13.04.2013 Views

Venezuela Stelo N-ro 76 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...

Venezuela Stelo N-ro 76 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...

Venezuela Stelo N-ro 76 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VENEZUELA<br />

STELO<br />

Organo de VENEZUELA ESPERANTO-ASOCIO<br />

33-a Ja<strong>ro</strong> = N. <strong>76</strong> = 1-a Semest<strong>ro</strong> 2005<br />

ISSN 1316-0451<br />

SIGNIFA PERDO POR LA VENEZUELA ESPERANTISTARO<br />

La 28-an de februa<strong>ro</strong> 2005 forpasis <strong>en</strong> Karakas unu Esperantisto,<br />

kaj la tuta v<strong>en</strong>ezuela samideana<strong>ro</strong> orfiĝis. Ĉi lastan vorton oni povus taksi<br />

nur figura esprimo, sed fakte ĝi <strong>en</strong>havas apartan signifon, se oni<br />

konsideras la personecon de la forpasinto kaj lian influon sur la movadon<br />

<strong>en</strong> ĉi lando. Ne temas pri iu ajn esperantano, sed pri ekste<strong>ro</strong>rdinara<br />

Esperantisto kiu meritas pli ol nur majusklan kom<strong>en</strong>clite<strong>ro</strong>n.<br />

P<strong>ro</strong>f-<strong>ro</strong> Johano Eduardo Bachrich foriris por ĉiam. Ne estas mia<br />

int<strong>en</strong>co verki ĉi tie lian biografion, sed mi di<strong>ro</strong>s kion mi lernis pri kaj de li<br />

dum pli ol tridek ja<strong>ro</strong>j de amikeco kaj poresperanta kunlaborado.<br />

Mi konatiĝis kun li kom<strong>en</strong>ce de la ja<strong>ro</strong> 1974, ap<strong>en</strong>aŭ kelkajn<br />

monatojn post mia alv<strong>en</strong>o al V<strong>en</strong>ezuelo. Tiam mi posedis <strong>Esperanto</strong>n multe<br />

pli ol la hispanan. Mi tuj konstatis liajn ekste<strong>ro</strong>rdinarajn homajn ecojn, k<strong>ro</strong>m<br />

lian gvid-tal<strong>en</strong>ton. Kune kun du aliaj fervoraj esperantistoj, Lino Moulines<br />

kaj Octavio de Diego, li inspiris la r<strong>en</strong>askiĝon de la movado <strong>en</strong> V<strong>en</strong>ezuelo,<br />

kaj la 28-an de novemb<strong>ro</strong> 1972, unuafoje <strong>en</strong> la moderna epoko de<br />

<strong>Esperanto</strong> <strong>en</strong> V<strong>en</strong>ezuelo, okazis estrarkunv<strong>en</strong>o de <st<strong>ro</strong>ng>V<strong>en</strong>ezuela</st<strong>ro</strong>ng> <strong>Esperanto</strong>-<br />

Asocio.<br />

Post tiu dato nia movado konis fruktodonajn tempojn , sed ankaŭ<br />

malfacilajn mom<strong>en</strong>tojn. Dum multaj ja<strong>ro</strong>j ni ne povis kalkuli sur p<strong>ro</strong>pra<br />

sidejo, kaj ni devis gasti ĉe diversaj publikaj bibliotekoj kaj privataj<br />

institucioj. Tam<strong>en</strong> ni sukcesis realigi iniciatojn por la disvastigo de<br />

<strong>Esperanto</strong> per pluraj kursoj, ev<strong>en</strong>toj, naciaj r<strong>en</strong>kontiĝoj, ekskursoj; eblis<br />

realigi la eldonon de grava v<strong>en</strong>ezuela literaturaĵo, Doña Bárbara; ni <strong>en</strong>iris<br />

<strong>en</strong> diversajn universitatojn. Niaj samideanoj montris grandan <strong>en</strong>tuziasmon<br />

<strong>en</strong> ĉiuj aktivaĵoj. Sed malantaŭ ĉiu el ni, ĉiam statis la pasio, la<br />

<strong>en</strong>tuziasmo, la sperto, la kuraĝigo de Johano. Li n<strong>en</strong>iam dubis pri la celoj<br />

kaj la vojoj por ilin atingi; li ĉiam havis subt<strong>en</strong>an vorton por ni, kiam ni<br />

s<strong>en</strong>tis deprimon; plurfoje, ekster la esperanta agado, li helpis per mono iun


ajn samideanon kiu kuraĝis peti pruntedonon. Kaj, ne malpli valoran, mi<br />

rememoras lian spontanan kapablon subt<strong>en</strong>i per patrecaj konsiloj. Li estis<br />

valora organizanto kaj natura gvidanto <strong>en</strong> esperantaj afe<strong>ro</strong>j; sed <strong>en</strong> la<br />

interhomaj rilatoj, li estis amiko sincera kaj dua pat<strong>ro</strong> por ĉiu el ni. En li ni<br />

havis imitindan kaj imit<strong>en</strong>dan ekzemplon.<br />

Antaŭ tri ja<strong>ro</strong>j, danke al la s<strong>en</strong>lima malavareco de Johano,<br />

<st<strong>ro</strong>ng>V<strong>en</strong>ezuela</st<strong>ro</strong>ng> <strong>Esperanto</strong>-Asocio akiris sian p<strong>ro</strong>pran sidejon.<br />

Nun, kiam fizike li jam por ĉiam forestos de ni, niaj oreloj jam ne<br />

povos aŭdi lian voĉon. Tam<strong>en</strong>, se oni sil<strong>en</strong>te meditas kaj rememoras lin,<br />

eblas <strong>en</strong> la ko<strong>ro</strong> aŭdi liajn indikojn kaj preskribojn. Li admonas kaj instigas<br />

nin daŭrigi lian s<strong>en</strong>lacan labo<strong>ro</strong>n por la disvastigo de <strong>Esperanto</strong> <strong>en</strong><br />

V<strong>en</strong>ezuelo. Mi s<strong>en</strong>tas ke ni heredis de li la ne facilan komision savi nian<br />

stagnantan movadon, kaj per persista kaj dilig<strong>en</strong>ta agado levi ĝin al la<br />

prestiĝa pozicio kiun ĝuis nia Asocio antaŭ kelkaj ja<strong>ro</strong>j. Ĉu ni pretas<br />

akcepti la defion, aŭ ni kapablos honte kabei, tiel repagante per<br />

s<strong>en</strong>dankeco la s<strong>en</strong>nombrajn servojn ricevitajn?<br />

Andrés Turrisi<br />

VENEZUELA STELO<br />

VENEZUELA<br />

Apartado 4<strong>76</strong>75, Caracas 1041 – A<br />

http://www.esperanto-ve.org<br />

esperanto-<strong>en</strong>-v<strong>en</strong>ezuela@yahoog<strong>ro</strong>ups.com<br />

REDAKCIA KOMISIONO: Félix García Blázquez, Jorge Mosonyi,<br />

Esperanza Pérez, Andrés Turrisi.<br />

ELDONANTO: FUNDAESPERANTO<br />

ESTRARANOJ:<br />

VENEZUELA ESPERANTO-ASOCIO<br />

Apartado 4<strong>76</strong>75, Caracas 1041 – A<br />

http://www.esperanto-ve.org<br />

v<strong>en</strong>_esperanto@yahoo.com<br />

PREZIDANTO: Andrés Turrisi<br />

HONORA PREZIDANTO: Juan E. Bachrich (†)<br />

VIC-PREZIDANTO: Jorge Mosonyi<br />

ĜENERALA SEKRETARIINO: Esperanza Pérez<br />

KASISTO: Esperanza Pérez (p<strong>ro</strong>vizore)<br />

KOMISIITOJ:<br />

BIBLIOTEKO KAJ LIBROSERVO: Peter Jaimez.<br />

KORESPONDAJ KURSOJ, ELDONADO, PROTOKOLADO,<br />

VENEZUELA STELO: Andrés Turrisi.<br />

KONSILANTOJ: Félix García Blázquez, Esteban Mosonyi,<br />

Alfredo Portillo.<br />

HONORA MEMBRO: Fernando De Diego<br />

ENLANDAJ DELEGITOJ: Héctor Delgado T. (Mérida),<br />

Alfredo Ovalles (Maracay),<br />

Germán Monte<strong>ro</strong> (Maracaibo),<br />

Jesús R. Cedeño (Maturín kaj Ciudad<br />

Bolívar).<br />

JUNULARAJ AFEROJ: Yuri Yakimec<br />

ALIĜINTA ASOCIO: ZULIA ESPERANTO-ASOCIO.<br />

ATENTIGO<br />

Pri la <strong>en</strong>havo de<br />

niaj artikoloj respondecas<br />

iliaj aŭ to<strong>ro</strong>j.<br />

Manke de indiko de<br />

la aŭ to<strong>ro</strong>, respondecas<br />

la redakcio.<br />

Niaj artikoloj kaj<br />

informoj povas esti<br />

parte aŭ pl<strong>en</strong>e republikigataj<br />

por laŭ -<br />

leĝ aj uzoj, kondiĉ e ke<br />

oni citu la fonton.<br />

K<strong>ro</strong>me, ni ŝ atus<br />

ricevi lete<strong>ro</strong>jn de niaj<br />

legantoj, kun taksoj,<br />

opinioj, sugestoj kaj<br />

kritikoj. Tio ebligus al<br />

ni la plibonigadon de la<br />

revuo, pri kio ni<br />

antaŭ dankas la kunlabo<strong>ro</strong>ntojn.


NACIAJ NOVAĴ OJ<br />

La 10-an de decemb<strong>ro</strong> 2004, kiel jam tradicie ĉ e<br />

Familio Bachrich, ni kunv<strong>en</strong>is <strong>en</strong> la Zam<strong>en</strong>hofan Vespe<strong>ro</strong>n por<br />

festi la naskiĝ datrev<strong>en</strong>on de nia Majst<strong>ro</strong>. En la sol<strong>en</strong>aĵ o,<br />

karakterizita per aparte agrabla etoso, partopr<strong>en</strong>is<br />

esperantistoj kaj simpatiantoj el diversaj urboj de la Lando, kiuj<br />

pritraktis diversajn movadajn temojn kaj neformale babiladis. Ni<br />

antaŭ s<strong>en</strong>tis la specialan signifon de tiu ev<strong>en</strong>to, kiun lastfoje<br />

ĉ eestis nia grandanima gastiganto: P<strong>ro</strong>f-<strong>ro</strong> Johano Bachrich<br />

lasis nin kaj foriris por ĉ iam de ĉ i mondo la 28-an de februa<strong>ro</strong><br />

2005.<br />

* * * * * * * * * * * * * * *<br />

Nia Vic-Prezidanto, P<strong>ro</strong>f. Jorge Mosonyi, daŭ rigas la<br />

kontaktojn kun la Bolivara Societo de <st<strong>ro</strong>ng>V<strong>en</strong>ezuela</st<strong>ro</strong>ng>, koncerne la<br />

p<strong>ro</strong>jekton eldoni la tradukon de kvar gravaj verkoj de la<br />

Liberato<strong>ro</strong> Simón Bolívar. Nia celo estas diskonigi tra la mondo<br />

la ecojn kaj la p<strong>en</strong>son de Bolívar, mirinde aktuala <strong>en</strong> nia tempo.<br />

La materialo estas jam preta, kaj post unu lasta revizio, ni<br />

fa<strong>ro</strong>s la lastajn alpaŝ ojn por realigi longe karesitan revon.<br />

* * * * * * * * * * * * * * *<br />

P<strong>ro</strong>f-<strong>ro</strong> Juan Negrete, gvidas <strong>Esperanto</strong>-<strong>en</strong>kondukan kaj<br />

daŭ rigan kursojn de <strong>Esperanto</strong>, <strong>en</strong> la C<strong>en</strong>tra Universitato de<br />

V<strong>en</strong>ezuelo. Kiel jam dum la pasinta semest<strong>ro</strong>, la kursojn<br />

partopr<strong>en</strong>as kont<strong>en</strong>tigaj grupoj da gelernantoj. P<strong>ro</strong>f-<strong>ro</strong> Negrete<br />

jam planas pliajn kursojn por la v<strong>en</strong>ontaj semest<strong>ro</strong>j. Lia doc<strong>en</strong>ta<br />

agado estas iniciato de la Grupo “<strong>Esperanto</strong>-Amika<strong>ro</strong>, tam<strong>en</strong> ni<br />

fieras ĉ ar P<strong>ro</strong>f-<strong>ro</strong> Negrete estas samtempe memb<strong>ro</strong> de<br />

<st<strong>ro</strong>ng>V<strong>en</strong>ezuela</st<strong>ro</strong>ng> <strong>Esperanto</strong>-Asocio.<br />

INTERNACIAJ NOVAĴ OJ<br />

La ĉ ijara 90-a Universala Kongreso okazos <strong>en</strong> Vilnius,<br />

Litovio, de la 23-a ĝ is la 30-a de julio 2005. Laŭ informoj<br />

ĉ iutagaj aperantaj <strong>en</strong> la reto, la p<strong>ro</strong>fesia kaj <strong>en</strong>tuziasma labo<strong>ro</strong><br />

de niaj litovaj samideanoj atingis konkretaj rezultojn, kaj oni<br />

spiras la certecon ke la supera ev<strong>en</strong>to de la monda<br />

esperantismo rezultos aparte sukcesa. S<strong>en</strong>dube ni t<strong>ro</strong>viĝ as<br />

antaŭ ekste<strong>ro</strong>rdinara ev<strong>en</strong>to kiu konstituas veran defion. La<br />

jubilea ĉ ijara UK okazos ĝ uste 100 ja<strong>ro</strong>jn post la 1-a Universala<br />

Kongreso de Bulonjo-ĉ e-ma<strong>ro</strong>, Francio.<br />

* * * * * * * * * * * * * * *<br />

Inter la 30-a de julio kaj la 5-a de aŭ gusto 2005, Kaunas,<br />

Litovio, gastigos la 38-an ILEI-Konfer<strong>en</strong>con. La ev<strong>en</strong>to devus<br />

rezulti aparte sukcesa laŭ partopr<strong>en</strong>o, ĉ ar por pluraj instruistoj<br />

kaj instrukto<strong>ro</strong>j kiuj partopr<strong>en</strong>os la Universalan Kongreson, la<br />

Konfer<strong>en</strong>co konstituos daŭ rigon de la ĉ efa jara r<strong>en</strong>kontiĝ o de la<br />

monda esperantista<strong>ro</strong>.


MEMORE AL LA PAPO JOHANO PAŬLO II-A<br />

Forpasis la Ĉ efpontifiko, la unua Papo ne itala <strong>en</strong> pli ol 400 ja<strong>ro</strong>j, kies vere<br />

influa kaj simbola regado daŭ ris pli ol kva<strong>ro</strong>njarc<strong>en</strong>ton. Oni lin nomis “la<br />

vojaĝ anta Papo”, “la amika Papo”, “la atleto de Dio”, eĉ “Johano Paùlo la<br />

Granda”, p<strong>ro</strong> liaj multoblaj kvalitoj, kiaj <strong>en</strong>ergio, karisma gvidkapablo, forta<br />

personeco, strebado rilatiĝi persone kun kredantoj kaj civitanoj de la tuta mondo.<br />

Elstaris lia laboremo, lia mirinda lingvokapablo –kiu ampleksis ankaŭ<br />

<strong>Esperanto</strong>n-, lia amo por la natu<strong>ro</strong>, lia konstanta batalado kontraŭ malsanoj,<br />

akcid<strong>en</strong>toj, eĉ fiaskinta mortigo kiu lin serioze afekciis sed ne malfortigis spirite.<br />

Li sukcesis plikreskigi la katolikan eklezion, konservante ĝian unuecon, li<br />

influis gravajn politikajn okazaĵojn kaj la mondan publikopinion, li alp<strong>ro</strong>ksimigis<br />

katolikismon al ĉiuj aliaj religioj, reliefigante iliajn komunajn sopi<strong>ro</strong>jn je pli bona<br />

mondo, kie regos la paco kaj la homaj rajtoj estos pl<strong>en</strong>e respektitaj.<br />

Nun malfermiĝ as alia periodo. De post kelkaj tagoj ni havas novan Papon.<br />

Kompr<strong>en</strong>eble abundas konjektoj pri la direkto kiun li donos al la eklezio. Ene de<br />

la kardinala kolegio ekzistas pluraj t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>coj, ekde la plej konservemaj ĝis la<br />

plej r<strong>en</strong>ovigaj. La diverseco ŝuldighas al la origino de la kardinaloj, inter kiuj<br />

multaj dev<strong>en</strong>as de la Tria Mondo, formante hete<strong>ro</strong>g<strong>en</strong>an kad<strong>ro</strong>n kiu estigas<br />

transformojn, laŭ mezure de la rapida evoluo de multobla mondo t<strong>ro</strong>viĝ anta <strong>en</strong><br />

konstanta bolado. Spite al tiu diverseco, eblis atingi la necesan plimulton kiu<br />

elektis la novan Papon.<br />

Laŭ nia vidpunkto la nova Papo devos daŭ rigi la labo<strong>ro</strong>n de spirita<br />

pligrandigo kom<strong>en</strong>cita de Johano Paùlo II-a, disde aliaj anguloj same gravaj kiel<br />

la ekstera kreskado de la eklezio. Ni aludas la internajn transformiĝ ojn kiujn<br />

necese devos sperti la katolikismo por pl<strong>en</strong>e harmonii kun la spirito de nia<br />

tempo. Ekzemple, la sincera kaj malferma pridiskuto de es<strong>en</strong>caj doktrinaj<br />

demandoj kiaj la fraŭleco, la <strong>ro</strong>lo de virinoj <strong>en</strong> la religia vivo, la aborto, la<br />

e ŭ tanazio kaj aliaj ligitaj temoj. Aliflanke, la urĝ a rekom<strong>en</strong>co de diskutado pri la<br />

socipolitikaj sistemoj kiuj konv<strong>en</strong>as al la hodiaŭa mondo, kaj la struktura<br />

superado de malriĉeco, por kio necesas repr<strong>en</strong>i la postulatojn de la “teologio pri<br />

liberigho”, disvolvita precipe <strong>en</strong> Latinameriko sub la impulso de la Dua Vatikana<br />

Koncilio, kaj kio es<strong>en</strong>ce estas la socia doktrino de la katolikismo adaptita al nia<br />

epoko. La estonteco de la plej pot<strong>en</strong>ca kaj vasta eklezio de la mondo dep<strong>en</strong>dos<br />

grandparte de la since<strong>ro</strong>, fervo<strong>ro</strong> kaj p<strong>ro</strong>fundo per kiu oni pritraktos la<br />

m<strong>en</strong>ciitajn temojn. En nia epoko, karakterizata per globala komunikiĝo kaj<br />

s<strong>en</strong>lima dinamismo, ne eblas limigi sin al eternaj kaj s<strong>en</strong>ŝ anĝ aj veraĵ oj.<br />

Eldi<strong>ro</strong>j de Simón Bolívar:<br />

Jorge Mosonyi<br />

Forkuru de la Lando kie unu sola kont<strong>ro</strong>las ĉ iujn Povojn: ĝ i<br />

estas lando de sklavoj.<br />

(2-an de janua<strong>ro</strong> 1814)<br />

La bonaj mo<strong>ro</strong>j kaj ne la forto estas la kolonoj de la leĝ oj; kaj<br />

la praktiko de la justico estas la praktiko de la Libereco.<br />

(Diskurso de Angostu<strong>ro</strong><br />

15-an de februa<strong>ro</strong> 1819)


MENSAJE DIRIGIDO A LOS ESPERANTISTAS<br />

Y SIMPATIZANTES VENEZOLANOS<br />

Queridas amigas, Estimados amigos del <strong>Esperanto</strong>,<br />

La finalidad de la Asociación V<strong>en</strong>ezolana de <strong>Esperanto</strong> es p<strong>ro</strong>mover la<br />

divulgación del <strong>Esperanto</strong> <strong>en</strong> nuest<strong>ro</strong> País y dar a conocer los valores de nuestra<br />

cultura, historia y costumbres <strong>en</strong> el mundo <strong>en</strong>te<strong>ro</strong> por medio del Idioma<br />

Internacional.<br />

Es obvio que, para lograr estos objetivos, la Asociación necesita la<br />

colaboración de sus miemb<strong>ro</strong>s y simpatizantes, y es por eso que les pedimos se<br />

hagan miemb<strong>ro</strong>s de la Asociación y/o de la Fundación Cultural <strong>Esperanto</strong><br />

(FUNDAESPERANTO).<br />

El p<strong>ro</strong>pósito de FUNDAESPERANTO es desar<strong>ro</strong>llar actividades culturales<br />

relacionadas con el <strong>Esperanto</strong>, y recabar fondos para el financiami<strong>en</strong>to de la<br />

sede y las actividades de la Asociación.<br />

CUOTAS ASOCIATIVAS PARA EL AÑO 2005<br />

1.- ASOCIACION VENEZOLANA DE ESPERANTO:<br />

MIEMBROS ACTIVOS (MA):<br />

Una (1) cuota anual de Bs. 70.000 ó<br />

Dos (2) cuotas semestrales de Bs. 38.000 ó<br />

Cuat<strong>ro</strong> (4) cuotas trimestrales de Bs. 20.000<br />

ESTUDIANTES Y FAMILIARES (E/F) DE LOS MA:<br />

El 50% de la cuota para los MA<br />

MIEMBROS PATROCINANTES (MP):<br />

Además de la cuota AM pagan Bs. 7.000 m<strong>en</strong>suales<br />

ESPERANTISTAS DEL INTERIOR U OTROS AMIGOS DEL ESPERANTO:<br />

Una (1) cuota anual voluntaria de no m<strong>en</strong>os de Bs. 35.000<br />

2.- FUNDACION CULTURAL ESPERANTO (FUNDAESPERANTO)<br />

Una (1) cuota única anual de Bs. 60.000<br />

Los miemb<strong>ro</strong>s honorarios no cancelan cuota alguna.<br />

IMPORTANTE: Las cuotas asociativas podrán pagarse:<br />

a) directam<strong>en</strong>te a la Tesorera de ambas instituciones, Sra. Esperanza<br />

Pérez<br />

b) con depósito <strong>en</strong> la Cu<strong>en</strong>ta Corri<strong>en</strong>te Nº 01380020130200004778 del<br />

Banco Plaza *, para la Asociación V<strong>en</strong>ezolana de <strong>Esperanto</strong><br />

c) con depósito <strong>en</strong> la Cu<strong>en</strong>ta de Ahor<strong>ro</strong> Nº 0105-0659-02192-3 del Banco<br />

Mercantil*, para la Fundación Cultural <strong>Esperanto</strong> *<br />

* Favor informar al teléfono 0212 = 283.65.72 el núme<strong>ro</strong> del comp<strong>ro</strong>bante<br />

de depósito, la cu<strong>en</strong>ta bancaria, el monto y el nombre del depositante.


RECORDANDO AL SEÑOR BACHRICH<br />

En este mom<strong>en</strong>to de gran tristeza, como ocurre ante las<br />

despedidas definitivas, queremos r<strong>en</strong>dirle un hom<strong>en</strong>aje al Señor Juan<br />

Eduardo Bachrich, qui<strong>en</strong> fue nuest<strong>ro</strong> miemb<strong>ro</strong> fundador, asesor<br />

perman<strong>en</strong>te, directivo por muchos años, c<strong>en</strong>t<strong>ro</strong> y motor de nuestra<br />

Fundación.<br />

¿Quién era el Señor Bachrich? Era una persona sin igual, de una<br />

intelig<strong>en</strong>cia p<strong>ro</strong>funda. Su don de mando y su capacidad de dirigir eran<br />

admirables. Todos los planteami<strong>en</strong>tos los hizo con mesura y respeto por<br />

la opinión aj<strong>en</strong>a, bases fundam<strong>en</strong>tales de la caballe<strong>ro</strong>sidad y del saber<br />

vivir. El señor Bachrich no era de esas personas que pasan sin dejar<br />

recuerdo, siempre p<strong>ro</strong>yectó lo mejor de sí mismo, sabía llegar a todos y<br />

ganarlos a su afecto, porque era pu<strong>ro</strong> corazón. De ahí que sus amigos<br />

fueran legión, que no debió t<strong>en</strong>er conocidos. Los conquistaba de<br />

inmediato con su s<strong>en</strong>cillez y su don de g<strong>en</strong>tes.<br />

Su amor a la verdad cinceló <strong>en</strong> él una personalidad vigo<strong>ro</strong>sa, era<br />

t<strong>en</strong>az hasta la porfía, no desmayaba ante las dificultades. Su rectitud y<br />

su conducta fue<strong>ro</strong>n la admiración de qui<strong>en</strong>es tuvimos el placer de estar a<br />

su lado.<br />

Se nos fue el señor Bachrich, pe<strong>ro</strong> su legado, su ejemplo y su<br />

espíritu continúan estimulándonos, dándonos bríos para seguir muchos<br />

de sus sueños, de sus ilusiones y de sus p<strong>ro</strong>yectos.<br />

NOTICIAS FUNDAESPERANTO<br />

El 16 de abril de 2005 se efectuó la Asamblea G<strong>en</strong>eral Ordinaria<br />

correspondi<strong>en</strong>te al ejercicio compr<strong>en</strong>dido <strong>en</strong>tre el 1º de abril de 2004 y el<br />

31 de marzo de 2005.<br />

Se pres<strong>en</strong>ta<strong>ro</strong>n para el análisis y consideración de la Asamblea:<br />

• El informe de gestión<br />

• Los estados financie<strong>ro</strong>s<br />

• El informe del Comisario<br />

los cuales fue<strong>ro</strong>n ap<strong>ro</strong>bados por unanimidad. Igualm<strong>en</strong>te fue<br />

tratadala vacante del cargo de vocal de la Junta Directiva que<br />

desempeñaba el señor J.E. Bachrich. Se nombró para este cargo al Dr.<br />

Ped<strong>ro</strong> Jajmes.<br />

La Junta Directiva


LA KONSTITUCIO DE LA BOLIVARANA RESPUBLIKO DE VENEZUELO:<br />

Prez<strong>en</strong>taj vortoj<br />

Jorge C. Mosonyi<br />

La nuna Konstitucio (1999) de la Bolivarana Respubliko de<br />

V<strong>en</strong>ezuelo estas konsiderita kiel la plej p<strong>ro</strong>gresinta de la politika historio<br />

de nia lando el multaj vidpunktoj, precipe je la kampo de homaj rajtoj, kaj<br />

iis pristudinda kaj ĝisfunde analizinda modelo laŭ internacia skalo. K<strong>ro</strong>me,<br />

ĝi estas la ununura konstitucio ellaborita de popole elektita Nacia<br />

Konstitucia Asembleo -kiu laboradis dum la ja<strong>ro</strong> 1999 kune kun la plej<br />

diversaj sekto<strong>ro</strong>j de la nacia vivo je ĝia redaktado-, kaj kiu estis ap<strong>ro</strong>bita<br />

pere de nacia refer<strong>en</strong>dumo, okazinta <strong>en</strong> decemb<strong>ro</strong> de la sama ja<strong>ro</strong>.<br />

Ĉi sube ni prez<strong>en</strong>tas, <strong>en</strong> esperanta versio, la Antaŭpa<strong>ro</strong>lon de nia<br />

Konstitucio, kiu esprimas <strong>en</strong> mirinda sintezo la celojn kaj aspi<strong>ro</strong>jn, la<br />

valo<strong>ro</strong>jn kaj idealojn kiuj devas gvidi la reorganizadon de la v<strong>en</strong>ezuela<br />

socio, fariĝante <strong>en</strong> si mem kvazaŭ humanisma manifesto je universala<br />

amplekso.<br />

ANTAŬPAROLO<br />

KONSTITUCIO DE LA BOLIVARANA<br />

RESPUBLIKO DE VENEZUELO<br />

Decemb<strong>ro</strong> 1999<br />

La <st<strong>ro</strong>ng>V<strong>en</strong>ezuela</st<strong>ro</strong>ng> popolo, ekzercante siajn kreivajn povojn kaj invokante<br />

la p<strong>ro</strong>tekton de Dio, la historian ekzemplon de nia Liberiginto Simón Bolívar<br />

kaj la he<strong>ro</strong>econ kaj sinofe<strong>ro</strong>n de niaj aborig<strong>en</strong>aj antaŭuloj kaj de la<br />

iniciatintoj kaj kreintoj de libera kaj suver<strong>en</strong>a pat<strong>ro</strong>lando;<br />

kun la supera celo refondi la Respublikon por starigi socion<br />

demokratan, partopr<strong>en</strong>an kaj p<strong>ro</strong>tagonisman, multetnan kaj plurkulturan <strong>en</strong><br />

Ŝtaton justecan, federalan kaj malc<strong>en</strong>tralizitan, kiu firmigu la valo<strong>ro</strong>jn de<br />

s<strong>en</strong>dep<strong>en</strong>deco, paco, solidareco, komuna bono, teritoria integreco,<br />

kunvivado kaj regado de leĝo por tiu ĉi kaj la v<strong>en</strong>ontaj g<strong>en</strong>eracioj; sekurigu<br />

la rajton al vivo, al labo<strong>ro</strong>, al kultu<strong>ro</strong>, al edukado, al socia justeco kaj al<br />

egaleco s<strong>en</strong> ia diskriminado aŭ subordigo; antaŭ<strong>en</strong>igu pacan kunlabo<strong>ro</strong>n<br />

inter la nacioj, kaj impulsu kaj firmigu la latinamerikan integriĝon laŭ la<br />

principo de neinterv<strong>en</strong>o kaj memdecido de la popoloj, la universalan kaj<br />

nedivideblan garantiadon de la homaj rajtoj, la demokratiigon de la<br />

internacia socio, la nuklean malarmiĝon, la ekologian ekvilib<strong>ro</strong>n kaj la<br />

mediajn jurajn posedaĵojn kiel komuna kaj nerezignebla heredaĵo de la<br />

homa<strong>ro</strong>;<br />

ekzercante sian originan povon reprez<strong>en</strong>titan per la Nacia<br />

Konstitucia Asembleo pere de libera voĉdono kaj <strong>en</strong> demokrata<br />

refer<strong>en</strong>dumo,<br />

dekretas la j<strong>en</strong>an<br />

KONSTITUCION


SIMFONIOJ DE BEETHOVEN<br />

Jorge C. Mosonyi<br />

Ĉi-jare (2005) la mondo sol<strong>en</strong>as la duan jarc<strong>en</strong>ton de la publika<br />

prez<strong>en</strong>tado de la Tria Simfonio (“He<strong>ro</strong>eca”) de Ludwig van Beethov<strong>en</strong>,<br />

ĝ<strong>en</strong>erale konsiderita kiel nediskutebla elmont<strong>ro</strong> de la stila maturiĝo de la<br />

Bonna g<strong>en</strong>iulo. Tiu ĉi verko estas kulmina punkto de la muzika klasikismo, kaj<br />

samtepe malfermas la pordojn al la <strong>ro</strong>mantikismo kaj al ĉiuj pli freŝaj novigaĵoj<br />

de la okcid<strong>en</strong>ta akademia muziko. Kiel sciate, Beethov<strong>en</strong> dediĉis ĝin al la<br />

granda Napoleono Bonaparto, vidante <strong>en</strong> li la personigon de la idealoj de la<br />

franca revolucio, kaj poste li p<strong>en</strong>tis pri tio kiam li eksciis ke Napoleono sin<br />

p<strong>ro</strong>klamis imperiest<strong>ro</strong>.<br />

La naŭ simfonioj de Beethov<strong>en</strong> formas kune la plej mirigan muzikan<br />

heredaĵon kiun iu ajn komponisto postlasis al la homa<strong>ro</strong>. K<strong>ro</strong>m la perfekteco,<br />

elstaras <strong>en</strong> ili la varieco, ĉar ĉiu havas sian p<strong>ro</strong>pran “personecon”, ĉiu estas<br />

iuspeca aparta mondo kiu transc<strong>en</strong>das sian kreinton. La simfonia universo de<br />

Beethov<strong>en</strong> estas pli varia kaj diversa ol tiu de iu ajn konita komponisto; fakte<br />

la simfonioj de la ceteraj universale admiritaj kreintoj similas pli inter si laŭ<br />

stilo, temoj, etoso, harmonia konstruo kaj ĝ<strong>en</strong>erala konceptado.<br />

Mi klopodos konkretigi iomete tiun ĉi formuladon pere de la sekvonta<br />

kompara tabeleto, kiu resumas unuvorte tion kion mi persone konsideras plej<br />

elstara je ĉiuj ĉi muzikaj juveloj de Beethov<strong>en</strong>:<br />

Unua simfonio:<br />

Dua simfonio:<br />

Tria simfonio:<br />

Kvara simfonio:<br />

Kvina simfonio:<br />

Sesa simfonio:<br />

Sepa simfonio:<br />

Oka simfonio:<br />

Naùa simfonio:<br />

La plej tradicia<br />

La plej optimisma<br />

La plej revolucia<br />

La plej <strong>ro</strong>mantika<br />

La plej klasika<br />

La plej bukolika<br />

La plej dioniza<br />

La plej ludema<br />

La plej ambicia<br />

Antaŭ p<strong>ro</strong>ksimume du ja<strong>ro</strong>j UNESKO deklaris la naŭan simfonion<br />

universala netuŝebla kulturheredaĵo, p<strong>ro</strong> ĝia grandeco, spl<strong>en</strong>do, kaj ĝia<br />

mesaĝo pri paca kunvivado direktita al la tuta homa<strong>ro</strong>. Ĝi estas la unua<br />

muzika verko kiu ricevas tiun ĉi distingon, kaj mi pl<strong>en</strong>e kons<strong>en</strong>tas. Tam<strong>en</strong> mi<br />

p<strong>en</strong>sas, ke estintus preferinde inkludi <strong>en</strong> la decidon la tutan kolekton de la<br />

Beethov<strong>en</strong>aj simfonioj, ĉar ili povas esti konsiderataj kiel nedisigebla glora<br />

bloko, samtempe ununura kaj multobla.


MENSA EKZERCO POR ESTRARANOJ<br />

DE UEA KAJ LANDAJ ASOCIOJ<br />

Oni imagu ke kelka Ministerio pri Edukado de eŭ<strong>ro</strong>pa lando<br />

decidu ke oni <strong>en</strong>kondukos <strong>Esperanto</strong>n <strong>en</strong> publika instruado dum unu<br />

ja<strong>ro</strong>, kaj fine de tiu tempo oni analizos la rezulton de tiu instruado.<br />

Eble, tio kaŭzos grandan emocion kaj recip<strong>ro</strong>kajn gratulojn <strong>en</strong> la<br />

movado. Sekve, la Ministerio nomos komisionon de du aŭ tri p<strong>ro</strong>feso<strong>ro</strong>j<br />

kun la misio lerni la lingvon kaj redakti la koncernan informon je la fino<br />

de la ja<strong>ro</strong>.<br />

La informo estos s<strong>en</strong>partia kun iu parto laŭda kaj la alia<br />

mallaŭda, t.e. indikante la avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Por la motivo<br />

de ĉi tiu ekzerco, nur la mallaŭda interesos nin. J<strong>en</strong> ĉ i lasta imagita<br />

raporto kune kun decido:<br />

“ En via p<strong>ro</strong>pono por la <strong>en</strong>konduko de la lingvo vi emfazis ke ĝi<br />

estas tre simpla kaj facila, kaj ke la gramatiko konsistas el nur 16<br />

reguloj s<strong>en</strong> esceptoj kaj aliaj kvalitoj.<br />

1 - Nu bone, nia komisiono konstatis ke la kvanto da reguloj estas pli ol<br />

16, kiel oni povas vidi tra la legado de la verko Pl<strong>en</strong>a Analiza Gramatiko<br />

de <strong>Esperanto</strong> kun tiom da paĝoj preskaü egalaj al tiuj de ajna nacia<br />

lingvo kiujn ni instruas <strong>en</strong> niaj liceoj.<br />

2 – Tiuj reguloj havas esceptojn:<br />

a – “Ne ekzistas artikolo nedifinita”, tam<strong>en</strong> oni uzas numeralon “unu” por<br />

tiu funkcio, laŭ ekzemplo de la fundam<strong>en</strong>ta ekzerca<strong>ro</strong>: “unu vidvino<br />

havis du filinojn”<br />

b – Ne ĉ iuj substantivoj finiĝas per “–o” ekzemple: “Maria” kaj aliaj<br />

virinaj nomoj.<br />

c – Ekzistas adjektivoj kiuj finiĝas ne per “–a” sed alimaniere, nome la<br />

serioj de “iu” kaj “ies”, kaj kiel individua ekzemplo la vorto “ambaŭ”<br />

d – Ne ĉiuj adverboj finiĝas per “–e”, ekzemple, “baldaŭ, hodiaŭ” ktp<br />

Plie, oni aljuĝas al la adjektivo <strong>en</strong> certaj okazoj la adverban finaĵon “–<br />

e”, kio kontraŭas la principon de neŭtraleco, ĉ ar <strong>en</strong> la okcid<strong>en</strong>taj lingvoj<br />

kiujn ni publike instruas ne ekzistas analoga anomalio, kaj ankaŭ staras<br />

kontraŭ la p<strong>ro</strong>klamita p<strong>ro</strong>pedeŭtika karakte<strong>ro</strong> de <strong>Esperanto</strong>.<br />

e – Iu el gramatika regulo deklaras ke ĉ ia prepozicio havas difinitan<br />

signifon, sed ni t<strong>ro</strong>vis ke laŭ PIV la prepozicio “de” havas pli ol dek<br />

signifojn.<br />

3 – La gramatika nom<strong>en</strong>klatu<strong>ro</strong> kaŭzas konfuzon <strong>en</strong> la lernantoj, kaj oni<br />

t<strong>ro</strong>vas terminojn kiuj ne havas ekvival<strong>en</strong>tojn <strong>en</strong> la fremdaj lingvoj kiujn<br />

ni instruas <strong>en</strong> niaj institutoj. Ekzemple: “adjekto”,”subjunkcio”,”gramatia<br />

karakte<strong>ro</strong> de radikoj”. “rekta vortefiko” kaj aliaj. Ni pl<strong>en</strong>e konscias ke la<br />

nom<strong>en</strong>klatu<strong>ro</strong>j de nacilingvaj gramatikoj, ne estas perfektaj, sed p<strong>ro</strong><br />

didaktikaj motivoj konv<strong>en</strong>as ke ekzistu ia harmonio ĉ e la kompa<strong>ro</strong> de<br />

ambaŭ nom<strong>en</strong>klatu<strong>ro</strong>j.<br />

P<strong>ro</strong> tiuj nekont<strong>en</strong>tigaj aspektoj de la lingvo <strong>Esperanto</strong>, ni decidis<br />

ĉesigi ties instruadon.”<br />

La demando estas, kion oni devas respondi al la koncerna<br />

ministerio, aŭ kiujn p<strong>ro</strong>ponojn oni povas fari al la aŭtoritato por ke ĝi<br />

revidu la decidon?


LA LIBROVENDISTO<br />

Julio Garm<strong>en</strong>dia<br />

Elhispanigis: Víctor Sirv<strong>en</strong>t<br />

Bonegajn ideojn, belegajn int<strong>en</strong>cojn vi havas - la lib<strong>ro</strong>v<strong>en</strong>disto<br />

flustris kvazaŭ pa<strong>ro</strong>lante al si mem, kiam li donis al mi la lib<strong>ro</strong>n kiun mi<br />

elektis. Mi kutimas aĉ eti iun lib<strong>ro</strong>n (sed nur unu, ne pli) <strong>en</strong> la plej<br />

malp<strong>ro</strong>ksimaj kaj mizeraj lib<strong>ro</strong>v<strong>en</strong>dejoj, kiujn mi t<strong>ro</strong>vas <strong>en</strong> mia vojo.<br />

-Bonegajn ideojn, jes, jes, s<strong>en</strong>dube -li ripetis rigardante min rekte<br />

al la okuloj.<br />

Tiam mi rimarkis la vi<strong>ro</strong>n kiu pa<strong>ro</strong>lis tiel, iun lib<strong>ro</strong>v<strong>en</strong>diston. Laŭ<br />

mia opinio li estis ega strangulo. Li montris siajn flavajn lib<strong>ro</strong>jn <strong>en</strong> iu<br />

ruina loko kiu alpart<strong>en</strong>as al pasinta epoko, <strong>en</strong> malnovaj kvartaloj kun<br />

multaj sinuaj kaj mallumaj stratetoj. Tra ili, la hazardo kelkfoje gvidas<br />

min, kvazaŭ pr<strong>en</strong>ante mian manon, ĝ is la pordo de iu falinta kaj<br />

nostalgia preĝ ejo je perpleksiga malnoveco... aŭ ĝ is iu nekutima kaj<br />

arkaika meti-art-atelie<strong>ro</strong>... aŭ ĝ is iu kurioza neverŝ ajna butiko<br />

mastrumata de iu neverŝ ajna butikisto. Ŝ ajnis ke li statas tie ekde<br />

nememoreblaj tempoj. Mi ne povis certe diri ĉ u la lib<strong>ro</strong>j kaj la ŝ rankoj<br />

pr<strong>en</strong>is sian aspekton el la malnovaj kaj ruinaj mu<strong>ro</strong>j aŭ ĉ u la mu<strong>ro</strong>j<br />

pr<strong>en</strong>is ion el la ŝ lifitaj kaj multfoje legitaj lib<strong>ro</strong>j. Mi demandis al li pri<br />

kio li pa<strong>ro</strong>las kaj kial li pa<strong>ro</strong>las tiel. Li respondis:<br />

-Vian fizionomion, vian mi<strong>en</strong>on, viajn grimacojn, vian aspekton mi<br />

observis antaŭ ol mi donu al vi la ekzemple<strong>ro</strong>n. Ŝ ajnas al mi ke vi<br />

estas honestulo kaj kompatemulo. Ĉ efe kompatemulo! oni devas esti<br />

kompatema -li rimarkis pasie, pr<strong>en</strong>ante mian manon-. Oni devas esti<br />

kompatema kun la kompatindaj uloj kiuj vivas s<strong>en</strong>konsole tra la paĝ oj<br />

de la lib<strong>ro</strong>j... Ekzemple tiuj kiujn vi t<strong>en</strong>as nun <strong>en</strong> viaj manoj. Ĉ u vi<br />

scias, sinjo<strong>ro</strong>, la sindevigojn kiujn akiras la posedantoj de la verkoj de<br />

tiu ĝ <strong>en</strong><strong>ro</strong>? Vi kont<strong>ro</strong>las estaĵojn, geulojn, vivojn, kiujn n<strong>en</strong>iu konis. Kaj<br />

ilia estonteco dep<strong>en</strong>das nur de via volo. Ĉ u vi scias ke ili suferas<br />

bezonojn, maltrankvilon, zorgon, dolo<strong>ro</strong>n, malĝ ojon?<br />

Dirante tion, li iris kaj v<strong>en</strong>is inter la lib<strong>ro</strong>ŝ rankoj. Li agis kvazaŭ li<br />

okupiĝ us pri kli<strong>en</strong>toj aŭ aliaj uloj, kiuj laŭ mi ne ekzistis.<br />

- Ĉ i tie -li diris al mi, konfidece, tuje ĉ esante siajn grimacojn- ĉ i tie,<br />

sinjo<strong>ro</strong>, vi t<strong>ro</strong>vos min, preskaŭ certe ĉ iutage, inter he<strong>ro</strong>oj, <strong>ro</strong>luloj, kiel<br />

vi povas vidi ... -Sed mi ne estas nur lib<strong>ro</strong>v<strong>en</strong>disto, kiel oni povas<br />

p<strong>en</strong>si -li tuj diris-. Nek mi estas lib<strong>ro</strong>kolektanto, bibliotekisto, lib<strong>ro</strong>amato<strong>ro</strong>,<br />

bibliofilo aŭ lib<strong>ro</strong>maniulo. Mi eĉ ne estas intelektulo,<br />

"<br />

intelig<strong>en</strong>tulo", aŭ legemulo. Ne, ne, tute ne. Simple, mi akceptas apud<br />

min la plej grandan kaj eblan kvanton de tiuj malfeliĉ uloj kiuj t<strong>ro</strong>viĝ as<br />

<strong>en</strong> la malhela p<strong>ro</strong>fundeco de la lib<strong>ro</strong>j. Mi donis al ili mian kompr<strong>en</strong>on<br />

kaj mian solidarecon. Kaj ankaŭ mi klopodas doni al ili mian helpon,<br />

laŭ mia ebleco. Sed mi faras tion bonvole, ĉ efe bonvole! Mi nur estas


homo konscia pri la malfeliĉ o de la aliuloj. La misfortuno de la aliuloj<br />

kortuŝ is min tiel ke mi ploris aŭ dante pri iliaj misfortunoj...<br />

Mi p<strong>en</strong>sis m<strong>en</strong>cii al li ke jam ekzistas <strong>en</strong> la mondo multaj veraj<br />

konsolindaj misfortunoj antaŭ ol konsideri la nerealajn malfeliĉ ojn kiuj<br />

nur ekzistas <strong>en</strong> la lib<strong>ro</strong>j. Sed li daŭ rigis <strong>en</strong> sia pa<strong>ro</strong>lado, at<strong>en</strong>dante<br />

n<strong>en</strong>ian respondon miaflanke.<br />

-Sinjo<strong>ro</strong>, mi ne rajtas kaŝ i ĝ in, kaj mi di<strong>ro</strong>s tion rekte: Mi ĉ efe maltrankviliĝ<br />

as pri iuj etaj kaj negravaj <strong>ro</strong>luloj <strong>en</strong> la lib<strong>ro</strong>j. Ili eĉ t<strong>en</strong>as min<br />

s<strong>en</strong>dorma dum la noktoj... Tiuj <strong>ro</strong>luletoj kiuj p<strong>en</strong>e aperas tra la tramoj<br />

de la verkoj, la longaj paragrafoj, la s<strong>en</strong>finaj ĉ apit<strong>ro</strong>j, la harstarigaj<br />

monologoj ... kaj por kiuj estas precipe verkitaj la paĝ oj de ho<strong>ro</strong><strong>ro</strong>,<br />

angoraj sc<strong>en</strong>oj, teruraj situacioj kaj malbonaj finoj. Ĉ u oni ne devas<br />

iam ĉ esigi tiujn maljustajn situaciojn? Sinjo<strong>ro</strong>, sincere diru al mi: ĉ u<br />

iam oni ne devas ankaŭ fari ian urĝ an verkon pri savo kaj liberigo de<br />

tiu s<strong>en</strong>garda kaj m<strong>en</strong>smalsana infaneco kiu moviĝ as inter la linioj de la<br />

novelaĉ oj, felietonoj, melodramoj kaj bildstrioj?. Tiu bona ideo:<br />

akuŝ ejoj uzotaj de la needziniĝ intaj graveduliinoj, kiuj estas <strong>en</strong><br />

preskaŭ ĉ iuj rakontoj.. Ĉ i tie, alia ideo: kooperativo por doni al la<br />

malsat-viktimoj <strong>en</strong> la literatu<strong>ro</strong> bonajn, abundajn, sanajn kaj malmultekostajn<br />

manĝ a ĵ ojn... Ĉ u tiuj p<strong>ro</strong>ponoj ne t<strong>ro</strong>vos tuj la helpon kiun<br />

ili meritas? Ne malpli bezonataj estas la gastejoj por la maljunuloj<br />

kiujn ni kutime t<strong>ro</strong>vas <strong>en</strong> la <strong>ro</strong>manoj. Tiel ili pasigos siajn lastajn<br />

tagojn trankvile. Sinjo<strong>ro</strong>, ne estas vortoj por sufiĉ e def<strong>en</strong>di la<br />

mizerulojn kiujn oni t<strong>ro</strong>vas <strong>en</strong> la mallongaj rakontoj aŭ ĉ esigi la<br />

ekscesojn kiuj superabundas <strong>en</strong> la longaj rakontoj... Oni t<strong>ro</strong>vas sur la<br />

paĝ oj de tiaj rakontoj multnombrajn malfeliĉ ajn kaj s<strong>en</strong>def<strong>en</strong>dajn ulojn,<br />

kiuj estas puŝ itaj preskaŭ ĉ iutage al la malplibonaj abismoj de la<br />

krimo, la malvirto aŭ la delikto. Kiomaj inter tiuj <strong>ro</strong>luletoj estas<br />

kondukitaj paŝ on post paŝ o -aŭ linion post linio- al tiaj malfacilaj<br />

situacioj -stretaj ravinoj de la destino- kies nura liberigo estas la<br />

suicido? Ĉ iujn, la aŭ to<strong>ro</strong> kiu kreis ilin, gvidas paŝ on post paŝ o, folion<br />

post folio, kaj subite akcelas ilin <strong>en</strong> nesolveblajn konfliktojn kiujn la<br />

a ŭ to<strong>ro</strong> mem faris intelig<strong>en</strong>te kaj subtile ekde la antaŭ aj ĉ apit<strong>ro</strong>j. Aliaj -<br />

multaj aliaj- estas jetataj al la fundo de la malliberejo -p<strong>ro</strong> ne klaraj kaj<br />

ne bone pristuditaj kaŭ zoj, sinjo<strong>ro</strong>! Tie, ili suferas kaj langvoras dum<br />

longaj ja<strong>ro</strong>j, at<strong>en</strong>dante ian justecon kaj iun reĝ ustigon, kiu nur malofte<br />

aperas timide <strong>en</strong> la lastaj linioj de la lasta ĉ apit<strong>ro</strong>...<br />

Mi perplekse aŭ dis tion kaj s<strong>en</strong> diri vorton (ĉ ar mi volis kontraŭ diri<br />

n<strong>en</strong>ion al tiu stranga kaj amuza ulo kaj libreska filant<strong>ro</strong>po). Ŝ ajnis ke li<br />

mem vols liberigi min el mia ĝ <strong>en</strong>o. Mi vidis lin subite malp<strong>ro</strong>ksimiĝ i<br />

inter la superŝ argitaj, aŭ la t<strong>ro</strong>pl<strong>en</strong>aj, lib<strong>ro</strong>ŝ rankoj. Verŝ ajne, li malp<strong>ro</strong>ksimiĝ<br />

is respondante iun alvokon. Li pasis vigle tra la lib<strong>ro</strong>montetoj<br />

kiuj staris sur la planko. Oni povas diri ke li at<strong>en</strong>das estontan<br />

ordigadon sur la pl<strong>en</strong>aj lib<strong>ro</strong>ŝ rankoj. Fine li malaperis el mia vido,<br />

malantaŭ e – aŭ mi ne scias ĉ u <strong>en</strong>e- de iuj lib<strong>ro</strong>ŝ rankoj, kiujn mi ne<br />

bone povis vidi ĉ e la malluma angulo, kie ili staris.... Lib<strong>ro</strong>ŝ rankoj pri<br />

"Humo<strong>ro</strong>", laŭ la anonctabulo kiu estis legebla supre.


INSTRUKCIOJ POR STREĈ I LA HORLOĜ ON<br />

Jorge C. Mosonyi<br />

Tie <strong>en</strong> la fundo kuŝ as la morto, sed ne timu. T<strong>en</strong>u la horloĝ on<br />

per unu mano, pr<strong>en</strong>u per du fing<strong>ro</strong>j la streĉ ilon, turnu ĝ in milde. Nun<br />

malfermiĝ s alia lim-tempo, la arboj et<strong>en</strong>das siajn foliojn, la boatoj<br />

konkure navigas, la tempo kvazaŭ v<strong>en</strong>tumilo pl<strong>en</strong>iĝ as je si mem kaj el<br />

ĝ i ekestas ae<strong>ro</strong>, teraj brizoj, omb<strong>ro</strong> de virino, parfumo de pano. Kion<br />

pli vi volas, kion pli vi volas? Ligu ĝ in tuj al via pojno, lasu ĝ in bati<br />

libere, imitu ĝ in sopirante. La timo rustigas la ank<strong>ro</strong>jn, ĉ io kion oni<br />

povintus atingi kaj estis forgesita ko<strong>ro</strong>das la vejnojn de la horloĝ o,<br />

gangr<strong>en</strong>ante la malvarman sangon de ĝ iaj rub<strong>en</strong>oj. Kaj tie <strong>en</strong> la fundo<br />

kuŝ as la morto se ni ne kuras kaj alv<strong>en</strong>as antaŭ e kaj kompr<strong>en</strong>as ke jam<br />

ne gravas.<br />

Julio Cortázar (1914-1984)<br />

(Fragm<strong>en</strong>to de: Historias de<br />

c<strong>ro</strong>nopios y de famas, 1962

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!