Bedienungsanleitung, Manuel, Manual, Manuale, 9113, PR ...

mts.ch

Bedienungsanleitung, Manuel, Manual, Manuale, 9113, PR ...

moDTAgElsE og UDpAKnIng

Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen

svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er

monteret på blivende plads.

mIljøFoRholD

Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og

udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,

ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af

ventilation.

Modulet skal installeres i forureningsgrad 2 eller bedre.

Modulet er designet til at være sikkert mindst op til en højde af 2000 m.

InsTAllATIon

Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske

udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.

Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til

den lokale forhandler eller alternativt direkte til:

pR electronics A/s, lerbakken 10, 8410 Rønde,

Danmark, tlf: +45 86 37 26 77.

Det er ikke tilladt at benytte flerkoret ledning ved tilslutning af forsyningsspænding

med mindre ledningsenderne er forsynet med ledningstyller.

Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet

og sideskiltet.

Modulet er forsynet med skrueterminaler og skal forsynes fra en dobbeltisoleret

/ forstærket isoleret spændingsforsyning. En afbryder placeres let tilgængeligt

og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at

den afbryder spændingen til modulet.

Ved installation på Power Rail 9400 bliver forsyningsspændingen leveret af

Power Control Unit type 9410.

Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

KAlIbRERIng og jUsTERIng

Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger

udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt

korrekte værktøjer og instrumenter.

bETjEnIng UnDER noRmAl DRIFT

Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret

9113 - Product Version 9113-002 3

More magazines by this user
Similar magazines