LO QUE VOLEM

ddd.uab.cat

LO QUE VOLEM

ANY II. BARCELONA 1. ;. 25

LA DEVANTEBA

QUINZENARI CATALANISTA

REDACCIÓ Y ADMINJ IÓ POPULAR CATALANISTA; ESCI


i llengua catalana ab carácter oficial y que si.in catalans tots los qu unya desempenyin eárrechs públi(

per estatuhir nostre dret y llcys civils, sinó tot lo que 'a reten de nostra terra i'itges y m

LO QUE VOLEM B dintre de Catalunya 's acra llibertat las ce

bucio^ s é impostos, y volem en ti, la facultat ~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^llt ele poder contribuhir á la formació del exèrcit espanyol, per medi de volunta

las qui ir

establint ñt que la reserva regional forsosa presti servey tant sols dintre de Catalunya.» (Del manifest de

UN MONUMENT

ñor do tantas

apologías, exitacions, músicas, discursos,

cants; losa I' impresió de

tanta ooleiravna; apavhagat cert ayre

fret é ingrat que del acte's desprenia,

el que no i '1 carácter y

sinceritat dels grans aconteixements, sino mes aviat.

•a tristesa y artifici de las cosas migradas, podrem fer

sobre aquet soroll


interiorment acordades, lo qual • rarque

componen

aquestes basi ¡ errors ó

Nostres assambleas

se reuneixen


ció, mes que sàpiga y entengui que no tot está podrit á

Catalunya, hi queda quelcom de sá que guarda ardent

el foch sagrat del catalanisme, y en sa purificació hi esmersarem

totas las nostras energías! Que sfipigan v entenguin

nostres gobernanta, que de res els ha de servir

aquest nou joch que intenta confeccionar per cassar ab

nosaltres els últims esplets del catalanisme radical, ab

aqueix projecte de lley, d ma de] sufragi e

blert.

Que 'us el treguin si volen, ei dret á ocupar llocos

en las dependencias del Bstat ú municipi, que no hi

compareixerem .i fer de comparsa en la comedia <

tora), e! dret d' ésser catalans no ens el trauran pas y

es á lo que únicament van dirigits tots els nostres estos.

Que'ns portin mestres bordenclis en las (.-.colas,

que 'ns hem farem de nostres pér poch qui :udi.

Que endogaíín, si ai.xi els plan i professions com la de

notari y altres que, indirectament depenguin del Estat

• mnicipi, que nosaltres cada vegada qu' ms ve,

obligats ha ajüpirnos, seta pera donar lloch á un nou jurament

per nostra doslliuransa.

V avuy com sempre proclamem el mateix: no hi anirem

als comicis y al no anarhi, no será ni per ignorants,

ni per desconfiats, ni per indiferents com alguns

suposan, no hi anirem per lo còhvensuts qu' estem en

nostre criteri, per lo que som y per lo que tenim dret a

r.

ALS COMICIS NO 111 M l·IXS QUE 'S

»NV( >QUIN LAS CÒRTSO >NS1 I S PS DE

CATALUNYA, perqué aquestas no ia lluyta

d' homens, sinó de colectivitats degudament eonstituhidas

per dret propi y perqué haurem assolit :

sita pera cumplir com á bons catalans devantla

noàtra historia: ésser ben lliures y úniclis amos de lo

DURANT \ B

Ivl ókmí del Bol

Bl prop-passal dia 9 s' estrena al

ftq'uesta ciutát lh tragedia El càthi del Sol, original de

ngit amieh y estimat cohipa'hj a, I'

eminent dramaturg En Àngel < ¡uimerá,

No 'n farem pas un judici crítich de 1' obra perquè

no s' avindria amb [i riódichy per

ser molt curt l' espay de que podem disposar Sol

donem compte perquè /:'/ camí del Sfft es una nova joya

I lira catalana qu' honra á n' aquesta !

que tant y tant Jeu al geni de i' autor de Mar y Cel y

Terra baïxa.

ELteatre estaxapiéJl.Yesar com en ca.de

''i solemnitat per las ¡letras patri,is y En Guimerà

n triomf mes en el camí del Art altont tanta glon

-i na conquistat.

Amb aquells hermosos endecasílabs que li son

euliar.s 1' autor ens pinta amb tons magistrals una pari

d aquella famosa expedició de catalans y aragi

' ' 'rient que aeapdillá Roger de Flor y que per las enejas

de y }' apatia dels grechs tina linal

1 assesinat de Roger y de sos almo

Los tipos de Roger, Ofiria, I )emetri, Joan de Nargó

y Guerau d' Arenas atquireixen èn mans del autor

Un relleu extraordinari, llàstima q tors de K'oa

no estesin á la altura de las circunstancias. Sobre

sortiren lo Sr. Horréis (Ro 5rà. Delhom [i >ía

que en ajgun n l'ets uns actors

mals, lo Sr. \"iI'I;is (Demetria fent un paper molt supe-

"or á sas íorsas, no logra idr.et lo tipo, los

Srs. Olivé (Ñargó) y Slarti (Guerau) i ntonar,

los demés actors i res de particular.

de conjunt pésimament executadas y ensajadas, sols

sorti arrodonida la primera en que hi intervenen ta

nyora Morera y Srs. Soler y Capdevila amb

Santularia y nens Borràs decorat nou dels

Srs. Moragas y Alarma y Vilumara molt encertat. Los

frajos massanous no semMavanpas guerrers després de

i campanya. Al linal deis segón y ters acte tingué

dj aixecarse varias vegadas la cortina per acallar los

i'.diments de la concurrencia.

bi En Guimerà la ió per

'H darrera obra.

LA DEVANTERA

Vetaqúi que 'ls de LA DEVANU :RA molí

. ya cuan portavarn per capsalera '1 nom de La

Xtiaó Catalana nos havém distingit sempre per atacar

contínuament ,i la gent de dintre casa que xipollejan ab

el ('atalanisme.

\'am atacar un día á u' els vius que penjantse ais

í'aldons d'l ai I'ola vieja volian liaver el ce! ab ias deiUs,

y un cop aquets \ ¡us van caure del burro càm continuar

atacantlos y encare'ls ataquém avuy perqué i

abrogat la alternativa dintre '1 Catalanisme ab tot y

no ser altre cosa que desferras inservibles. I [avém cri

.aiabranunts electorals

lustigats per aquells regionali.stas desterras y

contra 'ls companys que fregats una mica han resultat

de llautó y encare tarat. \ paraula havém tingut

sempre ii auells

que dintre '1 nostre camp vólian sentarhi plassa de po

lítichs, y aqnet inti vetfi y i '

Migrat se'ns fes el buyt al entorn qu

ontinuáriam la mateixa tas

liu dintre nostre.

No hem cuidat n ;J

lar <

acitat de las massas inconscients, h

cupat tan sois d' obrar i , veritat que i'

cresia no s' ha inventat pera üo Y ab aquesta

ra d l obra

'ns re. S' ens

ia ab el dit com a pi

cioñs iradas qui ab 1' acre de protector, tothom ens vol

enmenar pel bon cami....

nyorsmeus; som revolucionaris. No ha

de menester cuart y ajuda de ningú ni 'ns espant.

'nsdiu m riio\; que se 'nsdiu lletjos:

tambi ú hem demanat parer sobre

In nostre íesomia.

Anjichs y abvei >m y niie

prou p altre ma r lo tant, Continuarem

fent igual com fins avuy que la nostra ta

cessaria. Lo qu aren práctica las mesrudi-

;;e que prescriuhen neteja

molta neteja.

¡Y com no 'ns ha\em de

hi haigi dintr tisme tanta bruticia!

S' estéi comensant una nova tragedia. I I

moltas explicacions, déspr itfoltas protestas de

sinceritat pera disfressar hipocresías, han determinat

i se tan fort com siga possible 1' heroe iniciador

dels Congresos de ant del sol Naixent.

re si que ja no hi creen ab els símbols.

De totas maneras no hi mal que nodongui un be. Ja

feyá massa falta la representació d' un nou espectacle

pels gran rotatius.

Tornan ;1 sentirse pels carrers els i i que

recordan la desgracia de 11 Ultimas rrotit

('.rau vicií

< Hi quin balans mes maco que 's p s cois

s' cspatllan!

Y sobre tot, qu' are es molt llunyà el perill

bre.

Retallei trecompa

rada d' Arenys de Mar.

;mpsa I a Rie

y per últim

lins á vint anys d

;i n' aquell que b:

per carrer ó á domiciliqu'

habem rebut! ¡Ay pobres aspirants éi diputats

y i cos!

Volen dirme si parlan de broma ó estriñen en serio:

si es lo primer confesso que 'n soban muy. are, si es lo

darrer, ho fan massa fort, pero per nosaltres noquedin,

endevanï que tenen la ri apròp.

¡Are si que serem felissos!

si no ho sabían, los hi vuv dir. ¡ag

si que nes, á la lliberal y

democrática Espanya, ¡r als seus honorana

nova llibei

-quina eneja,, que ja ho direm ¡nosaltres

no cabem éi la pell solsament de pensarhi!

Eurejta! S' han acabat las afinitats are tots serem

h'ntre poch qi itatuit, ¡ev; si no hi ha des-

EL \ OXi > OBLIGATORI

¡He, que fá patxoca! Are si que tan com

no tindrem d' anar á votar y per consegüent no hi haurá

cap diferencia perqué tots votarem y tots farem dipu-

I tats y regidors y qui sap, si quan hi haurem trobat lo

; gust també voldrem Sèrne nosalti •

Pero vaija per are, qu' ho emboliquin amb uns

i quans fulls de gazeta, qu'ho amaneixin amb uns b

| discursos y d' aqui un parell d' anys, á segir pel ma-

, tei.x cami, amb aixa» y DEO CÈNTIMS nos donaran un

: llonguet.

aiiuian i

el sist- ormitat

A lá seva tradició \- en cumplimií

de ra

..ment la qüestió .''. la dimiy

seguidament per altres motius,

sy graves de la

patria han discursejat de tal manera v han escaudalit-

¿at de tal altre, que d 4 a

ropeas ens retirar, la seva paternal amistat.

Del assumpto del aliï)

rnnger ja ningú 'n paí

\' ¡ar cert qu' es una llàstima que s* hagi apagat tan

aviat el

d i m i •

:s una llàstima, | i qu'

hauria donat molt joch si s' hagés trac:

i 's veu que no'Is hi convenia ni als uns p

. 1' enl'ondir en 1' i trobario

relliscós v 's limita fir del compromís, escoom

anguilas,

'n dehuen tenir de culpa quan els mati

lats del jefe han procurat tirarhi terra as-sobre!

tots modos, ja 's va pronunciar la consigna

\ T o me toquéis la Marina!» pro va durar

molt poch rato. \\> çrech que varen convencers de

que esfavan en terre d 1 ensá que la /

Pro y aja, no

y éi mes s' hi va guanyar molta gloí

ra tant si

cuatre ci

veritables nacionalistas de Catalunya, pel so] f< :

tendre aquestos que la base del catalanisme fos educativa,

á fí d'ais mvell intelectual del po'

per dis[: i I' estat de cultura indisj

i' una manera conscient nosti dat,

lent que d' una \ polítichs,

que ab ell hi han : 11 lo moure com á un

t á mera I de temporada; ara. d

prés d' un ¡!a:-ch espay de temps, en que 'Is assistents éi

las eadiras de la Rániblá que descubrí en I ¡as

a vol las han abandonadas, per saltai-

si/ta las barcassas de la política, en el sorral de las

amb ¡as, la I 'eu que ja passa de mala so:

al veurer el traspéis lieróich d' aquets últims, envers lo

seu i it.it ab

motiu de la inaimuraoió tlel monument den Robert, diu,

per boca den Verdaguer y Callis: «Fins els poehsque,

r las miserias del esperit de bana.hang.

moría del gran eapdil!

de las aspiración: i cor els n' ha fet mal; y,

en sou ¡a nt, s: associan també a! acte de justicia

que cumpleix avuy ('ataiunva posant la primera pedra

del monument Oi \ ELLA AI.M.é'A (per

lo vist nosaltres no som ningú i al patrici que me

dament sapigué pensar y obrar segons el seu espe;

La sort que 'ls pbchs e. per las tonterías del

i ¡l de bandería i' han tor lis á forsa de tibiadas

\ tampocli [iiesta, jqué sino!...

forefi capassos d' escarmentar semblant bravata ab un

uíell al dit no hi vá tant bé, com sobre '1 particular,

aquell adagi català que diu:

nt acanalat

Y d' amich at.


l'n que no bada: En Francescb, Cambó, en la r<

ció que la Lliga Regionalista de Barcelona, celebrad

dia últim del passat Janer, recomanà als delegats de

fora que, «escampinarreu ris ideals autonomistas, QUE

•S TENÍA QÜE ÉSSER PRÀCTIC] í Y QUE 'S PRE­

PARESSIN PER LAS PROPERAS ELECC1

QUE, Á NÓ TARDAR TINDRAN LLOCH.

D' èmps y els entussias-

-;(,>: ar á Madr > Cambó, pera

continuar la historia de Catalunya... conlehtp

faswmlè Popular Catalanista

;c la sessió litcy

política, que celebrà

aque; i\ ala tarde del dia

corre staba conco

volgut

M içrraosaes]

Na .'•' alcritud

que dit mestre nos té s, la Sra. Vila an

nps que no hal ít de sentiria no ha pàs

perdut i envejables condicions a ¡rint

un timbre raes plé sa agradosa veu. En la primera par! com-

trangers ratllaren ,. gran altura los dos exccuíans, n

ell : Has d' un

pular que feu esclatar I rencia en

is aplaudiments, di : per

molt

Lmb los númei o er diferi

i Associació las poesías l' En

BaWomer Parramon, L 1 Escó» d' EnFredaricb Soicr, «Lairretina

Catalana» de Mossèn Cinto, «La Escola» d' En

Tomas Kiera y ' d'10 .ió corprenedora

que fa bategar amb , cor del espaciado»

ica- Lo primer acte que repreoch

de rebrer lo travall de la fábrica del Sr

• ens dupte lo mellorde 1' obra, es un cuadro al viu

en que presenta ais seis mes detestables de la societat, casta

.mes de pasta d' ennuch qu' amb son rel hipóenta

envers 1- amo y sa crudel tiranía envers los travall

19 odis entre uns y abres enlloch de servir de lias

d ' UnÍÓCO ' Presenta també la miseria o,,.

SeCa '' inimad ' ; ":" e,ls labres sers, que travallán

den portar rnay

asa bWal' aliment indispensable i la vida; com a.xis mateix

que perqué dona travall á mes

individuos encare que Slgu. disminuint los ja migrats jornals

cumpleix de so! ,-> 1. „.J„

b»> 10. 1 ordre que dona de

mes las pessas portadas per criatura, a causa d'

igut desmayada en ., er la falta d'ali-

.„. , ,

on

,

tipo de eos sancer

^-'-

Vio (^ „ •

Vls ' 'o primer acte qu'

sdc,dra

" 'mi aue's

"' lla:m,h ' '• ,i '«"'ci lo ser qu'e no ha

deblegarsejamay altra, í>b un cuartel &«

""-' d ^«U , Heequer.

. it revolucionan y totejunts portan á aquell poble á la

sajustaylogma, ,0 ^ £

' n '\ corl " iteixalavi

tue de tant acostumat á menjar carn, una volta q

menja l'ha de treun ;,,, u „

que, sempre ha^cridat le que es objete Í"

\ IM (Gottlieb) qu'al

i a a",t nSOrJ "' »tincircu.

nurn t'r !-esen,a també 1'espuma

de b, esclatar lo polvorí, la , uc nia

dintre els cors motivada pel qui ni tants sols va amb ells, per

W'ittig pel temperament de l'erro, que le no creu amilos

altres y que amb sa disputa amb Kutschc. 1' agent de

licía, els dona peu, els encamina allí ahont tal volta no hagucran

sabut tro

Vens aquí en cuatro ratlla* l' ambent de 1' obra en lo quin

i sabut veurer cap teori lent que esiti

á la rebelió, res d< ideas que segons noticias y

que per las prohibicions de que había sigut objecte leven

crcurcr e ; no puch pas crenrer de cap manera

que 1' Haupmann en aquesta obra hagi volgut presentar

una obra de tessis, tot lo mes ha presentat una obra ahont

18 las clases socials deuent enmirallarse per r sos

y ler que no succehexin muy inés si

fos possible lots e. • reíala y per conseguir son objecte

ísiicuen tota la extensióde la paraula,

puig produint 1: art emoció en totas las ánimas, lo mateix

te de conmourer al instruít que'1 que no té altres com

ments que -Is naturals (Jue 's representés loria y amb tota

ustesa y exactitud que no portaría á cap revolució, ans al

jcontrari a! millorament de totas las clases de la S

L' e • etianl els conjunts Ion perfecte, com del

re Íntim sobresoríin la Sta. < lazorla y 'Is senyors Pujáis

y Capdevila y en algunas escenas los Srs. (¡iinénez, Puig|

\ Campmany, los di le particular.

¡bi cuan á la traducció 1 rada pas y respecte á la

fidelitat esperem que 'ls Srs. fordá y Costa es possin d' acord

amb las 1 castellana é italiana; ó los

uns ó 'ls altres han donat al | at per llebre, tot aixó

podéc

Are acal ..seas del Teatre íntim al menys per

testa temporada permitios 1' amich Gual algunas consideracions;

a ir aquestas representacions acordà donar

las conferencias preparatorias de que have v tingué

la delicadesa y amabilitat de donar la primera de (otas en

nostre local per ¡o que nosaltres en justa correspondencia

determinarem ferü la propaganda qu' estava en nostras mans,

aixó es perlari

; ich encare que no mes

suscintament, aquel ha siguí 1' origen de nostres articles,

aquet y potser un altre lo de poguer alabar d' cu tan en tan

alguna cosa, nosaltres que casi sempre per nostra dishort,

des que aplaudir. Xostras esperansas han

surtit fallidas ¿qué hi voleu ferhi? conseqüents amb nostre

conciencia, havem aplaudit cuan ens ha sigut posible, no ho

havem fel sempre perquè 110 tots los qui hi han pres part n'

han sigut merexedors. Per .portar á bon terme 1' ideal del

Sr. 1 ' hi ha prou amb son hermosíssim sentiment arlistich

es completament indispensable que tots los qu' hi intervenen

també el posseheixin com ell, d' aquesta falta dc-

1 en part á alguns dels actors y en molt als autors y traductors

com los í>rs. Maragall, Masriera, Jordà y Co

Caldos y < luell ha provingut el que el Teatre íntim u.

á conseguir son propòsit, mes per aixó no té de desmayar,

¡avant y lora! que la práctica corrctgirá 'ls delectes no sent

aqueta com no son defectes d' origen.

Felicitem ;í tots los que bi han pies parí pregawtloshial

mateix temps 1' estudi mes constant y no defallir en sa lasca,

puig aquet es I' línicb medi de perfecciona;

Ab goig podem dirjoshi: ;á reveurcrl

p er falta materia! d' espay óopodémin-

^'aquesl número las seccions de Çíbliografía,

Noya^yaltrea^ueja teniamcompostaa

E.tabliment tipográfich d0 JM.ph ORTEGA. S. Pau, 9S..-Barc

More magazines by this user
Similar magazines