Obitan

HÓA HỌC PHỨC CHẤT (NÂNG CAO)
Hóa học phức chất
Hóa học phức chất