Greece in Figures 2008 - Icap

icap.gr

Greece in Figures 2008 - Icap

www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Οι συντελεστές της έκδοσης

H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Ελληνικού Οικονοµικού Οδηγού 2010 έγινε υπό

την επίβλεψη του οικονοµολόγου κ. Κωνσταντίνου ∆. Αϊβαλή, ο οποίος ανέλυσε τα δεδοµένα των

26.705 επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται και έγραψε το εισαγωγικό σηµείωµα που ακολουθεί.

Συνεργάστηκαν η κ. Σοφία Βώσσου της ∆ιεύθυνσης Εκδόσεων η οποία επεξεργάστηκε τα

στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από τη Βάση ∆εδοµένων της ICAP, η κ. Φανή ∆ρακοπούλου

της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Πληροφοριών και η κ. Σίσσυ Γρηγοράκου της ∆ιεύθυνσης

Πληροφορικής. Τα τµήµατα που αφορούν στα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία της

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιµελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κακριδής, οικονοµολόγος.

Contributors

The edition of Greece in Figures of Greek Financial Directory 2010 was made under the general

supervision of the economist Mr K.D. Aivalis, who also analysed the financial data of the 26,705

companies and prepared the report which follows. Contributions were made by Mrs Sophia

Vossou, Publications Department, who prepared the data, Mrs Fani Drakopoulou, DATABANK

Operation Department and Mrs Sissy Grigorakou, IT Department. Mr. Andreas Kakridis,

economist, prepared the parts referring to Greece’s and European Union’s economic, social and

demographic data.

1


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

2

TMHMA A

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2007-2008

SECTION A

THE GREEK CORPORATE SECTOR: 2007-2008


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Εισαγωγικό Σηµείωµα

Το 2008 ανακόπηκε απότοµα η ανοδική τάση των βασικών µεγεθών του ελληνικού εταιρικού τοµέα, η οποία είχε

καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Τα προ φόρου κέρδη ολόκληρου του τοµέα µειώθηκαν κατά σχεδόν 50%. Είναι

χαρακτηριστικό ότι τα προ φόρου κέρδη όλων των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας µειώθηκαν. Πρέπει δε να

υπογραµµισθεί η δραµατική κάµψη των κερδών των τραπεζών, τα οποία σηµείωσαν κάµψη µεγαλύτερη από 50%.

Ταυτόχρονα, επιβραδύνθηκε η αύξηση του κύκλου εργασιών ολόκληρου του τοµέα. Εάν µάλιστα εξαιρεθούν µερικές

εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η αύξηση των συνολικών πωλήσεων είναι µονοψήφια.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων που προέρχονται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και

αποτελέσµατα χρήσης 26.705 επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίες για τους σκοπούς της ανάλυσης που ακολουθεί θα

αναφέρονται ως εταιρικός τοµέας. Τα οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών συνέλεξε και επεξεργάστηκε ο Τοµέας

Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης της ICAP. Συγκεντρωτικοί πίνακες που προέρχονται από τα δεδοµένα αυτά περιλαµβάνονται

στην νέα έκδοση του τόµου Η Ελλάδα σε Αριθµούς. Σηµειώνεται ότι περιλαµβάνονται σε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά

δεδοµένα όλων των εταιρειών που δηµοσίευσαν ισολογισµούς χρήσης 2008 σε οικονοµικές εφηµερίδες µέχρι την

ηµεροµηνία που ορίζει ο νόµος, δηλαδή την 10 η Ιουνίου 2009.

Στην παρούσα έκδοση η ταξινόµηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής

δραστηριότητας NACE (αναθεώρηση 2). Ως εκ τούτου υπάρχουν µερικές διαφορές µε τις προηγούµενες εκδόσεις, οι οποίες

ακολουθούσαν την ταξινόµηση NACE (αναθεώρηση 1.1). Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: (i) Ο κλάδος

Χηµικά της Μεταποίησης διασπάστηκε στους κλάδους Χηµικά και Φάρµακα (ii) τα Έπιπλα και Άλλα Προϊόντα διασπάστηκαν

στους κλάδους Έπιπλα και Άλλες Μεταποιητικές ∆ραστηριότητες (iii) η Ανακύκλωση µετακινήθηκε από τη Μεταποίηση στις

Λοιπές Υπηρεσίες και ενσωµατώθηκε στην Προστασία Περιβάλλοντος (iv) oι κλάδοι Όργανα Ακριβείας και Εξοπλισµός

Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης και Επικοινωνιών καταργήθηκαν και ενσωµατώθηκαν σε διάφορους κλάδους της Μεταποίησης

(v) τα Ταχυδροµεία και Τηλεπικοινωνίες διασπάστηκαν σε δύο επιµέρους κλάδους (vi) οι Επισκευές Η/Υ και Ειδών Οικιακής

Χρήσης µεταφέρονται από το Λιανικό Εµπόριο στις Άλλες Υπηρεσίες (vii) τµήµα των Συµµετοχικών Επιχειρήσεων

µετακινήθηκε από τον κλάδο Άλλες Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες του τοµέα των Λοιπών Υπηρεσιών στον κλάδο Άλλες

Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες του Χρηµατοπιστωτικού τοµέα (viii) τα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία µετακινήθηκαν από τον κλάδο

Συναφείς προς τις Μεταφορές ∆ραστηριότητες του τοµέα Μεταφορές και Επικοινωνίες στον κλάδο Άλλες Επιχειρηµατικές

∆ραστηριότητες των Λοιπών Υπηρεσιών. Η νέα ταξινόµηση παρουσιάζεται ολοκληρωµένη στον πίνακα Α.1.

Οι εταιρείες, βάσει της κύριας δραστηριότητάς τους εντάχθηκαν σε 10 ευρύτερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ο

καθένας εκ των οποίων περιλαµβάνει µία οµάδα κλάδων της διψήφιας κατάταξης NACE. Για κάθε τοµέα παρουσιάζονται τα

βασικά ενοποιηµένα µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και οι κύριοι

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τα έτη 2007 και 2008. Πέραν αυτών, για το έτος 2008 παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι

πίνακες ανά στρώµα απασχόλησης σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Eurostat (≤9, 10-49, 50-249 και 250+

απασχολούµενοι). Για κάθε έναν από τους 10 τοµείς δίδονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη των κερδοφόρων και

ζηµιογόνων εταιρειών για το 2008. Για τις διψήφιες κατηγορίες της ταξινόµησης NACE παρουσιάζονται κύρια µεγέθη των

ισολογισµών, των αποτελεσµάτων χρήσης, καθώς και οι αριθµοδείκτες. Για τις κατηγορίες αυτές εµφανίζονται επίσης οι

σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και τα βασικά τους µεγέθη, µε κριτήρια κατάταξης το ενεργητικό του 2008.

Το 2008 το µακροοικονοµικό περιβάλλον, ιδιαίτερα δε το διεθνές, εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι ελληνικές

επιχειρήσεις έγινε απότοµα δυσµενέστερο. Τούτο ήταν αποτέλεσµα της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, παραγόντων

που σχετίζονται µε τον οικονοµικό κύκλο, αλλά και των διαρθρωτικών προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας. Έτσι, ο

ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σηµαντικά, από 4,5% σε 2,0% και όλοι σχεδόν οι δείκτες οικονοµικής

δραστηριότητας και προσδοκιών χειροτέρευσαν. Υπήρξε επίσης µείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, η οποία όµως

πρωτίστως ήταν αποτέλεσµα της κάµψης της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας. Η δηµοσιονοµική πολιτική ήταν

επεκτατική και το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης εκτιµάται, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, σε 7,7% του ΑΕΠ. Ο

πληθωρισµός επιταχύνθηκε κυρίως λόγω της ανόδου των τιµών του πετρελαίου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008. Η δε

ανταγωνιστικότητα, τόσο αυτή που σχετίζεται µε τις τιµές και το κόστος, όσο και η αναφερόµενη σε ποιοτικούςδιαρθρωτικούς

παράγοντες, µειώθηκε. Το γεγονός αυτό συνεισέφερε στην διεύρυνση του ελλείµµατος του ισοζυγίου

τρεχουσών συναλλαγών που έφθασε το 14,7% του ΑΕΠ. Η ανεργία ωστόσο συνέχισε την πτωτική της πορεία και µειώθηκε

στο 7,7%.

Ο εταιρικός τοµέας, εξαιρουµένου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, περιλαµβάνει 26.012 επιχειρήσεις. Το συνολικό

τους ενεργητικό το 2008 ήταν €281,5 δισ., 9,5% υψηλότερο από ότι το προηγούµενο έτος. Η αύξηση των κεφαλαίων

χρηµατοδοτήθηκε κατά περισσότερο από 80% από νέες υποχρεώσεις. Η συµµετοχή των ιδίων κεφαλαίων ήταν

περιορισµένη. Έτσι ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης επιδεινώθηκε από 0,56 σε 0,58.

Ο ρυθµός αύξησης του συνολικού κύκλου εργασιών µόλις ξεπέρασε το 10% και ήταν αρκετά χαµηλότερος έναντι του 2007.

Εάν µάλιστα δεν συνυπολογιστούν οι πωλήσεις µερικών µεγάλων επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα, ο ρυθµός αύξησης των

πωλήσεων γίνεται µονοψήφιος. Η ταχύτερη αύξηση του κόστους πωληθέντων οδήγησε σε στασιµότητα των µεικτών

κερδών και σε κάµψη του µεικτού περιθωρίου κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες, από 22,3% σε 20,3%. Το προ φόρου καθαρό

αποτέλεσµα επιδεινώθηκε δραµατικά το 2008. Τα κέρδη περιορίστηκαν από €10,6 δισ. σε €6,2 δισ. Η εξέλιξη αυτή, η οποία

ήταν κοινή για όλους τους τοµείς, προήλθε αφ ενός µεν λόγω της στασιµότητας των µεικτών κερδών, αφ ετέρου δε εξ

αιτίας της αύξησης των δαπανών διοίκησης και διάθεσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.

3


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

Κάµψη της κερδοφορίας υπήρξε σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς. Από τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι η µείωση

της κερδοφορίας το 2008 εν πολλοίς οφείλεται στην αντιστροφή του αποτελέσµατος 2.774 επιχειρήσεων, οι οποίες το 2007

είχαν κέρδη, αλλά υπέστησαν ζηµιές το 2008. Στις δύο πρώτες θέσεις της οµάδας αυτής βρίσκονται πολύ µεγάλες

επιχειρήσεις, όπως η Ελληνικά Πετρέλαια και η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Η επιδείνωση του καθαρού

αποτελέσµατος των επιχειρήσεων της οµάδας αυτής αντιστοιχεί στο 78,0% της συνολικής µείωσης της κερδοφορίας. Το

γεγονός αυτό είναι όµως ενθαρρυντικό. Σε µεγάλο βαθµό η µείωση της κερδοφορίας είναι συγκυριακή και θα πρέπει να

αναµένεται βελτίωση της κερδοφορίας τα επόµενα χρόνια. Επίσης, η χειροτέρευση του αποτελέσµατος του «σκληρού

πυρήνα» των κερδοφόρων, δηλαδή των επιχειρήσεων εκείνων που είχαν κέρδη και τα δύο έτη, σχεδόν αντισταθµίστηκε

από τη βελτίωση του αποτελέσµατος των 2.349 µονάδων που από ζηµίες το 2007 κατέγραψαν κέρδη το 2008. Τέλος,

ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το αρνητικό αποτέλεσµα του «σκληρού πυρήνα» των ζηµιογόνων δεν

επιδεινώθηκε δραµατικά, γεγονός που πιθανώς υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν µεγάλοι θύλακες ζηµιογόνων επιχειρήσεων

όπως στο παρελθόν.

4

Οι Μεταβολές της Κερδοφορίας: 2007-2008

(€ 000)

Κατηγορία Επιχειρήσεις Αποτέλεσµα 2007 Αποτέλεσµα 2008 Μεταβολή

Κ 2007 – Κ 2008 15.141 12.511.638 11.210.603 -1.301.035

Ζ 2007 – Κ 2008 2.349 -639.118 514.857 1.153.975

Κ 2007 – Ζ 2008 2.774 1.396.191 -1.984.826 -3.381.017

Ζ 2007 – Ζ 2008 5.748 -2.696.871 -3.501.499 -804.628

Σύνολο 26.012 10.571.840 6.239.135 -4.332.705

Κ 2007/8 = επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες το 2007/8, Ζ 2007/8 = επιχειρήσεις που ήταν ζηµιογόνες το 2007/8

Οι 300 µεγαλύτερες βάσει πωλήσεων επιχειρήσεις, εκτός των τραπεζών και των άλλων επιχειρήσεων του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, κάλυπταν το 54,7% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 64,7% των προ φόρου

κερδών. Ενώ το µερίδιο επί των πωλήσεων αυξήθηκε µόνο ελαφρά µεταξύ 2007 και 2008, αυτό επί των κερδών

διευρύνθηκε κατά σχεδόν έξι ποσοστιαίες µονάδες καθώς οι µεγάλες επιχειρήσεις είχαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις από

τις µικρότερες.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του µη χρηµατοπιστωτικού εταιρικού τοµέα υπέστη µεγάλη κάµψη το 2008.

Μειώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες, από 10,6% σε 5,6%. Μείωση καταγράφηκε σε όλες τις κατηγορίες µεγέθους.

Ως προς το δείκτη αυτό πρωταγωνιστούν οι µεσαίες (50-249 άτοµα), αλλά και οι µικρές επιχειρήσεις (10-49 άτοµα).

Αντίθετα, η αποδοτικότητα των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων (προσωπικό µεγαλύτερο των 250 ατόµων) µειώθηκε

σηµαντικά. Βεβαίως, το γεγονός αυτό ενδέχεται να είναι συγκυριακό και να οφείλεται στο ζηµιογόνο αποτέλεσµα µερικών

πολύ µεγάλων επιχειρήσεων.

14

12

10

8

6

4

2

0

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: 2007-2008

Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Κάµψη αποδοτικότητας σηµειώθηκε και σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς. Η εµπορική δραστηριότητα εξακολουθεί ωστόσο

να είναι η αποδοτικότερη. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στον τοµέα αυτό είναι συστηµατικά υψηλότερη αυτής των

άλλων τοµέων. Στην κατάταξη του 2008, ακολουθούν οι λοιπές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαµβάνεται και ο ΟΠΑΠ, οι

µεταφορές-επικοινωνίες και τα ορυχεία-λατοµεία.

30

25

20

15

10

5

0

-5

Γεωργίααλιεία

Ορυχείαλατοµεία

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: 2007-2008

Κατανοµή βάσει Τοµέα

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Μεταποίηση

Ενέργειαύδρευση

Κατασκευές

2007 2008

Εµπόριο

Ξενοδοχείαεστιατόρια

Μεταφορέςεπικοινωνίες

Λοιπές

υπηρεσίες

Οι επιδόσεις του τοµέα της γεωργίας-αλιείας, στον οποίο συµµετέχουν 371 επιχειρήσεις, χειροτέρευσαν το 2008. Ο

κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά µόλις 2,1% σε €1,6 δισ., ρυθµός χαµηλότερος του πληθωρισµού. Τα µεικτά κέρδη

µειώθηκαν και το καθαρό αποτέλεσµα έγινε αρνητικό. Χαµηλές ήταν επίσης οι αυξήσεις του ενεργητικού, ενώ τα ίδια

κεφάλαια µειώθηκαν ελαφρά. Αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών ήταν η επιδείνωση των περισσότερων χρηµατοοικονοµικών

δεικτών.

Η κερδοφορία του τοµέα ορυχεία-λατοµεία υπέστη µεγάλη κάµψη το 2008. Παρά την κατά 5,8% αύξηση του κύκλου

εργασιών σε €555 εκ., τόσο τα µεικτά, όσο και τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν, τα δε καθαρά για δεύτερο συνεχές έτος. Το

προ φόρου αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε €21 εκ. που είναι λιγότερα από τα µισά κέρδη του 2007. Χαµηλή, 4,3%, ήταν

επίσης η αύξηση του ενεργητικού. Σχεδόν όλοι οι δείκτες χειροτέρευσαν. Επισηµαίνεται η απότοµη µείωση της

αποδοτικότητας από 16,7% το 2007 σε 6,1% το 2008.

Εταιρικός τοµέας: Βασικά οικονοµικά µεγέθη ανά τοµέα 2007-2008

(€ εκατ.)

Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρου

Κλάδος 2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Γεωργία – αλιεία 3.372 3.575 6,0 1.609 1.642 2,1 38 -22 -156,7

Ορυχεία – λατοµεία 770 804 4,3 525 555 5,8 53 21 -59,7

Μεταποίηση 65.377 70.290 7,5 55.042 60.485 9,9 2.929 1.578 -46,1

Ενέργεια-ύδρευση 21.575 23.073 6,9 8.462 14.841 75,4 382 74 -80,5

Κατασκευές 17.935 20.371 13,6 6.870 8.370 21,8 371 80 -78,4

Εµπόριο 53.104 58.774 10,7 76.931 80.854 5,1 2.668 1.883 -29,4

Ξεν/χεία-εστ/ρια 12.002 13.800 15,0 3.848 4.061 5,5 53 -121 -328,4

Μετ/ρές-επικ/νίες 27.706 31.894 15,1 11.685 12.221 4,6 1.264 614 -51,5

Λοιπές υπηρεσίες 55.363 58.933 6,5 19.754 20.724 4,9 2.815 2.132 -24,3

Σύνολο 257.204 281.514 9,5 184.726 203.753 10,3 10.572 6.239 -41,0

Σύνολο

5


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

6

Χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Τράπεζες 385.861 467.652 21,2 21.565 27.253 26,4 4.650 2.014 -56,7

Ασφάλειες 15.427 15.140 -1,9 4.379 4.476 2,2 250 -148 -159,4

Λοιπές χρηµ/τικές 17.021 16.818 -1,2 1.943 1.683 -13,4 815 233 -71,4

Σύνολο 418.309 499.610 19,4 27.887 33.412 19,8 5.715 2.099 -63,3

Γενικό Σύνολο 675.513 781.124 15,6 212.613 237.165 11,5 16.287 8.338 -48,8

Η πορεία της µεταποίησης, στην οποία κατατάσσονται 5.167 επιχειρήσεις, δεν ήταν ικανοποιητική το 2008. Η αύξηση του

ενεργητικού και του κύκλου εργασιών ήταν µονοψήφια, αλλά υπερέβαινε τον πληθωρισµό, η κερδοφορία όµως υπέστη

απότοµη κάµψη. Συγκεκριµένα, τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 7,5% σε €70,3 δισ. και οι πωλήσεις µε ρυθµό 9,9%

σε €60,5 δισ. Η ταχύτερη αύξηση του κόστους οδήγησε σε κάµψη τα µεικτά και τα προ φόρου κέρδη. Τα τελευταία

σηµείωσαν δραµατική µείωση 46,1% και διαµορφώθηκαν σε €1,6 δισ. το 2008 από €2,9 δισ. το προηγούµενο έτος. Όλοι οι

βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες επιδεινώθηκαν. Εντυπωσιακή ήταν η πτώση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων

από 11,0% σε 5,5%. Είναι ωστόσο ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε µεγάλο βαθµό η δυσµενής αυτή εξέλιξη οφείλεται στις

ζηµιές που είχαν το 2008 επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες το 2007. Η συµβολή του «σκληρού πυρήνα» των ζηµιογόνων,

δηλαδή των επιχειρήσεων µε αρνητικό αποτέλεσµα το 2007 και το 2008, δεν ήταν τόσο µεγάλη. Είναι συνεπώς εύλογο να

αναµένεται βελτίωση της κερδοφορίας όταν η οικονοµία εξέλθει από τη τρέχουσα δυσµενή συγκυρία.

Στον τοµέα ενέργειας-ύδρευσης συµµετέχουν 218 επιχειρήσεις. Τα συνολικά όµως µεγέθη επηρεάζονται σε πολύ µεγάλο

βαθµό από τη ∆ΕΗ και τις άλλες δηµόσιες µονάδες. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε εντυπωσιακά, από €8,5 δισ. σε €14,8 δισ.,

αλλά η αύξηση αυτή σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της ∆ΕΣΜΗΕ. Εξαιρουµένης αυτής, η

αύξηση των πωλήσεων περιορίζεται κατά πολύ. Τα µεικτά κέρδη σηµείωσαν κάµψη σχεδόν 30% µε αποτέλεσµα τη µείωση

του µεικτού περιθωρίου από 16,0% σε 6,4%. Τα προ φόρου κέρδη είχαν κάθετη πτώση και περιορίστηκαν από €382 εκ. σε

µόλις €74 εκ. Σε µεγάλο βαθµό η µείωση αυτή ήταν αποτέλεσµα της µετατροπής των κερδών της ∆ΕΗ σε ζηµιές.

Παρά την επιβράδυνση της οικονοµίας και την πτώση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, τα µεγέθη των

επιχειρήσεων του τοµέα των κατασκευών, ο οποίος περιλαµβάνει 2.292 επιχειρήσεις, εξελίχθηκαν ικανοποιητικά. Ο

κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 21,8% και έφθασε τα €8,4 δισ. Περίπου ίση ήταν και η αύξηση των µεικτών κερδών. Οι

υψηλές όµως αυξήσεις των δαπανών διοίκησης και διάθεσης, των χρηµατοοικονοµικών δαπανών και η επιδείνωση του µη

λειτουργικού αποτελέσµατος οδήγησαν σε απότοµη κάµψη της κερδοφορίας. Τα προ φόρου κέρδη µειώθηκαν από €371 εκ.

το 2007 σε €80 εκ. το 2008. Η εξέλιξη αυτή όµως οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επιδείνωση των αποτελεσµάτων

µερικών µεγάλων επιχειρήσεων που είτε διεύρυναν σηµαντικά τις ζηµιές τους, είτε µετατράπηκαν από κερδοφόρες σε

ζηµιογόνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οµάδα των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων (250+ προσωπικό) είχε ζηµιές. Οι

περισσότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες χειροτέρευσαν. Αξιοσηµείωτη εξάλλου είναι η µείωση της ρευστότητας και η

αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης.

Το 2008 τα βασικά µεγέθη του εµπορίου, του µεγαλύτερου από πλευράς πωλήσεων και αριθµού επιχειρήσεων τοµέα,

επιδεινώθηκαν. Η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν πολύ χαµηλή και τα προ φόρου κέρδη µειώθηκαν, ενώ η διεύρυνση

του ενεργητικού ήταν συγκρατηµένη. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά µόλις 5,1% σε €80,9 δισ. Τα

µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε ελαφρώς χαµηλότερο ποσοστό και η σηµαντική αύξηση των δαπανών διοίκησης και

διάθεσης, καθώς και των χρηµατοοικονοµικών οδήγησαν σε κάµψη του καθαρού αποτελέσµατος κατά 29,4% σε €1,9 δισ. Η

αύξηση του ενεργητικού ήταν 10,7% σε €58,8 δισ. Οι περισσότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες χειροτέρευσαν.

Αξιοσηµείωτη είναι η πτώση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων από 20,5% σε 13,5%, παραµένει ωστόσο η

υψηλότερη µεταξύ όλων των τοµέων.

Εταιρικός Τοµέας: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 2007-2008

(Εξαιρουµένων των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών)

ΠΜΚ % ΠΚΚ % ∆Ε ΓΡ

Κλάδος 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Γεωργία – αλιεία 18,64 17,57 2,37 -1,32 0,69 0,71 1,24 1,27

Ορυχεία – λατοµεία 26,90 17,77 10,05 3,82 0,55 0,52 1,45 1,40

Μεταποίηση 21,19 18,78 5,32 2,61 0,55 0,57 1,36 1,34

Ενέργεια-ύδρευση 15,96 6,43 4,51 0,50 0,49 0,52 1,02 0,96

Κατασκευές 13,69 13,63 5,39 0,96 0,50 0,54 1,51 1,47

Εµπόριο 20,37 20,25 3,47 2,33 0,73 0,74 1,21 1,22

Ξεν/χεία-εστ/ρια 32,79 31,02 1,38 -2,99 0,51 0,50 0,91 0,93

Μετ/ρές-επικ/νίες 41,76 39,40 10,82 5,02 0,61 0,66 1,08 1,04

Λοιπές υπηρεσίες 25,00 24,73 14,25 10,29 0,43 0,45 1,19 1,23

Σύνολο

ΠΜΚ = Περιθώριο µεικτού κέρδους

ΠΚΚ = Περιθώριο καθαρού κέρδους

∆Ε = ∆ανειακή επιβάρυνση

ΓΡ = Γενική ρευστότητα

22,27 20,33 5,72 3,06 0,56 0,58 1,24 1,24


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Οι δυσµενείς εξελίξεις στον τουρισµό επηρέασαν τον τοµέα ξενοδοχείων-εστιατορίων, ο οποίος αριθµεί 3.490

επιχειρήσεις. Ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε µε χαµηλό ρυθµό, 5,5% σε €4,1 δισ. Τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν ελαφρά,

αλλά ο τοµέας εµφάνισε ζηµιές €121 εκ. το 2008 έναντι κερδών €53 εκ. το προηγούµενο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε

µεγάλο βαθµό στις ζηµιές που κατέγραψαν το 2008 µεγάλες µονάδες που το 2007 ήταν κερδοφόρες. Ωστόσο το ενεργητικό

αυξήθηκε ικανοποιητικά σε €13,8 δισ. Το περιθώριο µεικτού κέρδους περιορίστηκε ελαφρά, αλλά παρέµεινε πολύ υψηλό,

31,0%. Οι υπόλοιποι όµως δείκτες επιδεινώθηκαν.

Η ανάπτυξη των µεταφορών-επικοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιούνται 882 επιχειρήσεις, επιβραδύνθηκε το 2008. Ο

κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά µόνο 4,6%, σε €12,2 δισ., ενώ τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν. Έτσι το µεικτό περιθώριο

περιορίστηκε στο 39,4%, παρέµεινε ωστόσο το υψηλότερο µεταξύ όλων των τοµέων. Τα προ φόρου κέρδη µειώθηκαν κατά

περισσότερο από 50% σε €614 εκ. Η απότοµη αυτή πτώση εξηγείται σε µεγάλο βαθµό από τη µείωση των κερδών του ΟΤΕ,

η οποία εν µέρει µόνο αντισταθµίστηκε από τη βελτίωση της κερδοφορίας της Cosmote. Από την άλλη πλευρά τα συνολικά

κεφάλαια αυξήθηκαν ικανοποιητικά: κατά 15,1% σε €31,9 δισ.

Ο τοµέας των λοιπών υπηρεσιών περιλαµβάνει 5.896 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε µεγάλη ποικιλία κλάδων

όπως ψυχαγωγία, εκπαίδευση, υγεία, εκµετάλλευση ακινήτων και πολλοί άλλοι (βλ. πίνακα Α.1. πιο κάτω). Οι επιδόσεις του

τοµέα το 2008 ήταν κατά πολύ χειρότερες αυτών του 2007. Συγκεκριµένα, το ενεργητικό αυξήθηκε κατά µόνο 6,5% σε

€58,9 δισ. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε µε το χαµηλό ρυθµό του 4,9% σε €20,7 δισ. Ακόµα χαµηλότερη ήταν η αύξηση

των µεικτών κερδών, η οποία, σε συνδυασµό µε την αύξηση των χρηµατοοικονοµικών δαπανών και την επιδείνωση του µη

λειτουργικού αποτελέσµατος, οδήγησε σε κάµψη της κερδοφορίας κατά 24,3% σε €2,1 δισ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον

τοµέα υπάγεται και ο ΟΠΑΠ, που για το 2008 έγινε η περισσότερο κερδοφόρος ελληνική επιχείρηση µε €986 εκ.

Το 2008, παρά την άνοδο των καταθέσεων κατά 14,4% και των χορηγήσεων κατά 25,0% το προ φόρου αποτέλεσµα των

21 ελληνικών τραπεζών επιδεινώθηκε. Συγκεκριµένα, τα κέρδη µειώθηκαν από €4,6 δισ. το 2007 σε €2,0 δισ. το 2008 και

δεν είναι πλέον τα υψηλότερα µεταξύ όλων των τοµέων. Η δυσµενής αυτή εξέλιξη οφείλεται στις αυξηµένες προβλέψεις,

στη µείωση των κερδών από χρηµατιστηριακές πράξεις και στο αυξηµένο κόστος κεφαλαίων.

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ασφαλιστικού κλάδου, απείχαν από το να είναι ικανοποιητικά το 2008. Τα συνολικά

κεφάλαια των 217 επιχειρήσεων µειώθηκαν κατά 1,9% σε €15,1 δισ. Υπήρξε επίσης µεγάλη µείωση των ιδίων κεφαλαίων,

κατά 25,4% σε €1,3 δισ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά µόνο 2,2% και έφθασε τα €4,5 δισ. Η αύξηση του κόστους

οδήγησε σε δραµατική µείωση των µεικτών κερδών κατά 65,2%. Τα καθαρό αποτέλεσµα έγινε αρνητικό κατά €148 εκ.,

έναντι κερδών €250 εκ. το προηγούµενο έτος.

Τέλος, ο τοµέας των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει 455 επιχειρήσεις χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, φάκτορινγκ, χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, κ.ά. είχε δυσµενή αποτελέσµατα το 2008. Τα συνολικά και τα ίδια

κεφάλαια µειώθηκαν, κατά 1,2% και 7,7% αντίστοιχα. Πολύ µεγαλύτερη ήταν η κάµψη του κύκλου εργασιών, 13,4% σε

€1,7 δισ. Τα δε προ φόρου κέρδη περιορίστηκαν δραµατικά από €815 εκ. σε €233 εκ.

Κωνσταντίνος ∆. Αϊβαλής, οικονοµολόγος

7


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

8

Introduction

The growth of the Greek corporate sector came to halt in 2008. Pre-tax profits recorded a dramatic, almost 50% drop. Net

income declined in all industries. In banking, the decrease in profits exceeded 50%. At the same time, turnover growth

slowed. Excluding some public sector entities, growth was single digit.

The 2010 edition of Greece in Figures provides a bird’s eye view of the Greek corporate sector as reported in the balance

sheets and income statements of years 2007 and 2008. The data used was compiled by ICAP’S Business Information Division

and includes financial statements for 26.705 SA and Ltd companies. All financial statements were published within the

time limits set by Greek law, that is until June 10 th 2009.

The current edition of Greece in Figures follows the NACE (Rev. 2) system of classification. There are several changes in

comparison with previous editions, which followed NACE (Rev. 1.1). The most important changes are: (i) manufacturing of

Chemicals and Pharmaceuticals has been broken down into Chemicals and Pharmaceuticals; (ii) Furniture and Other

Manufacturing was also broken down to Furniture and Other Manufacturing; (iii) Recycling was transferred from Manufacturing

to Other Services and has been incorporated to Environmental Protection; (iv) manufacturing of Scientific Instruments,

Radio, TV and Communications Equipment has been dissolved into several manufacturing sectors; (v) the Post and

Telecommunications sector has been broken down into its two components; (vi) Repairs of Computers and Other Household

Equipment have been transferred from Retail Trade to Other Services; (vii) part of Holding Companies moved from

Other Business Activities to Other Financial Services; (viii) Travel Agents moved from Auxiliary Transport Activities to

Other Business Activities. All sectors are presented in Table A.1.

Firms are grouped into ten sectors, each comprising a set of NACE two-digit industries. For each of these ten sections presents

selected items of the consolidated balance sheet and income statements, as well as key financial ratios for both

2007 and 2008. We also provide summary balance sheets and income statements, as well as key financial ratios for each

two-digit NACE sector, within each industry. Next, we present similar information for four sub-groups, companies with 0-9,

10-49, 50-249 and 250+ employees, within each sector. Last, we also provide rankings of firms based on their 2008 assets.

The macroeconomic environment, especially internationally, deteriorated sharply in 2008. This was due to the global financial

crisis, but also to factors related to the Greek business cycle, as well as the structural weaknesses of the economy.

GDP growth slowed from a robust 4.5% to 2.0%; all other indicators of economic activity and expectations worsened. In

this environment investment activity weakened, primarily because of a sharp fall in private construction. Fiscal policy remained

expansionary; the budget deficit is estimated at 7.7% of GDP. Inflation accelerated helped by the rise in oil prices

during the first half of the year. Competitiveness, referring to both prices and to non-price structural factors, worsened.

Thus, the current account deficit reached 14.7% of GDP. Unemployment, however, continued its downward trend and fell to

7.7%.

The corporate sector, exclusive of banking, insurance and finance, comprises 26.012 companies. In 2008, their total assets

increased reaching €281.5 billion, 9.5% higher than a year earlier. This increase was financed by more than 80% by

fresh debt, while the contribution of equity was limited. As a result, the debt to equity ratio rose from 0.56 to 0.58.

Turnover growth slowed to a rate slightly above 10%. Excluding some large public sector entities, turnover growth drops

to single-digits. Gross profits were flat as costs increased faster than sales, while the gross margin was trimmed from

22.3% to 20.3%. Pre-tax profits shrunk to €6.2 billion in 2008, compared with €10.6 billion a year earlier due to flat gross

profits and increases in administration, marketing and financial expenses.

All sectors recorded declines in profitability. Next table reveals that it was mostly due to the 2,774 businesses, which were

in the black in 2007, but plunged into the red in 2008: the change in their net income accounts for 78.0% of the overall

drop in profits. Hellenic Petroleum and the Public Power Corporation are the top companies in this group. This may be encouraging.

It indicates out that the dismal performance of 2008 may be due to cyclical and not structural reasons and that

profitability will improve soon. Moreover, the lower profits reported by the group of companies in the black in both years

were almost counterbalanced by the increased net income of the 2,349 businesses which returned to the black in 2008. It

is also encouraging that the total losses of the group which remained in the red in both years did not widen substantially.

This may indicate that there are no longer large doomed loss-makers.

Changes in Pre-tax Profits: 2007-2008

(€ 000)

Group Companies Pre-tax profits Pre-tax profits

Change

2007

2008

P 2007 – P 2008 15,141 12,511,638 11,210,603 -1,301,035

L 2007 – P 2008 2,349 -639,118 514,857 1,153,975

P 2007 – L 2008 2,774 1,396,191 -1,984,826 -3,381,017

L 2007 – L 2008 5,748 -2,696,871 -3,501,499 -804,628

Σύνολο 26,012 10,571,840 6,239,135 -4,332,705

P 2007/8 = companies reporting profits in 2007/8, L 2007/8 = companies reporting losses in 2007/8


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

The top 300 businesses, ranked by 2008 turnover and exclusive of banks and other financial institutions, accounted for a

hefty 54.7% of overall turnover and for 64.7% of total net income. While their share on turnover increased only slightly

between 2007 and 2008, that of pre-tax profits increased by almost six percentage points, indicating that large and very

large firms did much better than smaller firms.

ROE in the non-bank and financial services sector deteriorated sharply in 2008. It dropped by five percentage points, from

10.6% to 5.6%. Decreases were recorded in all size groups. Medium and small sized companies recorded the highest ROE,

while that of the largest companies decreased substantially. Of course, this reversal in rankings may prove to be only

temporary and due to cyclical reasons.

14

12

10

8

6

4

2

0

Return on Equity of the Corporate Sector: 2007-2008

Distribution by Employment Category

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

30

25

20

15

10

5

0

-5

10

Agriculturefishing

Miningquarrying

Manufacturing

Return on Equity of the Corporate Sector: 2007-2008

Distribution by Sector

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Energy and

water supply

Construction

Trade HotelTransport-

Other

restaurantscommunications services

2007 2008

The performance of agriculture and fishing, which comprises 371 businesses, worsened in 2008. Turnover increased by

a meagre 2.1% to €1.6 billion. Gross profits dropped and the sector plunged into the red. Total assets increased slowly

and net worth decreased slightly. As a result, most financial indices worsened.

The profitability of mining and quarrying also worsened in 2008. Despite a 5.8% increase in turnover to €555 million,

gross profits decreased sharply. Net income dropped for the second consecutive year to €21 million, less than half their

2007 level. Total assets also grew slowly, by 4.3%. Almost all financial indicators worsened, with ROE falling sharply from

16.7% to 6.1%.

Corporate Sector: Key Financial Variables 2007-2008

(€ million)

Assets Turnover Pre-tax profits

Sector 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 %

Non-financial sector

Agriculture-fishing 3,372 3,575 6.0 1,609 1,642 2.1 38 -22 -156.7

Mining-quarrying 770 804 4.3 525 555 5.8 53 21 -59.7

Manufacturing 65,377 70,290 7.5 55,042 60,485 9.9 2,929 1,578 -46.1

Energy-water 21,575 23,073 6.9 8,462 14,841 75.4 382 74 -80.5

Construction 17,935 20,371 13.6 6,870 8,370 21.8 371 80 -78.4

Commerce 53,104 58,774 10.7 76,931 80,854 5.1 2,668 1,883 -29.4

Hotels-restaurants 12,002 13,800 15.0 3,848 4,061 5.5 53 -121 -328.4

Transport-communications 27,706 31,894 15.1 11,685 12,221 4.6 1,264 614 -51.5

Other services 55,363 58,933 6.5 19,754 20,724 4.9 2,815 2,132 -24.3

Total 257,204 281,514 9.5 184,726 203,753 10.3 10,572 6,239 -41.0

Financial sector

Banking 385,861 467,652 21.2 21,565 27,253 26.4 4,650 2,014 -56.7

Insurance 15,427 15,140 -1.9 4,379 4,476 2.2 250 -148 -159.4

Other financial 17,021 16,818 -1.2 1,943 1,683 -13.4 815 233 -71.4

Total 418,309 499,610 19.4 27,887 33,412 19.8 5,715 2,099 -63.3

Grand total 675,513 781,124 15.6 212,613 237,165 11.5 16,287 8,338 -48.8

Τotal


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Total assets and turnover of manufacturing recorded single-digit growth rates, but profitability decreased sharply. In

more detail, the total assets of the 5,167 firms in the industry increased by 7.5% to €70.3 billion, while sales reached

€60.5 billion, 9.9% higher than a year earlier. However, costs increased faster and profits dropped sharply. Pre-tax income

decreased by a dramatic 46.1% to €1.6 billion. As a result, all financial indices worsened; ROE dropped from 11.0% in

2007 to 5.5% in 2008. However, this decrease in profitability may prove to be mostly due to cyclical reasons and may not

reflect structural weaknesses. To a large extend it was due to companies, which were in the black in 2007, but plunged

into the red in 2008. At the same time, the losses of the companies which were in the red in both years did not increase

substantially. Therefore, an improvement in profitability is imminent when the economy recovers.

The energy-water sector comprises 218 businesses, but the industry totals reflect the presence of the Public Power Corporation

(PPC) and other large public-sector entities. Total sales grew impressively, from €8.5 billion to €14.8 billion. However,

to a large extend this was due to the increased turnover of HTSO, the public power grid manager. Gross profits

dropped sharply, by almost 30% and the gross margin fell from 16.0% to 6.4%. Pre-tax income decreased dramatically

from €382 million in 2007 to €74 million in 2008, mostly because PPC moved into the red.

Despite the economy’s slowdown and a sharp drop in private construction activity, the financial situation of the construction

industry improved in 2008. Turnover of the 2,292 companies in the sector increased by an impressive 21.8% and

reached €8.4 billion. Gross profits increased at an almost equal rate, but the faster rise in administration, marketing and

financial expenses, as well as worse non-operational income, reduced pre-tax profits sharply, to €80 million in 2008 from

€371 million a year earlier. This, however, was largely due to the worse performance of several large businesses, which

suffered a decrease in profits or even plunged into the red. It is indicative that the group of the very large companies

(250+ employees) suffered losses. Most financial indicators worsened especially liquidity and debt to equity.

After years of solid growth, commerce stalled in 2008. Turnover growth was slow, pre-tax profits decreased and total

assets increased only modestly. In more detail, total sales in the largest sector increased by 5.1% to €80.9 billion. Gross

profits increased slightly less and the large rise in administration, marketing and financial costs cut net income by 29.4%

to €1.9 billion. Total assets increased by 10.7% and reached €58.8 billion. Most financial indices worsened. A case in point

is ROE, which fell to 13.5%, from 20.5%. It remained, however, the highest among all industries.

Corporate sector: Key Financial Ratios 2007-2008

(Exclusive of Banking, Insurance and Finance)

Gross margin % Net margin % Debt to equity Current ratio

Sector 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Agriculture-fishing 18.64 17.57 2.37 -1.32 0.69 0.71 1.24 1.27

Mining-quarrying 26.90 17.77 10.05 3.82 0.55 0.52 1.45 1.40

Manufacturing 21.19 18.78 5.32 2.61 0.55 0.57 1.36 1.34

Energy-water 15.96 6.43 4.51 0.50 0.49 0.52 1.02 0.96

Construction 13.69 13.63 5.39 0.96 0.50 0.54 1.51 1.47

Commerce 20.37 20.25 3.47 2.33 0.73 0.74 1.21 1.22

Hotels-restaurants 32.79 31.02 1.38 -2.99 0.51 0.50 0.91 0.93

Transport-communications 41.76 39.40 10.82 5.02 0.61 0.66 1.08 1.04

Other services 25.00 24.73 14.25 10.29 0.43 0.45 1.19 1.23

Total 22.27 20.33 5.72 3.06 0.56 0.58 1.24 1.24

The downturn in tourism affected the Greek hospitality industry, which comprises 3,490 Ltd and SA hotels and restaurants.

Turnover increased by a sober 5.5% and reached €4.1 billion. Gross profits fell somewhat and the industry moved

into the red to the order of €121 million, compared with pre-tax profits of €53 million a year earlier. This was largely due

to the losses reported by large companies, which were in the black in 2007. Total assets increased to €13.8 billion. The

industry’s gross margin was trimmed but remained at a very high 31.0%; but all other indices worsened.

Growth in transport and communications slowed in 2008. Total turnover of the 882 businesses in the industry increased

by only 4.6%, το €12.2 billion, while gross profits were trimmed. The gross margin, however, remained the highest

among all sectors at 39.4%. Pre-tax profits dropped by more than 50% to €614 million. This was largely due to the

cut in OTE income, which was only partly covered by the improved results of Cosmote. Total assets increased by a solid

15.1% to €31.9 billion.

Other services sector comprises 5,896 businesses of several distinct sectors, such as leisure, educational services,

health care, real estate, etc. (see Table A.1.) The performance of this diverse industry deteriorated in 2008. Total assets

increased by only 6.5% to €58.9 billion. Turnover rose by only 4.9% and reached €20.7 billion. The increase in gross profits

was even lower. This, together with the hefty increase in financial expenses and the lower non-operating income, resulted

in a 24.3% drop in pre-tax profits to €2.1 billion. Nevertheless, the sector includes the most profitable Greek company,

OPAP, which in 2008 reported a net income of €986 million.

11


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

The 21 Greek banks reported a drop in total pre-tax profits, despite a 14.4% rise in deposits and a 25.0% increase in

loans. Net income dropped sharply from €4.6 billion in 2007 to €2.0 billion in 2008 and the banking system ceased to be

the most profitable sector in the Greek economy. This large decrease in profits was due to increased provisions for bad

debts, the increased cost of capital and lower income from the stock exchange.

The performance of Greek insurers in 2008 leaved a lot to be desired. The 217 companies comprising the industry reported

a decrease of 1.9% in their total assets to €15.1 billion. Total net worth decreased by more than a quarter to €1.3

billion. Turnover rose by a mere 2.2% to €4.5 billion, but the faster increase in costs resulted in a dramatic decrease in

gross profits by 65.2% and the industry plunged into the red with losses of €148 million in 2008, compared with pre-tax

profits of €250 million a year earlier.

The other financial services sector includes 455 businesses of leasing, factoring, brokerage, etc. In 2008 total assets

and net worth decreased by 1.2% and 7.7% respectively. Turnover dropped by a dramatic 13.4% to €1.7 billion and pretax

profits were €233 million, compared to €815 million a year earlier.

Konstantinos D. Aivalis, economist

12


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.1 Κωδικοποίηση της Οικονοµικής ∆ραστηριότητας κατά NACE

Α.1 Classification of Economic Activity by NACE

Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code

Β.I

Β.II

Β.III

Β.ΙV

Β.V

Γεωργία και αλιεία

Agriculture and fisheries

Γεωργία

Agriculture

Υδατοκαλλιέργειες

Aquaculture

Ορυχεία και λατοµεία

Mining and quarrying

Μεταποίηση

Manufacturing

Τρόφιµα-ποτά

Food-beverages

Προϊόντα καπνού

Tobacco products

Κλωστοϋφαντουργία

Textiles

Είδη ένδυσης

Clothing

∆έρµα

Leather

Ξύλο

Wood

Χαρτί

Paper

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

Publishing-printing

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Oil refining

Χηµικά

Chemicals

Φάρµακα

Pharmaceuticals

Ελαστικό-πλαστικές ύλες

Rubber-plastic products

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

Non-metallic mineral products

Βασικά µέταλλα

Basic metals

Μεταλλικά προϊόντα

Metal products

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά προϊόντα

Computers, electronic & optical products

Ηλεκτρoλογικός εξοπλισµός

Electrical equipment

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

Μachinery, equipment

Αυτοκίνητα

Vehicles

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών

Other transport equipment

Έπιπλα

Furniture

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

Other manufacturing

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού

Electricity, gas and water supply

Κατασκευές

Construction

A,B

A,B

Επιχειρήσεις /

Companies

371

01, 02 251

03 120

Γ

C

115

05, 06, 07, 08, 09 2, 1, 7, 111, 0


D

5.167

10, 11 1.230

12 5

13 217

14 330

15 56

16 126

17 137

18, 58 482

19 34

20 236

21 70

22 290

23 483

24 97

25 493

26 71

27 139

28 206

29 40

30 32

31 213

32, 33 180

Ε

E

218

35, 36 213, 5

ΣΤ

F

2.292

41, 42, 43 1.837, 220, 235

13


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

14

Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code

Β.VI

Β.VII

Β.VIII

Β.IX

Β.X

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων

Trade

Εµπόριο αυτοκινήτων

Sale of motor vehicles

Χονδρικό εµπόριο

Wholesale trade

Λιανικό εµπόριο

Retail trade

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Hotels and restaurants

Μεταφορές και επικοινωνίες

Transport and communications

Χερσαίες µεταφορές

Land transport

Πλωτές µεταφορές

Water transport

Αεροπορικές µεταφορές

Air transport

Συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες

Auxiliary transport activities

Ταχυδροµεία

Post

Τηλεπικοινωνίες

Τelecommunication

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Banking, insurance, and finance

Τράπεζες

Banks

Ασφάλειες

Insurance

Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Other financial services

Λοιπές υπηρεσίες

Other services

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας

Real estate

Επιχειρησιακή µίσθωση

Operational leasing

Πληροφορική

IT services

Έρευνα και Ανάπτυξη

Research and Development

Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες

Other business activities

Εκπαίδευση

Education

Υγεία

Health

Προστασία περιβάλλοντος

Environmental protection

Ψυχαγωγία, πολιτισµός και αθλητισµός

Recreation, culture and sporting

Άλλες υπηρεσίες

Miscellaneous services

Γενικό Σύνολο

Total

Ζ

G

Επιχειρήσεις /

Companies

7.581

45 872

46 5.396

47 1.313

Η

H

3.490

55, 56 2.902, 588

Θ

I

882

49 199

50 38

51 19

52 527

53 24

61 75

Ι

J

693

64 21

65 217

66 455

K, Μ, Ν, Ξ

K, M, N, O

5.896

68 1.515

77 302

62, 63 492

72 10

69, 70, 71, 73, 74,

78, 79, 80, 81, 82

2.329

85 250

86, 87, 88 396

37, 38, 39 74

59, 60, 90,

91, 92, 93

440

75, 95, 96 88

26.705


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.2 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: 2007-2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

(€΄000)

Α.2 Corporate Sector: Consolidated Balance Sheets: 2007-2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

(€΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Ενεργητικό / Assets 257.204.254 281.513.551 9,45

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 140.584.050 157.034.672 11,70

Συµµετοχές / Participations 40.958.188 41.713.041 1,84

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 39.658.745 41.118.742 3,68

Κυκλοφορούν / Current assets 116.620.204 124.478.879 6,74

Αποθέµατα / Inventories 27.212.203 29.050.119 6,75

Απαιτήσεις / Receivables 70.793.379 75.369.334 6,46

Χρεόγραφα / Securities 2.190.918 1.653.078 -24,55

∆ιαθέσιµα / Cash 18.614.621 20.059.426 7,76

Παθητικό / Liabilities 257.204.254 281.513.551 9,45

Ίδια κεφάλαια / Equity 108.707.594 113.150.314 4,09

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 62.631.220 66.380.838 5,99

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 47.057.278 50.905.091 8,18

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 4.294.491 4.584.554 6,75

Υποχρεώσεις / Liabilities 144.202.169 163.778.683 13,58

Μακροπρόθεσµες / Long-term 49.699.795 63.132.176 27,03

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 94.502.373 100.646.507 6,50

Επιχειρήσεις / Companies 26.012 26.012 0,00

15


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

16

Α.3 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2007-2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

(€΄000)

Α.3 Corporate Sector: Consolidated Income Statements: 2007-2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

(€΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Κύκλος εργασιών / Turnover 184.726.380 203.752.715 10,30

Μεικτά κέρδη / Gross profits 41.146.795 41.416.460 0,66

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 32.226.107 34.526.767 7,14

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 3.852.587 4.633.503 20,27

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income 10.218.632 6.849.760 -32,97

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income 1.178.127 221.971 -81,16

Αποσβέσεις / Depreciation 6.939.553 7.306.669 5,29

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits 10.571.840 6.239.135 -40,98

Επιχειρήσεις / Companies 26.012 26.012 0,00


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.4 Εταιρικός Τοµέας: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2007-2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Α.4 Corporate Sector: Financial Ratios: 2007-2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

∆είκτες / Indices 2007 2008

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Πωλήσεις ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

54,66 55,78

1,33 1,45

0,56 0,58

3,74 2,35

0,78 0,76

64 63

104 103

86 81

1,24 1,24

0,95 0,95

0,21 0,22

22,27 20,33

5,53 3,36

5,72 3,06

10,63 5,62

6,10 4,04

:

185

: 331

: 240

: 49

: 7

Επιχειρήσεις / Companies 26.012 26.012

17


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

18

Α.5 Εταιρικός Τοµέας: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

(€΄ 000)

Α.5 Corporate Sector: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

(€΄ 000)

Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες

Reporting Profits Magnitude Reporting Losses

185.908.954

Ενεργητικό

Assets

95.604.597

93.825.068

Καθαρά πάγια

Net fixed assets

63.209.604

92.083.887

Κυκλοφορούν

Current assets

32.394.992

78.565.919

Ίδια κεφάλαια

Equity

34.584.395

104.285.938

Υποχρεώσεις

Liabilities

59.492.745

157.608.291

Κύκλος εργασιών

Turnover

46.144.424

37.384.557

Μεικτά Κέρδη

Gross profits

4.031.903

10.977.997

Λειτουργικά κέρδη

Operating income

-4.128.236

11.725.460

Κέρδη προ φόρων

Pre-tax profits

-5.486.325

17.490

Επιχειρήσεις

Companies

8.522


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.6 Εταιρικός Τοµέας: Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις : 2008

Κατάταξη βάσει Πωλήσεων

(€ ΄000)

Α.6 Corporate Sector: The Top-300 Companies: 2008

Ranked by Turnover

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

1

HELLENIC PETROLEUM S.A.

∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.

2

H.T.S.O. S.A.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

3

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

4 (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε.

GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

5

MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

6

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A.

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

7

EKO S.A.

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

8

CARREFOUR - MARINOPOULOS S.A.

SHELL HELLAS Α.Ε.

9

SHELL HELLAS A.E.

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

10

COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.

11

PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A.

BP HELLAS Α.Ε.

12

BP HELLAS S.A.

ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

13

ALFA - BETA VASSILOPOULOS S.A.

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.

14

AEGEAN OIL S.A.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε.

15

SKLAVENITIS, J. & S., S.A.

AVINOIL Α.Ε.

16

AVINOIL S.A.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

17

GERMANOS S.A.

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

18

ELINOIL S.A.

COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

19

COCA - COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A.

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε.

20

VEROPOULOS BROS S.A.

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

21

ERGOSE S.A.

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε.

22

METRO S.A.

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

23

HALCOR S.A.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

24

HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A.

VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.

25 VIVARTIA S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

7.899.981

917.387

5.142.302

4.929.708

3.719.133

2.682.700

1.991.653

1.899.111

1.604.826

1.735.878

998.518

1.257.976

1.141.204

831.823

912.489

826.340

755.745

606.937

686.600

647.482

591.972

601.106

755.974

617.232

9.319.595

5.937.875

5.823.270

5.328.100

5.057.751

2.589.700

2.285.945

1.994.600

1.856.721

1.843.120

1.475.099

1.397.522

1.289.255

1.127.309

1.088.653

1.019.054

765.694

743.920

714.100

711.380

688.436

650.658

635.252

632.204

3.851.615

146.436

13.368.290

1.119.566

1.396.542

8.360.700

609.576

1.145.103

392.103

3.926.286

1.219.616

500.197

421.969

149.011

715.380

191.593

386.191

148.488

2.704.800

362.307

148.686

231.121

505.028

946.975

3.817.296 388.730 -142.082

255.400

16.390

13.958.241 96.910

1.340.549 754.020

1.206.433 208.412

8.873.000 792.100

544.676

1.185.455

352.292

19.188

24.905

21.123

4.295.318 460.806

1.374.624

435.572

568.462

174.166

751.540

181.696

367.372

138.487

56.546

47.259

45.910

1.424

13.358

985

23.004

115

2.713.600 174.400

407.622

252.550

251.411

489.125

952.308

6.923

4.241

21.031

13.097

104.255

19.929

-326.708

985.573

99.356

446.500

2.317

25.162

-14.117

534.498

118.651

14.781

47.951

1.498

15.967

2.528

7.485

1.738

173.600

3.993

2.985

24.732

-23.373

99.664

598.089 630.232 1.291.548 1.589.993 3.960 -15.552

19


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

20

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

26

ELAIS - UNILEVER HELLAS S.A.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

27

AEGEAN AIRLINES S.A.

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

28

AKTOR S.A.

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕΕ

29

ATLANTIC S.A.

TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

30

TOYOTA HELLAS S.A.

KOSMOCAR Α.Ε.

31

KOSMOCAR S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.

32

HELLENIC POST (ELTA) S.A.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ∆., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

33

MASOUTIS, D., SUPERMARKET S.A.

REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

34

REVOIL S.A.

J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.

35

J & P - AVAX S.A.

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

36

TITAN CEMENT CO. S.A.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

37

ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A.

ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

38

ETEKA S.A.

SOVEL Α.Ε.

39

SOVEL S.A.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

40

TERNA S.A.

MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

41

MERCEDES-BENZ HELLAS S.A.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

42

HELLENIC HALYVOURGIA S.A.

MAKRO ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

43

MAKRO CASH & CARRY WHOLESALE S.A.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

44

ALUMINIUM S.A.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

45

ATHENIAN BREWERY S.A.

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

46

PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD

ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.

47

ALAPIS S.A.

ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

48

PFIZER HELLAS S.A.

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

49

SOYA HELLAS S.A.

ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.

50

SIDENOR S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

258.359

482.737

419.753

586.196

854.544

546.279

552.455

541.542

445.331

381.239

535.859

611.028

404.611

363.171

206.647

501.621

346.249

456.632

352.843

435.264

424.206

405.175

419.203

272.518

624.636

611.693

607.914

604.930

598.877

580.166

576.518

573.556

571.993

554.058

548.620

541.004

533.340

513.081

510.498

485.320

476.776

472.234

468.588

460.848

446.781

438.759

423.576

420.392

381.933

353.181

624.727

366.225

284.814

245.263

1.192.666

306.932

57.442

895.491

1.004.032

733.159

57.581

336.106

294.150

129.697

392.841

175.312

698.914

497.183

104.029

1.771.473

383.234

103.790

501.307

439.050

762.343

403.218

185.561

324.439

1.064.905

355.319

65.244

1.090.441

1.771.288

692.619

61.067

356.655

461.469

192.737

469.083

172.641

918.798

495.788

112.171

2.454.888

396.336

134.301

8.077

44.623

27.955

-8.296

29.455

16.850

9.031

18.288

2.704

8.957

159.788

23.951

609

21.869

7.147

17.485

2.746

2.331

38.894

109.740

18.671

81.353

44.367

6.886

22.301

39.938

36.078

-4.385

33.313

15.021

3.584

17.515

2.118

6.144

113.292

-12.421

716

1.569

30.912

7.585

2.429

63

14.936

112.751

20.938

75.279

21.844

19.145

394.693 418.161 660.169 683.047 37.045 76.638


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Σειρά Επιχείρηση

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Κύκλος εργασιών Ενεργητικό

Κέρδη προ

φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

51

KARELIA TOBACCO COMPANY INC.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

52

PLAISIO COMPUTERS S.A.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

53

ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE COMPANY S.A.

SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε.

54

SANOFI - AVENTIS S.A.

ΠΕΝΤΕ Α.Ε.

55

PENTE S.A.

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

56

CYCLON HELLAS S.A.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

57

SFAKIANAKIS S.A.

DIA HELLAS Α.Ε.

58

DIA HELLAS S.A.

JUMBO Α.Ε.

59

JUMBO S.A.

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

60

NESTLE HELLAS S.A.

NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.

61

NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ) Α.Ε.

62

GREEK RADIO TELEVISION (ERT) S.A.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

63

VIANEX S.A.

ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.

64

SILK OIL S.A.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

65

CORINTH PIPEWORKS S.A.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

66 ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. "ELEFTHERIOS

VENIZELOS"

ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

67

METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A.

BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

68

BMW HELLAS S.A.

ROCHE (HELLAS) Α.Ε.

69

ROCHE (HELLAS) S.A.

NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.

70

NOTOS COM. HOLDINGS S.A.

ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

71

FRIESLAND HELLAS A.E.B.E.

FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

72

FORD MOTOR HELLAS S.A.I.C.

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.

73

BSH IKIAKES SYSKEVES S.A.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.

74

MOBILE COMMUNICATION CENTER S.A.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

75

PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

110.722

382.553

388.417

387.990

381.244

280.511

358.070

381.214

323.730

352.233

319.155

528.964

323.011

286.477

340.594

326.275

248.818

320.010

287.206

301.887

281.006

430.902

313.659

300.212

411.080

408.750

403.161

401.698

401.251

399.245

399.237

389.310

386.255

378.194

377.250

366.599

354.450

348.757

346.007

344.451

330.485

325.220

321.466

310.171

307.562

305.278

304.313

299.839

289.889

149.399

1.444.238

236.176

190.073

91.006

400.848

118.136

401.064

252.312

141.474

393.405

232.280

43.068

307.319

1.575.059

328.649

108.689

322.759

407.600

82.257

55.678

165.604

28.286

295.150

158.421

1.510.281

288.074

206.060

110.198

455.421

107.754

478.850

293.628

186.261

429.686

270.653

43.363

375.527

30.044

14.081

58.482

54.064

16.285

3.105

36.732

-2.856

80.093

68.710

11.292

-5.389

64.360

1.023

34.940

38.820

5.922

49.217

61.151

15.533

3.675

3.689

-8.453

97.857

91.958

25.625

-4.837

68.824

910

10.528

1.481.548 125.742 149.437

297.510

83.592

446.704

381.410

106.785

48.494

159.603

26.881

53.623

21.095

17.335

49.761

1.281

16.973

21.394

925

50.066

19.253

22.979

11.073

70

-798

22.924

652

292.875 298.344 605.038 501.400 77.339 72.885

21


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

22

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

HOUSE MARKET Α.Ε.

76

HOUSE MARKET S.A.

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Π., Α.Ε.

77

MARINOPOULOS, K. P., S.A.

ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.

78

FAGE DAIRY INDUSTRY S.A.

PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

79

PRAKTIKER HELLAS TRADING CO. S.A.

ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

80

LARCO GENERAL MINING & METALLURGICAL CO. S.A.

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε.

81

THEOCARAKIS, NIC. J., S.A.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

82

HALYVOURGIKI INC.

GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε.

83

GLAXOSMITHKLINE S.A.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

84

ATHENS MEDICAL GROUP S.A.

ΕΡΜΗΣ, Ο, Α.Ε.Μ.Ε.Ε.

85

HERMES S.A.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.

86

HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A.

GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

87

GENERAL MOTORS HELLAS S.A.

ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

88

THESSALONIKI PHARMACIST SUPPLYING COOP. L.L.C.

INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

89

INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS

INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε.

90

INFO QUEST S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.

91

HELLENIC CABLES S.A.

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

92

BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E.E.

93

PIRAEUS MULTIFIN S.A.

ASTRAZENECA Α.Ε.

94

ASTRAZENECA S.A.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.)

95

ANONIMI NAFTILIAKI ETERIA KRITIS S.A. (A.N.E.K. LINES)

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

96

ATTI-KAT S.A.

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

97

ATTIKI ODOS S.A.

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

98

SOYA MILLS S.A.

FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

99 Α.Ε.

FULGOR GREEK ELECTRIC CABLES S.A.

ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Α.Ε.

100

ARVANITIDIS S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

238.547

271.735

313.488

270.878

549.352

283.708

267.505

272.727

272.825

261.308

262.548

302.481

237.781

284.024

268.041

293.772

261.474

345.394

260.541

232.310

180.318

242.860

235.596

230.037

295.791

294.838

286.471

286.399

284.177

283.345

282.701

279.945

278.476

273.052

268.174

266.977

263.627

260.478

259.877

257.813

256.801

255.593

253.838

252.102

250.456

247.569

231.935

229.863

145.632

88.372

328.952

141.295

276.313

215.479

561.158

242.177

489.507

14.700

354.984

75.181

60.567

494.932

321.677

212.700

132.187

639.336

110.856

505.902

420.425

998.272

107.155

145.342

171.047

75.292

321.609

128.451

262.961

241.919

572.041

265.101

490.613

13.339

371.788

40.954

71.298

519.540

294.306

186.907

145.493

589.813

94.079

511.362

436.119

1.121.228

113.995

139.564

43.425

1.740

-21.838

33.294

23.088

5.902

-7.883

16.738

21.609

2.760

49.625

11.315

3.731

6.049

4.261

11.366

16.110

682

25.068

13.778

3.964

75.913

10.482

1.067

37.967

861

-19.155

33.378

-116.336

5.706

-12.220

16.330

7.135

2.958

68.777

1.497

4.017

7.802

-34.851

2.426

11.764

-9.018

19.648

-3.500

-4.814

83.065

2.275

-1.863

226.240 229.362 83.058 90.883 169 -185


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS Α.Ε.

101

SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS HELLAS S.A.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

102 ΣΥΝ.Π.Ε.

PHARMACISTS´ SUPPLYING COOP. OF ATTIKA L.L.C.

ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε.

103

MYRTEA S.A.

ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

104

FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS S.A.

ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ, Ι., ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.

105

STROUMSAS, I., PHARMACEUTICALS S.A.

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

106

GENESIS PHARMA S.A.

ΕΛΠΕΤΡΟΛ Α.Ε.

107

ELPETROL S.A.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

108

MINOAN LINES SHIPPING S.A.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

109

PHOSPHORIC FERTILISERS INDUSTRY S.A.

ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

110

THORIKI S.A.

DIAGEO HELLAS Α.Ε.

111

DIAGEO HELLAS S.A.

ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

112

NEOCHIMIKI S.A.

ΚΟΥΤΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α.Β.&Ε.Ε.

113

KOUTLAS, NIKOLAOS, S.A.

DRACOIL Α.Ε.

114

DRACOIL S.A.

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

115

ALUMIL S.A.

ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. Κ., ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

116

PAZAROPOULOS, S. K., S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

117

HELLENIC SHIPYARDS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.

118

HELLENIC STEEL CO. S.A.

ΑΛΦΑ ΚΟΠΥ Α.Ε.

119

ALPHA COPY S.A.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

120

INTRALOT S.A.

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

121

PHARMASERVE LILLY S.A.C.I.

L´OREAL HELLAS Α.Ε.

122

L´OREAL HELLAS S.A.

LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

123

LG ELECTRONICS HELLAS S.A.

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

124

PHILIPS HELLAS S.A.

ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

125

SIEMENS S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

245.859

199.810

200.880

206.489

205.450

168.931

176.977

195.702

163.348

342.539

215.150

0

158.624

176.662

238.064

128.648

245.753

222.198

236.473

176.036

178.505

193.826

174.656

204.944

228.590

225.840

225.828

225.147

220.789

220.217

219.821

213.629

213.510

213.302

212.246

211.406

206.962

204.433

204.065

203.444

202.148

199.154

198.417

198.077

194.660

193.404

192.195

191.221

42.837

60.896

10.003

107.070

109.471

194.101

35.742

672.426

340.890

140.377

116.315

56

22.358

45.600

292.491

110.705

325.769

133.786

67.556

499.881

110.590

95.790

66.569

115.412

37.105

68.546

9.841

116.397

110.004

302.884

29.159

681.030

302.783

110.856

98.134

935.722

27.702

43.666

295.049

112.984

355.527

114.937

61.840

496.526

116.478

85.514

66.342

123.372

6.002

4.152

3.096

1.204

1.194

32.787

40

10.626

2.138

-42.694

12.785

-5

686

-1.385

6.777

1.057

10.223

572

14.290

78.896

16.692

36.732

2.289

4.222

5.912

3.878

3.811

478

472

31.122

-9.658

1.984

32.973

3.473

16.030

-75.615

95

-1.979

2.189

39

15.229

-4.509

4.463

28.649

18.809

33.648

-536

-10.675

332.089 191.139 380.281 366.992 18.937 -17.653

23


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

24

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

126

BITROS STEEL S.A.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

127

ELECTRONIKI ATHINON S.A.

HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.&Ε.Ε.

128

HYUNDAI HELLAS P. & R. DAVARI S.A.

ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

129

ERICSSON HELLAS S.A.

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

130

MEVGAL S.A.

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε.

131

JOHNSON & JOHNSON HELLAS S.A.

BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E.

132

BAYER HELLAS A.G.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

133

ELASTRON S.A.

DALL A.E.

134

DALL S.A.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

135

MICHANIKI S.A.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

136

INTERBETON BUILDING MATERIALS S.A.

HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε.

137

HELLENIC SEAWAYS S.A.

OTEGLOBE Α.Ε.

138

OTEGLOBE S.A.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

139

THESSALONIKI POWER S.A.

ΠΕΙΦΑΣΥΝ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

140

PEIFASYN PHARMACEUTICAL COOP. OF PIRAEUS L.L.C.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

141

NIREUS AQUACULTURE S.A.

ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.

142

ABBOTT LABORATORIES (HELLAS) S.A.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

143

GENERAL AUTOMOTIVE CO. S.A.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

144

JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL S.A.C.I.

IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

145

IBM HELLAS S.A.

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε.

146

DIMITRIAKI S.A.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

147

TELETYPOS S.A.

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, Π. Ν. Γ., Α.Ε.& Β.Ε.

148

GEROLYMATOS, P. N. G., S.A.

ΣΥΝ.ΦΑ. Α.Ε.

149

SYN.FA. S.A.

MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε.

150

MULTIRAMA S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

133.215

178.632

184.726

162.430

180.593

174.516

179.166

155.279

0

145.620

179.566

162.175

165.061

140.220

163.214

218.253

158.716

202.612

236.516

145.920

188.859

173.538

154.736

156.771

190.733

189.164

188.440

185.442

185.162

184.708

182.819

182.345

181.814

181.307

179.443

178.867

178.151

177.785

175.960

175.427

174.003

173.639

172.222

170.889

168.123

168.072

166.826

166.016

164.588

97.126

192.560

84.629

124.660

179.740

127.361

158.265

74.917

391.915

161.177

420.367

292.233

252.790

43.281

479.437

174.493

149.643

190.257

67.138

79.568

247.151

131.576

39.923

181.468

103.422

209.225

112.837

130.740

226.438

142.200

175.298

46.348

439.409

177.067

397.005

297.496

223.558

51.186

473.256

219.001

148.793

188.401

68.995

40.714

270.029

163.261

43.362

2.704

12.375

1.324

12.907

-1.957

1.673

1.720

11.511

-215

31.030

10.978

19.818

2.204

12.524

1.008

19.345

10.622

8.898

12.155

5.654

1.472

16.105

14.671

2.960

-3.204

10.202

-649

20.401

330

-5.174

1.156

2.534

1.026

8.874

10.054

6.374

-29.544

30.430

1.081

10.494

17.320

3.447

13.786

23.715

1.614

38.824

6.557

2.118

148.622 165.337 91.224 98.881 -2.618 -4.713


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

151

S&B INDUSTRIAL MINERALS S.A.

ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.

152

VIAMAR S.A.

BRISTOL - MYERS SQUIBB Α.Ε.

153

BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A.

EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

154

EXPERT TRADE S.A.

ΤΡΙΓΩΝΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Τ.Ε.

155

TRIGONIS BROS S.A.

FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.

156

FOURLIS TRADE S.A.

EUROMEDICA Α.Ε.

157

EUROMEDICA S.A.

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

158

LAMBRAKIS PRESS S.A.

LION ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

159

LION HELLAS S.A.

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.E.

160

ATHENA S.A.

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

161

BLUE STAR FERRIES MARITIME S.A.

ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

162

SIDMA S.A. STEEL PRODUCTS

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

163

MOCHLOS S.A.

SPRIDER STORES Α.Ε.&Β.Ε.

164

SPRIDER STORES S.A.

ΟΥΑΙΕΘ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

165

WYETH HELLAS S.A.

CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

166 Α.Ε.

CROWN HELLAS CAN PACKAGING MFRS S.A.

MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε.

167

MULTICHOICE HELLAS S.A.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

168

SYSTEMS SUNLIGHT S.A.

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ, Β. Σ., Α.Β.Ε.Ε.Π.

169

KAROULIAS, W. S., S.A.

ΙΝ.ΚΑ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

170

IN.KA. HANION L.L.C.

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.

171

MOUHALIS S.A.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A.E. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ "INTRAKAT"

172

INTRACOM CONSTRUCTIONS S.A. TECHNICAL & STEEL

CONSTRUCTIONS "INTRAKAT"

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

173 Α.Ε.

HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR S.A.

ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ∆ΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

174

SEKA BUNKERING STATIONS S.A.

ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α.

175 ELMA S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

153.037

188.299

145.326

160.386

133.131

159.197

152.640

147.014

178.023

120.346

119.048

138.083

371.887

126.683

131.090

149.665

190.673

105.635

146.070

133.018

142.532

123.253

187.952

123.948

164.341

164.339

162.712

161.777

161.375

159.441

159.403

156.334

155.234

154.887

153.841

153.253

150.779

149.430

148.673

148.163

148.137

148.114

147.985

145.808

145.466

144.760

144.179

144.064

337.887

82.371

88.161

67.966

48.431

138.545

458.701

213.510

152.125

213.621

722.790

175.328

164.805

106.055

82.672

177.205

105.291

158.065

70.798

58.269

12.888

173.174

1.283.248

23.887

346.817

77.205

94.588

66.168

53.154

138.377

515.250

222.218

159.915

314.290

434.210

179.970

184.172

162.350

108.280

173.504

98.426

236.676

72.046

58.104

16.132

212.913

1.328.711

13.914

18.160

3.165

27.447

1.302

2.602

3.521

24.940

5.060

7.910

-4.706

18.471

4.103

5.178

30.475

1.474

2.973

13.240

-8.606

2.582

2.929

25

2.045

49.433

562

20.762

1.114

27.473

1.162

889

4.306

-26.022

-5.905

456

-10.100

18.321

342

5.225

18.435

10.323

6.795

-3.662

-6.112

2.622

3.426

369

3.532

26.298

2.826

124.356 143.477 103.993 124.206 3.599 4.169

25


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

26

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

ΣειράΕπιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

176

ELEFTHERI TILEORASSI S.A.

CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

177

CITROEN HELLAS S.A.

F.G. EUROPE Α.Ε.

178

F.G. EUROPE S.A.

SCHERING-PLOUGH Α.Ε.

179

SCHERING-PLOUGH S.A.

REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

180

REGENCY ENTERTAINMENT S.A.

ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

181

PAPISTAS COMMERCIAL S.A.

ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε.

182

KARENTA S.A.

FORTHNET Α.Ε.

183

FORTHNET S.A.

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

184

ELGEKA S.A.

ΕΝΕΤ SOLUTIONS - LOGICOM Α.Ε.

185

ENET SOLUTIONS - LOGICOM S.A.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

186

ATTIKI GAS SUPPLY CO. S.A.

ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

187

HYGEIA DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC CENTER OF ATHENS S.A.

ΣΕΚΑΒΙΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.

188

SEKAVIN BUNKERING STATIONS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

189

HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

190

PARNITHA CASINO S.A.

ΕΝΑ CASH & CARRY Α.Ε.

191

ENA CASH & CARRY S.A.

ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.

192

TECHNOCAR S.A.

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

193

PANTECHNIKI S.A.

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

194

ANAMET S.A.

LAVIPHARM ACTIVE SERVICES Α.Ε.

195

LAVIPHARM ACTIVE SERVISES S.A.

ΚΡΑΦΤ ΦΟΥΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

196

KRAFT FOODS HELLAS S.A.

COLGATE - PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS)

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

197

COLGATE - PALMOLIVE COMMERCIAL (HELLAS) SOLE PARTNER

LIMITED LIABILITY COMPANY

MODERN TIMES Α.Ε.

198

MODERN TIMES S.A.

BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.

199

BIC VIOLEX S.A.

ΣΤΑΚΟΡ Α.Β.Ε.Ε.Α.

200

STACOR S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

114.778

194.644

153.714

118.267

180.473

109.518

131.369

113.979

120.930

105.087

98.130

107.678

148.416

205.187

131.780

116.882

134.629

2.591

108.213

134.007

115.438

118.563

118.768

140.497

143.248

142.964

142.502

141.798

141.759

139.818

137.965

136.111

135.956

134.370

133.989

132.708

132.250

131.501

131.281

131.008

130.044

129.996

129.988

128.742

127.854

126.622

126.039

124.725

454.327

59.846

122.495

137.520

528.463

73.873

190.094

191.989

4.493

1.305

20.051

16.293

1.147.053 1.115.754 23.111

63.552

68.690

262.821

122.481

43.408

380.785

435.292

27.034

333.333

136.783

33.358

78.718

110.423

9.566

51.536

74.941

47.625

121.860

147.021

87.831

94.487

553.004

139.657

58.689

431.634

711.496

16.082

295.019

135.876

28.409

81.375

102.536

13.597

44.955

87.606

50.292

128.216

141.116

3.201

94

-40.698

1.214

417

-4.593

14.190

549

-8.244

52.628

4.134

2.007

-487

1.035

-925

18.058

23.934

6.893

18.560

2.766

326

22.587

-180

-24.536

3.780

29

-46.071

950

-83

18.909

10.774

1.102

-7.473

49.405

5.397

-245

-1.157

91

-863

15.257

25.681

5.015

8.054

114.031 124.180 99.627 93.657 -1.279 -2.936


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

201

AUTOHELLAS (HERTZ) S.A.

SUNOIL Α.Β.&Ε.Ε.

202

SUNOIL S.A.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε.

203

SARANTIS, GR., S.A.

ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε.Β.Ε.

204

VELMAR S.A.

BOLD/OGILVY & MATHER Α.Ε.Ε.

205

BOLD/OGILVY & MATHER S.A.

ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

206

ARGOS NET SOLE SHAREHOLDER CO. LTD

CHRYSLER JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

207

CHRYSLER JEEP HELLAS S.A.

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

208

ARGOS S.A.

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.

209

UNISYSTEMS INFORMATION SYSTEMS S.A.

ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

210

ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. S.A.

ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.

211

HALKIADAKIS S.A.

TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε.

212

TASTY FOODS S.A.

PEPSICO - ΗΒΗ Α.Β.Ε.

213

PEPSICO - IVI S.A.

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε.

214

NITSIAKOS, TH., S.A.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι., Α.Ε.

215

PAPADOPOULOS, E. J., S.A.

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.B.Ε.

216

MARKET IN S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

217

PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

218

NEXANS HELLAS S.A.

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

219

IONIOS S.A.

MAMA PRODUCTS Α.Ε.

220

MAMA PRODUCTS S.A.

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.

221

SHELMAN SWISS-HELLENIC WOOD PRODUCT

MANUFACTURES S.A.

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

222

NUTRIART S.A.

ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

223

TYRAS S.A.

ΙΑΣΩΝ Α.Ε.&Β.Ε.

224

JASON S.A.

ΚΡΕΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε.

225

ATTIKA MEATS VOUDOURIS - KONSTAS S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

115.704

100.874

119.168

155.738

73.572

118.498

125.798

119.980

80.671

104.808

112.654

118.356

112.858

114.325

108.410

91.237

171.355

128.096

63.316

107.757

121.218

87.093

92.939

107.708

124.118

123.881

123.587

123.354

122.978

122.782

122.521

121.912

121.647

120.579

118.535

118.228

118.032

117.734

117.663

116.619

116.038

115.829

115.609

115.531

114.917

114.782

113.881

113.812

354.000

22.664

200.884

86.735

57.830

11.458

53.038

32.476

127.304

105.320

33.259

70.899

81.272

116.321

158.228

41.119

272.169

75.883

79.046

11.494

261.339

185.595

108.621

85.256

385.394

26.068

183.023

79.958

88.078

11.808

65.305

37.758

117.280

129.037

44.008

84.588

86.905

123.037

147.055

49.494

299.886

56.773

94.505

11.711

294.923

188.638

127.012

96.893

20.350

70

22.160

-3.989

2.050

757

1.602

1.783

5.492

8.990

4.363

11.027

-84

117

12.938

2.492

33.451

6.465

10.021

274

-10.238

-8.730

1.161

-1.128

12.610

-3.183

9.759

-1.221

3.738

906

677

1.245

-14.183

11.442

3.512

6.796

273

74

13.268

1.743

8.911

2.902

20.413

278

-17.858

-12.824

3.873

2.170

104.364 113.579 42.680 45.259 6.452 5.122

27


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

28

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., Α.Ε.&Β.Ε.

226

PETROPOULOS, P., S.A.

ΜΑΙΛΛΗΣ, Μ. Ι., Α.Ε.Β.Ε.

227

MAILLIS, M. J., S.A.

FGA CAPITAL HELLAS Α.Ε.Ε.

228

FGA CAPITAL HELLAS S.A.

ΠΕΤΤΑΣ, Ν. Π., Α.Β.Ε.Ε.

229

PETTAS, N. P., S.A.

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.

230

IRIS PRINTING S.A.

AGROINVEST A.E.Β.Ε.

231

AGROINVEST S.A.

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

232

DODONI S.A. AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY OF EPIRUS

ELECTRONET Α.Ε.

233

ELECTRONET S.A.

OKTABIT Α.Ε.

234

OKTABIT S.A.

ΙΑΣΩ Α.Ε.

235

IASO S.A.

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.

236

FAMAR S.A.

ΑΓΚΡΙΠΑΝ - ΣΠ. ∆. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

237

AGRIPAN - SP. D. PANTELEIMONITIS S.A.

ABB Α.Ε.

238

ABB S.A.

J T INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

239

J T INTERNATIONAL HELLAS S.A.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.

240

OLYMPUS LARISA DAIRY INDUSTRY S.A.

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

241

ATTIKA DEPARTMENT STORES S.A.

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

242

AEGEK CONSTRUCTION S.A.

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

243

SYMETAL S.A.

FIRST DATA HELLAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

244

FIRST DATA HELLAS PROCESSING SERVICES &

HOLDINGS S.A.

ΤΣΙΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

245

CHIQUITA HELLAS S.A.

ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.

246

ELBISCO S.A.

ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

247

ION COCOA & CHOCOLATE MANUFACTURERS S.A.

HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε.Τ.

248

HELLENIC QUALITY FOODS S.A.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

249

CRETA FARM S.A.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

250

LOULIS MILLS S.A.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

119.202

139.116

110.083

79.358

109.902

81.738

106.041

119.410

93.014

101.022

88.407

123.248

95.473

56.635

88.888

92.272

3.981

22.111

87.821

113.362

94.037

98.040

93.593

93.110

113.040

112.938

112.152

111.123

110.982

110.444

110.381

109.798

109.259

109.052

108.998

108.767

108.203

107.299

107.266

106.307

106.300

105.699

104.759

104.591

104.346

103.901

103.384

103.241

70.224

380.699

172.863

56.215

197.035

115.776

94.070

38.155

42.187

244.367

93.531

96.022

71.450

78.703

72.102

69.609

22.813

18.367

272.785

11.553

136.715

111.605

193.593

159.619

71.957

362.031

174.346

80.118

184.318

129.756

81.304

32.580

49.732

282.762

109.053

131.524

74.431

86.130

73.205

77.206

255.932

106.271

287.576

17.490

141.532

117.710

196.277

166.824

8.479

-15.807

3.240

5.500

-1.650

481

1.540

844

2.921

32.288

5.437

9.086

3.854

1.234

1.727

5.912

-1.963

312

-1.379

1.401

-92

3.285

120

4.527

5.052

-18.654

4.893

15.128

-4.870

-1.283

1.860

861

1.593

32.804

2.444

2.481

3.951

637

1.887

5.758

-70.744

181

586

1.315

-2.289

3.010

20

2.517

84.690 102.905 177.055 172.066 3.497 5.052


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

251

KLEEMANN HELLAS S.A.

ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.

252

OPTIMA S.A.

ΑΟΥΤΟ ΝΤΗΛ Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.&Ε.Ε.

253

AUTO DEAL P. & R. DAVARI S.A.

ΛΕΜΟΝΗΣ, Φ. & Κ., Α.Ε.Β.Ε.

254

LEMONIS, F. & C., S.A.

ΕΤΕΜ Α.Ε.

255

ETEM S.A.

Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.

256

THERMAL BUSES S.A.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.

257

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES S.A.

LEO BURNETT Α.Ε.

258

LEO BURNETT S.A.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.

259

PETROGAZ S.A.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.

260

EUROPE S.A.

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

261

MOREAS S.A.

YOUTRAVEL.COM Α.Ε.

262

YOUTRAVEL.COM S.A.

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

263

ALPHA SATELLITE TELEVISION S.A.

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Κ., ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

264

TEGOPOULOS, CH. K., EDITIONS S.A.

ΝΙΚΑΣ, Π. Γ., Α.Β.Ε.Ε.

265

NIKAS, P. G., S.A.

ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ.

266

FLORIDIS S.A.

ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε.

267

ELMEC SPORT S.A.

ΦΩΚΑΣ, Ο∆ΥΣΣΕΥΣ, Α.Ε.

268

FOKAS, ODYSSEUS, S.A.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

269

PLASTIKA KRITIS S.A.

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

270

NEW TELEVISION S.A.

GALLON OIL A.B.E.E.

271

GALLON OIL S.A.

ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε.

272

EVGA S.A.

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

276

EXALCO S.A.

HELLAS ONLINE Α.Ε.

274

HELLAS ONLINE S.A.

ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.

275

SCHNEIDER ELECTRIC A.E.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

95.258

92.091

102.749

90.322

114.407

104.302

90.522

98.459

89.128

105.915

0

47.006

92.799

113.422

99.027

86.361

74.401

75.111

94.031

101.550

40.426

95.220

98.538

44.017

102.718

102.682

102.664

101.842

101.193

101.054

100.505

100.110

99.821

99.738

99.621

99.153

98.417

98.194

96.072

95.374

95.288

95.165

95.002

94.729

94.690

94.493

94.410

94.322

115.049

29.492

70.996

77.069

193.417

386.187

388.733

64.034

39.967

28.382

10.742

18.847

213.897

113.469

105.767

55.914

159.170

64.308

128.655

158.664

8.801

135.834

121.128

211.837

126.494

32.236

66.292

114.293

177.696

373.571

428.597

73.989

40.096

35.696

217.966

22.111

179.242

176.130

97.095

66.179

162.565

93.951

135.443

149.982

12.056

150.520

127.189

314.119

13.343

2.595

1.009

8.871

357

-254.869

19.787

1.703

659

1.649

-457

-1.160

-13.922

247

3.653

1.103

1.066

1.037

8.046

2.197

-221

1.724

8.900

-35.144

10.683

3.832

813

6.676

-20.767

-304.498

23.357

1.577

-812

631

-5.282

-940

-49.092

64.751

-3.742

633

955

358

6.981

1.008

615

193

2.150

-32.500

80.874 93.982 38.877 49.843 6.950 9.538

29


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

30

Α.6 (συνέχεια)

Α.6 (continued)

ΣειράΕπιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων

Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

276

THESSALONIKI GAS SUPPLY CO. S.A.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.

277

ATTIKO METRO OPERATION COMPANY S.A.

NETMED HELLAS Α.Ε.

278

NETMED HELLAS S.A.

OLYMPIC Α.Ε.

279

OLYMPIC S.A.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η, Α.Ε.

280

KATHIMERINI S.A.

BAZAAR Α.Ε.

281

BAZAAR S.A.

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε.

282

PERSEFS S.A.

CAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

283

CAMPINA HELLAS S.A.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Τ.Ε.Ο.) Α.Ε.

284

NATIONAL ROAD CONSTRUCTION TREASURY (T.E.O.) S.A.

RECKITT ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ A.B.&E.E.

285

RECKITT BENCKISER HELLAS CHEMICALS S.A.

DEMO Α.Β.&Ε.Ε.

286

DEMO S.A.

ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

287

MOBIL OIL HELLAS S.A.

ΝΟΚΙΑ SIEMENS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

288

NOKIA SIEMENS NETWORKS HELLAS S.A.

PHARMAGORA Α.Ε.

289

PHARMAGORA S.A.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

290 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ELEFSIS SHIPBUILDING & INDUSTRIAL ENTERPRISES S.A.

ΑΓΟΡΑ ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

291

AGORA MILOPOULOS S.A.

ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

292

HALYPS BUILDING MATERIALS S.A.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

293 ΣΥ.Φ.Α.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε.

SY.F.A.K. L.L.C.

KMOIL Α.Ε.

294

KMOIL S.A.

A.C.S. Α.Ε.

295

A.C.S. S.A.

ΧΟΝΤΟΣ ΑΤΗΝΗ Α.Ε.Ε.

296

HONDOS ATINI S.A.

ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.& Β.Ε.

297

MICHELIN ELASTIKA S.A.

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

298

MITERA S.A.

ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

299

ARTENIUS HELLAS S.A.

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

300

FRIGOGLASS S.A.I.C.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 300

Top-300 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

68.033

95.183

112.267

81.956

117.782

79.355

84.313

91.650

174.690

80.318

78.137

75.607

77.626

53.182

79.164

109.464

83.878

78.366

73.220

80.611

88.719

87.610

76.821

92.302

94.592

93.954

93.536

93.421

92.996

92.056

91.962

91.957

91.793

91.561

90.468

90.042

90.021

89.520

89.438

89.158

88.818

88.385

88.273

88.034

87.579

87.561

87.429

87.377

87.348

87.188

96.120.811 111.385.923

343.335

126.664

141.599

269.570

150.242

30.236

200.690

36.389

322.149

43.046

144.858

25.915

43.854

64.832

199.661

7.762

136.093

28.966

18.570

27.399

59.304

41.154

101.484

71.857

137.887

367.726

131.688

138.240

318.126

156.317

37.033

207.812

31.217

126.142

47.966

183.485

26.565

32.859

64.467

272.140

6.034

138.939

34.480

18.531

31.016

62.074

40.548

105.743

65.902

183.054

11.172

27

13.893

3.000

7.572

241

7.401

9.034

62.575

16.252

3.593

6.398

6.074

1.188

-12.017

23

29.402

972

77

4.101

7.331

3.190

16.560

1.134

26.325

17.896

21

26.060

4.944

1.365

228

7.999

4.318

-31.434

15.946

696

6.477

1.691

1.177

-12.143

-54

23.043

436

16

5.250

6.107

1.700

16.712

-6.920

57.188

101.513.564 110.127.928 6.243.757 4.040.780

52,03 54,67 39,47 39,12 59,06 64,77


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Α.7 Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: 2007-2008

(€΄000)

Α.7 The Top-300 Companies: Consolidated Balance Sheets: 2007-2008

(€΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Ενεργητικό / Assets 101.513.564 110.127.928 8,49

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 61.384.912 67.455.017 9,89

Συµµετοχές / Participations 16.977.851 19.240.241 13,33

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 29.311.491 30.943.965 5,57

Κυκλοφορούν / Current assets 40.128.652 42.672.911 6,34

Αποθέµατα / Inventories 10.240.009 10.455.109 2,10

Απαιτήσεις / Receivables 23.971.595 24.839.632 3,62

Χρεόγραφα / Securities 431.770 272.162 -36,97

∆ιαθέσιµα / Cash 5.917.049 7.378.169 24,69

Παθητικό / Liabilities 101.513.564 110.127.928 8,49

Ίδια κεφάλαια / Equity 40.360.241 40.636.491 0,68

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 16.719.061 17.227.305 3,04

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 19.185.190 20.228.356 5,44

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 3.300.209 3.317.118 0,51

Υποχρεώσεις / Liabilities 57.853.114 66.174.318 14,38

Μακροπρόθεσµες / Long-term 24.337.161 30.127.932 23,79

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 33.515.954 36.046.386 7,55

Επιχειρήσεις / Companies 300 300 0,00

Ενεργητικό

Assets

Οι 300 µεγαλύτερες εταιρείες

The top-300 companies

39,1%

Λοιπές εταιρείες

Other companies

60,9%

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Ίδια Κεφάλαια

Equity

Οι 300 µεγαλύτερες εταιρείες

The top-300 companies

35,9%

Λοιπές εταιρείες

Other companies

64,1%

Υποχρεώσεις

Liabilities

Οι 300 µεγαλύτερες εταιρείες

The top-300 companies

40,4%

Λοιπές εταιρείες

Other companies

59,6%

31


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

32

Α.8 Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2007-2008

(€΄000)

Α.8 The Top-300 Companies: Consolidated Income Statements: 2007-2008

(€΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Κύκλος εργασιών / Turnover 96.120.811 111.385.923 15,88

Μεικτά κέρδη / Gross profits 19.763.967 19.110.545 -3,31

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 13.790.657 14.634.807 6,12

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 1.387.605 1.619.689 16,73

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income 6.278.269 4.598.676 -26,75

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income 611.803 67.539 -88,96

Αποσβέσεις / Depreciation 3.290.574 3.368.319 2,36

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits 6.243.757 4.040.780 -35,28

Επιχειρήσεις / Companies 300 300 0,00

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Κύκλος εργασιών

Turnover

Οι 300 µεγαλύτερες εταιρείες

The top-300 companies

54,7%

Λοιπές εταιρείες

Other companies

45,3%

Μεικτά κέρδη

Gross Profits

Οι 300 µεγαλύτερες εταιρείες

The top-300 companies

46,1%

Λοιπές εταιρείες

Other companies

53,9%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

ΤΜΗΜΑ Β

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΤΟ 2007-2008:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆Ο

SECTION B

THE GREEK SA AND LTD COMPANIES IN 2007-2008:

ANALYSIS BY SECTOR AND INDUSTRY

33


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

34

ΤΜΗΜΑ Β.Ι

SECTION Β.Ι

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

AGRICULTURE AND FISHING

Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies

Γεωργία και Aλιεία

Agriculture and Fishing

Γεωργία

Γεωργία, θήρα και δασοκοµία. Αλιεία

Agriculture, hunting and forestry. Fishing

Agriculture ∆ασοκοµία και υλοτοµία

Forestry and logging

Υδατοκαλλιέργειες

Aquaculture

Γεωργία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Agriculture, hunting and related service

activities

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Fishing and aquaculture

Α - Β 371

01 248

02 3

03 120


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.Ι.1 Γεωργία και Αλιεία: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: 2007-2008

(€ ΄000)

Β.Ι.1 Agriculture and Fishing: Consolidated Balance Sheets: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Ενεργητικό / Assets 3.372.428 3.574.974 6,01

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 1.168.378 1.354.790 15,95

Συµµετοχές / Participations 223.697 277.988 24,27

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 449.535 466.530 3,78

Κυκλοφορούν / Current assets 2.204.050 2.220.184 0,73

Αποθέµατα / Inventories 1.045.162 1.171.954 12,13

Απαιτήσεις / Receivables 913.625 842.224 -7,82

Χρεόγραφα / Securities 10.436 8.579 -17,79

∆ιαθέσιµα / Cash 245.263 206.006 -16,01

Παθητικό / Equity and Liabilities 3.372.428 3.574.974 6,01

Ίδια κεφάλαια / Equity 1.023.990 1.004.655 -1,89

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 734.748 758.009 3,17

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 490.105 475.474 -2,99

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 10.246 15.309 49,42

Υποχρεώσεις / Liabilities 2.338.192 2.555.009 9,27

Μακροπρόθεσµες / Long-term 637.276 768.373 20,57

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 1.700.916 1.786.637 5,04

Επιχειρήσεις / Companies 371 371 0,00

Ενεργητικό

Assets

Γεωργία και Αλιεία

Agriculture and Fishing

1,3%

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Ίδια Κεφάλαια

Equity

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

98,7%

Γεωργία και Αλιε ία

Agriculture and Fishing

0,9%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

99,1%

Υποχρεώσεις

Liabilities

Γεωργία και Αλιεία

Agri culture and Fis hing

1,6%

Λοιποί Τοµείς

Other Sect ors

98,4%

35


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

36

Β.Ι.2 Γεωργία και Αλιεία: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2007-2008

(€ ΄000)

Β.Ι.2 Agriculture and Fishing: Consolidated Income Statements: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Κύκλος εργασιών / Turnover 1.608.728 1.641.731 2,05

Μεικτά κέρδη / Gross profits 299.890 288.508 -3,80

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 207.061 235.699 13,83

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 41.441 54.101 30,55

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income 80.545 29.428 -63,46

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income -40.159 -49.378 -22,96

Αποσβέσεις / Depreciation 67.837 73.088 7,74

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits 38.079 -21.607 -156,74

Επιχειρήσεις / Companies 371 371 0,00

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Κύκλος εργασιών

Turnover

Γεωργία και Αλιεία

Agri culture and Fis hi ng

0,8%

Λοιποί Τοµείς

Other Sect ors

99,2%

Μεικτά κέρδη

Gross Profits

Γεωργία και Αλιεία

Agri culture and Fis hing

0,7%

Λοιποί Τοµείς

Other Sect ors

99,3%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.Ι.3 Γεωργία και Αλιεία: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2007-2008

Β.Ι.3 Agriculture and Fishing: Financial Ratios: 2007-2008

∆είκτες / Indices 2007 2008

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Πωλήσεις ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

34,65 37,90

2,28 2,54

0,69 0,71

1,92 0,60

0,53 0,47

246 298

155 150

168 158

1,24 1,27

0,68 0,63

0,14 0,13

18,64 17,57

5,01 1,79

2,37 -1,32

3,93 -2,13

2,64 0,94

: 146

: 385

: 177

: 31

: -2

Επιχειρήσεις / Companies 371 371

37


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

Μέγεθος / Magnitude

38

Β.Ι.4 Γεωργία και Αλιεία: Ενοποιηµένος Iσολογισµός: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

(€ ΄000)

Β.Ι.4 Agriculture and Fishing: Consolidated Balance Sheet: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

(€ ΄000)

Απασχολούµενοι / Employees

≤ 9 10-49 50-249 250+

Ενεργητικό / Assets 375.866 856.849 754.505 1.516.026

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 175.203 295.388 266.178 582.704

Συµµετοχές / Participations 3.435 32.578 54.612 187.362

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 48.945 132.203 122.474 160.488

Κυκλοφορούν / Current assets 200.663 561.462 488.327 933.322

Αποθέµατα / Inventories 90.815 246.888 259.100 562.429

Απαιτήσεις / Receivables 87.898 227.329 178.993 328.000

Χρεόγραφα / Securities 1.546 4.761 374 864

∆ιαθέσιµα / Cash 21.950 87.245 50.234 42.893

Παθητικό / Equity and Liabilities 375.866 856.849 754.505 1.516.026

Ίδια κεφάλαια / Equity 163.675 192.396 187.344 429.056

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 186.410 205.165 128.185 211.796

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 48.680 83.290 133.984 198.530

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 209 760 7.194 7.132

Υποχρεώσεις / Liabilities 211.982 663.694 559.966 1.079.837

Μακροπρόθεσµες / Long-term 36.190 106.525 142.685 481.528

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 175.792 557.169 417.281 598.309

Απασχολούµενοι / Employees 537 2.477 2.754 3.524

Επιχειρήσεις / Companies 164 118 28 8

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included

250+

43,3%

Ενεργητικό

Assets


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Μέγεθος / Magnitude

Β.Ι.5 Γεωργία και Αλιεία: Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

(€ ΄000)

Β.Ι.5 Agriculture and Fishing: Consolidated Income Statement: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

(€ ΄000)

Απασχολούµενοι / Employees

≤ 9 10-49 50-249 250+

Κύκλος εργασιών / Turnover 125.387 468.412 444.853 583.515

Μεικτά κέρδη / Gross profits 8.675 60.520 59.714 159.145

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 18.644 66.298 49.092 99.862

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 3.819 26.136 19.416 4.068

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income -9.518 -19.594 1.066 59.413

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income -2.272 3.012 -5.146 -45.136

Αποσβέσεις / Depreciation 13.251 20.915 19.613 17.033

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits -12.191 -17.623 -4.223 14.277

Απασχολούµενοι / Employees 537 2.477 2.754 3.524

Επιχειρήσεις / Companies 164 118 28 8

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included

250+

36,0%

Μερίδια επί των Συνόλων της Γεωργίας και Αλιείας: 2008

Shares in Agriculture and Fishing Totals: 2008

Κύκλος εργασιών

Μεικτά κέρδη

Turnover

Gross Profits


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

∆είκτες / Indices

40

Β.Ι.6 Γεωργία και Αλιεία: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

Β.Ι.6 Agriculture and Fishing: Financial Ratios: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

Απασχολούµενοι / Employees

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Πωλήσεις ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

≤ 9 10-49 50-249 250+

46,61 34,47 35,28 38,44

1,30 3,45 2,99 2,52

0,56 0,77 0,74 0,71

-2,19 0,33 0,78 4,51

0,34 0,57 0,60 0,40

272 192 231 472

152 149 125 171

230 135 124 192

1,17 1,04 1,24 1,51

0,65 0,62 0,62 0,65

0,14 0,18 0,15 0,09

6,92 12,92 13,42 27,27

-7,59 -4,18 0,24 10,18

-9,72 -3,76 -0,95 2,45

-7,45 -8,80 -2,21 3,32

-2,30 1,03 2,04 1,24

326 119 97 165

700 346 274 430

233 189 162 166

16 24 22 45

-23 -7 -2 4

Επιχειρήσεις/ Companies 164 118 28 8

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.Ι.7 Γεωργία και Αλιεία: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2008

(€ ΄ 000)

Β.Ι.7 Agriculture and Fishing: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2008

Κερδοφόρες

Reporting Profits

70,1%

(€ ΄ 000)

Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες

Reporting Profits Magnitude Reporting Losses

2.507.556

Ενεργητικό

Assets

1.067.418

934.280

Καθαρά πάγια

Net fixed assets

420.509

1.573.275

Κυκλοφορούν

Current assets

646.909

731.132

Ίδια κεφάλαια

Equity

273.523

1.767.570

Υποχρεώσεις

Liabilities

787.439

1.176.840

Κύκλος εργασιών

Turnover

464.891

281.303

Μεικτά κέρδη

Gross profits

7.205

107.843

Λειτουργικά κέρδη

Operating income

-78.415

69.219

Κέρδη προ φόρων

Pre-tax profits

-90.826

201

Επιχειρήσεις

Companies

170

Ενεργητικό

Assets

Ζηµιογόνες

Reporting Losses

29,9%

Μερίδια επί των Συνόλων της Γεωργίας και Αλιείας: 2008

Shares in Agriculture and Fishing Totals: 2008

Κερδοφόρες

Reporting Profits

69,2%

Υποχρεώσεις

Liabilities

Ζηµιογόνες

Reporting Losses

30,8%

Κερδοφόρες

Reporting Profits

71,7%

Κύκλος εργασιών

Turnover

Ζηµιογόνες

Reporting Losses

28,3%

41


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

42

Β.Ι.8 Γεωργία και Αλιεία: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις µε Κέρδη το 2007 και το 2008

Κατάταξη βάσει Κερδών 2008

(€ ΄000)

Β.Ι.8 Agriculture and Fishing: The Top-20 Companies Reporting Profits in 2007 and 2008

Ranked by 2008 Profits

(€ ΄000)

Σειρά Κέρδη προ φόρων Κύκλος εργασιών Ενεργητικό

Rank Επιχείρηση/Company

Pre-tax profits Turnover Assets

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.

1

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES S.A.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

2

NIREUS AQUACULTURE S.A.

∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

3

DIAS AQUACULTURE S.A.

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

4

INTERFISH AQUACULTURE S.A.

SPARFISH Α.Ε.

5

SPARFISH S.A.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ "ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α" Α.Ε.

6

FARMING OF AQUATICS ORGANISM " ANDROMEDA " S.A.

ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α.Π.Ε.Ε.

7

VLACHAKIS S.A.

ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.

8

SELONDA AQUACULTURE S.A.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ∆., Α.Ε.

9

PAPADOPOULOS, E. D., S.A.

ΤΣΑΟΥΣΗΣ, ΧΡ. Β., ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.

10

TSAOUSIS, CHR. V., EUROPTINOTROFIKI S.A.

ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

11

DOMAINE G. KOKOTOS S.A.

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

12

GALAXIDI MARINE FARM S.A.

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

13

IPPOCAMPOS - FISHFARMING S.A.

ΣΚΟΥΡΤΗΣ, Π., Α.Β.Ε.Ε.

14

SCOURTIS, P., S.A.

AGRIPLANT - ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

15

AGRIPLANT - SPOROFYTA S.A.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

16

CEPHALONIAN FISHERIES S.A.

BLUEFIN TUNA HELLAS Α.Ε.

17

BLUEFIN TUNA HELLAS S.A.

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.

18

MISSIRIAN S.A.

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Α.Ε.

19

KARAMBATSOS NURSERIES S.A.

ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ "PROPLANT" Ε.Π.Ε.

20

PROPLANT LTD

Σύνολο

Total

Μερίδιο στο σύνολο των κερδοφόρων (%)

Share in totals of profit-making companies (%)

2007 2008 2008 2008

19.787

19.345

11.556

1.823

216

4.000

1.197

7.437

1.316

1.244

284

2.287

1.282

903

440

355

129

166

355

283

74.404

23.357

10.494

3.114

2.884

1.630

1.539

1.442

1.437

954

864

783

754

726

708

541

485

465

410

358

307

53.254

100.505

175.427

63.665

49.573

0

32.354

10.912

62.969

19.627

6.865

122

22.605

3.697

13.650

8.085

16.701

8.920

53.187

3.317

1.684

653.865

428.597

473.256

159.414

88.858

8.876

75.906

10.269

189.000

22.803

10.248

2.553

47.459

7.459

34.213

10.657

25.818

25.040

58.439

3.591

1.099

1.683.555

75,70 76,94 55,56 67,14


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.Ι.9 Γεωργία και Αλιεία: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις µε Ζηµίες το 2007 και το 2008

Κατάταξη βάσει Ζηµιών 2008

(€ ΄000)

Β.Ι.9 Agriculture and Fishing: The Top-20 Companies Reporting Losses in 2007 and 2008

Ranked by 2008 Losses

(€ ΄000)

Σειρά Ζηµίες Κύκλος εργασιών Ενεργητικό

Rank Επιχείρηση/Company

Losses Turnover Assets

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

1

KAFANTARIS - PAPAKOSTAS S.A.

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

2

IPPOTOUR S.A.

ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε.

3

PELLA S.A.

ΦΕΣΣΑΣ Α.Ε.

4

FESSAS S.A.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΕΛ. ∆., Α.Ε.Β.Ε.

5

MOUZAKIS, EL. D., S.A.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

6

KARAGIORGOU, N., BROS S.A.

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΙΑΣ Α.Ε.

7

ELIA STUD FARMA S.A.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ Α.Ε.

8

COTTON GINNING MILLS OF LIVADEIA S.A.

ΚΑΠΑ-ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

9

KAPPA-SIGMA COTTON S.A.

ΣΥΝ. EΚΚΟ. "ΕΒΡΟΣ" Α.Β.Ε.Ε.

10

SYN. EKKO. "EVROS" S.A.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

11

THESSALIA GINNING MILLS S.A.

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

12

VOIOTIA´S COTTON MFG CO. S.A.

ΝΑΝΟΥ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΣΤΑΥΛΟΙ, Α.Ε.

13

NANOU, THEODOROU, STAVLOI, S.A.

ΠΛΑΤΕΙΑ FISH-FARMING Α.Ε.

14

PLATEIA FISH-FARMING S.A.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

15

THRACE GINNING MILLS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΒΕΤ Α.Ε.

16

ELVET S.A.

∆ΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.

17

DAKAR S.A.

ΤΡΑΝΣΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.

18

TRANSHELLENIC S.A.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Α.Ε.

19

GREEK FISH S.A.

ΒΑΙΤΣΟΥ, Κ., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

20 VAITSOS, C., BROS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο στο σύνολο των ζηµιογόνων (%)

Share in totals of loss-bearing companies (%)

2007 2008 2008 2008

-1.729

-3.280

-500

-1.766

-1.012

-1.264

-1.179

-2.696

-775

-768

-982

-714

-908

-8

-588

-1.093

-1.638

-1.745

-63

-895

-23.604

-4.748

-2.948

-2.464

-2.168

-1.992

-1.885

-1.483

-1.410

-1.368

-1.349

-1.212

-1.161

-1.117

-933

-832

-804

-757

-735

-720

-688

-30.774

13.482

5.880

25.250

1.117

7.261

25.340

764

11.794

25.515

4.312

10.757

4.455

447

1.127

12.356

530

7.800

1.397

924

5.635

166.146

44.319

20.439

17.722

24.291

11.071

42.238

7.185

26.782

31.122

2.338

20.120

16.597

1.077

1.661

19.989

4.789

8.729

6.578

2.953

6.186

316.184

39,20 33,88 35,74 29,62

43


44

Β.Ι.10 Γεωργία και Αλιεία: Η Σύνθεση του Ενεργητικού και του Παθητικού των Κλάδων: 2008

(€ ’000)

Β.Ι.10 Agriculture and Fishing: Assets and Liabilities of its Sectors: 2008

(€ ’000)

Κλάδος Επιχειρήσεις Ενεργητικό Καθαρά πάγια Κυκλοφορούν Αποθέµατα Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις

Sector Companies Assets Net fixed assets Current assets Inventories Equity Liabilities

Γεωργία

Agriculture 251 1.911.988 722.975 1.189.013 580.738 583.469 1.318.315

Υδατοκαλλιέργεια

Αquaculture 120 1.662.986 631.814 1.031.172 591.216 421.186 1.236.694

Σύνολο

Total 371 3.574.974 1.354.790 2.220.184 1.171.954 1.004.655 2.555.009

Β.Ι.11 Γεωργία και Αλιεία: Ρυθµοί Μεταβολής του Ενεργητικού και του Παθητικού των Κλάδων: 2008

(% µεταβολή έναντι του προηγούµενου έτους)

Β.Ι.11 Agriculture and Fishing: Rates of Change in Assets and Liabilities of its Sectors: 2008

(annual % change)

Κλάδος Ενεργητικό Καθαρά πάγια Κυκλοφορούν Αποθέµατα Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις

Sector Assets Net fixed assets Current assets Inventories Equity Liabilities

Γεωργία

Agriculture 7,59 9,56 6,42 13,99 2,10 9,86

Υδατοκαλλιέργεια

Αquaculture 4,25 24,25 -5,11 10,37 -6,92 8,65

Σύνολο

Total 6,01 15,95 0,73 12,13 -1,89 9,27

Greece in Figures 2010 www.icap.gr


45

Κλάδος

Sector

Β.Ι.12 Γεωργία και Αλιεία: Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης των Κλάδων: 2008

(€ ’000)

Β.Ι.12 Agriculture and Fishing: Consolidated Income Statements of its Sectors: 2008

(€ ’000)

Επιχειρήσεις

Companies

Κύκλος

εργασιών

Turnover

Μεικτά κέρδη

Gross Profits

∆απάνες

διοίκησης και

διάθεσης

Administrative,

distribution &

selling expenses

Χρεωστικοί

τόκοι, κλπ.

Interest

charges, etc.

Λειτουργικό

αποτέλεσµα

Operating

income

Μη λειτουργικό

αποτέλεσµα

Non-operating

income

Κέρδη

προ φόρων

Pre-tax profits

Γεωργία

Agriculture 251 958.319 139.269 107.094 44.866 10.139 -21.858 -12.706

Υδατοκαλλιέργεια

Αquaculture 120 683.412 149.239 128.605 9.234 19.289 -27.520 -8.901

Σύνολο

Total 371 1.641.731 288.508 235.699 54.101 29.428 -49.378 -21.607

Κλάδος

Β.Ι.13 Γεωργία και Αλιεία: Ρυθµοί Μεταβολής των Αποτελεσµάτων Χρήσης των Κλάδων: 2008

(% µεταβολή έναντι του προηγούµενου έτους)

Β.Ι.13 Agriculture and Fishing: Rates of Change in the Consolidated Income Statements of its Sectors: 2008

(annual % change)

Κύκλος

εργασιών

Μεικτά κέρδη

∆απάνες

διοίκησης και

διάθεσης

Administrative,

distribution &

selling expenses

Χρεωστικοί

τόκοι, κλπ.

Λειτουργικό

αποτέλεσµα

Μη λειτουργικό

αποτέλεσµα

Κέρδη

προ φόρων

Sector

Turnover Gross Profits

Interest Operating Non-operating Pre-tax profits

charges, etc. income income

Γεωργία Ζ+ Ζ+

Agriculture 5,66 8,70 1,39 31,32 7,73 L+ L+

Υδατοκαλλιέργεια Ζ+ Κ=>Ζ

Αquaculture -2,61 -13,12 26,78 26,96 -72,88 L+ P=>L

Σύνολο Ζ+ Κ=>Ζ

Total 2,05 -3,80 13,83 30,55 -63,46 L+ P=>L

Ζ→Κ

L→P

K→Z

P→L

Z-

L-

Z+

L+

:

:

:

:

:

:

:

:

Κέρδη 2008, Ζηµίες 2007

Profits 2008, Losses 2007

Ζηµίες 2008, Κέρδη 2007

Losses 2008, Profits 2007

Μείωση Ζηµιών

Decrease in Losses

Αύξηση Ζηµιών

Increase in Losses

www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010


46

Β.Ι.14 Γεωργία και Αλιεία: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων, ∆ραστηριότητας και Ρευστότητας των Κλάδων: 2007-2008

Β.Ι.14 Agriculture and Fishing: Capital Structure, Operating activity and Liquidity Financial Ratios of its Sectors: 2007-2008

Κλάδος

Επιχειρήσεις

Βαθµός

παγιοποίησης

Ξένα προς ίδια

κεφάλαια

Κυκλοφοριακή

ταχύτητα

αποθεµάτων

MO είσπραξης

απαιτήσεων (ηµέρες)

MO εξόφλησης

προµηθευτών

(ηµέρες) Γενική ρευστότητα

(%)

(ηµέρες)

Sector

Companies

Fixed to total

assets (%)

Debt to equity Inventory turnover

Days sales outstanding

(days)

Payable deferral

period (days)

Current ratio

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Γεωργία

Agriculture

Υδατοκαλλιέργεια

251 251 37,13 37,81 2,10 2,26 198 243 146 131 108 81 1,16 1,26

Αquaculture

Σύνολο

120 120 31,88 37,99 2,52 2,94 316 380 166 176 254 276 1,35 1,28

Total 371 371 34,65 37,90 2,28 2,54 246 298 155 150 168 158 1,24 1,27

Β.Ι.15 Γεωργία και Αλιεία: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Κερδοφορίας και Αποδοτικότητας των Κλάδων: 2007-2008

Β.Ι.15 Agriculture and Fishing: Profitability and Return Financial Ratios of its Sectors: 2007-2008

Περιθώριο

Περιθώριο Περιθώριο καθαρού Αποδοτικότητα Αποδοτικότητα

Κλάδος

Επιχειρήσεις

µεικτού κέρδους λειτουργικού κέρδους κέρδους

ιδίων κεφαλαίων απασχ. κεφαλαίων

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Sector

Companies Gross profit margin Operating profit Net profit margin Return on equity Return on assets

(%)

margin (%)

(%)

(%)

(%)

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Γεωργία

Agriculture

Υδατοκαλλιέργεια

251 251 14,13 14,53 1,04 1,06 -1,06 -1,33 -1,82 -2,20 1,47 1,74

Αquaculture

Σύνολο

120 120 24,48 21,84 10,14 2,82 6,80 -1,30 11,33 -2,04 4,07 0,02

Total 371 371 18,64 17,57 5,01 1,79 2,37 -1,32 3,93 -2,13 2,64 0,94

Greece in Figures 2010 www.icap.gr


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.Ι.16 Γεωργία και Αλιεία: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις της Γεωργίας: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.Ι.16 Agriculture and Fishing: The Top-20 Companies in Agriculture: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.

1

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES S.A.

ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

2

SPIROU A.E.B.E. HOUSE OF AGRICULTURE

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.

3

MISSIRIAN S.A.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

4

KAFANTARIS - PAPAKOSTAS S.A.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

5

KARAGIORGOU, N., BROS S.A.

ΣΕΚΕ Α.Ε.

6

SEKE S.A.

SOCOTAB HELLAS Α.Ε.&Β.Ε.

7

SOCOTAB HELLAS C.I.S.A.

ΓΛΕΟΥ∆ΗΣ, Ν., "ΚΑΒΕΞ" Α.Ε.

8

GLEOUDIS, N., "KAVEX" S.A.

ΣΚΟΥΡΤΗΣ, Π., Α.Β.Ε.Ε.

9

SCOURTIS, P., S.A.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

10

LEVCOT S.A.

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

11

VIOLAR S.A.

ΚΑΠΑ-ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

12

KAPPA-SIGMA COTTON S.A.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ Α.Ε.

13

COTTON GINNING MILLS OF LIVADEIA S.A.

ΦΕΣΣΑΣ Α.Ε.

14

FESSAS S.A.

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

15

MITSOPOULOS FARM S.A.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ∆., Α.Ε.

16

PAPADOPOULOS, E. D., S.A.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.

17

GOLDEN EGGS S.A.

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ, Γ., TEX Α.Β.Ε.Ε.

18

LEVENTAKIS, G., TEX S.A.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.

19

GIANNITSA GINNING MILLS S.A.

20

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

IPPOTOUR S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

388.733

79.639

68.506

41.296

33.147

78.792

47.036

36.387

32.623

26.669

23.786

31.552

11.340

24.427

22.951

35.346

14.910

20.270

13.853

428.597

76.953

58.439

44.319

42.238

41.279

35.940

34.945

34.213

33.189

31.316

31.122

26.782

24.291

23.782

22.803

21.689

21.192

20.999

90.522

13.707

27.034

9.052

39.899

47.195

67.778

31.085

14.312

14.845

33.312

19.634

10.036

1.321

12.554

26.217

18.203

1.033

12.870

100.505

17.036

53.187

13.482

25.340

55.007

64.584

21.753

13.650

11.052

44.456

25.515

11.794

1.117

14.927

19.627

18.261

1.093

9.419

19.787

-304

166

-1.729

-1.264

-2.293

-332

223

903

642

505

-775

-2.696

-1.766

103

1.316

187

-1.204

31

23.357

-458

410

-4.748

-1.885

613

482

303

708

-2.479

81

-1.368

-1.410

-2.168

-350

954

219

-397

-454

19.162 20.439 7.089 5.880 -3.280 -2.948

1.050.424 1.074.527

497.696

527.686

8.221

8.462

59,11 56,20 54,87 55,06 - -

47


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

48

Β.Ι.17 Γεωργία και Αλιεία: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις των Υδατοκαλλιεργειών: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.Ι.17 Agriculture and Fishing: The Top-20 Companies in Aquaculture: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

1

NIREUS AQUACULTURE S.A.

ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.

2

SELONDA AQUACULTURE S.A.

∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

3

DIAS AQUACULTURE S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.&Ε.Ε.

4

HELLENIC FISH FARMING S.A.

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

5

INTERFISH AQUACULTURE S.A.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ "ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α" Α.Ε.

6

FARMING OF AQUATICS ORGANISM " ANDROMEDA " S.A.

SEAFARM IONIAN Α.Ε.

7

SEAFARM IONIAN S.A.

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

8

GALAXIDI MARINE FARM S.A.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.

9

FORKYS FISH FARMING S.A.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

10

CEPHALONIAN FISHERIES S.A.

BLUEFIN TUNA HELLAS Α.Ε.

11

BLUEFIN TUNA HELLAS S.A.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

12

KASTELORIZO FISH CULTURE S.A.

ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Γ. & Π., Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

13

BITSAKOS, G. & P., AQUACULTURE S.A.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.

14

MARKELLOS ICHTHYOKALLIERGEIES LEROU S.A.

ΠΕΤΑΛΑ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

15

PETALAS BROS S.A.

ΜΗΤΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

16

MITSIOS S.A.

LION Α.Ε.

17

LION S.A.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.

18

ITHACA FISHERIES S.A.

DEEP A. Α.Ε.&Β.Ε.

19

DEEP A. S.A.

SPARFISH Α.Ε.

20

SPARFISH S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

479.437

172.419

113.722

114.340

96.469

53.307

68.173

41.611

31.617

25.840

20.306

15.563

16.111

11.788

10.671

8.425

9.612

21.065

9.663

15.978

473.256

189.000

159.414

113.629

88.858

75.906

59.650

47.459

35.278

25.818

25.040

17.928

15.776

14.392

11.451

10.346

10.269

9.836

9.470

8.876

1.336.117 1.401.654

218.253

60.180

50.450

58.603

49.303

30.541

23.234

22.256

14.757

14.045

10.672

5.197

6.868

5.821

5.943

2.461

2.903

933

1.735

11.408

595.564

175.427

62.969

63.665

71.836

49.573

32.354

21.440

22.605

15.349

16.701

8.920

2.612

7.376

6.351

6.717

4.411

3.706

40

2.128

0

574.178

19.345

7.437

11.556

5.807

1.823

4.000

-673

2.287

524

355

129

447

278

301

455

41

43

-1.633

-150

216

52.587

10.494

1.437

3.114

-26.581

2.884

1.539

1.510

754

139

485

465

15

-140

21

259

-228

63

1

-296

1.630

-2.435

83,76 84,29 84,87 84,02 110,28 27,35


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

ΤΜΗΜΑ B.ΙΙ

SECTION B.ΙΙ

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

MINING AND QUARRYING

Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies

Ορυχεία και λατοµεία

Mining and quarrying

Ορυχεία και λατοµεία

Mining and quarrying

Ορυχεία και λατοµεία

Mining and quarrying

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

Mining of coal and lignite

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Extraction of crude oil and natural gas

Εξόρυξη µεταλλευµάτων

Mining of metal ores

Λοιπά ορυχεία και λατοµεία

Other mining and quarrying

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Mining support activities

Γ

C

115

5 2

6 1

7 6

8 106

9

0

49


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

50

B.II.1 Ορυχεία και Λατοµεία: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: 2007-2008

(€ ΄000)

B.II.1 Mining and Quarrying: Consolidated Balance Sheets: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Ενεργητικό / Assets 770.320 803.648 4,33

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 305.203 357.660 17,19

Συµµετοχές / Participations 39.235 46.366 18,18

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 187.459 195.661 4,38

Κυκλοφορούν / Current assets 465.117 445.988 -4,11

Αποθέµατα / Inventories 80.247 82.909 3,32

Απαιτήσεις / Receivables 268.598 273.924 1,98

Χρεόγραφα / Securities 7.257 2.085 -71,27

∆ιαθέσιµα / Cash 116.271 89.155 -23,32

Παθητικό / Equity and Liabilities 770.320 803.648 4,33

Ίδια κεφάλαια / Equity 333.183 361.753 8,57

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 178.402 201.117 12,73

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 157.639 162.659 3,18

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 14.537 27.196 87,09

Υποχρεώσεις / Liabilities 422.600 414.698 -1,87

Μακροπρόθεσµες / Long-term 86.899 98.651 13,52

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 335.701 316.047 -5,85

Επιχειρήσεις / Companies 115 115 0,00

Ενεργητικό

Assets

Ορυχεία και Λατοµεία

Mining and Quarrying

0,3%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

99,7%

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Ίδια Κεφάλαια

Equity

Ορυχεία και Λατοµεία

Mining and Quarrying

0,3%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

99,7%

Υποχρεώσεις

Liabilities

Ορυχεία και Λατοµεία

Mining and Quarrying

0,3%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

99,7%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

B.II.2 Ορυχεία και Λατοµεία: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2007-2008

(€ ΄000)

B.II.2 Mining and Quarrying: Consolidated Income Statements: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Κύκλος εργασιών / Turnover 524.564 555.179 5,84

Μεικτά κέρδη / Gross profits 141.098 98.678 -30,06

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 85.633 84.185 -1,69

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 10.602 12.576 18,61

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income 54.946 17.356 -68,41

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income -1.744 4.573 362,20

Αποσβέσεις / Depreciation 30.177 31.214 3,44

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits 52.731 21.227 -59,74

Επιχειρήσεις / Companies 115 115 0,00

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Κύκλος εργασιών

Turnover

Ορυχεία και Λατοµεία

Mining and Quarrying

0,3%

Λοιποί Τοµείς

Other Sect ors

99,7%

Μεικτά κέρδη

Gross Profits

Ορυχεία και Λατοµεία

Mining and Quarrying

0,2%

Λοιποί Τοµείς

Other Sect ors

99,8%

51


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

52

B.II.3 Ορυχεία και Λατοµεία: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2007-2008

B.II.3 Mining and Quarrying: Financial Ratios: 2007-2008

∆είκτες / Indices 2007 2008

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Κύκλος εργασιών ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

39,62 44,50

1,27 1,15

0,55 0,52

5,97 2,69

0,75 0,71

72 65

141 144

98 90

1,45 1,40

1,19 1,15

0,34 0,33

26,90 17,77

10,47 3,13

10,05 3,82

16,65 6,11

9,22 4,30

: 109

: 244

: 168

: 30

: 6

Επιχειρήσεις / Companies 115 115


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Μέγεθος / Magnitude

B.II.4 Ορυχεία και Λατοµεία: Ενοποιηµένος Iσολογισµός: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

(€ ΄000)

B.II.4 Mining and Quarrying: Consolidated Balance Sheet: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

(€ ΄000)

Απασχολούµενοι / Employees

≤ 9 10-49 50-249 250+

Ενεργητικό / Assets 35.064 205.045 475.204 65.363

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 16.316 82.558 228.414 20.809

Συµµετοχές / Participations 626 6.131 34.741 4.867

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 6.412 58.594 89.161 39.419

Κυκλοφορούν / Current assets 18.748 122.488 246.790 44.554

Αποθέµατα / Inventories 5.786 20.258 35.120 20.816

Απαιτήσεις / Receivables 8.665 85.460 150.513 22.157

Χρεόγραφα / Securities 1 523 1.489 0

∆ιαθέσιµα / Cash 4.297 16.770 61.156 1.581

Παθητικό / Equity and Liabilities 35.064 205.045 475.204 65.363

Ίδια κεφάλαια / Equity 18.183 95.389 211.751 22.696

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 20.255 51.969 94.305 19.546

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 8.123 37.017 100.397 14.250

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 441 3.161 19.445 4.128

Υποχρεώσεις / Liabilities 16.440 106.495 244.007 38.539

Μακροπρόθεσµες / Long-term 722 9.423 76.529 11.764

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 15.718 97.073 167.478 26.775

Απασχολούµενοι / Employees 112 1.071 1.535 577

Επιχειρήσεις / Companies 34 50 15 2

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included

50-249

60,9%

Ενεργητικό

Assets

250+

8,4%


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

Μέγεθος / Magnitude

54

B.II.5 Ορυχεία και Λατοµεία: Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

(€ ΄000)

B.II.5 Mining and Quarrying: Consolidated Income Statement: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

(€ ΄000)

Απασχολούµενοι / Employees

≤ 9 10-49 50-249 250+

Κύκλος εργασιών / Turnover 15.418 164.942 283.657 76.945

Μεικτά κέρδη / Gross profits 2.378 31.754 62.777 -510

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 3.238 22.496 50.054 6.629

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 407 2.970 7.573 1.415

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income -851 10.873 11.481 -4.825

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income 777 401 275 4.770

Αποσβέσεις / Depreciation 1.464 8.576 17.585 2.795

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits -81 10.803 11.756 -103

Απασχολούµενοι / Employees 112 1.071 1.535 577

Επιχειρήσεις / Companies 34 50 15 2

1

Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1

Only companies with 2008 employment data are included

Μερίδια επί των Συνόλων των Ορυχείων και Λατοµείων: 2008

Shares in Mining and Quarrying Totals: 2008

Κύκλος εργασιών

Μεικτά κέρδη (€ ΄000)

Turnover

Gross Profits (€ ΄000)

250+

14,2%

50-249

52,4%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

∆είκτες / Indices

B.II.6 Ορυχεία και Λατοµεία: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

B.II.6 Mining and Quarrying: Financial Ratios: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

Απασχολούµενοι / Employees

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Κύκλος εργασιών ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

≤ 9 10-49 50-249 250+

46,53 40,26 48,07 31,84

0,90 1,12 1,15 1,70

0,47 0,52 0,51 0,59

0,80 4,64 2,55 0,93

0,45 0,84 0,61 1,16

157 54 56 98

145 157 151 98

200 102 79 77

1,13 1,29 1,45 1,72

0,79 1,07 1,26 0,95

0,28 0,19 0,44 0,08

15,43 19,25 22,13 -0,66

-5,52 6,59 4,05 -6,27

-0,52 6,55 4,14 -0,13

-0,51 11,84 5,70 -0,44

0,96 7,01 4,13 1,98

146 77 149 36

313 191 310 113

138 154 185 133

21 30 41 -1

-1 10 8 -0,2

Επιχειρήσεις/ Companies 34 50 15 2

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included

55


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

Κερδοφόρες

Reporting Profits

71,3%

56

B.II.7 Ορυχεία και Λατοµεία: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2008

(€ ΄ 000)

B.II.7 Mining and Quarrying: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2008

(€ ΄ 000)

Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες

Reporting Profits Magnitude Reporting Losses

573.104

Ενεργητικό

Assets

230.544

239.464

Καθαρά πάγια

Net fixed assets

118.196

333.640

Κυκλοφορούν

Current assets

112.348

263.339

Ίδια κεφάλαια

Equity

98.414

290.530

Υποχρεώσεις

Liabilities

124.168

440.632

Κύκλος εργασιών

Turnover

114.547

90.735

Μεικτά κέρδη

Gross profits

7.943

27.300

Λειτουργικά κέρδη

Operating income

-9.944

35.186

Κέρδη προ φόρων

Pre-tax profits

-13.960

79

Επιχειρήσεις

Companies

36

Ενεργητικό

Assets

Ζηµιογόνες

Reporting Losses

28,7%

Μερίδια επί των Συνόλων των Ορυχείων και Λατοµείων: 2008

Shares in Mining and Quarrying Totals: 2008

Κερδοφόρες

Reporting Profits

70,1%

Υποχρεώσεις

Liabilities

Ζηµιογόνες

Reporting Losses

29,9%

Κερδοφόρες

Reporting Profits

79,4%

Κύκλος εργασιών

Turnover

Ζηµιογόνες

Reporting Losses

20,6%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

B.II.8 Ορυχεία και Λατοµεία: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις µε Κέρδη το 2007 και το 2008

Κατάταξη βάσει Κερδών 2008

(€ ΄000)

B.II.8 Mining and Quarrying: The Top-20 Companies Reporting Profits in 2007 and 2008

Ranked by 2008 Profits

(€ ΄000)

Σειρά Κέρδη προ φόρων Κύκλος εργασιών Ενεργητικό

Rank Επιχείρηση/Company

Pre-tax profits Turnover Assets

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

1

M.E.TE. S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.

2

HELLENIC QUARRIES S.A.

ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

3

LAVA MINING & QUARRYING CO. S.A.

ΑΤΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

4

ATLAS S.A.

ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

5

TRIAS EMPOROLATOMIKI S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε.

6

GOURNES QUARRIES S.A.

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.

7

LIGNITE MINES OF ACHLADA S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

8

TYRNAVOS QUARRIES S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

9

GRECIAN MAGNESITE S.A.

ΕΛΑΨ Α.Ε.

10

ELAPS S.A.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Β.&Ε.Ε.

11

ANAPLASSI MARKOPOULOU S.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν., ΛΑΤΟΜΕΙΑ, Α.Ε.

12

NIKOLAOU, N., QUARRIES, S.A.

ΚΟΚΟΣΑΛΗ "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ" Α.Ε.

13

KOKOSSALIS "LATOMEIA PARTHENIOU" S.A.

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ, Κ. Ε., ΚΑΛΑΣ Α.Ε.

14

KALAMARAKIS, C. E., KALAS S.A.

ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

15

VOULA QUARRYING ENTERPRISES S.A.

ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

16

WHITE MINERAL S.A.

ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ, ∆., Α.Ε.

17

TSAKOUMANGOS, D., S.A.

ΦΡΑΓΚΟΣ, ΣΤ. Π., Α.Β.Ε.

18

FRANGOS, ST. P., S.A.

ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ Α.Α.Β.Τ.Κ.Τ.Ε.

19

ARAGONITIS S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

20

LATOMEIA LAMIAS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο στο σύνολο των κερδοφόρων (%)

Share in totals of profit-making companies (%)

2007 2008 2008 2008

15.103

1.451

2.555

1.987

1.302

1.706

1.846

252

146

743

1.533

213

981

101

312

587

413

532

488

366

32.618

8.405

2.681

2.618

1.866

1.834

1.599

1.289

1.127

1.012

797

723

720

629

591

584

574

552

543

542

496

29.180

38.251

20.890

12.075

7.548

7.139

4.566

42.959

8.844

43.686

2.832

9.264

3.210

3.376

37.912

2.452

1.761

4.106

12.060

3.862

2.457

269.250

20.304

55.487

14.521

9.075

6.909

4.225

20.012

7.270

48.226

8.171

18.125

2.610

4.264

56.844

2.922

2.970

6.535

15.185

7.715

4.121

315.492

54,69 82,93 61,11 55,05

57


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

58

B.II.9 Ορυχεία και Λατοµεία: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις µε Ζηµίες το 2007 και το 2008

Κατάταξη βάσει Ζηµιών 2008

(€ ΄000)

B.II.9 Mining and Quarrying: The Top-20 Companies Reporting Losses in 2007 and 2008

Ranked by 2008 Losses

(€ ΄000)

Σειρά Ζηµίες Κύκλος εργασιών Ενεργητικό

Rank Επιχείρηση/Company

Losses Turnover Assets

ΑΙΘΩΝ Α.Ε.

1 AITHON S.A.

∆ΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

2 DOMIKI BETON S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.

3 MYTILINI QUARRIES S.A.

ΛΑΤΕΕΜ Α.E.

4 LATEEM S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

5 HELLENIC SALTWORKS S.A.

ΜΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

6 MOULAKIS S.A.

Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E.

7 THESSALONIKI CONCRETE AGGREGATES S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΡΟΝΟΣ Ε.Π.Ε.

8 KRONOS QUARRIES LTD

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.Β.Ε

9 PREVEZA QUARRIES S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.

10 GREEK MARBLE S.A.

Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

11 ADRANI YLIKA S.A.

ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

12 LATOMIKI S.A.

ΣΑΜΟΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

13 SAMOLADAS S.A.

ΖΑΠΑΝΤΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

14 ZAPANTI S.A.

ΚΕ∆ΡΟΣ Α.Ε.

15 KEDROS S.A.

ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

16 OMYA HELLAS S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

17 LATOMEIA IOANNINON S.A.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

18 ATALANTIS MINES S.A.

ΜΑΝ∆ΡΕΚΟ Α.Ε.

19 MANDRECO S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ Α.Ε.

20 LATOMEIA IKARIAS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο στο σύνολο των ζηµιογόνων (%)

Share in totals of loss-bearing companies (%)

2007 2008 2008 2008

-252

-947

-1.451

-1.115

-928

-176

-35

-167

-190

-109

-75

-66

-164

-36

-26

-23

-8

-2

-16

-15

-5.801

-1.903

-826

-711

-557

-442

-361

-197

-187

-178

-176

-161

-61

-50

-35

-27

-27

-19

-12

-10

-10

-5.949

0

6.276

1.707

467

5.493

2.357

307

30

652

65

69

165

0

69

0

0

0

0

0

0

17.659

1.220

11.025

1.996

6.699

21.339

3.633

2.497

195

1.832

652

1.305

591

266

609

796

89

548

391

148

228

56.059

83,89 42,61 15,42 24,32


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙ.10 Ορυχεία και Λατοµεία: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙ.10 Mining and Quarrying: The Top-20 Companies: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

1

HELLAS GOLD S.A.

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ, Κ. Ε., ΚΑΛΑΣ Α.Ε.

2

KALAMARAKIS, C. E., KALAS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.

3

HELLENIC QUARRIES S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

4

GRECIAN MAGNESITE S.A.

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε.

5

IONIAN KALK S.A.

ΕΛΜΙΝ Α.Ε.

6

ELMIN S.A.

∆ΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

7

DOXA S.A.

∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

8

DELPHI - DISTOMON S.A.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

9

KYRIAKOY QUARRIES S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

10

HELLENIC SALTWORKS S.A.

Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

11

M.E.TE. S.A.

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.

12

LIGNITE MINES OF ACHLADA S.A.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Β.&Ε.Ε.

13

ANAPLASSI MARKOPOULOU S.A.

ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

14

KAVALA OIL S.A.

ΦΡΑΓΚΟΣ, ΣΤ. Π., Α.Β.Ε.

15

FRANGOS, ST. P., S.A.

ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

16

LAVA MINING & QUARRYING CO. S.A.

∆ΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

17

DOMIKI BETON S.A.

MICROFILL Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ Α.Ε.

18

MICROFILL K. ZAFRANAS S.A.

ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

19

AEGEAN PERLITE S.A.

ΣΑΜΑΡΑΣ, Π., Α.Ε.

20

SAMARAS, P., S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

113.713

51.942

40.664

46.185

36.528

36.009

21.895

23.140

25.114

22.238

23.505

15.263

20.143

20.856

12.541

13.539

10.095

11.913

11.086

9.058

565.429

102.759

56.844

55.487

48.226

38.899

38.107

26.861

24.137

21.775

21.339

20.304

20.012

18.125

17.136

15.185

14.521

11.025

10.810

10.373

10.051

581.977

57.874

33.337

14.564

41.130

15.362

13.048

13.082

18.386

10.747

4.066

34.425

34.420

12.163

30.501

9.926

12.346

11.581

5.824

2.178

19.267

394.229

45.836

37.912

20.890

43.686

13.708

20.238

16.672

18.859

4.990

5.493

38.251

42.959

9.264

33.259

12.060

12.075

6.276

5.519

2.002

21.889

411.838

16.931

101

1.451

146

896

150

448

750

683

-928

15.103

1.846

1.533

23

532

2.555

-947

-417

29

757

41.642

-4.611

591

2.681

1.012

-159

202

354

388

234

-442

8.405

1.289

723

-1.115

543

2.618

-826

7

55

223

12.172

73,40 72,42 75,15 74,18 78,97 57,34

59


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

60

ΤΜΗΜΑ B.ΙΙΙ

SECTION B.ΙΙΙ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

MANUFACTURING

Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies

Μεταποίηση

Manufacturing

Τρόφιµα-ποτά

Food-beverages

Προϊόντα καπνού

Tobacco products

Κλωστοϋφαντουργία

Textiles

Είδη ένδυσης

Clothing

∆έρµα

Leather

Ξύλο

Wood

Χαρτί

Paper

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

Publishing-printing

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Oil refining

Χηµικά

Chemicals

Φάρµακα

Pharmaceuticals

Ελαστικό-πλαστικές ύλες

Rubber-plastic products

Μεταποίηση

Manufacturing

Βιοµηχανία τροφίµων

Manufacture of food products

Ποτοποιία

Manufacture of beverages

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Manufacture of tobacco products

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών

Manufacture of textiles

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Manufacture of wearing apparel

Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών

Manufacture of leather and related products

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων

από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα·

κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και

σπαρτοπλεκτικής

Manufacture of wood and of products of wood

and cork, except furniture; manufacture of

articles of straw and plaiting materials

Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού

και προϊόντων από χαρτί

Manufacture of pulp, paper and paper products

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή

προεγγεγραµµένων µέσων

Printing and reproduction of recorded media

Εκδοτικές δραστηριότητες

Publishing activities

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης

πετρελαίου

Manufacture of coke and refined petroleum

products

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων

Manufacture of chemicals and chemical

products

Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων και

σκευασµάτων

Manufacture of pharmaceutical products and

preparations

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό

(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Manufacture of rubber and plastic products


D

10

11

5.167

1.058

172

12 5

13 217

14 330

15 56

16 126

17 137

18

58

208

274

19 34

20 236

21 70

22 290


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies

Προϊόντα από µη µεταλλικά

ορυκτά

Non-metallic mineral products

Βασικά µέταλλα

Basic metals

Μεταλλικά προϊόντα

Metal products

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά

προϊόντα

Computers, electronic & optical

products

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

Electrical equipment

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

Μachinery, equipment

Αυτοκίνητα

Vehicles

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών

Other transport equipment

Έπιπλα

Furniture

Άλλες µεταποιητικές

δραστηριότητες

Other manufacturing

1 = που δεν είναι κατανεµηµένα αλλού

1 = not elsewhere classified

Κατασκευή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών

προϊόντων

Manufacture of other non-metallic mineral

products

Παραγωγή βασικών µετάλλων

Manufacture of basic metals

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση

τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού

Manufacture of fabricated metal products,

except machinery and equipment

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,

ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Manufacture of computers, electronics and

optical products

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού

Manufacture of electrical equipment

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού

πδκα 1

Manufacture of machinery and equipment nec 1

Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων,

ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων

οχηµάτων

Manufacture of motor vehicles, trailers and

semi-trailers

Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών

Manufacture of other transport equipment

Κατασκευή επίπλων

Manufacture of furniture

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

Other manufacturing

Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και

εξοπλισµού

Repair & installation of machinery and

equipment

23 483

24 97

25 493

26 71

27 139

28 206

29 40

30 32

31 213

32

33

146

34

61


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

62

Β.ΙΙΙ.1 Μεταποίηση: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: 2007-2008

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.1 Manufacturing: Consolidated Balance Sheets: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Ενεργητικό / Assets 65.377.206 70.290.468 7,52

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 31.159.178 35.066.327 12,54

Συµµετοχές / Participations 8.475.794 9.493.572 12,01

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 16.054.038 16.513.399 2,86

Κυκλοφορούν / Current assets 34.218.029 35.224.142 2,94

Αποθέµατα / Inventories 10.776.391 10.625.227 -1,40

Απαιτήσεις / Receivables 20.316.108 20.754.027 2,16

Χρεόγραφα / Securities 211.676 179.274 -15,31

∆ιαθέσιµα / Cash 3.125.529 3.844.887 23,02

Παθητικό / Equity and Liabilities 65.377.206 70.290.468 7,52

Ίδια κεφάλαια / Equity 28.335.154 28.919.249 2,06

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 13.620.716 14.323.768 5,16

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 15.039.690 16.280.973 8,25

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 1.219.505 1.258.152 3,17

Υποχρεώσεις / Liabilities 35.822.547 40.113.067 11,98

Μακροπρόθεσµες / Long-term 10.739.966 13.248.711 23,36

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 25.082.581 26.864.357 7,10

Επιχειρήσεις / Companies 5.167 5.167 0,00

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

75,0%

Ενεργητικό

Assets

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Ίδια Κεφάλαια

Equity

Μεταποίηση

Manufacturing

25,0%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

74,4%

Μεταποίηση

Manufacturing

25,6%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

75,5%

Υποχρεώσεις

Liabilities

Μεταποίηση

Manufacturing

24,5%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.2 Μεταποίηση: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2007-2008

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.2 Manufacturing: Consolidated Income Statements: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Κύκλος εργασιών / Turnover 55.042.415 60.484.824 9,89

Μεικτά κέρδη / Gross profits 11.662.116 11.357.161 -2,61

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 8.668.938 9.516.992 9,78

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 1.102.205 1.317.941 19,57

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income 2.853.002 1.532.029 -46,30

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income 167.222 106.251 -36,46

Αποσβέσεις / Depreciation 1.830.500 1.929.065 5,38

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits 2.928.646 1.577.887 -46,12

Επιχειρήσεις / Companies 5.167 5.167 0,00

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

70,3%

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Κύκλος εργασιών

Turnover

Μεταποίηση

Manufacturing

29,7%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

72,6%

Μεικτά κέρδη

Gross Profits

Μεταποίηση

Manufacturing

27,4%

63


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

64

Β.ΙΙΙ.3 Μεταποίηση: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2007-2008

Β.ΙΙΙ.3 Manufacturing: Financial Ratios: 2007-2008

∆είκτες / Indices 2007 2008

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Κύκλος εργασιών ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

47,66 49,89

1,26 1,39

0,55 0,57

3,66 2,20

0,90 0,89

84 80

108 103

75 71

1,36 1,34

0,93 0,92

0,13 0,14

21,19 18,78

5,18 2,53

5,32 2,61

11,00 5,51

6,58 4,27

: 146

: 293

: 252

: 47

: 7

Επιχειρήσεις / Companies 5.167 5.167


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Μέγεθος / Magnitude

Β.ΙΙΙ.4 Μεταποίηση: Ενοποιηµένος Iσολογισµός: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.4 Manufacturing: Consolidated Balance Sheet: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

(€ ΄000)

Απασχολούµενοι / Employees

≤ 9 10-49 50-249 250+

Ενεργητικό / Assets 2.184.791 11.077.306 17.247.222 39.357.153

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 886.666 4.004.108 6.913.764 23.053.725

Συµµετοχές / Participations 44.793 212.128 813.363 8.409.069

Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment 446.562 2.410.907 4.190.638 9.396.122

Κυκλοφορούν / Current assets 1.298.124 7.073.198 10.333.457 16.303.427

Αποθέµατα / Inventories 365.295 2.048.190 3.102.623 5.048.666

Απαιτήσεις / Receivables 761.739 4.333.453 6.421.563 9.117.380

Χρεόγραφα / Securities 7.607 28.228 50.113 92.799

∆ιαθέσιµα / Cash 171.091 691.554 809.272 2.137.381

Παθητικό / Equity and Liabilities 2.184.791 11.077.306 17.247.222 39.357.153

Ίδια κεφάλαια / Equity 921.910 4.291.287 6.661.439 16.875.002

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 948.839 3.078.726 3.689.563 6.453.409

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 377.795 1.597.089 3.555.843 10.687.725

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 28.234 42.808 186.398 1.000.457

Υποχρεώσεις / Liabilities 1.234.647 6.743.211 10.399.385 21.481.695

Μακροπρόθεσµες / Long-term 173.811 1.476.601 2.953.109 8.591.341

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 1.060.836 5.266.610 7.446.275 12.890.353

Απασχολούµενοι / Employees 6.093 58.289 82.687 92.841

Επιχειρήσεις / Companies 1.341 2.570 831 169

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included

250+

56,3%

Ενεργητικό

Assets


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

66

Μέγεθος / Magnitude

Β.ΙΙΙ.5 Μεταποίηση: Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.5 Manufacturing: Consolidated Income Statement: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

(€ ΄000)

Απασχολούµενοι / Employees

≤ 9 10-49 50-249 250+

Κύκλος εργασιών / Turnover 1.219.892 8.132.314 13.936.699 37.008.610

Μεικτά κέρδη / Gross profits 220.025 1.820.454 3.325.016 5.953.308

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 236.353 1.417.512 2.659.374 5.164.773

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 41.756 262.610 362.174 642.987

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income -31.547 232.458 493.171 842.422

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income -9.411 18.618 -61.618 159.147

Αποσβέσεις / Depreciation 65.027 360.222 565.564 927.218

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits -48.626 238.634 421.696 972.515

Απασχολούµενοι / Employees 6.093 58.289 82.687 92.841

Επιχειρήσεις / Companies 1.341 2.570 831 169

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included

250+

61,4%

Μερίδια επί των Συνόλων της Μεταποίησης: 2008

Shares in Manufacturing Totals: 2008

Κύκλος εργασιών

Μεικτά κέρδη

Turnover

Gross Profits


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

∆είκτες / Indices

Β.ΙΙΙ.6 Μεταποίηση: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2008 1

Κατανοµή Επιχειρήσεων βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης

Β.ΙΙΙ.6 Manufacturing: Financial Ratios: 2008 1

Distribution of Companies by Employment Category

Απασχολούµενοι / Employees

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Κύκλος εργασιών ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

≤ 9 10-49 50-249 250+

40,58 36,15 40,09 58,58

1,34 1,57 1,56 1,27

0,57 0,61 0,60 0,55

-0,16 1,91 2,16 2,51

0,56 0,77 0,84 0,97

153 113 101 63

181 164 148 70

160 119 92 51

1,27 1,33 1,37 1,33

0,88 0,95 0,96 0,90

0,17 0,14 0,11 0,15

18,04 22,39 23,86 16,09

-2,59 2,86 3,54 2,28

-3,99 2,93 3,03 2,63

-5,11 5,85 6,60 5,70

-0,31 4,75 4,72 4,24

146 69 84 248

359 190 209 424

200 140 169 399

36 31 40 64

-8 4 5 10

Επιχειρήσεις/ Companies 1.341 2.570 831 169

1 Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης το 2008

1 Only companies with 2008 employment data are included

67


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

68

Β.ΙΙΙ.7 Μεταποίηση: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2008

(€ ΄ 000)

Β.ΙΙΙ.7 Manufacturing: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2008

Κερδοφόρες

Reporting Profits

70,9%

(€ ΄ 000)

Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες

Reporting Profits Magnitude Reporting Losses

49.818.283

Ενεργητικό

Assets

20.472.185

24.199.713

Καθαρά πάγια

Net fixed assets

10.866.614

25.618.571

Κυκλοφορούν

Current assets

9.605.571

21.893.729

Ίδια κεφάλαια

Equity

7.025.520

27.031.640

Υποχρεώσεις

Liabilities

13.081.427

41.294.713

Κύκλος εργασιών

Turnover

19.190.111

9.982.612

Μεικτά κέρδη

Gross profits

1.374.550

2.533.023

Λειτουργικά κέρδη

Operating income

-1.000.994

2.921.677

Κέρδη προ φόρων

Pre-tax profits

-1.343.790

3.782

Επιχειρήσεις

Companies

1.385

Ενεργητικό

Assets

Ζηµιογόνες

Reporting Losses

29,1%

Μερίδια επί των Συνόλων της Μεταποίησης: 2008

Shares in Manufacturing Totals: 2008

Υποχρεώσεις

Liabilities

Κερδοφόρες

Reporting Profits

67,4% Ζηµιογόνε ς

Reporting Losses

32,6%

Κερδοφόρες

Reporting Profits

68,3%

Κύκλος εργασιών

Turnover

Ζηµιογόνες

Reporti ng Losses

31,7%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.8 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις µε Κέρδη το 2007 και το 2008

Κατάταξη βάσει Κερδών 2008

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.8 Manufacturing: The Top-20 Companies Reporting Profits in 2007 and 2008

Ranked by 2008 Profits

(€ ΄000)

Σειρά Κέρδη προ φόρων Κύκλος εργασιών Ενεργητικό

Rank Επιχείρηση/Company

Pre-tax profits Turnover Assets

COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

1

COCA - COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A.

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

2

TITAN CEMENT CO. S.A.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

3

ATHENIAN BREWERY S.A.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

4

HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

5

MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

6

NESTLE HELLAS S.A.

ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.

7

SIDENOR S.A.

ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.

8

ALAPIS S.A.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

9

PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

10

VIANEX S.A.

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Κ., ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

11

TEGOPOULOS, CH. K., EDITIONS S.A.

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

12

FRIGOGLASS S.A.I.C.

ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

13

METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A.

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

14

KARELIA TOBACCO COMPANY INC.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

15

PHOSPHORIC FERTILISERS INDUSTRY S.A.

BRISTOL - MYERS SQUIBB Α.Ε.

16

BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A.

NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.

17

NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I.

ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

18

HALYPS BUILDING MATERIALS S.A.

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.

19

BSH IKIAKES SYSKEVES S.A.

ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

20

ELAIS - UNILEVER HELLAS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο στο σύνολο των κερδοφόρων (%)

Share in totals of profit-making companies (%)

2007 2008 2008 2008

174.400

159.788

109.740

104.255

208.412

68.710

37.045

81.353

77.339

64.360

247

26.325

53.623

30.044

2.138

27.447

11.292

29.402

21.394

8.077

1.295.392

173.600

113.292

112.751

99.664

99.356

91.958

76.638

75.279

72.885

68.824

64.751

57.188

50.066

38.820

32.973

27.473

25.625

23.043

22.924

22.301

1.349.411

714.100

548.620

460.848

632.204

5.057.751

378.194

418.161

438.759

298.344

354.450

98.194

87.188

330.485

411.080

213.510

162.712

377.250

88.385

304.313

624.636

11.999.184

2.713.600

1.771.288

495.788

952.308

1.206.433

293.628

683.047

2.454.888

501.400

270.653

176.130

183.054

297.510

295.150

302.783

94.588

186.261

138.939

159.603

501.307

13.678.359

35,71 46,19 29,06 27,46

69


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

70

Β.ΙΙΙ.9 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις µε Ζηµίες το 2007 και το 2008

Κατάταξη βάσει Ζηµιών 2008

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.9 Manufacturing: The Top-20 Companies Reporting Losses in 2007 and 2008

Ranked by 2008 Losses

(€ ΄000)

Σειρά Ζηµίες Κύκλος εργασιών Ενεργητικό

Rank Επιχείρηση/Company

Losses Turnover Assets

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

1

HELLENIC DEFENCE SYSTEMS S.A.

UNITED TEXTILES A.E.

2

UNITED TEXTILES S.A.

LAVIPHARM Α.Ε.

3

LAVIPHARM S.A.

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.

4

PRESS INSTITUTION S.A.

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, Α. Γ., Α.Ε.

5

PETZETAKIS, A. G., S.A.

ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.

6

FAGE DAIRY INDUSTRY S.A.

ΜΑΙΛΛΗΣ, Μ. Ι., Α.Ε.Β.Ε.

7

MAILLIS, M. J., S.A.

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.

8

SHELMAN SWISS-HELLENIC WOOD PRODUCT MANUFACTURES S.A.

ΑΧΑΙΑ CLAUSS Α.Ε.

9

ACHAIA CLAUSS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ "ΕΛ.Β.Ο" Α.Β.Ε.

10

HELLENIC VEHICLE INDUSTRY "ELBO" S.A.

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

11

NUTRIART S.A.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

12

HALYVOURGIKI INC.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

13

ELEFSIS SHIPBUILDING & INDUSTRIAL ENTERPRISES S.A.

Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.

14

E.VI.E.S.K. S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

15

HELLENIC FABRICS S.A.

ΣΑΡΑΚΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Μ.Ε.

16

SARACAKIS BROS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

17

HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.

LAFARGE BETON A.B.E.E.

18

LAFARGE BETON S.A.

ΠΡΟΒΙΜΙ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

19

PROVIMI HELLAS S.A.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

20

SELECTED TEXTILES S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο στο σύνολο των ζηµιογόνων (%)

Share in totals of loss-bearing companies (%)

2007 2008 2008 2008

-116.585

-38.066

-4.856

-34.183

-11.739

-21.838

-15.807

-10.238

-6.894

-787

-8.730

-7.883

-12.017

-3.213

-5.969

-1.806

-8.244

-222

-1.070

-5.852

-316.000

-144.603

-62.428

-52.477

-29.920

-24.785

-19.155

-18.654

-17.858

-15.694

-14.607

-12.824

-12.220

-12.143

-10.739

-9.864

-9.384

-7.473

-7.437

-7.349

-6.913

-496.528

55.536

30.638

54.369

41.631

43.310

286.471

112.938

114.917

10.130

40.595

114.782

282.701

89.158

4.873

65.398

71.990

131.501

86.692

14.026

48.801

1.700.456

627.557

226.561

145.896

37.193

111.150

321.609

362.031

294.923

44.117

165.059

188.638

572.041

272.140

18.097

127.240

137.544

295.019

103.998

12.439

105.692

4.168.942

45,20 36,95 8,86 20,36


71

Β.ΙΙΙ.10 Μεταποίηση: Η Σύνθεση του Ενεργητικού και του Παθητικού των Κλάδων: 2008

(€ ’000)

Β.ΙΙΙ.10 Manufacturing: Assets and Liabilities of its Sectors: 2008

(€ ’000)

Κλάδος Επιχειρήσεις Ενεργητικό Καθαρά πάγια Κυκλοφορούν Αποθέµατα Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις

Sector Companies Assets Net fixed assets Current assets Inventories Equity Liabilities

Τρόφιµα-ποτά

Food-beverages 1.230 16.996.473 9.447.768 7.548.705 2.145.667 7.438.331 9.349.668

Προϊόντα καπνού

Tobacco products 5 915.482 320.023 595.459 145.413 446.155 447.425

Κλωστοϋφαντουργία

Textile 217 2.046.561 1.107.823 938.738 329.639 942.947 1.082.566

Είδη ένδυσης

Clothing 330 1.675.008 463.346 1.211.662 447.500 659.449 1.002.577

∆έρµα

Leather 56 250.600 62.290 188.310 55.068 80.421 169.727

Ξύλο

Wood 126 1.192.924 599.890 593.033 241.291 492.819 691.581

Χαρτί

Paper 137 1.422.916 641.434 781.482 219.930 463.317 928.122

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

Publishing-printing 482 3.366.218 1.552.383 1.813.835 317.973 1.313.428 1.996.924

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Oil refining 34 5.323.565 2.522.549 2.801.016 1.201.274 2.283.107 2.844.713

Χηµικά

Chemicals 236 3.792.470 1.582.019 2.210.451 609.830 1.340.363 2.377.795

Φάρµακα

Pharmaceuticals 70 5.131.236 2.748.715 2.382.521 584.457 2.307.996 2.677.943

Ελαστικό-πλαστικές ύλες

Rubber-plastic products 290 2.777.691 1.300.209 1.477.482 388.555 1.150.340 1.605.561

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

Non-metallic mineral products 483 6.443.179 3.893.373 2.549.806 692.851 3.082.420 3.189.730

Βασικά µέταλλα

Basic metals 97 7.009.714 3.743.408 3.266.306 1.221.622 3.207.326 3.756.233

Μεταλλικά προϊόντα

Metal products 493 4.485.568 1.968.027 2.517.540 781.802 1.239.997 3.215.504

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

Machinery, equipment 206 1.146.176 385.158 761.018 207.883 447.468 684.979

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά προϊόντα

Computers, electronic & optical products 71 982.511 351.916 630.596 142.952 445.036 523.860

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

Electrical equipment 139 1.678.833 601.760 1.077.073 361.636 651.071 952.012

Αυτοκίνητα

Vehicles 40 644.251 224.468 419.784 122.314 164.511 466.967

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών

Other transport equipment 32 802.666 401.420 401.246 65.608 -60.412 781.050

Έπιπλα

Furniture 213 944.287 404.996 539.291 185.585 372.254 566.456

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

Other manufacturing 180 1.262.138 743.350 518.788 156.374 450.905 801.674

Σύνολο

Total 5.167 70.290.468 35.066.327 35.224.142 10.625.227 28.919.249 40.113.067

www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010


72

Β.ΙΙΙ.11 Μεταποίηση: Ρυθµοί Μεταβολής του Ενεργητικού και του Παθητικού των Κλάδων: 2008

(% µεταβολή έναντι του προηγούµενου έτους)

Β.ΙΙΙ.11 Manufacturing: Rates of Change in Assets and Liabilities of its Sectors: 2008

(annual % change)

Κλάδος Ενεργητικό Καθαρά πάγια Κυκλοφορούν Αποθέµατα Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις

Sector Assets Net fixed assets Current assets Inventories Equity Liabilities

Τρόφιµα-ποτά

Food-beverages 6,46 7,16 5,60 2,89 2,59 9,87

Προϊόντα καπνού

Tobacco products -9,60 13,86 -18,61 -16,72 14,83 -25,98

Κλωστοϋφαντουργία

Textile -4,07 -1,62 -6,81 -4,80 -7,87 -0,43

Είδη ένδυσης

Clothing 1,81 -0,57 2,75 10,19 10,09 -2,96

∆έρµα

Leather 11,75 15,79 10,47 14,97 7,21 14,29

Ξύλο

Wood 7,65 17,52 -0,78 5,64 11,91 4,91

Χαρτί

Paper 8,72 8,65 8,78 15,82 8,17 7,95

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

Publishing-printing 5,65 4,97 6,25 9,50 2,42 8,10

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Oil refining -3,35 12,05 -13,99 -32,39 -11,66 3,20

Χηµικά

Chemicals 9,34 10,08 8,81 16,19 10,81 8,40

Φάρµακα

Pharmaceuticals 25,72 48,02 7,11 9,27 0,16 59,70

Ελαστικό-πλαστικές ύλες

Rubber-plastic products 9,49 12,07 7,32 7,85 8,86 9,98

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

Non-metallic mineral products 16,54 24,66 6,00 11,99 1,28 38,27

Βασικά µέταλλα

Basic metals 6,01 11,31 0,53 0,13 3,23 10,15

Μεταλλικά προϊόντα

Metal products 8,90 8,42 9,28 3,73 4,31 10,89

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

Machinery, equipment 15,67 14,74 16,14 10,59 -0,33 29,56

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά προϊόντα

Computers, electronic & optical products 5,17 4,92 5,31 -11,52 3,29 7,17

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

Electrical equipment 6,19 16,49 1,19 5,64 4,17 8,19

Αυτοκίνητα

Vehicles -5,82 -1,38 -8,04 -10,78 5,90 -9,57

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών

Other transport equipment 17,88 9,54 27,59 28,79 -27,46 15,10

Έπιπλα

Furniture 6,58 9,58 4,43 -2,47 8,14 5,43

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

Other manufacturing 6,77 9,66 2,89 5,61 4,39 8,38

Σύνολο

Total 7,52 12,54 2,94 -1,40 2,06 11,98

Greece in Figures 2010 www.icap.gr


73

Κλάδος

Sector

Β.ΙΙΙ.12 Μεταποίηση: Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης των Κλάδων: 2008

(€ ’000)

Β.ΙΙΙ.12 Manufacturing: Consolidated Income Statements of its Sectors: 2008

(€ ’000)

Επιχειρήσεις

Companies

Κύκλος

εργασιών

Turnover

Μεικτά κέρδη

Gross Profits

∆απάνες

διοίκησης και

διάθεσης

Administrative,

distribution &

selling expenses

Χρεωστικοί

τόκοι κλπ.

Interest

charges etc.

Λειτουργικό

αποτέλεσµα

Operating

income

Μη λειτουργικό

αποτέλεσµα

Non-operating

income

Κέρδη

προ φόρων

Pre-tax profits

Τρόφιµα-ποτά

Food-beverages 1.230 12.162.921 3.441.294 2.790.987 337.098 508.258 60.018 555.189

Προϊόντα καπνού

Tobacco products 5 765.086 214.259 123.696 3.984 99.694 8.240 107.934

Κλωστοϋφαντουργία

Textile 217 935.069 105.231 201.920 50.420 -118.596 415 -119.453

Είδη ένδυσης

Clothing 330 1.291.141 375.230 340.505 40.349 18.007 11.790 28.119

∆έρµα

Leather 56 171.873 45.953 35.517 7.005 6.149 -907 5.068

Ξύλο

Wood 126 590.597 100.852 94.684 27.883 -10.873 -2.686 -13.882

Χαρτί

Paper 137 1.075.649 230.898 195.068 38.517 8.030 -4.898 310

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

Publishing-printing 482 2.467.571 792.216 807.370 73.086 -20.376 92.103 67.480

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Oil refining 34 15.034.459 267.615 330.714 60.925 59.163 -94.497 -35.537

Χηµικά

Chemicals 236 3.334.307 1.186.522 957.111 75.697 200.090 -26.988 170.161

Φάρµακα

Pharmaceuticals 70 3.146.206 1.165.933 927.190 41.443 309.270 -69.953 239.295

Ελαστικό-πλαστικές ύλες

Rubber-plastic products 290 1.923.348 396.734 293.801 45.196 79.400 -29.281 49.089

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

Non-metallic mineral products 483 3.668.276 913.114 558.646 116.620 294.506 51.640 326.294

Βασικά µέταλλα

Basic metals 97 5.274.452 361.024 411.354 158.783 -116.843 66.269 -56.086

Μεταλλικά προϊόντα

Metal products 493 3.288.120 545.400 457.780 62.989 51.108 -42.957 5.650

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

Machinery, equipment 206 754.999 184.069 152.619 23.123 32.986 58.774 91.144

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά προϊόντα

Computers, electronic & optical products 71 584.104 132.118 103.028 18.472 22.798 1.422 23.870

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

Electrical equipment 139 1.885.183 328.850 252.559 33.820 65.350 10.246 74.942

Αυτοκίνητα

Vehicles 40 430.892 76.300 83.159 20.637 -7.210 1.596 -5.906

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών

Other transport equipment 32 402.453 79.959 53.455 14.996 18.366 -12.511 5.303

Έπιπλα

Furniture 213 679.839 232.045 203.166 25.866 13.559 9.646 21.513

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

Other manufacturing 180 618.278 181.544 142.664 41.032 19.192 18.769 37.389

Σύνολο

Total 5.167 60.484.824 11.357.161 9.516.992 1.317.941 1.532.029 106.251 1.577.887

www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010


74

Β.ΙΙΙ.13 Μεταποίηση: Ρυθµοί Μεταβολής των Αποτελεσµάτων Χρήσης των Κλάδων: 2008

(% µεταβολή έναντι του προηγούµενου έτους)

Β.ΙΙΙ.13 Manufacturing: Rates of Change in the Consolidated Income Statements of its Sectors: 2008

(annual % change)

Κλάδος

Κύκλος

εργασιών Μεικτά κέρδη

∆απάνες

διοίκησης και

διάθεσης

Administrative,

Χρεωστικοί

τόκοι, κλπ.

Λειτουργικό

αποτέλεσµα

Μη λειτουργικό

αποτέλεσµα

Κέρδη

προ φόρων

Sector

Turnover Gross Profits distribution & Interest Operating Non-operating Pre-tax profits

Τρόφιµα-ποτά

selling expenses charges, etc. income income

Food-beverages

Προϊόντα καπνού

9,04 7,52 6,00 10,53 -6,45 -21,69 -8,53

Tobacco products 65,23 -2,43 -11,42 -5,33 15,95 -58,13 2,15

Κλωστοϋφαντουργία Ζ+ Ζ+

Textile

Είδη ένδυσης

-11,22 -17,12 11,52 12,55 L+ -91,58 L+

Clothing -6,46 -6,28 1,22 20,96 -64,49 159,41 -47,73

∆έρµα Ζ+

Leather 2,10 5,35 7,78 12,00 -1,69 L+ -15,83

Ξύλο Κ=>Ζ Ζ- Κ=>Ζ

Wood -4,81 -13,79 7,40 14,44 P=>L L- P=>L

Χαρτί Ζ+

Paper 5,58 2,62 6,01 22,00 -54,92 L+ -97,48

Εκδόσεις-εκτυπώσεις Κ=>Ζ

Publishing-printing -0,17 -3,41 4,64 17,40 P=>L 903,78 65,12

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

Κ=>Ζ Κ=>Ζ

Oil refining 23,92 -70,53 -2,83 -7,43 -89,62 P=>L P=>L

Χηµικά Κ=>Ζ

Chemicals 28,57 28,78 26,34 26,23 38,51 P=>L 16,91

Φάρµακα Κ=>Ζ

Pharmaceuticals 10,27 28,62 30,16 7,13 2,56 P=>L -21,38

Ελαστικό-πλαστικές ύλες Ζ+

Rubber-plastic products

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

3,76 2,41 13,05 14,49 -25,56 L+ -47,58

Non-metallic mineral products 1,92 -6,76 0,08 74,61 -27,59 31,75 -23,73

Βασικά µέταλλα Κ=>Ζ Ζ=>Κ Κ=>Ζ

Basic metals -4,67 -47,04 7,32 33,42 P=>L L=>P P=>L

Μεταλλικά προϊόντα Ζ+

Metal products

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

17,00 6,27 13,62 9,19 -32,85 L+ -89,77

Machinery, equipment

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά προϊόντα

7,02 9,21 22,08 36,69 -40,24 174,39 19,67

Computers, electronic & optical products -5,37 -1,56 3,50 -17,18 -1,71 352,61 2,71

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός Ζ=>Κ

Electrical equipment 0,76 6,10 18,20 21,16 -27,16 L=>P -7,91

Αυτοκίνητα Κ=>Ζ Κ=>Ζ

Vehicles -7,84 -20,06 3,48 21,51 P=>L -78,86 P=>L

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών Ζ-

Other transport equipment -7,13 -9,65 3,41 41,48 -41,63 L- 210,79

Έπιπλα Ζ=>Κ

Furniture

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

4,86 2,60 9,33 44,84 -55,04 L=>P -7,23

Other manufacturing

Σύνολο

3,99 -3,66 8,36 34,98 -52,81 -5,38 -37,52

Total 9,89 -2,61 9,78 19,57 -46,30 -36,46 -46,12

Greece in Figures 2010 www.icap.gr


75

Β.ΙΙΙ.14 Μεταποίηση: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων, ∆ραστηριότητας και Ρευστότητας των Κλάδων: 2007-2008

Β.ΙΙΙ.14 Manufacturing: Capital Structure, Operating activity and Liquidity Financial Ratios of its Sectors: 2007-2008

Κυκλοφοριακή Μέσος όρος Μέσος όρος

Βαθµός Ξένα προς ίδια ταχύτητα

είσπραξης εξόφλησης

Κλάδος

Επιχειρήσεις παγιοποίησης κεφάλαια αποθεµάτων απαιτήσεων προµηθευτών Γενική ρευστότητα

(%)

(ηµέρες)

(ηµέρες)

(ηµέρες)

Sector

Companies Fixed to total Debt to equity Inventory Days sales Payable deferral Current ratio

assets (%)

turnover (days) outstanding period (days)

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Τρόφιµα-ποτά

Food-beverages

Προϊόντα καπνού

1.230 1.230 55,22 55,59 1,17 1,26 91 89 114 112 92 91 1,27 1,31

Tobacco products

Κλωστοϋφαντουργία

5 5 27,75 34,96 1,56 1,00 221 106 205 118 536 228 1,29 1,28

Textile

Είδη ένδυσης

217 217 52,78 54,13 1,06 1,15 136 149 164 184 81 91 1,36 1,24

Clothing

∆έρµα

330 330 28,32 27,66 1,72 1,52 147 170 161 170 126 132 1,38 1,43

Leather

Ξύλο

56 56 23,99 24,86 1,98 2,11 135 149 197 202 122 130 1,37 1,36

Wood

Χαρτί

126 126 46,06 50,29 1,50 1,40 156 175 170 176 82 83 1,41 1,49

Paper

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

137 137 45,11 45,08 2,01 2,00 82 89 161 156 119 112 1,19 1,17

Publishing-printing

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

482 482 46,42 46,12 1,44 1,52 62 66 155 160 135 135 1,18 1,05

Oil refining

Χηµικά

34 34 40,87 47,38 1,07 1,25 50 37 33 24 24 24 1,68 1,44

Chemicals

Φάρµακα

236 236 41,43 41,71 1,81 1,77 98 96 159 137 126 108 1,30 1,24

Pharmaceuticals

Ελαστικό-πλαστικές ύλες

70 70 45,50 53,57 0,73 1,16 93 103 136 155 123 145 1,38 1,45

Rubber-plastic products

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

290 290 45,73 46,81 1,38 1,40 82 90 145 146 88 83 1,23 1,35

Non-metallic mineral products

Βασικά µέταλλα

483 483 56,49 60,43 0,76 1,03 81 87 130 125 82 83 1,41 1,38

Basic metals

Μεταλλικά προϊόντα

97 97 50,86 53,40 1,10 1,17 85 91 90 97 46 47 1,72 1,56

Metal products

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

493 493 44,07 43,87 2,44 2,59 114 102 134 128 86 73 1,38 1,46

Machinery, equipment

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά προϊόντα

206 206 33,87 33,60 1,18 1,53 121 127 158 165 107 108 1,56 1,53

Computers, electronic & optical products

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

71 71 35,90 35,82 1,13 1,18 121 123 138 95 77 91 1,22 1,47

Electrical machinery

Αυτοκίνητα

139 139 32,67 35,84 1,41 1,46 75 83 105 108 55 55 1,64 1,54

Vehicles

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών

40 40 33,27 34,84 3,32 2,84 122 134 174 222 96 97 1,17 1,20

Other transport equipment

Έπιπλα

32 32 53,82 50,01 -8,15 -12,93 65 66 144 180 85 84 0,58 0,58

Furniture

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

213 213 41,71 42,89 1,56 1,52 151 153 134 132 126 125 1,22 1,20

Other manufacturing

Σύνολο

180 180 57,35 58,90 1,71 1,78 125 127 146 153 111 112 1,53 1,63

Total 5.167 5.167 47,66 49,89 1,26 1,39 84 80 108 103 75 71 1,36 1,34

www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010


76

Β.ΙΙΙ.15 Μεταποίηση: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Κερδοφορίας και Αποδοτικότητας των Κλάδων: 2007-2008

Β.ΙΙΙ.15 Manufacturing: Profitability and Return Financial Ratios of its Sectors: 2007-2008

Περιθώριο µεικτού Περιθώριο Περιθώριο καθαρού Αποδοτικότητα ιδίων Αποδοτικότητα

Κλάδος

Επιχειρήσεις

κέρδους λειτουργικού κέρδους κέρδους

κεφαλαίων απασχ. κεφαλαίων

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Sector

Companies Gross profit margin Operating profit Net profit margin Return on equity Return on assets

(%)

margin (%)

(%)

(%)

(%)

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Τρόφιµα-ποτά

Food-beverages

Προϊόντα καπνού

1.230 1.230 28,69 28,29 4,87 4,18 5,44 4,56 8,56 7,56 5,96 5,41

Tobacco products

Κλωστοϋφαντουργία

5 5 47,43 28,00 18,57 13,03 22,82 14,11 28,04 25,86 11,78 11,61

Textile

Είδη ένδυσης

217 217 12,05 11,25 -5,03 -12,68 -4,69 -12,77 -4,74 -12,15 -0,22 -3,30

Clothing

∆έρµα

330 330 29,01 29,06 3,67 1,39 3,90 2,18 8,91 4,47 5,42 4,12

Leather

Ξύλο

56 56 25,91 26,74 3,72 3,58 3,58 2,95 8,07 6,52 5,64 5,08

Wood

Χαρτί

126 126 18,85 17,08 2,58 -1,84 0,81 -2,35 1,12 -2,98 2,81 1,22

Paper

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

137 137 22,08 21,47 1,75 0,75 1,21 0,03 2,65 0,07 3,42 2,84

Publishing-printing

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

482 482 33,18 32,11 1,51 -0,83 1,65 2,73 3,86 5,20 3,64 4,29

Oil refining

Χηµικά

34 34 7,49 1,78 4,70 0,39 5,00 -0,24 24,10 -1,46 13,09 0,47

Chemicals

Φάρµακα

236 236 35,53 35,59 5,57 6,00 5,61 5,10 13,50 13,35 6,53 6,77

Pharmaceuticals

Ελαστικό-πλαστικές ύλες

70 70 31,77 37,06 10,57 9,83 10,67 7,61 21,28 10,38 11,31 6,09

Rubber-plastic products

Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά

290 290 20,90 20,63 5,75 4,13 5,05 2,55 9,13 4,45 5,47 3,55

Non-metallic mineral products

Βασικά µέταλλα

483 483 27,21 24,89 11,30 8,03 11,89 8,90 14,48 10,65 9,33 7,40

Basic metals

Μεταλλικά προϊόντα

97 97 12,32 6,84 4,60 -2,22 4,03 -1,06 7,92 -1,78 5,56 1,51

Metal products

Μηχανήµατα-εξοπλισµός

493 493 18,26 16,59 2,71 1,55 1,96 0,17 4,44 0,47 2,82 1,60

Machinery, equipment

Η/Υ, ηλεκτρονικά & οπτικά προϊόντα

206 206 23,89 24,38 7,82 4,37 10,80 12,07 17,43 20,34 9,91 10,69

Computers, electronic & optical products

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

71 71 21,74 22,62 3,76 3,90 3,76 4,09 5,53 5,45 4,81 4,42

Electrical equipment

Αυτοκίνητα

139 139 16,57 17,44 4,80 3,47 4,35 3,98 13,34 11,75 7,38 6,67

Vehicles

Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών

40 40 20,41 17,71 3,91 -1,67 5,51 -1,37 11,14 -3,69 5,55 2,22

Other transport equipment

Έπιπλα

32 32 20,42 19,87 7,26 4,56 0,39 1,32 -1,75 -7,38 1,73 2,74

Furniture

Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

213 213 34,88 34,13 4,65 1,99 3,58 3,16 6,86 6,00 4,99 5,18

Other manufacturing

Σύνολο

180 180 31,70 29,36 6,84 3,10 10,06 6,05 14,11 8,47 7,84 6,42

Total 5.167 5.167 21,19 18,78 5,18 2,53 5,32 2,61 11,00 5,51 6,58 4,27

Greece in Figures 2010 www.icap.gr


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.16 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις των Τροφίµων-Ποτών: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.16 Manufacturing: The Top-20 Companies in Food-Beverages: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

1

COCA - COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A.

VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.

2

VIVARTIA S.A.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

3

ATHENIAN BREWERY S.A.

ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.

4

FAGE DAIRY INDUSTRY S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

5

HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

6

NESTLE HELLAS S.A.

HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε.Τ.

7

HELLENIC QUALITY FOODS S.A.

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

8

NUTRIART S.A.

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

9

HAITOGLOU BROS S.A.

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε.

10

NESTLE HELLAS ICE CREAM S.A.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

11

LOULIS MILLS S.A.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

12

CRETA FARM S.A.

ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε.

13

EVGA S.A.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι., Α.Ε.

14

PAPADOPOULOS, E. J., S.A.

ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.

15

ELBISCO S.A.

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

16

SOYA HELLAS S.A.

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

17

MEVGAL S.A.

AGROINVEST A.E.Β.Ε.

18

AGROINVEST S.A.

CARDICO ΚΩΝ. ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

19

CARDICO C. CARDASSILARIS & SONS S.A.

ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

20

TYRAS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

2.704.800

1.291.548

497.183

328.952

333.333

252.312

193.593

185.595

161.954

203.629

177.055

159.619

135.834

158.228

136.715

103.790

124.660

115.776

133.426

108.621

2.713.600

1.589.993

495.788

321.609

295.019

293.628

196.277

188.638

182.021

180.662

172.066

166.824

150.520

147.055

141.532

134.301

130.740

129.756

128.170

127.012

686.600

598.089

435.264

313.488

205.187

352.233

93.593

87.093

81.775

74.337

84.690

93.110

95.220

108.410

94.037

272.518

180.593

81.738

55.353

92.939

714.100

630.232

460.848

286.471

131.501

378.194

103.384

114.782

83.738

79.556

102.905

103.241

94.493

117.663

104.346

420.392

185.162

110.444

48.436

113.881

174.400

3.960

109.740

-21.838

-8.244

68.710

120

-8.730

2.488

35.282

3.497

4.527

1.724

12.938

-92

6.886

-1.957

481

-780

1.161

173.600

-15.552

112.751

-19.155

-7.473

91.958

20

-12.824

3.128

1.154

5.052

2.517

193

13.268

-2.289

19.145

330

-1.283

-2.954

3.873

7.506.621 7.885.211 4.086.267 4.383.768 384.273 365.460

47,02 46,39 36,63 36,04 63,31 65,83

77


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

78

Β.ΙΙΙ.17 Μεταποίηση: Οι 5 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις των Προϊόντων Καπνού: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.17 Manufacturing: The Top-5 Companies in Tobacco Products: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

1

PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A.

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

2

KARELIA TOBACCO COMPANY INC.

ΣΕΚΑΠ Α.Ε.

3

SEKAP S.A.

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ, Θ. ∆., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

4

GEORGIADES, TH. D., CIGARETTES INDUSTRY S.A.

ΑΛΤΑΝΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

5 Ε.Π.Ε.

ALTADIS TOBACCO HELLAS SOLE SHAREHOLDER CO. LTD

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 5

Top-5 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

605.038

289.889

108.428

8.697

501.400

295.150

110.719

7.671

292.875

110.722

52.939

5.343

298.344

411.080

50.525

4.687

77.339

30.044

291

-2.119

72.885

38.820

-1.116

-2.698

668 542 1.163 449 106 43

1.012.720 915.482 463.041 765.086 105.661 107.934

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.18 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις της Κλωστοϋφαντουργίας: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.18 Manufacturing: The Top-20 Companies in Textiles: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

UNITED TEXTILES A.E.

1

UNITED TEXTILES S.A.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

2

THRACE PLASTICS CO. S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

3

HELLENIC FABRICS S.A.

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

4

KARATZIS S.A.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

5

SELECTED TEXTILES S.A.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

6

BIOKARPET S.A.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΕΛ. ∆., Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε.

7

MOUZAKIS, EL. D., S.A.

ΝΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

8

THESSALONIKI TEXTILES S.A.

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

9

THRACE SPINNING MILLS S.A.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΕΥΡΩΠΑIKΑ NΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

10

VARVARESSOS S.A. - EUROPEAN SPINNING MILLS

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ, ΑΦΟΙ, ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.

11

ANEZOULAKIS BROS FIERATEX S.A.

ΑΚΡΙ∆Α, ∆., ΑΦΟΙ, Α.Ε.

12

AKRIDAS, D., BROS S.A.

FINTEXPORT Α.Β.Ε.Ε.

13

FINTEXPORT S.A.

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

14

KILKIS SPINNING MILLS S.A.

ΜΑΞΙΜ Κ. Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.

15

MAXIM K. M. PERTSINIDIS S.A.

ΦΛΩΡΟΣ, Κ., Α.Β.Ε.Ε.

16

FLOROS, K., S.A.

ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.

17

ELFIKO S.A.

ΒΙΟΣΤΑΜΠ Α.Β.Ε.Ε.

18

VIOSTAMP S.A.

ΚΟΛΟΡΑ Α.Ε.

19

COLORA S.A.

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

20

NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

292.076

136.767

129.684

127.774

104.946

87.014

103.589

57.771

54.498

53.496

50.443

31.742

33.770

28.030

34.354

28.956

28.546

23.244

25.666

26.639

1.459.004

226.561

144.122

127.240

115.618

105.692

89.723

81.655

56.590

55.542

50.322

48.534

33.913

33.379

32.792

29.776

29.639

25.852

25.547

23.514

22.628

1.358.638

74.674

72.582

75.510

53.622

59.262

22.405

22.108

15.731

13.516

23.213

34.386

14.834

14.787

18.383

9.268

14.283

11.453

16.248

16.188

7.786

590.241

30.638

77.119

65.398

57.985

48.801

18.865

19.517

12.165

20.758

20.667

29.698

13.493

13.232

19.053

7.414

15.625

5.868

16.060

11.921

6.074

510.351

-38.066

1.351

-5.969

-4.361

-5.852

2.222

1.961

-1.522

-1.890

-2.653

79

-601

-247

-1.193

-745

1.123

-873

343

3.882

-981

-62.428

-1.288

-9.864

642

-6.913

1.354

-6.486

-2.974

-4.545

-6.302

-3.922

-426

-2.984

-1.486

-4.510

1.371

-2.856

142

979

-3.367

-53.993 -115.863

68,39 66,39 56,04 54,58 109,31 96,99

79


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

80

Β.ΙΙΙ.19 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις των Ειδών Ένδυσης: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.19 Manufacturing: The Top-20 Companies in Clothing: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

1

HATZIOANNOY S.A.

YZATIS A.E.Β.Ε.

2

YZATIS S.A.

B.S.B. Α.Β.Ε.Ε.

3

B.S.B. S.A.

MINERVA ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Α.Ε.

4

MINERVA J. & B. LADENIS BROS S.A. KNITWEAR

MANUFACTURING COMPANY

ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

5

ELVE CLOTHING S.A.

ΣΤΑΦ Α.Ε.

6

STAFF S.A.

ΟΝ ΛΑΙΝ Α.Β.Ε.Ε.

7

ON LINE S.A.

ATTRATTIVO A.E.Ε.

8

ATTRATTIVO S.A.

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤ., "LAPIN HOUSE" Α.Β.Ε.Ε.

9

PAPAIOANNOU, ST., "LAPIN HOUSE" S.A.

ALOUETTE Α.Ε.

10

ALOUETTE S.A.

RAXEVSKY A.E.B.E.

11

RAXEVSKY S.A.

BLUE POINT Σ. Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.

12

BLUE POINT S. N. ARGIROS S.A.

ΕΡΤΟΝ ΓΚΡΟΥΠ - Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

13

ERTON GROUP - P. KOSTOPOULOS S.A.

14

TOI & MOI Α.Β.Ε.Ε.

TOI & MOI S.A.

15

ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.

FRAGOS S.A.

16

∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.

DOUROS S.A.

17

ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε.

PETSAS S.A.

18

ΚΟΜΟΤΕΧ Α.Ε.

KOMOTEX A.G.

19

ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙ∆Η Α.Ε.

KENTAPOTZIDI S.A.

20

ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ, Μ., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

KAMINIOTIS, M., BROS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

89.909

43.357

67.241

36.794

35.878

34.534

35.557

21.710

26.961

20.371

21.596

24.314

14.214

23.772

20.985

19.688

30.027

18.527

19.452

18.731

623.616

84.530

46.163

46.159

38.096

36.299

36.199

35.700

30.288

26.931

24.251

23.915

23.667

21.158

20.418

20.231

19.865

19.272

19.264

19.071

17.860

609.337

47.411

23.931

44.397

25.001

10.390

35.062

843

29.753

32.109

25.561

26.095

24.473

5.123

26.666

18.599

8.971

15.681

14.196

7.724

17.868

439.854

35.679

28.120

41.955

25.237

8.931

33.038

426

31.938

30.361

24.558

29.051

24.854

9.627

22.925

20.087

9.171

13.018

18.295

7.629

14.939

429.837

-3.197

839

2.111

2.406

1.862

6.950

-81

1.605

5.712

1.470

1.912

945

94

2.265

33

27

244

228

40

138

25.603

-3.040

2.327

2.470

1.590

2.059

5.793

41

1.215

2.461

866

1.582

411

149

1.761

308

-1.378

-1.346

1.425

41

-2.388

16.347

37,90 36,38 31,87 33,29 47,59 58,14


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.20 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις ∆έρµατος: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.20 Manufacturing: The Top-20 Companies in Leather: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΦΕΙ∆ΑΣ, ∆. Ι., Α.Ε.

1

FIDAS, D. J., S.A.

ELITE Α.Β.Ε.Ε.

2

ELITE S.A.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΕΡΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

3

HELLENIC TANNERIES S.A.

JB ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

4

JB BOURNAZOS S.A.

ΚΕΜ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

5

KEM G. MICHAILIDIS S.A.

ΧΡΟΝΑΚΗΣ, Ξ., & ΥΙΟΙ Α.Ε.

6

CHRONAKIS, X., & SONS S.A.

GMS Α.Ε.

7

GMS S.A.

D.M. A.E.

8

D.M. S.A.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η, Π., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

9

CHRISTODOULIDIS, P., BROS S.A.

ΚΡΑΝΙΑ, Μ. & Φ., ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ, Α.Ε.Β.Ε.

10

KRANIA, M. & F., FURS, S.A.

ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ Α.Ε.

11

MENTZELOS S.A.

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ, ∆., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

12

BOURNAZOS, D., BROS S.A.

ΜΑΡΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

13

MARMARAS S.A.

STEPON Α.Ε.

14

STEPON S.A.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, Ι. & Γ., Α.Ε.

15

GIAKOUMAKIS, J. & G., S.A.

ΠΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

16

PYRGOS SHOES S.A.

BOSS SHOES Α.Ε.

17

BOSS SHOES S.A.

ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΑΝ∆., - Γ. ΜΑΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

18

TSAKIRIS, AND., - G. MALLAS S.A.

ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

19 MADEMOISELLE S.A.

ΚΡΙΚΕΤ Α.Ε.

20

KRICKET S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

31.675

32.708

15.749

14.499

11.181

6.042

6.261

4.891

5.617

3.500

4.555

4.549

5.314

4.132

3.391

5.001

2.899

3.703

2.679

3.109

171.456

44.317

42.157

16.416

14.753

11.195

7.232

6.187

6.151

5.741

5.231

5.121

5.120

4.757

4.228

4.156

3.902

3.784

3.700

3.261

3.073

200.482

26.678

27.349

13.699

15.951

8.417

0

319

0

4.600

2.099

2.503

3.824

3.126

3.413

1.194

2.532

2.866

4.085

1.770

4.086

128.509

30.575

29.955

10.648

16.473

8.865

0

1.134

0

4.259

4.863

3.519

4.096

1.970

3.201

1.639

2.195

3.573

4.573

1.065

3.198

135.801

849

514

554

773

148

632

4

-14

50

12

25

163

45

73

-245

35

306

286

242

113

4.566

1.562

406

-387

773

-264

455

17

-23

10

69

88

177

-221

52

-119

32

636

342

190

65

3.858

76,45 80,00 76,34 79,01 75,83 76,13

81


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

82

Β.ΙΙΙ.21 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Ξύλου: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.21 Manufacturing: The Top-20 Companies in Wood: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΞΥΛΟΥ Α.Ε.

1

SHELMAN SWISS-HELLENIC WOOD PRODUCT

MANUFACTURES S.A.

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

2

AKRITAS S.A.

ALFA WOOD Α.Ε.&Β.Ε.

3

ALFA WOOD S.A.

ALFA WOOD - ΠΙΝ∆ΟΣ Α.Ε.

4

ALFA WOOD - PINDOS S.A.

PROTECTA Α.Ε.Β.Ε.

5

PROTECTA S.A.

ΦΙΛΟΞΥΛ Α.Ε.

6

FILOXYL S.A.

ΜΟΥΡΙΚΗΣ, Φ. Α., Α.Ε.&Β.Ε.

7

MOURIKIS, F. A., S.A.

8

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

KOUNTOURIS BROS S.A.

9

ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ, ∆. Ε., Α.Ε.

ROUSSETOS, D. E., S.A.

10

ΜΠΑΛΚΩ Α.Β.Ε.Ε.

BALKO S.A.

11

ΑΒΕΞ Α.Β.Ε. ΞΥΛΕΙΑΣ

ABEX TIMBER MFG CO. S.A.

12

ΓΚΑΝΗ, ΑΦΟΙ, A.B.E.E.

GANIS BROS S.A.

13

PURIPLAST HELLAS Α.Ε.

PURIPLAST HELLAS S.A.

14

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ, Ν., Α.Ε.

PALLIKARIS, N., S.A.

15

ΣΥΛΩΡ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

SYLOR S.A.

16

ΓΙΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

GIATA S.A.

17

ΝΤΕΚΟΕΞΠΕΡ Α.Ε.

DECOEXPER S.A.

18

ΞΥΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

XYLOEPENDYTIKI S.A.

19

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

VASSILOPOULOS S.A.

20

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε.

KARABELAS BROS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

261.339

123.923

105.385

75.109

40.682

26.800

25.083

21.690

19.305

15.069

21.230

15.450

9.254

11.779

10.476

11.523

12.861

8.536

9.955

8.459

833.909

294.923

122.183

115.768

90.161

39.869

27.051

26.594

23.238

21.418

20.676

19.947

18.635

12.450

12.119

11.782

11.347

10.507

10.491

9.290

8.472

906.920

121.218

61.554

39.741

20.156

27.166

24.154

29.996

21.585

11.993

11.009

16.664

6.808

4.010

9.945

7.074

4.975

8.794

6.527

4.589

7.620

445.576

114.917

57.504

38.457

21.082

21.676

21.599

30.338

21.788

10.752

11.516

12.242

6.660

3.288

9.491

8.931

4.459

7.508

6.243

3.846

7.178

419.472

-10.238

-4.639

1.278

3.885

306

514

3.210

97

706

2.590

421

222

-373

416

26

197

123

37

-137

270

-1.091

-17.858

918

2.131

2.597

-1.279

495

2.396

-756

103

1.960

-1.895

133

-672

156

33

142

-784

77

-385

-116

-12.606

75,25 76,03 71,81 71,03 - 90,81


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.22 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Χαρτιού: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.22 Manufacturing: The Top-20 Companies in Paper: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

1

ATHENS PAPERMILL S.A.

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

2

HAITOGLOU HARTEL S.A.

ΜΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.

3

MEL MACEDONIAN PAPER MILLS S.A.

ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

4

EUROCHARTIKI S.A.

EL PACK Α.Ε.

5

EL PACK S.A.

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

6

THRACE PAPER MILL S.A.

ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.

7

VIS CONTAINERS MFG CO. S.A.

ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

8

MEGA DISPOSABLES S.A.

ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

9

VIOCHARTIKI PAPERMILL S.A.

SCA PACKAGING HELLAS A.E.

10

SCA PACKAGING HELLAS S.A.

ANTOPACK - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.

11

ANTOPACK - ANTONIOU S.A.

ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

12

SOULIS S.A.

ΠΑΚΟ Α. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

13

PAKO PAPER INDUSTRY A. VL. KOLIOPOULOS S.A.

ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε.

14

SKAGIAS, TH. C., S.A.

NGP "NGP PACK" Α.Ε.

15

NGP "NGP PACK" S.A.

ΚΟΣΚΙΝΙ∆ΗΣ, ΣΤ. Σ., Α.Β.Ε.Ε.

16

KOSKINIDIS, ST. S., S.A.

ADAM PACK Κ. ∆. Α∆ΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

17

ADAM PACK K. D. ADAM GRAPHIC ARTS S.A.

18

ΠΑΠΥΡΟΣ Α.Β.&Ε.Ε.

PAPYROS S.A.

19

TOTTIS PACK Α.Ε.

TOTTIS PACK S.A.

20

ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.

PROCOS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

75.192

54.233

58.515

61.261

50.948

56.953

53.408

47.408

40.064

40.209

33.458

30.301

27.084

24.686

21.798

26.778

25.452

16.633

22.955

22.211

789.548

89.515

72.126

70.352

64.944

56.553

56.476

52.063

48.178

41.693

35.857

32.333

31.872

30.917

26.230

25.489

25.108

24.612

23.961

23.724

23.103

855.106

53.296

38.032

43.767

36.281

37.765

44.363

31.531

68.270

24.608

44.430

6.180

22.388

22.808

15.654

11.459

11.390

16.469

956

8.321

33.050

571.017

56.669

44.945

45.652

39.268

37.066

34.372

31.526

69.991

25.287

46.008

7.631

22.333

22.561

16.133

14.269

12.599

15.241

15.772

10.580

31.990

599.891

345

958

1.364

1.586

1.025

-2.476

160

2.900

-1.637

-3.598

-484

558

434

1.102

48

493

198

-545

-259

4.180

6.353

599

454

1.193

1.150

207

-4.115

695

3.724

-1.228

-4.046

194

227

41

570

385

553

-190

-922

144

2.127

1.760

60,33 60,10 56,05 55,77 51,71 567,27

83


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

84

Β.ΙΙΙ.23 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Εκδόσεων-Εκτυπώσεων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.23 Manufacturing: The Top-20 Companies in Publishing-Printing: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

1

LAMBRAKIS PRESS S.A.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

2

PEGASUS PUBLISHING S.A.

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.

3

IRIS PRINTING S.A.

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Κ., ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

4

TEGOPOULOS, CH. K., EDITIONS S.A.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η, Α.Ε.

5

KATHIMERINI S.A.

MODERN TIMES Α.Ε.

6

MODERN TIMES S.A.

ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

7

INFORM P. LYKOS S.A.

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Α.Ε.

8

MESSIMVRINI S.A.

ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

9

LIBERIS PUBLICATIONS S.A.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Α.Ε.

10

HATZOPOULOS, A., S.A.

ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

11

TYPOEKDOTIKI S.A.

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

12

HAIDEMENOS S.A.

ΙΜΑΚΟ MEDIA A.Ε.

13

IMAKO MEDIA S.A.

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε

14

NEA SYNORA LIVANIS PUBLISHING ORGANIZATION S.A.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

15

ATTICA PUBLICATIONS S.A.

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.

16

PRESS INSTITUTION S.A.

ΤΣΙΜΗ Α.Ε.

17

TSIMIS PRINTING S.A.

EXPRESS PUBLISHING A.E.E.

18

EXPRESS PUBLISHING S.A.

BESTEND Α.Ε.

19

BESTEND S.A.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

20

NAFTEMPORIKI P. ATHANASSIADES & CO. S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

213.510

191.036

197.035

113.469

150.242

121.860

113.929

94.197

69.264

50.255

58.318

51.119

58.086

35.361

39.116

36.082

31.992

28.999

26.627

30.287

1.710.783

222.218

221.559

184.318

176.130

156.317

128.216

115.511

94.418

67.443

64.296

62.584

60.316

59.033

39.677

37.801

37.193

32.736

32.055

30.391

29.731

1.851.944

147.014

75.168

109.902

113.422

117.782

118.768

39.160

1.686

65.083

38.564

57.800

27.601

45.154

12.844

28.352

33.252

27.258

18.927

37.731

17.873

156.334

74.698

110.982

98.194

92.056

126.039

37.569

898

63.524

42.144

55.160

33.656

44.402

13.250

28.849

41.631

26.312

20.769

35.898

18.495

5.060

-7.898

-1.650

247

7.572

6.893

5.201

140

22

950

68

1.694

-1.587

1.314

150

-34.183

223

1.438

356

2.745

1.133.341 1.120.862 -11.246

-5.905

1.792

-4.870

64.751

1.365

5.015

2.803

153

-493

982

-1.060

1.786

297

675

1.201

-29.920

-549

1.652

339

1.857

41.871

53,70 55,02 45,85 45,42 - 62,05


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.24 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Προϊόντων ∆ιύλισης Πετρελαίου: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.24 Manufacturing: The Top-20 Companies in Oil Refining: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

1

HELLENIC PETROLEUM S.A.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

2

MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

3

CYCLON HELLAS S.A.

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.

4

PETROGAZ S.A.

SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.

5

SHELL GAS S.A.

ΡΟ∆ΟΓΚΑΖ Α.Ε.

6

RODOGAZ S.A.

ΕΛΝΤΟΝ´Σ Α.Ε.Β.Ε.

7

ELDON´S S.A.

LEON GAS Α.Β.Ε.Ε.

8

LEON GAS S.A.

ΓΚΡΙΝ ΟΙΛ Α.Ε.Β.Ε.

9

GREEN OIL S.A.

ΜΠΙΤΟΥΛΑΙΝ Α.Β.Ε.Ε.

10

BITULINE INDUSTRIES S.A.

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

11

SOLID FUELS S.A.

ΑΣΦΑΛΤΟΠ Α.Β.&Ε.Ε.

12

ASPHALTOP S.A.

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

13

YGRAERIA KYKLADON S.A.

14

ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ, ΕΥΑΓΓ. Κ., Α.Ε.

PASSIOURAS, EVANG. K., S.A.

15

COLD MIX Α.Ε.

COLD MIX S.A.

16

EUROGAS A.E.

EUROGAS S.A.

17

SLIDER Α.Ε.Β.Ε.

SLIDER S.A.

18

CENTURY OILS HELLAS Α.Β.&Ε.Ε.

CENTURY OILS HELLAS S.A.

19

∆ΕΛΤΑ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

DELTA OIL HELLAS S.A.

ΒΙΑΚΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

20

VIAKEL S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

3.851.615

1.396.542

91.006

39.967

28.332

10.155

14.292

10.434

9.272

8.526

6.298

6.396

4.059

3.126

44

3.510

1.675

2.493

2.819

2.771

3.817.296

1.206.433

110.198

40.096

27.493

22.026

16.468

12.218

9.070

8.035

7.823

6.492

3.524

3.465

3.310

3.215

3.214

2.927

2.737

2.522

7.899.981

3.719.133

280.511

89.128

56.458

3.475

9.635

12.359

2.544

6.819

8.245

8.622

6.261

1.728

0

4.136

2.679

3.249

3.007

1.030

9.319.595

5.057.751

399.245

99.821

61.462

4.045

9.646

14.959

1.580

6.546

13.912

6.914

6.895

1.549

87

3.757

3.433

3.523

3.080

1.302

388.730

208.412

3.105

659

3.754

9

114

9

62

-283

888

201

55

7

-2

-248

244

25

320

-119

-142.082

99.356

3.675

-812

3.326

-203

101

2

31

-33

410

-286

-50

20

-209

-396

464

18

372

5.493.333 5.308.562 12.119.000 15.019.102 605.941 -36.282

99,74 99,72 99,89 99,90 99,90 102,10

13

85


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

86

Β.ΙΙΙ.25 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Χηµικών: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.25 Manufacturing: The Top-20 Companies in Chemicals: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

1

ELAIS - UNILEVER HELLAS S.A.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

2

PHOSPHORIC FERTILISERS INDUSTRY S.A.

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε.

3

JOHNSON & JOHNSON HELLAS S.A.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε.

4

SARANTIS, GR., S.A.

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.

5

FAMAR S.A.

ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

6

INTERCHEM - HELLAS S.A.

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

7

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΓΙΑΝΝΙ∆Η, ΑΦΟΙ, Α.Ε. "ΕΡΜΗΣ-VITEX"

8

YANNIDIS BROS S.A. "HERMES-VITEX"

ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.

9

KORRES NATURAL PRODUCTS S.A.

ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

10

LINDE HELLAS LTD

AIR LIQUIDE HELLAS Α.Ε.Β.Α.

11

AIR LIQUIDE HELLAS S.A.G.I.

Η.Β. BODY Α.Β.Ε.Ε.

12

H.B. BODY S.A.

ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

13

ARTENIUS HELLAS S.A.

SARA LEE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

14

SARA LEE HELLAS SOLE SHAREHOLDER CO. LTD

PLIAS Α.Β.&Ε.Ε.

15

PLIAS S.A.

ΒΙΒΕΧΡΩΜ ∆Ρ ΣΤ. ∆. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

16

VIVECHROM DR ST. D. PATERAS S.A.

COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.

17

COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) S.A.I.C.

18

TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

TOSOH HELLAS S.A.

19

DALL A.E.

DALL S.A.

20

BEIERSDORF HELLAS Α.Ε.

BEIERSDORF HELLAS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

381.933

340.890

179.740

200.884

93.531

92.826

89.899

84.816

49.082

67.671

58.764

63.137

71.857

55.618

44.783

46.507

47.602

19.460

74.917

42.557

2.106.473

501.307

302.783

226.438

183.023

109.053

99.629

94.797

88.664

86.152

76.539

67.986

66.199

65.902

54.659

52.944

51.264

47.114

46.411

46.348

44.368

2.311.581

258.359

163.348

174.516

119.168

88.407

21.874

69.787

58.051

35.394

40.705

34.792

52.055

92.302

43.765

16.537

71.064

23.085

12.112

0

63.557

1.438.880

624.636

213.510

184.708

123.587

108.998

56.699

67.046

56.582

46.950

44.867

38.700

49.936

87.348

43.389

16.675

74.846

23.130

30.708

181.814

70.058

2.144.186

8.077

2.138

1.673

22.160

5.437

1.606

4.399

6.002

5.255

1.562

2.232

10.908

1.134

-18.737

-6.554

16.745

18.049

-4.249

-215

7.098

84.720

22.301

32.973

-5.174

9.759

2.444

-1.140

772

1.031

5.751

743

2.125

9.463

-6.920

1.827

-6.648

17.266

20.816

1.150

1.026

10.051

119.615

60,73 60,95 55,48 64,31 58,21 70,30


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.26 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Φαρµάκων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.26 Manufacturing: The Top-20 Companies in Pharmaceuticals: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.

1

ALAPIS S.A.

ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2

PFIZER HELLAS S.A.

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

3

VIANEX S.A.

NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.

4

NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I.

DEMO Α.Β.&Ε.Ε.

5

DEMO S.A.

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, Π. Ν. Γ., Α.Ε.& Β.Ε.

6

GEROLYMATOS, P. N. G., S.A.

LAVIPHARM Α.Ε.

7

LAVIPHARM S.A.

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

8

BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A.

ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

9

ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. S.A.

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

10

PHARMATHEN S.A.

BRISTOL - MYERS SQUIBB Α.Ε.

11

BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A.

CANA ΦΑΡΜ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

12

CANA PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.

GENEPHARM Α.Ε.

13

GENEPHARM S.A.

ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ Α.Ε.

14

VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A.

GALENICA Α.Ε.

15

GALENICA S.A.

UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε.

16

UNI-PHARMA S.A.

ΦΑΡΜΑΝΕΛ Α.Ε.

17

PHARMANEL S.A.

SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε.

18

SPECIFAR S.A.

PHARMATHEN INTERNATIONAL Α.Ε.

19

PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.

ΚΛΕΒΑ Α.Φ.Β.Ε.Ε.

20

KLEVA S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

1.771.473

383.234

232.280

141.474

144.858

131.576

199.685

132.187

105.320

67.982

88.161

57.263

52.605

42.040

43.185

28.034

41.751

47.930

16.494

27.007

3.754.539

2.454.888

396.336

270.653

186.261

183.485

163.261

145.896

145.493

129.037

119.311

94.588

74.539

68.907

54.810

52.067

50.499

50.106

45.096

34.675

33.613

4.753.522

405.175

419.203

323.011

319.155

78.137

154.736

56.254

261.474

104.808

43.448

145.326

55.557

24.648

21.781

46.657

23.629

24.413

29.982

786

26.027

438.759

423.576

354.450

377.250

90.042

166.826

54.369

256.801

120.579

74.118

162.712

61.490

31.524

24.900

51.067

25.899

25.485

48.228

28

33.943

81.353

44.367

64.360

11.292

3.593

14.671

-4.856

16.110

8.990

4.408

27.447

7.306

238

938

5.274

5.044

1.420

503

-55

505

75.279

21.844

68.824

25.625

696

6.557

-52.477

11.764

11.442

7.893

27.473

6.696

153

1.071

7.060

2.321

1.497

1.315

-477

838

2.564.205 2.822.046 292.909 225.395

91,99 92,64 89,87 89,70 96,23 94,19

87


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

88

Β.ΙΙΙ.27 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Ελαστικών-Πλαστικών Υλών: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.27 Manufacturing: The Top-20 Companies in Rubber-Plastic Products: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ" Α.Ε.Β.Ε.

HELESI S.A.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

2

PLASTIKA KRITIS S.A.

ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.

3

MORNOS S.A.

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, Α. Γ., Α.Ε.

4

PETZETAKIS, A. G., S.A.

ΙΜΑΣ Α.Ε.

5

IMAS S.A.

EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.

6

EURODRIP S.A.

FIBRAN ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Α.Ε.

7

FIBRAN D. ANASTASSIADIS S.A.

ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.&Ε.Ε.

8

DIAXON S.A.

∆ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

9

DAIOS PLASTICS S.A.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK A.B.E.E.

10

THRACE PLASTICS PACK S.A.

FLEXOPACK A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

11

FLEXOPACK S.A. PLASTICS INDUSTRY

ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.

12

MONOTEZ S.A.

MULTY FOAM Α.Β.Ε.Ε.

13

MULTY FOAM S.A.

ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε.

14

INTERPLAST S.A.

PALAPLAST Α.Β.Ε.Ε.

15

PALAPLAST S.A.

ALFA-BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε.

16

ALFA-BETA ROTO S.A.

CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

17

CORUS KALPINIS - SIMOS S.A.

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

18

PETZETAKIS NORTHERN GREECE S.A.

ΤΙΚΤΑΣ, Γ., Α.Β.Ε.

19

TIKTAS, G., S.A.

ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ Α.Β.Ε.Ε.

20 ATLAS TAPES S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

100.004

128.655

113.960

125.864

88.402

75.555

74.471

66.503

67.093

54.686

57.275

50.702

12.818

31.661

31.436

27.196

24.222

31.736

26.993

20.675

1.209.908

151.061

135.443

113.221

111.150

84.519

83.496

76.335

70.763

68.786

65.396

60.001

55.691

48.307

37.657

34.477

32.214

32.051

29.994

29.787

27.497

1.347.845

46.963

94.031

77.838

34.679

82.779

24.822

48.610

15.125

14.795

31.999

40.270

75.443

9.680

23.564

25.462

26.955

28.212

22.317

17.878

35.701

777.123

60.662

95.002

76.326

43.310

84.305

31.240

52.193

14.998

16.994

33.246

42.267

74.938

25.745

23.047

28.059

29.453

34.469

20.941

20.142

35.201

842.537

6.541

8.046

531

-11.739

14.808

544

13.356

5.257

682

114

4.418

3.086

1.898

1.689

1.222

613

2.816

223

957

182

55.244

7.394

6.981

-2.108

-24.785

16.002

1.213

7.807

4.714

156

53

3.719

-2.902

1.829

1.032

1.435

724

583

-723

193

-1.021

22.296

47,69 48,52 41,92 43,81 58,99 45,42


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.28 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Προϊόντων από µη Μεταλλικά Ορυκτά: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.28 Manufacturing: The Top-20 Companies in Non-Metallic Mineral Products: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

1

TITAN CEMENT CO. S.A.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

2

HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A.

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

3

S&B INDUSTRIAL MINERALS S.A.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

4

INTERBETON BUILDING MATERIALS S.A.

ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

5

HALYPS BUILDING MATERIALS S.A.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Α.Β.&Ε.Ε.

6

F.H.L. E. KIRIAKIDIS S.A.

LAFARGE BETON A.B.E.E.

7

LAFARGE BETON S.A.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.

8

HATZIGEORGIOU S.A.

ΑΓΓΕΛΟΥ, Α., & ΥΙΟΙ Α.Β.&Ε.Ε.

9

ANGELOU, A., & SONS S.A.

DIONYSSOMARBLE ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

10 DIONYSSOMARBLE - DIONYSSOS PENTELICON COM. &

IND. MARBLE CO. S.A.

ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε.

11

PHILKERAM JOHNSON S.A.

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Γ., ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.

12

LAZARIDIS, G., DRAMA MARMOR A.G.

13

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

IKTINOS HELLAS S.A.

14

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

KNAUF GYPSOPIIA A.B.E.E.

15

ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

PAVLIDIS S.A. MARBLE - GRANITE

ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ "ΧΑΛΚΙΣ"

16 Α.Β.Ε.Ε.

VAVOULIOTIS - GOUNARIS - MITAKIS "XALKIS" S.A.

17

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

FINOBETON S.A.

18

ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ

KOTHALI S.A. NATURAL CLAY BUILDING MATERIALS

19

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

20

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ARMOS PREFABRICATED ELEMENTS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

1.004.032

946.975

337.887

161.177

136.093

135.838

88.265

83.952

60.421

64.627

52.994

58.741

36.219

58.226

42.094

46.570

33.951

39.780

36.226

35.095

3.459.164

1.771.288

952.308

346.817

177.067

138.939

118.717

103.998

89.896

70.848

66.561

61.629

57.244

52.454

50.250

46.115

45.202

44.585

38.811

37.318

35.734

4.305.781

535.859

617.232

153.037

179.566

83.878

36.164

84.744

55.694

58.909

43.172

34.360

22.610

18.272

63.231

33.708

26.843

15.515

21.617

9.929

30.021

2.124.358

548.620

632.204

164.341

179.443

88.385

36.300

86.692

53.371

56.823

39.401

30.369

21.875

20.220

64.079

34.680

23.484

18.786

20.950

10.267

33.293

2.163.584

159.788

104.255

18.160

10.978

29.402

2.007

-222

5.845

157

7.919

-654

1.842

2.146

17.780

8.090

5.380

89

6.051

1.937

392

113.292

99.664

20.762

10.054

23.043

-10.071

-7.437

3.308

-1.732

7.236

-5.170

1.846

1.846

17.640

8.215

-1.230

169

4.295

934

1.069

381.341 287.733

62,57 66,83 59,03 58,98 89,13 88,18

89


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

90

Β.ΙΙΙ.29 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Βασικών Μετάλλων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.29 Manufacturing: The Top-20 Companies in Basic Metals: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

1

ALUMINIUM S.A.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

2

ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A.

ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.

3

SIDENOR S.A.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

4

HALYVOURGIKI INC.

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

5

HALCOR S.A.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

6

HELLENIC HALYVOURGIA S.A.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

7

CORINTH PIPEWORKS S.A.

ΜΑΙΛΛΗΣ, Μ. Ι., Α.Ε.Β.Ε.

8

MAILLIS, M. J., S.A.

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

9

ALUMIL S.A.

ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

10

LARCO GENERAL MINING & METALLURGICAL CO. S.A.

ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

11

SIDMA S.A. STEEL PRODUCTS

ΕΤΕΜ Α.Ε.

12

ETEM S.A.

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

13

EXALCO S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.

14

HELLENIC STEEL CO. S.A.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.

15

EUROPA PROFIL ALUMINIO S.A.

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

16

ALCO HELLAS S.A.

ΑΛΜΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

17

ALMACO ALUMINIUM OF MACEDONIA S.A.

ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε.

18

ELVIAL S.A.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

19

PIPE WORKS L. TZIRAKIAN PROFIL S.A.

ΠΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.B.E.

20

PROMETAL S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

698.914

733.159

660.169

561.158

505.028

392.841

307.319

380.699

292.491

276.313

175.328

193.417

121.128

133.786

75.128

84.402

58.795

63.023

46.540

36.966

5.796.604

918.798

692.619

683.047

572.041

489.125

469.083

375.527

362.031

295.049

262.961

179.970

177.696

127.189

114.937

79.209

75.915

68.796

65.661

56.384

45.997

6.112.033

352.843

611.028

394.693

267.505

755.974

346.249

340.594

139.116

238.064

549.352

138.083

114.407

98.538

222.198

86.193

38.244

37.804

50.438

27.427

43.087

4.851.838

468.588

541.004

418.161

282.701

635.252

476.776

346.007

112.938

204.065

284.177

153.253

101.193

94.410

199.154

78.866

28.398

35.589

50.325

27.402

40.670

4.578.930

38.894

23.951

37.045

-7.883

13.097

2.746

34.940

-15.807

6.777

23.088

4.103

357

8.900

572

14.830

1.956

840

2.427

-956

2.218

14.936

-12.421

76.638

-12.220

-23.373

2.429

10.528

-18.654

2.189

-116.336

342

-20.767

2.150

-4.509

14.659

2.601

678

2.220

280

4.942

192.094 -73.688

87,66 87,19 87,69 86,81 86,14 131,38


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.30 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Μεταλλικών Προϊόντων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.30 Manufacturing: The Top-20 Companies in Metal Products: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

1

HELLENIC DEFENCE SYSTEMS S.A.

SOVEL Α.Ε.

2

SOVEL S.A.

ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

3

METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A.

CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

4 Α.Ε.

CROWN HELLAS CAN PACKAGING MFRS S.A.

ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

5

SYMETAL S.A.

ΕΛΣΑ - VOGEL & NOOT Α.Ε.

6

ELSA - VOGEL & NOOT S.A.

ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Ε.

7

PYRAMIS METALLOURGIA S.A.

SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

8

SPIDER METAL INDUSTRY N. PETSIOS & SONS S.A.

ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε.

9

NOE METAL STRUCTURES S.A.

10

ΝΤΟΡΑΛ Α.Ε.

DORAL S.A.

11

ALUMINCO Α.Ε.

ALUMINCO S.A.

12

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ∆., Α.Β.Ε.Ε.

KORONAKIS, D., S.A.

13

ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.

VEMEKEP S.A.

14

ΜΠΑΚΛΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.B.Ε.

BAKLIS BROS S.A.

15

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

MEVACO S.A.

16

ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

ALUMAN S.A.

17

ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

KAMBAKAS S.A.

18

ΑΣΚΟ Α.Ε.

ASCO S.A.

19

ΕΜΕΚ Α.Ε.

EMEK S.A.

20

ΕΚΜΕ Α.Ε.

EKME S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

623.504

336.106

328.649

177.205

18.367

77.101

81.746

67.520

45.930

47.714

38.814

37.627

36.671

36.904

36.876

34.990

41.116

28.902

24.355

25.612

2.145.708

627.557

356.655

297.510

173.504

106.271

79.715

70.678

67.228

52.365

50.570

48.254

43.865

41.396

40.385

39.929

38.741

37.928

37.398

36.957

36.885

53.273

363.171

248.818

149.665

22.111

44.762

57.771

24.362

17.493

29.452

34.216

29.567

17.749

55.697

17.812

45.059

16.586

9.020

19.779

17.535

55.536

513.081

330.485

148.163

105.699

47.462

55.043

30.237

21.397

28.429

35.947

31.955

23.126

49.124

19.792

43.643

17.245

15.009

30.883

30.937

-116.585 -144.603

21.869

53.623

2.973

312

-3.927

711

-3.272

2.683

1.263

3.475

7.959

791

6.069

2.265

345

-1.984

854

345

627

1.569

50.066

6.795

181

590

401

-1.100

2.465

496

4.034

11.220

918

380

1.853

147

-1.894

215

3.583

6.341

2.283.793 1.273.899 1.633.193 -19.603 -56.343

52,09 50,91 45,33 49,67 - -

91


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

92

Β.ΙΙΙ.31 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Μηχανηµάτων-Εξοπλισµού: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.31 Manufacturing: The Top-20 Companies in Machinery, Equipment: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

1

FRIGOGLASS S.A.I.C.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

2

KLEEMANN HELLAS S.A.

ΒΕΤΑ Α.Ε.Β.Ε.

3

VETA S.A.

DOPPLER A.Β.Ε.Ε.

4

DOPPLER S.A.

ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

5

SABO HELLAS S.A.

Μ.Ε.Κ. Α.Ε.

6

M.E.K. S.A.

ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

7

INTERKLIMA S.A.

ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

8

TEXNOKAT S.A.

ΣΟΥΚΟΣ ΡΟΜΠΟΤΣ Α.Β.Ε.Ε.

9

SOUKOS ROBOTS S.A.

ΓΚΙΖΕΛΗΣ, ΣΤ., Α.Ε.

10

GIZELIS, ST., S.A.

∆ΡΑΚΟΣ - ΠΟΛΕΜΗΣ Α.Ε.

11

DRAKOS - POLEMIS S.A.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε.

12

PAPAYANNAKIS BROS S.A.

ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. "INTERTRADE"

13

HATZIVARITI, AFI S.A. "INTERTRADE"

ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε.

14

CRYSTAL S.A.

PROCESS Α.Β.Ε.Ε.

15

PROCESS S.A.

ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε.

16

ZENON AUTOMATION TECHNOLOGIES S.A.

ALUMINOX Α.Β.Ε.Ε.

17

ALUMINOX S.A.

ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

18

RAOULOTECHNIKI S.A.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Α.Ε. (ΕΤΑ∆Ε)

19

ENERGEIAKI TECHNIKI ANAPTYXIAKI DYTIKIS ELLADOS

S.A. (ETADE)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΦΟΙ, A.Ε.

20

GRIGORIOU BROS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

137.887

115.049

49.324

33.753

24.027

14.562

22.872

18.226

17.855

11.713

11.982

10.661

12.143

12.413

10.947

29

8.054

8.408

13.231

7.466

540.604

183.054

126.494

55.725

38.797

32.370

32.086

23.405

18.875

18.857

16.566

12.825

12.809

12.311

12.216

12.092

11.553

11.343

11.337

10.473

9.373

662.558

94.592

95.258

25.950

22.650

26.099

16.866

15.044

18.083

2.615

8.829

5.825

5.169

12.572

9.565

3.647

50

4.845

4.676

5.279

3.233

380.845

87.188

102.718

27.781

23.554

37.348

17.378

14.610

18.291

1.987

9.792

7.009

6.223

9.681

10.082

6.201

1.402

6.865

4.726

2.518

4.693

400.048

26.325

13.343

1.201

3.225

1.247

1.212

129

462

-474

640

2

379

705

228

96

-89

-394

449

-1.493

152

47.346

57.188

10.683

726

541

1.300

1.200

70

-197

-1.550

206

15

429

789

283

104

-3.350

13

400

-2.405

136

66.580

54,56 57,81 53,98 52,99 62,17 73,05


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.32 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Η/Υ, Ηλεκτρονικών & Οπτικών Προϊόντων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.32 Manufacturing: The Top-20 Companies in Computers, Electronic & Optical Products: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

INTRACOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

1

INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS Α.Ε.

2

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS S.A.

ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

3

THEON SENSORS S.A.

LANDIS+GYR Α.Ε.

4

LANDIS+GYR S.A.

ΤΑΛΕΣ ELLAS A.E.

5

THALES HELLAS S.A.

ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

6

O.DI.TEC. S.A.

ΜΙΚΡΕΛΕΚ Α.Ε.

7

MICRELEC S.A.

UNION OPTIC Α.Β.Ε.Ε.

8

UNION OPTIC S.A.

SAAB MICROWAVE SYSTEMS AKTIEBOLAG

9

SAAB MICROWAVE SYSTEMS AKTIEBOLAG

10

MILTECH ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

MILTECH HELLAS S.A.

11

LINK Α.Ε.

LINK S.A.

12

ΕΛΦΟΝ Ε.Π.Ε.

ELFON LTD

13

ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ, Σ. Α., Α.Β.Ε.Ε.

BAIRAMOGLOU, S. A., S.A.

14

OPTOYA ΝΕΑ ΟΡΑΣΗ Α.Β.Ε.&Ε.Ε.

OPTOYA NEW VISION S.A.

15

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

PRISMA ELECTRONICS S.A.

16

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε.

CENTRAL S.A.

17

ΜΑΤΕΛ ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε.

MATEL MATTHEOU BROS S.A.

18

ΦΙΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ, Α.Β.Ε.Ε.

PHILIS, ARISTOS, S.A.

19

SADENT Α.Ε.Β.Ε.

SADENT S.A.

20

ΚΡΥΠΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

CRYPTO INFORMATICS S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

494.932

130.044

36.410

39.920

25.263

27.883

24.172

10.759

5.563

8.598

6.837

8.471

8.119

7.356

6.035

6.510

5.918

5.290

5.901

3.702

867.682

519.540

116.002

42.935

42.361

39.916

29.472

20.023

13.022

11.492

11.042

10.564

9.498

8.301

7.562

6.818

6.700

6.081

5.842

5.643

3.977

916.794

284.024

79.285

10.475

75.441

12.182

11.875

9.220

6.963

3.085

7.880

11.217

9.316

9.723

4.515

2.972

6.054

2.422

3.081

5.270

5.764

560.764

260.478

65.303

9.111

73.172

12.609

12.276

7.444

7.441

5.524

7.537

15.694

10.440

10.251

4.897

3.885

5.336

2.516

2.417

4.455

4.684

525.472

6.049

3.553

830

2.495

-2.042

622

151

651

-237

800

574

1.131

863

21

101

550

101

65

202

239

16.721

7.802

3.406

417

3.239

-2.908

438

-828

983

1.659

-309

1.479

1.922

822

102

118

464

103

74

63

123

19.171

92,88 93,31 90,84 89,96 71,95 80,31

93


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

94

Β.ΙΙΙ.33 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Ηλεκτρoλογικού Εξοπλισµού: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.33 Manufacturing: The Top-20 Companies in Electrical Equipment: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

1

SYSTEMS SUNLIGHT S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.

2

HELLENIC CABLES S.A.

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.

3

BSH IKIAKES SYSKEVES S.A.

FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ Α.Ε.

4

FULGOR GREEK ELECTRIC CABLES S.A.

ABB Α.Ε.

5

ABB S.A.

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

6

XANTHI CABLES S.A.

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

7

NEXANS HELLAS S.A.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙ∆Η Α.Β.Ε.Τ.Ε.

8

GENERAL CABLES ORFANIDIS BROS S.A.

ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.

9

SCHNEIDER ELECTRIC A.E.

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.

10

RAYCAP S.A.

ΜΠΡΑΙΤ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε.

11

BRIGHT SPECIAL LIGHTING S.A.

ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ Α.Ε.

12

EVIOP TEMPO S.A.

ELCO - ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε.

13

ELCO - VAYONIS S.A.

ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

14

KLIMATECHNIKI S.A.

ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

15

PETRIDIS S.A.

MINOS ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

16

MINOS S.A.

OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε.

17

OLYMPIA ELECTRONICS S.A.

18

ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε.

ELVITYL S.A.

19

ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

GENERAL ELECTROTECHNIC CO. LTD

NEON ART Ε.Π.Ε.

20

NEON ART LTD

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

158.065

212.700

165.604

145.342

71.450

62.354

75.883

50.347

38.877

28.911

23.118

23.684

18.737

20.597

19.209

14.598

13.394

11.080

13.370

7.906

1.175.225

236.676

186.907

159.603

139.564

74.431

58.071

56.773

54.058

49.843

34.640

27.695

23.324

21.251

18.982

17.569

16.742

16.290

15.702

14.863

14.600

105.635

293.772

313.659

230.037

95.473

27.106

128.096

68.109

80.874

40.037

18.100

47.381

13.483

24.745

20.578

8.217

12.539

7.090

8.705

6.028

148.114

257.813

304.313

229.863

108.203

21.877

115.829

53.176

93.982

36.820

23.011

36.541

14.323

24.180

19.525

7.726

14.720

7.924

5.651

11.017

-8.606

11.366

21.394

1.067

3.854

2.020

6.465

1.525

6.950

5.340

1.213

2.135

-2.884

1.209

1.217

414

1.620

206

82

651

1.237.584 1.549.666 1.534.610 57.235

-6.112

2.426

22.924

-1.863

3.951

379

2.902

1.019

9.538

6.414

2.735

1.784

108

545

1.381

276

2.385

421

-1.126

1.754

51.842

74,33 73,72 82,83 81,40 70,33 69,18


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.34 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Αυτοκινήτων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.34 Manufacturing: The Top-20 Companies in Vehicles: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ "ΕΛ.Β.Ο" Α.Β.Ε.

1

HELLENIC VEHICLE INDUSTRY "ELBO" S.A.

ΣΑΡΑΚΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Μ.Ε.

2

SARACAKIS BROS S.A.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., Α.Ε.&Β.Ε.

3

PETROPOULOS, P., S.A.

ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ, ΝΙΚ., Α.Ε.Β.Ε.

4

KIOLEIDES, NIK., S.A.

ΚΑΟΥΣΗΣ, Α., Α.Ε.

5

KAOUSSIS, A., S.A.

TECMEC Α.Ε.

6

TECMEC S.A.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ "HDVS" Α.Ε.

7

HDVS S.A.

ΤΕΚΟΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

8

TECOM S.A.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

9

AUTOKINITISTIKI S.A.

GRANTEX Α.Ε.

10

GRANTEX S.A.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.

11

HEPHAESTUS STEFANOU S.A.

AUTOSTOP Α.Ε.Β.Ε.

12

AUTOSTOP S.A.

ΣΗΛΜΑΝ Α.Ε.

13

SIELMAN S.A.

∆ΑΣΤΕΡΙ∆ΗΣ, Ν., Α.Β.Ε.Ε.

14

DASTERIDIS, N., S.A.

ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΟΥΛ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

15

OLYMPIC TOOL HELLAS S.A.

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.

16

YPERKATASKEVES OCHIMATON S.A.

ΤΕΜΑΞ Α.Ε.

17

TEMAX S.A.

ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε.

18

ZAMPOURIS S.A.

19

ΒΗΤΑΣ Α.Ε.

VITAS S.A.

20

ΣΑΒΒΑΣ, Β., Α.Β.Ε.Ε.

SAVVAS, B., S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

222.256

139.435

70.224

62.926

22.147

30.881

33.762

3.827

8.454

10.215

7.515

5.563

7.921

5.753

3.050

3.624

4.707

3.085

2.071

4.002

651.415

165.059

137.544

71.957

62.671

34.061

24.123

23.006

14.633

10.648

10.301

8.417

8.149

7.309

7.210

4.800

4.701

4.551

4.278

4.255

3.684

611.357

83.948

84.132

119.202

20.317

16.272

19.257

52.523

2.228

3.720

8.116

4.646

7.049

5.061

3.360

2.521

1.662

2.845

3.117

0

3.565

443.543

40.595

71.990

113.040

23.363

40.284

8.968

51.116

1.914

3.607

8.069

7.502

6.608

6.573

3.681

1.853

2.101

5.804

4.395

100

3.259

404.822

-787

-1.806

8.479

-1.463

689

10.759

6.998

-39

909

1.245

66

258

432

57

-831

8

-186

143

0

230

25.160

-14.607

-9.384

5.052

-2.040

4.363

-55

6.237

-185

672

531

1.287

32

1.731

71

-1.307

11

375

194

14

18

-6.991

95,22 94,89 94,87 93,95 97,69 118,36

95


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

96

Β.ΙΙΙ.35 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Λοιπού Εξοπλισµού Μεταφορών: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.35 Manufacturing: The Top-20 Companies in Other Transport Equipment: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

1

HELLENIC SHIPYARDS S.A.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2 Α.Ε.

ELEFSIS SHIPBUILDING & INDUSTRIAL ENTERPRISES S.A.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

3

SYROS SHIPBUILDING & INDUSTRIAL ENTERPRISES S.A.

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ν., Α.Ε.

4

MANIATOPOULOS, N., S.A.

MOTOMARINE Α.Ε.

5

MOTOMARINE S.A.

ΠΛΑΝΑΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

6

PLANACO S.A.

DRAGO BOATS Α.Ε.

7

DRAGO BOATS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.

8

PERAMA HELLENIC SHIPYARDS S.A.

ΚΥΚΛΟΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΗ Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Γ.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

9

CYCLOPODELATIKI B. GIANNAKOPOULOS - G.

KOUTSOURIDIS S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ.

10

ELLINIKES GRAMMES S.A.

ΚΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε.

11

KYMI S.A.

WATERCRAFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

12

WATERCRAFT HELLAS S.A.

OCEAN YACHTS Α.Ε.

13

OCEAN YACHTS S.A.

ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

14

AEROTECHNIKI S.A.

ΜΠΙΣΚΙΝΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε.

15

BISKINIS BROS S.A.

PLANATECH Α.Ε.

16

PLANATECH S.A.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ Α.Ε.

17

HALKITIS SHIPYARDS S.A.

NAVI MARINE Α.Ε.Β.Ε.

18

NAVI MARINE S.A.

ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

19

ALFA KATASKEVASTIKI & EMBORIKI S.A.

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟ∆. Μ., Α.Ε.Β.Ε. "ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ &

∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ"

20

BAKOPOULOS, THEOD. M., S.A. "CONSTRUCTION &

DEMOLITION YARD"

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

325.769

199.661

34.862

25.172

11.834

10.030

8.231

7.170

5.844

5.581

6.178

5.131

5.249

2.304

3.346

3.737

1.387

3.065

4.485

1.908

670.945

355.527

272.140

40.475

26.264

14.397

13.625

9.023

7.188

7.035

6.217

6.034

5.769

5.037

4.237

3.545

3.349

3.330

3.188

3.101

2.731

792.212

245.753

79.164

33.228

21.493

3.697

1.585

5.259

6.017

4.199

345

5.658

5.116

3.948

1.380

3.800

1.700

2.952

2.572

998

16

428.879

202.148

89.158

36.862

20.201

8.201

1.976

3.445

804

4.240

1.157

6.036

6.704

2.133

1.467

3.615

2.232

2.837

2.270

1.019

67

396.570

10.223

-12.017

-619

1.022

70

-72

186

7

15

15

1.370

-308

135

77

552

-279

602

184

390

-135

1.421

15.229

-12.143

220

708

143

-350

122

10

8

13

917

-454

45

164

314

-781

350

23

795

-137

5.196

98,54 98,70 98,97 98,54 83,27 97,99


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Β.ΙΙΙ.36 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Επίπλων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.36 Manufacturing: The Top-20 Companies in Furniture: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

SATO Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ

1

SATO OFFICE & HOUSEWARE SUPPLIES S.A.

NEOSET ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

2

NEOSET S.A.

∆ΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.

3

DROMEAS PAPAPANAGIOTOU S.A.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. (MEDIA STROM)

4

ATHENIAN MATTRESS INDUSTRY S.A. (MEDIA STROM)

ΜΕΞΥΛ Ε.Π.Ε.

5

MEXIL LTD

Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΒΑΡΑΓΚΗΣ

6

VARANGIS A.V.E.P.E. S.A.

ΜΑΞΙ Α.Β.&Ε.Ε.

7

MAXI S.A.

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε.

8

PRAXITELIS S.A.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ, Α., "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ DECOR" Α.Β.Ε.Ε.

9

PAPANIKOS, A., "CRYSTALO DECOR" S.A.

ΑΛΜΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

10

ALMECO S.A.

ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ Α.Β.Ε.Ε.

11

ELITE STROM S.A.

VARXIL Α.Β.&Ε.Ε.

12

VARXIL S.A.

AVELON A.E.B.E.

13

AVELON S.A.

CORITEC Α.Β.Ε.Ε.

14

CORITEC S.A.

ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ, Μ., ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

15

VELIVASSAKIS, M., BROS S.A.

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΣΤ., Α.Ε.

16

SIKIANAKIS, ST., S.A.

EDIL Α.Τ.&Β.Ε.

17

EDIL S.A.

ΠΛΑΣΤΟΝΑ Α.Β.Ε.Ε.

18

PLASTONA S.A.

Ε.Μ.ΚΑ. Α.Β.Ε.Ε.

19

E.M.KA. S.A.

GOTHIC CABINET CRAFT ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α.Ε.Β.Ε.

20

GOTHIC CABINET CRAFT AMERICAN HOME S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

124.653

65.402

57.350

32.564

24.998

21.996

16.246

11.373

10.453

10.402

12.054

11.088

9.351

10.526

9.649

7.980

5.973

9.724

8.028

9.801

469.610

113.125

62.251

57.456

46.881

29.741

25.145

18.988

12.377

12.137

11.830

11.709

11.301

10.992

10.705

10.654

10.483

10.092

9.976

9.556

9.137

494.537

77.130

82.311

19.237

35.538

29.620

11.033

15.803

6.651

4.754

17.171

10.770

6.729

4.654

6.133

13.972

2.292

3.496

7.753

3.729

5.083

363.859

79.183

77.770

18.729

37.100

34.865

12.384

16.614

6.588

5.197

19.150

9.927

9.332

4.514

6.826

15.523

3.217

7.435

7.605

5.180

4.240

381.378

457

3.741

1.399

4.150

2.524

163

-3.159

718

405

120

774

-92

-394

967

94

39

463

787

124

57

13.336

-3.019

837

784

4.765

1.627

-454

139

245

331

844

-436

1.048

-405

1.071

920

46

979

572

163

-1.660

8.399

53,00 52,37 56,12 56,10 57,51 39,04

97


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

98

Β.ΙΙΙ.37 Μεταποίηση: Οι 20 Σηµαντικότερες Επιχειρήσεις Άλλων Μεταποιητικών ∆ραστηριοτήτων: 2008

Κατάταξη βάσει Ενεργητικού

(€ ΄000)

Β.ΙΙΙ.37 Manufacturing: The Top-20 Companies in Other Manufacturing: 2008

Ranked by Total Assets

(€ ΄ 000)

Σειρά Επιχείρηση Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων

Rank Company Assets Turnover Pre-tax profits

FOLLI - FOLLIE Α.Β.&Ε.Ε.

1

FOLLI - FOLLIE S.A.

BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.

2

BIC VIOLEX S.A.

ΝΤΕΚΟΝ Α.Τ.Ε.

3

DECON S.A.

OLYMPIC MARINE Α.Ε.

4

OLYMPIC MARINE S.A.

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

5

SEPTONA S.A.

INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS & SERVICES

6 Α.Ε.Ε.

INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS & SERVICES S.A.

ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ Α.Ε.

7

EXPOSYSTEM S.A.

ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΗΛ., - ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Α.Β.Ε.Ε.

8

LALAOUNIS, IL., - GREEK GOLD S.A.

ΦΟΙΝΙΞ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

9

PHOENIX MEDICAL EQUIPMENT S.A.

10

ΓΙΑΝΝΟΣ, Γ., Α.Ε.Β.Ε.

GIANNOS, G., S.A.

11

FA.CA. D´ORO S.A.

FA.CA. D´ORO S.A.

12

ΠΑΤΣΕΑΣ Α.Ε.

PATSEAS S.A.

13

ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε.

LALIZAS S.A.

14

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ROUSSAKIS S.A.

15

Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ODOSSIMANSI C. CHRONIS S.A.

16

F & K GROUP ΑΦΟΙ Π. ΚΥΡΙΛΗ Α.Β.Ε.Ε.

F & K GROUP S.A.

17

ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.

NEON STAR S.A.

18

ΕΙΚΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ICONOTECHNIKI S.A.

19

ΖΟΛΩΤΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ZOLOTAS JEWELERS S.A.

20

ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε.

NIKOLIS GROUP S.A.

Σύνολο

Total

Μερίδιο των 20

Top-20 share

2007 2008 2007 2008 2007 2008

472.704

147.021

23.495

28.947

20.928

12.510

13.861

13.176

8.743

9.299

9.710

9.564

9.864

8.228

8.291

10.758

6.815

5.649

7.488

6.921

833.971

493.655

141.116

39.396

30.873

22.109

20.533

18.164

15.251

13.626

13.345

11.072

10.722

10.598

10.240

9.901

9.427

8.877

8.749

8.732

8.618

905.005

33.978

140.497

20.357

5.875

26.558

22.410

13.139

8.630

6.245

6.275

3.273

8.117

9.076

6.066

6.061

3.935

5.955

3.001

2.705

8.496

340.651

38.205

124.725

42.943

5.146

28.086

19.411

14.503

7.646

8.205

7.673

3.066

7.176

8.369

7.088

6.743

2.266

7.126

3.346

2.633

8.690

353.048

10.704

18.560

529

128

885

464

358

1.370

1.236

667

57

379

374

661

294

121

122

356

120

292

37.676

7.290

8.054

413

156

308

379

203

1.101

2.130

467

7

205

41

696

373

-925

182

352

46

190

21.669

70,55 71,70 57,30 57,10 62,96 57,96


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

ΤΜΗΜΑ Β.ΙV

SECTION Β.IV

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY

Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,

φυσικού αερίου και νερού

Electricity, gas and water

supply

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,

φυσικού αερίου και νερού

Electricity, gas and water supply

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού

αερίου και νερού

Electricity, gas and water supply

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού

αερίου, ατµού και κλιµατισµού

Electricity, gas, steam and air conditioning

supply

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Collection, treatment and supply of water

Ε 218

35 213

36 5

99


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

100

B.IV.1 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού Αερίου και Νερού: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: 2007-2008

(€ ΄000)

B.IV.1 Electricity, Gas and Water Supply: Consolidated Balance Sheets: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Ενεργητικό / Assets 21.575.108 23.072.819 6,94

Καθαρά πάγια / Net fixed assets 17.587.377 18.824.029 7,03

Συµµετοχές / Participations 1.178.980 1.152.480 -2,25

Κυκλοφορούν / Current assets 3.987.731 4.248.790 6,55

Αποθέµατα / Inventories 782.997 862.367 10,14

Απαιτήσεις / Receivables 2.384.983 2.374.365 -0,45

Χρεόγραφα / Securities 7.535 8.334 10,60

∆ιαθέσιµα / Cash 819.751 1.012.058 23,46

Παθητικό / Equity and Liabilities 21.575.108 23.072.819 6,94

Ίδια κεφάλαια / Equity 10.276.608 10.411.427 1,31

Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity 4.204.096 4.272.344 1,62

Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves 5.156.298 5.414.693 5,01

Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges 701.518 733.253 4,52

Υποχρεώσεις / Liabilities 10.596.982 11.928.140 12,56

Μακροπρόθεσµες / Long-term 6.819.021 7.158.213 4,97

Βραχυπρόθεσµες / Short-term 3.777.961 4.769.926 26,26

Επιχειρήσεις / Companies 218 218 0,00

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

91,8%

Ενεργητικό

Assets

Παροχή Ηλ. Ρεύµατος, Φ. Αερίου και Νερού

Electricity, Gas and Water Supply

8,2%

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Ίδια Κεφάλαια

Equity

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

90,8%

Παροχή Ηλ. Ρεύµατος, Φ. Αερίου και Νερού

Electricity, Gas and Water Supply

9,2%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

92,7%

Υποχρεώσεις

Liabilities

Παροχή Ηλ. Ρεύµατος, Φ. Αερίου και Νερού

Electricity, Gas and Water Supply

7,3%


www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

B.IV.2 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού Αερίου και Νερού: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί

Αποτελεσµάτων Χρήσης: 2007-2008

(€ ΄000)

B.IV.2 Electricity, Gas and Water Supply: Consolidated Income Statements: 2007-2008

(€ ΄000)

Μέγεθος / Magnitude 2007 2008 % ∆

Κύκλος εργασιών / Turnover 8.462.474 14.841.237 75,38

Μεικτά κέρδη / Gross profits 1.350.508 953.578 -29,39

∆απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses 827.685 766.045 -7,45

Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc. 66.146 53.015 -19,85

Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income 525.114 221.878 -57,75

Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income -131.260 -147.847 -12,64

Αποσβέσεις / Depreciation 764.963 704.278 -7,93

Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits 381.614 74.357 -80,52

Επιχειρήσεις / Companies 218 218 0,00

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

92,7%

Μερίδια επί των Συνόλων του Εταιρικού Τοµέα: 2008

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Shares in Corporate Sector Totals: 2008

(Exclusive of Banking, Insurance, and Finance)

Κύκλος εργασιών

Turnover

Παροχή Ηλ. Ρεύµατος, Φ. Αερίου και Νερού

Electricity, Gas and Water Supply

7,3%

Μεικτά κέρδη

Gross Profits

Παροχή Ηλ. Ρεύµατος, Φ. Αερίου και Νερού

Electricity, Gas and Water Supply

2,3%

Λοιποί Τοµείς

Other Sectors

97,7%

101


Greece in Figures 2010 www.icap.gr

102

B.IV.3 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού Αερίου και Νερού: Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: 2007-2008

B.IV.3 Electricity, Gas and Water Supply: Financial Ratios: 2007-2008

∆είκτες / Indices 2007 2008

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management

Βαθµός παγιοποίησης (%)

Fixed to total assets (%)

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Debt to equity

∆ανειακή επιβάρυνση

Debt to assets

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Times interest earned

∆ραστηριότητας / Operating activity

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων

Total assets turnover

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)

Inventory turnover (days)

Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες)

Days sales outstanding (days)

Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες)

Payable deferral period (days)

Ρευστότητας / Liquidity

Γενική ρευστότητα

Current ratio

Ειδική ρευστότητα

Quick ratio

Ταµειακή ρευστότητα

Cash ratio

Αποδοτικότητας / Return

Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)

Gross profit margin (%)

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)

Operating profit margin (%)

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)

Net profit margin (%)

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)

Return on equity (%)

Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%)

Return on assets (%)

Απασχόλησης / Employment

Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net fixed assets per employee (€ ΄000)

Ενεργητικό ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Assets per employee (€ ΄000)

Κύκλος εργασιών ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Turnover per employee (€ ΄000)

Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Gross profits per employee (€ ΄000)

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο (€ ΄000)

Net profits per employee (€ ΄000)

81,52 81,59

1,03 1,15

0,49 0,52

6,77 2,40

0,42 0,66

37 22

55 36

27 17

1,02 0,96

0,82 0,77