Views
4 years ago

1 AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer ...

1 AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer ...

1 AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer

AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer REVISED AGAINST MY COPY IN Dobřichovice 22/7/05 1

 • Page 2 and 3: I El cos del poema està construït
 • Page 4 and 5: Notes I 1-2 La imatge es basa en un
 • Page 6 and 7: E cella clau que us tanca dins l’
 • Page 8 and 9: III Com al II, aquest poema gira a
 • Page 10 and 11: IV El poeta descriu un moment d’e
 • Page 12 and 13: car dins un punt tos delits són fa
 • Page 14 and 15: V El poeta expressa la seva esperan
 • Page 16 and 17: VI Notes 1-8 «He amat tant i he ti
 • Page 18 and 19: L’enteniment en qui⋅l juí no
 • Page 20 and 21: VII Afirmació d’entrega emociona
 • Page 22 and 23: e durarà fins que del riu de Segre
 • Page 24 and 25: VIII Començant amb una ironia que
 • Page 26 and 27: Notes VIII 2 gentil pensament: nobl
 • Page 28 and 29: car llargament ab vergonya·m refre
 • Page 30 and 31: X Aquesta composició comença amb
 • Page 32 and 33: Notes X 3-4 L’enemic no es pot en
 • Page 34 and 35: XI ¿Quins tan segurs consells vas
 • Page 36 and 37: Notes XI 1 Quins tan segurs consell
 • Page 38 and 39: e no s’esforç contra·l cas fort
 • Page 40 and 41: XIII Tot el poema, mitjançant hip
 • Page 42 and 43: Notes XIII 1-8 Pagès i Badia apunt
 • Page 44 and 45: XIV Poema en què March parla, d’
 • Page 46 and 47: Notes XIV 2 com l’anomenen: quan
 • Page 48 and 49: experiment en mi és defallit; 16 a
 • Page 50 and 51: XVI Després de veure per primera v
 • Page 52 and 53:

  Notes XVI 1-4 El poeta acaba de sen

 • Page 54 and 55:

  on és amor en desesperat cor e, si

 • Page 56 and 57:

  Notes XVII 5 lloguer: pagament. 6

 • Page 58 and 59:

  Sí com los sants, sentints la llum

 • Page 60 and 61:

  filosofia natural de Guillem de Con

 • Page 62 and 63:

  mas del poder no⋅n sé pus empobr

 • Page 64 and 65:

  XX Les dues primeres estrofes són

 • Page 66 and 67:

  Notes XX 1-8 March al·ludeix als q

 • Page 68 and 69:

  Oh Déu, ¿per què amor és desegu

 • Page 70 and 71:

  XXII De tema i de to semblants al p

 • Page 72 and 73:

  Notes XXII 4 «comparat amb mi, nin

 • Page 74 and 75:

  honest». A la tornada qualifica la

 • Page 76 and 77:

  Llir entre cards, lo meu poder no f

 • Page 78 and 79:

  44 El «miracle» de dona Teresa po

 • Page 80 and 81:

  son cos perquè la dolor no soferte

 • Page 82 and 83:

  XXV El poeta al·ludeix a un perío

 • Page 84 and 85:

  Notes XXV 3-4 Només aconseguirà q

 • Page 86 and 87:

  20 no hi ha calor contra⋅l fred d

 • Page 88 and 89:

  XXVI Notes 9-10 Parlar de la virtut

 • Page 90 and 91:

  20 e sobre aquell vol ésser ajudan

 • Page 92 and 93:

  XXVIII Un dels poemes d’Ausiàs M

 • Page 94 and 95:

  Notes XXVIII 1-4 Per a la llarga tr

 • Page 96 and 97:

  Notes XXIX 1 se’n va fuit: fuig.

 • Page 98 and 99:

  Renom d’ardit volrà lo parencer,

 • Page 100 and 101:

  Notes XXX 3-4 «que no pensi ningú

 • Page 102 and 103:

  XXXI Com al XXVI, March desenrotlla

 • Page 104 and 105:

  104 Notes XXXI 3-4 Molts homes vole

 • Page 106 and 107:

  e, valent poc, han la part no mello

 • Page 108 and 109:

  108

 • Page 110 and 111:

  32 car d’altra part ma voluntat n

 • Page 112 and 113:

  XXXIV Afirmació de la puresa de l

 • Page 114 and 115:

  114 Notes XXXIV 2 segons for de cas

 • Page 116 and 117:

  Sí co⋅l precís que no és de mo

 • Page 118 and 119:

  XXXVI Súplica enginyosa de compass

 • Page 120 and 121:

  Llir entre cards, amor los mals me

 • Page 122 and 123:

  122 XXXVII A les primeres dues estr

 • Page 124 and 125:

  124 Notes XXXVII 1-4 El poeta es pr

 • Page 126 and 127:

  mos pensaments jo creu que sapiau;

 • Page 128 and 129:

  128 XXXIX Poesia famosa que, des de

 • Page 130 and 131:

  Llir entre cards, Déu vos don cone

 • Page 132 and 133:

  132 XL El poeta afirma el seu desig

 • Page 134 and 135:

  XL Notes 1-8 Cf. I, 33-40. 1 altrui

 • Page 136 and 137:

  16 que, difamats, cessaria llur pom

 • Page 138 and 139:

  138 XLII Al marge del manuscrit E,

 • Page 140 and 141:

  Tracte semblant jamés me trobà cu

 • Page 142 and 143:

  27-28 Era creença comuna - aquí c

 • Page 144 and 145:

  32 sí que ardiment un poc en mi no

 • Page 146 and 147:

  146 XLIV Súplica a la dama que li

 • Page 148 and 149:

  148 Notes XLIV 3-4 El metge, revela

 • Page 150 and 151:

  Foc amagat nodrit dins en les venes

 • Page 152 and 153:

  per la virtut que d’amistat s’e

 • Page 154 and 155:

  154 d’aquesta reciprocació; per

 • Page 156 and 157:

  Veles e vents han mos desigs compli

 • Page 158 and 159:

  158 Notes XLVI 1-8 March descriu un

 • Page 160 and 161:

  160 XLVII March blasma la dona esti

 • Page 162 and 163:

  Notes XLVII 1-8 El «senyal» (v. 5

 • Page 164 and 165:

  32 ans en millor lo veureu afegir.

 • Page 166 and 167:

  166 XLIX Sobre la timidesa - la por

 • Page 168 and 169:

  168 Notes XLIX 1-8 March expressa l

 • Page 170 and 171:

  32 no és tan gran com la que mi co

 • Page 172 and 173:

  172 LI Aquesta súplica d’amor co

 • Page 174 and 175:

  174 Notes LI 2 llest: llegit. 6 «n

 • Page 176 and 177:

  untada fon de una gran dolçor 28 m

 • Page 178 and 179:

  178 LIII A les tres primeres estrof

 • Page 180 and 181:

  180 Notes LIII 3 parteix si: se sep

 • Page 182 and 183:

  Oh mort, qui est de tots béns enve

 • Page 184 and 185:

  LV Queixa de l’amor no correspost

 • Page 186 and 187:

  Notes LV 1 dubte: perill. 3 ·s fa

 • Page 188 and 189:

  Res no·m defall a vida contentada;

 • Page 190 and 191:

  190 LVII Disquisició sobre el meny

 • Page 192 and 193:

  192 Notes LVII 5-6 March explica qu

 • Page 194 and 195:

  D’un ventre trist eixir m’ha fe

 • Page 196 and 197:

  LIX March desenvolupa un tema que

 • Page 198 and 199:

  Notes LIX 2 escap: escapi. 3 anap:

 • Page 200 and 201:

  null junyidor no féu encontre tal

 • Page 202 and 203:

  puis a mi vull en dues parts partir

 • Page 204 and 205:

  LXII Sobre la «sospita» (v. 45) d

 • Page 206 and 207:

  Notes LXII 3-4 És foll qui creu qu

 • Page 208 and 209:

  e pus amarg que fel he de gustar, c

 • Page 210 and 211:

  LXIV El poeta denuncia el temps en

 • Page 212 and 213:

  212 Notes LXIV 1-8 Lo temps: aquí

 • Page 214 and 215:

  28 o de aquest me vulles bandonar!

 • Page 216 and 217:

  LXVI Queixa de l’amor no correspo

 • Page 218 and 219:

  218 Notes LXVI 3 Expressions tautol

 • Page 220 and 221:

  com lo sabent per dues coneixences:

 • Page 222 and 223:

  222 LXVIII El poeta es defineix com

 • Page 224 and 225:

  LXVIII No⋅m pren així com al pet

 • Page 226 and 227:

  LXVIII [versió del 1555] No⋅m pr

 • Page 228 and 229:

  228 LXIX March desenvolupa en aques

 • Page 230 and 231:

  lo meu cor diu que no n’és encul

 • Page 232 and 233:

  LXX Els sentiments del poeta envers

 • Page 234 and 235:

  234 Notes LXX 1 «Per què he perdu

 • Page 236 and 237:

  volgués mai res per mi no fos comp

 • Page 238 and 239:

  108 e jo·m confés que fui lo foll

 • Page 240 and 241:

  240 memòria. 71 tal dot: es refere

 • Page 242 and 243:

  Valentí Fàbrega Escatllar, «"Ja

 • Page 244 and 245:

  Foll és aquell qui fa juí en los

 • Page 246 and 247:

  246 LXXIII March d’entrada justif

 • Page 248 and 249:

  248 Notes LXXIII 2 enferesca: que e

 • Page 250 and 251:

  mescladament dolçors ab amargors;

 • Page 252 and 253:

  252 LXXV March comença amb l’afi

 • Page 254 and 255:

  al temple seu, si·l jorn clar fos

 • Page 256 and 257:

  256 que volen la castedat; ·s devi

 • Page 258 and 259:

  e per açò del món me desespere 2

 • Page 260 and 261:

  LXXVII El poeta es queixa de la fal

 • Page 262 and 263:

  Notes LXXVII 2 «com es veu ara en

 • Page 264 and 265:

  que no·s pot fer me basteu content

 • Page 266 and 267:

  LXXIX Les primeres quatre estrofes

 • Page 268 and 269:

  Notes LXXIX 2 colp: cop; sangonent:

 • Page 270 and 271:

  LXXX 2 lo guanyat plet: el plet que

 • Page 272 and 273:

  Notes LXXXI 6 «capaç d’esborrar

 • Page 274 and 275:

  LXXXII Quan plau a Déu que la fust

 • Page 276 and 277:

  LXXXIII Una esparsa-símil, com el

 • Page 278 and 279:

  LXXXIV Queixa que el poeta dirigeix

 • Page 280 and 281:

  que sa dolor a mostrar no bastàs 4

 • Page 282 and 283:

  LXXXV La felicitat actual del poeta

 • Page 284 and 285:

  com no veig hom que parle bé de v

 • Page 286 and 287:

  LXXXVI Poesia a base de jocs de par

 • Page 288 and 289:

  288 LXXXVII Un poema de màxima imp

 • Page 290 and 291:

  als apetits corruptes ha d’acórr

 • Page 292 and 293:

  100 Ésser no⋅ls fa, mas té que

 • Page 294 and 295:

  mogut cascú per la sua semblança.

 • Page 296 and 297:

  Lladoncs lo foc d’amor bé no s

 • Page 298 and 299:

  298 Notes LXXXVII 8 per què: pel q

 • Page 300 and 301:

  158 L’amor honest dins de l’amo

 • Page 302 and 303:

  335 aquell poder: l’estrella de V

 • Page 304 and 305:

  24 com si la veu sens aquella meré

 • Page 306 and 307:

  306 Notes LXXXVIII 2 acaba: complet

 • Page 308 and 309:

  de ço que en vós està la major p

 • Page 310 and 311:

  57-60 Quan el poeta es mostra conte

 • Page 312 and 313:

  Mas dintre nós nostre enemic porta

 • Page 314 and 315:

  L’èxit del poema rau en el fet q

 • Page 316 and 317:

  316 XCI Notes 2 mirà: abans el poe

 • Page 318 and 319:

  Mètrica: Cobles de vuit versos cro

 • Page 320 and 321:

  si⋅m defalleix, no serà sens gra

 • Page 322 and 323:

  130 com en est món no la’m veur

 • Page 324 and 325:

  e cascú d’ells tanta i qual dolo

 • Page 326 and 327:

  326 66 sens cobre: sense recobramen

 • Page 328 and 329:

  328 225 ame: el subjecte és ma car

 • Page 330 and 331:

  estrany e molt, mas prestament perd

 • Page 332 and 333:

  100 perquè m’avís on és l’es

 • Page 334 and 335:

  82 «quan penso en alguna cosa, obl

 • Page 336 and 337:

  Mètrica: Estramps. Bibliografia: C

 • Page 338 and 339:

  Si⋅l pensament per força a altra

 • Page 340 and 341:

  340 XCIV Notes 1 me trop sol: cal l

 • Page 342 and 343:

  127 cobege: desitjo. 131-32 El poet

 • Page 344 and 345:

  16 del venidor sap Déu lo que ser

 • Page 346 and 347:

  346 Notes XCV 1 «¿Per què servei

 • Page 348 and 349:

  ab aquell cos qual he jo tant amat,

 • Page 350 and 351:

  XCVII Aquí March es limita gaireb

 • Page 352 and 353:

  44 e l’envejós qui de mal delit

 • Page 354 and 355:

  354 XCVIII Encara que el poeta reco

 • Page 356 and 357:

  72 no·m trop res franc sinó la so

 • Page 358 and 359:

  XCIX Al poeta l’ha decebut amor,

 • Page 360 and 361:

  72 d’aquell a qui pietat vol have

 • Page 362 and 363:

  362 72 d’aquell: de l’esperit,

 • Page 364 and 365:

  i aquells haguts, degú mi no compl

 • Page 366 and 367:

  l’hom és senyor, doncs, no per e

 • Page 368 and 369:

  204 e d’altres molts que follamen

 • Page 370 and 371:

  370 veu per un passatge com el seg

 • Page 372 and 373:

  372 béns forans, exteriors a l’h

 • Page 374 and 375:

  CI Lo viscaí que⋅s troba en Alem

 • Page 376 and 377:

  376 Notes CI 1-8 Rico cita un serm

 • Page 378 and 379:

  20 que a son juí és contra la ra

 • Page 380 and 381:

  Oït he dir que, per ésser pus fra

 • Page 382 and 383:

  192 d’esta part am e·m plau lo s

 • Page 384 and 385:

  384 (en particular, les dones) prac

 • Page 386 and 387:

  CIIa Aquesta cobla apareix com a es

 • Page 388 and 389:

  388 CIII L’última estrofa d’aq

 • Page 390 and 391:

  lo gran delit sens mescla de dolor,

 • Page 392 and 393:

  392 56 El «consell» que March dó

 • Page 394 and 395:

  Ella és la fi de nós e lo princip

 • Page 396 and 397:

  car lo bon hom en son acte·s delit

 • Page 398 and 399:

  ésser no pot que en elles se recol

 • Page 400 and 401:

  d’on tinc per foll qui en glòria

 • Page 402 and 403:

  402 això li portarà el bé del m

 • Page 404 and 405:

  404 225-26 Aquesta queixa de la cob

 • Page 406 and 407:

  406 sobre el possible destí de la

 • Page 408 and 409:

  Ab tot que só mal crestià per obr

 • Page 410 and 411:

  120 per consegüent a l’home no c

 • Page 412 and 413:

  que los delits de paraís no jutgen

 • Page 414 and 415:

  414 Déu, com tothom sap. 140 «que

 • Page 416 and 417:

  CVI Poema d’una estructura molt f

 • Page 418 and 419:

  si açò hi és, delit no hi fallir

 • Page 420 and 421:

  per sa virtut, sens de hom lo acord

 • Page 422 and 423:

  Al bé obrant, virtut delit promet,

 • Page 424 and 425:

  que tota res deu ésser jaquit per

 • Page 426 and 427:

  e que·l desig per àls no és sati

 • Page 428 and 429:

  428 Notes CVI 3-4 La insatisfacció

 • Page 430 and 431:

  430 natura no dóna pas bastament d

 • Page 432 and 433:

  432 298 per falta: per culpa. 299 t

 • Page 434 and 435:

  449 March aclareix la seva al·lusi

 • Page 436 and 437:

  4 e no·l coneix, pensant-l’haver

 • Page 438 and 439:

  Toni amic, vostra carn és ja fem,

 • Page 440 and 441:

  79 als no havents: als pobres. 440

 • Page 442 and 443:

  20 e quan no pot, en contra Déu so

 • Page 444 and 445:

  Vós, mon senyor, haveu ciença ver

 • Page 446 and 447:

  446 un cop l’ha aconseguit (haüd

 • Page 448 and 449:

  tanta que mai en altra no trobí, 2

 • Page 450 and 451:

  450 CX De la mateixa manera que al

 • Page 452 and 453:

  452 CX Notes 3 córs: curs. 5-8 «C

 • Page 454 and 455:

  e d’altres molts que l’entendre

 • Page 456 and 457:

  456 CXII Aquesta llarga meditació

 • Page 458 and 459:

  e veure en si morals virtuts justad

 • Page 460 and 461:

  Nostra virtut, sens en Déu esperan

 • Page 462 and 463:

  ço que·l cos sent per la mort no

 • Page 464 and 465:

  en los dos móns, raó és que en D

 • Page 466 and 467:

  com no conquer lo món que aprés m

 • Page 468 and 469:

  468 92 l’altre segle: l’altre m

 • Page 470 and 471:

  470 242 ·s bateja: pren un dels no

 • Page 472 and 473:

  408 fer a Déu paria: emular Déu.

 • Page 474 and 475:

  CXIII La vida és breu e l’art se

 • Page 476 and 477:

  ¿qui serà aquell qui obrir li com

 • Page 478 and 479:

  175 Lo mal volem, cuidant que bé g

 • Page 480 and 481:

  480 CXIII Notes 2 l’experiment: l

 • Page 482 and 483:

  482 general; l’home només pensa

 • Page 484 and 485:

  e me’n dolc més tant com d’amo

 • Page 486 and 487:

  486 Notes CXIV 2 tol: treu. 5 sens

 • Page 488 and 489:

  CXV El poeta es lamenta que no és

 • Page 490 and 491:

  45 e, atrevit, pensant haver defens

 • Page 492 and 493:

  492 Notes CXV 2 tolre: extreure. 4

 • Page 494 and 495:

  CXVI Poema que podria relacionar-se

 • Page 496 and 497:

  qui vol ser fort, de la carn se des

 • Page 498 and 499:

  Així com és en nós l’ànima to

 • Page 500 and 501:

  500 67 Aviat les forces del poeta p

 • Page 502 and 503:

  502 CXVII Altre poema en què March

 • Page 504 and 505:

  perquè altres béns no sentí en m

 • Page 506 and 507:

  L’enteniment no és d’amor la c

 • Page 508 and 509:

  car l’esperit ne pren molt gran a

 • Page 510 and 511:

  510 50 hoc: però sí. 55-56 No sap

 • Page 512 and 513:

  512 semblant, tots els intents de l

 • Page 514 and 515:

  no·m plau amar e menys que amat si

 • Page 516 and 517:

  516 Notes CXVIII 1-10 El poeta no s

 • Page 518 and 519:

  518 CXIX Com al CXVIII, March descr

 • Page 520 and 521:

  mas tots los grats de la carn s’h

 • Page 522 and 523:

  Notes CXIX 1 Maleit: Maleeixo; pron

 • Page 524 and 525:

  524 CXX Les referències als vs. 67

 • Page 526 and 527:

  No puc amar e menys ésser amat, e

 • Page 528 and 529:

  528 Notes CXX 2 cuidant: pensant; d

 • Page 530 and 531:

  126 tot açò, si basta: el «temps

 • Page 532 and 533:

  20 en tal juí deu ser ab ell unit;

 • Page 534 and 535:

  534 CXXI Notes 6 «i de vegades est

 • Page 536 and 537:

  536 CXXIIa Petició d’un ocell de

 • Page 538 and 539:

  Mon car senyor, tot hom cerca delit

 • Page 540 and 541:

  540 CXXIIb Altra versió de la peti

 • Page 542 and 543:

  d’un gros desig que han naturalme

 • Page 544 and 545:

  hallar lo que no pudo alcançar dé

 • Page 546 and 547:

  ans més al cos que a l’arma ha s

 • Page 548 and 549:

  548 Notes CXXIII 2 algun: cap. 3 d

 • Page 550 and 551:

  550 CXXIV Demanda de March al jove

 • Page 552 and 553:

  Resposta [de Joan Moreno] Senyor mo

 • Page 554 and 555:

  m’ha senyorejat molt més que per

 • Page 556 and 557:

  CXXV Demanda de March i Resposta de

 • Page 558 and 559:

  558 CXXVI Contribució de March a u

 • Page 560 and 561:

  Notes CXXVI Demanda 12 en cobla o d

 • Page 562 and 563:

  Notes XXVI Resposta 4 altri sens v

 • Page 564 and 565:

  CXXVI Resposta de Rodrigo Díez 11-

 • Page 566 and 567:

  que és l’hàbit ras e ja no·s p

 • Page 568 and 569:

  ço sap cascú, mas qui menja cards

 • Page 570 and 571:

  més del degut. Tal delit no he jo

 • Page 572 and 573:

  home algú. Ací fall lo juí comú

 • Page 574 and 575:

  lleixant lo món pobre i mesquí pu

 • Page 576 and 577:

  576 168 en què·m repòs: «on rep

 • Page 578 and 579:

  578 CXXVIII Amb aquestes noves rima

 • Page 580 and 581:

  açò espera delitar, per què·m v

 • Page 582 and 583:

  aquell jaquesca en un instant. Déu

 • Page 584 and 585:

  com honor e diners e fama; sobre aq

 • Page 586 and 587:

  però bé hi va pel carrer dret. So

 • Page 588 and 589:

  que Joan una tal cosa vol que Mart

 • Page 590 and 591:

  548 a fer vida filosofal e vol puix

 • Page 592 and 593:

  644 e dins en la dolor se viu e de

 • Page 594 and 595:

  594 CXXVIII Notes 1 «Em recordo d

 • Page 596 and 597:

  596 263 tempraments: exercicis. 264

 • Page 598 and 599:

  680 «car no porta l’home a bon f

 • Page 600:

  dieu (e la veritat és en contrari)