2008)

Noack, c.

‘Poland and Ireland - Europe’s most Catholic nations?’

Public lecture, Maynooth Local

History Group (17 April 2008)

‘Panel Civic activism and the state’ (Chair)

Associational culture in Ireland and the wider

world, c.1750-c.1940, Maynooth (16-17 May 2008)

‘Reshaping Imperial pasts: tourism, heritage

and the country estates in Russia’.

Sixth Annual Historic Houses of Ireland

Conference, Maynooth (19-20 June 2008)

Commentaries – Panel ‘Staatlich organisierter Tourismus’

Der Staatssozialismus und die „transnationalen

Zwischenräume“, 1956–1989; Schlusskonferenz

des Projektes „Schleichwege“, Florence

(19-21 September 2008)

Discussant

Round Table on the issues of the Holodomor in

Ukraine and the Famine in Ireland, Ukrainian

Embassy, Dublin (28 November 2008)

Noack, C. and S. Dudoignon

‘Allah’s kolkhozes: Transformation

of Rural Islamic Communities in the USSR’

Centre for the Study of a Wider Europe Research

Seminar, Maynooth (4 December 2008)

o’connor, t.

‘Theory and methodology in the analysis

of early-modern Irish military activity’

Irlanda y el Atlántico Ibérico: Movilidad participación

e intercambio cultural (1580-1823), Universidad

Pablo Olviade, Seville (31 October 2008)

o’Neill, c.

‘Unity in adversity – Associational Culture

in Ireland during the First World War’

Associational Culture in Ireland and the

Wider World C. 1750 - C. 1940 International

Conference, NUI Maynooth (16 May 2008)

‘Literary amnesia – Ireland’s Great War genre’

The Irish and War International Conference,

Trinity College, Dublin (14 November 2008)

Prunty, J.

Cadastral surveys in nineteenth-century Ireland and their

usefulness for historic research: case studies from the

Irish Historic Towns Atlas’

Descriptio Urbis Conference, Rome (27-29 March 2008)

‘New thinking in researching the urban past: the

possibilities opened up by the Irish Historic Towns Atlas’

Summer conference, Irish Historic Towns

Atlas, Royal Irish Academy (23 May 2008)

‘The townhouse as tenement’

The Eighteenth-century Dublin Townhouse:

form, function & finance, National Gallery of Ireland

(27 May 2008)

‘A new lease of life: the colonisation by women’s religious

congregations of estate houses and villas in nineteenth

and early twentieth century Ireland

Sixth Annual Historic Houses of Ireland

conference, NUI Maynooth (20 June 2008)

‘St Brigid’s Schools of the Holy Faith in County Kildare’

Heritage Week programme, Celbridge Library

(1 September 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


Sayers, B.

‘The Fenians in America’

Annual Charles J. Kickham country weekend,

Mullinahone, County Tipperary (8-9 August 2008)

‘150th Anniversary Commemorative Lecture:

Foundation of the Fenian Movement’

Sligo Institute of Technology (29 August 2008)

‘John O’Mahony: Fenian Leader and Gaelic Revivalist’

Annual John Boyle O’Reilly School 2008,

Drogheda (14 September 2008)

‘John O’Mahony and the American Fenians’

Conference Commemorating the Irish Republican

Brotherhood and Irish Sovereignty (1858-2008),

University of Limerick (18-19 November 2008)

Speller, I.

‘The raid on Dieppe, August 1942’

Military History Society of Ireland (8 February 2008)

‘Maritime Strike’

Advanced Command and Staff Course, UK Joint Services

Command and Staff College (16 September 2008)

‘Littoral Manoeuvre’

Advanced Command and Staff Course, UK Joint Services

Command and Staff College (16 September 2008)

‘The Second World War’

Kilkenny Liberal Studies Group, Kilkenny (October 2008)

Ionad na dteangacha / language centre

Gallagher, A.

‘The challenge of widening participation

and maintaining standards: an Irish case study’

Invited speaker, Conference of Indigenous, Minority

and Lesser-Used Languages Working Group,

British-Irish Council, Cardiff (17 January 2008)

Chair, Multilingualism, Association of University

Language Centres, University of Leeds (18 January 2008)

‘Teagasc na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal’,

Fíorú na Físe, Tóstal na Gaeilge,

Gaillimh (22 February 2008)

‘Ciúnas, bóthar, cailín, bainne: ag filleadh ar an Ghaeilge’

Sochtheangeolaíocht na Gaeilge, Léachtaí

Cholm Cille XXXIX (16 March 2008)

With Siuán Ní Mhaonaigh, ‘A new beginning:

an examination of the washback effect of tests

in Irish for adult learners’,

The Social and Educational Impact of Language

Assessment, ALTE 3rd International Conference,

University of Cambridge (17 April 2008)

‘An Fráma Tagartha Comónta Eorpach:

Fírící agus Finscéalta’,

An Ghaeilge sa 3ú Leibhéal, Coláiste Phádraig,

Droim Conrach (28 April 2008)

‘Teastas Eorpach na Gaeilge do Mheiriceá’,

Teagasc na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh,

New York (May 2008)

‘Translating, interpreting, media’,

Gairmeacha le Gaeilge, Dublin City

University (22 May 2008)

‘Multiculturalism and Multilingualism

in Irish schools’, Chair, Professor Jim Cummins,

Séamus Heaney Lecture Series, St. Patrick’s

College Drumcondra (17 November 2008)

‘Testing Adult Language Learners’,

Guest lecture, Applied Language Centre,

University College Dublin (4 December 2008)

staidéar na Meán/ Media studies

Jarrett, K.

‘Private Talk in the Public Sphere:

Podcasting as broadcast talk’

Irish Media Research Network Conference,

Maynooth, Ireland (19-20 September 2008)

‘Broadcasting the Neoliberal Self:

Youtube, agency and power’

Video Vortex 3 Conference, Ankara,

Turkey (10-11 October 2008)

‘ “I Don’t Give a F*** About the Listener”:

Engaging the listening community in podcasting’

Association of Internet Researchers 9.0 Conference.

‘Re-thinking Communities, Re-thinking Place’,

Copenhagen, Denmark (15-18 October 2008)

Rains, S.

‘Welcome (Back) to Ireland: The 1950s, The Search for

Bridey Murphy and Ireland as an Escape from Conflict’,

American Conference for Irish Studies National

Conference, University of St Ambrose,

Davenport, Iowa, USA (16-19 April 2008)

‘Organising an Exhibition: National and International

Exhibitions in 19thC Dublin’, Associational Culture

in Ireland and the wider world, c. 1750-c.1940,

NUI Maynooth, Ireland (16-18 May 2008)

‘Here Be Monsters: the Irish Industrial Exhibition

of 1853 and the Growth of Dublin Department Stores’

Society for the Study of Nineteenth-

Century Ireland Conference, University of

Limerick, Ireland (26-27 June 2008)

Titley, G. and A. Kerr

‘Discourses of diversity in Irish broadcasting’

Sociological Association of Ireland Annual

Conference, NUI Galway (11-13 May 2008)

‘The politics of diversity: post-multicultural politics

or neoliberal elasticity?’ European Communication

Research and Education Association (ECREA) biannual

conference, Barcelona, Spain (25-28 November 2008)

Titley, G.

‘Researching transnational media networks

and environments in Ireland

Migration Research Fair, Dept of Sociology,

Trinity College Dublin (14 January 2008)

‘Migration and the politics of mediated backlash’,

Sociology lecture series, UCD (11 April 2008)

‘The country is small, there is little news: reflections on

‘methodological multiculturalism’ in media research’,

Keynote speech, Nordic Research Network for

Media, Migration and Society, CEREN, University

of Helsinki, Finland (20-22 April 2008)

‘All Different, all different, all different:

the politics of diversity’

British Sociological Association Theory Division

conference 1968 Impacts and Implications, Birkbeck

College, University of London (2-4 July 2008)

‘Subverting Radicality’,

Panel coordinated at the British Sociological

Association Theory Division conference 1968

Impacts and Implications . Birkbeck College,

University of London (2-4 July 2008)

‘The future of Council of Europe Youth Policy’

8th Conference of European Ministers

Responsible for Youth, Ukrainian Parliament,

Kiev, Ukraine (10-11 October 2008)

‘Independent members of a free and proud nation: place,

economy and identity in the films of Aki Kaurismäki’

The National Gallery of Ireland, Northern Lights

lecture series, Dublin (4 November 2008)

‘When good ideas go bad:

reshaping intercultural education’

DARE European Conference on Citizenship

Education, Vienna, Austria (14-16 November 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


ceol/Music

Boydell, B.

‘Handel in Dublin’

Temple Bar Cultural Trust Handel Festival (13 April 2008)

‘Lines in the sand of time? –

Compiling a national Encyclopaedia of Music’

Institute of Historical Research: Music in Britain

Seminars, London (27 October 2008)

‘Irish music in eighteenth-century ascendancy society:

a perspective on cultural identity?’

Irish Historical Society, Dublin (4 November 2008)

Byrne-Bodley, L.

‘A Hazardous Melody of Being: Seóirse Bodley’s

Songs on the Poems of Micheal O’Siadhail’,

Lecture-Recital with Sylvia O’Brien

(soprano) and Seóirse Bodley (piano)

6th Annual Conference, Society for Musicology in

Ireland, Waterford Institute of Technology (10 May 2008)

‘The Vexations of Music Theatre: Anna Amalia’s

Setting of Goethe’s Erwin und Elmire’, Guildhall

School of Music and Drama, London (21 May 2008)

‘A Veil of Silence: 200 Years of Myth-Making

belied by the Goethe-Zelter Letters’

15th Biennial International Conference on

Nineteenth-Century Music, School of Music,

University College Dublin (26 June 2008)

‘Late Style and the Paradoxical Poetics of the Schubert-

Berio Renderings’, School of Music, St Patrick’s

College, Drumcondra, Dublin (30 October 2008)

Cascelli, A.

‘Schenker’s interpretation of Chopin’

University College Cork (7 February 2008)

‘Seconda pratica revisited’

Cardiff University Music Analysis Conference

(CarMAC) Cardiff, United Kingdom

(4-7 September 2008)

‘The Fitzwilliam Virginal Book’

Radio Programme, Radio Vaticana, Italy (November 2008)

Delap, G.

‘Silver Cockerels’ (sound installation for Silver

Soundscapes Exhibition, ongoing)

Naughton Gallery, Queen’s University, Belfast Prize:

Exhibition won Times Higher Education Award for

Excellence and Innovation in the Arts (February 2008)

‘Ahu Akiva’ (acousmatic work)

Broadcast: Lyric FM Radio, Ireland (February 2008)

‘Ice Wall’ (acousmatic work)

Selected Work: Santa Fe International Festival

of Electroacoustic Music (March 2008)

‘Ahu Akiva’ (acousmatic work)

Broadcast: Radio Unerhört, Marburg,

Germany (May 2008)

‘Ahu Akiva’ (acousmatic work)

Broadcast:Yellow Radio, Washington, USA (May 2008)

‘Erdem’s Nightmare Part 3’ (acousmatic work

concerned with physical modelling synthesis)

Performance: Physical Modelling Workshop, Technische

Universitaet, Berlin, Germany (June 2008)

Delap, G. and A. De Bemels

‘Light Body Corpuscles’ (audiovisual work)

Performance: Hilltown Music Festival, Ireland (July 2008)

Devine, P.F.

‘Self-quotation Czech Style:

The Place of the Moods, Impressions and

Recollections in Fibich’s Opera The Tempest’

Society for Musicology in Ireland Annual Conference,

Waterford Institute of Technology (10 May 2008)

Gillen, G.

‘The Historic organ of St Canice’s Cathedral’

Lecture delivered to the Friends of St Canice’s

Cathedral, Kilkenny (21 June 2008)

‘Haydn’s Creation’

Pre-Concert talk, National Concert Hall,

Dublin (28 November 2008)

Organ Recitals at the following international venues:

Reid Concert Hall, University of Edinburgh

(7 March 2008)

II International Organ Festival, Alcala de Henares, Spain

(19 April 2008)

Predigerkirche, Erfurt, Germany (2 July 2008)

St Peter Ording, Germany (6 July 2008)

Friedenskirche, Potsdam (9 July 2008)

Marktkirche, Halle/Salle (11 July 2008)

University Church, Wroclaw, Poland (13 July 2008)

Garrison Church, Kalisz, Poland (14 July 2008)

St Canice’s Cathedral, Kilkenny (27 July 2008)

Festival International des Orgues Historiques

Valées Roya de Bevera, France (7-8 August 2008)

Ratisbonne Monastery, Jerusalem (7 October 2008)

Church of the Nativity, Bethlehem (10 October 2008)

St Saviour’s Church, Jerusalem (12 October 2008)

National Concert Hall, Dublin (4 December 2008)

Hood, A.

‘Shared Compositional Strategies

in Chopin’s Nocturnes Opus 48’

Society for Musicology in Ireland Annual Conference,

Waterford Institute of Technology (9–11 May 2008)

‘Structural Coupling in the Coda of Chopin’s Barcarolle’

15th Biennial International Conference on Nineteenthcentury

Music, UCD (25–28 June 2008)

‘Shared Compositional Strategies

in Chopin’s Nocturnes Opus 48’

Performing Romantic Music: Theory and Practice,

Durham University (10–13 July 2008)

Lazzarini, V.

‘The Burial of the Dead’ (ambisonics version première)

Stadtgarten Konzertsaal, Cologne,

Germany (February 2008)

‘Split-Sideband Synthesis’

International Computer Music Conference ICMC 2008,

Sonic Arts Research Centre, Belfast (August 2008)

‘Asymmetrical Methods for Adaptive FM Synthesis’

11th International Conference on Digital Audio Effects

(DAFx08), TKK, Espoo, Finland (September 2008)

‘A Toolkit for Music and Audio Activities

in the XO Computer’

International Computer Music Conference ICMC 2008,

Sonic Arts Research Centre, Belfast (August 2008)

‘Elliptic Transformations’, MGO, Brendan Walsh, conductor

Galway Cathedral, Galway City (7 August 2008) The

Glor Centre, Ennis, Clare. (9 August 2008) Kilworth Arts

Theatre, Cork (10 August 2008) Linen Hall, Mayo, (11

August 2008) The Moat Theatre, Naas, Kildare (12 August

2008) National Concert Hall, Dublin (13 August 2008)

Timoney, J. and V. Lazzarini

‘A Modified-FM Approach

to Bandlimited Signal Generation’

11th International Conference on Digital Audio Effects

(DAFx08), TKK, Espoo, Finland (September 2008)

O’Leary, M.

‘Fantasia Elegiaca’ for solo guitar (premiere)

Christian Fergo (Guitar)

St. Mary’s Church of Ireland, Maynooth (6 February 2008)

St Anne’s Church, Dublin (8 February 2008)

‘This body’: Antiphon for TTBB

Chapel Choir, John O’Keeffe (Director)

College Chapel, NUI Maynooth (20 March 2008)

Preludes Nos. 3 and 5 for Solo Guitar (premieres)

Leslie Cassidy (Guitar)

John Field Room, National Concert Hall, Dublin

(11 April 2008)

‘Ave Maria’ for SATB

Maynooth Chamber Choir, Ruaidhri O’Dalaigh (Director)

College Chapel, NUI Maynooth (27 April 2008)

‘Agnus Dei’ for TBaB (premiere)

Eoin Conway (Tenor), Ruaidhrí Ó’Dálaigh (Baritone),

Adrian Smith (Bass)

St. Mary’s Church of Ireland, Navan (11 May 2008)

Psalm 89 for voice and organ (premiere)

Lisa McGuinness (soprano), Martin O’Leary (organ)

Iglesia de la Immaculada Concepcion, Arroya

de la Miel, Benalmedina, Spain (1 July 2008)

Scahill, A.

‘Riverdance: Representing Irish Traditional Music’,

Réflexions autour de la musique en Irlande: esthétiques

et enjeux, Du Groupe de Recherche en Etudes

Irlandaises de l’Université de Caen, L’Université

de Caen, Caen, France (11 September 2008)

‘Off the Record: American 78 rpm Recordings

and Contemporary Irish Traditional Music’,

Department of Music, National University

of Ireland, Maynooth (5 December 2008)

Watson, L.

‘Russian Influence on French Programme

Music in the 1890s: Unexplored Connections’

15th Biennial International Conference

on Nineteenth-century Music, University

College Dublin (25-28 June 2008)

‘In search of “La Route de la Gloire”: Dukas’s sketches,

fragments and plans for new directions after World War 1’

Department of Music, National University of Ireland,

Maynooth (7 November 2008)

Fealsúnacht/Philosophy

Cleary, J.J.

‘Was Aristotle a Platonist?’

International Conference, ‘The Platonic

Tradition’, University of South Carolina,

Columbia, SC (20-23 March 2008)

Dooley, M.

‘Saving the Sacred: Roger Scruton

& Richard Rorty on Religion’

Roger Scruton’s Aesthetics, Durham Castle, Durham

University, United Kingdom (27-29 July 2008)

Dunne, M.

‘Richard FitzRalph of Dundalk and his Oxford

Lectures on the Sentences (1328)’ Mary Immaculate

College, University of Limerick (3 April 2008)

‘The causes of the length and brevity of life call

for investigation’: Aristotle’s ‘De longitudine et

brevitate vitae’ in the 13th and 14th Century

Commentaries. Vita longa. Durata della vita,

vecchiaia e prolongatio vite nella tradizione

aristotelica e medica tra Antichità e Rinascimento

Università degli Studi di Torino Facoltà di Lettere e

Filosofia Via Sant’Ottavio, 20, Turin (14 June 2008)

‘Peter of Ireland and Aristotelianism in Southern Italy’

Centenary Conference: The Irish Contribution

to European Scholastic Thought

Queen’s University Belfast (26-28 June 2008)

Lebech, M.

‘Edith Stein and Martin Heidegger

on the Death of the Other’

John Paul II Society,

St Patrick’s College, Maynooth (12 February 2008)

‘Edith Stein and Martin Heidegger

on the Death of the Other’

Newman Society,

University College Dublin (27 February 2008)

‘Four Competing Conceptions

of Human Dignity in Europe’

Europäische Menschenbilder Internationale Tagung,

Technische Universität Dresden (11 April 2008)

‘Stein’s Phenomenology of the Body.

The Constitution of the Human Being Between

Description of Experience and Social Construction’

Intercorporeality and the Intersubjectivity

University College Dublin (6-8 June 2008)

‘Stein’s Phenomenology of the Body.

The Constitution of the Human Being Between

Description of Experience and Social Construction’

Mary Immaculate College Invited Speakers Series

MI, Limerick (20 November 2008)

‘Stein’s Phenomenology of the Body.

The Constitution of the Human Being Between

Description of Experience and Social Construction’

Invited Speakers Series NUI Maynooth

(27 November 2008)

Waxman, W.

‘Peut-on échapper de façon kantienne

au dilemme humien de l’identité personnelle?’

in The Invention of Philosophy: Hume

Université Pierre Mendès France,

Grenoble, France (13-15 March 2008)

‘A Kantian Refutation of Berkeley’s Idealism’ in

Philosophy Colloquium Michaelmass Term 2008

Trinity College Dublin (24 October 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


spáinnis/spanish

Kinsella, J.

“ Worlds and islands - the issues of insular identities”,

Transatlantic Studies Conference,

Brown University (April 2008)

“Exile, belonging, and identity in Macanese literature”,

East Meets West Colloqium, NUI Maynooth

(November 2008)

Leen, C.

‘Irish Cinema and the New Diaspora,’

American Irish Historical Society,

Santa Barbara, California (2 July 2008)

‘Stretchmarks and Borderlines: The Latina Body

in Josefina Lopez’s Real Women Have Curves,’

Modern Languages Research Colloquium,

NUI Maynooth (15 October 2008)

‘Chilean Film and Carmen Castillo’s Calle Santa Fe’,

Art, Media & Contested Space Festival,

Queen’s Film Theatre, Belfast (November 2008)

O’Leary, C.

‘Staging the Revolution:

The Nosotros Theatre Group (1932-34)’

Invited Speaker, Hispanic Studies Research Seminar

Series, University of Edinburgh (January 2008)

‘Translating the Armed Struggle:

Sastre, O’Casey and La sombra de un hombre armado

(The Shadow of A Gunman)’

Invited Speaker, Department of Spanish, University

of Strathclyde, Glasgow (February 2008)

‘Memory and Restoration: Jerónimo López

Mozo’s El arquitecto y el relojero’. Association

of Hispanists of Great Britain and Ireland

(AHGBI) Conference, Sheffield (2008)

‘Performing Politics: Agit-Prop Theatre in Spain’

Invited Speaker, Department of Hispanic

and Lusophone Studies Seminar,

UCD, Dublin (15 April 2008)

‘Civil War Memoirs: Carlota O’Neill’s

Una mujer en la Guerra de España’

Department of Spanish Colloquium, ‘Mujeres

Comprometidas: Women, the Republic and War’,

Maynooth, Ireland (25 April 2008)

‘A Woman’s Perspective on the Spanish Civil War:

The Memoirs of Carlota O’Neill’

Invited Speaker, War and Memory Group,

Queen’s University, Belfast (5 December 2008)

tascaNNa seachtRacha agUs seIRbhís PhoIblí 2008/

exteRNal assIgNMeNts aNd PUblIc seRvIce 2008

an léann clasaiceach/ancient classics

Campbell, G.L.

Referee for Classical Quarterly (Cambridge).

Member of Peer Review College, Irish Research

Council for the Humanities and Social Sciences.

Desmond, W.

Member of Editorial Board, Balkan

Journal of Philosophy (Sofia).

Referee for Balkan Journal of Philosophy (Sofia).

McGroarty, K.

Appeal Examiner for the Junior and Leaving Certificate

examinations in Greek, Department of Education and

Science, appointed by the Minister for Education.

NUI Maynooth representative, Irish Institute for

Hellenic Studies at Athens (IIHSA) (to August 2008).

O’Brien, M.

NUI representative, Department of Education

and Science, Leaving Certificate Latin papers.

NUI Maynooth representative, Central Council,

Classical Association of Ireland (to August 2008).

Company Director, Irish Institute for Hellenic

Studies at Athens (IIHSA Ltd).

Member of National Committee for Greek

and Latin Studies, Royal Irish Academy.

Scourfield, J.H.D.

Chair of Council, The Classical Association

(of England and Wales).

Member (ex officio) of Classical

Association Journals Board.

Member of Internationale Thesaurus-Kommission

of the Thesaurus linguae Latinae, Munich,

representing the Royal Irish Academy.

Member of National Committee for Greek

and Latin Studies, Royal Irish Academy.

Member of Organizing Committee, Colloquium

on ‘War and Society in the Ancient World’, Royal

Irish Academy, 13-14 November 2008.

Member of Board of Consultants,

The Celtic Conference in Classics.

Associated member of KYKNOS (The

Swansea, Lampeter, and Exeter Research

Centre on Ancient Narrative Literature).

Associated member of Editorial Committee,

Akroterion (Stellenbosch).

External Assessor, Horn Professorship,

Texas Tech University.

Ware, C.

NUI Maynooth representative, Central Council, Classical

Association of Ireland (from September 2008).

NUI Maynooth representative, Irish Institute for Hellenic

Studies at Athens (IIHSA) (from September 2008).

Williams, M.S.

Referee for Ramus (Bendigo North, Victoria) and

Journal of Theological Studies (Cambridge).

an Foras Feasa

Keating, J.

External Examiner, MSc (Computing for

Education), Institute of Technology, Cork.

External Examiner, Undergraduate Courses,

Institute of Technology, Carlow.

‘Strangers to Citizens’ Exhibition, NLI

(Software Development Management).

Member, Steering Committee, Humanities

Serving Irish Society National Consortium.

Member of College of Peer Reviewers, Arts and

Humanities Research Council (AHRC), UK.

External Examiner (PhD), University of Ulster.

Kelleher, M.

National Representative, Standing Committee for

the Humanities, European Science Foundation.

Board of Assessors, European Science Foundation.

Member of DARIAH (Digital Research Infrastructures for

the Arts and Humanities, EU project) national committee.

Member of IRCHSS International Advisory Board.

Member of Wales-Ireland Advisory Board,

Cardiff University.

Visiting Lecturer, Beijing Foreign Studies

University, 13 March–10 April 2008.

Board Member, Boston College – Ireland.

External Evaluator for elearning initiative in Celtology

and Irish Studies, Humboldt-Universitaet Berlin.

Tenure Reviewer for Mount Holyoke College,

Le Moyne College and Texas Christian University (USA).

External Assessor, NUI Post-Doctoral

Centenary Fellowships.

Committee Member, Society for the Study

of Nineteenth-Century Ireland.

Member of Editorial Board, Irish University Review.

Third-Level Representative, Leaving Certificate

English Course Committee, National Council

for Curriculum and Assessment.

External Examiner, MA in Gender and

Writing, University College Dublin.

External Examiner and External Assessor for

Interview Board, St Patrick’s College, Drumcondra.

Member, Steering Committee, Humanities

Serving Irish Society National Consortium.

Member, Management Board,

Digital Humanites Observatory.

Manuscript Reader for Victorian Studies,

Media History and Radical History Review.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


scoil an léinn cheiltigh/school of celtic studies

McCone, K. R.

External Examiner, Basque, University of Birmingham.

Honorary Life Member, Linguistic Society of America.

Member, Consejo Científico, Palaeohispanica, Zaragoza.

Member, Advisory Committee, Die Sprache, Vienna.

Ní Annracháin, M.

Member, board of trustees, Sabhal Mòr Ostaig, Scotland.

Member, research project on Scottish and

Irish poetry, Seamus Heaney Centre for

Poetry, Queen’s University Belfast.

Member, Choimisiún na Logainmneacha

(Placenames Commission).

Member, editorial board of Aiste.

Chairperson, Glór na nGael.

Ní Dhonnchadha, A.

Ball de Bhord Agallaimh, Léachtóir / Léachtóir Cúnta le

Gaeilge, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, May 2008.

Ó Catháin, B.

Ball de Choiste Náisiúnta Léann na Gaeilge,

Acadamh Ríoga na hÉireann.

Ball de Studienhaus für keltische Sprachen und

Kulturen, Ollscoil Bhonn, An Ghearmáin.

Ó Dúshláine, T.

Ionadaí Ollscoil na hÉireann do Choimisiún

na Scrúduithe Stáit, maidir le páipéir

scrúdaithe na hArdteistiméireachta.

Scrúdaitheoir Seachtrach, Coláiste

Mhuire Gan Smál, Luimneach.

Ball de Choiste Comhairleach Litríocht an

Bhlascoid, Ionad Oidhreachta Dhún Chaoin.

Ó hUiginn, R.

Scrúdaitheoir Seachtrach sa Nua-Ghaeilge, Scoil

na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh/External

Examiner in Irish, Scoil na Gaeilge, NUI Galway.

Scrúdaitheoir Seachtrach Ph.D. Coláiste na

Tríonóíde, Baile Átha Cliath/External Examiner

for Ph.D. thesis, Trinity College Dublin.

Comhalta taighde: Institiúid Ard-Léinn,

Bhaile Átha Cliath /Research Associate,

Dublin Institute for Advanced Studies.

Ball de Bhord Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha

Cliath (2003-2005, 2005-2010; ball d’Fhochoiste

na bhFoilseachán./Board Member, School of

Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced

Studies; member of Publications Committee.

Ball de Choiste Eagarthóireachta Fhoclóir na Nua-

Ghaeilge, Acadamh Ríoga na hÉireann./Member of

Editorial Committee, Dictionary of Modern Irish, RIA.

Ball de Choiste Eagarthóireachta/Member of editorial

committee Zeitschrift für celtische Philologie.

Ball den Choiste Comhairleach/Member of consultative

committee: a Supplement to the Electronic Dictionary

of the Irish Language (University of Ulster).

Comhairleoir Acadúil Tionscnamh Chéirníní Doegen,

Acadamh Ríoga na hÉireann/ Academic Advisor,

Doegen Recordings Project, Royal Irish Academy.

Léitheoir, Cumann le Béaloideas Éireann/

Reader, Irish Folklore Society.

Duiseanna/Awards

Ó’Dúshláine, T.

An chéad áit sa Ghaeilge i bhFéile Idirnáisiúnta

Filíochta Dhún Laoghaire 2008.

An chéad áit i gcomórtas liteartha an Oireachtais do

shaothar prós bunaidh as an leabhar critice Filí Chorcaí

Innti agus an Réabhlóid Chultúrtha (le foilsiú 2010).

béarla/ english

Brunstrom, C.

Referee for Journal for Eighteenth-Century Studies.

Committee Member, Eighteenth Century Ireland Society.

Cleary, J.

Graduate Education Development Officer, NUI Maynooth.

Member of PhD Supervision Committee.

Department of English Liaison Officer with TCD and

UCD English Departments for negotiations on Greater

Dublin Area University Alliance collaborations.

Executive Director, Irish Seminar, Keough

Naughton Notre Dame Centre.

External Interviewer for Lectureship in Postcolonial

Studies, Department of English, UCD.

External Doctoral Examiner, Dept. of

English, Queen’s University Belfast.

External Tenure Reviewer, Department of English,

University of California at Berkeley, USA.

Manuscript Reader, Oxford University Press, Oxford, UK.

Denman, P.

Member of DEAN - Deans’ European Academic Network.

Member, OSCAIL National Distance Education

Course Team and Academic Liaison Board.

Member, OSCAIL National Distance

Education Course Appeals Board.

National University of Ireland Representative

to the State Examination Commission.

Member, National University of Ireland

Publications Committee.

Member of editorial board, Irish University Review.

Extern Examiner, PG Diploma and MA in

Irish Writing, University of Ulster.

External Interviewer, Public Appointments

Service (June 2008).

Member of Interview Board, NUI Travelling

Studentships in Humanities (September 2008).

Member of Interview Board, NUI Centennial Post-

Doctoral Fellowship in Irish Studies, (October 2008).

MacGabhann, S.

Chairman, County Meath Heritage Forum.

Higher Education and Training Awards Council Assessor

of two BA Honours courses, St. Patrick’s College, Carlow.

Member, Working Party on Provision for the

Traditional Arts in Ireland, Ardchomhairle,

Comhaltas Ceoltóirí Éireann.

Member, Meitheal Research Committee,

Ardchomhairle, Comhaltas Ceoltóirí Éireann.

Director, Colmcille Publishing, Kells, Co. Meath.

Irish Studies Consultant, Comhaltas Ceoltóirí

Éireann, at National, Provincial and Regional Level.

Editorial Director, Meath Archaeological

and Historical Society.

Coordinator, NUI Maynooth, Gerard Manley

Hopkins International Summer School.

Ball de Chuideachta ‘Comhar’.

Member, Council of Meath Regional Heritage Archive.

Member, Meath County Council Research

Committee on Teltown Archaeological Complex.

Chairman, Dundalk Regional Archive Development

Committee, Comhaltas Ceoltóirí Éireann.

Morash, C.

External Tenure Reviewer, University

of Wisconsin, Madison.

Manuscript Reader, Cambridge University Press.

Manuscript Reader, Polity Press.

Member, Royal Irish Academy.

External PhD Examiner, Trinity College, Dublin.

External Examiner, M.Phil. in Irish Writing,

Trinity College, Dublin (2008).

Mitchell, J.

Treasurer, Irish Association for American Studies.

Member, British Association of American Studies.

Panel discussion on Joseph Heller and Catch-22. The

Arts Show, RTE Radio One (21 October 2008).

Nolan, E.

External Reviewer for postdoctoral research proposals,

Swedish Research Council (April 2008; October 2008).

Manuscript reader for Cambridge University Press.

Member of Advisory Board, Dublin James Joyce Journal.

O’Neill, S.

Member, Validation Panel for BA Humanities,

Dundalk IT, February 2008.

Member, Working Group on Discipline Specific

Learning Outcomes, National Qualifications Authority

Framework Implementation Network 2008-.

Member, Shakespeare Association of America.

Member, European Shakespeare Research Association.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Fraincis/ French

Harrigan, M.

Member, Association des études françaises

et francophones en Ireland (ADEFFI).

Member, Society for French Studies.

Member, Society for Seventeenth

Century French Studies.

Hanrahan, J.

Member, British Society for Eighteenth Century Studies.

Voltaire Foundation Visiting Scholar, Linacre College,

University of Oxford (January-February 2008).

Ó Ciosáin, É.

External examiner for languages, BA in Media

Arts and BA in Journalism with a Language,

Dublin Institute of Technology.

Member, Association des études françaises

et francophones en Irlande (ADEFFI).

O’Dwyer, M.

Vice-Président, Société Internationale

d’Etudes Greeniennes (SIEG), Paris.

Consultative Committee Member, Association

International des Amis de François Mauriac.

Member, Society for French Studies (UK and Ireland).

Member, Association Internationale

des Amis de Georges Bernanos.

Member, Centre International Blaise

Pascal, Clermont-Ferrand.

Member, European Commission Panel of Experts for

Assessment of Funding Applications for International

Co-operation Programmes in Higher Education.

Member, Department of Education Panel

for Interview Boards for Posts of Inspectors

of French in Post-Primary Schools.

External Examiner for MA Courses in Twentieth-Century

French Literature, Waterford Institute of Technology.

Rodgers, J.

Member, Association internationale

des études québécoises (AIEQ).

Member, Association for Canadian

Studies in Ireland (ACSI).

Member, British Association of Canadian Studies (BACS).

Member, Association de jeunes chercheurs

européens en littérature québécoise (AJCELQ).

Member, Association des études françaises

et francophones en Irlande (ADEFFI).

Member, Association for Research on Mothering (ARM).

Whelan, R.

Research Associate, Université de Nantes.

Honorary Research Fellow, Archbishop

Marsh’s Library, Dublin.

Member of the Board, National Museum of Ireland.

Royal Irish Academy:

Member, Committee for Election to Membership

Member, National Committee for Modern Languages

Member, Academic Advisory Committee,

Archbishop Marsh’s Library, Dublin.

Chairperson, Irish Museums Association,

Annual Conference (1 March 2008).

Member, Department of Education Panel

for Interview Boards for Posts of Inspectors

of French in Post-Primary Schools.

Fellow, Huguenot Society of Great Britain and Ireland.

Member, Society for French Studies.

Founding Member, Association Pierre Bayle, Paris.

gearmáinise / german

Heffernan, V.

Member, Association of Third Level

Teachers of German in Ireland.

Member, Conference of University Teachers of German.

Member, Women in German Studies.

Member, Robert Walser Society.

Krobb, F.

Member, Editorial Board, Austrian Studies (Yearbook).

Member, Editorial Board, Publications

of the English Goethe Society.

Member, Advisory Board, Internationale Wilhelm

Raabe-Gesellschaft, Braunschweig.

External Examiner, University of Aberdeen,

Honours Programme in German.

External Examiner, University of

Nottingham, BA in German.

Joint Chair, Association of Third-Level

Teachers of German in Ireland.

National Collaborator, Research Strand

‘From Assimilation to Memory Wars’,

Humanities Institute of Ireland (UCD).

Member, National Council for Curriculum and

Assessment (NCCA), Senior Cycle, German.

Referee for Modern Language

Review and Austrian Studies.

Member, Association of Third Level

Teachers of German in Ireland.

Member, Conference of University Teachers of German.

Morrison, J.

External Examiner in German at the IT Carlow.

Member, Association of Third Level

Teachers of German in Ireland.

Member, Conference of University Teachers of German.

Witte, A.

Member, Editorial Board, NATOG-Journal (Journal of

the Nigerian Association of Teachers of German).

External Examiner for German at the Centre for Language

and Communication Studies, Trinity College, Dublin.

Co-editor (with Theo Harden) of Peter Lang

(Oxford) International Academic Publishers’ Series

‘Intercultural Studies in Foreign Language Learning.’

Member, COMENUIS Project ‘Schule im Wandel’.

Member, Südafrikanischer Germanistenverband.

Member, Association of Third Level

Teachers of German in Ireland.

Member, Conference of University Teachers

of German in Great Britain and Ireland.

Member, Irish Association for Applied Linguistics.

stair/history

Bradley, J.

External examiner, Dundalk Institute of Technology.

Member, steering committee, British and

Irish Archaeological Bibliography, Council

for British Archaeology, London.

Member, advisory committee, Medieval Archaeology.

Member, board of trustees, Rothe House, Kilkenny.

Member, Kilkenny Heritage Forum

(Kilkenny County Council).

Comerford, R.V.

Member of Council and member of Executive

Committee, Irish Research Council for the

Humanities and Social Sciences.

Member of the Committee of An Foras Feasa.

Cullen, F.

Member, Editorial Committee, Irish History Online.

Member, European Society of Historical Bibliographies.

Dooley, T.A.M.

Chairman of the Advisory Panel to

the Irish Heritage Trust.

Member of Meath County Heritage Forum

(Cultural Heritage and Education Group).

Member of Steering Committee of Department

of Environment, Heritage and Local Government

project ‘Survey of Designed Landscapes’.

Advisor to Killanny [Co. Monaghan] Heritage Committee.

Referee for Irish Historical Studies.

Referee for UCD Press.

FitzGerald, A.

Consultant to Crafts Council of Ireland.

Elected Member, Antique Plate Committee,

Company of Goldsmiths of Dublin.

Exhibition Launch Speaker: ‘Silver from

Downing Street,’ Castletown House.

External Assessor, John Hunt Memorial

Bursary 2008, Hunt Museum, Limerick.

Hill, J.R.

Secretary, Management Board, Irish

Historical Studies (Dublin & Belfast).

Member, Academy Committee for Historical

Sciences (Dublin, Royal Irish Academy).

Member, Editorial Board, A New History of Ireland.

Convenor, Editorial Committee, Irish History Online.

External Examiner for PhD thesis,

Queen’s University, Belfast.

Lederer, D.

Visiting Fellow, Fear in History, Shelby

Cullom Davis Center for Historical Studies,

Princeton University, January-June 2008.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


Lennon, C.

External Examiner in Irish History,

Queen’s University, Belfast.

External Examiner in History, Mater Dei Institute, Dublin.

Honorary Treasurer, Catholic Historical

Association of Ireland.

Mancini, J. M.

Vice-chair, Irish Association for

American Studies, (2008 – 2010)

Advisory Board, Yale Initiative for the Study of

Material and Visual Cultures of Religion.

Advisory Board, Comparative American Studies.

Noack, C.

Organiser and academic guide, Tour of Russian Historic

Houses and Estates for the Centre for the Study of

Historic Irish Houses and Estates, August 2008.

Vice President, Irish Association for Russian,

Central and East European Studies / Cumann

Slaiviseach na hEireann, 2008-2009.

Director, Centre for the Study of a Wider

Europe at NUI Maynooth, 2008-2009.

External examiner for PhD thesis, Voronezh

State University, Faculty of Law.

O’Connor, T.

Member of the Fondation irlandaise, Paris.

Member of the managing committee,

Irish Cultural Centre, Paris.

Editor, Archivium Hibernicum.

Member of committee of the Catholic

Historical Society of Ireland.

Irish representative to Commission Internationale

d’histoire ecclésiastique compare.

Academic curator (with Dr. M.A. Lyons) of

National Library of Ireland Exhibition ‘Strangers

to Citizens: the Irish in Europe 1600-1800’.

Member of Irish Manuscripts Commission.

Prunty, J.

Chairman (to March 2008); Member (April 2008-),

Advisory Committee on Sacred Art and Architecture,

National Episcopal Commission for Liturgy.

Member of committee of experts in history,

Cause for the Canonisation of Bishop Joseph

Shanahan (Holy Rosary Sisters).

Member of editorial board, Irish Historic

Towns Atlas, Royal Irish Academy.

Ribeiro de Meneses, F.

Referee for Palgrave.

Referee for Portuguese Studies.

Speller, I.

External Examiner, King’s College

London MA in Defence Studies.

International Advisory Panel, Corbett

Centre for Maritime Policy Studies.

Ionad na dteangacha/language centre

Gallagher, A.

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

(27 May 2008).

Republic of Ireland representative, Executive

Committee, Association of University

Language Centres in the UK and Ireland.

NUIM Representative, CHIU Copyright Group.

Comhalta, Coiste Comhairleach i bPleanáil

Teanga, Údarás na Gaeltachta, ó 2005.

Language Advisor, National Consultative

Committee on Racism and Interculturalism,

a project looking at provision of translation

and interpreting to the public service.

Language Advisor, Dublin 7 Schools

Culture Mediation Project.

Comhalta, Comhairle Raidió na Gaeltachta.

National co-ordinator, project linking Leaving

Certificate language examinations to Common

European Framework of Reference for Languages.

Republic of Ireland representative, European

Indicator of Language Competence.

Academic advisor, Language Education Policy Working

Group, Department of Education and Science.

Measúnóir seachtrach Gaeilge, Uachtaránacht

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, (16 Eanáir 2008).

staidéar na Meán/ Media studies

Jarrett, K.

Referee for New Media and Society.

Referee for Media International Australia.

Titley, G.

Chief consultant to the Directorate of Education,

Youth and Sport of the Council of Europe

on the policy document: Agenda 2020: The

Future of Council of Europe Youth Policy.

Referee, Bulletin of Latin American Research.

Referee, Youth Studies Ireland.

Manuscript reviewer, One World Press.

Proposal reviewer, Open University Press.

Secretary, the Irish Media Research Network.

ceol/Music

Boydell, B.

Advisor to the Bach Network UK: Nineteenth-

Century Bach Reception Study Group.

External examiner, School of Music and

Sonic Arts, Queen’s University Belfast.

External examiner (PhD), Cork Institute of

Technology/Cork School of Music.

General editor, Encyclopaedia of Music in

Ireland (UCD Press, Dublin), in progress.

Member of the editorial board, Journal of the

Society for Musicology In Ireland, (2005-).

Council member, Society for

Musicology in Ireland, (2003-).

Referee for Ashgate publishers (Aldershot, England).

Devine, P.F.

Adjudicator, Feis Maitiú Corcaigh (March 2008).

Adjudicator, AIMS Choral Festival (May 2008).

Adjudicator, Kilcoole Music Festival (November 2008).

Organist, St Mary’s Parish Church, Maynooth, Co. Kildare.

Style editor, Encyclopaedia of Music in

Ireland (UCD Press, Dublin), in progress.

Gillen, G.

Member of School Review Panel, Conservatoire

of Music & Drama, DIT (April 2008).

Member of Assessment Board for academic

appointments to St Patrick’s College,

Drumcondra, DCU, (April and July 2008).

Member of Post-graduate Degree Review Panel,

Waterford Institute of Technlogy, (September 2008).

External Examiner, Cork School of Music, CIT

(2005-2008).

Chair, Awarding Panel for RDS Music Bursary (May 2008).

Chair, Board of ESB Feis Ceoil (National Music Festival)

(2007-).

Patron of Crumlin School Music Project (2008-).

Vice-President of Eighteenth-Century

Historical Society (2008-).

Chair, Dublin Diocesan Commission

for Sacred Music (2007-2010).

Chair, Advisory Committee on Church Music to the

Episcopal Commission for Liturgy, 2008-2011

Member of Board of National Youth Orchestra of Ireland.

Lazzarini, V.

External examiner, Higher Diploma in Music Technology

and MPhil in Music and Media Technologies, Dept

of Electronic Engineering, Trinity College Dublin.

External examiner, BA Applied Music and MA/MSc in

Music Technology, Dundalk Institute of Technology.

External examiner for PhD candidate Aylish

Kerrigan, Dundalk Institute of Technology.

Referee for the Journal of the

Brazilian Computing Society.

Member of the Scientific Committee, International

Conference on Digital Audio Effects.

Referee for the International Computer

Music Conference ICMC 2008.

O’Leary, M.

Committee member of the Association

of Irish Composers.

Director of the Irish Composition Summer School.

External Examiner, MLitt (Composition), UCC.

External Examiner, MA in Performance, DIT.

Palmer, F. M.

Council member, Society for

Musicology in Ireland (2006-).

Website coordinator, Society for

Musicology in Ireland (2006-).

Member of the Board of Directors, National

Youth Orchestra of Ireland (2007-).

Member of HETAC working group on Practice-

Based Research in the Arts (2007-).

Member of Council of Heads of Music

in Higher Education (2007-).

Reader for Ashgate Publishing (Aldershot, England).

Scahill, A.

External Reviewer, PhD Confirmation

Examination, Conservatory of Music and

Drama, DIT, Dublin, 30 May 2008.

Subject editor, Encyclopaedia of Music in

Ireland (UCD Press, Dublin), in progress.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Fealsúnacht/Philosophy

Cleary, J.J.

Coordinator of activities of the Boston Area

Colloquium in Ancient Philosophy at Boston College.

External Examiner on Ph.D thesis in

Classics at Trinity College, Dublin.

Board Member of Carline Learning Centre, Clondalkin.

Editorial board member, International

Journal of Philosophical Studies.

Dooley, M.

External Examiner, The University of Malta.

Columnist: Irish Daily Mail.

Chairman of Killiney-Ballybrack Pastoral Parish Council.

Chairman of Dialogue Ireland.

Regular Broadcaster on RTE Radio and Television.

Regular Broadcaster on Newstalk National Radio.

Regular Broadcaster on Today FM National Radio.

Dunne, M.

President, Irish Philosophical Society.

External Examiner: Pontifical University,

St. Patrick’s College, Maynooth.

External Examiner: Scotus College, Glasgow.

External Examiner: Maryvale Institute, Birmingham.

External Examiner: Allen Hall, London.

Lebech, M.

President, Irish Philosophical Society, until 28 June 2009.

Member, Irish Theological Commission.

Member, University Ethics Committee.

Corresponding Member, Pontifical

Academy for Life (Rome).

Referee for the Maynooth Philosophical Papers,

Yearbook of the Irish Philosophical Society.

Coordinator of philosophy postgraduate

research group (NUIM).

Coordinator of philosophy post-graduate

research group (QUB-NUIM).

McDonnell, C.

External Examiner to Dublin Business School.

spáinnis/spanish

Kinsella, J.

External Examiner, Department of Spanish and

Portuguese, University of Nottingham, UK.

External reviewer for the BA in Spanish and

Portuguese, Queen’s University of Belfast.

Leen, C.

Reader for Film & Film Culture (School of Humanities,

Waterford Institute of Technology, Ireland).

Affiliate Member, Hispanic Research

Center, Arizona State University.

Member, Association of Hispanists of

Great Britain and Ireland (AHGBI).

Member, Society of Latin American Studies (SLAS).

O’Leary, C.

NUI Maynooth Representative on Royal

Irish Academy Committee for Modern

Languages, Literary and Cultural Studies.

Co-ordinator of The Irish College at Alcalá

collaboration between NUI, Maynooth

and the University of Alcala, Spain.

External Assessor, European Doctorate,

University of Alcalá, Spain.

External Assessor, European Doctorate,

University of Alicante, Spain.

Reader for Bulletin of Hispanic Studies.

Member, Asociación Internacional de Hispanistas (AIH).

Member, Association of Hispanists of

Great Britain and Ireland (AHGBI).

Member, Association of Contemporary

Iberian Studies (ACIS).

Member, Asociación Internacional de Literatura

y Cultura Femenina Hispánica (AILCFH).

Associate Member, CRISS: Centre for

Research into Iberian Stage and Screen.

taIghde MaoINIthe agUs deoNtaIs 2008/

FUNded ReseaRch aNd gRaNts 2008

an léann clasaiceach/ancient classics

‘A Commentary on Lysias, On the Killing of Eratosthenes’,

Irish Research Council for the Humanities

and Social Sciences (Government of Ireland

Senior Research Fellowship),

€42,000 (K. McGroarty, September 2008-August 2009)

an Foras Feasa

‘Humanities, Technology and Innovation’

PRTLI Cycle 5, Higher Education Authority,

€5.8 million (M. Kelleher and J. Keating, 2007-2010)

Equipment Grant: Hyperspectral Scanner

and Digital Cameras

Higher Education Authority,

€133,100 (J. Keating, 2008)

‘A Virtual Research Platform for Humanities Research’

Irish Research Council for the

Humanities and Social Sciences,

€112,000 (T. O’Connor, M.A. Lyons

and J. G. Keating, 2007-2010)

Enterprise Ireland FP7 Coordinator

Proposal Preparation Support Scheme

Enterprise Ireland’s Industrial Research

and Commercialisation Committee (IRCC),

€22,000 (M. Kelleher, 2008)

‘Quebec-Ireland Workshop’

Irish Research Council for the Humanities

and Social Sciences Bilateral Awards,

€30,000 (M. Kelleher, 2008-2009)

scoil an léinn cheiltigh/school of celtic studies

Annual Programming Grant

An Chomhairle Ealaíon/The Arts Council,

€15,500 Bliainiris (R.Ó hUiginn & L. Mac Cóil)

béarla/ english

‘Charity Bazaars and the Adoption of Technologized

Popular Culture in Ireland in the 1890s and 1900s’

IRCHSS Government of Ireland

Post-Doctoral Research Fellowship,

€41,510 (D. Condon, October 2007-September 2008)

‘Database of Irish Criticism, 1890 to the present day’

Irish Research Council for the

Humanities and Social Sciences,

€214,000 (C. Graham, 2006-2009)

‘Direction and facilitation of north Meath community

bilingual cultural initiative, with especial emphasis upon

retrieval and enhancement of the regional linguistic,

literary and musical heritage.’

Foras na Gaeilge,

€5,000 (S. Mac Gabhann, 2008)

“IRCHSS Government of Ireland

Postdoctoral Research Fellowship”

Irish Research Council for the

Humanities and Social Sciences,

€31,745 (D. Ó Donghaile, 1 October

2007 – 31 October 2009)

Royal Irish Academy Mobility Grant

€1,000 (D Ó Donghaile, 10- 20 June 2008)

‘Reception of Shakespeare in Ireland’, Research

Enhancement Fund, NUI Maynooth

€2,500 (S. O’Neill, May-November 2008)

Fraincis/ French

‘Grant in aid of publication for Voltaire

and the Parlements’

National University of Ireland,

€1,500 (J. Hanrahan, 2008)

Senior Research Fellowship

IRCHSS,

€42,000 (É. Ó Ciosáin, September 2008)

‘Protestant, print and Gaelic Culture in Ireland, 1567-1722’

IRCHSS Project, UCD, NUIM, UCC, UU,

€192,000 (R. Whelan, 2008)

IRCHSS Research Grant

€16,000 (Julie Finnerty, with Prof. R. Whelan, 2008)

stair/history

‘Associational culture in Ireland, 1750-1940: a database’

Irish Research Council for the Humanities and

Social Sciences Projects Grant Scheme 2005,

€200,000 (R.V. Comerford, 2006-09)

Independent income raised for the Centre

for the Study of Historic Irish Houses and Estates.

Office of Public Works and private benefactors,

€200,000 (T. Dooley, 2008)

‘Craft in Crisis?

The Silversmiths’ Trade in Post-Union Ireland

Irish Research Council for the Humanities

and Social Sciences Postdoctoral Fellowship,

€31,745 (A. FitzGerald, 2007-08)

‘Online Bibliography of Overseas Publications

on Irish History, Including the Irish Diaspora’

(www.irishhistoryonline.ie)

Irish Research Council for the Humanities and Social

Sciences, Government of Ireland Project Grant Scheme,

€179,512 (J.R. Hill, 2006-09)

‘An Foras Feasa/Boston College

Post-Doctoral Summer Research Fellowship’

An Foras Feasa, NUI Maynooth and Boston College,

€2,000 (J. Kelly, July 2008)

‘Universities, representation and the transformation

of society in the Holy Roman Empire 1500-1700’

Irish Research Council for the Humanities

and Social Sciences Postdoctoral Fellowship,

€31,745 (R. Kirwan, 2008-2009)

Shelby Cullom-Davis Fellowship

Princeton University,

€35,000 (D. Lederer, January-May 2008)

‘Religion and social identity in Ireland: the role of the

parish confraternities and associations, 1775-1965’

Irish Research Council for the

Humanities and Social Sciences,

€170,301 (C. Lennon, 2005-2008)

Charles C. Eldredge Prize for Outstanding

Scholarship in American Art

Smithsonian American Art Museum,

$3,000 (J. M. Mancini, September 2008)

‘An exploration of loyalism in Connaught, 1912-27:

the influence of local, spatial and demographic

factors on the social and political experiences

of Connaught’s Protestant community’

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Irish Research Council for the Humanities

and Social Sciences Postdoctoral Fellowship,

€31,745 (M. Moffitt, 2008-09)

‘From Kolkhoz to Jamaat: The Transformation of Rural

Islamic-Background Communities in the Former USSR:

An Interregional Comparative Study, 1960-2010’

Volkswagenstiftung (Germany),

€431,265 (C. Noack and S. Dudoignon, University

of Bielefeld, October 2008-October 2011)

‘CSWE Research Seminar Series

on Wider European Issues’

Communication Europe Programme,

Department of Foreign Affairs

€8,000 (C. Noack and J. O’Brennan,

Department of Sociology)

HERA-JRP network meeting

€3,000 (J. Prunty, September 2008)

‘Mercy Foundation Postdoctoral Research Fellowship’

Mercy Foundation,

€100,000 (J. Prunty and R.V. Comerford, 2008-10)

‘Presentation Union research project’

Presentation Sisters,

€60,000 (J. Prunty, 2006–2009)

‘Defying the winds of change: The great powers,

regional players and the South African crisis, 1961-1980’.

British Academy Small Research Grant,

£7,084 (F. Ribeiro de Meneses and Robert

McNamara, University of Ulster)

‘Revolutionary and scholar:

the life and thought of John O’Mahony (1815-1877)’

Irish Research Council for the Humanities

and Social Sciences Post Doctoral Fellowship,

€31,745 (B. Sayers, 2008-09)

Ionad na dteangacha/language centre

‘Teastas Eorpach na Gaeilge’

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta,

€177,500 (A.Ní Ghallachair, 1 June 2008-31 May 2009)

‘Ábhar teagaisc do B1 agus B2 den FTCE’

Foras na Gaeilge,

€53,783 (A.Ní Ghallachair, 1 June 2008-31 August 2009)

‘Vifax don Ghaeilge’

Foras na Gaeilge,

€15,029 (A.Ní Ghallachair, 1 September

2008-30 April 2009)

‘Ard-Dioplóma san Aistriúchán’

An tÚdarás um Ardoideachas,

€86,000 (A.Ní Ghallachair, 1 September

2008-31 August 2009)

‘An Ghaeilge agus an Dlí’

An tÚdarás um Ardoideachas,

€31,000 (A.Ní Ghallachair, 1 September

2008-31 August 2009)

staidéar na Meán/Media studies

‘Questioning the European Crisis of Multiculturalism’

NUIM Workshop Support Fund -

Office of the Dean of Research, NUI Maynooth,

€1,987 (G. Titley, 11 December 2008)

ceol/Music

‘Paul Dukas: Sources and Manuscripts from

the 1920s at the Bibliothèque Nationale de France’

Small Awards / Individual Research Grants,

School of Humanities, University of Southampton,

£450 (L.Watson, July 2008)

léachtóIRí aR cUaIRt agUs áoIléachtóIRí 2008 /

vIsItINg aNd gUest lectUReRs 2008

an léann clasaiceach/ancient classics

An tOllamh/Professor Stephen Oakley

University of Cambridge

‘Renaissance Discoveries of Latin Texts’

(7 March 2008)

An tOllamh/Professor Michael Lloyd

University College Dublin

‘The Mutability of Fortune in Euripides’

(8 March 2008)

An tOllamh/Professor Ruurd Nauta

University of Groningen

‘Statius in the Silvae’

(8 March 2008)

An Dr/Dr Theresa Urbainczyk

University College Dublin

‘Further Thoughts on Slave Revolts’

(21 November 2008)

an Foras Feasa

An Dr/Dr Susan Schreibman

Digital Humanities Observatory

Contention, Concurrence and Consensus

in Digital Humanities Seminar Series

(23 January 2008)

An tOllamh/Professor Gerardine Meaney

UCD

Digital Humanities Seminar Series

(27 February 2008)

An tOllamh/Professor Willard McCarty

King’s College London

Digital Humanities Seminar Series

(9 April 2008)

Malte Rehbein

Texte project, National University of Ireland, Galway

Digital Humanities Seminar Series

(30 April 2008)

An Dr/Dr Pascale Thouvenin

University of Strasbourg

AFF Masterclass in Textual Editing (with Dept of French)

(30 April 2008)

An tOllamh/Professor Jean Garapon

University of Nantes

AFF Masterclass in Textual Editing (with Dept of French)

(30 April 2008)

An tOllamh/Professor Jean-Philippe Warren

Concordia University

Summer Visiting Research Fellow

(July 2008)

An tOllamh/Professor Joep Leerssen

University of Amsterdam

Inaugural Séathrún Céitinn Lecture

(23 September 2008)

An Dr/Dr Stefan Bilbao

University of Edinburgh

AFF Masterclass in Music Technology

(with Dept of Music)

(5 November 2008)

An tOllamh/Professor Leigh Landy

DeMontfort University Leicester

AFF Masterclass in Music Technology

(with Dept of Music)

(5 November 2008)

béarla/ english

An tOllamh/Professor Nicholas Daly

University College Dublin

‘The Chromolithographers of Modern Life:

Popular Images of the Victorian Street’

(27 February 2008)

An tOllamh/Professor Liam Kennedy

University College Dublin

‘Visualizing the War in Iraq’

(2 April 2008)

An Dr/Dr Aileen Douglas

Trinity College Dublin

‘In pursuit of Edgeworth:

thought, feeling and the autograph’

(9 April 2008)

An Dr/Dr Caoilfhionn Ni Bheachain

University of Limerick

‘The Phantom Republic: Ghosts, Gothic

and Political Ephemera in the Irish Free State’

(16 April 2008)

An Dr/Dr Ashley Dawson

City University of New York

‘“The Battle of Algiers” and the Spatial

Contradictions of Colonial Urban Development’

(30 April 2008)

Fraincis/ French

An tOllamh/Professor Jean Garapon

Université de Nantes

‘Parler dans La Proncesse de Clèves’

(27 February 2008)

Amina Saïd

Lecture on his original poems/reading from his work

in conjunction with Dominique Sorrente, followed by

question and answer session with students

(9 October 2008)

Dominique Sorrente

Lecture on her original poems/reading of her work

in conjunction with Amina Saïd, followed by question

and answer session with students.

(9 October 2008)

An tOllamh/Professor Martine Reid

Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,

‘Modern French Fiction’

(11 November 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


gearmáinise/german

An tOllamh/Professor Liliane Weissberg

University of Pennsylvania

‘Hannah Arendt, Charlie Chaplin,

and the Hidden Jewish Tradition’

(4 March 2008)

An tOllamh/Professor Konstanze

Fliedl and Doron Rabinovici

University of Vienna

‘Literarische Doppelconference’

(15 April 2008)

An Dr/Dr Angela Merte-Rankin

NUI Maynooth

‘Displaying Madness - Improving Audiences:

Theatrical Aspects and Moral Aspirations

of Stage and Asylum around 1800’

(29 April 2008)

An tOllamh/Professor Florian Krobb

NUI Maynooth

‘Kafka and Parody’

(8 October 2008)

An Dr/Dr Andreas Boldt

NUI Maynooth

‘The correspondence of Clarissa von Ranke: An editorial

project with an Irish-German historical context’

(19 November 2008)

stair/history

An Dr/Dr Jennifer Lloyd

State University of New York at Brockport

‘Ruskin’s Dublin Lecture: the context

and subtext of Sesame and lilies’

(28 February 2008)

An tOllamh/Professor D.H. Akenson

Douglas Professor of Canadian and Colonial

History, Queen’s University, Ontario

‘Oh dear, was there really an Irish diaspora?’

(2 October 2008)

An Dr/Dr Conor Brady

Dundalk Institute of Technology

‘A room with a view: settlement and

landscape in Brú na Bóinne, Co. Meath’

(9 October 2008)

An Dr/Dr Desmond Fennell

Independent scholar

‘The second American Revolution and

the sense problem in the West’

(16 October 2008)

An Dr/Dr Alison FitzGerald

Department of History, NUI Maynooth

‘“The most genteel of any in the mechanick way”:

the goldsmiths’ trade in eighteenth-century Dublin’

(23 October 2008)

An Dr/Dr David Lederer

Department of History, NUI Maynooth

‘Fear and the Thirty Years War’

(6 November 2008)

An Dr/Dr Joseph Clarke

Trinity College Dublin

‘War and remembrance in a time of terror: revolutionary

war and the making of “modern memory” in France’

(13 November 2008)

An Dr/Dr Stephanie Rains

Department of Media Studies, NUI Maynooth

‘Consumer culture in nineteenth-century Dublin:

department stores and exhibitions’

(20 November 2008)

An Dr/Dr Katy Mullin

School of English, University of Leeds

‘That kind of girl, that kind of book:

barmaids and literary censorship’

(27 November 2008)

An Dr/Dr Querciolo Mazzonis

Università degli Studi di Siena

‘Gender and the female experience

of the sacred in Renaissance Italy’

(4 December 2008)

staidéar na Meán/Media studies

An Dr/Dr Jason Toynbee

Open University, UK

‘The primitive author?

Bob Marley performing reggae as rock’

(20 February 2008)

An Dr/Dr Debbie Ging

DCU

‘All-consuming images: consumerism, media

commercialisation and the reconstruction

of gender in contemporary Ireland

(5 March 2008)

An Dr/Dr Barbara Kennedy

Staffordshire University

‘Temporality and Poesis in Memoirs of a Geisha’

(2 April 2008)

An tOllamh/Professor Diane Negra

University of East Anglia

‘Popular Culture and Postfeminist Status Anxiety?’

(9 April 2008)

An Dr/Dr Karina Horsti

University of Helsinki

‘Anti-racist and multicultural discourses in European

public broadcasting’.

(16 April 2008)

An Dr/Dr Lance Pettitt

Leeds Metropolitan University

‘Resisting the Multicultural:

The ambivalance of Channel 4’s Irish Angle’

(23 April 2008)

An tOllamh/Prof David Hesmondhalgh

University of Leeds

‘What social theory does Media Studies need?’

(17 September 2008)

ceol/Music

An tOllamh/Professor Simon Emmerson

De Montfort University, UK

‘Living Electronic Music’

(16 February 2008)

An tOllamh/Professor Steve Larson

University of Oregon, USA

‘Musical Forces and Music Analysis:

Chopin’s Nocturne in D flat major op. 27 no. 2’

(29 February 2008)

An tOllamh/Professor Nicholas Cook

Royal Holloway, University of London, UK

Graduate Conference Keynote Paper

(7 March 2008)

An tOllamh/Professor Eda Sagarra

Trinity College Dublin

Graduate Conference Keynote Paper

(8 March 2008)

Jiri Kopecky

Palacky University, Olomouc, Czech Republic

‘Sources of Czech National Music’

(4 April 2008)

Grainne Mulvey

Dublin Institute of Technology

‘Aesthetics and Techniques of my Music’

(25 April 2008)

Deirdre Ní Chonghaile

University of Limerick

‘Ní neart go cur le chéile: the Petrie and O’Curry 1857

music manuscripts from the Aran Islands

(10 October 2008)

Diane Simpson

University of Manchester

‘Beyond the Studio: The Integration of Performance

Modes and Practices into Acousmatic Composition’

(24 October 2008)

An Dr/Dr Laura Watson

Dept. of Music, NUI Maynooth

‘In search of “La route de la gloire”: Dukas’s sketches,

fragments and plans for new directions after World War 1’

(7 November 2008)

An Dr/Dr Julian Horton

University College Dublin

‘Generative Approaches to Nineteenth

century Sonata Forms’

(21 November 2008)

An Dr/Dr Adrian Scahill

Dept. of Music, NUI Maynooth

‘Off the Record: American 78rpm Recordings

and Contemporary Irish Traditional Music’

(5 December 2008)

Fealsúnacht/Philosophy

An Dr/Dr Richard Hull

NUI Galway

‘Projected disability and Parental Responsibility’

(28 February 2008)

An Dr/Dr Peter Van der Burgt

NUI Maynooth

‘Can Science detect Design in Nature?’

(13 March 2008)

An tOllamh/Professor Gary Gurtler

Boston College

‘Happiness and Teleology in Aristotle’

(4 April 2008)

An tOllamh/Professor Eleonore Stump

St. Louis University

‘The Problem of Suffering and the Theodicy of Aquinas’

(11 April 2008)

An tOllamh/Professor Markus Woerner

UCG

‘Towards a Taxonomy of Types of Wisdom’

(17 April 2008)

An Dr/Dr David Schindler

Villanova University

‘Liberating Order: Phenomenal Freedom in the

Philosophical Writings of Friedrich Schiller’

(8 May 2008)

An Dr/Dr Cyril McDonnell

NUI Maynooth

‘Reflections on the finite and the Infinite

in Husserl, Heidegger and Schleiermacher’

(16 October 2008)

An Dr/Dr Mark Dooley

NUI Maynooth

‘Saving the Sacred: Roger Scruton

and Richard Rorty on Religion’

(23 October 2008)

An Dr/Dr Wayne Waxman

NUI Maynooth

‘Universality and the Analytic Unity of Apperception in

Kant: A Reading of the Critique of Pure Reason (B133-4n)’

(13 November 2008)

An Dr/Dr Mette Lebech

NUI Maynooth

‘Edith Stein on the Body’

(27 November 2008)

spáinnis/spanish

Juan Pablo Young, Pablo Zubizarreta,

Bob Kilmeate and Eduardo Kimel

Screening of Argentine Documentary 4 de julio

(Fourth of July) and panel discussion with directors

(28 April 2008)

An t-Ollamh/Professor Enrique Yepes

Bowdoin College, Maine, USA

‘La inmensa minoría: Poesía y activismo

por la paz en Colombia’

(May 2008)

José Saval

University of Edinburgh

‘Women in the transition: José Sanchis Sinisterra plays

female characters’

(November 2008)

An t-Ollamh/Professor Joseph Grange

University of Southern Maine, USA,

‘Confucian Ethics and Pragmatic Social Thought’

(November 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


coMhdhálacha a óstáladh 2008/

coNFeReNces hosted 2008

an léann clasaiceach/ancient classics

Hibernian Hellenists

Dr Kieran McGroarty, with Dr Maureen Alden,

Queen’s University, Belfast (7-8 March 2008)

an Foras Feasa

Masterclass in Textual Editing

Professor Ruth Whelan, AFF/Dept

of French (30 April 2008)

Masterclass in Music Technology

Dr Victor Lazzarini, AFF/Music Dept (5 November 2008)

An Foras Feasa/Gerard Manley Hopkins

Summer School Maynooth Day

Mr Séamus MacGabhann, Ms Penny Woods and Professor

Margaret Kelleher, NUI Maynooth (20 July 2008)

Contention, Concurrence and Consensus

in Digital Humanities Seminar Series

Dr John Keating (23 January, 27 February,

9 April, 30 April 2008)

scoil an léinn cheiltigh/school of celtic studies

Léachtaí Cholm Cille XXXIX,

‘Sochtheangeolaíocht na Gaeilge’

Brian Ó Catháin (14-15 March 2008)

béarla/ english

The Irish Cinema Institution: A Symposium

Dr Denis Condon (18 September 2008)

One day advanced seminar for American Studies:

Methodological Crises: American Studies,

Past and Future

Dr Jon Mitchell (12 June 2008)

The Gerard Manley Hopkins

International Summer School

Séamus MacGabhann (20 July 2008)

Fraincis/ French

‘Making Texts: A Master Class in editing and digitising

early modern manuscripts and printed sources in French’

Professor Ruth Whelan, in association

with An Foras Feasa (30 April 2008)

gearmáinise / german

Translation in Second Language Teaching

and Learning International Conference

Dr Arnd Witte (27-29 March 2008)

stair/history

Irish Association for American Studies conference:

‘The World and America’

Dr J. M. Mancini (3-4 April 2008)

Associational Culture in Ireland

& the Wider World, c. 1750 – c. 1940

Prof. R.V. Comerford, Dr Jennifer Kelly (16-18 May 2008)

1 Seminario internazionale sui palazzi storici di Sicilia e di

Irlanda: the First Ireland-Sicily Historic Houses Seminar

Dr T. Dooley (in collaboration with Universita

degli Studi di Catania) (17 June 2008)

The Sixth Annual Historic Houses of Ireland Conference

Dr Terence Dooley (19-20 June 2008)

The Irish and War

Dr D. Murphy with Dr Sharon Murphy and Dr Anne

Markey, Trinity College, Dublin (14-15 November 2008)

Irish Historic Towns Atlas summer conference

Dr J. Prunty, Royal Irish Academy (23 May 2008)

Ionad na dteangacha / language centre

Three-day event on Irish language, history and culture

for Fulbright Scholars visiting Ireland for the academic

year 2008 – 2009

Una McMahon and Aisling Ní Bheacháin

(10-12 October 2008)

staidéar na Meán/ Media studies

Irish Media Research Network Annual Conference

Dr Gavan Titley (17-18 September 2008)

Questioning the European crisis of multiculturalism

Dr Gavan Titley (11 December 2008)

ceol/Music

Annual NUIM Music Department Graduate Conference,

Dr Lorraine Byrne-Bodley (6-7 March 2008)

Cathedral Worship

Professor Gerard Gillen with Revd Patrick Jones, Director,

National Centre for Liturgy, (16 September 2008)

Fealsúnacht/Philosophy

Irish Philosophical Society Spring Conference on ‘The

Irish Contributions to European Scholastic Philosophy

Dr. Mette Lebech (in collaboration with the Chair of

Scholastic Philosophy, QUB)

Julia Hynes, James McEvoy and Michael

Dunne (26-28 June 2008)

spáinnis/spanish

Department of Spanish Colloquium: ‘Mujeres

Comprometidas: Women, the Republic and War’

Dr Catherine O’Leary (25 April 2008)

East meets West: Portuguese Encounters with India,

China and Timor, ‘Confucian Ethics and Pragmatic

Chinese Thought’. Funded by the Camões Institute.

Professor John Kinsella (28 November 2008)

lIosta Na FoIRNe acadúla 2008/

acadeMIc staFF lIst 2008

an léann clasaiceach/ancient classics

Ollamh agus Ceann Roinne Gniomahach/

Professor and Acting Head of Department

J. H. David Scourfield, MA, DPhil (Oxon)

Ollamh Chomhoibrithe/Adjunct Professor

George Huxley, DLitt (QUB), LittD (Dublin)

Léachtóir Sinsearach/Senior Lecturer

Kieran McGroarty, MA, PhD

Léachtóirí/Lecturers

Gordon L. Campbell, BA (Wales), MSt, DPhil (Oxon)

William Desmond, BA (Loyola, MD), MA, PhD (Yale)

Maeve O’Brien, MA, PhD

Michael S. Williams, MA, MPhil, PhD (Cantab)

Léachtóirí Sealadacha/Temporary Lecturers

Rosie Wyles, BA (Oxon), PhD (Lond)

Catherine Ware, MA (Brown), PhD (Dublin)

Léachtóir Ócáide/Occasional Lecturer

Donncha O’Rourke, BA, PhD (Dublin)

an Foras Feasa

Stiurthoir/Director

Professor Margaret Kelleher, PhD (Boston College)

Stiurthoir Chunta/Associate Director

John Keating, PhD (NUI), M.Ed., CPhys,

MInstP, Senior Lecturer

Oifigeach Teicneolaiocht/Technology Officer

Aja Teehan, H. Dip. (IT), M. Comp. Sci.

Oifigeach Tionscadail/Project Officer

Thomas L. Byrne, PhD (NUI)

scoil an léinn cheiltigh/school of celtic studies

Ceann Scoil an Léinn Cheiltigh/

Head of School of Celtic Studies

Tadhg Ó Dúshláine, MA, PhD

Nua-ghaeilge

Ollamh/Professor

Ruairí Ó hUiginn, MA, PhD (QUB), MRIA

Léachtóirí Sinsearacha/Senior Lecturers

Tadhg Ó Dúshláine, MA, PhD

Máire Ní Annracháin, MA, PhD

Brian Ó Catháin, MA, PhD

Aisling Ní Dhonnchadha, MA, ATO, PhD

Damien Ó Muirí, MA, PhD

Léachtóirí/Lecturers

Deirdre Ní Cheallaigh, MA, PhD (Austin)

Tracey Ní Mhaonaigh, BA, MLitt, PhD

sean-ghaeilge

Ollamh/Professor

Kim R. McCone, MA, DPhil (Oxon)

Léachtóir Sinsearach/Senior Lecturer

Muireann Ní Bhrolcháin, MA, PhD

béarla/english

Ollamh agus Ceann Roinne/

Professor and Head of Department

Chris Morash, BA (Dal), MPhil, PhD (Dublin)

Ollaimh/Professors

Joe Cleary, MA, MPhil, PhD (Columbia)

Peter Denman, MA (UCC), PhD (Keele)

Léachtóirí Sinsearacha/Senior Lecturers

Séamus MacGabhann, MA, MPhil, ATO, TTG

Emer Nolan MA, PhD (Cantab)

Léachtóirí /Lecturers

Conrad Brunström, PhD (Cantab)

Colin Graham, MA, PhD (Bristol)

Conor Mc Carthy, MA, DPhil (Sussex)

Stephen O’Neill, MA, PhD

Moynagh Sullivan, MA, PhD, HdipEd (TCD)

Léachtóirí Sealadacha/Contract Lecturers

Denis Condon, PhD

Íde Corley MA (UST), PhD (Tufts)

Michael Cronin, MA (Sussex)

Oona Frawley, MA (City College of New York),

PhD (City University of NY)

James Kelly, PhD

Taighde Iardhochtuireachta/Postdoctoral Researcher

Deaglán Ó Donghaile PhD (TCD)

Fraincis/ French

Ollamh/Professor

Ruth Whelan, MA, HDipEd, DEA, PhD, MRIA,

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques

Ceann na Roinne/Head of Department

Peter Denman, MA, PhD (Keele), Dean of

Arts, Celtic Studies and Philosophy

Léachtóir Sinsearach/Senior Lecturer

Michael O’Dwyer, MA, M ès L (Toulouse), BD,

HDipEd, PhD (Sorbonne Nouvelle, Paris III)

Léachtóirí Sealadacha/Contract Lecturers

James Hanrahan, BCL, PhD (Edinburgh)

Julie Rodgers, BA, MLitt, PhD (Dublin)

Michael Harrigan, BA, Maîtrise Lettres Modernes

(Institut Catholique-Paris IV-Sorbonne), PhD

Lecteur

Julien Marchiafava, BA (Toulouse)

Comhalta Taighde (IRCHSS)/Research Fellow

Éamon Ó Ciosáin, BA, M ès L (Rennes 2),

D.-ès-L. (Rennes 2)

Foireann ar Scor/Staff on Leave

Francesca Counihan, MA, HDipEd,

Doctorat ès Lettres (Paris VII)

Kathleen Shields, BA (Dublin), M.-ès-L.

(Paris III), PhD (Cambridge)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


gearmáinise / german

Léachtóir Sinsearach agus Ceann na Roinne /

Senior Lecturer and Head of Department

Arnd Witte, M.A., Dr. phil. (Hamburg)

Ollamh/Professor

Florian Krobb, Dr. Phil. (Göttingen)

Léachtóir Sinsearach/Senior Lecturer

Jeffrey Morrison, M.A., D.Phil. (Oxon)

Léachtóir/Lecturer

Valerie Heffernan, MA, PhD (UCD)

Léachtóirí Sealadacha/Contract Lecturers

Angela Merte-Rankin, MA, PhD (Siegen)

Carrie Smith-Prei, MA, PhD (St. Louis)

Lektor Ostarach/Austrian Lektorin

Linda Huber, M.A. (Vienna)

stair/history

Ollamh agus Ceann Roinne/

Professor and Head of Department

Richard V. Comerford, MA, PhD (Dublin)

Ollaimh/ Professors

Raymond Gillespie, PhD (Dublin), MRIA

Jacqueline R. Hill, PhD (Leeds), FRHS, MRIA

Colm Lennon, MA, PhD, MRIA

Léachtóirí Sinsearacha/ Senior Lecturers

John Bradley, MA, FSA.

Terence A. Dooley, MA, PhD

David Lederer, PhD (New York)

Thomas O’Connor, DHistRel (ParisIV)

Jacinta Prunty, PhD

Filipe Ribeiro de Meneses, PhD (Dublin)

Léachtóirí/ Lecturers

M. Denise Dunne, MA, PhD

Colmán Etchingham, PhD (Dublin)

Alison FitzGerald, PhD (London)

Dympna Mc Loughlin, MA, PhD (Syracuse), FRAMI

JoAnne Marie Mancini, PhD (Johns Hopkins)

Christian Noack, DrPhil (Cologne)

Ian A. Speller, MSc(Econ)(Wales), PhD (London)

Léachtóirí Sealadacha/Contract Lecturers

Brian Gurrin, MA, PhD

David Murphy, PhD (Dublin)

Foireann Tioncsnaimh Taighde/

Research Project Personnel (IRCHSS)

Frank Cullen, PhD

Jennifer Kelly, PhD (UL)

Richard Kirwan, PhD (Dublin)

Miriam Moffitt, PhD

Clare O’Neill, PhD

Brian Sayers, PhD

Foireann Tioncsnaimh Taighde /

Research Project Personnel (Mercy Foundation)

Louise Fuller, PhD

Ionad na dteangacha / language centre

Stiúrthóir / Director

Anne Gallagher, B.A., M. ès L., D.E.A., H.Dip.Ed

Comhairleoirí Seachtracha / External Constultants

Antain Mac Lochlainn, D.Phil (Ulster)

Siuán Ní Mhaonaigh, MA, MPhil (Dublin)

Muiris Ó Laoire, PhD

Ailín Ní Chonchúir, MA

Úna Ní Chiosáin, BA, MA (Sussex), Dip TEFL (Brighton)

Úna Nic Gabhann, MA

staidéar na Meán/ Media studies

Ceannaire Ábhair/Subject Leader

Gavan Titley, PhD (DCU)

Léachtóirí/Lecturers

Stephanie Rains, PhD (DCU)

Kylie Jarrett, PhD (UniSA)

ceol/Music

Ollamh agus Ceann Roinne/

Professor and Head of Department

Fiona M. Palmer, BA (Hons), PhD (Birmingham)

Ollamh Chúnta/ Associate Professor

Barra Boydell, MusB, PhD (Dublin)

Ollamh Emeritus/Emeritus Professor

Gerard Gillen, KCSG, MA, BMus, BLIH (Oxon), LRSM

Léachtóir Sinsearach/Senior Lecturer

Victor Lazzarini, BMus, AMusD (Nottingham)

Léachtóirí/ Lecturers

Lorraine Byrne Bodley, BA, PhD (Dublin)

Antonio Cascelli, PhD (Southampton)

Gordon Delap, BMus, MA, PhD

Patrick Devine, BMus, MA, PhD (Dublin), LTCL

Alison Hood, BA, PhD (Dublin)

Martin O’Leary, BA, PhD (Dublin)

Adrian Scahill, MA, PhD (Dublin)

Léachtóir Chúnta/Associate Lecturer

Laura Watson, BA (Hons), PhD (Dublin)

Fealsúnacht/Philosophy

Ceann Roinne Gniomahach/Acting Head of Department

Michael Dunne, MA, LPh, DPh, FRHistS, MSIEPM

Ollamh Chúnta/Associate Professor

John Cleary, MA, PhD (Boston USA), MRIA

Léachtóirí/Lecturers

Mette Lebech, Lic Phil (UCL, Louvain-La-Neuve)

Wayne Waxman, MA, PhD

Léachtóirí Sealadacha/Contract Lecturers

Mark Dooley, PhD, MA, BA (NUI Dublin)

Patrick Gorevan, PhD

Simon Nolan, BA, BD, M.Div., PhL, A.R.I.A.M.

spáinnis/spanish

Ollamh/Professor

John Kinsella, BA, PhD (Liverpool)

Léachtóir Sinsearach/Senior Lecturer

David Barnwell, BA (Dublin), MEd, MA

(Pittsburgh), PhD, (Pittsburgh)

Léachtóirí/Lecturers

Catherine Leen, BA (Dublin), MA, (Liverpool), PhD (Dublin)

Catherine O’Leary, BA (DCU), PhD

Jennifer Wood, BA (Wales), MA

(Wales), PhD (Aberystwyth)

Spanish Lectora

Sonia Núñez, BA (Rovira i Virgili)

Antonia Flores, BA, (Madrid), MA, (Dublín)

Portuguese Leitora

Joana Cortez, MA Licenciatura (Coimbra),

Pós-graduação (Lisboa)

Basque Lectora

Monica Gonzalez

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


FacUlty oF scIeNce aNd

eNgINeeRINg/dáMh Na

heolaíochta agUs Na

hINNealtóIReachta

INtRodUctIoN/

RéaMhRá

In challenging times, the performance of all organisations

demands close scrutiny. The Faculty of Science and

Engineering at NUI Maynooth can report excellent,

measurable, achievement in the three core areas of

teaching and learning, research and outreach in the

past year. In terms of undergraduate education, the

Faculty continued to do exceptionally well in terms of

recruitment with undergraduate intake rising compared

to the 2007 entry (which was itself a record year). This

was achieved with a concurrent rise in the average

CAO points obtained by entrants accepted into our

most popular Science and Engineering courses. Given

the national and international decline in recruitment

to Science and Engineering courses, this represents

an impressive achievement indeed. It was no surprise

to the Faculty when the Sunday Times awarded NUI

Maynooth the accolade of Irish University of the Year.

In the research arena, Ireland is looking to its Scientists

and Engineers to help drive the creation of knowledge

that underpins the so called SMART economy. It is

particularly impressive that the commercialisation office

has assisted the Faculty in almost doubling the annual

numbers of patents filed from NUI Maynooth during

2008. Translating cutting edge research into intellectual

property of value for national economy will be essential

during the current international recession. Finally, the

strong outreach activities from the Faculty continue to

serve all the communities of Ireland, especially those

that lack a tradition of engagement with Universities

or third level education. The NUI Certificates in Science

and Engineering coordinated by the Maynooth Access

office have helped a diverse group of new, talented,

students to discover the opportunities afforded by

a foundation in the Sciences. These activities also

sustain the long tradition of service to the peoples

of Ireland that Maynooth has embodied since 1795.

The introduction of a new BSc (Hons) Science Education

continued the innovative developments in undergraduate

provision that are a hallmark of NUIM. This concurrent

programme combines both teacher training and scientific

formation so that emerging scientists are fully qualified

to teach two Science subjects to Leaving Certificate

level. It is hoped that this approach will go some way to

enhancing the capacity of Ireland to bring more students

into Science and Engineering at second level. Innovation

has also occurred in how Faculty supports learners during

their time on campus. The Mathematics Support Centre

(the drop in centre) has proved a well-used resource,

helping over one hundred students a week build their

quantitative skills and mathematical competence.

New developments have been made to ensure that

our research strength informs our teaching. During the

summer of 2008, the SFI funded PURE and SoMER sites

offered a total of 24 research projects in Evolutionary

and Chemical Biology, attracting undergraduate

students from Ireland and overseas. Combined,

these programmes represent the most extensive

single investment in extra-curricular undergraduate

research at the University, and is recognition of the

ongoing commitment of NUIM research staff to

enhancing student education. Such programmes and

other similar initiatives across the Faculty, provide an

interdisciplinary research environment to enhance

students’ knowledge and understanding of important

concepts in their disciplines and develop the students’

analytical, practical and communication skills.

ní mór feidhmíocht gach eagraíochta a iniúchadh go

géar nuair atá an oiread sin dúshlán le sárú againn. is

féidir le dámh na heolaíochta agus na hinnealtóireachta

in oÉ má nuad a thabhairt le fios go ndearnadh dul chun

cinn intomhaiste den scoth le bliain anuas sna trí réimse

lárnacha .i. múinteoireacht agus foghlaim, taighde agus

for-rochtain. maidir le cúrsaí oideachais fochéimithe,

lean an dámh uirthi ag déanamh go fíormhaith ó thaobh

earcaíochta de. Tháinig méadú ar líon na mac léinn

fochéime a tugadh isteach i mbliana le hais 2007 agus

buaicbhliain ab ea an bhliain sin. d’éirigh linn é sin a bhaint

amach le hardú comhreathach sna meánphointí cao

a fuair iontrálaithe ar chúrsaí móréilimh san eolaíocht

agus san innealtóireacht. is toradh iontach é seo, go

deimhin, go mór mór nuair a chuirtear san áireamh go

raibh laghdú in Éirinn agus ar fud an domhain ar líon

na ndaoine a chuir isteach ar chúrsaí eolaíochta agus

innealtóireachta. ní raibh ionadh ar bith ar an dámh

nuair a bhronn the Sunday Times gradam ollscoil na

bliana ar oÉ má nuad. Ó thaobh taighde de, tá Éire ag

brath ar a cuid eolaithe agus innealtóirí chun an t-eolas a

chruthú ar a dtógfar an eacnamaíocht chliSTe, faoi mar

a thugtar uirthi. cúis iontais ab ea an chaoi ar chuidigh

an oifig Tráchtálaíochta leis an dámh chun an oiread

paitinní a chomhdaigh oÉ má nuad a dhúbailt beagnach

i gcaitheamh 2008. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí

taighde úrscothach a thiontú go maoin intleachtúil a

rachaidh chun tairbhe eacnamaíocht na tíre ag an tráth

seo den lagtrá idirnáisiúnta. mar fhocal scoir, leanann

an dámh uirthi ag freastal ar gach pobal in Éirinn de

thoradh a gníomhaíochtaí tréana for-rochtana, go mór

mór leis na pobail sin nach bhfuil aon traidisiún acu baint

a bheith acu leis na hollscoileanna ná leis an oideachas

tríú leibhéal. rinne oifig rochtana má nuad comhordú

ar Theastais in eolaíocht agus in innealtóireacht de chuid

oÉ agus chuidigh siad sin le grúpa éagsúil mac léinn

nua a bhfuil tallann acu fáil amach faoi na deiseanna a

chuireann buneolas eolaíochta ar fáil dóibh. cuireann na

gníomhaíochtaí seo leis an traidisiún fada atá ag má nuad

ó 1795 i leith maidir le freastal ar phobail na hÉireann.

forbairt nuálaíoch a bhí ann nuair a tugadh isteach

céim nua bSc (onóracha) in oideachas eolaíochta, agus

is féidir a rá go fíor go bhfuil a leithéid d’fhorbairtí ina

saintréith de chuid oÉ má nuad. nascann an clár reatha

oiliúint múinteoireachta agus eolaíochta sa chaoi go

mbíonn na heolaithe a bhfuil an cúrsa críochnaithe acu

láncháilithe chun dhá ábhar eolaíochta a mhúineadh

go leibhéal na hardteistiméireachta. Táthar ag súil go

gcabhróidh an cur chuige seo le cumas na hÉireann

eolaíocht agus innealtóireachta a mhúineadh do níos mó

mac léinn dara leibhéal. Tá nuálaíocht le feiceáil freisin

sa chaoi ina dtugann an dámh tacaíocht d’fhoghlaimeoirí

i rith an ama a chaitheann siad ar an ollscoil. baineadh

an-úsáid as an ionad Tacaíochta matamaitice (an tionad

buail isteach) agus chuidigh sé le tuairim is céad

scoláire in aghaidh na seachtaine a gcuid scileanna

cainníochtúla agus a gcumas matamaiticiúil a fhorbairt.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


The Faculty continued its mission to promote Science

and Engineering to the wider community throughout

2008. There were high profile media appearances

for Professors John Lowry (sensors) and Phil Dix

(transgenic crops) in The Investigators series broadcast

on RTE. Chemistry PhD student Ciarán O’ Carroll also

performed strongly in Science Speak, the postgraduate

Science communication competition. He won the

regional heat and finished second nationally. Ciarán

is one of the first students to have taken the new

generic skills courses for PhD students at Maynooth

and demonstrates the effectiveness of such courses.

Many other students and staff gave their weekend and

evening time to various events throughout the year,

including Science week which began with a “Robots

live” show for young children from Dr Charles Markham

and culminated in a hands-on open evening for the local

community, attended by over a thousand people.

The Maynooth Leaving Certificate Science Practicals,

sponsored by Yakult, and Intel continued to provide a

valuable resource for nearly 3,000 Leaving Certificate

students from across Ireland. It is the largest outreach

activity of its kind in the country. The programme was

visited by Minister Jimmy Devins from the Department

of Enterprise, Trade and Employment who witnessed

how school students were prepared for their examined

science practicals through access to laboratories and

equipment in NUIM departments of Physics, Chemistry

and Biology. This activity is of huge importance to

both the students and teachers and is a good example

of how the Faculty services the need of the wider

educational community. The technical staffs from those

departments deserve special thanks for the time and

commitment devoted to this valuable programme.

The Faculty is very proud of the expectation that our

leading research Scientists, Mathematicians and

Engineers deliver the benefit of their scholarship through

teaching at undergraduate and postgraduate (4th) levels.

2008 saw the start of the graduate research training

program PharMetrX “Pharmacokinetics & Computational

Disease Modelling” with participation from the Hamilton

Institute. The PharMetrX program bridges mathematics

and pharmacy with financial support from six major

pharmaceutical companies (Abbott, Boehringer

Ingelheim, Bayer Schering Pharma, Bayer Technology

Services, Merck, Sanofi-Aventis). International experts

from Maynooth’s Hamilton Institute also made major

contributions to the Network Mathematics Graduate

Program (under PRTLI 4). Likewise, the Institute of

Immunology at NUI Maynooth continued to lead the

HRB PhD training site in Immunology, involving close

collaboration with Trinity College Dublin and Queen’s

University Belfast, an example of how Universities across

the island can cooperate to deliver high quality PhD

education. In yet another innovation, the Department

of Psychology saw its first intake of students on the

MSc/ Doctorate in Psychological Science (Behaviour

Analysis and Therapy) in September 2008- the first

doctoral level training in Applied Behaviour Analysis

in either Ireland or the UK. Thus developments at NUI

Maynooth are at the forefront of delivering the 4th level

educational needs foreseen in government strategies.

cuireadh forbairtí nua i bhfeidhm le cinntiú go mbeidh

an cumas atá againn ó thaobh taighde de mar bhunsraith

dár múinteoireacht. Thairg láithreáin pure agus Somer

a ndéanann fondúireacht eolaíochta Éireann maoiniú

orthu 24 tionscadal taighde san iomlán i mbitheolaíocht

cheimiceach agus Éabhlóideach i gcaitheamh an

tsamhraidh in 2008 agus chuir fochéimithe ó Éirinn agus

thar lear isteach orthu. má áirítear na cláir seo le chéile

is iad sin an t-infheistiú amháin is forleithne i dtaighde

seach-churaclaim fochéimithe san ollscoil, agus léiríonn

sé tiomantas leanúnach fhoireann taighde oÉ má nuad

maidir le feabhas a chur ar oideachas na mac léinn.

cuireann cláir den sórt sin agus tionscnaimh cosúil leo sa

dámh an timpeallacht idirdhisciplíneach taighde ar fáil le

feabhas a chur ar eolas na mac léinn agus ar an tuiscint atá

acu ar choincheapa tábhachtacha a ndisciplíní agus chun

a scileanna anailíse, praiticiúla agus caidrimh a fhorbairt.

lean an dámh uirthi i gcaitheamh 2008 leis an misean

atá aici eolaíocht agus innealtóireacht a chur chun

cinn sa phobal níos leithne. bhí aird an phobail ar na

hollúna John lowry (braiteoirí) agus ar phil dix (barra

trasghéineacha) nuair a ghlac siad páirt sa tsraith The

investigators a craoladh ar rTÉ. d’éirigh thar cionn le

ciarán o’carroll, mac léinn a bhfuil phd sa cheimic ar siúl

aige, i gcomórtas cumarsáide eolaíochta na niarchéimithe

Science Speak. bhuaigh sé an réamhbhabhta réigiúnach

agus bhain sé amach an dara háit i gcraobh náisiúnta

an chomórtais. Tá sé ar cheann de na chéad mhac léinn

a ghlac páirt sna cúrsaí nua um scileanna cineálacha le

haghaidh mic léinn phd ag oÉ má nuad agus léiríonn

sé éifeacht a leithéid de chúrsaí. chaith a lán mac léinn

agus ball foirne a gcuid ama ag an deireadh seachtaine

agus sa tráthnóna ar imeachtaí éagsúla i gcaitheamh

na bliana, lena n-áirítear seachtain na heolaíochta, ar

chuir an dr charles markham tús léi lena chlár “robots

live” i gcomhair daoine óga agus a chríochnaigh le

tráthnóna oscailte ina raibh deis ag an bpobal áitiúil taithí

phraiticiúil a fháil. d’fhreastail breis agus míle duine air.

is acmhainn luachmhar iad ranganna praiticiúla

eolaíochta ardteistiméireachta mhá nuad atá urraithe

ag yakult agus ag intel agus d’fhreastail breis agus

3,000 dalta ardteistiméireachta ó gach cuid den

tír orthu. Tá na ranganna seo ar an ngníomhaíocht

fhor-rochtana den chineál seo is mó sa tír. Thug an

taire Jimmy devins ón roinn fiontar, Trádála agus

fostaíochta cuairt ar an gclár agus chonaic sé an

chaoi a raibh mic léinn scoile á n-ullmhú dá scrúduithe

praiticiúla eolaíochta trí úsáid a bhaint as saotharlanna

agus trealamh oÉ má nuad sna ranna fisice, ceimice

agus bitheolaíochta. Tá an ghníomhaíocht seo antábhachtach

do scoláirí agus do mhúinteoirí agus is

sampla maith é den chaoi a ndéanann an dámh seo

freastal ar riachtanais an phobail oideachasúil níos

leithne. ba cheart buíochas faoi leith a ghabháil leis an

bhfoireann theicniúil ó na ranna sin as ucht a gcuid ama

agus dílseachta a thug siad don chlár luachmhar seo.

One of the research highlights of 2008 was the

establishment of the Eli Lilly Centre for Cognitive

Neuroscience, a consortium of academic and industrial

scientists seeking to develop treatments for conditions

involving cognitive dysfunction. The Chemistry

department of NUIM joined King’s College, London,

and the Universities of Oxford, Cambridge, Bristol, and

Cardiff in an elite industry-led research consortium.

Another highlight of the year saw Maynooth’s National

Centre for Geocomputation (NCG) secure an SFI

Strategic Research Cluster grant. At over €7 million, this

is the largest SRC grant awarded to date. The consortium

is led by NCG and includes the departments of Computer

Science and Electronic Engineering at NUIM and seeks

to broaden the application of geographical information

systems. Finally, the year saw a number of high profile

conferences and seminars hosted by Faculty including

the 2nd International Workshop on Systems Biology

(Hamilton Institute), and the 31st annual meeting of

the British Yeast group (Biology Dept.) both of which

attracted a high profile list of keynote and plenary

speakers, contributing to the academic and scholarly life

of the Faculty.

Dr Bernard Mahon

Dean, Science and Engineering

Tá an dámh an-bhródúil as an ionchas go roinnfidh ár

neolaithe, ár matamaiticeoirí agus ár ninnealtóiríis

fearr tairbhe a gcuid léinn le daoine eile trí mhúineadh

ar leibhéil na bhfochéimithe agus na n-iarchéimithe

(an ceathrú leibhéal). cuireadh tús leis an gclár

oiliúna taighde do chéimithe pharmetrx cinéitic

chógaisíochta agus Samhaltú ríomhaireachtúil galar

(pharmacokinetics & computational disease modelling)

agus institiúid hamilton ag glacadh páirte san obair.

cuireann sé chomhlacht mhóra chógaisíochta (abbott,

boehringer ingelheim, bayer Schering pharma, bayer

Technology Services, merck, agus Sanofi-aventis)

tacaíocht airgeadais ar fáil don chlár pharmetrx a

nascann matamaitic agus cógaisíocht le chéile. lena

chois sin thacaigh saineolaithe idirnáisiúnta ó institiúid

hamilton mhá nuad go mór le clár líonra matamaitice

na gcéimithe (mar chuid den chlár um Thaighde in

institiúidí Tríú leibhéal 4). Sa chaoi chéanna, lean

institiúid imdhíoneolaíochta ag oÉ má nuad uirthi ag

treorú ionad oiliúna hrb phd san imdhíoneolaíocht,

agus d’oibrigh siad chuige sin i ndlúth-chomhpháirtíocht

le coláiste na Tríonóide bhaile Átha cliath agus le

hollscoil na banríona bhéal feirste. is sampla é seo

den bhealach ar féidir le hollscoileanna ar fud an

oileáin comhoibriú le chéile chun oideachas phd ar

ardchaighdeán a sholáthar. nuálaíocht eile a bhí ann nuair

a ghlac an roinn Síceolaíochta lena céad ghrúpa mac

léinn chun staidéar mSc/phd a dhéanamh ar eolaíocht

Síceolaíochta (anailís iompraíochta agus Teiripe) i

meán fómhair 2008. is é seo an chéad uair a bhfuil

oiliúint ar leibhéal dochtúireachta á cur ar fáil in Éirinn

nó sa ríocht aontaithe maidir le hanailís iompraíochta

fheidhmeach. is léir mar sin go bhfuil oÉ má nuad

amuigh chun tosaigh de bharr na bhforbairtí sin maidir le

freastal ar riachtanais oideachasúla an cheathrú leibhéal

faoi mar atá leagtha amach i straitéisí an rialtais.

i measc bhuaicphointí taighde na bliana 2008, bhí bunú

ionad eli lilly um eolaíocht néarchórais chognaíoch. is

cuibhreannas é seo d’eolaithe acadúla agus tionsclaíocha

a bhfuil sé d’aidhm acu cóireáil a fhorbairt le haghaidh

daoine a bhfuil mífheidhmiú cognaíoch ag cur as dóibh.

d’oibrigh roinn na ceimice in oÉ má nuad i gcomhar le

King’s college, londain, agus le hollscoileanna oxford,

cambridge, briostó, agus cardiff i gcuibhreannas taighde

den scoth a bhí treoraithe ag lucht tionscal. buaicphointe

eile na bliana a bhí ann nuair a bhronn fondúireacht

eolaíochta Éireann deontas braisle Taighde Straitéiseach

ar lárionad náisiúnta um gheoiríomhaireacht (ncg) mhá

nuad. is fiú breis agus €7 milliún é seo agus is é sin an

deontas braisle Taighde Straitéiseach is mó a bronnadh

go dtí seo. Tá an cuibhreannas á threorú ag ncg agus

tá roinn na heolaíochta ríomhaireachta agus roinn na

hinnealtóireachta leictreonaice in oÉ má nuad ina gcuid

de. Tá sé mar aidhm ag an gcuibhreannas feidhm na gcóras

faisnéise tíreolaíochta a leathnú. mar fhocal scoir, rinne

an dámh óstáil ar roinnt comhdhálacha agus seimineáir

ardphróifíl i gcaitheamh na bliana lena n-áirítear an

dara ceardlann idirnáisiúnta ar bhitheolaíocht chóras

(institiúid hamilton), agus an 31ú cruinniú bliantúil den

ghrúpa british yeast (roinn na bitheolaíochta). bhí liosta

cainteoirí iomráiteacha i láthair a thug príomhaitheasc nó

a labhair ag na seisiún iomlánacha agus iad ag cur le saol

acadúil agus léinn na dáimhe.

an dr. bernard mahon

déan dhámh na heolaíochta agus na hinnealtóireachta

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


FoIlseacháIN 2008/

PUblIcatIoNs 2008

bitheolaíocht/biology

Alsaiyah, M.A.M., E. Ebssa, A. Zenner,

K.M. O’Callaghan and C.T. Griffin

‘Sex ratios and sex-biased infection behaviour in

the entomopathogenic nematode Steinernema

species’ International Journal for Parasitology,

DOI:10.1016/ j.ijpara.2008.11.003 (2008)

Breton, J., M.C. Gage, A.W. Hay, J.N. Keen, C.P. Wild,

C. Donnellan, J.B. Findlay and L.J. Hardie

‘Proteomic screening of a cell line model of esophageal

carcinogenesis identifies cathepsin D and aldo-keto

reductase 1C2 and 1B10 dysregulation in Barrett’s

esophagus and esophageal adenocarcinoma’ Journal

of Proteome Research, 5, pp 1953-1962 (2008)

Codoñer, F.M., S. O’Dea and M.A. Fares

‘Reducing the false discovery rate in the nonparametric

analysis of molecular co-evolution’

BMC Evolutionary Biology, 8, 106 pp (2008)

Craig, W., P. Lenzi, N. Scotti, M. De Palma, P. Saggese,

V. Carbone, N McGrath Curran, A.M. Magee, P. Medgyesy,

T.A. Kavanagh, P.J. Dix, S. Grillo and T. Cardi

‘Transplastomic tobacco plants expressing

a fatty acid desaturase gene exhibit altered

fatty acid profiles and improved cold tolerance’

Transgenic Research, 17, pp 769-782 (2008)

Dillon, A.B., C. Meade, A. Rolston,

M.J. Downes and C.T. Griffin

‘Risk of establishment, persistence and introgression

of exotic entomopathogenic nematodes in a forest

ecosystem –mesocosm and post release field studies’

Ecological Applications, 18, pp 735-747 (2008)

Dillon, A.B., C. Moore, M.J. Downes and C.T. Griffin

‘Evict or Infect – Managing populations of the large

pine weevil, Hylobius abietis, by modification of tree

stump tissues and application of natural enemies

– bottom-up and top down approach’ Forest Ecology

and Management, 255, pp 2634-2642 (2008)

Dillon, A, A. Rolston, C. Meade,

M.J. Downes and C. Griffin

‘Establishment, persistence and introgression of exotic

entomopathogenic nematodes in a forest ecosystem’,

Ecological Applications, 18(3), pp 735-747 (2008)

Dixon, N., T. Páli, T.P. Kee, S. Ball, M.A. Harrison, J.B.

Findlay, J. Nyman, K. Väänänen M.E. Finbow and D. Marsh

‘Interaction of spin-labeled inhibitors of the vacuolar

H+-ATPase with the transmembrane Vo-sector’

Biophysical Journal, 94(2), pp 506-14 (2008)

Doran, P., K. O’Connell, J. Gannon,

M. Kavanagh and K. Ohlendieck

‘Opposite pathobiochemical fate of pyruvate

kinase and adenylate kinase in aged rat

skeletal muscle as revealed by proteomic DIGE

analysis’ Proteomics, 8, pp 364-377 (2008)

Doyle, S. and D. Stack

‘Method for detecting phosphopantetheinyl

transferase activity’ European Patent Application

No. 08100863.3 (24 January 2008)

Ebssa, L., I. Dix and C.T. Griffin

‘Female presence is required for male sexual

maturity in the nematode Steinernema longicaudum’

Current Biology, 18, pp R997-998 (2008)

English, K., F.P. Barry and B.P. Mahon

‘Murine mesenchymal stem cells suppress dendritic

cell migration, maturation and antigen presentation’,

Immunology Letters, 115(1), pp 50-8 (2008)

Everard, A., C.T. Griffin and A.B. Dillon

‘Competition and intraguild predation between

the braconid parasitoid Bracon hylobii and the

entomopathogenic nematodes Heterorhabditis downesi,

natural enemies of the large pine weevil, Hylobius

abietis’ Bulletin of Entomological Research published

online 2008 doi:10.1017/S0007485308006287 (2008)

Gannon, J., L. Staunton, K. O’Connell,

P. Doran and K. Ohlendieck

‘Phosphoproteomic analysis of aged skeletal

muscle’, International Journal of Molecular

Medicine, 22, pp 33-42 (2008)

Gilbert, J.L., J. Purcell, P. Strappe,

M. McCabe, T. O’Brien and S. O’Dea

‘Comparative evaluation of viral, non-viral and

physical methods of gene delivery to normal

and transformed lung epithelial cells’ Anti-

Cancer Drugs, 19(8), pp 783-788 (2008)

Golden-Mason, L., L. Madrigal-Estebas,

E. McGrath, M.J. Conroy, E.J. Ryan,

J.E. Hegarty, C. O’Farrelly and D.G. Doherty

‘Altered natural killer cell subset distributions in resolved

and persistent hepatitis C virus infection following

single source exposure’ Gut, 57(8), pp 1121-1128 (2008)

Howes, J.M., J.N. Keen, J.B. Findlay and A.M. Carter

‘The application of proteomics technology to thrombosis

research: the identification of potential therapeutic

targets in cardiovascular disease’ Diabetes & Vascular

Disease Research, 3, pp 205-12 (Review) (2008)

Kalverda, A.P., G.S. Thompson, A. Vogel, M. Schröder,

A.G. Bowie, A.R. Khan and S.W. Homans

‚Poxvirus K7 protein adopts a Bcl-2 fold: Biochemical

mapping of its interactions with human DEAD-box

RNA helicase DDX3’ Journal of Molecular Biology,

2008 Sep 27. [Epub ahead of print] (2008)

Kóta Z., T. Páli, N. Dixon T.P. Kee, M.A. Harrison,

J.B. Findlay, M.E. Finbow and D. Marsh

‘Incorporation of transmembrane peptides

from the vacuolar H(+)-ATPase in phospholipid

membranes: spin-label electron paramagnetic

resonance and polarized infrared spectroscopy’

Biochemistry, 47(12), pp 3937-3949 (2008)

Lloyd, J.T., K.E. Davis, D. Pisani, J.A. Tarver, M. Ruta,

M. Sakamoto, D. Hone, R. Jennings and M.J. Benton

‘Dinosaurs and the Cretaceous Terrestrial

Revolution’ Proceedings of the Royal Society

of London B, 275, pp 2483-2490 (2008)

McCabe, M.S., M. Klaas, N. Gonzalez-Rabade,

M. Poage, J. Badillo-Corona, F. Zhou, D. Karcher,

R. Bock, J.C. Gray and P.J. Dix

‘Plastid transformation of high biomass tobacco variety

Maryland Mammoth for production of HIV-1 p24 antigen’

Plant Biotechnology Journal, 6, pp 914-929 (2008)

McCann, A., J.A. Cotton and J.O. McInerney

‘The Tree of Genomes: A comparison of genome

phylogeny reconstruction methods’ BMC Evolutionary

Biology, 8, 312 doi:10.1186/1471-2148-8-312 (2008)

McGauran, A.T., J.B. Moore, D. Madsen,

D. Barry, S. O’Dea, B.P. Mahon and S. Commins

‘A possible role for protein synthesis, ERK and BDNF in

long-term spatial memory retention in the water maze’

Behavioural Neuroscience, 122(4), pp 805-815 (2008)

McInerney, J.O., J.A. Cotton and D. Pisani

‘The Prokaryotic Tree of Life: Past, Present...and Future?’

Trends in Ecology and Evolution, 23(5), pp 276-81 (2008)

Molloy, E.L., A. Adams, J.B. Moore, J.C. Masterson,

L. Madrigal-Estebas, B.P. Mahon and S. O’Dea

‘BMP4 induces an epithelial-mesenchymal

transition-like response in adult airway epithelial

cells’ Growth Factors, 26(1), pp 12-22 (2008)

Mowlds, P. and K. Kavanagh

‘Effect of pre-incubation temperature on susceptibility

of Galleria mellonella to infection by Candida

albicans’ Mycopathologia, 165, pp 5-12 (2008)

Mowlds, P., A. Barron and K. Kavanagh

‘Physical stress primes the immune response of Galleria

mellonella larvae to infection by Candida albicans’

Microbes and Infection, 10, pp 628-634 (2008)

Nguyen, K.-H., W. Jordi, K. Van Dun, F. Schepers,

E. Davelaar, G. Stoopen, P.J. Dix and E.J. Kan

‘Delayed senescence in cauliflower

transformed with an autoregulated isopentenyl

transferase gene’ International Journal of

Plant Science, 169, pp 339-347 (2008)

O’Brien, M, C. Spillane, C. Meade and E. Mullins

‘An insight into the impact of arable farming on

Irish Biodiversity: A Scarcity of studies hinders a

rigorous assessment’ Proceedings of the Royal

Irish Academy 108B(2), pp 97-108 (2008)

O’Connell, K., P. Doran, J. Gannon and K. Ohlendieck

‘Lectin-based proteomic profiling of aged skeletal

muscle: decreased pyruvate kinase isozyme M1 exhibits

drastically increased levels of N-glycosylation’ European

Journal of Cell Biology, 87, pp 793-805 (2008)

O’Connell, K., J. Gannon, P. Doran and K. Ohlendieck

‘Reduced expression of sarcalumenin and related

Ca2+ -regulatory proteins in aged rat skeletal muscle’

Experimental Gerontology, 43, pp 958-961 (2008)

Osanya, A., R. Pellé, F. Chuma, C. Wells and N.B. Murphy

‘The African trypanosomes ADP-ribosylation

factor 1 has species-specific motif signatures

and is developmentally regulated’ Journal of Cell

and Animal Biology, 2, pp 118–128 (2008)

Perrett, S. and G.W. Jones

‘Insights into prion propagation’ Current Opinion

in Structural Biology, 18(1), pp 52-9 (2008)

Peterson, K.J., J.A. Cotton, J.G. Gehling and D. Pisani

‘The Timing of the Metazoan Radiation: Congruence

between the genetic and geological fossil records’

Philosophical Transactions of the Royal Society

of London B, 363, pp 1435-1443 (2008)

Redondo, C., M. Vouropoulou, J. Evans and J.B. Findlay

‘Identification of the retinol-binding protein

(RBP) interaction site and functional state of

RBPs for the membrane receptor’ Federation of

American Societies for Experimental Biology

Journal, 22(4), pp 1043-1054 (2008)

Rosen, H.R., D.G. Doherty, L. Madrigal-Estebas,

C. O’Farrelly and L. Golden-Mason

‘Pretransplantation CD56+ innate lymphocyte

populations associated with severity of hepatitis C virus

recurrence’ Liver Transplantation, 14(1), pp 31-40 (2008)

Schrettl, M., S. Carberry, K. Kavanagh,

H. Haas and S. Doyle

‘Selection marker for transformation of fungi’ PCT patent

application PCT/IE 2008/000091 (22 September 2008)

Schröder, M, M. Baran and A.G. Bowie

‘Viral targeting of DEAD box protein 3 reveals

its role in TBK1/IKKε-mediated IRF activation’

EMBO Journal, 27(15), pp 2147-2157 (2008)

Shannon, A.J., T. Tyson, I. Dix, J. Boyd and A.M. Burnell

‘Systemic RNAi mediated gene silencing in the

anhydrobiotic nematode Panagrolaimus superbus’

BMC Molecular Biology, 9, Article No. 58, (2008)

Xia, X., V.L. Postis, M. Rahman, G.S. Wright, P.C. Roach,

S.E. Deacon, J.C. Ingram, P.J. Henderson, J.B. Findlay,

S.E. Phillips, M.J. McPherson and S.A. Baldwin

‘Investigation of the structure and function

of a Shewanella oneidensis arsenicalresistance

family transporter’ Molecular

Membrane Biology, 8, pp 691-705 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


ceimic/chemistry

Doyle, L.M. and F. Heaney

‘Bicyclic 5-5 Systems: Five Heteroatoms 2:3

and Six Heteroatoms 3:3’

in Comprehensive Heterocyclic Chemistry III, Vol. 10,

edited by Katritzky A.R., C.A. Ramsden, E.F.V. Scriven

and RJK Taylor, Elsevier: Oxford, pp 189 – 262 (2008)

Dozova, N., C. Murray, J.G. McCaffrey,

N. Shafizade, and C. Crepin

‘Amplified Emission of Phthalocyanine in

cryogenic solids.’ Physical Chemistry Chemical

Physics 10, pp 2167-2174 (2008)

Gallagher, M.M., A.D. Rooney and J.J. Rooney

‘Variable temperature 1H NMR studies on

Grubbs catalysts.’ Journal of Organometallic

Chemistry vol. 693, pp 1252-1260, (2008)

McGinley, J., and A. Fleming

‘Synthesis of macrocycles containing tetrazole

units – potential metal complexation sites.’

J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 61, pp 1-10 (2008)

McGinley, J., B. S. Creaven, M. Deasy,

P. M. Flood and B. A. Murray

‘Novel Calixarene-Schiff Bases that bind silver(I)

ion.’ Inorg. Chem. Commun., 11, pp 1215-1220 (2008)

McGinley, J., M. F. Mahon, A. D. Rooney and J. M. D. Walsh

‘Calix[4]arene Schiff bases – potential ligands for

fluorescent studies.’ Tetrahedron, 64, 11058-11066 (2008)

Migheli, R., G. Puggioni, S. Dedola, G. Rocchitta,

G. Calia, G. Bazzu, G. Esposito, J.P. Lowry, R.D. O’Neill,

M.S. Desole, E. Miele and P.A. Serra

‘Novel integrated microdialysis-amperometric system

for in vitro detection of dopamine secreted from

PC12 cells: Design, construction, and validation’

Analytical Biochemistry, 380, pp 323-330 (2008)

O’Neill, R.D., J.P. Lowry, G. Rocchitta,

C.P. McMahon and P.A. Serra.

‘Designing sensitive and selective polymer/enzyme

composite biosensors for brain monitoring in vivo’

Trends in Analytical Chemistry, 27, pp 78-88 (2008)

Rochford, J., S. Botchway, J.J. McGarvey,

A.D. Rooney and M. T. Pryce

‘Photophysical and Electrochemical Properties of

meso-Substituted Thien-2-yl Zn(II) Porphyrins.’ Journal

of Physical Chemistry A, vol 112, pp 11611-11618, (2008)

Rowan, R., C. Moran, M. McCann and K. Kavanagh

‘Use of Galleria mellonella larvae to evaluate the in vivo

anti-fungal activity of [Ag2(mal)(phen)3].’ Biometals,

E-pub, (12 December 2008)

Stephens, J.C., R.N. Butler, J.M. Hanniffy and L.A. Burke

‘A Ceric Ammonium Nitrate N-Dearylation of N-p-

Anisylazoles Applied to Pyrazole, Triazole, Tetrazole, and

Pentazole Rings: Release of Parent Azoles. Generation

of Unstable Pentazole, HN/N5-, in Solution.’ Journal

of Organic Chemistry, 73, pp 1354-1364 (2008)

Velasco-Torrijos, T. and P. V. Murphy

‘Monosaccharides as Scaffolds for the

Synthesis of Novel Compounds’

in Glycoscience: Chemistry and Chemical Biology,

edited by Bertram O. Fraser-Reid, Kuniaki Tatsuta,

Joachim Thiem, Gregory L. Coté, Sabine Flitsch,

Yamammoto Ito, Hirosato Kondo, Shin-Ichiro Nishimura,

Biao Yu, 2nd edition, Springer, pp 995-1027 (2008)

eolaíocht Ríomhaireachta / computer science

Aleksy, M., R. Gitzel, J.F. Power and J. Waldron

‘Science of Computer Programming’

PPPJ 2006 Special Issue 70 2-3 pp 87-88 (2008)

Cao, Y., P. Cook and A. Renfrew

‘Comprehensive Vehicle Motion Analysis

Using Optical Flow Optimization Based

on Pulse-Coupled Neural Network’

In Proceedings of the 17th IFAC World

Congress, Seoul, Korea, pp 158-163 (2008)

Cao, Y., P. Cook and A. Renfrew

‘The Importance of Rear-End Vehicle Collisions

and an Effective Solution based on Optical Flow’

In Proceedings of the 13th IET International

Conference on Road Transport Information and

Control, Manchester, UK, pp 161–167 (2008)

Corcoran, P. and A.C. Winstanley

‘Using Texture to tackle the problem

of Scale in Land-Cover Classification’

In Object-based image analysis spatial concepts

for knowledge-driven remote sensing applications

– Springer Lecture Notes in Geoinformation

and Cartography, edited by Blaschke, T.,

G. Hay and S. Lang, Springer (2008)

Darakis, E., A.K. Asundi, V. Kariwala, T. Khanam,

T.J. Naughton and A. Rajendran

‘Processing of Digital Holograms for

Size Measurements of Microparticles’

In Proceedings of the Ninth International Symposium

on Laser Metrology, vol. 7155, article no. 715524 (2008)

Dowling, T. and R. Dutta

‘Secure and Efficient Group Key

Agreements for Cluster Based Networks’

Special Issue on Security in Computing of

Transactions on Computational Sciences

Journal, Springer-Verlag (2008)

Dutta, R. and R. Barua

‘Provably Secure Constant Round Contributory

Group Key Agreement in Dynamic Setting’

IEEE Transactions on Information Theory

(IEEE-IT), Vol. 54, No. 5, pp 2007-2025 (2008)

Dutta, R., A. Das, S. Emmanuel and S. Mukhopadhyay

‘Generalized Self-Healing Key Distribution

using Vector Space Access Structure’

In Proceedings of IFIP Networking 2008, LNCS

4982, pp 612-623, Springer-Verlag (2008)

Dutta, R., S. Emmanuel and S. Mukhopadhyay

‘Low Bandwidth Self-Healing Key Distribution

in Wireless Ad Hoc Network’

In Proceedings of the IEEE Asia International

Conference on Modelling and Simulation (AMS 2008),

pp 867-872, IEEE Computer Society Press (2008)

Fu, Y., R.M. Groves, B.M. Hennelly,

W. Osten and G. Pedrini

‘Dual-wavelength Image-plane Digital

Holography for Dynamic Measurement’

Optics and Lasers in Engineering (2008)

Gopinathan, U., B.M. Hennelly, D.P. Kelly,

C.P. Mc Elhinney, J.B. McDonald, D. S. Monaghan,

T.J. Naughton and J.T. Sheridan

‘A Projection System for Real World Three Dimensional

Objects using Spatial Light Modulators’

Journal of Display Technology 4 (2008)

Gopinathan, U., T.J. Naughton, J.T. Sheridan and G. Situ

‘Noninterferometric Phase Retrieval

using a Fractional Fourier System’

Journal of the Optical Society of

America A, 25 pp 108-115 (2008)

Hennessy, M. and J. F. Power

‘Analysing the Effectiveness of Rule-Coverage

as a Reduction Criterion for Test Suites

of Grammar-based Software’

Empirical Software Engineering 13 4 pp 343-368 (2008)

Keating, J.G., A. Mooney and I. Pitas

‘A Comparative Study of Chaotic and White Noise

Signals in Digital Watermarking Chaos’

Solitons and Fractals 35 pp 913-921 (2008)

Kelly, D.P., A. Grün, B. M. Hennelly and K. Unterrainer

‘Numerical Sampling Rules for Paraxial Regime Pulse

Diffraction Calculations’

Journal of the Optical Society of America

A 25 pp 2299-2308 (2008)

Kelly, D.P., B.M. Hennelly, C.P. McElhinney

and T.J. Naughton

‘A Practical Guide to Digital Holography

and Generalized Sampling’

Optics and Photonics for Information

Processing II vol. 7072 (2008)

Kelly, D.P, T. Lysaght, C. Markham and J. McDonald

‘Analysis of Sign Language Gestures using Size

Functions and Principal Component Analysis’

In Proceedings of the International Machine Vision

and Image Processing Conference pp 31-36 (2008)

Kelly, D., C. Markham and J. McDonald

‘A System for Teaching Sign Language

using Live Gesture Feedback’

In Proceedings of the IEEE International Conference

on Automatic Face and Gesture Recognition (2008)

Khanam, T., A.K. Asundi, E. Darakis, V. Kariwala,

T.J. Naughton and A. Rajendranand

‘On-line Digital Holographic Measurement of Size and

Shape of Microparticles for Crystallization Processes’

In Proceedings of the Ninth International Symposium

on Laser Metrology vol. 7155, article no. 71551K (2008)

Photon Management III, Proceedings of SPIE

vol. 6994, article no. 69940U (2008)

Lambert, J. and J.F. Power

‘Platform Independent Timing of Java

Virtual Machine Bytecode Instructions’

Electronic Notes in Theoretical Computer

Science 220 3 pp 97-113 (2008)

Lazzarini, V., T. Lysaght and J. Timoney

‘The Generation of Natural-Synthetic Spectra

by Means of Adaptive Frequency Modulation’

MIT Press/Computer Music Journal, 32, 2, pp 9-22 (2008)

Lazzarini, V., T. Lysaght and J. Timoney

‘A Modified FM Synthesis Approach to

Bandlimited Signal Generation’

In Proceedings of the 11thConference on Digital

Audio Effects (DAFX), Espoo, Finland (2008)

Lazzarini, V., T. Lysaght and J. Timoney

‘Asymmetric Methods for Adaptive FM Synthesis’

In Proceedings of the 11thConference on Digital

Audio Effects (DAFX), Espoo, Finland (2008)

Lazzarini, V., T. Lysaght and J. Timoney

‘Non-Linear Distortion Synthesis using

the Split Sideband Method with Applications

to Adaptive Signal Processing’

Journal of the Audio Engineering

Society, 56, 9 pp 684-695 (2008)

Liang, J., A.C. Winstanley and S. Yang

‘Invariant Optimal Feature Selection: A Distance

Discriminant and Feature Ranking Based Solution’

Pattern Recognition 41 5 pp 1429-1439 (2008)

Maguire, P., A.W. Cater and R. Maguire

‘A Computational Model of Conceptual Combination’

In Proceedings of the Thirtieth Conference of the

Cognitive Science Society, edited by Love, B.C.,

K. McRae and V. M. Sloutsky, Erlbaum (2008)

Maguire, P., A.W. Cater and R. Maguire

‘Factors Iinfluencing the Iinterpretation

of Noun-Noun Compounds’

In Proceedings of the Thirtieth Conference of the

Cognitive Science Society, edited by Love, B.C.,

K. McRae and V. M. Sloutsky, Erlbaum (2008)

Matthews, F., C. Markham, B.A. Pearlmutter,

C. Soraghan and T. Ward

‘Software Platform for Rapid Prototyping

of NIRS Brain Computer Interfacing Techniques’

In Proceedings of the 30th Annual International

IEEE EMBS Conference (2008)

and

In Proceedings of the International Machine Vision

and Image Processing Conference pp 31-36 (2008)

Matthews, F., C. Markham, B.A. Pearlmutter,

C. Soraghan and T.E. Ward

‘Hemodynamics for Brain-Computer Interfaces’

IEEE Signal Processing Magazine 25(1), pp 87-94 (2008)

Mayordomo, E., P. Moser, A. Pilar and S. Perifel

‘Pushdown Compression’

In Proceedings of the 25th Annual

Symposium on Theoretical Aspects of

Computer Science pp 39–48 (2008)

Molony, K.M., B.M. Hennelly, C.P. McElhinney

and T.J. Naughton

‘Segmentation of Three-dimensional

Scenes encoded in Digital Holograms’

Optics and Photonics for Information

Processing II vol. 7072 (2008)

Molony, K.M., J. Maycock, J.B. McDonald,

C.P. McElhinney and T.J. Naughton

‘A Comparison of Wavelet Analysis

Techniques in Digital Holograms’

Photon Management III, Proceedings of SPIE

vol. 6994, article no. 699412 (2008)

Monaghan, D.S., U. Gopinathan,

T. J. Naughton, J. T. Sheridan and G. Situ

‘Cost Function Statistical Analysis

in Double Random Phase Encoding’

Optics and Photonics for Information

Processing II vol. 7072 (2008)

Monaghan, D.S., U. Gopinathan, T.J. Naughton,

G. Situ and J.T. Sheridan

‘Role of Phase Keys in the Double Random Phase

Encoding Technique: an Error Analysis’

Applied Optics 47 pp 3808-3816 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


Moser, P.

‘Baire Categories on Small Complexity Classes and

Meager-Ccomeager Laws’ Journal of Information

and Computation 206(1) pp 15-33 (2008)

‘On Generic Density and Small Span Theorem’

Journal of Information and Computation

206(1) pp 1-14 (2008)

‘A General Notion of Useful Information’

In Proceedings of Complexity of Simple Programs

2008, CSP 2008 pp 215–224 (2008)

‘Martingale Families and Dimension in P’

Journal of Theoretical Computer Science pp 46-61 (2008)

‘Resource-bounded Measure on Probabilistic Classes’

Information Processing Letters pp 241-245 (2008)

‘On the Convergence of Fourier Series

of Computable Lebesgue Integrable Functions’

Electronic Notes in Theoretical Computer

Science 202 pp 13-18 (2008)

McElhinney, C.P., B.M. Hennelly and T.J. Naughton

‘Extended Focused Imaging for Digital Holograms

of Macroscopic Three-dimensional Objects’

Applied Optics 47 pp 71-79 (2008)

McElhinney, C.P., B.M. Hennelly and T.J. Naughton

‘Twin-image Reduction in Inline Digital Holography using

an Object Segmentation Heuristic (Invited Paper)’

In Euro American Workshop in Information

Optics, Institute of Physics, London (2008)

McElhinney, C.P., B.M. Hennelly and T.J. Naughton

‘Focused Image Creation Algorithms for Digital

Holograms of Macroscopic Three-dimensional Objects’

OSA Digital Holography and Three-Dimensional

Imaging, paper DTuA5, OSA (2008)

McElhinney, C.P., L. Ahrenberg,

B.M. Hennelly and T.J. Naughton

‘Removing the Twin Image in Digital Holography

by Segmented Filtering of In-focus Twin Image’

Optics and Photonics for Information

Processing II vol. 7072 (2008)

McElhinney, C.P., B.M. Hennelly,

J. McDonald and T.J. Naughton

‘Segmentation of Macroscopic Object Digital Holographic

Reconstructions using Extracted Depth Information’

Optical and Digital Image Processing, Proceedings

of SPIE vol. 7000, article no. 700003 (2008)

McLoughlin, S., C. Deegan, C. Fitzgerald,

C. Markham and C. Mulvihill

‘Mobile Mapping for the Automated

Analysis of Road Signage and Delineation’

Intelligent Transport. Systems 2(1), pp 61-73 (2008)

McQuillan, J.A. and J. F. Power

‘A Metamodel for the Measurement of

Object-Oriented Systems: An Analysis using Alloy’

In Proceedings of the IEEE International

Conference on Software Testing Verification

and Validation, pp 288-297 (2008)

Naughton, T.J., T. Dowling and B. M. Hennelly

‘Introducing Secure Modes of

Operation for Optical Encryption’

Journal of the Optical Society of America

A 25 pp 2608-2617 (2008)

Nishchal, N.K. and T.J. Naughton

‘Three-dimensional Optical Image Encryption

using Fractional Fourier Transform’

In Proceedings of PHOTONICS 2008—International

Conference on Fiber Optics and Photonics,

Institute of Optics, New Delhi (2008)

O’Donoghue, D.P. and A. FitzGerald

‘Genetic Repair for Optimization under

Constraints Inspired by Arabidopsis thaliana’

Parallel Problem Solving from Nature, LNCS

5199, pp 399-408, Springer (2008

O’Grady, P.D. and B.A. Pearlmutter

‘Discovering Speech Phones Using Convolutive

Non-negative Matrix Factorisation with

a Sparseness Constraint’

Neurocomputing (2008)

Page, A.J., T.M. Keane and T.J. Naughton

‘Scheduling in a Dynamic Heterogeneous Distributed

System using Estimation Error’ Journal of Parallel

and Distributed Computing, 68 pp 1452-1462 (2008)

Page, A.J., L. Ahrenberg and T.J. Naughton

‘Low Memory Distributed Reconstruction

of Large Digital Holograms’

Optics Express 16 pp 1990-1995 (2008)

Pearlmutter, B.A. and C. J. Houghton

‘A New Hypothesis for Sleep: Tuning for Criticality’

Neural Computation (2008)

Pearlmutter, B.A. and J. M. Siskind

‘Using Programming Language Theory

to make AD Sound and Efficient’

In Proceedings of the 5th International Conference

on Automatic Differentiation, pp 79-90 (2008)

Pearlmutter, B.A. and J. M. Siskind

‘Reverse-Mode AD in a Functional Framework:

Lambda the Ultimate Backpropagator’

TOPLAS 30(2) pp 1-36 (2008)

Radach, R., L. Huestegge and R. Reilly

‘The Role of Global top-down Factors in local

Eye-Movement Control in Reading’ Psychological

Research 72 pp 675-688 (2008)

Reilly, J. and J. McDonald

‘Modelling the Manifold of Facial

Expression using Texture’

In Proceedings of The International Machine Vision

and Image Processing Conference pp 63-68 (2008)

Reilly, J., J. Ghent and J. McDonald

‘Modelling, Classification and

Synthesis of Facial Expressions’

Affective Computing: Emotion Modelling, Synthesis

and Recognition, 23-3 pp 107-132 (2008)

Reilly, J. and J. McDonald

‘Estimation of the Dynamics of Facial Expression

using a Three-Level Model of Intensity’

In Proceedings of IEEE Conference on Automatic

Face and Gesture Recognition (2008)

Soraghan, C., C. Markham, F. Matthews and T.E. Ward

‘Optical Safety Assessment of a Near-Infrared

Brain-Computer Interface’

In Proceedings of the IEE Irish Signals

and Systems Conference (2008)

Soraghan, C., C. Markham, F. Matthews,

R. O’Neill, B. A. Pearlmutter and T.E. Ward

‘A 12-Channel Real-Time Near-Infrared Spectroscopy

Instrument for Brain-Computer Interface Applications’

In Proceedings of the 31st Annual International

IEEE EMBS Conference (2008)

Situ, G., D.S. Monaghan, T.J. Naughton,

W. Osten, G. Pedrini and J.T. Sheridan

‘Collision in Double Random Phase Encoding’

Optics Communications 281 pp 5122-5125 (2008)

Timoney, J., S. Brown and D.Ye

‘Experiences in Software Testing Education: Some

Observations from an International Cooperation’

In Proceedings of the International

Workshop on Computer System Education

and Innovation (IWCSEI) (2008)

Winstanley, A.C.

Editor

‘Special Issue: Selected papers from GISRUK 2007’

Computers, Environment and Urban

Systems 32 pp 47-328 (2008)

Winstanley, A.C. and P. Mooney

‘Representations of Environmental

Data in Web-Based GIS’

In Representing, Modeling and Visualizing the Natural

Environment: Innovations in GIS 13, edited by Aplin, P., G.L.

Harvey, N. J. Mount and G. Priestnall, CRC Press (2008)

Woods D. and T. J. Naughton

‘Optical computing (Invited Paper)’

In Proceedings of the International Workshop

on Physics and Computation, CDMTCS Research

Report Series vol. 327, pp 307-330 (2008)

Zheng, J., A. S. Fotheringham,

A.C. Winstanley and Lei Yan

‘Economical LBS for Public Transport: Real-time

Monitoring and Dynamic Scheduling Service’

In Proceedinsg of WMCS 2008 workshop of GPC

2008, pp 184-188, IEEE Computer Society (2008)

Zheng, J., Y. Lei and L. Yuefeng

‘Push Dynamic Location-based Services:

Real-Time Traffic Information Organization

and Services Realization based on J2ME/J2EE’

Computer Engineering and Applications

44 1 pp 186-189 (2008)

Zheng, J., A. Abuliz, J. Ding, J. Tao and H. Xiang

‘Pedestrian Navigation Data Modelling

for Hybrid Travel Patterns’

SPIE Proceedings of Geoinformatics (2008)

Innealtóireacht leictreonach/electronic engineering

Bacelli, G., J.C. Gilloteaux and J.V. Ringwood

‘State space model of a hydraulic power take

off unit for wave energy conversion employing

bondgraphs’, Proceedings - World Renewable

Energy Conference, Glasgow (July 2008)

Behan, J., D. Prendergast, B. Quigley and L. Walsh

‘Determining the Relationship between Sleep

and Social Activity in Community Dwelling Older

Individuals’ ISG 2008, pp 024-029 (2008)

Behan, J., D. Prendergast, L. Walsh and B.Quigley

‘Social Rhythms and Nocturnal Routines in Community

Dwelling Older Adults’

6th International Conference on Smart Homes

and Health Telematics (ICOST2008), Iowa State

University, USA, 28 June-2 July 2008, pp 73-80 (2008)

Behan, J., D. Prendergast, L. Walsh and B. Quigley

‘Social Rhythms and Nocturnal Routines

in Community Dwelling Older Adults.’

To appear in International Journal of Assistive

Robotics and Mechatronics (IJARM), special

edition entitled ‘Ambient Intelligence in Smart

Homes: Eldercare with Interventions and Activity

Modeling, Reasoning and Recognition’ (2008)

Beibei M., S. McLoone and J.V. Ringwood

‘Selecting Signature Variables from Optical Emission

Spectroscopy Data Using Sparse Principal Component

Analysis’ Proceedings - IEEE International Workshop

on Data Mining and Artificial Intelligence (DMAI

2008), Khulna, Bangladesh (December 2008)

Brown, C., J. Kee, G.W. Irwin, S.F. McLoone and P. Hung

‘Identification applied to dual sensor transient

temperature measurement’

CD Rom Proceedings of UKACC International

Control Conference, ISBN 978-0-9556152-

1-4, Manchester, UK (2008)

Cahill, N. and R. Lawlor

‘A novel approach to mixed phase room impulse response

inversion for speech dereverberation’

IEEE International Conference on Acoustics,

Speech and Signal Processing (ICASSP) (2008)

Cahill, N. and R. Lawlor

‘A novel approach to acoustic echo cancellation’

European Signal Processing Conf. (EUSIPCO-08) (2008)

Cahill, N. and R. Lawlor

‘An approach to Doubletalk Detection based on Non-

Negative Matrix Factorisation’

IEEE International Symposium on Signal Processing

and Information Technology (IEEE ISSPIT-08) (2008)

Campbell, N., C. Murphy, B. Caufield,

T. Ward and C. Deegan

‘Characterisation of the Hoffmann Reflex

using Mechanomyography’

XVIIth Congress of the International Society

of Electrophysiology and Kinesiology (2008)

Dormer, C., T. E. Ward and S. Mc Loone

‘Towards Enhanced Biofeedback Mechanisms

for Upper Limb Rehabilitation in Stroke’

6th European Symposium on Biomedical Engineering,

19-21 June 2008, Crete, Greece (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Dormer C., T. Ward and S. McLoone

‘Augmentation of Stroke Rehabilitation through the

Application of Wearable Sensors’, Intel European

Research and Innovation Conference, Leixlip, Ireland

(10-12 September 2008) (abstract/poster)

Fusco, F. and J.V. Ringwood

‘Linear models for short-term wave forecasting’,

Proceedings – World Renewable Energy

Conference, Glasgow (July 2008)

Fitzgerald, D., D. Kelly, T. Ward,

C. Markham and B. Caulfield

‘Usability Evaluation of E-Motion:

A Virtual Rehabilitation System Designed to

Demonstrate, Instruct and Monitor a Therapeutic

Exercise Programme’

Proceedings of Virtual Rehabilitation 2008,

25 – 27 August, Vancouver, Canada (2008)

Gilloteaux, J.C, G. Bacelli and J.V. Ringwood

‘A nonlinear potential model to predict large

amplitude motions: Application to a multi-body wave

energy converter’, Proceedings - World Renewable

Energy Conference, Glasgow (July 2008)

Hayes, B. and J.V. Ringwood

‘Student authentication for oral assessment

in distance learning programs’, IEEE

Transactions on Learning Technologies, Vol.1,

No.3, pp 165-175 (July-September 2008)

Hung, C.F., S. McLoone, G.W. Irwin, R. Kee and C. Brown

‘In Situ Two-Thermocouple Sensor Characterisation

using Cross-Relation Blind Deconvolution with Signal

Conditioning for Improved Robustness’, Lecture Notes

in Electrical Engineering: Informatics in Control,

Automation and Robotics (Filipe, J.B.; Ferrier, Jean-Louis;

Andrade-Cetto, Juan (Eds.)), Vol.24, Sept. pp

273-286. ISBN: 978-3-540-85639-9. (2008)

Hung, P, S. McLoone, G.W.Irwin, R. Kee and C. Brown

‘In situ two-thermocouple sensor characterisation

using cross-relation blind deconvolution with signal

conditioning for improved robustness’

Lecture Notes in Electrical Engineering,Vol. 24,

Informatics in Control, Automation and Robotics,

J Filipe, J-L Ferrier, J Andrade-Cetto (eds), pp 273-286,

Springer, Berlin, Germany, ISBN 978-3-540-85640-5,

DOI 10.1007/978-3-540-85640-5-21. (2008)

Hung, P, S. McLoone, R. Kee and G.W. Irwin

‘Sliding window methods for two-thermocouple

sensor characterisation’

Trans. Inst. Measurement and Control, December

2008, Vol. 30, No. 5, pp 349-370 (2008)

Kelly, D., S. McLoone and T. Dishongh

‘Experimental evaluation of a single access point

bluetooth localisation system’

Proceedings – IET Irish Signals and Systems Conference

2008, Galway, Ireland, 18-19 June 2008, pp 254-259 (2008)

Kelly, D., S. McLoone and T. Dishongh

‘Minimal Infrastructure Location Tracking for Context

Sensitive Medication Prompting’

Intel European Research and Innovation

Conference, Leixlip, Ireland, 10-12 September 2008,

(abstract/poster: best poster award) (2008)

Kelly, D., S. McLoone and T. Dishongh

‘Single access point localisation for use in context

sensitive medication prompting’

6th International Conference on Smart Homes

and Health Telematics (ICOST2008), Iowa State

University, USA, 28 June-2 July 2008, (2008)

Kelly, D., S. McLoone and T. Dishongh

‘Single access point localisation

for wearable wireless sensors’

Proceedings of the 30th Annual International

Conference of the IEEE Engineering in Medicine

and Biology Society (EMBC08), Vancouver, Canada,

20-24 August 2008, pp 4443-4446 (2008)

Kelly, D., S. McLoone and T. Dishongh

‘A bluetooth-based minimum infrastructure

home localisation system’

IEEE International Symposium on Wireless

Communication Systems (ISWCS2008), Reykjavik,

Iceland, 22-24 October 2008. pp 638-642 (2008)

Kelly, D., S. McLoone, T. Dishongh,

M. McGrath and J. Behan

‘Single access point location tracking

for in-home health monitoring’

5th Workshop on Positioning, Navigation

and Communication (WPNC2008), Hannover,

Germany, 27 March 2008, pp 23-29(2008)

Khadir, M.T. and J.V. Ringwood

‘Stability of First Order Predictive Functional Controllers:

Extension to Handle Higher Order Internal Models’,

International Journal of Applied Mathematics and

Computer Science, Vol.18, No.2, pp 229-239 (2008)

Lynn, S., J.V. Ringwood and J.I. Del Valle Gamboa

‘State Estimation for the VASIMR Plasma Engine’,

Proc. Irish Signals and Systems Conf., Galway (2008)

Ma, B., S. McLoone and J. V.Ringwood

‘Selecting Signature Optical Emission Spectroscopy

Variables Using Sparse Principal Component Analysis’

IEEE International Workshop on Data Mining

and Artificial Intelligence (DMAI 2008),

Khulna, Bangladesh (December 2008)

Mai, W., C. Tweed, P. Hung, S. McLoone and R. Farrell

‘A Practical Perspective on Building Identification

from Low-Resolution Mobile Images’, in Handbook of

Research on Mobile Multimedia, 2nd Edition, Chapter

XXIV, edited by I. K. Ibrahim, IGI Publishing, PA, USA, ISBN

978-1-60566-046-2, pp 329-346, (September 2008)

Marshall, D., D. Roberts, S. McLoone,

D. Delaney, T.Ward, and R. Aspin

‘Bounding inconsistency using a novel threshold metric

for dead reckoning update packet generation’

Simulation: Transactions of the Society

for Modeling and Simulation International,

May 2008, 84(5), pp 239-256 (2008)

Matthews, F., C. Soraghan, T. E. Ward,

C. Markham and B. A. Pearlmutter

‘Software Platform for Rapid Prototyping

of NIRS Brain Computer Interfacing Techniques’

Proceedings of the 30th Annual International Conference

of the IEEE Engineering in Medicine and Biology

Society, August 20-24, Vancouver, BA, Canada (2008)

Matthews, F., B.A. Pearlmutter,

T.E. Ward, C. Soraghan and C. Markham

‘Hemodynamics for Brain-Computer Interfaces’

IEEE Signal Processing Magazine, 25(1), pp 87-94 (2008)

Milosavljevic, V., A. R. Ellingboe,

C. Gaman and J.V. Ringwood

‘Real-time Plasma controlled chemistry in a twofrequency,

confined plasma etcher’, Journal of Applied

Physics, Vol.103, pp 083302.1 – 083302.10 (2008)

Milosavljevic, V., A.R. Ellingboe,

C. Gaman and J.V. Ringwood

‘Model based real-time plasma control’, 37th

IOP Conference, London (1–4 April 2008)

Milosavljevic, G., E. Ragnoli, S. Daniels,

N. Macgearailt, S. McLoone and J. V. Ringwood

‘Plasma diagnostics through five prominent

oxygen triplets’, Proc. 61st Gaseous Electronics

Conference, Dallas, TX (October 2008)

McLoone, N., R. F. Donnelly, M. Walsh, O. M. Dolan,

S. McLoone, K. McKenna and P. A. McCarron

‘Aminolaevulinic acid diffusion characteristics in

‘in vitro’ normal human skin and actinic keratosis:

Implications for topical photodynamic therapy’,

Photodermatology, Photoimmunology and

Photomedicine, Vol. 24, No.4, pp 183-190 (August 2008)

McLoone, S.F., P. Hung, G.W. Irwin and R. Kee

‘Difference equation sensor characterization algorithms

for two-thermocouple probes’

Transactions Institute of Measurement

and Control, vol. 30, no. 2, pp 173-199, DOI

10.1177/0142331208092148. (2008)

McLoone, S.F., P. Hung, G. Irwin and R. Kee

‘On the Stability and Biasedness of the Cross-Relation

Blind Thermocouple Characterisation Method’

17th IFAC World Congress, 6-11 July 2008,

Seoul, Korea, pp 15750-15755 (2008)

McLoone, N., R. F. Donnelly, M. Walsh, O. M. Dolan,

S. McLoone, K. McKenna and P. A. McCarron

‘Aminolaevulinic acid diffusion characteristics

in ‘in vitro’ normal human skin and actinic keratosis:

Implications for topical photodynamic therapy’

Photodermatology Photoimmunology and

Photomedicine, Vol. 24, pp 182-190, 2008 (2008)

Murphy, C., N. Campbell, C. Brian, T. Ward and C. Deegan

‘Micro Electromechanical Systems-based Sensor for

Mechanomyography’

19th international conference BIOSIGNAL

2008, Brno, Czech Republic (2008)

O’Catháin, M., B. Leira, J.V. Ringwood and JC. Gilloteaux

‘Modelling of multibody marine systems with

application to wave-energy devices’, Ocean

Engineering, Vol.35, pp 1381-1387 (2008)

Ragnoli, E., S. McLoone,

J. V. Ringwood and N. MacGearailt

‘Matrix Factorisation Techniques

for Endpoint Detection in Plasma Etching’

19th IEEE/SEMI Advanced Semiconductor

Manufacturing Conference, Boston,

Massachusetts (May 2008)

Ragnoli, E., S. McLoone,

J. V. Ringwood and N. MacGearailt

‘Matrix Factorisation Techniques for Endpoint Detection

in Plasma Etching, Proc. 19th Annual IEEE/SEMI

Advanced Semiconductor Manufacturing Conference

(ASMC), Cambridge, Massachusetts, USA (May 2008)

Ragnoli, E., S. McLoone,

J.V. Ringwood and N. MacGearailt

‘Comparison of NMF and Kernel NMF in

applications to OES plasma etching datasets’, Intel

European Research and Innovation Conference,

Leixlip, Ireland (10-12 September 2008)

Ribes-Gomez, E., S. McLoone and G.W. Irwin

‘A Taxonomy for Wavelet Neural Networks

Applied to Nonlinear Modelling’

International Journal of Systems Science, June

2008, Vol. 39, No.6, pp 607-627 (2008)

Soraghan, C., F. Matthews, C. Markham,

B. A. Pearlmutter, R. O’Neill and T. E. Ward

‘A 12-Channel, Real-time Near-infrared Spectroscopy

Instrument for Brain-Computer Interface Applications’

Proceedings of the 30th Annual International Conference

of the IEEE Engineering in Medicine and Biology

Society, August 20-24, Vancouver, BA, Canada (2008)

Soraghan, C., T. E. Ward, F. Matthews and C. Markham

‘Optical Safety Assessment of a Near-Infrared

Brain-Computer Interface’

Proceedings of the IEE Irish Signals and Systems

Conference 2008, Galway (18–19 June 2008)

Walsh, L., S. McLoone, J. Behan and T. Dishongh

‘The Deployment of a Non-Intrusive Alternative

to Sleep/WakeWrist Actigraphy in a Home-Based

Study of the Elderly’

Proceedings of the 30th Annual International Conference

of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

(EMBC08) Vancouver, Canada (20-24 August 2008)

Walsh, L., S. McLoone, J. Behan and T. Dishongh

‘Deployable Home-Based Sleep Monitoring’

6th International Conference on Smart Homes

and Health Telematics (ICOST2008), Iowa State

University, USA (28 June-2 July 2008)

Walsh, L., S. McLoone, J. Behan and T. Dishongh

‘Intel conference, Deployable Non-Intrusive

Actigraphic Sleep Monitoring (Poster)’

Intel European Research and Innovation Conference,

Leixlip, Ireland (10-12 September 2008)

Wolf, C., S. McLoone and M. Bongards

‘Biogas plant optimization using Genetic

Algorithms and Particle Swarm Optimization’

Proc. IET Irish Signals and Systems

Conference 2008, Galway (2008)

Zhang, X., T. E. Ward and S. McLoone

‘Towards an Information Model of Consistency

Maintenance in Distributed Interactive Applications’

International Journal of Computer Games

Technology, Volume 2008, Article ID 371872,

10 pp doi:10.1155/2008/371872 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Fisic thurgnamhach / experimental Physics

Ade, P., J. Bock, M. Bowden, M. L. Brown, G. Cahill,

J. E. Carlstrom, P. G. Castro, S. Church, T. Culverhouse,

R. Friedman, K. Ganga, W. K. Gear, J. Hinderks, J. Kovac,

A.E. Lange, E. Leitch, S. J. Melhuish, J. A. Murphy,

A. Orlando, R. Schwarz, C. O’Sullivan, L. Piccirillo,

C. Pryke, N. Rajguru, B. Rusholme, A. N. Taylor, K.L.

Thompson, E. Y. S. Wu, M. Zemcov and

QUaD Collaboration,

‘First season QUaD CMB temperature and

polarization power spectra’, The Astrophysical

Journal, Vol. 674, 1, pp 22-28 (2008)

Barrett G. and P. J. M. van der Burgt

‘A new apparatus for the study of electron impact

fragmentation of molecular clusters’, Journal of

Physics: Conference Series 101, 012008-1-8 (2008)

Curran G. S., M. L. Gradziel, C. O’Sullivan, J. A. Murphy,

A. Korotkov, S. Malu, P. Timbie and G. Tucker

‘Modelling the quasi-optical performance of CMB

astronomical Interferometers’, Millimeter and

Submillimeter Detectors and Instrumentation

for Astronomy IV, edited by W. D. Duncan,

W.S. Holland, S. Withington & J. Zmuidzinas,

Proceedings of SPIE, Vol. 7020, 7020-20 (2008)

Cawley M.F., P.A. Mooney and P. O’Connor

‘Asymmetrical heat transfer through composites

of water and aqueous solutions in the presence

of the density maximum’, International Journal of

Heat and Mass Transfer, 51, 224-236 (2008)

de Graauw, T., N Whyborn, F Helmich,

P Dieleman et al (including J. A. Murphy)

‘The Herschel-Heterodyne Instrument for the Far-

Infrared (HIFI): Instrument and Pre-launch Testing,’

in Space Telescopes and Instrumentation I: Optical,

Infrared, and Millimeter Wave, edited by J M.

Oschmann Jr., M. W. M.de Graauw, H. A. MacEwen,

Proceedings of SPIE Vol. 7010. 701004 (2008)

Finn T., N. Trappe, J. A. Murphy and S. Withington

‘The Gaussian Beam Mode Analysis of off axis

aberrations in long wavelength systems’ Infrared

Physics & Technology 51: 351-359 (2008)

Finn T., N. Trappe and J.A. Murphy

‘The Gaussian Beam Mode Analysis of reflection

and transmission in Multi-Layer Dielectrics’,

Optical Society of America A 25: 80-89 (2008)

García E., J.A. Murphy, E. de Lera and D. Segovia

‘Analysis of the Left-Handed Corrugated

Circular Waveguide’, IET Microwaves, Antennas

& Propagation, Vol. 2 , pp 659-667 (2008)

O’Sullivan, C., G. Cahill, J. A. ,Murphy, W.K. Gear,

J. Harris, P.A.R. Ade, S.E. Church, K.L. Thompson,

C. Pryke, J. Bock, M. Bowden, M.L. Brown, J.E. Carlstrom,

P.G. Castro, T. Culverhouse, R.B. Friedman, K.M. Ganga,

V. Haynes, J.R. Hinderks, J. Kovak, A.E. Lange, E.M. Leitch,

O.E. Mallie, S.J. Melhuish, A. Orlando, L. Piccirillo,

G. Pisano, N. Rajguru, B.A. Rusholme, R. Schwarz,

A.N. Taylor, E.Y.S. Wu and M. Zemcov

‘The Quasi-Optical Design of the QUaD Telescope’,

Infrared Physics & Technology 51, pp 277-286 (2008)

May, R., J. A. Murphy, C. O’Sullivan,

M. Gradziel and N. Trappe

‘Gaussian Beam Mode Analysis of phase gratings’

in Terahertz Technology and Applications,

edited by Kurt J. Linden, Laurence P. Sadwick,

Proceedings of SPIE, Vol. 6893, 6893-0G (2008)

Mulligan F. J. and R. P. Lowe

‘OH-equivalent temperatures derived from ACE-FTS

and SABER temperature profiles - a comparison

with OH*(3-1) temperatures from Maynooth (53.2

N, 6.4 W)’, Ann. Geophys., 26, pp 795-811 (2008)

Murphy J.A., M. L. Gradziel, C. O’Sullivan,

T. Peacocke, N. Trappe, D. R. White and S. Withington

‘Optical modelling for millimeter and submillimeter-wave

systems’ in Millimeter and Submillimeter Detectors

and Instrumentation for Astronomy IV, edited by W. D.

Duncan, W.S. Holland, S. Withington & J. Zmuidzinas,

Proceedings of SPIE, Vol. 7020, 7020-0W (2008)

Peacocke, T. and A. Koch

‘Pipeline processing for stochastic studies of

telescope performance influenced by thermo-elastic

deformation’ in Terahertz Technology and Applications,

edited by Kurt J. Linden, Laurence P. Sadwick,

Proceedings of SPIE, Vol. 6893, pp 6893-0E (2008)

Tucker, G.S., A.L. Korotkov, A. C. Gault, P. O. Hyland,

S. Malu, P.T. Timbie, E. F. Bunn, B. G. Keating, E. Bierman,

C. O’Sullivan, P. A. R. Ade and L. Piccirillo

‘The Millimeter-wave Bolometric Interferometer

(MBI)’, in Millimeter and Submillimeter Detectors and

instrumentation for Astronomy IV, edited by W. D.

Duncan, W.S. Holland, S. Withington & J. Zmuidzinas,

Proceedings of SPIE, Vol. 7020, 7020-1M (2008)

Whale, M., M. Candotti, N. Trappe,

J. A. Murphy, A. Baryshev and V. Belitsky

‘Analysis of two ALMA front end receiver

channels using physical optics’, in Terahertz

Technology and Applications, edited by Kurt

J. Linden, Laurence P. Sadwick, Proceedings

of SPIE, Vol. 6893, pp 6893-0D (2008)

Whale, M., N. Trappe and A. Baryshev

‘Physical optics Analysis of the ALMA

Band 5 Front End Optics’,

Proceedings of the 19th International

Symposium on Space Terahertz Technology,

pp 368-372 (Groningen 2008)

Instituid hamilton/hamilton Institute

Akar, M. and R. Shorten

‘Distributed synchronisation algorithms for

communication networks’ IEEE Transactions on

Automatic Control, 53(1) pp 389-393 (2008)

Badarla, V., D.J. Leith, D. Malone

‘Implementing TCP Flow-Level Fairness Using

802.11e in a Multi-Radio Mesh Testbed’ IEEE

Communications Letters, 12:4, pp 262-265 (2008)

Chen, J., S. Hara, L. Qiu and R.H. Middleton

‘Best Achievable Tracking Performance in Sampled-

Data Systems via LTI Controllers’ IEEE Transaction on

Automatic Control, V53, N11, pp 2467-2479 (2008)

Deuflhard,P., W. Huisinga, T. Jahnke and M. Wulkow

‘Adaptive discrete Galerkin methods applied

to the chemical master equation’ SIAM J.

Sci. Comput. 30, pp 2990-3011 (2008)

Duffy, K., N. Connell and A. Sapozhnikov

‘Complexity analysis of a decentralised graph

colouring algorithm’ Information Processing

Letters, 107:2, pp 60-63 (2008)

Duffy, K. and D. Malone

‘Logarithmic asymptotics for a single-server processing

distinguishable sources’ Mathematical Methods of

Operations Research, 68(3), pp 509-537 (2008)

Duffy, K. and A. Sapozhnikov

‘The Large Deviation Principle for the on/off

Weibull sojourn process’ Journal of Applied

Probability, 45:1, pp 107-117 (2008)

Jahnke, T. and W. Huisinga

‘A dynamical low-rank approach to the chemical master

equation’ Bull Math. Biol. 70, pp 2283-2302 (2008)

King, C., R. Shorten, F. Wirth and M. Akar

‘Growth conditions for the global stability of high

speed communication networks’ IEEE Transactions

on Automatic Control, 53(7), pp 1770-1774 (2008)

Leith, D.J., R. Shorten, G. McCullagh, L. Dunn, F. Baker

‘Making Available Base-RTT for Use in Congestion

Control Applications’ IEEE Comminications

Letters, Vol 12(6), pp 429-431 (2008)

Li, T. and D. Leith

‘Buffer Sizing for TCP Flows in 802.11e WLANs’ IEEE

Communications Letters, Vol 12(3), pp 216-218 (2008)

Lezana, P., J. Rodríguez and D.Oyarzun

‘Cascaded multilevel inverter with regeneration capability

and reduced number of switches’ IEEE Transactions

on Industrial Electronics, 55, pp 1059-1066 (2008)

Miller, D. and R.H. Middleton

‘On Limitations to the Achievable Path

Following Performance for Linear Multivariable

Plants’ IEEE Transactions on Automatic

Control, V53, N11, pp 2586-2601 (2008)

Murray-Smith, R. and S. Strachan

‘Rotational Dynamics for Design of Bidirectional

Feedback during Manual Interaction’ Fun and Games,

Second International Conference, Markopoulos,

P. Ruyter, B.D. Ijsselsteijn, W. Rowland, D. (Eds.), Lecture

Notes in Computer Science, Vol. 5294, pp 1-10 (2008)

Paul, P., D. Kalamatianos, H. Duessmann and H. Huber

‘Automatic quality assessment for fluorescence

microscopy images’ BioInformatics and

BioEngineering 2008, 8th IEEE International

Conference on, BIBE 2008, pp 1-6 (2008)

Rogers, A., R. Shorten and D. Heffernan

‘A novel matrix approach for controlling the

invariant densities of chaotic maps’ Chaos,

Fractals and Solitons, 35(1), pp 161-175 (2008)

Rogers, A., R. Shorten and D. Heffernan

‘Synthesis of piecewise linear chaotic maps’

International Journal of Bifurcation and

Chaos, 18(8), pp 2169-2189 (2008)

Rojas,A.J., J.H. Braslavsky and R.H. Middleton

‘Channel Signal-to-Noise Ratio Constrained Feedback

Control: Performance and Robustness’ IET Control

Theory and Applications, V2, N7, pp 595-605 (2008)

Shorten, R., E. Zeheb, K. Wulff and P. Curran

‘A note on the positive realness of transfer

function matrices*’ IEEE Transactions on

Automatic Control, 53(5), pp 1258-1261 (2008)

Shorten, R., O. Mason and C.King

‘An alternative proof of the BBP result on

diagonal stability’ Linear Algebra and its

Applications, 430(1), pp 34-40 (2008)

Solmaz, S., R. Shorten, K. Wulff and F. Cairbre

‘A design methodology for switched discrete time linear

systems with applications to automotive roll dynamics

control’ Automatica, Vol. 44, No. 9 (September 2008)

Solmaz, S., O. Mason and R. Shorten

‘Switching Stability of Automotive Roll Dynamics

Subject to Interval Uncertainty’ Proceedings in Applied

Mathematics and Mechanics, 8 (1), pp 10921-10922 (2008)

Solmaz S., M. Corless and R. Shorten

‘Padé approximations of eAh and preservation

of quadratic Lyapunov functions’ Proceedings

in Applied Mathematics and Mechanics,

8 (1), pp 10807-10808 (2008)

Solmaz S., M. Akar, R. Shorten and J. Kalkkuhl

‘Realtime Multiple-Model Estimation of Center of

Gravity Position in Automotive Vehicles’ Vehicle

System Dynamics, 46(9), pp 763-788 (2008)

Solmaz S., M. Akar and R. Shorten

‘Adaptive Rollover Prevention for Automotive

Vehicles with Differential Braking’ Proceedings of the

17th World Congress, The International Federation

of Automatic Control, pp 4695-4700 (2008)

Solmaz S., M. Akar and R. Shorten

‘Center of Gravity Estimation and Rollover

Prevention Using Multiple Models and Controllers’

Proceedings of the 14th Yale workshop on adaptive

and learning systems, pp 177-183 (2008)

Sreenath, S.N., K-H. Cho and P. Wellstead

‘Modelling the dynamics of signalling pathways’

Essays in Biochemistry: Systems Biology, volume

357 of Lecture Notes in Control and Information

Sciences, edited by O. Wolkenhauer, P. Wellstead

and K-H Cho, Portland Press, pp 1–15 (2008)

Subramanian, V.G., K.R. Duffy, M. L. Turner

and P. D. Hodgkin

‘Determining the expected variability of immune

responses using the Cyton Model’ Journal of

Mathematical Biology, 56 (6), pp 861-892 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Verwoerd, M.

‘l1-Optimal Robust Iterative Learning Controller

Design’ Proc. American Control Conference 2008,

11-13 June, Seattle, USA pp 3881—3886 (2008)

Verwoerd, M. and O. Mason

‘Global phase-locking in finite populations of

phase-coupled oscillators’ SIAM Journal of Applied

Dynamical Systems, 7 (1), pp 134–160 (2008)

Villegas, C., M. Corless, M. Readman,

R. Shorten and S. Solmaz

‘Decentralised Control Design of Lateral and Vertical

Vehicle Dynamics using Passivity’ Proceedings in Applied

Mathematics and Mechanics, 8 (1), pp 10149-10150 (2008)

Wellstead, P., E. Bullinger, D. Kalamatianos,

O. Mason and M. Verwoerd

‘The Role of Control and System Theory in Systems

Biology’ Annual Reviews in Control, 32, pp 33-47 (2008)

Wellstead, P. and E. Ragnoli

‘Sistemi e vita’ Xla Tangente, pp 16–22 (May 2008)

Wolkenhauer, O., K-H. Cho and P. Wellstead

Editors

Essays in Biochemistry: Systems Biology,

volume 357 of Lecture Notes in Control and

Information Sciences, Portland Press (2008)

Matamaitic/Mathematics

Bechtluft-Sachs, S.

‘An integral formula for the

Maslov-index of a symplectic path’

Reports on Mathematical Physics 61, pp 417-427 (2008)

Bernik, V., N. Budarina and D. Dickinson

‘A divergent Khintchine theorem in

the real, complex and p-adic fields’

Lithuanian Mathematical Journal 48, pp 158-173 (2008)

Bonfert-Taylor, P., K. Falk and E.C. Taylor

‘Gaps in the exponent spectrum of subgroups

of discrete quasiconformal groups’

Kodai Mathematical Journal 31, pp 68-81 (2008)

Bracken, C., E. Byrne, N. Markin and G. McGuire

‘New families of quadratic almost perfect

nonlinear trimonials and multinomials’

Finite Fields and Their Applications 14, pp 703-714 (2008)

Brophy, C., D. J. Gibson, P.M. Wayne and J. Connolly

‘How reproductive allocation and flowering probability of

individuals in plant populations are affected by position

in stand size hierarchy, plant size and CO2 regime’

Journal of Plant Ecology 1, pp 207-215 (2008)

Buckley, S.M., D.A. Herron and X. Xie

‘Metric space inversions, quasihyperbolic

distance, and uniform spaces’

Indiana University Mathematics

Journal 57, pp 837-890 (2008)

Buckley, S.M. and D. Vukotić

‘Univalent interpolation in Besov spaces

and superposition into Bergman spaces’

Potential Analysis 29, pp 1-16 (2008)

Buckley, S.M. and S.L. Kokkendorff

‘Warped products and conformal

boundaries of CAT(0) spaces’

Journal of Geometric Analysis 18, pp 704-719 (2008)

Buckley, S.M. and S.L. Kokkendorff

‘Detours and Gromov hyperbolicity’

International Journal of Pure and Applied

Mathematics 47, pp 313-323 (2008)

Budarina, N. and H. Dickinson

‘Simultaneous Diophantine approximation

of integral polynomials in different metrics’

Chebyshevskii Sbornik 9, pp 1-10 (2008)

Carroll, A., M. Barnes and C. Comiskey

‘A prospective randomized controlled study of the role

of botulinum toxin in whiplash-associated disorder’

Clin Rehabil.; 22 (6):513-9 18511531 (2008)

Joachim, M. and D.J. Wraith

‘Exotic spheres and curvature’

Bulletin of the American Mathematical

Society, 45, pp 595-616 (2008)

Lüscher, A., J.A. Finn, J. Connolly, M.T. Sebastia,

R.P. Collins, M. Fothergill, C. Porqueddu, C. Brophy,

O. Huguenin-elie, L. Kirwan, D. Nyfeler and A. Helgadottir

‘Benefits of sward diversity for agricultural grasslands’

Biodiversity 9, pp 29-32 (2008)

Murray, J.

‘Components of the involution module in

blocks with cyclic or Klein-four defect group’

Journal of Group Theory 11, pp 43-62 (2008)

O’Farrell, A.G. and M. Roginskaya

‘Reducing conjugacy in the full diffeomorphism

group of R to conjugacy in the subgroup of

orientation-preserving maps’

Zapiski Nauchnykh Seminar POMI RAN (Russian)/

DPMI RAS J. Math. Sci. (English) 360, pp 231-7 (2008)

O’Farrell, A.G.

‘Compositions of involutive power

series and reversible series’

Comput. Methods Funct. Theory 8, pp 173-193 (2008)

Solmaz, S., R. Shorten, K. Wulff and F. O’Cairbre

‘A design methodology for switched discrete

time linear systems with applications to

automotive roll dynamics control’

Automatica 44, pp 2358-2363 (2008)

Short, I.

‘Reversible maps in isometry groups of

spherical, Euclidean and hyperbolic space’

Mathematical Proceedings of the Royal

Irish Academy, 108, pp 33-46 (2008)

Small, A.J.

‘Formulae for Null Curves Deriving from Elliptic Curves’

Journal of Geometry and Physics

58, no. 4, pp 502-505 (2008)

Smith, E., C.M. Comiskey and N. Ryall

‘Prevalence and patterns of back pain and residual

limb pain in lower limb amputees at the National

Rehabilitation Hospital’

Irish Journal of Medical Science 177, pp 53-57 (2008)

Walsh, D.

‘Radial variation in some function spaces’

Journal of Function Spaces and

Applications 3, pp 119-127 (2008)

Fisic Mhatamaiticiúil/Mathematical Physics

Beals, T. R., J. Vala and K. B. Whaley

‘Scalability of Quantum Computation

with Addressable Optical Lattices’

Phys. Rev. A 77, 052309 (2008)

Bonderson, P. and J. K. Slingerland

Fractional Quantum Hall Hierarchy

and the Second Landau Level,

Phys. Rev. B 78, 125323 (2008)

Bonderson, P., K. Shtengel and J. K. Slingerland

Interferometry of non-Abelian Anyons, Annals

of Physics 323, pp 2709-2755 (2008)

Brihaye, Y., J. Burzlaff and D. H. Tchrakian

‘Asymptotic analysis of the Skyrmed monopole’

Phys. Rev. D 77, 107701 (2008)

Dolan, B., I. Huet, S. Murray and D. O’Connor

‘A Universal Dirac Operator and Noncommutative Spin

Bundles over Fuzzy Complex Projective Spaces’

JHEP 03, 029 (2008)

Gorbunov, D., A. Khmelnitsky and V. Rubakov

‘Constraining sterile neutrino dark matter

with phase space density observations’

Journal of Cosmology and Astroparticle

Physics 10, Article Number 041 (2008)

Hanan, W. G. and D. M. Heffernan

‘Global structure and finite size effects in the

f(a) of diffusion-limited aggregates’ Physical

Review E 77, Article Number 011405 (2008)

Hands, S., P. Sitch and J. I. Skullerud

‘Hadron Spectrum in a Two-Colour Baryon-Rich Medium’

Phys. Lett. B 662, 405 (2008)

Katriel, J. and V. Buzek

‘Multipartitle EPR states’

Molecular Physics Vol. 106, Issue: 2-4, pp 497-508 (2008)

Kells, G. A., J. Twamley and D. M. Heffernan

‘Stability analysis of the kicked harmonic

oscillator’s accelerator modes’

Chaos Solitons and Fractals 36 (5): pp 772-780 (2008)

Kells, G., A.T. Bolukbasi, V. Lahtinen,

J. Slingerland, J.K. Pachos and J. Vala

‘Topological Degeneracy and Vortex Dynamics

in the Kitaev Honeycomb Model’

Phys. Rev. Lett. 101, 240404 (2008)

Khajenabi, F., M. Shadmehri and Sami Dib

‘Thin accretion disc with a corona

in a central magnetic field’

Astrophysics and Space Science 314, 251 (2008)

Lahtinen, V., G. Kells, A. Carollo,

T. Stitt, J. Vala and J. Pachos

‘Spectrum of the Non-Abelian Phase

in Kitaev’s Honeycomb Lattice Model’

Ann. Phys. 323, 2286 (2008)

Osipov, M. and V. Rubakov

‘Superluminality in the Fierz-Pauli massive gravity’

Classical and Quantum Gravity, Vol. 25,

Issue: 23, Article Number 235006 (2008)

Radu, E., D. H. Tchrakian and Yisong Yang

‘Spherically symmetric selfdual Yang-Mills instantons

on curved backgrounds in all even dimensions’

Phys. Rev. D 77, 044017 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Rogers, A., R. Shorten, D. M. Heffernan and D. Naughton

‘Synthesis of piecewise-linear chaotic maps:

invariant densities, autocorrelations, switching’

International Journal of Bifurcation and

Chaos 18 (8), pp 2169-2189 (2008)

Rogers, A., R. Shorten and D. M. Heffernan

‘A novel matrix approach for controlling

the invariant densities of chaotic maps’

Chaos Solitons and Fractals 35 (1), pp 161-175 (2008)

Sedlak, M., M. Ziman and V. Buzek, et al.,

‘Unambiguous comparison of ensembles

of quantum states’

Physical Review A Vol. 77, Issue: 4,

Article No. 042304 (2008)

Shadmehri, M.

‘Hot accretion with outflow and thermal conduction’

Astrophysics and Space Science, 317, 201 (2008)

Shadmehri, M.

‘Dynamics of charged dust

particles in protoplanetary discs’

Astrophysics and Space Science 314, 217 (2008)

Shadmehri, M. and T. P. Downes

‘The role of Kelvin-Helmholtz instability in dusty and

partially ionized outflows’ MNRAS 387, 1318 (2008)

Tchrakian, T.

‘Dirac-Yang monopoles in all dimensions

and their regular counterparts’

Phys. Atom. Nucl. 71, pp 1116-1122 (2008)

an Institiúid um Micrileictreonaic

agus chórais gan sreang/Institute of

Microelectronics and wireless systems

Astarloa, A., A. Caniff , J. Dooley and R. Farrell

‘A Reconfigurable Platform to drive High Frequency Class

S Power Amplifiers using Multi-Gigabit Transceivers’

Proceedings of the International

Conference on Advances in Electronics and

Microelectronics, pp 90-95 (2008)

Cahill, N. and R. Lawlor

‘A Novel Approach to Mixed Phase Room Impulse

Response Inversion for Speech Dereverberation’

Proceedings of the IEEE International Conference

on Acoustics, Speech and Signal Processing,

pp 4593-4596 (31 March-4 April 2008)

Cahill, N. and R. Lawlor

‘A Novel Approach to Acoustic Echo Cancellation’

Proceedings of the European Signal Processing

Conference (25-29 August 2008)

Cahill, N. and R. Lawlor

‘An Approach to Doubletalk Detection based

on Non-Negative Matrix Factorization’

Proceedings of the IEEE International Symposium

on Signal Processing and Information Technology,

pp 497-501 (16-19 December 2008)

Corley, G., R. Farrell and M. Sanchez-Mora

‘Software Defined Radio Transceiver Implementation’

Proceedings of the URSI Colloquium on

Wireless Communications, pp 40-43 (2008)

Daniels, B. and R. Farrell

‘Rigorous Stability Criterion for

Digital Phase Locked Loops’

Proceedings of the ISAST Transactions on Electronics

and Signal Processing, vol 2, pp 1-10 (2008)

Daniels, B. and R. Farrell

‘Nonlinear Analysis of the 2nd Order

Digital Phase Locked Loop’

Proceedings of the IET Irish Signals and

Systems Conference (2008)

Dooley, J., A. Canniff, R. Farrell and T. Podsiadlik

‘Reconfigurable Class S Power Amplifiers

at RF and Microwave Frequencies’

Workshop on Integrated Nonlinear Microwave

and Millimetre-wave Circuits (2008)

Dooley, J. and R. Farrell

‘A Practical Class S Power Amplifier

for High Frequency Transmitters’

Proceedings of the URSI Colloquium on Wireless

Communications, pp 44-46 (2008)

Farrell, R., C. Aguayo, C. Anderson, P. Balister, J. Gaeddert,

C. Phelps, J. Reed, T. Tsou, R. Villings and A. Wyglinski

‘Rationale for a Clean Slate Radio Architecture’

SDR’08 Technical Conference and

Product Exhibition (2008)

Gao, L. and R. Farrell

‘Using SDR to Embed Wimax Channels

Within the Tetra Framework’

SDR’08 Technical Conference

and Product Exhibition (2008)

Kelly, D., T. Dishongh and S. McLoone

‘Experimental evaluation of a Single Access Point

Bluetooth Localisation System’

Proceedings of the IET Irish Signals and Systems

Conference 2008, pp 254-259 (18-19 June 2008)

Kelly, D., T. Dishongh and S. McLoone

‘Single Access Point Localisation

for Wearable Wireless Sensors’

Proceedings of the 30th Annual International

Conference of the IEEE Engineering in Medicine and

Biology Society, pp 4443-4446 (20-24 August 2008)

Kelly, D., T. Dishongh and S. McLoone

‘A Bluetooth-Based Minimum Infrastructure

Home Localisation System’

Proceedings of the IEEE International

Symposium on Wireless Communication

Systems, pp 638-642 (22-24 October 2008)

Kelly, D., J. Behan, T. Dishongh and S. McLoone

‘Single Access Point Location Tracking

for In-Home Health Monitoring’

Proceedings of the 5th Workshop of

Positioning, Navigation and Communication,

pp 23-29 (27 March 2008)

Kelly, D., T. Dishongh and S. McLoone

‘Minimal Infrastructure Location Tracking

for Context Sensitive Medication Prompting’

Intel European Research and Innovation

Conference, (10-12 September 2008)

(abstract/poster: best poster award)

Kelly, D., T. Dishongh and S. McLoone

‘Enabling Affordable and Efficiently Deployed

Location Based Smart Home Systems’

Special edition entitled Technology and Health

Care: Smart Environments, Technology to

Support Healthcare, in publication

McCarthy, T., A. Curtis, R. Farrell, and A.S. Fotheringham

‘Integrated Remotely Sensed Datasets

for Disaster Management’

SPIE Remote Sensing for Environmental Monitoring,

GIS Applications, and Geology VIII (2008)

McCormack, J., J. Dooley, R. Farrell and L. Lengier

‘The Effectiveness of Non-Radiative

Calibration Approaches of a Tower

Top Distributed Transceiver System’

Proceedings of the URSI Colloquium on

Wireless Communications, pp 66-69 (2008)

Palomo, A., R. Farrell and R. Villings

‘Software Defined Radio Architechtures Evaluation’

SDR ’08 Technical Conference and

Product Exhibition (2008)

Sanchez Mora, M., G. Corley, R. Farrell and J. Lotze

‘Experience in the co-design of software

and hardware elements in an SDR Platform’

SDR’08 Technical Conference and

Product Exhibition (2008)

Szczepkowski, G. and R. Farrell

‘Negative resistance generation in degenerated gyrator’

Proceedings of the URSI Colloquium on

Wireless Communications, pp 59-61 (2008)

Tuan P.A., R. Farrell and S.Gug Lee

‘Sharp-Rejection Technique in High Frequency

Active-RC LPF for UWB Applications’

ISAST Transactions on Electronics and Signal

Processing, vol 2, pp 38-40 (2008)

Walsh, B. and R. Farrell

‘A Fault Diagnosis Mechanism for a Proactive

Maintenance Scheme for Wireless Systems’

Proceedings of the IEEE International

Conference on Electronics, Circuits and

Systems, vol 1 of 1, pp 1201-1204 (2008)

Walsh, B. and R. Farrell

‘A Proactive Maintenance Scheme for

Hardware Fault Diagnosis in Wireless Systems’

Proceedings of the IET Irish Signals and Systems

Conference, vol 1 of 1, pp 210-215 (2008)

Wanji, M., R. Farrell, P. Hung, S. McLoone and C. Tweed

‘A Practical Perspective on Building Identification

from Low-Resolution Mobile Images’

Handbook of Research on Mobile Multimedia,

2nd Edition, Chapter XXIV, edited by I.K.

Ibrahim, IGI Publishing, PA, USA, ISBN 978-

1-60566-046-2, pp 329-346 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


an t-Ionad Náisiúnta geoiríomhaireachta/

National centre for geocomputation

Bello, A.K., J. Peters, J.E. Rigby,

A.A. Rahman and M. El Nahas

‘Socioeconomic Status and Chronic Kidney

Disease at Presentation to a Renal Service

in the United Kingdom’ Clinical Journal American

Society for Nephrology 3: 1316-1323 (2008)

Charlton, M.E.

‘Quantitative Methods and

Geographic Information Science’

The Handbook of Geographic Information Science,

edited by JP Wilson and AS Fotheringham,

Blackwell Publishing, Malden MA, pp 379-394 (2008)

Corcoran, P. and A. Winstanley

‘Using texture to tackle the problem

of scale in land-cover classification’

in Object-based image analysis – spatial

concepts for knowledge-driven remote sensing

applications, Lecture Notes in Geoinformation and

Cartography edited by T. Blaschke, S Lang , G Hay

Springer Berlin Heidelberg, pp113-132 (2008)

Demšar. U., A.S. Fotheringham and M. Charlton

‘Combining Geovisual Analytics with Spatial Statistics:

the example of Geographically Weighted Regression’

The Cartographic Journal 45(3): 182-192 (2008)

Demšar. U., A.S. Fotheringham and M. Charlton

‘Exploring the spatio-temporal dynamics of

geographical processes with geographically

weighted regression and geovisual analytics’

Information Visualization 7: 181-197 (2008)

Fahmy. E., D. Dorling, J.E. Rigby, B. Wheeler,

D. Ballas, D. Gordon and R. Lupton

‘Poverty, Wealth and Place in Britain, 1968-

2005’ Radical Statistics 97: 11-30 (2008)

Fotheringham, A.S. and J.P.Wilson

‘Geographic Information Science: An Introduction’

The Handbook of Geographic Information

Science, edited by JP Wilson and AS Fotheringham,

Blackwell Publishing, Malden MA pp 1-8 (2008)

Glinianaia, S.V., J. Rankin, T. Pless-Mulloli,

M.S. Pearce, M. Charlton and L. Parker

‘Temporal changes in key maternal and fetal

factors affecting birth outcomes: a 32 year

population-based study in an industrial city’

BMC Pregnancy and Childbirth 8:39 (2008)

Kanevski, M., A. Pozdnoukhov and V. Timonin

‘Machine Learning Algorithms for

Geospatial Data’ Theory, Applications and

Software. 450pp EPFL press (2008)

MacAoidh, E., M. Bertolotto and D. Wilson

‘Understanding geospatial interests by

visualizing map interaction behavior’

Information Visualization 7: 275-286 (2008)

McCarthy, T., J. Zheng and A.S. Fotheringham

‘Integration of dynamic LiDAR and image

sensor data for route corridor mapping’

The International Archives of the Photogrammetry,

Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

Vol. XXXVII. Part B5. Beijing 2008. pp 1125–1130 (2008)

Pozdnoukhov. A., R.S. Purves and M. Kanevski

‘Applying Machine Learning Methods

to Avalanche Forecasting’. Annals of

Glaciology, Vol. 49. pp 107-113 (2008)

Tomintz, M.N., G.P. Clarke and J.E. Rigby

‘The geography of smoking in Leeds: estimating individual

smoking rates and the implications for the location of

stop smoking services’ Area 40(3) pp 341-353 (2008)

Wilson, J.P. and A.S. Fotheringham

Editors

The Handbook of Geographic Information Science,

Blackwell Publishing, Malden, MA, pp xviii and 634 (2008)

Zheng , J., T. McCarthy and A.S. Fotheringham

‘Linear feature extraction of buildings from terrestrial

LiDAR data with morphological techniques’ The

International Archives of the Photogrammetry,

Remote Sensing and Spatial Information Sciences,

Beijing Vol. XXXVII. Part B1. pp 241-244 (2008)

síceolaíocht/Psychology

Barnes-Holmes, D., E. Hayden,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)

as a response-time and event-related-potentials

methodology for testing natural verbal relations’

The Psychological Record, 58, pp 497-516 (2008)

Brown, T.M., A.N. Coogan, D.J. Cutler,

A.T. Hughes, H.D. Piggins

‘Electrophysiological actions of orexins

on rat suprachiasmatic neurons in vitro’

Neuroscience Letters, 448(3), pp 273-278 (2008)

Browne, C. and D. Desmond

‘Intention to consent to living organ donation:

An exploratory study’

Psychology, Health and Medicine, 13, pp 605-609 (2008)

Cahill, C., M. Quirke and S. McGilloway

‘A Pilot Evaluation of the Incredible Years

Dina Child and Teacher Training Programmes’

Report to Archways, (2008)

Cochrane, A., D. Barnes-Holmes and Y. Barnes-Holmes

‘The Perceived-Threat Behavioral Approach Test

(PT-BAT): Measuring avoidance in high, mid-,

and low-spider-fearful participants’

The Psychological Record, 58, pp 585-596 (2008)

Coogan, A. N and C.A. Wyse

‘Neuroimmunology of the circadian clock’

Brain Res.123, pp 104-112 (2008)

Cullen, C. and D. Barnes-Holmes

‘Implicit pride and prejudice:

A heterosexual phenomenon?’

In T. G. Morrison & M. A. Morrison (Eds.), Modern

Prejudice. New York: Nova Science (2008)

Deasy, K. and F. Lyddy

‘Exploring Language and Communication in an Individual

with Congenital Deafblindness: A Case Study’.

Report to the National Council for

Special Education (2008)

Desmond, D. M. and P. Gallagher

‘Coping and Psychosocial Adjustment to Amputation’

In Gallagher, P., D.M. Desmond and M. MacLachlan (Eds.)

Psychoprosthetics. London: Springer-Verlag (2008)

Desmond, D., P. Gallagher,

D. Henderson-Slater and R. Chatfield

‘Pain and psychosocial adjustment to lower limb

amputation amongst prosthesis users’ Prosthetics

and Orthotics International, 32(2), pp 44 – 252 (2008)

Dymond, S., B. Roche, J.P. Forsyth,

R. Whelan and J. Rhoden

‘Derived avoidance learning: Transformation of avoidance

response functions in accordance with same and

opposite relational frames’

The Psychological Record, 58, pp 269-286 (2008)

Gallagher, S. and S. McGilloway

‘Living in critical times: The impact of Critical

Incidents on frontline ambulance personnel –

A qualitative perspective’

International Journal of Emergency Mental

Health 9 (3): pp 215-223 (2008)

Gallagher, P., D.M. Desmond and M. MacLachlan

‚Psychoprosthetics: An introduction’

In P. Gallagher, D. M. Desmond, M. MacLachlan (Eds.),

Psychoprosthetics. London: Springer-Verlag (2008)

Gannon, S. and S. McGilloway

‘Taking steps toward inclusion: assessing the attitudes of

schoolchildren toward their peers with Down Syndrome’

Frontline of Learning Disability, 71: pp 12-14, (2008)

Gavin, A., B. Roche and M.R. Ruiz

‘Competing contingencies over derived relational

responding: A behavioral model of the Implicit

Association Test’

The Psychological Record, 58, pp 427-441 (2008)

Harvey, D.R., A-M. T. McGauran, J. Murphy,

L. Burns, E. McMonagle and S. Commins

‘Emergence of an egocentric cue guiding and

allocentric inferring strategy that mirrors

Hippocampal Brain-Derived Neurotrophic Factor

(BDNF) expression in the Morris Watermaze’

Neurobiology of Learning and Memory,

89, pp 462-479 (2008)

Healy, H., Y. Barnes-Holmes,

D. Barnes-Holmes and C. Keogh

‘An experimental test of a cognitive defusion exercise:

Coping with negative and positive self-statements’

The Psychological Record, 58, pp 623-640 (2008)

Kealy, J., M. Diviney, E. Kehoe, V. McGonagle,

A. O’Shea, D. Harvey and S. Commins

‘The effects of overtraining in the Morris water maze on

allocentric and egocentric learning strategies in rats’

Behavioural Brain Research, 192, pp 259-263 (2008)

Keogh, C., Y. Barnes-Holmes and D. Barnes-Holmes

‘Fused or defused? Getting to grips

with what your mind is telling you’

The Irish Psychologist, 35, pp1-8 (2008)

Kissling, C., W. Retz, S. Wiemann, A.N. Coogan,

R. Hunnerkopf, A.C. Conner, C. Freitag,

M. Rosler and J. Thome

‘A Polymorphism at the 3’ Untranslated Region of the

human CLOCK Gene Is Associated with Adult Attention-

Deficit Hyperactivity Disorder’

Am. J. Med. Gen. B 147, pp 333-338 (2008)

Kelleher, C. and S. McGilloway

‘The views of counselling therapists and other service

providers working with women who have experienced

sexual violence: An Irish perspective’

Éisteach (Quarterly Journal of Counselling

and Psychotherapy), 8, (2), pp 8-17 (2008)

Keogh, K.M., P. White, S,M. Smith, S. McGilloway,

T. O’Dowd and J. Gibney

‘Poorly controlled type 2 diabetes: Patient and family

member perceptions and their relation to outcomes’

Psychology and Health 23 (S1) p S159 (2008)

Keogh, K.M., P. White, S.M. Smith, S. McGilloway,

T. O’Dowd and J. Gibney

‘Changing illness perceptions in poorly controlled type 2

diabetes: A randomised controlled trial of a family-based

psychological intervention’

Irish Journal of Medical Science 177 (S14) p S511 (2008)

Lyddy, F. and C. Roche-Dwyer

‘A bilingual word superiority effect in Irish speakers’.

Written Language & Literacy, 11, 1, pp 1-14 (2008)

Martin, E. and F. Lyddy

‘Well read: take one book weekly for mental health’.

Forum: Journal of the Irish College of

General Practitioners, pp 10-12 (2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


McGauran, A-M T., J.B. Moore, D. Madsen,

D. Barry, S. O’Dea, B.P. Mahon and S. Commins

‘A Possible Role for Protein Synthesis, ERK and BDNF in

Long-term Spatial Memory Retention in the Water Maze’

Behavioral Neuroscience, 122(4): pp 805-15 (2008)

McLoughlin, K. and S. McGilloway

‘Tackling barriers to palliative care:

a health promoting approach’

NIHS Research Bulletin, 4 (Issue 3) June (2008)

McMullen, J., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes,

I. Stewart, C. Luciano and A. Cochrane

‘Acceptance versus distraction: Brief instructions,

metaphors, and exercises in increasing tolerance

for self-delivered electric shocks’

Behaviour Research and Therapy, 46, pp 122-129 (2008)

Moore, J.L., R.A.P. Roche, O. Donnelly and C. Rawdon

‘Behavioural and electrophysiological differentiation

of memory consolidation and reconsolidation during

relational learning’

Revista Espanola de Neurpiscologia, 10, 132 (2008)

O’Hora, D., M. Pelaez, D. Barnes-Holmes,

G. Rae, K. Robinson and T. Chaudhary

‘Temporal relations and intelligence: Correlating

relational performance with performance on the WAIS-III’

The Psychological Record, 58, pp 569-584 (2008)

Parsons, C. and F. Lyddy

‘Learning to read in Irish and English:

A comparison of children in Irish-medium,

Gaeltacht and English-medium schools in Ireland

Report to An Chomhairle um Oideachas

Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (2008)

Parsons, C.E., C. Mahon and F. Lyddy

‘Assessing explicit and implicit phonological

awareness in typically developing children

and children with learning difficulties’.

Reading News (Reading Association

of Ireland), pp 16-21 (2008)

Parsons, C.E., C. Mahon and F. Lyddy

‘Assessing phonological awareness in typically

developing children and children with learning

difficulties: Use of explicit and implicit measures’

The Irish Psychologist, 34, 8, pp 232-236 (2008)

Retz, W., M. Rösler, C. Kissling, S. Wiemann, R. Hünnerkopf,

A.N. Coogan, J. Thome and C. Freitag

‘Norepinephrine transporter and catecholamine-Omethyltransferase

gene variants and attention-deficit/

hyperactivity disorder symptoms in adults’

J. Neural Trans. 115, pp 223-229 (2008)

Roberts, A. and S. McGilloway

‘The nature and use of bereavement support

services in a hospice setting’

Palliative Medicine 22 (5): pp 612-625 (2008)

Roche, B. and S. Dymond

‘A transformation of functions in accordance with the

non-arbitrary relational properties of sexual stimuli’

The Psychological Record, 58, pp 71-90 (2008)

Roche, B., J.W. Kanter, K. Brown, S. Dymond and C. Fogarty

‘A comparison of “direct” versus “derived”

extinction of avoidance’

The Psychological Record, 58, pp 443-464 (2008)

Smyth, S., D. Barnes-Holmes and Y. Barnes-Holmes

‘Acquired equivalence in human discrimination learning:

The role of propositional knowledge’

Journal of Experimental Psychology: Animal

Behavior Processes, 34, pp 167-177 (2008)

Vitale, A., Y. Barnes-Holmes,

D. Barnes-Holmes and C. Campbell

‘Facilitating responding in accordance with the relational

frame of comparison: Systematic empirical analyses’

The Psychological Record, 58, pp 365-390 (2008)

láIthReoIReachtaí PoIblí 2008/

PUblIc PReseNtatIoNs 2008

bitheolaíocht/biology

Burnell, A.M., Z. Mulroy Hehir, K.M. Dolan and J.T. Jones

‘Genes expressed during the early stages of infection

by the entomopathogenic nematodes Heterorhabditis

bacteriophora and Steinernema carpocapsae’

Invited symposium presentation, Fifth

International Nematology Conference,

Brisbane, Australia (13–18 July 2008)

Burnell, A.M., T. Tyson, A. Shannon,

W. Reardon, J.T. Jones and M. Blaxter

‘Gene induction by desiccation stress in anhydrobiotic

nematodes reveals parallels with drought tolerance

mechanisms in plants’

Invited symposium presentation, Fifth

International Nematology Conference,

Brisbane, Australia (13-18 July 2008)

Conroy, M.J., R. McNicholas, S. Norris and D.G. Doherty

‘Altered frequencies and functions of circulating

innate lymphocyte populations in persistent

hepatitis B virus infection’

Fifth meeting of the Irish Cytometry Society,

Dublin (25-26 November 2008)

Conroy, M.J., R. McNicholas, S. Norris and D.G. Doherty

‘Hepatitis C virus core protein can modulate

interferon-γ production by innate T cells without

affecting CD1 expression’

Annual Scientific Meeting of the Irish Society for

Immunology, Dublin (15-16 September 2008)

Culleton, B., P. Lall, W. Reardon,

J.G. McCaffrey and A.M. Burnell

‘A homologue of the human dj-1 gene is upregulated

in response to desiccation and osmotic stress in the

nematode Aphelenchus avenae’

Poster presentation, Fifth International Nematology

Conference, Brisbane, Australia (13-18 July 2008)

Davis, C., M. Schrettl, K. Kavanagh and S. Doyle

‘Gliotoxin biosynthesis in the human pathogen,

Aspergillus fumigatus’

2nd Irish Fungal Group Meeting,

Galway, Ireland (12 June 2008)

Dieckmann, K., T.R. Hodkinson, R. Van Den Bekerom,

P.J. Dix, K. Wolfe and S. Barth

‘Complete chloroplast genome sequence of perennial

ryegrass (Lolium prenne L.)’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting,

NUI Maynooth (26-28 March 2008)

Doherty, D.G.

‘The immune system: the body’s armed forces

and their weapons’

European Day of Immunology Workshop

for Schools, Dublin (18 April 2008)

Doherty, D.G.

‘Fats, phosphates and the immune system’

Eleventh Annual Symposium of the Institute of

Molecular Medicine, Dublin (7-8 November 2008)

Doyle, S.

‘Fungal proteomics – where basic and applied

research collide’

Institute of Technology Tallaght, Dublin,

Dublin, Ireland (21 May 2008)

Dunne, A., K. Shiel and J.M. Nugent

‘Can plant plastids produce a candidate flu vaccine?’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting,

NUI Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

Dunne, M.R., L. Madrigal-Estebas, L. Tobin

and D.G. Doherty

‘Human Vγ9Vδ2 T cell reactivity

to pyrophosphate antigens’

Annual Scientific Meeting of the Irish Society for

Immunology, Dublin, Ireland (15-16 September 2008)

Ebssa, L. and C.T. Griffin

‘Male Steinernema longicaudum do not

sexually mature in the absence of female’

Society for Invertebrate Pathology Annual

Meeting, Warwick, U.K. (3–7 August 2008)

Flanagan, P., C. Meade and E. Mullins

‘The persistence of oilseed rape volunteers

and its influence on the efficient co-existence

of GM and non-GM crop systems’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting (IPSAM)

2008, NUI Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

Griffin, C.T. and L. Ebssa

‘Female presence is required for male sexual

maturity in the entomopathogenic nematode

Steinernema longicaudum’

Fourth European Conference on Behavioural

Biology, Dijon, France (18-20 July 2008)

Harvey, C. and C. Griffin

‘Will biocontrol nematodes have an impact on

service-providing insects on Irish clearfell sites?’

Environmental Protection Agency (EPA)

seminar, Dublin (13-14 November 2008)

Hogan, A.E, S. McAleese, L. Lynch, M.A. Exley,

S.A. Porcelli and D.G. Doherty

‘Reciprocal interactions between dendritic Cells

and NKT cells’

Annual Scientific Meeting of the Irish Society

for Immunology, Dublin (15-16 September 2008)

Hogan, A.E., M.R. Dunne, M. Conroy, S.G. Zeng,

M. Exley and D.G. Doherty

‘Immune activation by human innate T cells’

Science Foundation Ireland Summit,

Kilkenny (17-18 November 2008)

Holton, T.H. and D. Pisani

‘Genome-wide investigations in the phylogeny of animals’

Annual meeting of the Society for the Study of Molecular

Biology and Evolution, Barcelona, Spain (5-8 June 2008)

Jones, G.

‘Prions and their propagation’

Keynote Speaker- 2nd Irish Fungal Meeting,

NUI Galway (13 June 2008)

Kavanagh, K.

‘Science at NUI Maynooth’

to students of 6th class Scoil Mochua

Celbridge, Ireland (13 February 2008)

‘Development of an insect model for studying the

virulence of microbial pathogens of humans’

Invited speaker, Centre for Applied Science and

Health Seminar Series, Institute of Technology

Tallaght, Dublin, Ireland (23 April 2008)

‘An investigation of the structure and function

of the NADPH oxidase complex of haemocytes

of Galleria mellonella’

Invited speaker, Royal Entomology Society,

Infection and Immunity group meeting, Liverpool

School of Tropical Medicine, U.K. (14 May 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


‘Use of Galleria mellonella larvae for evaluating the

in vivo antifungal properties of metal based drugs’

Invited speaker, Second Annual meeting of Irish

Institute for Metal Based Drugs, Centre for Synthetic

Chemistry and Chemical Biology, University

College Dublin, Ireland (9 October 2008)

‘Careers for Science graduates’

Three lectures to Leaving Certificate

students attending Careers Day, CBS, Naas,

Co. Kildare, Ireland (16 October 2008)

‘Microbiology Education in Ireland

Invited speaker, Microbiology Awareness Campaign

Ireland. Seminars for politicians on importance

of Microbiology in Ireland, Royal College of

Physicians of Ireland, Dublin (22 October 2008)

Keith, A.M., B. Boots, C. Hazard, R. Niechoj, N. Clipson,

D. Mitchell, J. Breen, C.T. Griffin, J. Curry, T. Bolger

and O. Schmidt

‘CreBeo: The diversity and indicator value

of soil macro and micro-organisms’

EURECO_GFOE Biodiversity in an Ecosystem

Context, Leipzig, Germany (15-19 September 2008)

Klaas, M., G. Nugent, E. Baroje-Fernandez, F.J. Munoz,

J. Pozueta-Romero, L. Neubrandt, E. Kiely and P.J. Dix

‘Engineering transitory starch in tobacco: chloroplast

expression of carbohydrate metabolic enzymes’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting,

NUI Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

Lloyd, G.T., K.E. Davis, D. Pisani, J.E. Tarver, M. Ruta,

M. Sakamoto, D.W.E. Hone, R. Jennings and M.J. Benton

‘Dinosaurs and the Cretaceous terrestrial revolution’

Fifty Second Annual Meeting of the Palaeontological

Association, Glasgow, Scotland (18-21 December 2008)

Lloyd, G.T., K.E. Davis, D. Pisani, J.E. Tarver, M. Ruta,

M. Sakamoto, D.W.E. Hone, R. Jennings and M.J. Benton

‘Dinosaurs and the Cretaceous terrestrial revolution’

Fifty Eighth Annual symposium of vertebrate

palaeontology and comparative anatomy,

Dublin, Ireland (4-6 September 2008)

Lloyd, G.T., K.E. Davis, D. Pisani, J.E. Tarver, M. Ruta,

M. Sakamoto, D.W.E. Hone, R. Jennings and M.J. Benton

‘Dinosaurs and the Cretaceous terrestrial revolution’

Sixty Eighth Meeting of the Society of

Vertebrate Palaeontology, Cleveland,

Ohio, USA (15-18 October 2008)

Luna-Castro, J, S. Phelan, C. Meade and C. Mullins

‘Wind and insect-mediated gene flow in Potato’

Agricultural Biotechnology International

Conference (ABIC), University College

Cork, Ireland (24-27 August 2008)

Mahon, B.P.

‘Adult allogeneic MSC therapies,

immunological challenges’

Invited Lecture and Session Chairman, International

Workshop on ‘Stem Cells and Small RNAs as

Tools for Basic Science and Regenerative

Medicine’, School of Medicine, Second University

of Naples, Naples, Italy (5-6 February 2008)

‘Animal models of pertussis vaccine potency assessment’

Invited speaker, Child-Innovac meeting, Institut

Pasteur de Lille, Lille, France (2 April 2008)

‘How will preclinical Child Innovac data inform

design of phase I trials?’

Invited speaker, Child-Innovac meeting, Institut

Pasteur de Lille, Lille, France (2 April 2008)

‘Adult mesenchymal stem cells –

the immunological challenges for therapy’

Invited Lecture, Heinrich-Pete Institute,

Hamburg, Germany (15 May 2008)

‘Adult mesenchymal stem cells-new medicines and

challenges for oro-maxillo pathology’ Symposium

Lecture, British Society for Oro-Maxillo Pathology

(BSOMP), Belfast, Northern Ireland (21 May 2008)

McCabe, M., M. Klaas, M. Poage, N. Gonzales-Rabade,

F. Zhou, J. Badillo-Corona, D. Karcher, R. Bock,

J. Gray and P.J. Dix

‘Plastid transformation of high biomass tobacco variety

Maryland Mammothfor production of HIV-1 p24 antigen’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting,

NUI, Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

McCann, A. and J.O. McInerney

‘The first large scale study of Gemmata obscuriglobus,

the only bacterium to possess a double membrane

bound nucleus’

Sixteenth Society for Molecular Biology and

Evolution meeting (SMBE), Universitat De

Barcelona in Barcelona, Spain (5-8 June 2008)

McInerney, J.

‘Prokaryotic evolution is dominated

by horizontal gene transfer’

Invited seminar, European Molecular Biology Laboratory

(EMBL), Heidelberg, Germany (20 February 2008)

‘Horizontal gene transfer presents a danger

for the Tree of Life hypothesis’

Invited Seminar, 1er Congreso Colombiano

de Microbiologia, Plaza Mayor Convention

Center, Medellin, Colombia (2 May 2008)

‘Archaebacterial Homologs are More Central to

Eukaryotic Metabolism than Eubacterial Homologs’

Regional Meeting of the International Society

for Computational Biology, Snowmass,

Colorado (6 December 2008)

Meade, C.

‘GM Crops: Sheep in wolves’ clothing?’

Science Week Ireland, NUI Maynooth,

Ireland (12 November 2008)

Moynagh, P.

‘Molecular Insights into regulation of Neuroinflammation’

Keynote Address, International

Neuroimmunology Symposium, University

College Dublin, Ireland (13-14 March 2008)

Murphy, N.B.

‘Strategic co-operation and new partnerships

for combating diseases of poverty’

Agricultural Biotechnology International

Conference, Cork, Ireland (24-27 August 2008)

Nguyen, K-H., O. McGrath and J.M. Nugent

‘Production of a Helicobacter pylori vaccine

in the tobacco plastid’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting,

NUI Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

O’Brien, M, C. Spillane, C. Meade and E. Mullins

‘Predicting the impact of coexistence-guided

genetically modified cropping on Irish biodiversity’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting (IPSAM)

2008, NUI Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

O’Hanlon, K., M. Schrettl, K. Kavanagh and S. Doyle

‘Functional characterisation of a nonribosomal

peptide synthetase from the opportunistic pathogen

Aspergillus fumigatus’

Second Irish Fungal Group Meeting,

Galway, Ireland (12 June 2008)

Ohlendieck, K.

‘Proteomic profiling of skeletal muscle aging’

Invited speaker, 1st Irish Proteomics Workshop, Conway

Institute, University College Dublin, Ireland (17 April 2008)

‘Proteomic characterization of dystrophic muscle’

Invited speaker, Muscular Dystrophy Ireland

Meeting, Dublin, Ireland (10 May 2008)

Proteomic profiling of skeletal muscle aging’

Invited speaker, Royal Academy of Medicine in

Ireland, Biomedical Sciences Meeting, Dundalk

Institute of Technology, Ireland (24 June 2008)

‘Proteomics of muscle aging’

Invited speaker, 11th International Symposium

on Molecula Medicine, Hersonissos,

Crete, Greece (9 October 2008)

‘Proteomic analysis of exon skipping therapy

for Duchenne muscular dystrophy’

Invited seminar speaker, Physiology Department,

University College Cork, Ireland (8 December 2008)

Pisani, D.

‘Timing the origin of vision’

Annual Meeting of the Society for the Study of Molecular

Biology and Evolution, Barcelona, Spain (5-8 June 2008)

‘Phylogenomic approaches in animal Palaeobiology’

ZooNet Meeting, ‘Perspectives on the Evolution of

Animal Form’, Budapest, Hungary (5-7 November 2008)

Pisani, D., E. Sperling and K.J. Peterson

‘Sponge evolution and the rise of animals’

Virtual Institute of Bioinformatics Ireland Annual

Meeting, Maynooth, Ireland (5 September 2008)

‘Sponge evolution and the rise of animals’

Sixth Annual Rocky Mountain Conference of

Bioinformatics (International Society for Computational

Biology), Aspen, Colorado, USA (5-7 December 2008)

Reardon, W., D. Fitzpatrick, M. Fares and J.M. Nugent

‘CYC-like genes link flower shape and breeding

system evolution in Plantago lanceolata’

Irish Network of Developmental Biologists

2008 Meeting, UCD Conway Institute,

Dublin, Ireland (13 November 2008)

Ryan, E., E. Mullins, J. Bourke, M. Downes and C. Meade

‘Gene flow from cultivated Irish grasses to wild relatives’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting (IPSAM)

2008, NUI Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

Schröder, M, A.G. Bowie and M. Baran

‘Viral targeting of DEAD-box protein 3 reveals its

novel role in TBK1/IKKe-mediated IRF activation’

International Symposium of the SFB670 Structure,

Function and Evolution of Innate Immunity,

Köln, Germany (23 September 2008)

Schröder, M, A.G. Bowie and M. Baran

‘Viral targeting of human DEAD-box protein 3

reveals its novel role in IRF3/7 activation’

Seventh Joint Conference of the International Cytokine

Society and the International Society for Interferon and

Cytokine Research, ‘Translating Science into Health:

Cytokines in Cancer, Inflammation and Infectious

Diseases’, Montreal, Quebec, Canada (15 October 2008)

Schröder, M. A.G. Bowie, M. Baran and O. Mulhern

‘Vaccinia Virus protein K7 targets a host DEAD box

protein and interferes with IFN-beta promoter activation’

Keystone Symposium, ‘Innate Immune:

Signaling Mechanisms’, Keystone, Colorado, USA

(26 February 2008)

Shannon, A., L. McGill, H. Ramløv,

D.A. Fitzpatrick and A.M. Burnell

‘Anhydrobiosis and cryobiosis: overlapping adaptations

in nematodes of the genus Panagrolaimus’

Poster presentation, Fifth International Nematology

Conference, Brisbane, Australia (13-18 July 2008)

Sperling, E., J. Vinther, D.E.G. Briggs,

D. Pisani and K.J. Peterson

‘A Placozoan affinity for Dickinsonia and the evolution

of late Precambrian Metazoan feeding modes’

Geological Society of America Annual Meeting,

Houston, Texas, USA (5-9 October 2008)

Sperling, E., J. Vinther, D.E.G. Briggs,

D. Pisani and K.J. Peterson

‘A Placozoan affinity for Dickinsonia and the evolution

of late Precambrian Metazoan Feeding Modes’

Fifty Second Annual Meeting of the Palaeontological

Association, Glasgow, Scotland (18-21 December 2008)

Svinti, V., J. Cotton and J. McInerney

‘A phylogenetic approach to detecting

reassortment in Influenza viruses’

Annual Meeting of the Society of Molecular Biology

and Evolution, Barcelona, Spain (5-8 June 2008)

Tyson, T., A.J. Shannon, L.M. McGill and A.M. Burnell

‘An RNAi screen to identify anhydrobiotic and cryobiotic

genes in the Arctic nematode Pangrolaimus superbus’

Meeting of EU COST Action 872 – ‘Exploiting

genomics to understand plant-nematode

interactions’, Postojna, Slovenia (26-29 May 2008)

Van den Bekerom, R., S. Barth and P.J. Dix

‘Development of a regeneration system for plastid

transformation of perennial ryegrass

(Lolium prenne L.) cv. Cashel’

Irish Plant Scientists’ Association Meeting,

NUI, Maynooth, Ireland (26-28 March 2008)

Zenner, A., L. Ebssa, M. Alsaiyah and C. Griffin

‘Parasite sex ratios explored in the entomopathogenic

nematode Steinernema spp.’

Twelfth International Behavioral Ecology Congress,

Cornell University, Ithaca, New York, USA

(9-15 August 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


ceimic/chemistry

Alcock, B. E.

‘Removal of Organic Contaminants using Macrocyclic

Cages Encapsulated in Conducting Polymer Matrices’

214th Meeting of the Electrochemical Society,

Honolulu, HI, USA, (16 October 2008)

Algay V. and F. Heaney

‘A novel click chemistry approach to synthetically

modified oligonucleotides’

60th Irish Universities Chemistry Research Colloquium

University College Cork (11-13 June 2008)

Algay V. and F. Heaney

‘Click Chemistry and the RNA Revolution’

Perspectives on nucleic acid chemistry for

therapy, Sesimbra, Portugal (17-21 June 2008)

Andreoli, E., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Polypyrrole films as a template

for metal nanostructure growth’

214th Electrochemical Society Meeting,

Honolulu, HI, USA (12-17 October 2008)

Andreoli, E., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Electrochemical synthesis of copper nanostructures on

polypyrrole-polystyrene sulphonate conductive films’

First Regional Symposium on Electrochemistry

of South-East Europe, Crveni Otok,

Rovinj, Croatia (4 – 8 May 2008)

Andreoli, E., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Modification of polypyrrole composites

with metal nanoparticles: A new material

for environmental applications’

Spring Meeting of the International Society of

Electrochemistry, Electrochemistry for a Healthy

Planet, Foz do Iguaçu, Brazil (15-19 March 2008)

Annibaldi, V., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Conducting Polypyrrole Matrix Modified with Sulfated

β-Cyclodextrin and its Ability to Sense Viologen’

Spring Meeting of the International Society of

Electrochemistry, Electrochemistry for a Healthy

Planet, Foz do Iguaçu, Brazil (15-19 March 2008)

Annibaldi, V., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘A novel cyclodextrin polypyrrole sensor

and its interactions with benzyl viologen’

214th Electrochemical Society Meeting,

Honolulu, HI, USA (12-17 October 2008)

Annibaldi, V., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Polypyrrole modified with cyclodextrins:

characterization and applications in the

electrochemical sensing of viologens’

214th Electrochemical Society Meeting,

Honolulu, HI, USA (12-17 October 2008)

Breslin, C.B.

‘New Electroactive Materials for Applications

as Biological and Environmental Sensors

and in the Controlled Delivery of Drugs’

Launch of Materials Ireland, Athlone (22-23 April 2008)

Breslin, C.B., V. Annibaldi, S. Mc Dermott

and A.D. Rooney

‘Polypyrrole Modified with Supramolecular Cages:

Applications in the Electrochemical Sensing

of Herbicides’

Spring Meeting of the International Society of

Electrochemistry, Electrochemistry for a Healthy

Planet, Foz do Iguaçu, Brazil (15-19 March 2008)

Byrne, O. and J.G. McCaffrey

‘Reactions of Eu atoms with N2 and CO in low

temperature matrices’

International Conference on Low Temperature Chemistry

and Physics, Helsinki, Finland (25-29 August 2008)

Colleran, J., B.E. Alcock and C.B. Breslin

‘The fabrication of cyclodextrin doped poly-3,4ethylenedioxythiophene

(PEDOT) modified gold

electrodes from aqueous solutions; their application

in the simultaneous electrochemical detection of

dopamine and ascorbic acid’

First Regional Symposium on Electrochemistry of South-

East Europe, Crveni Otok, Rovinj, Croatia (4–8 May 2008)

Doyle, R., A. D. Rooney and C. B. Breslin

‘A simple but highly selective sensor for dopamine’

International Symposium of Macrocyclic and

Supramolecular Chemistry, Las Vegas, NV, USA

(July 2008)

Doyle R., C. C. Harley, J. Colleran, A.D. Rooney

and C.B. Breslin

‘A simple, but highly selective sensor for dopamine’

First Regional Symposium on Electrochemistry of South-

East Europe, Crveni Otok, Rovinj, Croatia (4–8 May 2008)

Dozova, N., C. Murray, J.G. McCaffrey,

N. Shafizadeh and C. Crepin

‘Amplified Emission of Phthalocyanine in cryogenic solids’

International Conference on Low Temperature

Chemistry and Physics, Helsinki, Finland

(25-29 August 2008)

Fox, C.M., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘An application of silver nanoparticles

in Environmental Chemistry: Sensing of nitrates’

First Regional Symposium on Electrochemistry

of South-East Europe, Crveni Otok,

Rovinj, Croatia (4 – 8 May 2008)

Fox C.M., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘An application of silver nanoparticles in Environmental

Chemistry: Sensing of nitrates using silver nanoparticles’

18th Irish Environmental Researchers

Colloquium, Dundalk (1-3 February 2008)

Fox, C.M., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Application of silver nanoparticles

in environmental chemistry’

Spring Meeting of the International Society of

Electrochemistry, Electrochemistry for a Healthy

Planet, Foz do Iguaçu, Brazil (15-19 March 2008)

Gallagher, M.M., A.D. Rooney and J.J. Rooney

Symposium on Inorganic Chemistry in Ireland,

Trinity College Dublin (September 2008)

Harley, C.C., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘A supramolecular approach to the detection

of dopamine using cyclodextrin modified polypyrrole’

First Regional Symposium on Electrochemistry of South-

East Europe, Crveni Otok, Rovinj, Croatia (4–8 May 2008)

Hendy, G.M. and C.B. Breslin

‘Polpyrrole, its application in the delivery of dopamine’

First Regional Symposium on Electrochemistry

of South-East Europe, Crveni Otok,

Rovinj, Croatia (4 – 8 May 2008)

Hilger, R.A., D. Alex, A. Heidemann, M. McCann,

K. Kavanagh, M. Devereux, D. Egan ‘Antitumoral

in vitro activity of a new silver(I) complex.’

CESAR Meeting Germany (June 2008)

Ishiwari, K., G. Gilmour, M. Tricklebank and J.P. Lowry

‘Acute administration of MK-801 increases tissue oxygen

levels in the medial prefrontal cortex and the nucleus

accumbens shell in freely moving rats’

Neuroscience 2008, Washington DC,

USA (15-19 November 2008)

Li, J., G. Gilmour, M. Tricklebank, J.P. Lowry,

J.N.P. Rawlins, M. Fillenz, D. Bannerman and S. McHugh

‘Using in vivo voltammetry to investigate the

relationship between neuronal activity and tissue

oxygen in the rat barrel cortex’

6th FENS Forum of European Neuroscience

2008, Geneva, Switzerland (12-16 July 2008)

Lowry J. P.

‘Neurochemical Analysis of Brain Function

in Behaviour and Disease’

RSC Analytical Division, Theophilus Redwood

Symposium - Brain Training: Secrets, Drugs and

Analysis. Cambridge, UK (10 April 2008)

‘Research and Teaching, Department of Chemistry,

NUI Maynooth’

Jiangsu Polytechnic University, China (6-7 May 2008)

‘LIVE: Long-Term In Vivo Electrochemistry’

US MedTech Meeting, Enterprise Ireland,

Dublin (19 May 2008)

‘Investigations of Brain Function

using Electroanalytical Chemistry’

Centre of Applied Science for Health, Seminar Series,

IT Tallaght, Dublin (28 May 2008)

‘Long-Term In-Vivo Electrochemistry:

Real-Time Monitoring of Brain Chemistry’

Bioengineering 08 Symposium, Imperial

College London, UK (19 September 2008)

‘Long-Term In-Vivo Electrochemistry:

Real-Time Monitoring of Brain Chemistry’

Porto Conte Research Centre, Seminar Series,

University of Sassari, Italy (2 December 2008)

TV Documentary: Sensors (The Investigators Series)

- RTE (www.rte.ie) and New Decade TV and Film

(www.newdecade.ie), (Broadcast, Autumn 2008)

McCaffrey, J.G.

‘Resonance Raman and fluorescence Spectroscopy

of Phthalocyanines in cryogenic solids’

Chemical Physics Seminar series, Centre for

Atomic Energy, Saclay, France (3 July 2008)

McCann, M.

‘Silver-Based Drugs: Undervalued or Overvalued?’

2nd Meeting of the Irish Institute for Metal-

Based Drugs (IIMBD), Dublin (October 2008)

Mc Dermott, S.M., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Host-guest interactions of methyl viologen

with modified polypyrrole films’

First Regional Symposium on Electrochemistry

of South-East Europe, Crveni Otok,

Rovinj, Croatia (4 – 8 May 2008)

Mc Dermott, S.M., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Conducting Polymers modified with Cyclodextrins

and their ability to detect the Pollutant Paraquat’

Spring Meeting of the International Society of

Electrochemistry, Electrochemistry for a Healthy

Planet, Foz do Iguaçu, Brazil (15-19 March 2008)

Moorhead, P.B., A.D. Rooney and C.B. Breslin

‘Selective sensing of dopamine using overoxidised

polypyrrole with incorporated gold nanoparticles’

214th Electrochemical Society Meeting,

Honolulu, HI, USA (12-17 October 2008)

Murray, C., N. Dozova and J.G. McCaffrey

‘Spectroscopy of free-base Phthalocyanine

and zinc Phthalocyanine in cryogenic solids’

Irish Universities Chemistry Colloquium 2008,

University College Cork (13-15 June 2008)

Ryan, E.M. and C.B. Breslin

‘Studies on the binding and release

of anionic drugs from a polypyrrole film’

214th Electrochemical Society Meeting,

Honolulu, HI, USA (12-17 October 2008)

Singh, I., C. Batchlor, F. Heaney and J. Vyle

‘Metal Free Click Chemistry on Nucleosides

and Oligonucleotides’

XVIth Symposium on Chemistry of Nucleic Acid

Components, Kromlov, Czech Republic (13-18 June 2008)

Singh I. and F. Heaney

‘Click Chemistry and the RNA revolution. Metal and

azide free 1,3-dipolar cycloaddition routes to chemically

modified nucleosdies and oligonucleotides’

SFI Summit Conference, Kilkenny, Ireland

(13-18 October 2008)

Stephens, J.C.

‘Conjugated Conundrums: Exploring Michael Reactivity’

NUIG International Symposium, ‘Adventures

in Heterocyclic and Nitrogen Chemistry’,

NUI Galway (7 May 2008)

Stephens, J.C. and D.P. Gavin

‘β-Substituted acrylates in Michael

and 1,4-conjugate additions’

60th Irish Universities Chemistry Research Colloquium,

University College Cork (11-13 June 2008)

Thati, B., B. Duff, N. Nobel, B.S. Creaven, M. Walsh,

M. McCann, K. Kavanagh, M. Devereux, D.A. Egan

‘Apoptotic Cell Death and Cell Cycle Events Mediate

the Action of 6-Hydroxycoumarin-3-Carboxylatosilver

in Human Malignant Hepatic Cells’

1st International Conference on Drug Design

and Development, Dubai (February 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


eolaíocht Ríomhaireachta / computer science

Ahrenberg, L., B.M. Hennelly, C. McElhinney

and T.J. Naughton

‘Removing the Twin Image in Digital Holography

by Segmented Filtering of In-Focus Twin Image’

Optics and Photonics for Information Processing

II, San Diego, USA (10-14 August 2008)

Asundi, A.K., E. Darakis, V. Kariwala, T. Khanam,

T. J. Naughton and A. Rajendran

‘Processing of Digital Holograms for Size

Measurements of Microparticles’

Ninth International Symposium on Laser

Metrology, Singapore (30 June - 2 July 2008)

Asundi, A.K., E. Darakis, V. Kariwala, T. Khanam,

T. J. Naughton and A. Rajendran

‘On-line Digital Holographic Measurement of Size and

Shape of Microparticles for Crystallization Processes’

Ninth International Symposium on Laser

Metrology, Singapore (30 June - 2 July 2008)

Brown, S.

‘Managing Wireless Sensor Networks:

Failsafe Software Updates’

Intel European Research and Innovation Conference

(ERIC08), Leixlip, Co. Kildare (10-12 September 2008)

Cater, A.W., P. Maguire and R. Maguire

‘A Computational Model of Conceptual Combination’

30th Annual Conference of the Cognitive Science

Society, Washington, USA (24 July 2008)

Cater, A.W., P. Maguire and R. Maguire

‘Factors Influencing the Interpretation

of Noun-Noun Compounds’

30th Annual Conference of the Cognitive Science

Society, Washington, USA (24 July 2008)

FitzGerald, A. and D. P. O’Donoghue

‘Genetic Repair for Optimization under

Constraints inspired by Arabidopsis thaliana’

Parallel Problem Solving from Nature

(PPSN - X), Technische Universität Dortmund,

Germany (13-17 September 2008)

Fotheringham, S., P. Lewis and A.C. Winstanley

‘Approximation of Image Object Space

as a Geographic Extent’

Remote Sensing & GIS Laboratory, Peking

University, China (2 December 2008)

Fotheringham, S., P. Lewis and A.C. Winstanley

‘A conceptual model of spatial video moving objects

using viewpoint data structures’

International Workshop on Moving Objects –

from Natural to Formal Language (GIScience 2008),

Park City, Utah, USA (23 September 2008)

Gopinathan, U., D.S. Monaghan, T.J. Naughton,

J.T. Sheridan and G. Situ

‘Cost Function Statistical Analysis

in Double Random Phase Encoding’

Optics and Photonics for Information Processing

II, San Diego, USA (10-14 August 2008

Hennelly, B.M., C. P. McElhinney and T. J. Naughton

‘Focused Image Creation Algorithms for Digital

Holograms of Macroscopic Three-Dimensional Objects’

OSA Digital Holography and Three-Dimensional

Imaging, Tampa Bay, Florida, USA (17-19 March 2008)

Hennelly, B.M., C. P. McElhinney and T. J. Naughton

‘Focused Image Creation Approaches for Macroscopic

Objects encoded in Digital Holograms’

SPIE Photonics Europe Conference,

Strasbourg, France (7-11 April 2008)

Hennelly, B.M., J. Maycock, J. McDonald,

C. P. McElhinney, K.M. Molony and T. J. Naughton

‘A Comparison of Wavelet Analysis Techniques

in Digital Holograms’

SPIE Photonics Europe Conference,

Strasbourg, France (7-11 April 2008)

Hennelly, B.M. and T.J. Naughton

‘Wigner Optics’

Topical Meeting on Optoinformatics 2008,

St. Petersburg, Russia (15-18 September 2008)

Hennelly, B.M., D.P. Kelly, C. McElhinney

and T.J. Naughton

‘A Practical Guide to Digital Holography

and Generalized Sampling’

Optics and Photonics for Information Processing

II, San Diego, USA (10-14 August 2008)

Hennelly, B.M., C. P. McElhinney and T. J. Naughton

‘Twin-image Reduction in Inline Digital Holography using

an Object Segmentation Heuristic (Invited Presentation)’

Euro American Workshop in Information Optics,

Annecy, France (1-5 June 2008)

Hennelly, B.M., J. McDonald, C. P. McElhinney

and T. J. Naughton

‘Segmentation of Macroscopic Object Digital

Holographic Reconstructions using extracted

Depth Information’

SPIE Photonics Europe Conference,

Strasbourg, France (7-11 April 2008)

Hennelly, B.M., C. P. McElhinney and T. J. Naughton

‘Focused Image Creation Approaches for Macroscopic

Objects encoded in Digital Holograms’

Photon Management III, Strasbourg,

France (7-11 April 2008)

Hennelly, B.M., J. Maycock, J. McDonald,

K.M. Molony and T. J. Naughton

‘A Comparison of Wavelet Analysis Techniques

in Digital Holograms’

Photon Management III, Strasbourg,

France (7-11 April 2008)

Hennelly, B.M., C. P. McElhinney, K.M. Molony

and T. J. Naughton

‘Segmentation of Three-Dimensional Scenes

encoded in Digital Holograms’

Optics and Photonics for Information Processing

II, San Diego, USA (10-14 August 2008)

Kelly, D., C. Markham and J. McDonald

‘A Hand Shape Classification Measurement Using

Size Functions and Principal Component Analysis’

Irish Graduate Student Symposium on

Vision, Graphics and Visualisation 2008,

Trinity College, Dublin (5 June 2008)

Kelly, D., C. Markham and J. McDonald

‘A System for Teaching Sign Language

using Live Gesture Feedback’

IEEE International Conference on Automatic

Face and Gesture Recognition, Amsterdam,

The Netherlands (17-19 September 2008)

Leino, K., M. Rustan and R. Monahan

‘Program Verification Using the

Spec# Programming System’

European Joint Conference on Theory and Practice of

Software (ETAPS), Budapest, Hungary (29 March 2008)

Lewis, P. and A.C. Winstanley

‘Enhancing Location Based Services with Spatial Video’

Transport Research Arena Conference,

Ljubljana, Slovenia (21-24 April 2008)

Maguire, P. and K. O’Connor

‘The Conscious Structure of the Brain’

30th Annual Conference of the Cognitive Science

Society, Washington, USA (24 July 2008)

Monahan, R.

‘Encoding Comprehensions

as First Order Expressions in Boogie’

Programming Languages and Methods

Group Meeting, Microsoft Research,

Redmond, WA, USA (8 February 2008)

Mooney, P. and A.C. Winstanley

‘Making Environmental Research Data Publicly

Available - Experiences From Ireland

Enviro Info 2008, Lunenburg, Germany

(10-12 September 2008)

Moser, P.

‘Pushdown Compression’

25th International Symposium on Theoretical

Aspects of Computer Science, Bordeaux,

France (21-23 February 2008)

‘Logical and Feasible Depth’

LIF, Marseille, France (September 2008)

‘A General Notion of Useful Information’

International Workshop on The Complexity of Simple

Programs, University College Cork (6-7 December 2008)

McElhinney, C.P., L. Ahrenberg and T. J. Naughton

‘Parallel Approaches to Reconstruction

and Noise Reduction in Digital Holography’

Topical Meeting on Optoinformatics 2008,

St. Petersburg, Russia (15-18 September 2008)

Naughton, T.J. and D. Woods

‘Parallel and Sequential Optical Computing’

International Workshop on Optical Supercomputing,

Vienna, Austria (26 August 2008)

Naughton, T.J. and D. Woods

‘Optical Computing (Invited Presentation)’

International Workshop on Physics and Computation,

Vienna, Austria (25-28 August 2008)

Nishchal, N.K. and T.J. Naughton

‘Three-dimensional optical image encryption

using fractional Fourier transform’

PHOTONICS 2008—International Conference on Fiber

Optics and Photonics, New Delhi, India (13-17 December)

Shnir, Y.M.

‘Quark Confinement and the Hadron Spectrum’

8th International Conference on Quark

Confinement and the Hadron Spectrum,

Mainz, Germany (1-6 September 2008)

‘Group Theoretical Methods in Physics’

27th International Colloquium on Group

Theoretical Methods in Physics, Yerevan,

Armenia (12-20 August 2008)

‘Quarks 2008’

15th International Seminar “Quarks 2008”,

Sergiev Posad, Russia (23-29 May 2008)

Woods, D. and T. J. Naughton

‘Parallel and Sequential Optical Computing’

International Workshop on Optical Supercomputing,

Technical University, Vienna, Austria (26 August 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


Innealtóireacht leictreonach/electronic engineering

Mangourova, V., J.V. Ringwood and B. Van Vliet

‘A mathematical model of the blood pressure

response to salt intake’

‘Experimental Biology’, San Diego, CA, USA

(5-9 April 2008)

Ringwood, J.V., V. Mangourova, B. Power,

B. Van Vliet and S. Malpas

‘Hierarchical Block-Diagram Models for Physiology

Research and Education’

‘Experimental Biology’, San Diego, CA, USA

(5-9 April 2008)

Ringwood, J.V.

‘The Dynamics of Wave Energy’

Seminar to Faculty of Engineering and

Applied Science, Memorial University of

Newfoundland, St. John’s (September 2008)

Fisic thurgnamhach / experimental Physics

Curran, G.S., M.L. Gradziel, C. O’Sullivan, J.A. Murphy,

A. Korotkov, S. Malu, P. Timbie and G. Tucker

‘Modelling the quasi-optical performance of CMB

astronomical interferometers’, SPIE Symposium

on Astronomical Telescopes and Instrumentation,

Marseille, France (23-28 June 2008)

Dyrland, M., F. Sigernes, F. J. Mulligan and C. S. Deehr

‘A comparison between OH(6-2) temperatures, meteor

radar temperatures and SABER satellite temperatures

from Longyearbyen, Svalbard (78.1N 16.0E)’, 35th

European Meeting on Atmospheric Studies by Optical

Methods, Maynooth, Ireland (24-29 August 2008)

Mulligan, F. J.

‘OH-equivalent temperatures derived from ACE-FTS

(V 2.2) and SABER (V 1.06) temperature profiles’,

International ACE Symposium, York, UK (9-11 June 2008)

Murphy, J. A.

‘Gaussian Beam Mode Analysis of Fourier Phase

Gratings’, SPIE Conference on Terahertz Technology and

Applications, San Jose, CA, USA (23-24 January 2008)

Murphy, J. A.

‘Optical modelling for millimeter and submillimeterwave

systems’. (Invited paper) SPIE Symposium

on Astronomical Telescopes and Instrumentation,

Marseille, France (23-28 June 2008)

O’Sullivan, C., J.A. Murphy, M. Gradziel,

N. Trappe and T. Peacocke

‘Millimetre-Wave Optics for High-Precision Applications’

in Proceedings of the Research Colloquium on

“Emerging Trends in Wireless Communications”,

Royal Irish Academy, Dublin (23-24 April 2008)

O’Sullivan, C., J.A. Murphy, N. Trappe and M. Gradziel

‘The Quasi-Optical Design of CMB Telescopes’

Invited Seminar, Rutherford Appleton

Laboratories, UK (3 March 2008)

O’Sullivan, C., J.A. Murphy, N. Trappe and M. Gradziel

‘Quasi-Optics for CMB Polarisation Telescopes’

Invited Seminar, University College Cork (19 May 2008)

O’Sullivan, C., J.A. Murphy, M. Gradziel,

N. Trappe and T. Peacocke

‘Quasi-Optical Design and Analysis (MBI)’,

Invited Talk, in workshop on Bolometric Interferometry

for the B-Mode Search, Astroparticule et

Cosmologie, Paris, France, (16-18 June 2008)

Qian Wu, and F. J. Mulligan

‘Future High Latitude Balloon Borne

Thermosphere Wind Observation’

35th European Meeting on Atmospheric Studies by

Optical Methods, Maynooth, Ireland, (24-29 August 2008)

van der Burgt, P. J. M.

‘Neutral fragment detection in ion collisions

with clusters containing nucleobases’,

ITS LEIF 3rd Annual Meeting (Ion Technology

and Spectroscopy at Low Energy Ion beam

Facilities), Portugal (May 2008)

Whale, M., M. Candotti, N. Trappe,

N. Murphy, A. Baryshev and V. Belitsky

‘Analysis of two ALMA front end receiver

channels using physical optics’,

SPIE Conference on Terahertz Technology and

Applications, San Jose, CA, USA (23-24 January 2008)

Whale, M., N. Trappe, A. Baryshev

‘Physical optics Analysis of the ALMA

Band 5 Front End Optics’,

19th International Symposium on Space

Terahertz Technology, Groningen, the

Netherlands (28-30 April 2008)

Instituid hamilton/hamilton Institute

Bodas, S., S. Viswanath and V.G. Subramanian

‘Random Access over Multiple Access

Channels: A Queueing Perspective’, CISS2008,

Princeton, USA (19-21 March 2008)

Boerlage, M., R.H. Middleton and M. Steinbuch

‘Rejection of fixed direction disturbances in

multivariable electromechanical motion systems’,

17th IFAC World Congress, Seoul, Korea (6-11 July 2008)

Coleman, T., N. Kiyavash and V.G. Subramanian

‘Alternate proof of rate-distortion function of a Poisson

Process’, IEEE DCC2008 Utah, USA (25-27 March 2008)

dos Santos J., R. Lozano and A. Friboulet

‘Dynamic analysis of an enzymatic membrane

reactor’, 47th IEEE Conference on Decision and

Control, Cancun, Mexico (9-11 December 2008)

dos Santos J. and R. Middleton

‘A preliminary analysis of HIV infection dynamics’,

16th IET Irish Signals and Systems Conference,

Galway, Ireland (18-19 June 2008)

dos Santos J. and R. Middleton

‘A preliminary analysis of HIV infection dynamics’, 5th

Lipidomics Meeting, Université de Technologie de

Compiègne. Compiègne, France (21-23 October 2008)

Duffy, K.

‘Functional large deviations and a queueing system

with discontinuous statistics’, Mathematics

Seminar, University of Rome II (16 January 2008)

Duffy, K.

‘Stochastic modelling of the immune response’,

Centre for Complexity Sciences Seminar,

University of Bristol (19 February 2008)

Duffy, K.

‘Long-range-dependence properties of departures

from a balanced queue’, Stochastic analysis

of modern communication networks’,

Eurandom, Eindhoven, The Netherlands

(1-3 December 2008)

Freudenberg, J.S. and R.H. Middleton

‘Feedback control performance over a noisy

communication channel’

Information Theory Workshop, Porto,

Portugal (5-9 May 2008)

Freudenberg, J. S., R. H. Middleton and J. H. Braslavsky

‘Minimum Variance Control over a Gaussian

Communication Channel’

2008 American Control Conference, Seattle,

Washington, USA (11-13 June 2008)

García, M.R., M. Verwoerd, P. Wellstead

‘Deep Brain Stimulation in Parkinson disease:

the de-synchronisation Hypothesis’

2nd International Workshop in Systems Biology,

NUI Maynooth (17-20 August 2008)

García, M.R., M. Verwoerd, P. Wellstead

‘Deep Brain Stimulation in Parkinson disease:

the de-synchronisation’

Deep Brain Stimulation in Parkinson’s Disease

Workshop, NUI Maynooth, Ireland (20 August 2008)

Giustiniano, D., D. Malone, D.J. Leith and K. Papagiannaki

‘Local Estimators for 802.11 MAC Channel Quality’

RIA Colloquium on Emerging Trends in Wireless

Communications, Dublin (24 April 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Huang, K.D., K.R. Duffy, D. Malone and D.J. Leith

‘Investigating the validity of IEEE 802.11 MAC

modeling hypotheses’

IEEE PIMRC Cannes, France (15-18 September 2008)

Huisinga, W.

‘Mathematical Modelling in Pharmacometrics: Towards

model-based drug development Mathematical Methods

to Analyze Complex Technical and Biological Systems’

Invited speaker - MPI Dynamics of Complex Systems,

Magdeburg, Germany (2 December 2008)

Huisinga, W.

‘Beyond Stabililty: The Mathematics of Molecular

Flexibility in the Context of Virtual Screening’

Network Mathematics Graduate Programme,

NUI Maynooth (22 July 2008)

Huisinga, W.

‘The pharmacokinetic link to cellular reaction networks’

European Conference on Mathematical and Theoretical

Biology, Edingburgh, United Kingdom (2 July 2008)

Huisinga, W.

‘Möglichkeiten und Grenzen der physiologie-basierten

Modellierung in der Pharmakokinetik’

Coloquium of the Institute of Pharmacy, MLU

Halle-Wittenberg, Germany (25 June 2008)

Huisinga, W. and C. Kloft

‘Pharmacometrics & Computational Disease Modelling’

13. PK/PD-Expertentreffen, Isny, Germany (26 April 2008)

Kittipiyakul, S., T. Javidi and V.G. Subramanian

‘Many Sources Large Deviations

of Max-Weight Scheduling’

46th Annual Allerton Conference, Illinois,

USA (23-26 September 2008)

Knorn, F. and D.J. Leith

‘Adaptive Kalman Filtering for Anomaly

Detection in Software Appliance’

INFOCOM Workshop on Automated Network

Management, Phoenix, AZ, USA (15-17 April 2008)

Leith, D. and R. Shorten

‘Next Generation TCP: Open Questions’, PFLDnet

2008, Manchester, UK (5-7 March 2008)

Leith, D., L. Andrew, T. Quetchenbach,

R. Shorten and K. Lavi

‘Experimental Evaluation of Delay/Loss-based

TCP Congestion Control Algorithms’, PFLDnet

2008, Manchester, UK (5-7 March 2008)

Li, T. and D. Leith

‘Adaptive Buffer Sizing for TCP Flows in 802.11e WLANs’

Chinacom 2008, Hangzhou, China (25-27 August 2008)

Li, T., D.J. Leith, D. Malone and V. Badarla

‘Achieving End-to-end Fairness in 802.11e Based

Wireless Multi-hop Mesh Networks’, Chinacom

2008, Hangzhou, China (25-27 August 2008)

Malone, D., D.J. Leith, A. Aggarwal and I. Dangerfield

‘Spurious TCP Timeouts in 802.11 Networks’

WiNMee 2008, Berlin, Germany (31 March 2008)

Malone, D.

‘Observations of IPv6 Addresses’

PAM 2008, Cleveland, USA (29-30 April 2008)

Malone, D. and R.J. Tobin

‘Complexity Attack Resistant Flow Lookup Schemes

for IPv6: A Measurement Based Comparison’

EC2ND 2008, Dublin, Ireland (11-12 December 2008)

Middleton, R.H.

‘Challenges for Control Research from Systems Biology’

2nd Workshop on Computational

Intelligence in Identification & Control,

Belfast, UK (15-16 September 2008)

‘Challenges for Control Research from Systems Biology’

Mini Symposium on Recent Advances in Control Theory

and Practice, Montreal, Canada (13-14 November 2008)

‘Conditions for String Instability in Heterogeneous

Platoons with Limited Communications’, Mini

Symposium on Recent Advances in Control Theory and

Practice, Montreal, Canada (13-14 November 2008)

Middleton, R.H. and G. Adams

‘Modification of Model Predictive

Control to Reduce Cross-Coupling’

17th International Federation of Automatic Control

World Congress, Seoul, South Korea (7-11 July 2008)

Middleton, R. and O. Mason

‘Graphs & Biochemical Pathway Dynamics’, Invited

presentation - Tutorial on Robustness in Systems

Biology: Methods and Applications, 17th IFAC

World Congress, Seoul, Korea (6-11 July 2008)

Oyarzun, D., B. Ingalls, R. Middleton

and D. Kalamatianos

‘Optimal metabolic pathway activation’

17th IFAC World Congress, Seoul, Korea (6-11 July 2008)

Paul, P., D. Kalamatianos, H. Duessmann and H. Huber

‘Automated live cell image segmentation

for on-line high-content screening’

ICSB 2008, Gothenburg, Sweden (22-28 August 2008)

Paul, P., D. Kalamatianos, H. Duessmann and H. Huber

‘Automatic quality assessment for

fluorescence microscopy images’

IEEE Bibe 2008, Athens, Greece (8-10 October 2008)

Rojas, A.J., R.H. Middleton, J.S. Freudenberg

and J.H. Braslvasky

‘Input Disturbance Rejection in Channel Signal-to-Noise

Ratio Constrained Feedback Control’

2008 American Control Conference,

Seattle, USA (11-13 June 2008)

Rojas, A.J., R.H. Middleton and J.S. Freudenberg

‘Infimal Feedback Capacity for a Class

of Additive Coloured Gaussian Noise Channels’

17th IFAC World Congress, Seoul, Korea (6-11 July 2008)

Solmaz, S., M. Akar and R. Shorten

‘Center of Gravity Estimation and Rollover Prevention

Using Multiple Models and Controllers’

14th Yale Workshop on Adaptive & Learning

Systems, Yale, USA (2-4 June 2008)

Solmaz S., M. Akar and R. Shorten

‘Adaptive Rollover Prevention for Automotive

Vehicles with Differential Braking’

17th IFAC World Congress, Seoul, Korea (6-11 July 2008)

Strachan, S. and R. Murray-Smith

‘GeoPoke: Rotational Mechanical Systems Metaphor

for Embodied Geosocial Interaction’, NordiCHI

2008, Lund, Sweden (20-22 October 2008)

Subramanian, V.G.

‘Large Deviations Of Max-Weight

Scheduling On Convex Rate Regions’

ITA 2008, San Diego, USA (8-13 August 2008)

Subramanian, V.G. and D.J. Leith

‘On a class of optimal rateless codes’

46th Annual Allerton Conference, Illinois,

USA (23-26 September 2008)

Von Kleist, M.

‘Physiologically based pharmacokinetic modelling

in the context of drug discovery: Melding

pharmacokinetics with host-virus dynamics’

The 9th International Conference on Systems

Biology, Gothenburg, Sweden (23-27 August 2008)

Wellstead, P.

‘Systems Biology & the Spirit of Tustin’

The Tustin Lecture 2008, London, England (1 May 2008)

‘Systems Biology – systems and disease’

Systems Biology in Spain; Opportunities and

Challenges, Spanish Council for Scientific

Research, Vigo, Spain (19-20 May 2008)

‘A Systems Approach to Disease’

Systems Biology with an Industrial Focus,

Imperial College, London (26 June 2008)

Matamaitic/Mathematics

Bechtluft-Sachs, S.

‘Topological Invariants for Energy Minimizing Maps’

Dublin Area Mathematics Colloquium,

Trinity College Dublin (3 April 2008)

‘Ricci positive G-manifolds of low cohomogeneity’

Colloquium, University College Cork (21 November 2008)

Bracken, C.

‘New families of functions with

differential uniformity of 4’

BFCA ’08, Copenhagen, Denmark (21 May 2008)

‘Counting the Number of Site Swap Juggling

Patterns with Respect to Particular Ceilings’

11th Bridges Conference, Leeuwarden,

The Netherlands (25 July 2008)

‘Nonlinear Functions in Coding Theory and Cryptography’

Seminar, Department of Mathematics,

NUI Maynooth (3 December 2008)

Brophy, C.

‘A model system for analysing competition

between strains of rhizobia for nodule occupancy’

and ‘Dynamics of 4-species plant systems over three

years at 19 sites across Europe’

Poster presentation (x2), International

Grassland Congress, China (2 July 2008)

‘A model system for assessing competition

for site occupancy’

Talk, International Biometrics

Congress, UCD (14 July 2008)

‘Statistical issues in analyzing the relationship

between reproductive output and size’

Invited Talk, Ecological Society of America,

Milwaukee (5 August 2008)

‘Truncated regression mixture model for assessing

reproduction in plants at varying levels of CO 2 – model

development and issues in model presentation’

Seminar, Department of Mathematics,

NUI Maynooth (26 November 2008)

Buckley, S.M.

‘Negative curvature and complex analysis’

Short course, Winter School in Complex Analysis

and Operator Theory, Seville (5-9 February 2008)

‘Curvature conditions and notions of boundary at infinity’

Seminar, Department of Mathematics,

NUI Maynooth (12 March 2008)

‘Wrecks, Drugs, and Rock and Roll:

Pythagoras and the Pythagoreans’

Irish Intervarsity Mathematics Contest,

NUI Maynooth (13 April 2008)

‘Boundaries at infinity of CAT(0) spaces’

Invited Talk, Geometric Analysis

conference, Ann Arbor (12 May 2008)

‘Uniform domains and capacity’

Seminar, University College London (29 May 2008)

‘Nonpositive and negative curvature’

Colloquium, Imperial College London (30 May 2008)

‘Múineadh na Matamaitice trí Gaeilge’

Short course, Roinn na Nua-Ghaeilge,

NUI Maynooth (18-20 August 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Budarina, N.

‘Diophantine approximation on non-degenerate

curves with non-monotonic error function’

Seminar, Institute of Mathematics Academy

of Science of Belarus, Minsk (11 March 2008)

‘Almost primitively universal quadratic forms’

International Conference on Number Theory dedicated

to the 60th birthday of Professor Antanas Laurincikas,

Siauliai University, Lithuania (12 August 2008)

Dickinson, D.

‘Diophantine approximation on polynomial curves’

Seminar, Department of Mathematics,

NUI Maynooth (30 April 2008)

‘Diophantine approximation on polynomial curves’

Invited speaker, Number Theory

Workshop, York (20 May 2008)

‘Diophantine approximation on manifolds

with non-monotonic error function’

Invited Speaker, Number Theory

Workshop, Minsk (27 May 2008)

Domijan, K.

‘Bayesian Kernel Classifiers with

Variable Selection via Decision Theory’

Poster, MCMSki II: Markov Chain Monte Carlo

in Theory and Practice,

Bormeo, Italy (9 January 2008)

‘Introduction to Kernel Methods’

Seminar, Working Group on Statistical Learning,

TCD Statistics Department (15 May 2008)

‘Kernel PCA for Classification’

Invited Talk, TCD Sigmedia group, Electronic

Engineering Department (6 June 2008)

‘Bayesian Kernel Classification with Fast Updating’

Seminar, NUI Maynooth Mathematics

Department (8 October 2008)

Falk, K.

‘Nonrecurrent dynamics in hyperbolic manifolds’

Complex Analysis Seminar, Tokyo Institute

of Technology, Japan (12 February 2008)

‘Nonrecurrent dynamics in hyperbolic manifolds’

Geometry Seminar, Osaka University,

Japan (10 March 2008)

‘Hyperbolic manifolds with dimension gap’

Invited Talk, CODY Workshop Towards

Higher Dimensions, Universität Göttingen,

Germany (26 June 2008)

‘Hyperbolic manifolds with dimension gap’

Invited Talk, International Conference on Complex

Analysis and Related Topics, the XIth Romanian-

Finnish Seminar, Alba Iulia, Romania (18 August 2008)

‘Hyperbolic manifolds with dimension gap’

Invited Talk, AMS Sectional Meeting, 2008 Fall Eastern

Section Meeting #1042, Special Session on Geometric

Function Theory and Geometry, Wesleyan University,

USA (11 October 2008)

Hurley, C.

‘Data visualization via pairwise displays’

Isaac Newton Institute, Cambridge (15 April 2008)

‘Pairwise comparison of treatment groups via eulerian

tours and hamiltonian decompositions’

Conference on Applied Statistics in Ireland, University

College Dublin (16 June 2008)

‘Pairwise comparison of treatment groups via eulerian

tours and hamiltonian decompositions’

International Biometric Conference,

University College Dublin (17 June 2008)

‘Graph traversals and visual ordering: Part 1.

Eulerians, Hamiltonians and pairwise comparisons’

Workshop on: Statistical Graphics: Data and

Information Visualisation in Today’s Multimedia

Society, Bremen, Germany (26 June 2008)

‘Comparison sequences for visualization:

applications and algorithms’

Statistical Computation and Visualization 2008,

Academia Sinica, Taipei, Taiwan (3 December 2008)

Mac an Bhaird, C.

‘Archimedes: His Mathematical wonders exposed’

The Gerard Watson Memorial Lecture, Department

of Ancient Classics, NUI Maynooth (12 February 2008)

‘Famous Problems and their Solutions

in Ancient Mathematics’

The Irish Mathematical Students’ Association

Conference, University College Dublin (9 February 2008)

‘The Maths Support Centre. An overview

of the progress made and the lessons learned’

Seminar, Mathematics Department,

NUI Maynooth (7 May 2008)

‘Gauss’ Method for the Determination

of Cyclotomic Numbers’

Invited Talk, 2nd International Conference on

Mathematics and Statistics, Athens (16 June 2008)

‘The positive impact of using the history

of Mathematics when teaching students

with weak mathematical backgrounds’

MathFest, Wisconsin (31 July 2008)

‘The Necessity of Maths Support Centres

in Higher Level Education’

Aishe Conference, NUI Maynooth (29 August 2008)

‘The use of technologies to create an active

Mathematical environment for students’

Meeting of the Irish Maths Society,

CIT Cork (2 September 2008)

‘Using the history of Mathematics to

encourage student understanding’

CETL-MSOR Conference, Lancaster

University (9 September 2008)

‘The positive impacts of developing re-usable

online resources in Maths Education’

Meeting Icelandic Mathematics Society,

Reykjavik (25 September 2008)

McCarthy, P.

‘Almost Everywhere Convergence I’

Seminar, Mathematics Department, University

College Cork (26 September 2008)

‘Almost Everywhere Convergence II’

Seminar, Mathematics Department, University

College Cork (3 October 2008)

Murray, J.

‘How to count the irreducible characters of a finite

group that have a given Frobenius-Schur indicator’

Invited Talk, NUI Galway Seminar (13 March 2008)

‘Blocks of Centralizer Algebras and

Degenerate Affine Hecke Algebras’

Invited Talk, First de Brún Workshop on

Computational Algebra, NUI Galway (25 July 2008)

Ó Cairbre, F.

‘The Big Picture of Mathematics’

Maths Week, NUI Maynooth (15 October 2008)

‘The Beauty and Practical Power of Mathematics’

Invited Talk, Gormanston College (22 October 2008)

O’Farrell, A.G.

‘Aspects of Reversibility’

Invited Talk, Leeds University (5 February 2008)

‘Reversible biholomorphis Germs’

Seminar, Department of Mathematics,

NUI Maynooth (12 June 2008)

‘Reversible Biholomorphic Germs’

Invited Talk, Euler Inst, St. Petersburg (27 July 2008)

O’ Shea, J.

‘A Study of First Year Students’ Experience

of the Transition from Second Level

to Third Level Mathematics’

Science and Mathematics Education Conference

(SMEC), DCU (September 2008)

Short, I.

‘A geometric approach to studying

the convergence of continued fractions.’

Invited Talk, University of Glasgow (15 April 2008)

‘Hyperbolic geometry, discrete group

theory, and continued fractions.’

Invited Talk, University of Fribourg (7 May 2008)

Vernicos, C.

‘Volume Entropy of Hilbert geometries’

Seminar, Avignon’s University Mathematic

Department (20 March 2008)

‘The Hilbert geometry of polygons’

Geometry and analysis seminar, Sophia-

Antipolis University (25 September 2008)

‘Volume Entropy in Hilbert Geometries’

Joint meeting on geometry and analysis, CIRM,

Marseille, France (27 September 2008)

Wraith, D.

‘The moduli space of positive Ricci

curvature metrics on homotopy spheres’

23rd British Topology Meeting, Queen’s

University Belfast (25 August 2008)

Fisic Mhatamaiticiúil/Mathematical Physics

Bolukbasi, A.

‘Vortices in Kitaev’s Honeycomb Model’

SFI Review Talk, NUIM (13 June 2008) and

Sixth Symposium on Topological Quantum

Computation, DIAS (15 September 2008)

Dolan, B.

‘A Universal Dirac Operator and Non-commutative

Spin Bundles over Fuzzy CPn ’

DIAS Workshop on Fuzzy Physics and

Random Matrices, (30 January 2008)

‘A Universal Dirac Operator and

Spinn Bundles over Fuzzy CPn’ First Annual Meeting of noncommutative

Geometry Network 2008, DIAS (16 June 2008)

‘Modular Symmetry, the Quantum Hall Effect

and Supersymmetric Yang Mills’

Conference on Frontiers of Low Temperature Physics,

Royal Holloway University, London (15 August 2008)

‘Monopoles and Vortices – modular symmetry

in SUSY QCD and in the Quantum Hall Effect’

Department of Physics and Astronomy, University of

Glasgow, Glasgow, Scotland (12 November 2008)

and

Department of Physics, University of Edinburgh,

Edinburgh, Scotland (19 November 2008)

‘Dimensional Reduction, Monopoles

and Dynamical symmetry Breaking’

Workshop on Non Commutative Geometry and Quantum

Field Theory, Chennai, India (18 December 2008)

Kells, G.

‘The Toric Code and the Kitaev honeycomb model:

Anyons in spin lattices’

Max Plank Institute for Quantum Optics,

Garching, Germany (28 February 2008)

and

UCC Department of Physics, Cork (3 March 2008)

Skullerud, J.

‘Quarks and gluons in dense two-colour QCD’

Quarks and Hadrons in Strong QCD,

St. Goar, Germany (17-20 March 2008)

and

International Conference on Strong and

Electroweak Matter 2008 (26-29 August 2008)

Slingerland, J.

‘Topological Quantum Computation’

International Workshop on the Mathematical

Foundations of Quantum Control and Quantum

Information Theory, QCI2008, Madrid (26-30 May 2008)

and

CoQuS Summer School, University of Vienna,

Austria, (8-12 September 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


‘Condensation induced transitions

between topological phases’

Workshop ‘Quantum Computation with Topological

Phases of Matter’, Banff International Research

Station, Banff, Canada (20-25 July 2008)

and

Nordita conference on `Conformal field theory approach

to quantum Hall physics - non-Abelian statistics and

quantum computing, Stockholm (13-16 August 2008)

Moran, N.

‘Numerical Techniques for 2D Quantum Lattice models’

Summer School in ‘Exact Methods in Low-dimensional

Statistical Physics and Quantum Computing’, Les

Houches (July 2008)

’Topological Signatures’

Irish Centre for High Performance Computing

meeting, Trinity College Dublin (8 December 2008)

Poster Presentation

‘Numerical Investigation of Topological Phases

in Quantum Lattice Models’

6th Symposium on Topological Quantum

Information, DIAS (September 2008)

Tchrakian, T.

‘SU(2) Vortices in 2+1 dimensions’

Group Theoretical Methods in Physics,

Yerevan (August 2008)

‘Gravitating Yang-Mills systems in all dimensions’

Heraeus Meeting, Bremen (August 2008)

Vala, J.

‘Topological Phases and Topological

Quantum Computation’

SFI Mid-Term Review, NUI Maynooth (13 June 2008)

‘Topological Phases in the Kitaev Honeycomb

Lattice Model on Torus’

SigmaPhi Conference on Statistical

Physics, Crete, Greece (16 July 2008)

‘Kitaev’s Honeycomb Lattice Model on Torus’

Conformal Field Theory and Fractional Quantum Hall

Physics, Nordita, Sweden

(14 August 2008)

‘Quantum Revolution with Blue Gene’

Annual Seminar of the Irish Center for High-End

Computing, Dublin (29 - 30 November 2008)

Watts, P.

‘Roots, Weights and Spontaneous Symmetry Breaking’

Computational Modelling Cluster of the

Complex & Adaptive Systems Laboratory,

University College Dublin (4 April 2008)

‘Why Garrett Lisi’s E8 ‘Theory of Everything’ Doesn’t Work’

Computational Modelling Cluster of the

Complex & Adaptive Systems Laboratory,

University College Dublin (18 April 2008)

an t-Ionad Náisiúnta geoiríomhaireachta/

National centre for geocomputation

Demšar, U., A.S. Fotheringham,

M. Charlton and R. Crespo

‘Combining Geographically Weighted Regression

and Geovisual Analytics to investigate temporal

variations in house price determinants across London

in the period 1980-1998

Workshop: Geovizualisation of Dynamics,

Movement and Change, AGILE 2008,

Girona, Spain (6 May 2008)

Fotheringham, A.S., U. Demšar and M. Charlton

‘Performance of Geographically Weighted Regression

(GWR) on a simulated spatio temporal dataset’

GIScience 2008, Park City, Utah (September 2008)

Fotheringham A.S., M. Charlton,

A. Robinson and A. Egan

‘Analysing Urban Dynamics through Geodirectory’

ISSP-08 Conference, Dublin (11 – 12 September 2008)

Lewis, P. and A. Winstanley

‘Enhancing Location Based Services with Spatial Video’,

Transport Research Arena Conference,

Ljubljana, Slovenia (April 2008)

Lewis P., A. Winstanley and A.S. Fotheringham

‘A conceptual model of spatial video moving objects

using viewpoint data structures’

International Workshop on Moving Objects –

from natural to formal language,

GIScience 2008, Park City (23 September 2008)

McCarthy, T.

‘Integrated remotely sensed datasets

for disaster management’

Remote Sensing for Environmental Monitoring,

GIS Applications, and Geology VIII.

SPIE 2008, Cardiff, UK (September 2008)

McCarthy, T. and S. Coveney

‘Integrated Remotely Sensed datasets

for Disaster Management’.

The 2nd Annual Irish Earth Observation

Symposium: Opportunities for Earth

Observation in Ireland, National Maritime

College of Ireland, Ringaskiddy, Cork

(November 2008)

Mooney, P. and A. Winstanley

‘Making Environmental Research Data

Publicly Available – Experiences From Ireland

Enviro Info 2008, Lunenburg, Germany (September 2008)

Wheeler, B.W. and J.E. Rigby

‘Poverty, Wealth and Place in Britain’

Annual Conference of the Royal Geographical Society

– Institute of British Geographers, London (August 2008)

síceolaíocht/Psychology

Barnes-Holmes, D.

‘Relational Frame Theory: A modern behavioural

approach to human language and cognition’

Workshop delivered to Trainee Clinical

Psychologists, Department of Personality,

Assessment and Treatment Psychology, University

of Almeria, Spain (19-20 January 2008)

Bracken, M., K. McLoughlin and S.McGilloway

‘Comparison of two holistic dependency systems for

Clinical Nurse Specialists working in Palliative Care’

Poster presentation to the Health Research

Board Annual Poster Competition for HRB

Summer Students, Dublin (11 December 2008)

Byrne, S., K. Deasy and F. Lyddy

‘Objects and concept representation in individuals

with congenital deafblindness’ Poster presented

at the Annual Conference of the British

Psychological Society, Dublin (4 April 2008)

Cassidy, S. and B. Roche

‘Rapid acquisition and generalization of relational skills

among school children using an innovative combination

of the REP and Yes/No procedures’

Paper presented at the Annual Conference

of the International Association for Behavior

Analysis, Chicago, USA (26 – 30 May 2008)

Cochrane, A., N. Penard, P. Dockree and I. Robertson

‘Sustained attention in the elderly: the effects of a selfalert

training protocol’

Poster presented at the British Psychological

Society Annual Conference, (April 2008)

Cochrane, A., N. Penard, P. Dockree and I. Robertson

‘The effects of a self-alert training protocol

on sustained attention’

Poster presented at the European

Cognitive Neuropsychology Workshop,

Bressanone, Italy (January 2008)

Coogan, A. N., A.L. Baird, S. Forbes-Robertson,

A. Siddiqui and J. Thome

‘Actigraphic assessment of circadian rhythms

in adult attention deficit/hyperactivity disorder’

J. Psychopharmacol, 22(5)-A35. Suppl (2008)

Poster presented at the British Association

for Psychopharmacology meeting,

Harrogate, UK (June 2008)

Coogan, A. N., C. Clemens, V. Zacchariou and J. Thome

‘Chronic haloperidol treatment alters the expression of

clock genes in the hippocampus and cerebral cortex of

mice’ J. Psychopharmacol. 22(5) – A36 Suppl. (2008)

Poster presented at the British Association

for Psychopharmacology meeting,

Harrogate, UK (June 2008)

Coogan, A. N., C. Wyse, E. Guy, D. Mack and J. Thome

‘Infection with Toxoplasma Gondii alters

circadian clock gene expression in cortical and

sub-cortical structures of the mouse brain’ J.

Psychopharmacol 22(5) – A35 Supplement (2008)

Poster presented at the British Association

for Psychopharmacology meeting,

Harrogate, UK (June 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP):

Measuring implicit homonegativity in a heterosexual

and non-heterosexual sample’

Paper presented at the Annual Conference of the British

Psychological Society (BPS), Dublin, Ireland (4 April 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP):

Assessing the moderating influence of situational

variables on implicit homonegativity’

Paper presented at the Annual Conference of the

Northern Ireland Branch of the British Psychological

Society (NIBPS), Co. Louth, Ireland (10 May 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP):

Assessing the malleability of implicit ageis’

Paper presented at the 34th Annual Convention

for the Association of Behavior Analysis

International, Chicago, Ill, USA (24 May 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP):

Do we really believe that gay people are abnormal?’

Paper presented at the 34th Annual Convention

for the Association of Behavior Analysis

International, Chicago, Ill, USA (27 May 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘A divergence between performance on the Implicit

Relational Assessment Procedure (IRAP) and the

Modern Homonegativity Scale (MHS): Between-group

differences and the influence of a negativity bias in the

formation of gay-related implicit attitudes’

Paper presented at the 69th Annual Convention

of the Canadian Psychological Association (CPA),

Halifax, Nova Scotia, Canada (14 June 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘A Public versus Private administration of the Implicit

Relational Assessment Procedure (IRAP): Focusing

on the moderating effect of motivation to conceal

homonegativity on implicit and explicit biases’

Paper presented at the Annual Conference of

the Psychological Society of Ireland’s Division of

Behavior Analysis, Dublin, Ireland (18 July 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘I’m not Homonegative… I think”:

Using the IRAP to measure implicit homonegativity

Paper presented at the 40th Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland (PSI),

Co. Carlow, Ireland (21 November 2008)

Cullen, C., D. Barnes-Holmes, Y. Barnes-Holmes

and I. Stewart

‘Is the IRAP sensitive to manipulations of the assessment

setting or motivation to control prejudice’

Paper presented at the 40th Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland (PSI),

Co. Carlow, Ireland (23 November 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Desmond, D.

‘Psychoprosthetics’

Invited research seminar MSc In Health Psychology

programme, NUI Galway (April 2008)

Diviney, M. and S. Commins

‘Overtraining in rats does not lead to the acquisition

of an egocentric, procedural strategy for platform

locating in the Morris water maze

Poster presented at Neuroscience Ireland

meeting, Galway, Ireland, (September 2008)

Diviney, M., J. Kealy, E. Kehoe, V. McGonagle,

A. O’Shea, D. Harvey and S. Commins

‘Overtraining in rats does not lead to the acquisition

of an egocentric, procedural strategy for platform

locating in the Morris water maze’

Poster presented at Federation of Neuroscience

Societies meeting Geneva, Switzerland (July 2008)

Duffin, J.T., S. Commins and R.A.P. Roche

‘High-density ERPs and source coherence reveal

connectivity changes during cross-modal learning’

Poster presented at Neuroscience Ireland

meeting, Galway, Ireland (September 2008)

Gannon, S., B. Roche, J.P. Forsyth,

J. W. Kanter and C. Linehan

‘The approach-avoidance conflict: Examining

an empirical model of human anxiety and phobia’.

Paper presented at the Annual Conference

of the International Association for Behavior

Analysis, Chicago, USA (26-30 May 2008)

Gavin, A., B. Roche and M. Ruiz

‘An improved implicit relational test for measuring

socially sensitive verbal relations regarding children

and sexuality’.

Paper presented at the Annual Conference

of the International Association for Behavior

Analysis, Chicago, USA (26-30 May 2008)

Gavin, A., B. Roche and M. Ruiz

‘Building an Implicit Relational Test: A rulebased

matching test for the identification of

socially-established verbal relations’.

Paper presented at the Annual Conference

of the International Association for Behavior

Analysis, Chicago, USA (26-30 May 2008)

Kealy, J. and S. Commins

‘The role of glutamate receptors in long-term

potentiation in the CA1-perirhinal cortex pathway’

Poster presented at Federation of Neuroscience

Societies meeting,Geneva, Switzerland (July 2008)

Kealy, J. and S. Commins

‘The role of glutamate receptors in long-term

potentiation in the CA1-perirhinal cortex pathway’

Poster presented at Neuroscience Ireland

meeting, Galway, Ireland (September, 2008)

Kelleher. C. and S. McGilloway

‘The hidden costs of sexual violence: A multi dimensional

approach to the impact and experience of trauma’

Presentation to the Dublin Rape Crisis

Centre, Dublin (23 April 2008)

Keogh, K.M., P. White, S.M. Smith,

S. McGilloway, T. O’Dowd and J. Gibney

‘Patient and family member perceptions of poorly

controlled type 2 diabetes: Similarities, differences,

and their relation to outcomes’Paper presented at

the Annual (5th) Psychology, Health and Medicine

Conference University of Ulster, Derry (19 March 2008)

Keogh, K.M., P. White, S.M. Smith,

S. McGilloway, T. O’Dowd and J. Gibney

‘Patient and family member perceptions

of poorly controlled type 2 diabetes: Similarities,

differences, and their relation to outcomes’.

Paper presented at the Annual Conference

of the (UK) Society of Academic Primary

Care, NUI Galway (9-11 July 2008)

Keogh, K.M., P. White, S.M. Smith,

S. McGilloway, T. O’Dowd and J. Gibney

‘Patient and family member perceptions

of poorly controlled type 2 diabetes: Similarities,

differences, and their relation to outcomes’

Paper presented at the Annual European

Health Psychology Conference, University

of Bath, UK (9-12 September 2008)

Keogh, K.M., P. White, S.M. Smith,

S. McGilloway, T. O’Dowd and J. Gibney

‘Changing illness beliefs in poorly controlled

type 2 diabetes: RCT of a psychological,

family-based intervention’

Paper presented at the 33rd Annual Meeting

of the Irish Endocrine Society, Carton

House, Maynooth (8-9 November 2008)

Lyddy, F., S. Byrne and K. Deasy

‘Concept representation and object of reference

use in individuals with congenital deafblindness’

Poster presented at the Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland,

Co. Cavan (22 November 2008)

Mahon, C., F. Lyddy and D. Barnes-Holmes

‘Promoting recombinative generalisation

for reading instruction: Effectiveness

of a matching to sample protocol’

Paper presented at the Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland,

Co. Cavan (22 November 2008)

Mahon, C., Parsons and F. Lyddy

‘Assessing Phonological Awareness and Letter-Sound

Knowledge: Examining Tasks for Typically Developing

Children and Children with Learning Difficulties’

Poster presented at the Annual Conference of the

British Psychological Society, Dublin (4 April 2008)

Martin, C., N. Vahey, D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Enjoyment versus dependency: Assessing enjoyment

of versus dependency on smoking among smokers and

non-smokers with explicit and implicit measures’

Paper presented at the 30th Annual

Congress of Psychology Students in Ireland,

Limerick, Ireland (12 April 2008)

McGilloway, S.

‘Caring for young minds:

The mental health needs of our students’.

Invited lecture to the Quality Promotion

Office series of Mental Health Contact

Lunches, NUI Maynooth (23 January 2008)

McGilloway, S.

‘Putting children first – the role of psychology

in youth mental health research – The Incredible Years

Ireland Study’

Invited guest lecture to the Annual NUI

Certificate in Psychology Seminar Day,

NUI Maynooth (26 January 2008)

McGilloway, S.

‘Introducing the Incredible Years Ireland Study –

a national evaluation in an Irish context’

Invited paper presented at Archways National

Conference, Dublin (19 May 2008)

McGilloway, S. and M. Donnelly

‘Managing mental illness in the Northern Irish

Criminal Justice System: A multi-agency approach’

Paper presented at the 7th Annual NDA Disability

Research Conference, Dublin (13 October 2008)

McKenna, I., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure:

Measuring implicit wanting for healthy and unhealthy

foods in normal-weight individuals as a function

of food deprivation state’

Paper presented at the 5th Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland Division

of Health Psychology, Health and Medicine,

Co. Derry, Ireland (19 March 2008)

McKenna, I., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure:

A measure of implicit attitudes to food in normal-weight

individuals as a function of hunger state’

Paper presented at the Annual Conference of the British

Psychological Society, Dublin, Ireland (4 April 2008)

McKenna, I., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure:

Investigating the effects of hunger

manipulations on implicit food attitudes’

Paper presented at the 34th Annual Convention

of the Association of Behavior Analysis

International, Chicago, Ill, USA (26 May 2008)

McKenna, I., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

The Implicit ‘Relational Assessment Procedure:

Investigating the effects of hunger manipulations

on implicit food cravings in non-obese individuals’

Paper presented at the Annual Conference of the

British Psychological Society Northern Ireland

Branch, Co. Louth, Ireland (10 May 2008)

McKenna, I., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes, I. Stewart and R. Yoder

‘Assessing the effects of different hunger states

on implicit food cravings among obese and

normal-weight individuals using the Implicit

Relational Assessment Procedure’

Paper presented at the Annual Conference of

the Psychological Society of Ireland’s Division of

Behavior Analysis, Dublin, Ireland (19 July 2008)

McKenna, I., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes, I. Stewart and R. Yoder

‘The IRAP: Implicit attitudes to food differ among

obese and non-obese individuals’

Paper presented at the Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland,

Co. Carlow, Ireland (22 November 2008)

Moore, J.L., N. Merriman, J.R. Murphy and R.A.P. Roche

‘The effect of stress and context on reconsolidation

of episodic hippocampally-based memory in humans’

Proceedings of the 29th International Congress

of Psychology, Berlin, Germany (July 2008)

O’Toole, C. and D. Barnes-Holmes

‘Are you smart enough to get it wrong? The importance

of relational flexibility in human intelligence’

Paper presented at the Annual Conference

of the British Psychological Society Annual

Conference, Dublin, Ireland (4 April 2008)

O’Toole, C. and D. Barnes-Holmes

‘Relational flexibility and the WAIS-III:

An investigation using the IRAP’

Paper presented at the 34th Annual

Convention for the Association of Behavior

Analysis, Chicago, Ill, USA (27 May 2008)

O’Toole, C. and D. Barnes-Holmes

‘Using the IRAP to investigate the link between relational

flexibility and intelligence’

Paper presented at a meeting of the International

IRAP Research Group, Galway (9 February 2008)

Percival M. and D. Desmond

‘Living with Migraine Headache Disorder:

A Qualitative Analysis’

Annual Conference of the British

Psychological Society (2-4 April 2008)

Percival M. and D. Desmond

‘Men’s experiences of migraine headache disorder:

a qualitative analysis’

Psychology, Health and Medicine, Derry (19 March 2008)

Percival, M. and D. Desmond

‘Exploring migraine headache disorder using

interpretative phenomenological analysis’

Annual Interpretative Phenomenological

Analysis conference. University of Sussex,

Brighton (18-19 September 2008)

Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Measuring implicit nationality-related implicit

attitudes, using the Implicit Relational Assessment

Procedure (IRAP)’

Paper presented at the 34th Annual Convention

of the Association of Behavior Analysis

International, Chicago, Ill, USA (24 May 2008)

Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Measuring race-related implicit attitudes, using the

Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)’

Paper presented at the at the 34th Annual

Convention of the Association of Behavior Analysis

International, Chicago, Ill, USA (27 May 2008)

Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)

and implicit racial stereotypes: The impact of

response latency restrictions and public versus

private setting factors’

Paper presented at the Annual Conference

of the Northern Ireland Branch of the British

Psychological Society, Co. Louth (10 May 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)

as a measure of race-related implicit attitudes’

Paper presented at the 2008 Annual

Conference of the British Psychological

Society, Dublin, Ireland (4 April 2008)

Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Investigating implicit racially-biased performances on

the Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)’

Paper presented at the 69th Annual Convention

of the Canadian Psychological Association,

Halifax, Nova Scotia, Canada (14 June 2008)

Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Measuring implicit nationality-related implicit attitudes,

using the Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP)’

Paper presented at the 34th Annual Convention

of the Association of Behavior Analysis

International, Chicago, Ill, USA (24 May 2008)

Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes, I. Stewart and G. Scanlon

‘The IRAP: What is it, and how might it be useful in

assessing child and adolescent mental health’

Poster presented at the Annual Research Day

for the Association for Child and Adolescent

Mental Health, Dublin (10 September 2008)

Power, P., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes, I. Stewart and G. Scanlon

‘Personalizing the IRAP in the contest of assessing

implicit racism’

Paper presented at the Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland,

Co. Carlow, Ireland (23 September 2008)

Rawdon, C., L. Delaney, K. Denny,

W. Zhang and R.A.P. Roche

‘High-density ERPs may reveal differences for

discounting of gains versus losses in Finance’

Poster presented at the Annual Neuroscience

Ireland meeting, Galway (September 2008)

Roberts, A. and S. McGilloway

‘The pearls and perils of bereavement

research in palliative care’

Paper presented at the International Kaleidoscope

Conference, Dublin (12 June 2008)

Roberts, A. and S. McGilloway

‘An evaluation of a hospice-based

adult bereavement support service’

Paper presented at the ‘Lunch and Learn’ seminars,

Milford Hospice, Limerick (25 November 2008)

Roche, R.A.P., L. Delaney, K. Denny,

C. Rawdon, W. Zhang and J. Murphy

‘Neuroeconomics and Time Preferences’

Economics and Psychology: A One-day

Conference, NUI Maynooth (November 2008)

Ruiz, M., B. Roche and A. Gavin

‘Implicit relational tests: Deconstruction and

reconstruction of the Implicit Association Test (IAT)

based on derived relational responding’.

Paper presented at the Annual Conference

of the International Association for Behavior

Analysis, Chicago, Ill. USA (26 - 30 May 2008)

Ruiz, M., M. Bernardo, J. Rice, B. Roche and A. Gavin

‘How reliable are Implicit Tests? Analyzing the stability

of verbal categorization responses across multiple.

exposures to an Implicit Association Test and

an Implicit Relations Test’.

Paper presented at the Annual Conference

of the International Association for.Behavior

Analysis, Chicago, Ill. USA (26 – 30 May 2008)

Ruiz. M. R. and B. Roche

‘Values and behavior analytic practices’

Paper presented at the Annual Conference

of the International Association for Behavior

Analysis,.Chicago, Ill. USA (26 – 30 May 2008)

Scott, D., M. Donnelly, S. McGilloway and M. Dempster

‘The effectiveness of CJLD services

for Mentally Disordered Offenders:

A systematic review of the evidence’

Paper presented at the 7th Annual NDA Disability

Research Conference, Dublin (13 October 2008)

Vahey, N., C. Martin, D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

The Implicit Relational Assessment Procedure as the

first measure of smoking-related implicit reinforcement

expectancies according to emotional context’

Paper presented at the Annual Conference of

the Psychological Society of Ireland’s Division of

Behavior Analysis, Dublin, Ireland (19 July 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘A comparison of misrepresentation and malleability

between the Implicit Relational Assessment Procedure

(IRAP) and self-report measures’

Paper presented at a meeting of the International

IRAP Research Group, Galway (9 February 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘An experimental demonstration of how smokers’ stigma

can be used to create social desirability effects in

self-reports and malleability in the Implicit Relational

Assessment Procedure (IRAP)’

Paper presented at the 30th Annual Congress of

Psychology Students in Ireland, Limerick (12 April 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Are Irish women really as self-assured

as Irish men?: Implicit versus explicit beliefs’

Paper presented at the Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland,

Co. Carlow (22 November 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Exploring the effects of verbally based contextual

manipulations on a smoking-related Implicit

Relational Assessment Procedure (IRAP)

and analogous self-reports’

Poster presented at the Fourth Annual ACT Summer

Institute of the Association for Contextual Behavioral

Science, Chicago, Ill, USA (30 May 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP):

Examining the context-dependent nature of smokingrelated

implicit attitudes’

Paper presented at the 34th Annual Convention

of the Association of Behavior Analysis

International, Chicago, Ill, USA (26 May 2008)

Vahey, N., d. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘Smoking for emotional regulation: A key implicit process

underlying psychological dependence’

Paper presented at the Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland,

Co. Carlow (22 November 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure as a

measure of implicit attitudes to social and health related

aspects of smoking’

Paper presented at the Annual Conference of the

British Psychological Society, Dublin (4 April 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP):

Overcoming the social desirability effects of smokers’

stigma in self-reports’

Paper presented at the 5th Annual Conference

of the Psychological Society of Ireland

Division of Health Psychology, Health and

Medicine, Co. Derry (19 March 2008)

Vahey, N., D. Barnes-Holmes,

Y. Barnes-Holmes and I. Stewart

‘The robustness of the Implicit Relational Assessment

Procedure (IRAP) in the context of evidence for smoker’s

stigma and its distortion of self-report measures’

Paper presented at the Annual Conference

of the British Psychological Society Northern

Ireland Branch, Co. Louth (10 May 2008)

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


tascaNNa seachtRacha agUs seIRbhís PhoIblí 2008/

exteRNal assIgNMeNts aNd PUblIc seRvIce 2008

bitheolaíocht/biology

Burnell, A.M.

Referee of research proposals for the BBSRC (UK

Biotechnology and Biological Sciences Research Council)

and for BARD (The United States-Israel Binational

Agricultural Research and Development Fund).

Referee of Research proposal for US

National Science Foundation.

Referee for the following Scientific Journals: Current

Biology, International Journal of Parasitology,

Experimental Parasitology, Mechanisms of

Aging and Development, BMC Genomics.

Member of Interview Board for the appointment

of a senior research staff member at Teagasc.

Member of Interview Board for the appointment of

a senior management staff member at Teagasc.

Member of Interview Board for the appointment of

an academic staff member at Dublin City University.

Dix, P.J.

External Examiner, PhD, University of Nottingham, UK.

Referee for the following scientific journals:

Plant Biotechnology Journal, Plant Molecular

Biology, Transgenic Research, Plant Science.

Member, Food Safety Authority of Ireland Subcommittee

on GMOs and Novel Foods.

Doherty, D.G.

External Examiner of the B.Sc. degree

programme in Biomedical Sciences,

University of Newcastle-upon-Tyne, UK.

External Examiner of PhD theses submitted to

King’s College London and Dublin City University.

Reviewer for the following scientific journals:

Immunology, Hepatology, Clinical Immunology, Clinical

and Experimental Immunology, Tissue Antigens.

Reviewer of grant applications submitted to the

Wellcome Trust and Multiple Sclerosis Ireland.

Committee member of the Irish Society for Immunology.

Contributor to SFI’s Outreach Programme

– ‘Bringing Science to Schools’.

Doyle, S.

External expert-Dundalk Institute of

Technology. Examination Appeals Board,

30 July 2008 and 24 October 2008.

External Examiner for PhD transfer thesis- ITT

Dublin. Supervisor: Dr Denise Egan, August 2008.

External Examiner for PhD transfer thesis- ITT Dublin.

Supervisor: Dr John Behan, September 2008.

Referee for the following scientific journals:

Journal of Virological Methods, Nature Protocols,

Chembiochem, Clinical Infectious Diseases, Applied

Microbiology and Biotechnology, Journal of Infectious

Diseases, Journal of Virology, Case Studies in

Infectious Diseases (Book), Mycopathologia, Acta

Biochimica et Biophysica Sinica, Journal of Medical

Virology, Fungal Genetics and Biology, Microbiology,

Journal of Medical Microbiology, Journal of Applied

Microbiology, Journal of Proteomics, FEBS Journal.

Findlay, J.

EC -Chairman of Marie Curie Fellowships.

EC -Chairman of Marie Curie Training Networks.

Griffin, C.T.

Member of Editorial Board, Biological Control.

Reviewer for granting agency US

National Science Foundation.

Reviewer for the following scientific journals: Current

Biology, Animal Behaviour, Journal of Invertebrate

Pathology, Journal of Thermal Biology, Applied Soil

Biology, Biological Control, Nematology, Crop Protection.

External Assessor, PhD Transfer, IT Carlow.

Member of Nematology Committee,

Association of Applied Biology.

Secretary/Treasurer, Nematology Group,

Society of Invertebrate Pathology.

Associate specialist (Nematodes) for Fauna Europaea.

Jones, G.

Member, Biochemical Society.

Member, Genetics Society of America.

Member, Society for General Microbiology.

Fellow, Royal Academy of Medicine in Ireland.

Council Member, Royal Academy of Medicine

in Ireland (Biomedical Sciences Section).

Organiser of 2008 British Yeast Group Meeting.

PhD External Examiner, University of Kent, UK.

PhD External Examiner, University College London, UK.

Editor for minireview section for

Biochemical Society Transactions.

Reviewer for the following scientific journals: Cell

and Molecular Biology Letters, Fungal Biology

Reviews, Molecular Microbiology, Prion, PLoS One.

Kavanagh, K.

Session Chair Society for General Microbiology

Conference, NUI Galway, 27-28 March 2008.

Session Chair British Yeast Group Meeting

NUI Maynooth, 18-20 March 2008.

Grant reviewer for United States-Israel Binational

Science Foundation, March 2008.

External Examiner BSc (Biotechnology),

Dublin City University, 2007-1010.

National University of Ireland (NUI) Representative

for consultation on Leaving Certificate Honours

and Ordinary Level papers in Biology, 2006-.

Associate Editor Mycopathologia, 2006-2009.

Associate Editor Jordanian Journal

of Bioscience, 2007-2010.

Reviewer for the following scientific journals: FEMS

Microbiology Letters., British Journal of Biomedical

Science, Journal of Pharmacy and Pharmacology,

Microbes and Infection., Journal of Infectious

Diseases, Mycopathologia, Frontiers in Bioscience,

Medical Mycology, Journal of Insect Physiology.

Mahon, B.

Organiser and Chairman, ‘Immunological

Challenges to mesenchymal stem cell therapy’

Workshop, British Society for Immunology,

Glasgow, Scotland, 18 November 2008.

Session Chairman, ‘Adult allogeneic MSC therapies,

immunological challenges’ in International Workshop on

Stem Cells and Small RNAs as Tools for Basic Science

and Regenerative Medicine, School of Medicine, Second

University of Naples, Naples, Italy, 5-6 February 2008.

Chairman, 4 year performance review panel, ‘Ga2len’ an

EU FP6 network of excellence in allergy and asthma.

Expert panel member. Juvenile diabetes research

fund (JDRF), Workshop on therapeutic use of

mesenchymal stem cells, New York, 17 June 2008.

PhD examiner University of Nottingham UK.

McInerney, J.O.

Expert panel member for the Health Research Board

Infections, Immunity and Host Defence Panel, 2005-2009.

Lecturer, European Molecular Biology

Organisation (EMBO) practical course on

advanced methods in molecular systematics.

Botanical gardens, Rio de Janeiro, Brazil.

Lecturer, Advanced Methods in Taxonomy and

Systematics. Imperial College London, 28 January 2008.

Reviewer for the following scientific journals: Science;

Nature Reviews Microbiology; Nature Genetics; Nature

Reviews Genetics; Journal of Bacteriology; BMC

Genomics, BMC Bioinformatics, BMC Evolutionary

Biology; Bioinformatics; Nucleic Acids Research;

Gene; Molecular Biology and Evolution; Proceedings

of the Royal Society of London (Biology Series).

Miggin, S.

Member, Biochemical Society, Irish Society for

Immunology, International Cytokine Society.

Referee for the following scientific journals: Journal

of Inflammation, Journal of Immunological Methods.

Expert panel member: Health Research Board-

Medical Charities Research Group.

Moynagh, P.

Chair of HRB mid-term review panel on HRB

Programme Grant, Dublin, October 2008.

Chair of HRB Funding Panel for Joint Research

Projects in Cancer, Dublin, January 2008.

External PhD Examiner, Trinity College Dublin.

Invited Plenary Lecture ‘Molecular Insights into

regulation of Neuroinflammation’ International

Neuroimmunology Symposium, University

College Dublin, 13-14 March 2008.

Nugent, J.M.

Organiser of the Irish Plant Scientists’ Association

Meeting, NUI Maynooth, 26-28 March 2008.

Reviewer for the following scientific journals: Transgenic

Research, Plant Biotechnology Journal, Drug Discovery

Today, Planta and Plant Cell Tissue and Organ Culture.

Member of the Editorial Board for Plant Cell Tissue

and Organ Culture: Journal of Plant Biotechnology.

Try Science Yourself – Extracting DNA. Science

Week NUI Maynooth, 14 November 2008.

O’Dea, S.

Executive Member, Irish Society

for Gene and Cell Therapy.

Member, Intellectual Property Advisory Committee,

Regenerative Medicine Institute, NUI Galway.

Board member, The Open Stem Cell Journal.

Reviewer for the following scientific journals:

International Journal of Cancer, Stem Cells and

Development, American Journal of Respiratory Cell

and Molecular Biology, BBA Molecular Cell Research.

Extern, interview panel for Senior Research

Officer positions, National Institute for Cellular

Biotechnology, Dublin City University.

Ohlendieck, K.

Vice-Chair, Life Science Panel, Royal Irish Academy.

Committee member, Molecular and Cellular

Medicine panel of the Health Research Board.

Co-Chair, 11th International Symposium on Molecular

Medicine, Hersonissos, Crete, Greece, 9 October 2008.

Chair, HRB Research Evaluation

panel, Beaumont Hospital.

Member, Editorial Board: Basic and Applied

Myology, Unipress, Pavia, Italy.

Member, Editorial Board: Molecular Medicine

Reports, Spandidos Publications, Athens, Greece.

Referee for the following scientific journals: Proteomics,

Proteomics Clinical Applications , Proteome Science,

Journal of Proteomics, Aging Cell, Cellular and

Molecular Life Science, FEBS Journal, Brain Research,

Neuromuscular Disorders, Basic and Applied Myology,

Journal of Clinical and Laboratory Investigations,

Biochimica et Biophysica Acta, Electrophoresis.

Project reviewer for the following foundations:

Muscular Dystrophy Ireland, Muscular Dystrophy

Campaign, French Muscular Dystrophy Association,

Health Research Board, Italian Telethon.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


ceimic/chemistry

Alcock, B.E.

Member of the Institute of Chemistry of Ireland.

Member of the Electrochemical Society.

Member of the Royal Society of Chemistry.

Breslin, C.B.

Chair of the European Section of the

Electrochemical Society, 2006-2008.

NCEA External Examiner for the National

Diploma in Science and Analytical Chemistry

at Athlone Institute of Technology.

Evaluator of Research Grants for Enterprise Ireland

(Proof of Concept Fund, Technology Development

Fund and Applied Research Programme).

Reviewer for the following Scientific Journals:

Journal of the American Chemical Society, Journal

of the Electrochemical Society, Electrochimica Acta,

Journal of Applied Electrochemistry, Electrochemistry

Communications, Journal of Physical Chemistry

B, Phys Rev Letters, Materials Chemistry, Journal

of Materials Research, Materials Science Forum,

Materials Research Bulletin, Surface and Coatings

Technology, Corrosion Science, Corrosion, Surface

Science, Applied Surface Science, Synthetic Metals,

Langmuir, Water Research, Environmental Science

and Technology, Journal of Polymer Research,

Materials Chemistry and Physics, Chemistry of

Materials, Canadian Journal of Chemistry, Australian

Journal of Chemistry, European Polymer Journal.

Reviewer of Book Proposals for Springer

New York (Chemistry Division).

Heaney, F.

Trinity College Dublin, June 2008,

External Examiner for PhD thesis.

Queen’s University Belfast, June 2008,

External Examiner for PhD thesis.

Institute of Technology Tallaght, External Examiner

for transfer to PhD register, September 2008.

Reviewer for Organic and Biomolecular

Chemistry; ARKIVOC.

Member of the Royal Society of

Chemistry and Chartered Chemist.

Lowry, J.P.

External Examiner for PhD Thesis (Mr. Sridhar

Govindarajan) – The Medical School, University

of Newcastle, September, 2008.

Treasurer and Committee Member - Analytical

Division of the Royal Society of Chemistry

(Republic of Ireland Section).

Reviewer for the following journals:

Analytical Chemistry; Analytica Chemica Acta; Analyst;

Biosensors & Bioelectronics; Bioelectrochemistry;

Chemical Communications; ChemBioChem,

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism;

Electroanalysis; Journal of Neurochemistry;

Journal of Neuroscience Methods; Talanta; Journal

of Inorganic Biochemistry, Neuropharmacology,

Journal of Materials Chemistry, Sensors.

Co-Director [with Mr. Patrick Sheridan - Director,

Biomedical Facility, UCD, Mr. Peter Nowlan

– Director, Bioresources Unit, TCD) of the National

Licence Training Course (under the auspices of

the Department of Health & Children) for animal

experimentation. (www.last-ireland.org).

Member of EPSRC Peer Review College.

Member of the British Pharmacological Society.

Member of the Physiological Society (London).

Fellow of the Royal Academy of Medicine in Ireland.

Member of the International Society for Neurochemistry.

Member of the Marie Curie Fellowship Association.

Chartered Chemist & Member of the Royal

Society of Chemistry (CChem. FRSC).

Member of the British Neuroscience Association.

McCaffrey, J.G.

Reviewer for the Journal of Physical Chemistry

B, American Chemical Society.

Reviewer for the Journal of Chemical

Physics, American Institute of Physics.

Reviewer for Journal of Molecular

Structure, Elsevier Press.

Reviewer for the Journal of Chemical

Education, American Chemical Society.

Reviewer for the following Scientific Journals:

Organic and Biomolecular Chemistry; ARKIVOC.

Member of the Royal Society of

Chemistry and Chartered Chemist.

McCann, M.

Reviewer for the following journals: Journal of Pharmacy

and Pharmacology; Polyhedron; Inorganic Chemistry

Communications; Inorganic Chemistry (ACS); Journal

of Molecular Structure; European Journal of Inorganic

Chemistry; Journal of Coordination Chemistry; Mycoses.

McGinley, J.

Reviewer for the following journals:

Polyhedron; Journal of Coordination Chemistry;

Inorganic Chemistry Communications; Inorganica

Chimica Acta; European Journal of Medicinal

Chemistry; Journal of Molecular structure.

External Examiner for undergraduate science

courses in Dundalk Institute of Technology.

Member of the American Chemical Society.

Member of the Royal Society of Chemistry.

Fellow of the Institute of Chemistry of Ireland.

Rooney, A.D.

Reviewer for Journal of Molecular Catalysis

Chemical A, Organometallics.

External Examiner for Ph.D. Thesis TCD.

Reviewer for a number of Chapters of the

new edition of Shriver & Atkins’ Inorganic

Chemistry for Oxford University Press.

Member of review panel for IRCSET ERA-

Chemistry ‘Open Initiative’ funding call.

Member of the Royal Society of Chemistry.

Stephens, J. C.

Member of the Royal Society of Chemistry, MRSC.

Committee member of the Royal Society of

Chemistry, Republic of Ireland Section.

Member of the American Chemical Society, MACS.

Member of the Institute of Chemistry of Ireland, MICI.

Member of the Irish University Quality

Board’s (IUQB) focus group reviewing their

PhD Guidelines of Best Practice.

External Examiner for Jackie Gaire, MSc to

PhD transfer report, IT Tallaght, July 2008.

External Examiner for Sarah Maher, MSc to PhD

transfer report, IT Tallaght, September 2008.

External Examiner for Denis Donlon, MSc to PhD

transfer report, IT Tallaght, September 2008.

Grant reviewer for NUI Travel Fellowship scheme.

eolaíocht Ríomhaireachta / computer science

Bergin, S.

Member of the Centre for Telecommunications

Value-Chain Research (CTVR).

Visiting Researcher at Bell Labs, Ireland.

Hennelly, B.M.

Visiting Researcher at Bremen Institute of

Applied Science, Bremen University, Germany.

McDonald, J.

Programme Committee Member Irish Symposium

of Vision, Graphics and Visualisation 2008.

Programme Committee Member International Machine

Vision and Image Processing Conference 2008.

Treasurer, Irish Pattern Recognition

and Classification Society.

Reviewer for Computer & Graphics.

Reviewer for Natural Sciences and Engineering

Research Council of Canada.

Monahan, R.

External Examiner, MSc in Computing

Science, Griffith College Dublin.

Committee Member, ICS Robocode Ireland

Challenge, Tipperary Institute.

Reviewer for Principles and Practice of

Programming in Java (PPPJ) 2008.

External Examiner, BA Mathematics

modules, Dublin Business School.

Member of the Senate of the National

University of Ireland.

Gratis Visitor to Microsoft Research, Redmond, WA, USA.

Ulysses Visitor at LORIA (Laboratoire

Lorrain de Recherche en Informatique et

ses Applications), Nancy, France.

Moser, P.

Reviewer for the International Workshop on

the Complexity of Simple Programs University

College Cork, Ireland, December 2008.

Reviewer for Logic and Theory of

Algorithms, 4th Conference on

Computability in Europe, Athens, Greece, June 2008.

Visiting Scientist at the Laboratoire Informatique

Fondamentale de Marseille France.

O Donoghue, D.

External Examiner, Master of Science in

Computing, Griffith College Dublin.

Conference Reviewer/Program Committee

Member for the 5th International Joint Workshop on

Computational Creativity, Universidad Complutense

de Madrid, Spain, 17 – 19 September 2008.

Conference Reviewer/Program Committee Member

for the 19th Irish Conference on Artificial Intelligence

and Cognitive Science, UCC, Cork, 27-29 August 2008.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Power, J.F.

External Examiner for the BSc. in Computer

Science, Trinity College Dublin, 2006-2009.

External Examiner for the M.Sc. in Software

Development at Cork Institute of Technology, 2006-2009.

External Examiner for the MSc in Software

Engineering, University of Limerick, 2008-2010.

Reilly, R.

Evaluator for the EU’s FP7 Programme

Cognitive Robotics call.

Member of the panel responsible for the programmatic

review of the School of Informatics, Music & Creative

Media within Dundalk Institute of Technology.

Timoney, J.

Invited external member of an interview

panel for assistant lecturer positions at the

Dept. of Technology, Dun Laoghaire College

of Art, Design and Technology, Dublin.

Invited lecturer at the College of Computer

Science, Zhejiang University, Hangzhou, China.

Invited lecturer at the Polish-Japanese Institute

of Information Technology, Warsaw, Poland.

Invited lecturer at the College of Software Engineering,

Izmir Economic University, Izmir, Turkey.

Enterprise Ireland Innovation Voucher

contractor to develop new technology for sound

synthesis and processing with the start-up

Irish company Future Audio Workshop Ltd.

Winstanley, A.C.

External Examiner for PhD in Electronic

Engineering, University of Manchester.

Innealtóireacht leictreonach/electronic engineering

McLoone, Sean F.

Chairman of the United Kingdom and

Republic of Ireland Section of the IEEE.

Member of the IFAC Technical Committee

on Cognition and Control.

Secretary of the Royal Irish Academy

Engineering Sciences Academy Committee.

Treasurer of the Irish Systems and Control Committee.

Member of the Accreditation Board of Engineers Ireland.

IEE Student Counsellor for NUI Maynooth.

IEI College Liaison Representative for NUI Maynooth.

Member of the International Programme Committee

for the International Conference on Informatics in

Control, Automation and Robotics (ICINCO 2008),

Funchal, Madeira, Portugal, 11-15 May 2008.

Member of the International Programme

Committee for the 2008 IEEE Conference

on Soft Computing in Industrial Applications

(SMCia08), Muroran, Japan, 25-27 June 2008.

Reviewer for Control Engineering Practice, Trans.

Institute of Measurement and Control.

Engineering Applications of Artificial

Intelligence and IEEE Sensors Journal.

McLoone, Seamus

Reviewer for the following conferences:

Irish Signals and Systems Conference (ISSC).

China-Ireland International Conference on Information

and Communications Technologies (CIICT).

Ringwood, J.V.

External MSc Examiner, Anatomy Dept., TCD.

Reviewer for the following conferences:

2008 Irish Signals and Systems Conference, Galway.

UKACC Control 2008.

Reviewer for the following journals:

American Journal of Physiology- Regulatory,

Integrative and Comparative Physiology

IET Systems Biology

Recent Patents on Electrical Engineering

Experimental Physiology

Chairperson, Irish Systems and Control Committee

(sub-committee of Royal Irish Academy).

Member of EPSRC Peer Review College.

Member of assessment panel, EI

Innovation Partnership awards.

Member, Council of Irish University Engineering Deans.

Ward, T.

IEEE Transactions on Multimedia.

Peer-to-Peer Networking and Applications.

IEEE Transactions on Neural Systems

and Rehabilitation Engineering.

International Network for Engineering

Education and Research.

Interdisciplinary Science Reviews.

Annals of Biomedical Engineering.

Evaluator: EU-INTAS Evaluator and National Science

and Technology Awards Secretariat, Singapore.

Fisic thurgnamhach / experimental Physics

Murphy, J. A.

Member of the Astronomy and Space Science

Subcommittee of the Royal Irish Academy.

Member of the Programme Committee for

the SPIE Terahertz and Gigahertz Electronics

and Photonics Conference at the Photonics

West 2009, San Jose, California.

External Examiner for Dublin City University,

Undergraduate Degree Programmes.

External Assessor Interview Board for

Lectureship Dublin City University.

NUI Representative to State Examinations

Commission for Leaving Certificate.

Mulligan, F. J.

Referee for American Journal of Physics.

Referee for Journal of Atmospheric

and Solar-Terrestrial Physics.

O’Sullivan, C.

Member & Vice-Chair, Royal Irish Academy

Chemical and Physical Sciences Committee.

Member, Institute of Physics in Ireland Committee.

Member, DCU Interview Board, Research

Officer in Nanosciences.

Trappe, N.

Referee for Journal of the Optical Society of America A.

Member of the Institute of Physics.

van der Burgt, P.

Chairman, Atomic and Molecular Interactions Group

of the Institute of Physics (since September 2008).

Secretary, Atomic and Molecular Interactions

Group of the Institute of Physics (2006-08).

Committee Member, Division of Atomic,

Molecular, Optical and Plasma Physics of the

Institute of Physics (since September 2008).

Referee for Journal of Physics B: Atomic,

Molecular and Optical Physics .

Editor Newsletter, Institute of Physics in Ireland.

Member of the Institute of Physics.

Member of the American Physical Society.

Member of the Dutch Physical Society (NNV).

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


Instituid hamilton/hamilton Institute

Badarla, V.

Reviewer for Elsevier Computer Networks Journal,

IEEE VTC, IEEE Globecom, IEEE ISWCS.

Local arrangements and Publicity

chair for WONGEN 2008.

dos Santos, J.

Reviewer for IEEE Control Systems Society - Conference

on Decision and Control (2008) and 16th Mediterranean

Conference on Control and Automation, 2008.

International collaboration with researchers

at: Heudiasyc – Université de Technologie de

Compiègne, France; Enzyme and Cell Engineering–

Université de Technologie de Compiègne,

France and Facultad de Ciencias-Universidad

Autónoma de San Luis Potosí, México.

Duffy, K.

Member of the Institute for Mathematical Statistics

and the American Mathematics Society.

Ph.D. Examiner, University of Wales, Swansea.

Huisinga, W.

Member of Deutsche Mathematiker-Vereinigung.

Member of PharMetrX Steering board, Graduate

research training program in pharmacometrics

& computational disease modelling, MLU

Halle-Wittenberg and FU Berlin/Germany.

Ph.D. Examiner, Uppsala University, Sweden.

Leith, D.

Member of SFI ICT Advisory Panel.

Chair of IEEE UK & Ireland Communications

and Control Chapter.

TPC Chair PFLDnet, 2008.

Member of the Institute of Electrical and Electronics

Engineers and the Association for Computing Machinery.

Reviewer for SFI, EU, Enterprise Ireland, UK EPSRC.

Member of ICRG Internet Congestion Control Research

Group, IETF Transport Area Working Group.

Ph.D Examiner, KTH, Sweden and DIT, Ireland.

Li, T.

Reviewer for IEEE Communications Letters,

Elsevier Computer Networks, Computer Journal,

ETRI Journal, IEEE VTC 2008, IEEE WCNC 2008.

Shadow TPC member of CoNext 2008.

Member of the Institute of Electrical and Electronics

Engineers and the Association for Computing Machinery.

Malone, D.

Co-chair WiNMee 2008.

TPC: PIMRC 2008 and MACOM 2008.

Member of USENIX (The Advanced Computing

Systems Professional and Technical Association)

and the Irish Mathematical Society.

M.Sc. examiner University of Limerick.

Mason, O.

Reviewer for IEEE Transactions on Automatic

Control, IEEE Transactions on Circuits and Systems

II, Systems and Control Letters, IET Systems Biology,

SIAM Journal of Matrix Analysis and Applications.

Reviewer for Conference on Decision and

Control (CDC) and for the World Congress

on Computational Intelligence (WCCI).

Member of the editorial board of

Synthetic and Systems Biology.

Middleton, R.

Fellow of the Institute of Electrical

and Electronics Engineers.

Member of the advisory board of Industrial

Learning Systems Pty Ltd.

Senior Research Associate, ARC Centre of

Excellence for Complex Dynamic Systems and

Control, The University of Newcastle, Australia.

Associate Editor at Large, the IEEE

Transactions on Automatic Control.

Distinguished Lecturer, IEEE Control Systems Society.

Ph.D Examiner, TU Eindhoven, The Netherlands.

Paul, P.

Member of the Programme Committee for IEEE

International Conference on Bioinformatics

and BioEngineering (BIBE 2008).

Readman, M.

Member of the Institute of Electrical

and Electronics Engineers.

Shorten, R.

Associate editor for IET Proceedings Part D.

Irish representative for the EUCA.

Member of SFI advisory panel for the RFP’s.

Member of the Society for Industrial and Applied

Mathematics, the International Linear Algebra Society

and the Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Reviewer for SFI, EPSRC, EU, and

Netherlands Research Council.

Solmaz, S.

Reviewer for: Vehicle System Dynamics, International

Journal of System Science, Mechatronics,

IET Control Theory and Applications, IEEE

Conference on Decision and Control, Journal

of the Zhejiang University-SCIENCE A.

Member of the Institute of Electrical

and Electronics Engineers, IEEE.

Member of organizing committee of 3rd Hamilton

Institute Workshop on Nonnegative Matrices

and Related Topics, 5-7 August, 2008.

Nominee by the Enterprise Ireland “From

Bench to Boardroom- Commercializing

Irish Research: The Best of 2007-08”.

Subramanian, V.

Technical Program Committee Member, Globecom

2008 Wireless Networks Symposium, WICON 2008,

MACOM 2009 (Reviews were due by December 2008).

Referee for IEEE Transactions on Automatic

Control, IEEE Transactions on Information

Theory, IEEE Transactions on Computers, IEEE

Transactions on Mobile Computing, EURASIP

Journal on Wireless Communications and

Networking, IEEE CDC 2008, IEEE ISIT 2008.

Wellstead, P.

Fellow of the Institute of Electrical

and Electronics Engineers.

Member of the Scientific Advisory Board

for the Freiburg Systems Biology Initiative,

University of Freiburg, Germany.

Visiting Professor, City University, London.

Matamaitic/Mathematics

Bechtluft-Sachs, S.

Mathematical Olympiad Trainer.

Brophy, C.

Member of the Executive Irish Statistical

Association (ISA) Committee.

Member of ISA committee to examine teaching

of Statistics at Secondary School Level.

Reviewer for Journal of Ecology.

Mathematical Olympiad Trainer.

Buckley, S.M.

President, North Kildare Mathematics Problem Club.

Mathematical Olympiad Trainer.

Olympiad Training Coordinator.

Taught a short course on Mathematics

teaching for Gaelscoil Teachers.

Reviewer for Mathematical Reviews (ongoing).

Referee for a variety of Mathematics journals.

Reviewer for US NSF grant applications.

External examiner for PhD theses in Lausanne, Helsinki.

Member, Committee of Irish Mathematical Society.

Co-organiser, 2008 Mathematical

Intervarsity Competition.

Comiskey, C.

Nominated by Ms. Mary Hanafan, Minister

for Education and Science to the Board of the

Irish Research Council for Science, Engineering

and Technology (IRCSET) (2006 – 2010).

Dickinson, D.

Treasurer of the Maynooth Branch of

the Academic Staff Association.

Reviewer of numerous Mathematical Reviews (ongoing).

Referee for various Journals.

Domijan, K.

Mathematical Olympiad Trainer.

Falk, K.

Mathematical Olympiad Trainer.

Reviewed a manuscript for Geometriae

Dedicata (January 2008).

Hurley, C.

Referee for International journals (ongoing).

Associate Editor for the journal

‘Statistics and Computing’.

Web editor for the Irish Statistical Association.

Mac an Bhaird, C.

Mathematical Olympiad Trainer.

Developing material for Second Level

Students in Public Libraries in Co. Meath.

McCarthy, P.

Mathematical Olympiad Trainer.

Murray, J.

Mathematical Olympiad Trainer.

Vice President of the North Kildare Maths Problem Club.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review 0– 1


NUI Travelling Scholarship, Reviewer.

Referee for Journal of Algebra.

Reviewer of three articles for AMS

Mathematical Reviews.

Member of Irish, London and American

Mathematical Societies.

Secretary, Maynooth Cycling Campaign.

Ó Cairbre, F.

Annual Hamilton Walk Coordinator.

Member of the National Advisory Council for the

`Exploration Station’ (which will be Ireland’s first

Interactive Science Centre for young people).

Reviewer for Zentralblatt Math.

Maths Week Ireland Coordinator.

Presentation of a 90 minute radio programme

on LM/FM entitled, “Ireland’s important

contribution to the history of Mathematics”.

Contribution to radio programme on Raidio

na Gaeltachta on Mathematics.

School presentations on mathematics.

Contributions to newspaper articles about

the promotion of mathematics.

O’Farrell, A.G.

External Examiner, St. Patrick’s College, Drumcondra.

Advisor to the Teaching Council.

Council Member, Royal Irish Academy.

National Committee for Mathematical

Sciences, Royal Irish Academy.

NCCA Junior Cycle Maths Course Committee.

British Mathematical Colloquium Scientific Committee.

IFUT Vice-President, and Chair, NUIM/SPCM branch

Mathematical Olympiad Trainer.

Referee for many journals.

O’Shea, J.

Secretary of Royal Irish Academy’s

Committee for Mathematical Science.

Secretary of Royal Irish Academy’s

Subcommittee for Mathematics Education.

Member of the Irish Universities Quality Board’s task

force for the Teaching and Learning of Mathematics.

Member of the Set-up Group of the National

Digital Learning Repository’s Mathematics

and Statistics Community of Practice.

Founder of the Maynooth Mathematics Education

Reading Group (2006 - ) involving NUIM,

UCD, DCU, St Patrick’s College, Drumcondra,

NUI Galway, and Queen’s University.

Reviewer for Zentralblatt MATH.

Redmond, D.B.

Mathematical Olympiad Trainer.

Small, A.J.

Referee for several Mathematics journals (ongoing).

Vernicos, C.

Reviewer for MathSciNet.

Referee for several Mathematics journals (ongoing).

Watson, R.O.

Member of the Senate of NUI.

Chair of the Academy Committee for Mathematical

Sciences of the Royal Irish Academy.

Member of the Board of Science of

the Royal Irish Academy.

Mathematical Olympiad Trainer.

Member of NCCA Leaving Certificate

Mathematics Course Committee.

Member of IMS, IMTA and NKMPC.

Wraith, D.J.

Member of the Irish Universities Quality Board’s Task

Force on Teaching and Learning Mathematics.

Treasurer of the North Kildare Maths Problem Club.

Reviewer for Mathematical Reviews.

Referee for several international journals (ongoing).

Fisic Mhatamaiticiúil/Mathematical Physics

Dolan, B.

Referee for articles in Physical Review D; Physical

Review Letters and Journal of High Energy Physics.

Heffernan, D.

Journal reviewer for J. Phys B and Europhys Letts.

Advisor to the Department of Education and Science.

External Examiner B.Sc. Applied

Physics, University of Limerick.

External Examiner Graduate Diploma in

Applied Physics, University of Limerick.

External Examiner M.Sc., University of Limerick.

Member of American Physical Society.

Research Associate School of Theoretical Physics,

Dublin Institute for Advanced Studies.

Nash, C.

Referee for Journal of Physics A.

Referee for Physics Letters B.

Referee for Physical Review D.

Shadmehri, M.

Member of International Astronomical Union (IAU).

Member of Iranian Physical Society

Member of Iranian Astronomical Society.

Skullerud, J. I.

Referee for Physical Review D

(6 articles refereed in period).

Referee for Journal of High Energy Physics

(1 article refereed in period).

Slingerland, J.

Referee for Physical Review Letters.

Referee for Physical Review B.

Referee for Physical Review A.

Referee for Proceedings of the Royal Society A.

Tchrakian, T.

Referee for Physical Review D

and Classical & Quantum Gravity.

Vala, J.

Referee for Physical Review Letters.

Referee for Physical Review A and B.

Referee for Physics Letters A.

Referee for Quantum Information and Computation.

Reviewer (Funding), Science Panel, Grant Agency,

Czech Academy of Sciences, 2008.

Member of American Association for

Advancement of Science.

Member of American Mathematical Society

Member of American Physical Society.

Member of International Association

of Mathematical Physics.

Member of Advisory Board, MagiQ

Technologies Inc., New York.

Co-Chair, User’s Council, ICHEC.

an Institiúid um Micrileictreonaic

agus chórais gan sreang/Institute of

Microelectronics and wireless systems

Farrell, R.

Academic Journal Reviewer:

IET Circuits, Systems and Devices.

IEEE Circuits and Systems.

Academic Conference Organisation or

Technical Committee Membership.

Irish Signal and Systems Conference (ISSC).

Vehicular Technology Conference (VTC).

China-Ireland ICT Conference (CIICT).

European Conference on Circuit

Theory and Design (ECCTD).

SDR Forums Technical Conference

Organising Committee.

Research Grant Reviewers:

Enterprise Ireland: Commercialisation

Fund (2005-present).

IWT (Belguim): Strategic Basic Research

Grants (2006-present).

NSERC (Canada): Strategic Projects Review.

NUI Maynooth President’s Report – Academic Review –


an t-Ionad Náisiúnta geoiríomhaireachta/

National centre for geocomputation

Fotheringham, A.S.

Editor Transactions in GIS, 1999-.

Associate Editor, Geographical Analysis.

Editorial Board Member, Journal of Geography Systems,

Computers, Environment and Urban Systems.

Vice-President, Commission on Modelling Geographical

Systems, International Geographical Union.

External Examiner - Ph.D., Angela Pezic,

School of Engineering and Mathematical

Sciences, La Trobe University, Australia.

External Examiner, MSc in GIS,

Nottingham University, U.K.

External Examiner, MSc in GIS and Remote

Sensing, Southampton University, U.K.

GWR Workshops:

Penn State University, 1-6 June 2008.

UK National Crime Mapping Conference,

Manchester, 29-30 July 2008.

Greater Manchester Police Force, 4-7 March 2008.

Helsinki Technical University, 22-25 January 2008.

síceolaíocht/Psychology

Barnes-Holmes, D.

Served on the editorial board of The Journal

of Applied Behavior Analysis.

Served on the editorial board of The

European Journal of Behavior Analysis.

Served on the editorial board of

The Psychological Record.

Served on the editorial board of The

International Journal of Psychology and

Psychological Therapy (Associate Editor).

Served on the editorial board of The

European Journal of Psychology.

Barnes-Holmes, Y.

Served on the editorial board of The Behavior Analyst.

Served on the editorial board of The International

Journal of Psychology and Psychological Therapy.

Served on the editorial board of The

Behavioral Development Bulletin.

Guest Reviewer for The Psychological Record.

External Examiner for Athlone Institute of Technology.

Commins, S.

Reviewer for the international journals

Behavioural Brain Research, Neurobiology

of Learning, Memory and Hippocampus.

Participation in Neuroscience Ireland.

Participation in Behaviour and Brain Sciences (Affiliate).

Participation in International Brain

Research Organisation (IBRO).

Coogan, A.

Member of the editorial review panel for

Frontiers in Behavioural Neuroscience.

Peer reviewer for the Biotechnology and Biological

Sciences Research Council (UK) for 5 project grants.

Desmond, D.

Associate Editor (2007-2010) Prosthetics and Orthotics

International, the official journal of the International

Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO).

Manuscript reviewer for the Archives of: Physical

Medicine and Rehabilitation; Neurorehabilitation

and Neural Repair; Psychology Health and Medicine;

Journal of Health Psychology; Disability and
<