1 AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer ...

Español
severitorres.org - 154 other Mags
1 AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer ...
|
600 Pages
|
71
|
0 Views
|
1 AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer ... Inappropriate

1 AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer

AUSIÀS MARCH: OBRA COMPLETA a cura de Robert Archer REVISED AGAINST MY COPY IN Dobřichovice 22/7/05 1

 • Page 2: I El cos del poema està construït
 • Page 4: Notes I
 • Page 6: E cella clau que us tanca dins l’
 • Page 8: III Com al II, aquest poema gira a
 • Page 10: IV El poeta descriu un moment d’e
 • Page 12: car dins un punt tos delits són fa
 • Page 14: V El poeta expressa la seva esperan
 • Page 16: VI Notes
 • Page 18: L’enteniment en qui⋅l juí no
 • Page 20: VII Afirmació d’entrega emociona
 • Page 22: e durarà fins que del riu de Segre
 • Page 24: VIII Començant amb una ironia que
 • Page 26: Notes VIII
 • Page 28: car llargament ab vergonya·m refre
 • Page 30: X Aquesta composició comença amb
 • Page 32: Notes X
 • Page 34: XI ¿Quins tan segurs consells vas
 • Page 36: Notes XI
 • Page 38: e no s’esforç contra·l cas fort
 • Page 40: XIII Tot el poema, mitjançant hip
 • Page 42: Notes XIII
 • Page 44: XIV Poema en què March parla, d’
 • Page 46: Notes XIV
 • Page 48: experiment en mi és defallit;
 • Page 50: XVI Després de veure per primera v
 • Page 52:

  Notes XVI

 • Page 54:

  on és amor en desesperat cor

 • Page 56:

  Notes XVII

 • Page 58:

  Sí com los sants, sentints la llum

 • Page 60:

  filosofia natural de Guillem de Con

 • Page 62:

  mas del poder no⋅n sé pus empobr

 • Page 64:

  XX Les dues primeres estrofes són

 • Page 66:

  Notes XX

 • Page 68:

  Oh Déu, ¿per què amor és desegu

 • Page 70:

  XXII De tema i de to semblants al p

 • Page 72:

  Notes XXII

 • Page 74:

  honest».

 • Page 76:

  Llir entre cards, lo meu poder no f

 • Page 78:

  44 El «miracle» de dona Teresa po

 • Page 80:

  son cos perquè la dolor no soferte

 • Page 82:

  XXV El poeta al·ludeix a un perío

 • Page 84:

  Notes XXV

 • Page 86:

  20 no hi ha calor contra⋅l fred d

 • Page 88:

  XXVI Notes

 • Page 90:

  20 e sobre aquell vol ésser ajudan

 • Page 92:

  XXVIII

 • Page 94:

  Notes XXVIII

 • Page 96:

  Notes XXIX

 • Page 98:

  Renom d’ardit volrà lo parencer,

 • Page 100:

  Notes XXX

 • Page 102:

  XXXI Com al XXVI, March desenrotlla

 • Page 104:

  104 Notes XXXI

 • Page 106:

  e, valent poc, han la part no mello

 • Page 108:

  108

 • Page 110:

  32 car d’altra part ma voluntat n

 • Page 112:

  XXXIV Afirmació de la puresa de l

 • Page 114:

  114 Notes XXXIV

 • Page 116:

  Sí co⋅l precís que no és de mo

 • Page 118:

  XXXVI Súplica enginyosa de compass

 • Page 120:

  Llir entre cards, amor los mals me

 • Page 122:

  122 XXXVII

 • Page 124:

  124 Notes XXXVII

 • Page 126:

  mos pensaments jo creu que sapiau;

 • Page 128:

  128 XXXIX

 • Page 130:

  Llir entre cards, Déu vos don cone

 • Page 132:

  132 XL

 • Page 134:

  XL Notes

 • Page 136:

  16 que, difamats, cessaria llur pom

 • Page 138:

  138 XLII

 • Page 140:

  Tracte semblant jamés me trobà cu

 • Page 142:

  27-28 Era creença comuna - aquí c

 • Page 144:

  32 sí que ardiment un poc en mi no

 • Page 146:

  146 XLIV

 • Page 148:

  148 Notes XLIV

 • Page 150:

  Foc amagat nodrit dins en les venes

 • Page 152:

  per la virtut que d’amistat s’e

 • Page 154:

  154 d’aquesta reciprocació; per

 • Page 156:

  Veles e vents han mos desigs compli

 • Page 158:

  158 Notes XLVI

 • Page 160:

  160 XLVII

 • Page 162:

  Notes XLVII

 • Page 164:

  32 ans en millor lo veureu afegir.

 • Page 166:

  166 XLIX

 • Page 168:

  168 Notes XLIX

 • Page 170:

  32 no és tan gran com la que mi co

 • Page 172:

  172 LI

 • Page 174:

  174 Notes LI

 • Page 176:

  untada fon de una gran dolçor

 • Page 178:

  178 LIII

 • Page 180:

  180 Notes LIII

 • Page 182:

  Oh mort, qui est de tots béns enve

 • Page 184:

  LV Queixa de l’amor no correspost

 • Page 186:

  Notes LV

 • Page 188:

  Res no·m defall a vida contentada;

 • Page 190:

  190 LVII

 • Page 192:

  192 Notes LVII

 • Page 194:

  D’un ventre trist eixir m’ha fe

 • Page 196:

  LIX March desenvolupa un tema que

 • Page 198:

  Notes LIX

 • Page 200:

  null junyidor no féu encontre tal

 • Page 202:

  puis a mi vull en dues parts partir

 • Page 204:

  LXII Sobre la «sospita» (v. 45) d

 • Page 206:

  Notes LXII

 • Page 208:

  e pus amarg que fel he de gustar,

 • Page 210:

  LXIV El poeta denuncia el temps en

 • Page 212:

  212 Notes LXIV

 • Page 214:

  28 o de aquest me vulles bandonar!

 • Page 216:

  LXVI Queixa de l’amor no correspo

 • Page 218:

  218 Notes LXVI

 • Page 220:

  com lo sabent per dues coneixences:

 • Page 222:

  222 LXVIII

 • Page 224:

  LXVIII

 • Page 226:

  LXVIII [versió del 1555]

 • Page 228:

  228 LXIX

 • Page 230:

  lo meu cor diu que no n’és encul

 • Page 232:

  LXX Els sentiments del poeta envers

 • Page 234:

  234 Notes LXX

 • Page 236:

  volgués mai res per mi no fos comp

 • Page 238:

  108 e jo·m confés que fui lo foll

 • Page 240:

  240 memòria.

 • Page 242:

  Valentí Fàbrega Escatllar, «"Ja

 • Page 244:

  Foll és aquell qui fa juí en los

 • Page 246:

  246 LXXIII

 • Page 248:

  248 Notes LXXIII

 • Page 250:

  mescladament dolçors ab amargors;

 • Page 252:

  252 LXXV

 • Page 254:

  al temple seu, si·l jorn clar fos

 • Page 256:

  256 que volen la castedat; ·s devi

 • Page 258:

  e per açò del món me desespere

 • Page 260:

  LXXVII

 • Page 262:

  Notes LXXVII

 • Page 264:

  que no·s pot fer me basteu content

 • Page 266:

  LXXIX Les primeres quatre estrofes

 • Page 268:

  Notes LXXIX

 • Page 270:

  LXXX 2 lo guanyat plet: el plet que

 • Page 272:

  Notes LXXXI

 • Page 274:

  LXXXII

 • Page 276:

  LXXXIII

 • Page 278:

  LXXXIV

 • Page 280:

  que sa dolor a mostrar no bastàs

 • Page 282:

  LXXXV La felicitat actual del poeta

 • Page 284:

  com no veig hom que parle bé de v

 • Page 286:

  LXXXVI

 • Page 288:

  288 LXXXVII

 • Page 290:

  als apetits corruptes ha d’acórr

 • Page 292:

  100 Ésser no⋅ls fa, mas té que

 • Page 294:

  mogut cascú per la sua semblança.

 • Page 296:

  Lladoncs lo foc d’amor bé no s

 • Page 298:

  298 Notes LXXXVII

 • Page 300:

  158 L’amor honest dins de l’amo

 • Page 302:

  335 aquell poder: l’estrella de V

 • Page 304:

  24 com si la veu sens aquella meré

 • Page 306:

  306 Notes LXXXVIII

 • Page 308:

  de ço que en vós està la major p

 • Page 310:

  57-60 Quan el poeta es mostra conte

 • Page 312:

  Mas dintre nós nostre enemic porta

 • Page 314:

  L’èxit del poema rau en el fet q

 • Page 316:

  316 XCI Notes

 • Page 318:

  Mètrica: Cobles de vuit versos cro

 • Page 320:

  si⋅m defalleix, no serà sens gra

 • Page 322:

  130 com en est món no la’m veur

 • Page 324:

  e cascú d’ells tanta i qual dolo

 • Page 326:

  326 66 sens cobre: sense recobramen

 • Page 328:

  328 225 ame: el subjecte és ma car

 • Page 330:

  estrany e molt, mas prestament perd

 • Page 332:

  100 perquè m’avís on és l’es

 • Page 334:

  82 «quan penso en alguna cosa, obl

 • Page 336:

  Mètrica: Estramps.

 • Page 338:

  Si⋅l pensament per força a altra

 • Page 340:

  340 XCIV Notes

 • Page 342:

  127 cobege: desitjo.

 • Page 344:

  16 del venidor sap Déu lo que ser

 • Page 346:

  346 Notes XCV

 • Page 348:

  ab aquell cos qual he jo tant amat,

 • Page 350:

  XCVII Aquí March es limita gaireb

 • Page 352:

  44 e l’envejós qui de mal delit

 • Page 354:

  354 XCVIII

 • Page 356:

  72 no·m trop res franc sinó la so

 • Page 358:

  XCIX Al poeta l’ha decebut amor,

 • Page 360:

  72 d’aquell a qui pietat vol have

 • Page 362:

  362 72 d’aquell: de l’esperit,

 • Page 364:

  i aquells haguts, degú mi no compl

 • Page 366:

  l’hom és senyor, doncs, no per e

 • Page 368:

  204 e d’altres molts que follamen

 • Page 370:

  370 veu per un passatge com el seg

 • Page 372:

  372 béns forans, exteriors a l’h

 • Page 374:

  CI Lo viscaí que⋅s troba en Alem

 • Page 376:

  376 Notes CI

 • Page 378:

  20 que a son juí és contra la ra

 • Page 380:

  Oït he dir que, per ésser pus fra

 • Page 382:

  192 d’esta part am e·m plau lo s

 • Page 384:

  384 (en particular, les dones) prac

 • Page 386:

  CIIa Aquesta cobla apareix com a es

 • Page 388:

  388 CIII

 • Page 390:

  lo gran delit sens mescla de dolor,

 • Page 392:

  392 56 El «consell» que March dó

 • Page 394:

  Ella és la fi de nós e lo princip

 • Page 396:

  car lo bon hom en son acte·s delit

 • Page 398:

  ésser no pot que en elles se recol

 • Page 400:

  d’on tinc per foll qui en glòria

 • Page 402:

  402 això li portarà el bé del m

 • Page 404:

  404 225-26 Aquesta queixa de la cob

 • Page 406:

  406 sobre el possible destí de la

 • Page 408:

  Ab tot que só mal crestià per obr

 • Page 410:

  120 per consegüent a l’home no c

 • Page 412:

  que los delits de paraís no jutgen

 • Page 414:

  414 Déu, com tothom sap.

 • Page 416:

  CVI Poema d’una estructura molt f

 • Page 418:

  si açò hi és, delit no hi fallir

 • Page 420:

  per sa virtut, sens de hom lo acord

 • Page 422:

  Al bé obrant, virtut delit promet,

 • Page 424:

  que tota res deu ésser jaquit per

 • Page 426:

  e que·l desig per àls no és sati

 • Page 428:

  428 Notes CVI

 • Page 430:

  430 natura no dóna pas bastament d

 • Page 432:

  432 298 per falta: per culpa.

 • Page 434:

  449 March aclareix la seva al·lusi

 • Page 436:

  4 e no·l coneix, pensant-l’haver

 • Page 438:

  Toni amic, vostra carn és ja fem,

 • Page 440:

  79 als no havents: als pobres.

 • Page 442:

  20 e quan no pot, en contra Déu so

 • Page 444:

  Vós, mon senyor, haveu ciença ver

 • Page 446:

  446 un cop l’ha aconseguit (haüd

 • Page 448:

  tanta que mai en altra no trobí,

 • Page 450:

  450 CX

 • Page 452:

  452 CX Notes

 • Page 454:

  e d’altres molts que l’entendre

 • Page 456:

  456 CXII

 • Page 458:

  e veure en si morals virtuts justad

 • Page 460:

  Nostra virtut, sens en Déu esperan

 • Page 462:

  ço que·l cos sent per la mort no

 • Page 464:

  en los dos móns, raó és que en D

 • Page 466:

  com no conquer lo món que aprés m

 • Page 468:

  468 92 l’altre segle: l’altre m

 • Page 470:

  470 242 ·s bateja: pren un dels no

 • Page 472:

  408 fer a Déu paria: emular Déu.

 • Page 474:

  CXIII La vida és breu e l’art se

 • Page 476:

  ¿qui serà aquell qui obrir li com

 • Page 478:

  175 Lo mal volem, cuidant que bé g

 • Page 480:

  480 CXIII Notes

 • Page 482:

  482 general; l’home només pensa

 • Page 484:

  e me’n dolc més tant com d’amo

 • Page 486:

  486 Notes CXIV

 • Page 488:

  CXV El poeta es lamenta que no és

 • Page 490:

  45 e, atrevit, pensant haver defens

 • Page 492:

  492 Notes CXV

 • Page 494:

  CXVI Poema que podria relacionar-se

 • Page 496:

  qui vol ser fort, de la carn se des

 • Page 498:

  Així com és en nós l’ànima to

 • Page 500:

  500 67 Aviat les forces del poeta p

 • Page 502:

  502 CXVII

 • Page 504:

  perquè altres béns no sentí en m

 • Page 506:

  L’enteniment no és d’amor la c

 • Page 508:

  car l’esperit ne pren molt gran a

 • Page 510:

  510 50 hoc: però sí.

 • Page 512:

  512 semblant, tots els intents de l

 • Page 514:

  no·m plau amar e menys que amat si

 • Page 516:

  516 Notes CXVIII

 • Page 518:

  518 CXIX

 • Page 520:

  mas tots los grats de la carn s’h

 • Page 522:

  Notes CXIX

 • Page 524:

  524 CXX

 • Page 526:

  No puc amar e menys ésser amat,

 • Page 528:

  528 Notes CXX

 • Page 530:

  126 tot açò, si basta: el «temps

 • Page 532:

  20 en tal juí deu ser ab ell unit;

 • Page 534:

  534 CXXI Notes

 • Page 536:

  536 CXXIIa

 • Page 538:

  Mon car senyor, tot hom cerca delit

 • Page 540:

  540 CXXIIb

 • Page 542:

  d’un gros desig que han naturalme

 • Page 544:

  hallar lo que no pudo alcançar dé

 • Page 546:

  ans més al cos que a l’arma ha s

 • Page 548:

  548 Notes CXXIII

 • Page 550:

  550 CXXIV

 • Page 552:

  Resposta [de Joan Moreno]

 • Page 554:

  m’ha senyorejat molt més que per

 • Page 556:

  CXXV Demanda de March i Resposta de

 • Page 558:

  558 CXXVI

 • Page 560:

  Notes CXXVI Demanda

 • Page 562:

  Notes XXVI Resposta

 • Page 564:

  CXXVI Resposta de Rodrigo Díez

 • Page 566:

  que és l’hàbit ras

 • Page 568:

  ço sap cascú,

 • Page 570:

  més del degut.

 • Page 572:

  home algú.

 • Page 574:

  lleixant lo món pobre i mesquí

 • Page 576:

  576 168 en què·m repòs: «on rep

 • Page 578:

  578 CXXVIII

 • Page 580:

  açò espera delitar,

 • Page 582:

  aquell jaquesca en un instant.

 • Page 584:

  com honor e diners e fama;

 • Page 586:

  però bé hi va pel carrer dret.

 • Page 588:

  que Joan una tal cosa vol

 • Page 590:

  548 a fer vida filosofal

 • Page 592:

  644 e dins en la dolor se viu

 • Page 594:

  594 CXXVIII Notes

 • Page 596:

  596 263 tempraments: exercicis.

 • Page 598:

  680 «car no porta l’home a bon f

 • Page 600:

  dieu (e la veritat és en contrari)

 • Page 3: Plagués a Déu que mon pensar fos
 • Page 5: II El poema té el seu punt de part
 • Page 7: Notes II
 • Page 9: Notes III
 • Page 11: Així com cell qui desija vianda
 • Page 13: Notes IV
 • Page 15: per mals parlers, he tret saber e c
 • Page 17: VI March es presenta en aquest poem
 • Page 19: VI Notes
 • Page 21: lai quan amor amant se conqueria,
 • Page 23: Notes VII
 • Page 25: 28 faent retret del temps qui l’h
 • Page 27: IX El poema desenvolupa un tema mol
 • Page 29: Notes IX
 • Page 31: Los tres poders que en l’arma só
 • Page 33: XI March desenvolupa, mitjançant u
 • Page 35: Llir entre cards, l’hora sent aco
 • Page 37: XII Aquest poema, en cobles octosil
 • Page 39: Notes XII
 • Page 41: e per tots temps brota la carn de n
 • Page 43: 33 allogar: col·locar.
 • Page 45: 28 No pot complir ço que só desij
 • Page 47: XV Es destaca en aquest poema la su
 • Page 49: Notes XV
 • Page 51: és lo tardar que⋅ls pensaments s
 • Page 53:

  XVII Un de diversos poemes que gire

 • Page 55:

  e sap-me greu, com no haureu demèr

 • Page 57:

  XVIII Poema en què brilla l’art

 • Page 59:

  Notes XVIII

 • Page 61:

  XIX Bon exemple de l’ús que fa M

 • Page 63:

  1 Oïu, oïu: March comença el poe

 • Page 65:

  doncs, aquest dret, ¿qui és aquel

 • Page 67:

  XXI El poeta es queixa de la falta

 • Page 69:

  Notes XXI

 • Page 71:

  28 he fet d’amor cativa ma raó.

 • Page 73:

  XXIII Elogi de Llir entre cards, l

 • Page 75:

  XXIII Lleixant a part l’estil del

 • Page 77:

  XXIII Notes

 • Page 79:

  XXIV Com és freqüent en aquelles

 • Page 81:

  Notes XXIV

 • Page 83:

  hauríeu grat del que per vós pass

 • Page 85:

  XXVI March desenvolupa al llarg de

 • Page 87:

  60 de què⋅m content, e per ço j

 • Page 89:

  XXVII El primer vers resumeix la na

 • Page 91:

  Notes XXVII

 • Page 93:

  XXVIII

 • Page 95:

  XXIX El nivell de sentit més palè

 • Page 97:

  XXX Poema que està estretament vin

 • Page 99:

  Contra la mort és aquest aparell:

 • Page 101:

  ll». 101

 • Page 103:

  28 e no pot fer pus ab sa gran furo

 • Page 105:

  105 XXXII

 • Page 107:

  107 Notes XXXII

 • Page 109:

  XXXIII

 • Page 111:

  Notes XXXIII

 • Page 113:

  Sí com aquell qui està Déu prega

 • Page 115:

  XXXV Després de l’exordi dels vs

 • Page 117:

  Notes XXXV

 • Page 119:

  XXXVI Oh mort, qui est de molts mal

 • Page 121:

  121 Notes XXXVI

 • Page 123:

  32 fartant a vós, dant a mi fam e

 • Page 125:

  125 XXXVIII

 • Page 127:

  127 Notes XXXVIII

 • Page 129:

  XXXIX Qui no és trist, de mos dict

 • Page 131:

  Notes XXXIX

 • Page 133:

  24 que en mal voler giram nostra ci

 • Page 135:

  135 XLI

 • Page 137:

  137 Notes XLI

 • Page 139:

  Bibliografia: Commentaire, pp. 54-5

 • Page 141:

  141 Notes XLII

 • Page 143:

  XLIII Poema de tema únic: la «ver

 • Page 145:

  145 Notes XLIII

 • Page 147:

  XLIV Tot metge pren càrrec de cons

 • Page 149:

  149 XLV

 • Page 151:

  d’aquesta amor participen ab àng

 • Page 153:

  153 Notes XLV

 • Page 155:

  XLVI Aquest poema, un dels més con

 • Page 157:

  Puis jo són viu, mon cor no mostra

 • Page 159:

  60): «Amor, amor, aquells són dec

 • Page 161:

  Mas vostre cos per ventura·s delit

 • Page 163:

  XLVIII

 • Page 165:

  165 Notes XLVIII

 • Page 167:

  28 sabrem amor vers nós què pot m

 • Page 169:

  L Professió d’amor espiritual. L

 • Page 171:

  171 Notes L

 • Page 173:

  No guardeu mi, sinó ma benvolença

 • Page 175:

  LII Sobre la vacil·lació del poet

 • Page 177:

  Notes LII

 • Page 179:

  Vós, dona, sou mon déu e mon deli

 • Page 181:

  LIV Anàlisi dels sentiments contra

 • Page 183:

  Notes LIV

 • Page 185:

  mi avorrint ab abastat conhort

 • Page 187:

  LVI Celebració de l’amor espirit

 • Page 189:

  189 Notes LVI

 • Page 191:

  si voluntat per cas semblant no for

 • Page 193:

  LVIII Súplica-elogi de la dama. L

 • Page 195:

  195 LVIII

 • Page 197:

  28 en quin fil prim penja la mia vi

 • Page 199:

  LX El poeta ha trobat en la dama to

 • Page 201:

  201 Notes LX

 • Page 203:

  203 Notes LXI

 • Page 205:

  28 no troba fi, e pensa aquell have

 • Page 207:

  207 LXIII

 • Page 209:

  209 Notes LXIII

 • Page 211:

  ma voluntat, amor la té en penyora

 • Page 213:

  213 LXV

 • Page 215:

  Notes LXV

 • Page 217:

  32 per no ser tal e com molt major

 • Page 219:

  LXVII El poeta desenvolupa una defe

 • Page 221:

  221 Notes LXVII

 • Page 223:

  223 Al nostre parer, la presència

 • Page 225:

  Notes LXVIII

 • Page 227:

  Notes LXVIII, versió del 1555

 • Page 229:

  LXIX Clar és e molt a tots los ama

 • Page 231:

  231 Notes LXIX

 • Page 233:

  car no·m pot dar amor punt d’ale

 • Page 235:

  235 LXXI

 • Page 237:

  sap que jamés dona tenc voler ferm

 • Page 239:

  239 Notes LXXI

 • Page 241:

  LXXII Elogi d’Alfonso d’Aragó.

 • Page 243:

  LXXII Paor no·m sent que sobreslau

 • Page 245:

  Notes LXXII

 • Page 247:

  en llur voler delit d’amor no pre

 • Page 249:

  249 LXXIV

 • Page 251:

  251 LXXIV Notes

 • Page 253:

  Saturn e Mars no torben sa gran veu

 • Page 255:

  255 LXXV Notes

 • Page 257:

  257 LXXVI

 • Page 259:

  259 Notes LXXVI

 • Page 261:

  LXXVII

 • Page 263:

  263 LXXVIII

 • Page 265:

  LXXVIII Notes

 • Page 267:

  Los colps d’amor són per tres ca

 • Page 269:

  LXXX El poeta es queixa de l’amor

 • Page 271:

  LXXXI El poeta es queixa de la falt

 • Page 273:

  LXXXII

 • Page 275:

  Notes LXXXII

 • Page 277:

  LXXXIII Notes

 • Page 279:

  LXXXIV

 • Page 281:

  281 Notes LXXXIV

 • Page 283:

  ¿Per què·s pot fer que pot dimin

 • Page 285:

  285 Notes LXXXV

 • Page 287:

  Notes LXXXVI

 • Page 289:

  289 (vs. 231-70) intenta explicar e

 • Page 291:

  faent acord ab amigables pactes.

 • Page 293:

  mas vol per si virtuts e saviesa.

 • Page 295:

  amant a mi per consemblant manera?

 • Page 297:

  315 així amor subtil i enfinit tem

 • Page 299:

  299 79 tol: en treu.

 • Page 301:

  301 242 «¿Per què l’ànima est

 • Page 303:

  303 LXXXVIII

 • Page 305:

  i en poc instant aquesta met sa for

 • Page 307:

  307 LXXXIX

 • Page 309:

  309 Notes LXXXIX

 • Page 311:

  311 XC

 • Page 313:

  313 XC Notes

 • Page 315:

  36 seguint aquell un novell apetit,

 • Page 317:

  317 XCII

 • Page 319:

  Aquelles mans que jamés perdonaren

 • Page 321:

  lo propi seu, al qual no⋅s pot em

 • Page 323:

  ¿Per què en tal cas la raó d’h

 • Page 325:

  325 XCII Notes

 • Page 327:

  327 148 Ja ha perdut l’esperança

 • Page 329:

  329 XCIII

 • Page 331:

  60 que null remei és dolre’s del

 • Page 333:

  333 Notes XCIII

 • Page 335:

  335 XCIV

 • Page 337:

  e lo revers sa natura li torba

 • Page 339:

  Jo am e tem ab honesta vergonya

 • Page 341:

  341 espiritual de l’home.

 • Page 343:

  343 XCV

 • Page 345:

  en ella fon complit lo meu deport;

 • Page 347:

  347 XCVI

 • Page 349:

  XCVI Notes

 • Page 351:

  en mi conec d’amor poc sentiment.

 • Page 353:

  Notes XCVII

 • Page 355:

  ne pren a mi que en contra amor m

 • Page 357:

  357 Notes XCVIII

 • Page 359:

  Ans d’acostar no sent lo mudament

 • Page 361:

  361 XCIX Notes

 • Page 363:

  363 C

 • Page 365:

  Tot quant és d’hom fa sa pròpia

 • Page 367:

  160 e los brocats lleigs vestits li

 • Page 369:

  369 Notes C

 • Page 371:

  371 Necessàriament, doncs, el plae

 • Page 373:

  373 CI

 • Page 375:

  e vostres ulls han mon arnés rompu

 • Page 377:

  377 CII

 • Page 379:

  així amor és bo si en lloc baix j

 • Page 381:

  148 D’ací escapant, en pejor pun

 • Page 383:

  CII Notes

 • Page 385:

  385 190 «vol que no m’agradi el

 • Page 387:

  Notes CIIa

 • Page 389:

  Erminis, marts, no guarden de fredo

 • Page 391:

  391 Notes CIII

 • Page 393:

  393 CIV

 • Page 395:

  64 per fer-nos grans d’honor e de

 • Page 397:

  altres no tant, mas pegament bé us

 • Page 399:

  en contra aquells qui en lo món tr

 • Page 401:

  401 Notes CIV

 • Page 403:

  403 152 pres: després de.

 • Page 405:

  405 desenvolupa temes de l’àrea

 • Page 407:

  esperanza en el "Cant Espiritual" d

 • Page 409:

  76 e tem dellà la mort per tostemp

 • Page 411:

  e no⋅s pot fer sens menyspreu de

 • Page 413:

  413 Notes CV

 • Page 415:

  415 era l’invers al que March pla

 • Page 417:

  Molt per poc preu se dóna ço del

 • Page 419:

  Lo profitós, perquè s’esguarda

 • Page 421:

  e tots aquells que natura dar pot,

 • Page 423:

  envers lo bé qui propi és e seu,

 • Page 425:

  lo bé honest no·s pot fer a algun

 • Page 427:

  e que·l poblàs se trobàs sord e

 • Page 429:

  429 90 La divisió aristotèlica i

 • Page 431:

  227 Qui fa mal no triga gaire a sen

 • Page 433:

  433 evitar el primer moviment del d

 • Page 435:

  CVII Epístola poètica de regust e

 • Page 437:

  entén, no·l sent, l’obrant per

 • Page 439:

  439 Notes CVII

 • Page 441:

  441 CVIII

 • Page 443:

  sa voluntat en lloc on no ha ferma.

 • Page 445:

  445 Notes CVIII

 • Page 447:

  CIX Poema d’amor caracteritzat pe

 • Page 449:

  CIX Notes

 • Page 451:

  28 Lo cos és seu, e tot quant d’

 • Page 453:

  Bibliografia: Auzias, p. 222; Comme

 • Page 455:

  455 Notes CXI

 • Page 457:

  La velledat en valencians mal prova

 • Page 459:

  los del compost plaen hoc e no plae

 • Page 461:

  tots aquests han gran causa qui·ls

 • Page 463:

  o qui en virtuts morals volc son b

 • Page 465:

  360 e lo finit per si té en cosa l

 • Page 467:

  467 Notes CXII

 • Page 469:

  172 aquel propi: el bé interior

 • Page 471:

  329 hagren: hagueren, tingueren.

 • Page 473:

  473 CXIII

 • Page 475:

  si·ns pream poc, no·n cometem err

 • Page 477:

  Alguns seran que passen més vergon

 • Page 479:

  tal és aquell qui bé final vol tr

 • Page 481:

  481 80 Els béns no basats en la vi

 • Page 483:

  483 CXIV

 • Page 485:

  grossos delits, no sabent quant se

 • Page 487:

  487

 • Page 489:

  Puix me penit, senyal és cert que

 • Page 491:

  cascú d’aquests té causa en mi

 • Page 493:

  80 en tant: en tan gran mal.

 • Page 495:

  CXVI Cert és de mi que no me’n c

 • Page 497:

  no sé la nit o lo jorn qual dec te

 • Page 499:

  499 Notes CXVI

 • Page 501:

  501 131-34 Pagès (Auzias, p. 289)

 • Page 503:

  que del mal fet ha coneixença fosc

 • Page 505:

  esperant temps lo pus dispost que t

 • Page 507:

  196 com ell roman en pensa de rei

 • Page 509:

  509 Notes CXVII

 • Page 511:

  511 amb un «fi».

 • Page 513:

  513 CXVIII

 • Page 515:

  70 o cor irat li’n fa perdre amis

 • Page 517:

  517 per ço que hom se ama: mitjan

 • Page 519:

  CXIX Maleit lo jorn que·m fon dona

 • Page 521:

  tant que en mi veig experiença est

 • Page 523:

  523 un lliurament total que transce

 • Page 525:

  que d’on lo trau - hoc, e d’ell

 • Page 527:

  Lo moviment per passió vingué

 • Page 529:

  529 lo en un desig espiritual.

 • Page 531:

  531 CXXI

 • Page 533:

  en lo qual mes tot lo seu bé o mal

 • Page 535:

  53 La fermesa amb què arreli l’h

 • Page 537:

  CXXIIa

 • Page 539:

  539 Notes CXXIIa

 • Page 541:

  CXXIIb

 • Page 543:

  543 Notes CXXIIb

 • Page 545:

  545 CXXIII

 • Page 547:

  una en saber qui és, d’on ve, qu

 • Page 549:

  549 «desig gran» que l’inicia.

 • Page 551:

  Notes CXXIV Demanda

 • Page 553:

  cavalquen perduts per torta carrera

 • Page 555:

  555 CXXIV Resposta Notes

 • Page 557:

  Resposta de la dita señora

 • Page 559:

  que·s volen bé sens tota ficció

 • Page 561:

  Resposta de Ausiàs March

 • Page 563:

  Altra resposta feta per Rodrigo Dí

 • Page 565:

  565 CXXVII

 • Page 567:

  mon pensament,

 • Page 569:

  e ja fon fet,

 • Page 571:

  jamés diners fui desijant,

 • Page 573:

  mas per lo temps m’és dat refús

 • Page 575:

  CXXVII Notes

 • Page 577:

  371-72 El poeta es troba en el pitj

 • Page 579:

  perquè en prenem d’elles extrem,

 • Page 581:

  que aquell bé tost perdre’s pot;

 • Page 583:

  que per sos diners serà amat.

 • Page 585:

  qui no meten sa esperança

 • Page 587:

  fins en ésser acabada,

 • Page 589:

  o per molt malvats mijans.

 • Page 591:

  596 havents les vies sens dolor;

 • Page 593:

  692 e quant ha donat e darà

 • Page 595:

  595 137 l’hàbit pres: l’hàbit

 • Page 597:

  nada sord-muda».

 • Page 599:

  Ausiàs March, Lletra de batalla

Vida de Sancta Oria.txt - Bloc de notas

Vida de Sancta Oria.txt - Bloc de notas

Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario ...

Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario ...

EL MÁGICO PRODIGIOSO - AMPA Severí Torres

EL MÁGICO PRODIGIOSO - AMPA Severí Torres

LA TIERRA DE TODOS Vicente Blasco Ibáñez - AMPA Severí Torres

LA TIERRA DE TODOS Vicente Blasco Ibáñez - AMPA Severí Torres

Diario Del Año De La Peste - AMPA Severí Torres

Diario Del Año De La Peste - AMPA Severí Torres

Aurora en Copacabana, La - AMPA Severí Torres

Aurora en Copacabana, La - AMPA Severí Torres

Anónimo (Siglo XV)

Anónimo (Siglo XV)

El barón

El barón

Los pilotos de altura

Los pilotos de altura

Baroja, Pío - Las miserias de la guerra [pdf] - AMPA Severí Torres

Baroja, Pío - Las miserias de la guerra [pdf] - AMPA Severí Torres

Librodot

Librodot

LAS CADENAS DEL DEMONIO - AMPA Severí Torres

LAS CADENAS DEL DEMONIO - AMPA Severí Torres

Alejandro Dumas La Mano del Muerto - AMPA Severí Torres

Alejandro Dumas La Mano del Muerto - AMPA Severí Torres

fabulas fantasticas - AMPA Severí Torres

fabulas fantasticas - AMPA Severí Torres

Memorias de un hombre de acción 3 - AMPA Severí Torres

Memorias de un hombre de acción 3 - AMPA Severí Torres

EL FILTRO DE LOS CALIFAS - AMPA Severí Torres

EL FILTRO DE LOS CALIFAS - AMPA Severí Torres

El amor, el dandismo y la intriga - AMPA Severí Torres

El amor, el dandismo y la intriga - AMPA Severí Torres

Amar después de la muerte - AMPA Severí Torres

Amar después de la muerte - AMPA Severí Torres

UNA NOCHE DE PRIMAVERA SIN SUEÑO - AMPA Severí Torres

UNA NOCHE DE PRIMAVERA SIN SUEÑO - AMPA Severí Torres

Librodot

Librodot

Padres e hijos - AMPA Severí Torres

Padres e hijos - AMPA Severí Torres

Cuadros de viaje Enrique Heine - AMPA Severí Torres

Cuadros de viaje Enrique Heine - AMPA Severí Torres

Librodot Los Apostólicos Beniro Pérez Galdós 1 - AMPA Severí Torres

Librodot Los Apostólicos Beniro Pérez Galdós 1 - AMPA Severí Torres

Aviraneta, o la vida de un conspirador - AMPA Severí Torres

Aviraneta, o la vida de un conspirador - AMPA Severí Torres

NARVÁEZ - AMPA Severí Torres

NARVÁEZ - AMPA Severí Torres

Edad de Cristal Guillermo Enrique Hudson Las - AMPA Severí Torres

Edad de Cristal Guillermo Enrique Hudson Las - AMPA Severí Torres

Crónica escandalosa - AMPA Severí Torres

Crónica escandalosa - AMPA Severí Torres

Humano enigma - AMPA Severí Torres

Humano enigma - AMPA Severí Torres

CARTAS A UNA MUJER JOVEN

CARTAS A UNA MUJER JOVEN

EL LINDO DON DIEGO - AMPA Severí Torres

EL LINDO DON DIEGO - AMPA Severí Torres

© 2006-2014 by i-Magazine AG