Butlletí municipal del mes de Gener 2013 - Diputació de Girona

webspobles.ddgi.cat

Butlletí municipal del mes de Gener 2013 - Diputació de Girona

Sant Aniol de Finestres

GENER / FEBRER · Núm. 138


2 /serveis i dades d’INTERÈS

TELÈFONS

Bombers 085

Centre d’Emergències

de Catalunya 112

Mossos d’Esquadra 088

Guàrdia Civil 972 20 86 50

Ambulàncies 972 26 76 52

Hospital

St. Jaume Olot 972 26 18 00

Hospital

Dr. Trueta Girona 972 94 02 00

Avaries elèctriques 800 500 500

Taxi Pilar 686 59 02 79

Consell Comarcal

de la Garrotxa 972 27 49 00

Mn. Enric Costa 629 22 00 29

SUMARI:

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Plens de l’Ajuntament, 3-21

INFORMACIÓ A L’ABAST

Xarxa Local de Municipis Gironins, 22

Canvi d’Àrea Bàsica de Salut, 22

Facturació aigua potable, 23

LA CONSULTA DEL MES

Rebuts de l’energia elèctrica, 23

ASSEMBLEA PER LA INDEPENDÈNCIA

Lectura del Manifest sobre la Declaració

de Sobirania del Poble i el Procés de

Transició Nacional, 24

GENT DE LA VALL

Paquita Camprodon, 25

TROBADA

Trobada a Sant Esteve, 26-29

INFORMACIÓ ALS USUARIS

Participacions preferents, 30

CONSELLS PER A L’AUTOESTIMA

Píndoles per a l’autoestima, 31

TRUCS CASOLANS, 32

ET REGALO UNA PARAULA, 32

AGENDA, 33

SECCIÓ DE CUINA

6 Consells per millorar la salut, 34-35

RECEPTA: Lluç al cava, 25

REPARTIMENT DE GAS BUTÀ

Els dimarts 5 i 19 de març, 2, 16 i 30 d’abril de 2013

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

Recordeu que la zona habilitada per a aquest servei està situada al costat

de la depuradora de Codilma i que està prohibit deixar trastos vells al

costat dels contenidors. Feu-ne un bon ús d’aquesta zona, no hi deixeu

qualsevol deixalla.

HORARI D’AUTOBUSOS

Girona: De dilluns a divendres

sortides a les 7.00 h, 14.30 h i 18.30 h.

Dissabtes, sortides a les 7.00 h.

Sant Esteve de Llémena

De dilluns a divendres, sortides a les 7.45 h, 15.30 h i 19.30 h.

Dissabtes, sortides a les 7.45 h i a les 15.35 h.

Sant Aniol de Finestres

S’haurà de trucar a HISPANO HILARIENSE, S.A.

al Tel. 972 24 50 12 el dia abans per passar a recollir en aquesta parada.

OFICINA MUNICIPAL

Horari:

De dilluns a dijous de 9 a 13h i de 16 a 19h

Divendres de 9 a 13h

Tel. 972 44 30 04 - Fax 972 44 31 45 - santaniol@santaniol.cat

ALCALDIA: (Hores convingudes)

REGIDORIES: (Hores convingudes)

JUTJAT DE PAU: dimecres d’11 a 12 h

DISPENSARI MÈDIC

Dilluns de 15 a 16 h.

Dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí

Tel. per reservar hora 972 44 99 82

Tel. dispensari 972 44 31 31

INFERMERIA

Dilluns de 15 a 16 h.

Dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí

FARMÀCIA

Dilluns de 2/4 de 3 a 4 de la tarda

Dijous de les8 a 2/4 de 10 del matí

Tel. 972 44 80 15

HORARI DE MISSES

SANT ANIOL DE FINESTRES:

Diumenge a le 10 h

SANT ESTEVE DE LLÉMENA (a l’església)

Dissabte a les 16 h.

Dipòsit Legal: GI-238/2001 Amb el suport de:


ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT

DE SANT ANIOL DE FINESTRES

Ordre del dia

- Aprovació acta sessió anterior

- Despatx ofi cial

- Decrets d’alcaldia

- Projecte de rehabilitació de la coberta de l’església

parroquial de Sant Esteve de Llémena: aprovació inicial

- Projecte de pavimentació del camí de la Barroca: aprovació

defi nitiva

- Concessió llicències d’obres

- Factures i pagaments

- Precs i preguntes

1.- Aprovació acta sessió anterior

Es dóna compte de l’acta elaborada referida a la sessió

núm. 13 de la Junta de Govern Local celebrada el dia 8

d’octubre de 2012, que és aprovada sense cap esmena.

2.- Despatx ofi cial

L’Ofi cina del Cens Electoral comunica que el cens

d’electors del municipi a data 1 d’octubre de 2012 és de

263 votants.

L’ACA remet l’informe favorable referit a les obres previstes

en el projecte de pavimentació del camí de la Barroca

en totes les seves fases.

informació MUNICIPAL / 3

Núm. 14

Data: 21 de novembre de 2012

Horari: 7 de la tarda

Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

Assistents

Francesc Oliveras i Torrent, alcalde

Josep M. Triadú i Puig, regidor

Andreu Espígul Corominas, regidor

Joan Güell Panosa, secretari

XALOC comunica l’acord de baixa del deute tributari degudament

justifi cat referit a l’Impost sobre Vehicles de

Tracció Mecànica del vehicle matrícula R-0408-BBP a

nom de CODILMA.

El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica la concessió

d’una subvenció per import de 324,32E per al manteniment

de les instal·lacions esportives municipals.

El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica que el

consell de Presidència, en data 8 de novembre de 2012,

va acordar prorrogar el contracte administratiu subscrit

amb les empreses comercialitzadores dels serveis de

telecomunicacions de veu, mòbil i dades i que fou formalitzat

en el marc de la contractació agregada promoguda

pel consorci Localret i a la qual està adherit

l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres.

La Direcció General d’Administració Local comunica la

concessió de les compensacions econòmiques a favor

de l’ajuntament de Sant Aniol de Finestres perquè aboni

les retribucions acordades als càrrecs electes per a

l’any 2012, per import de 6.105,12E

Des de l’Àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal

de la Garrotxa es comunica els punts de recollida

dels alumnes en cas de nevades i que en el nostre municipi

es realitzarà a l’Ajuntament.


4 / informació MUNICIPAL

3.- Decrets d’alcaldia

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats, dels

quals els membres de la Junta de Govern se’n donen

per assabentats:

47/2012: Petició ús local social - Associació de Veïns de

Les Carreres

48/2012: Petició per sol·licitar una subvenció al Consell

Comarcal - Manteniment Instal·lacions Esportives

49/2012: Petició per sol·licitar una subvenció al Consell

Comarcal - Xarxa 21

50/2012: Petició empadronament Vanini Arregui - Jordi

Casals

51/2012: Sobre facturació subministrament Elèctric

Bassols Energia Comercial, SL

52/2012: Petició autorització trobada verda per a motos

veteranes de muntanya

53/2012: Petició ús local social - Associació de Veïns de

Les Carreres

54/2012: Petició ús local social - Associació de Famílies

de Sant Aniol

55/2012: Sobre facturació subministrament Elèctric

Bassols Energia Comercial, SL

56/2012: Petició ús local social - Grup Municipal Independents

per Sant Aniol

Tanmateix, el Sr. Alcalde presenta als membres de la

Junta de Govern Local la petició formulada per la Sra.

Laura Viñals i Vilà de concessió de l’ajut per naixement,

un cop debatuda la proposta s’adopta el següent acord:

La Sra. Laura Viñals Vilà sol·licita l’ajut per al foment a

la natalitat per als nens nascuts a Sant Aniol de Finestres

d’acord amb el que fi xa l’ordenança corresponent

per a la seva fi lla Sara Costa Viñals, nascuda el dia 12 de

novembre de 2012.

Vista l’ordenança municipal reguladora de concessió de

subvencions per al foment a la natalitat aprovada pel ple

de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de maig

de 2009 i publicada en el BOP de data 12 d’agost de 2009,

la Junta de Govern Local adopta els següents acords:

Primer.- D’acord amb allò contingut en l’article 5 de

l’ordenança municipal reguladora de concessió de subvencions

per al foment a la natalitat concedir una subvenció

de tres cents euros (300,00E) a la Sra. Laura Viñals

Vilà pel naixement de la seva fi lla Sara Costa Viñals.

Segon.- Comunicar el present acord als serveis econòmics

de l’Ajuntament perquè es faci efectiu.

S’aprova per unanimitat.

Tot seguit presenta la petició formulada per la Sra. Anna

Bartoll Navas de subvenció per al transport escolar del

seu fi ll Lluc Riambau Bartoll per import de 42,00E.

Vista la petició la Junta de Govern Local adopta els següents

acords:

Primer.- Concedir una subvenció per import de quaranta-dos

euros (42,00E) a la Sra. Anna Bartoll Navas en

concepte de transport escolar del seu fi ll Lluc Riambau

Bartoll.

Segon.- Comunicar el present acord als serveis econòmics

de l’Ajuntament perquè es faci efectiu.

S’aprova per unanimitat.

Finalment, el Sr. Alcalde exposa que la cap del Consorci

d’Acció Social de la Garrotxa, Sra. Teia Fàbrega Pairó, va

venir a exposar-li i explicar-li l’informe sobre el fi nançament

dels serveis social bàsics de Sant Aniol, el contingut

del qual de forma resumida és que l’aportació que

haurà de fer l’Ajuntament de Sant Aniol per al Consorci

d’Acció Social de la Garrotxa d’acord amb els convenis

que es tenen signats i els serveis que es presten i per

a l’any 2013 serà de 4.142,77E, la mateixa d’enguany.

4.- Projecte de rehabilitació de la coberta de l’església

parroquial de Sant Esteve de Llémena: aprovació inicial

1.- ANTECEDENTS.

Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Rehabilitació

de la coberta de l’església parroquial de Sant Esteve de

Llémena”, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Bayona i

Prats i l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Galià Arpa, integrants

del Servei de Restauració de Monuments de la Diputació

de Girona.

Per part dels serveis tècnics municipals es va emetre

informe de data 14 de novembre que acredita que el projecte

esmentat compleix la normativa urbanística, així

com les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i

reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes

del sector públic i els articles 24 a 33 del Reglament

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya,

aprovat mitjançant el Decret 179/1995.

En l’esmentat informe consta que el projecte d’obres de

referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu

l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre,

mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes

de seguretat i salut en les obres de construcció.

Que el pressupost d’execució per contracte del projecte

és de quaranta-sis mil vuitanta-nou euros amb quaranta-quatre

cèntims (46.089,44E), fet que determina la

competència d’aquesta Junta de Govern Local segons

allò que disposa l’article 52 i 53 del Decret Legislatiu

2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim

Local de Catalunya, i sengles delegacions realitzades

per l’alcalde de la Corporació i el Ple de l’Ajuntament i

posteriorment acceptades per la pròpia Junta de Govern


Local en sessió de constitució celebrada el dia 25 de juliol

de 2011.

Les obres defi nides en el projecte consisteixen en

el reforç estructural de la cúpula del creuer per tal

d’assegurar l’estabilitat d’aquesta amb fi bres de carboni

fl exible, així com del teulat de la cúpula i creuer,

es farà un repàs general dels ràfecs refent-ne les parts

trencades o fi gurades i un repàs de les peces de rajola

ceràmica trencades del cupulí i la seva rejuntura amb

morter de calç.

2.- FONAMENTS DE DRET.

El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals

requereix, segons l’article 37 del Decret 179/1995, de 13

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats

i serveis dels ens locals, la seva aprovació inicial, la

submissió a informació pública per un període mínim

de trenta dies i l’aprovació defi nitiva, sense que es pugui

aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi

de les obres de reparacions menors i de conservació i

manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i

37.6 de l’esmentat Decret 179/1995.

La Junta de Govern Local és competent per aprovar el

citat projecte de conformitat amb el que s’estableix en

el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal

i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local

l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres municipal

denominat “Rehabilitació de la coberta de l’església

parroquial de Sant Esteve de Llémena”, redactat per

l’arquitecte Sr. Lluís Bayona i Prats i l’arquitecte tècnic

Sr. Lluís Galià Arpa, integrants del Servei de Restauració

de Monuments de la Diputació de Girona amb

un pressupost de trenta-vuit mil noranta euros amb

quaranta-cinc cèntims (38.090,45E) més set mil noucents

noranta-vuit euros amb noranta-nou cèntims

(7.998,99E) d’iva i que fan un total de pressupost per

contracte de quaranta-sis mil vuitanta-nou euros amb

quaranta-quatre cèntims (46.089,44E).

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per

un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació

del corresponent anunci al Butlletí Ofi cial de la Província

i al tauler d’anuncis de la corporació.

S’aprova per unanimitat.

5.- Projecte de pavimentació del camí de la Barroca:

aprovació defi nitiva

1.- ANTECEDENTS

Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol

de 2012, es va aprovar inicialment i es va sotmetre

a informació pública el projecte d’obra municipal or-

informació MUNICIPAL / 5

dinària titulat “Desglossat 3 i actualització del Pla de

Camins de Sant Aniol de Finestres”, “Arranjament del

Camí de la Barroca, 5a fase”, “Desglossat 4 del Pla de

Camins –Camí de la Barroca 2a fase-” i el “Projecte Refós

de la pavimentació del Camí de la Barroca, fases:

2, 4 i 5”, redactat per l’arquitecta Sra. M. Teresa Ercilla

Sans i l’arquitecte tècnic Sr. Rafel Planas Mayolas,

integrants dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i

Edifi cació del Consell Comarcal de la Garrotxa amb un

pressupost de cinc-cents vint mil tres-cents vuitantados

euros amb quaranta-quatre cèntims (520.382,44E)

més noranta-tres mil sis-cents seixanta-vuit euros amb

vuitanta-quatre cèntims (93.668,84E) d’IVA i que fan

un total de pressupost per contracte de sis-cents catorze

mil cinquanta-un euros amb vint-i-nou cèntims

(614.051,29E).

El citat acord es va sotmetre al preceptiu termini

d’informació pública en el qual s’hi ha presentat la següent

al·legació:

- Francesc Xavier Cusell Fernández, portaveu del Grup

Municipal Independent per Sant Aniol, núm. registre

d’entrada 1.033 de data 25 d’octubre de 2012

2.- FONAMENTS DE DRET

El tràmit procedent és el de l’aprovació defi nitiva del

projecte segons allò establert a l’article 37 del Decret

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament

d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

La Junta de Govern Local és competent per aprovar defi

nitivament el citat projecte de conformitat amb l’article

52 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei

Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en base a

l’acord de delegació de competències del Ple en favor

de la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2011.

Per tot això, es PROPOSA a la Junta de Govern Local:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel

Sr Francesc Xavier Cusell Fernández, portaveu del Grup

Municipal Independent per Sant Aniol, núm. registre

d’entrada 1.033 de data 25 d’octubre de 2012 pels motius

que consten en l’expedient.

Segon.- Aprovar defi nitivament el projecte d’obra municipal

ordinària denominat “Desglossat 3 i actualització

del Pla de Camins de Sant Aniol de Finestres”, “Arranjament

del Camí de la Barroca, 5a fase”, “Desglossat

4 del Pla de Camins –Camí de la Barroca 2a fase-” i el

“Projecte Refós de la pavimentació del Camí de la Barroca,

fases: 2, 4 i 5”, redactat per l’arquitecta Sra. M.

Teresa Ercilla Sans i l’arquitecte tècnic Sr. Rafel Planas

Mayolas, integrants dels Serveis Tècnics de l’Àrea

d’Urbanisme i Edifi cació del Consell Comarcal de la Garrotxa

amb un pressupost de cinc-cents vint mil trescents

vuitanta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims

(520.382,44E) més noranta-tres mil sis-cents seixantavuit

euros amb vuitanta-quatre cèntims (93.668,84E)

d’IVA i que fan un total de pressupost per contracte de


6 / informació MUNICIPAL

sis-cents catorze mil cinquanta-un euros amb vint-inou

cèntims (614.051,29E).

Tercer.- Notifi car el present acord a qui resulti interessat

advertint-lo que contra la mateixa pot interposar recurs

contenciós administratiu davant els Jutjats d’allò

contenciós administratiu en el termini de dos mesos o

bé, potestativament, pot interposar recurs de reposició

en el termini d’un mes des de la seva notifi cació i/o publicació,

advertint-lo, en aquest supòsit que fi ns que no

s’hagi resolt el recurs de reposició no podrà interposar

recurs contenciós administratiu.

Quart.- Que es procedeixi a la publicació del present

acord al Butlletí Ofi cial de la Província.

S’aprova per unanimitat.

6.- Concessió llicències d’obres

Exp. núm. 25/12, Marta Carrasco González

La Sra. Marta Carrasco González sol·licita llicència

d’obres municipal per a la construcció d’una caseta

d’obres per eines del camp al mas el Tràfach, segons

pressupost elaborat per Construllémena, SL.

Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per

unanimitat, els següents acords:

Primer.- Concedir a la Sra. Marta Carrasco González

llicència d’obres municipal per a la construcció d’una

caseta d’obres per eines del camp al mas el Tràfach,

segons pressupost elaborat per Construllémena, SL,

condicionada a:

- Han de realitzar-se amb estricte subjecció al projecte

i sota les condicions generals i particulars que

fi guren annexes a la present llicència

- L’obra fa referència únicament a obres interiors de

la parcel·la, sense ocupació de la via pública

- El possible material d’enderroc i els residus de la

construcció s’hauran de transportar a un abocador

autoritzat

- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria

de Seguretat i Salut, caldrà que el propi industrial

que realitzi l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i

adopti les mesures que calgui

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la llicència

de referència.

Tercer.- Notifi car els presents acords a la part interessada.

S’aprova per unanimitat.

Exp. núm. 30/12, Climent Pont Colom

El Sr. Climent Pont Colom sol·licita llicència d’obres

municipal per a la instal·lació d’un plat de dutxa a Can

Pont, segons pressupost elaborat per Construllémena,

SL.

Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per

unanimitat, els següents acords:

Primer.- Concedir al Sr. Climent Pont Colom llicència

d’obres municipal per a la instal·lació d’un plat de dutxa

a Can Pont, segons pressupost elaborat per Construllémena,

SL, condicionada a:

- Han de realitzar-se amb estricte subjecció al projecte

i sota les condicions generals i particulars que

fi guren annexes a la present llicència

- L’obra fa referència únicament a obres interiors de

la parcel·la, sense ocupació de la via pública

- El possible material d’enderroc i els residus de la

construcció s’hauran de transportar a un abocador

autoritzat

- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria

de Seguretat i Salut, caldrà que el propi industrial

que realitzi l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i

adopti les mesures que calgui

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la llicència

de referència.

Tercer.- Notifi car els presents acords a la part interessada.

S’aprova per unanimitat.

7.- Factures i pagaments

Es dóna compte de la relació de factures i pagaments

següents per imports totals de 7.127,77E i 18.403,18E,

respectivament.

S’aproven per unanimitat.

8.- Precs i preguntes

Obert el torn de precs i preguntes no se’n formula cap

per part dels presents.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió

essent les vuit del vespre, de la qual s’estén la present

acta que signen amb mi tots els presents,

L’ALCALDE, EL SECRETARI,


ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT

DE SANT ANIOL DE FINESTRES

Ordre del dia

- Aprovació acta sessió anterior

- Despatx ofi cial

- Decrets d’alcaldia

- Concessió llicències d’obres

- Factures i pagaments

- Precs i preguntes

1.- Aprovació acta sessió anterior

Es dóna compte de l’acta elaborada referida a la sessió

núm. 14 de la Junta de Govern Local celebrada el dia 21

de novembre de 2012, que és aprovada sense cap esmena.

2.- Despatx ofi cial

L’ACM remet una moció en defensa de l’escola catalana

per tal que s’aprovi pel ple de la Corporació. S’acorda

presentar-la a aprovació del ple en la primera sessió ordinària

que se celebri.

La Diputació de Girona comunica la concessió de la pròrroga

sol·licitada per part de l’Ajuntament de Sant Aniol

per a l’execució de les obres de Restauració del teulat

de l’església de Sant Esteve de Llémena.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

remet l’informe emès pels Serveis Territorials a

Girona, referent al projecte d’àrea de circulació pel lleure

i l’esport del trial a la fi nca Can Pagès de Sant Esteve

de Llémena, el sentit del qual és favorable condicionat.

La Mancomunitat de la Vall de Llémena comunica

l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’any

2013 i les seves bases d’execució.

informació MUNICIPAL / 7

L’Ofi cina del Cens Electoral comunica que a data 1 de

novembre d’enguany el número d’electors del municipi

és de 265.

La Diputació de Girona comunica que el seu Ple ha

aprovat inicialment les bases específi ques reguladores

de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i

Cultural per als anys 2013 a 2015, i que al nostre municipi

l’hi pertoquen 25.000,00E anualment.

La Mancomunitat de la Vall de Llémena comunica

l’aprovació inicial de les ordenances fi scals i de preus

públics de la Mancomunitat per a l’exercici de 2013.

La Mancomunitat de la Vall de Llémena comunica

l’adjudicació del contracte d’ús i explotació de la xarxa

sense fi ls Pre-Wimax a la Vall de Llémena a la societat

Corporació Megatel.

El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica el resultat

de les anàlisis de control normal executats a la Xarxa

de les Carreres i al Dipòsit de 520 m3 del Clascar i que

ambdues són aptes pel consum humà.

3.- Decrets d’alcaldia

Núm. 15

Data: 28 de desembre de 2012

Horari: 3/4 de 8 del vespre

Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

Assistents:

Francesc Oliveras i Torrent, alcalde

Josep M. Triadú i Puig, regidor

Andreu Espígul Corominas, regidor

Joan Güell Panosa, secretari

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats, dels

quals els membres de la Junta de Govern se’n donen

per assabentats:

57/2012: Petició empadronament Vanessa Lander

58/2012: Petició canvi titularitat nínxol 100 cementiri de

Sant Esteve de Llémena

59/2012: Petició canvi titularitat nínxol 101 cementiri de

Sant Esteve de Llémena

60/2012: Petició ús annex local social - Associació Famílies

Sant Aniol


8 / informació MUNICIPAL

61/2012: Petició ús annex local social - Associació Salvem

Sant Aniol

62/2012: Petició empadronament - Eugeni Bruguera

Ferres

4.- Concessió llicències d’obres

Exp. núm. 31/12, Natàlia Guillamet Casas

La Sra. Natàlia Guillamet Casas sol·licita llicència

d’obres municipal per a la construcció d’un bany al domicili

ubicat al carrer de les Carreres, 7, segons pressupost

elaborat per Garrotxa, Serveis de Construcció.

Vista la petició, la Junta de Govern Local aprova per

unanimitat, els següents acords:

Primer.- Concedir a la Sra. Natàlia Guillamet Casas llicència

d’obres municipal per a la construcció d’un bany

al domicili ubicat al carrer de les Carreres, 7, segons

pressupost elaborat per Garrotxa, Serveis de Construcció,

condicionada a:

- Han de realitzar-se amb estricte subjecció al projecte

i sota les condicions generals i particulars que

fi guren annexes a la present llicència

- Caldrà col·locar un sistema de ventilació mecànica

connectat amb l’interruptor d’encesa de la llum, per

tal de donar compliment al decret d’habitabilitat dels

habitatges.

- L’obra fa referència únicament a obres interiors de

la parcel·la, sense ocupació de la via pública

- El possible material d’enderroc i els residus de la

construcció s’hauran de transportar a un abocador

autoritzat

- Per tal de donar compliment al que regeix en matèria

de Seguretat i Salut, caldrà que el propi industrial

que realitzi l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i

adopti les mesures que calgui

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la llicència

de referència.

Tercer.- Notifi car els presents acords a la part interessada.

S’aprova per unanimitat.

5.- Factures i pagaments

Es dóna compte de la relació de factures i pagaments

següents per imports totals de 10.687,78Ð i 4.265,55Ð,

respectivament.

S’aproven per unanimitat.

6.- Precs i preguntes

El Senyor alcalde proposa la incorporació del punt

d’adjudicació de les obres de “Restauració del teulat de

l’església de Sant Esteve de Llémena”, atesa la urgència

d’iniciar les obres per tal de poder complir els terminis

establerts en la subvenció concedida per la Diputació de

Girona. S’aprova la seva incorporació amb el benentès

que no es podrà fer efectiu el mateix fi ns l’1 de gener

de 2013, en que entrarà en vigor el pressupost general

del municipi on hi ha la partida pressupostària corresponent.

1.- ANTECEDENTS

Aquest Ajuntament vol contractar les obres de “Rehabilitació

de la coberta de l’església parroquial de Sant

Esteve de Llémena” per tal de dur a terme el reforç

estructural de la cúpula del creuer per tal d’assegurar

l’estabilitat d’aquesta amb fi bres de carboni fl exible, així

com del teulat de la cúpula i creuer, es farà un repàs general

dels ràfecs refent-ne les parts trancades o fi gurades

i un repàs de les peces de rajola ceràmica trencades

del cupulí i la seva rejuntura amb morter de calç,

El preu del contracte ascendeix a la quantitat de TREN-

TA-VUIT MIL NORANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS (38.090,45E) més SET MIL NOU-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈN-

TIMS (7.998,99E) d’iva i que fan un total de pressupost

per contracte de QUARANTA-SIS MIL VUITAN-

TA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

(46.089,44E).

La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 19

de desembre de 2012, un informe sobre el procediment

a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit sufi -

cient i adequat per a fi nançar la despesa que comporta

la celebració del contracte, així com el percentatge que

suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris

del pressupost vigent, als efectes de determinar

l’òrgan competent per a contractar.

S’han sol·licitat i presentat les següents propostes

econòmiques:

Nom Pressupost IVA Total

Joan Domingo 35.043,18 7.359,07 42.402,25

Construllémena, SL 33.519,63 7.039,12 40.558,75

Santi Roca Pastells

Construccions

i reparacions 34.281,44 7.199,10 41.480,54

2.- FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:

- Els articles 6, 95, 122.3 i disposició addicional segona

de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes

del sector públic.

- L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general

de la Llei de contractes de les administracions públiques.


- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es

desenvolupa parcialment la Llei de contractes del

sector públic.

- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú.

Per tot això, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

l’adopció dels següents acords:

Primer.- Dur a terme la contractació de les obres de

“Rehabilitació de la coberta de l’església parroquial de

Sant Esteve de Llémena” mitjançant el procediment de

contracte menor, amb el contractista CONSTRULLÉ-

MENA, SL per un import de TRENTA-TRES MIL CINC-

CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

(33.519,63E) i SET MIL TRENTA-NOU EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS (7.039,12E) d’IVA, amb un total de

QUARANTA MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS

AMB SETANTA-CINC CÈNTIM (40.558,75E). Les condicions

per a l’execució de la contractació són les següents:

a) El termini d’execució de les obres serà d’un (1) mes

comptat a partir de la notifi cació d’aquesta resolució.

Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’execució

de les obres de “Rehabilitació de la coberta de l’església

parroquial de Sant Esteve de Llémena” amb càrrec a la

partida 61900 del vigent pressupost municipal.

Tercer.- Que una vegada executades les obres,

s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament,

si és el cas.

Quart.- Notifi car aquesta resolució a la persona adjudicatària

en el termini de deu dies a partir de la data.

informació MUNICIPAL / 9

Contra la present resolució que, d’acord amb l’article

109 de la Llei 30/1992, posa fi a la via administrativa,

procedeix interposar recurs contenciós administratiu

davant els Jutjats d’allò contenciós administratiu de Girona,

en el termini de dos mesos a comptar des del dia

següent al de la seva notifi cació o, alternativament i de

forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició

davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un

mes a comptar des del dia següent al de la seva notifi -

cació.”

S’aprova per unanimitat.

A continuació el senyor alcalde comunica als presents

que, després de varis mesos d’anar-hi al darrere,

s’ha localitzat l’avaria en les instal·lacions de l’aigua a

l’alçada del passallís. S’han de canviar uns metres de la

canonada i arranjar les destrosses que s’hi han provocat.

S’espera que amb aquesta millora no es produeixin

les pèrdues enormes que hi havia en el subministrament

de l’aigua.

Tanmateix, s’acorda a proposta del senyor alcalde i atès

que l’altre dia va caure una veïna, la instal·lació d’un

punt de llum a la zona dels contenidors d’escombraries

que hi ha entre la Plaça i el passallís.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió

essent tres quarts i cinc minuts de vuit del vespre, de

la qual s’estén la present acta que signen amb mi tots

els presents,

L’ALCALDE, EL SECRETARI,

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL 2013

22 i 23 d’abril de 2013

17 i 18 de juny de 2013

19 i 20 d’agost de 2013

14 i 15 d’octubre de 2013

9 i 10 de desembre de 2013


10 / informació MUNICIPAL

Núm. 4/2012

Caràcter: ordinari

Data: 3 d’octubre de 2012

Horari: 2/4 de 8 del vespre

Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

Assistents:

Francesc Oliveras i Torrent, alcalde

Andreu Espígul i Corominas, regidor

Josep M. Triadú i Puig, regidor

Joan Varderi i Vidal, regidor

Francesc X. Cusell Fernández, regidor

Isidre Cos i Arnau, regidor

Marisa Heatherwick Lammers, regidora

Joan Güell i Panosa, secretari

Ordre del dia

1.-Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior

2.-Despatx ofi cial

3.-Decrets, Junta de Govern Local i temes varis d’alcaldia

4.-Sorteig membres mesa electoral eleccions Parlament

de Catalunya

5.-Aprovació calendari del contribuent 2013

6.-Modifi cació de crèdits núm. 1: Aprovació inicial

7.-Pressupost any 2013: Aprovació inicial

8.-Ordenances fi scals any 2013: Aprovació inicial

9.-Pla d’usos espais i instal·lacions municipals: proposta

d’ISAF

10.-Canvi d’Àrea Bàsica de Salut: proposta d’ISAF

11.-Assumptes d’urgència

12.-Precs i preguntes

1.-Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior

Posada a debat el contingut de l’acta elaborada de la

sessió celebrada el dia 9 d’agost d’enguany, és aprovada

per majoria absoluta amb els vots a favor dels Srs. Regidors

membres del grup de CiU i amb el vot en contra

dels Srs. Regidors membres del grup d’ISAF.

2.-Despatx ofi cial

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa comunica

que s’organitza, de nou, la campanya Gran Recapte

d’Aliments, de forma conjunta de diferents bancs

d’aliments d’Europa, i que es realitzarà el dissabte 1 de

desembre a tota la Garrotxa.

L’ofi cina del Jurat de l’Audiència Provincial de Girona comunica

que a la llista provisional dels candidats a Jurat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARÀRIA

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE SANT ANIOL DE FINESTRES

del municipi de Sant Aniol de Finestres hi ha la Sra. Sílvia

Roger i Noguer.

La Secció de Motos Històriques del Raigs Moto Club

Salt comunica l’organització de la XII Trobada Verda per

a Motos Veteranes de Muntanya el proper dia 18 de novembre.

L’Ofi cina del Cens Electoral comunica que a data

1/9/2012 hi ha 262 electors al municipi de Sant Aniol de

Finestres.

Catsalut comunica que s’ha iniciat el procés de tramitació

de modifi cació de les delimitacions d’àrees bàsiques

de salut per a l’any 2012, en la qual està inclosa

la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres

per canviar de l’ABS de la Vall d’en Bas a la de Girona-4.

L’alcalde de Sant Jaume de Llierca fa arribar un escrit

en el qual manifesta el seu malestar per tal com s’està

duent a terme la possible implantació de la planta de

triatge en el seu municipi, tot i fent saber que van mantenir

una reunió amb els màxims responsables de residus

i d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

El Departament de Governació ha publicat en el DOGC

la resolució de la convocatòria d’accions que es poden

incloure en el programa FEDER i ser subvencionats per

fons europeus i que el nostre projecte de pavimentació

del camí de la Barroca ha estat inclosa en la llista

d’actuacions no subvencionades.

El Departament d’Acció Social de la Diputació de Girona

comunica per correu electrònic la concessió del Servei

Local d’Orientació Familiar atesa la demanda de veïns i


famílies que s’ha produït en el nostre municipi i d’acord

amb la petició formulada per l’Ajuntament.

El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica que després

de l’anàlisi de control normal del dipòsit de les

Carreres, l’aigua és apta pel consum humà.

La Delegació Territorial del Govern a Girona comunica

les condicions que s’han de complir per a aquelles entitats

o organismes que vulguin organitzar el joc de la

quina per a les properes festes de Nadal.

L’Ofi cina del Cens Electoral comunica que a data 1

d’agost de 2012 hi ha 263 electors a Sant Aniol de Finestres.

El Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona

comunica l’acceptació de la renúncia de l’Ajuntament

de Sant Aniol de la subvenció concedida per import de

900,00E per a la redacció del PAES, any 2012.

El mateix Departament comunica que s’ha concedit una

subvenció per import de 2.100,00E per a l’elaboració

del PAES, any 2012/13.

El Servei de Monuments de la Diputació de Girona comunica

la concessió d’una subvenció de 18.000,00E per

a la restauració del teulat de l’església de Sant Esteve

de Llémena.

El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica el resultat

de les anàlisis realitzades al dipòsit del Clascar i de la

xarxa de Sant Martí, essent totes dues línies potables

pel consum humà.

El Consell Comarcal de la Garrotxa comunica que de

l’anàlisi realitzat pel SIGMA la piscina del Molí, aquestes

instal·lacions i el control que es du a terme garanteixen

la prevenció de riscos sanitaris i d’accidents i s’afavoreix

el benestar dels usuaris.

La Sra. Sandra Lleonart demana la possibilitat d’un descompte

en la quota del casal en participar-hi tres fi lls.

La Junta de Govern farà saber a la família Fernández-

Lleonart que les quotes del casal es fan molt ajustades

i que l’aportació de l’Ajuntament és elevada i que no es

preveu la possibilitat de descomptes.

El Departament de Territori i Sostenibilitat comunica

que ha tingut coneixement de la instal·lació de dos mòduls

prefabricats al mas Ventós segons inspecció realitzada

pels agents rurals. El Sr. Alcalde fa saber que,

després d’unes gestions realitzades personalment per

ell mateix, el propietari del mas Ventós està procedint a

la seva retirada.

XALOC comunica el resultat de les actuacions inspectores

dutes a terme i les liquidacions que en deriven en

el marc de les competències delegades a la Diputació

informació MUNICIPAL / 11

de Girona referides a l’Impost sobre activitats econòmiques.

3.-Decrets, Junta de Govern Local i temes varis

d’alcaldia

A) Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte als senyors regidors dels decrets

d’alcaldia aprovats des del darrer ple ordinari, la relació

dels quals és:

38/2012: Petició ús zona la Planta - Mercè Corominas

39/2012: Petició ús zona la Planta - Marta Soler

40/2012: Petició autorització cursa ciclista - Club Ciclista

Olot

41/2012: Petició empadronament - Leo Laurent

42/2012: Petició empadronament Miquel Cos Arnau

43/2012: Petició empadronament

Marta Gimbernat Vilarrasa

44/2012: Petició empadronament

Jennifer Judit Martinez Espinar

45/2012: Petició empadronament Mireia Prieto Martinez

46/2012: Petició subvenció Diputació de Girona - Servei

Local d'Orientació Familiar

B) Junta de Govern Local

El Sr. Cusell comenta que en l’acta de la sessió celebrada

el dia 8 d’octubre d’enguany hi ha la petició de la

Sra. Lleonart sobre la possibilitat d’un descompte en les

tarifes del preu del Casalet atès que hi portava 3 fi lls, i

que en l’acta es manifestava que no estaven previstos

els descomptes en la regulació del casalet.

El Sr. Alcalde explica que els preus del casalet són molt

ajustats i gens desorbitats, que el resum fi nal del casalet

és el de ser defi citari per a les arques municipals.

Després d’un breu debat s’acorda concedir una bonifi cació

del 10% a les famílies nombroses que ho demanin, i

que s’estudiarà la situació de cares a l’estiu que ve.

C) Temes varis d’alcaldia

-Teulat església de Sant Esteve de Llémena: el Sr. Alcalde

explica que, d’acord amb el Servei de Monuments

de la Diputació de Girona, s’ha redactat el projecte per a

la restauració del teulat de l’església de Sant Esteve de

Llémena per tal de dur-hi a terme les actuacions necessàries

per al seu arranjament. Que el projecte ha estat

elaborat pels Serveis Tècnics de la pròpia Diputació de

Girona i que té un cost inicial de 46.089,44E. Que el projecte

es troba a Secretaria i està a disposició de tothom.

4.-Sorteig membres mesa electoral eleccions Parlament

de Catalunya

Es duu a terme el sorteig dels membres de la mesa elec-


12 / informació MUNICIPAL

toral per a les eleccions al Parlament de Catalunya que

es celebraran el proper dia 25 de novembre. Se segueix

el procediment de sorteig que ha facilitat el propi INE en

el qual ja s’ha fet la tria per seleccionar a les persones

censades a Sant Aniol de Finestres i que compleixen els

requisits necessaris per integrar-se a la Mesa.

Realitzat el sorteig, les persones que han sortit escollides

per integrar la Mesa electoral són:

President: Daniel Creus Sinclair

1r vocal: Joan Ramon Barbany Cairó

2n vocal: Juan Puigvert Pont

1r sup. del president:Francesc Xavier Cusell Fernández

2n sup. del president: Núria Pòrtulas Oliveras

1r sup.del 1r vocal: Àngel Torrent Riqué

2n suplent del 1r vocal: David Cos Arnau

1r suplent del 2n vocal: Manel Sastre Angulo

2n suplent del 2n vocal: Maria Coma Peracaula

S’aprova per unanimitat.

5.-Aprovació calendari del contribuent 2013

El Sr. Alcalde dóna coneixement de la proposta del calendari

del contribuent presentat per l’organisme XA-

LOC – Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona

segons el format següent:

IBI URBANA 15 d’abril – 15 de juny

IBI RÚSTICA 15 d’abril – 15 de juny

IVTM 15 de març – 15 de maig

CLAVEGUERAM 15 d’abril – 15 de juny

ESCOMBRARIES 15 d’abril – 15 de juny

IAE 1 de setembre – 31 d’octubre

S’aprova per unanimitat.

6.-Modifi cació de crèdits núm. 1: Aprovació inicial

Atès que s’ha confi rmat i rebut una subvenció concedida

per la presidència de la Diputació de Girona per una

aportació de 20.000,00E per a les actuacions acordades

entre ambdues parts, el sobrecost de les obres del

PERC,

Atès que per part del Consell Comarcal de la Garrotxa

es concedeix a l’Ajuntament una subvenció inclosa en el

programa Xarxa 21 per import de 3.871,00E i una altra

dins el programa de les despeses ordinàries de funcionament

de les instal·lacions esportives per import de

500,00E

Atès que ja estan confi rmades unes majors despeses de

les partides en què s’incrementa el seu valor, així com

les menors despeses de les partides que, un cop adjudicades

o que no cal executar, per la qual cosa es proposa

de fer transferències de partides segons la relació que

tot seguit es relacionen,

Es presenta al Ple per la seva aprovació la proposta número

01/2012 de modifi cació del pressupost municipal

de l’exercici 2012 següent:


El Sr. Cusell explica que votaran en contra per concepte,

pel fet de no haver participat en l’elaboració ni del

pressupost d’enguany ni de la modifi cació de crèdits

proposada.

S’aprova per majoria absoluta amb el vot a favor dels

quatre regidors del grup de CiU i el vot en contra dels

tres regidors del grup d’ISAF.

7.-Pressupost any 2013: Aprovació inicial

Elaborat el Pressupost General de l’Entitat previst per

a l’exercici 2013 amb els annexos reglamentàriament

determinats, de conformitat amb els articles 162 i següents

RDL 2/2004 Text Refós Llei Reguladora Hisendes

Locals de 5 març, Regulador de les Hisendes Locals i

vistos els informes que obren a l’expedient, es proposa

al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost General per

a l’exercici 2013, segons que es detalla a l’Annex 1.

SEGON: Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost.

TERCER: Aprovar inicialment la Plantilla de Personal

per a l’exercici 2013, segons es detalla a l’Annex 2.

QUART: Exposar al públic mitjançant anunci al Butlletí

Ofi cial de la Província i al Tauler d’Anuncis de

l’Ajuntament, per un espai de quinze dies l’esmentat ex-

informació MUNICIPAL / 13

pedient, termini durant el qual els interessats podran

examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin

convenients davant el Ple.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació el

Pressupost es considerarà defi nitivament aprovat.

En cas contrari el Ple disposarà del termini d’un mes

per resoldre-les.

S’annexa el contingut del pressupost per partides

d’acord amb la proposta presentada i aprovada:

Sant Aniol de Finestres, 22 d’octubre de 2012

ANNEX 1

PRESSUPOST GENERAL PER CAPÍTOLS

- INGRESSOS -

Capítols Denominació Import

1 Impostos directes 149.295,27

2 Impostos indirectes 10.000,00

3 Taxes i altres ingressos 85.200,00

4 Transferències corrents 103.220,00

5 Ingressos Patrimonials 5.620,00

6 Alienació Inversions reals 0,00

7 Transf. de capital 55.812,00

8 Actius fi nancers 0,00

9 Passius fi nancers 0,00

TOTAL INGRESSOS 409.147,27


14 / informació MUNICIPAL

- DESPESES -

Capítols Denominació Import

1 Despeses de personal 111.320,00

2 Despeses de béns

corrents i serveis 213.911,88

3 Despeses fi nanceres 2.200,00

4 Transferències corrents 22.006,95

6 Inversions reals 46.089,44

7 Transferències de capital 0,00

8 Actius fi nancers 0,00

9 Passius fi nancers 13.619,00

TOTAL DESPESES 409.147,27

ANNEX 2

PLANTILLA DEL PERSONAL

DENOMINACIÓ Núm. Situació Dedicació

1- PERSONAL LABORAL

1.1- ADMINISTRACIÓ

1.1.1- Administratiu

funcions Secretari

Interventor 1 Ocupada Parcial(1)

1.1.2- Auxiliar

Administratiu 1 Ocupada Completa(2)

1.1.3- Agutzil 1 Lliure Completa(2)

TOTAL PERSONAL LABORAL 3

2- PERSONAL D’OBRES I MANTENIMENT

2.1- Peó d’obres

i manteniment 1 Ocupada Completa(2)

TOTAL PERSONAL D’OBRES I MANTENIMENT 1

TOTAL PERSONAL AJUNTAMENT 4

(1)- Contracte indefi nit a temps parcial

(2)- Contracte indefi nit a jornada completa

ANNEX 3

Obert el torn de les intervencions sobre el contingut de

la proposta, el Sr. Alcalde explica que en inversions només

s’ha canviat l’obra de restauració del pont per la

rehabilitació del teulat de l’església de Sant Esteve de

Llémena, i a continuació resumeix les partides previstes

d’ingressos i despeses.

El Sr. Cusell intervé per preguntar si el fet que es duguin

a terme les contractacions via adjudicacions a empreses

i no per contractació de personal propi, es pot exigir

que hi hagi personal del municipi en l’empresa.

En aquest punt el secretari intervé per aclarir que es

poden posar les clàusules legals que es considerin

oportunes sempre i quan no siguin excloents ni discriminatòries

per a qui reuneixi els requisits necessaris

per optar a la contractació.

S’aprova per majoria absoluta amb el vot a favor dels

quatre regidors del grup de CiU i el vot en contra dels

tres regidors del grup d’ISAF.

8.-Ordenances fi scals any 2013: Aprovació inicial

Es presenta al Ple la proposta d’aprovació de la modifi

cació de les ordenances municipals següents, per a

l’any 2013:

L’alcalde proposa que aquest any, atesa la situació de

crisi que s’està perllongant més enllà de les previsions

més pessimistes que hi havia al començament,

s’incrementin les quotes de les ordenances fi scals municipals

la competència de les quals sigui únicament

i exclusiva del propi Ajuntament només amb l’IPC del

mes de setembre, que és un 3,5%.

Cal tenir en compte que el preu de l’aigua s’incrementa

en 0,05E per m3/trimestre atès l’increment de despeses

que s’han produït els darrers anys tant en reparacions

com en el valor del preu de la llum i que repercuteix

directament en la facturació de l’energia que es consumeix

per fer funcionar les bombes de les instal·lacions

de l’aigua; tot i així el preu caldrà incrementar-lo en els

propers anys en quantitat proporcional a la d’enguany.

També s’explica que el Consell Comarcal ha aprovat la

modifi cació d’una sèrie d’ordenances fi scals que repercuteixen

a l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres en


tant que es tenen competències delegades i que representaran

uns increments a satisfer per part de la Corporació.

Atès que aquestes es refereixen a actuacions

que es realitzen a proposta de part interessada, el se-

nyor alcalde fa la proposta de modifi car les ordenances

següents:

-Ordenança fi scal 2.3 reguladora de l’impost sobre

vehicles de tracció mecànica

-Ordenança fi scal 4.3 reguladora de les taxes per entrades

de vehicles i reserves

-Ordenança fi scal 5.1 reguladora sobre taxa per inspecció

de piscines d’ús públic

-Ordenança fi scal 5.3 reguladora per la tramitació de

les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació

prèvia previstes a la LLEI 20/2009, de 4 de

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

i de les activitats innòcues i a la Llei 11/2009,

de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles

i les activitats recreatives

-Ordenança fi scal 5.4 reguladora de la taxa del servei

del clavegueram

-Ordenança fi scal 5.5 sobre la taxa per prestació del

servei de recolldida i tractament d’escombraries i residus

-Ordenança fi scal 5.7 sobre la taxa per connexions de

clavegueres per escomesa

-Ordenança fi scal 5.9 reguladora de la taxa del subministrament

d’aigua potable municipal

-Ordenança fi scal 5.11 reguladora de la taxa per a

la tramitació de les inspeccions administratives en

matèria de salut pública als establiments oberts al

públic

-Ordenança fi scal 6.1 general reguladora de preus

públics

S’annexen els articles modifi cats de cadascuna de les

ordenances dalt referides.

No obstant això, el Ple acordarà allò que estimi oportú.

Sant Aniol de Finestres, 5 d’octubre de 2012

ANNEX

2.3.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST

SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

2.- L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de

tarifes anuals:

Potència i classe de vehicle Quota EURO

A) Turismes:

- De menys de 8 cavalls fi scals 18,38 E

- De 8 a 11,99 cavalls fi scals 49,55 E

- De 12 fi ns a 15,99 cavalls fi scals 104,58 E

- De 16 fi ns a 19,99 cavalls fi scals 130,27 E

- De 20 cavalls fi scals en endavant 156,32 E

informació MUNICIPAL / 15

B) Autobusos:

- De menys de 21 places 121,08 E

- De 21 a 50 places 172,44 E

- De més de 50 places 215,58 E

C) Camions :

- De menys de 1.000kg. de càrrega útil 61,47 E

- De 1.000 a 2.999kg. de càrrega útil 121,08 E

- De 2.999 fi ns a 9.999kg de càrrega útil 172,44 E

- De més de 9.999kg. de càrrega útil 215,58 E

D) Tractors:

- De menys de 16 cavalls fi scals 25,69 E

- De 16 a 25 cavalls fi scals 40,38 E

- De més de 25 cavalls fi scals 121,08 E

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de

tracció mecànica

- De menys de 1.000kg. de càrrega útil 25,69 E

- De 1.000 a 2.999kg. de càrrega útil 40,38 E

- De més de 2.999kg. de càrrega útil 121,08 E

F) Altres vehicles

- Ciclomotors 6,42 E

- Motocicletes de fi ns a 125cc 6,42 E

- Motocicletes de 125 fi ns a 250cc 11,01 E

- Motocicletes de 250 fi ns a 500cc 22,01 E

- Motocicletes de 500 fi ns a 1.000cc 44,02 E

- Motocicletes de més de 1.000cc 94,18 E

4.3 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES

PER ENTRADES DE VEHICLES I RESERVES

Article 7è Quota Tributària

1.- Entrades de vehicles des de la via pública (quota

anual irreduïble):

a.- Amb cabuda fi ns a 3 vehicles 51,91E

b.- Amb cabuda de 4 a 10 vehicles 116,75 E

c.- Amb cabuda d’11 a 25 vehicles 166,12 E

d.- Amb cabuda de més de 25 vehicles 192,56 E

Les entrades superiors a 4,00 metres d’amplada satisfaran,

per cada metre o fracció d’excés i d’acord amb la

classifi cació anterior:

Tarifa a 20,86 E

Tarifa b 46,78 E

Tarifa c 62,41 E

Tarifa d 76,90 E

2.- Reserves de via pública (càrrega i descàrrega / aparcaments

exclusius) per cada metre, quota anual irreduïble

de 69,09E per cada metre lineal.

5.1 ORDENANÇA FISCAL SOBRE TAXA PER INSPECCIÓ

DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC


16 / informació MUNICIPAL

Article 6è. Tarifes

a.- Control de l’estat inicial de les

Instal·lacions, previ donar d’alta l’activitat 102,26E

b.- Control anual (revisió de les instal·lacions)

a l’inici de la temporada 80,73E

c.- Control aleatori, si s’escau a la meitat

de la temporada per a la revisió i correcció

dels possibles errors detectats

en els fulls d’autocontrol 64,58E

5.3 TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTVITATS SUB-

JECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ

PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DES-

EMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES

ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI

11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRA-

TIVA DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATI-

VES.

Article 7 Quota tributària

1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals

– Règim de comunicació prèvia/trasllats/canvis

substancials):

Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat,

o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè

l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell

ambiental que requereixen disposar d’una nova llicència.

La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives

subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix

únicament per les quotes fi xades en el punt 7è d’aquest

mateix article

TIPUS ACTIVITAT

ANNEX I - autorització 894,00 E

ANNEX II - llicència ambiental 894,00 E

ANNEX III - règim comunicació (*) 661,00 E

INNOCUA - règim comunicació (*) 507,00 E

(*) la taxa inclou la primera visita de comprovació.

2. Adequacions:

Sol·licitud presentada per adaptar a la nova normativa

en vigor una activitat ja existent.

TIPUS ACTIVITAT

ANNEX I (*) 158,00 E

ANNEX II 736,00 E

ANNEX III 406,00 E

INNOCUA 216,00 E

(*) no inclou la inspecció

3. Canvi de titularitat

Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència

d’una activitat que s’ha traspassat.

TIPUS ACTIVITAT

ANNEX I 68,00 E

ANNEX II 68,00 E

ANNEX III 68,00 E

INNOCUA 68,00 E

4. Canvi no substancial d’activitat:

Sol·licitud presentada per incloure en la llicència preexistent,

l’ampliació i/o modifi cació que es fa en una activitat,

sense que això suposi un canvi substancial.

TIPUS ACTIVITAT

ANNEX I 103,50 E

ANNEX II 103,50 E

ANNEX III 103,50 E

INNOCUA 103,50 E

5. Control periòdic i revisió de llicència:

Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat

per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals

legals i a les fi xades en la llicència.

TIPUS ACTIVITAT

ANNEX I (*) 158,00 E

ANNEX II 736,00 E

ANNEX III 406,00 E

INNOCUA 216,00 E

(*) no inclou la inspecció

6. Control inicial d’activitat:

Inspecció que es realitza en el període de posada en

marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal

de verifi car que l’activitat compleix amb les determinacions

fi xades a l’autorització o llicència ambiental.

TIPUS ACTIVITAT

ANNEX II 731,00 E

ANNEX IV 731,00 E

ANNEX III 240,00 E

INNÒQÜES 147,00 E

7. Legalització espectacles públics i activitats

recreatives

CONCEPTE

Llicència municipal 994,00 E

Règim comunicació 927,00 E


8. Altres actuacions relacionades amb activitats:

CONCEPTE

Informes d’assistència 103,50 E

Sonometries nocturnes 274,00 E

Sonometries diürnes 186,00 E

Segones i successives comprovacions

(annex II i III) 135,00 E

Segones i successives comprovacions

(innòcues) 88,00 E

Certifi cats 47,00 E

Informes de seguretat en matèria

d’incendis 47,00 E

5.4 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA

DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 8è. Quota

A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos

inferiors al salari mínim interprofessional se’ls

aplicarà quota zero.

Taxa de prestació del servei:

A) Habitatges:

A.1Per clavegueram i depuració................ 15,52E/any

B) Finques i locals no destinats a habitatges:

B.1 Per clavegueram i depuració...............155,25E/any

5.5 ORDENANÇA FISCAL SOBRE LA TAXA PER PRES-

TACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT

D’ESCOMBRARIES I RESIDUS

Article 6è. Quota Tributària

1 – La quota tributària consistirà en una quantitat fi xa,

per unitat de local, que es determinarà en funció de la

naturalesa i el destí dels immobles.

2 – A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

A HABITATGES

A/1 En nucli 125,37 E

A/2 Sector Les Carreres 125,37 E

A/3 En disseminat 64,41 E

B INDUSTRIALS

B/1 Botigues 157,34 E

B/2 Restaurants < 25 persones 255,81 E

B/3 Restaurants> 25 fi ns a 80 575,00 E

B/4 Restaurants> 80 persones 1.261,60 E

B/5 Locals Industrials 255,80 E

B/6 Cases de Colònies 376,07 E

B/7 Habitatges Turisme Rural 240,54 E

B/8 Indústries fora nucli 2.059,60 E

B/9 Escorxadors 1.401,63 E

B/10 Indústries càrnies4.500m2 1.751,34 E

informació MUNICIPAL / 17

5.7 ORDENANÇA FISCAL SOBRE TAXA PER CON-

NEXIONS DE CLAVEGUERES PER ESCOMESA

Article 5è. Quota tributable

La quota s’estableix en 188,16 E per connexió.

5.9 ORDENANÇA FISCAL SOBRE LA TAXA PEL SUBMI-

NISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Article 7è. Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents

tarifes:

A.- Tarifa primera – subministrament d’aigua

A/1.-Usos domèstics:

A/1/1 Subministrament: 0.40 E per m3/trimestre

A/2.- Usos Industrials

A/2/1 Subministrament: 0.45 E per m3/trimestre

A/3.- Usos Supramunicipals

A/3/1 Subministrament: 0,30 E per m3 consumit

B.- Tarifa segona – Conservacions

B/1 Conservació d’escomeses

i comptadors: 20,7E/trimestre

C. Tarifa tercera – Connexions noves instal·lacions

C/1 Quota única de 1.555,12E

Queden exempts els que en el seu dia van contribuir

amb la seva aportació a les obres d’instal·lació.

5.11 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA

PER A LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMI-

NISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS

ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC

Article 9.- Tarifa

S'estableixen les següents tarifes:

Tipus d'establiments

acte gravat Preu per inspecció o informe

Restaurants 155,75 E

Bar-restaurant 129,80 E

Bar 103,85 E

Carnisseria 155,75 E

Alimentació general 103,85 E

Peixateria 129,80 E

Rostisseria i plats preparats 129,80 E

Pastisseria 103,85 E

Forn de pa 51,91 E

Mercats ambulants i fi res 25,95 E

Tatuatges i pírcings 103,85 E

Obertura establiments

amb llicència sanitària 177,57E

Redacció informes tècnics 25,95 E


18 / informació MUNICIPAL

6.1 ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE

PREUS PÚBLICS

Article 6è. Tarifes:

1.- Utilització d’instal·lacions municipals

A.- LOCAL SOCIAL DE SANT ESTEVE DE LLEMENA

1.- La seva utilització serà exclusiva per les persones

empadronades en el municipi.

2.- El preu de la taxa s’estableix en 100,00 E

3.- També caldrà dipositar una fi ança prèvia per import

de 100,00 E per a aquells casos en què es vulgui utilitzar

l’aparell de música.

4.- Per a associacions i entitats serà d’ús gratuït en els

actes a realitzar propis de la seva fi nalitat fundacional.

5.- Empreses que l’utilitzin hauran de pagar una taxa de

200,00 E i dipositar una fi ança de 100,00 E.

B.- INSTAL·LACIONS LA PLANTA

1.- El preu de la taxa s’estableix en 25,00 E per colla

fi ns a 10 persones

2.- El preu de la taxa s’estableix en 50,00 E per colla de

més de 10 persones i menys de 50 persones

3.- El preu de la taxa s’estableix en 100,00 E per colla

de més de 50 persones

4.- El preu de la taxa s’estableix en 50,00 E per a entitats

no lucratives

5.- Els menors de 10 anys no comptabilitzaran com a

integrants de la colla

Obert el debat sobre el contingut de la modifi cació proposada,

el Sr. Alcalde resumeix els increments que es

proposen i els arguments del perquè, Fa especial incís

en la puja de l’aigua i que, tot i la puja proposada, caldrà

fer-ne més en els anys vinents. Tanmateix, el preu de

l’aigua es veurà incrementat amb més del 50% en els

propers anys pels moviments de gestió de les depuradores

que es produirà des de l’ACA a favor dels Consells

Comarcals.

- El Sr. Cos fa una breu intervenció per comentar que el

que la gent no entén i no tenen gaire clar és el fraccionament

del cànon de l’aigua per trams i el seu funcionament.

- El Sr. Cusell pregunta què implica el contingut de

l’ordenança núm. 4.3, a la qual cosa respon el Sr. Alcalde

que és una ordenança que es té per si mai hi ha algun

problema però que no s’aplica.

- Continua el Sr. Cos preguntant com funciona la recollida

d’escombraries. El Sr. Alcalde explica que va per

pes i que aquest es controla mitjançant un xip que tenen

els contenidors, i que convé fer el reciclatge perquè el

pes del vidre i el paper fa descomptar preu del cost de

la recollida, mentre que la recollida de residus grava.

- S’obre un debat sobre el contingut de l’ordenança

núm. 6.1, d’acord amb la proposta de l’equip de govern

que conclou amb la proposta defi nitiva que s’aprova i

que consta en l’annex dalt especifi cat.

S’aprova per unanimitat.

9.-Pla d’usos espais i instal·lacions municipals: proposta

d’ISAF

Aquest punt s’ha inclòs i tractat en el punt anterior pel

que fa referència a l’ordenança núm. 6.1, per la qual

cosa es considera reproduït d’acord amb l’anterior.

10.-Canvi d’Àrea Bàsica de Salut: proposta d’ISAF

Aquest punt incorporat a l’odre del dia a petició del grup

d’ISAF és per demanar al Sr. Alcalde que expliqui quina

és la situació del canvi d’Àrea Bàsica de Salut del municipi

de Sant Aniol de Finestres.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

-Resum històric dels tràmits i passos realitzats en el

passat fi ns arribar a la resolució actual per part de la

Generalitat de Catalunya d’aprovar el canvi d’Àrea Bàsica

de Salut del municipi de Sant Aniol de Finestres passant

de l’ABS la Vall d’en Bas a l’ABS Girona-4

-En les gestions que s’estan realitzant per tal de fer

efectiu el canvi s’està intentant que es continuï podent

anar a l’Hospital d’Olot a aquelles persones que així ho

desitgin.

-Actualment s’estan recollint els historials mèdics de

tots els veïns per tal de poder-los informatitzar.

-Està previst que el canvi, si res no ho espatlla, es pugi

realitzar al llarg del mes de gener.

11.-Assumptes d’urgència

No n’hi ha.

12.-Precs i preguntes

Obert el torn de precs i preguntes pren la paraula el

Sr. Alcalde per fer una intervenció que demana que es

transcrigui literalment a l’acta i que diu:

El Sr. Alcalde exposa la petició formulada pel Sr. Fornés

sobre la retirada dels signes franquistes que queden en

el municipi i que són l’escut que hi ha a la façana de les

escoles i dos monòlits que hi ha a peu de carretera a la

carretera de les Encies. S’acorda que es faran les gestions

necessàries per retirar els monòlits i que l’escut

se substituirà per un on hi hagi l’escut del municipi de

Sant Aniol de Finestres.

Finalment, el Sr. Cusell comenta que tal com va dir en

el darrer ple, comprovaria les quantitats destinades a la

partida d’atencions protocolàries i representatives i que

si s’havia equivocat demanaria disculpes i que, analitzades

les seves dades pot confi rmar que de l’any 2010 a

l’any 2011 hi va haver un increment del 56%. El Sr. Alcalde

comenta que no sap de memòria les quantitats de la

partida de cada any, però sí que té clar que aquesta és

una partida que mai s’ha destinat a qüestions polítiques,

i que un increment important s’ha produït per inclourehi

en ella el dinar de la festa dels avis.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió

essent un quart de deu de la nit, de la qual s’estén la

present acta que signen amb mi tots els presents.

L’ALCALDE, EL SECRETARI,


ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

DE L’AJUNTAMENT DE

SANT ANIOL DE FINESTRES

Ordre del dia

1.-Acceptació dels ajuts concedits en el programa “Viure

al Poble Més” per a l’actuació anomenada “La Barroca,

cultura i natura”.

2.-Proposta de declaració de no disponibilitat de crèdits

pressupostaris per la supressió de la paga extraordinària

i de les pagues addicionals de complement de

destí o equivalents, corresponents al mes de desembre

de 2012 del personal de l’Ajuntament de Sant Aniol de

Finestres

1.-Acceptació dels ajuts concedits en el programa

“Viure al Poble Més” per a l’actuació anomenada ”La

Barroca, cultura i natura”.

La Direcció General d’Administració Local del Departament

de Governació i Relacions Institucionals de la

Generalitat de Catalunya ha comunicat la inclusió de

l’actuació anomenada “La Barroca, cultura i natura”

de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres com a benefi

ciària d’un ajut FEDER amb un cofi nançament del

50%, i en conseqüència una contribució europea de

365.865,53E, i la concessió d’un ajut complementari de

109.759,99E, corresponent al 15% de la despesa subvencionable,

concedit pel Departament de Governació i

Relacions Institucionals, ara pertoca a l’Ajuntament acceptar

aquesta subvenció i notifi car l’acceptació a la Direcció

General d’Administració Local del Departament

de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat

de Catalunya als efectes corresponents, per això es

proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

“ACCEPTAR el cofi nançament del 50% de l’ajut FEDER

del qual ha estat benefi ciari l’Ajuntament de Sant Aniol

de Finestres per a l’actuació “La Barroca, cultura i natura”

per un import de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC MIL

informació MUNICIPAL / 19

Núm. 5/2012

Caràcter: extraordinari

Data: 28 de desembre de 2012

Horari: 7 de la tarda

Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

Assistents:

Francesc Oliveras i Torrent, alcalde

Andreu Espígul i Corominas, regidor

Josep M. Triadú i Puig, regidor

Joan Varderi i Vidal, regidor

Francesc X. Cusell Fernández, regidor

Isidre Cos i Arnau, regidor

Marisa Heatherwick Lammers, regidora

Joan Güell i Panosa, secretari

VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUAN-

TA-TRES CÈNTIMS (365.865,53E), i la concessió d’un

ajut complementari concedit pel Departament de Governació

i Relacions Institucionals per import de CENT

NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS (109.759,66E), corresponent

al 15% de la despesa subvencionable de la mateixa actuació.”

Abans de passar a la votació de la proposta, s’estableix

un debat sobre el contingut del vot de cadascun dels

grups municipals en els següent sentit.

Davant la pregunta inicial del Sr. Alcalde sobre el sentit

del vot, el Sr. Cusell respon que votaran en contra

seguint els criteris que van establir en les al·legacions

presentades contra el projecte.

El Sr. Alcalde diu que, en contra de l’opinió del grup de

l’oposició, ha rebut felicitacions d’arreu de la comarca

i dels municipis veïns. Que l’equip de govern està molt

content de l’obtenció de l’ajut del programa europeu

perquè, a més de per a la carretera de la Barroca, és per

a d’altres actuacions d’acord amb el projecte presentat i

que ajudarà a dinamitzar turísticament el municipi.

Tanmateix, reclama al grup de l’oposició que no faci

més demagògia respecte aquest projecte i, atès que són

persones amb cultura i que saben els condicionaments

d’aquest tipus de sol·licituds europees, que expliquin el

seu contingut real i no el que els convé per a fer oposició.

Pel que respecte a la resta del fi nançament aquest estarà

garantit. Que l’únic problema que hi haurà serà en

els pagaments de les actuacions que s’executin ateses

les transferències a llarg termini que realitza la UE;


20 / informació MUNICIPAL

però que, alhora, existeixen solucions i camins per a

solucionar-ho.

També recorda que, com a dit en altres ocasions, la concessió

d’aquest ajut permetrà que l’Ajuntament de Sant

Aniol de Finestres pugui destinar, gairebé amb tota seguretat,

la totalitat del PUOSC a actuacions a les Carreres.

Finalment, comenta que es disposa de l’assessorament

de l’ACM i demana l’ajuda de tothom del municipi.

El Sr. Cos pregunta quin és el període d’execució del

projecte. I el Sr. Alcalde respon que el programa és del

període 2007-2013, per la qual cosa s’hauria d’adjudicar

dins l’any 2013. S’haurà d’estar a la concreció exacte

dels terminis que ens fi xaran i el que haurem d’anar

fent és executar les actuacions a mesura que tinguem

el fi nançament garantit de cada fase.

El Sr. Cusell, davant aquestes explicacions del Sr. Alcalde

pregunta d’on sortirà la resta de fi nançament.

Davant aquesta pregunta, el Sr. Alcalde recorda que hi

ha alguna actuació inclosa en el projecte de Viure al Poble

Més que ja es troba executat i pagat, mentre que la

resta de fi nançament vindrà d’altres subvencions que

s’obtindran, entre les que cal destacar el compromís del

Consell Comarcal de la Garrotxa mitjançant el seu Pla

de Camins comarcals i que es calcula que serà, aproximadament,

entre 100.000,00E i 140.000,00E, perquè

són els dos trams que ja hi ha compromesos del Pla de

Camins comarcal per part del Consell i que no va executar

els anys que pertocava i que farà d’immediat. També

s’està negociant amb Turisme Garrotxa perquè participi

en la senyalització d’itineraris i d’altres actuacions

complementàries que hi ha en el projecte.

El Sr. Cusell reitera que per al seu grup continua considerant

que es tracta d’una obra no necessària i no justifi

cada i en una zona no prioritària, atès que no els consta

que hi hagi cap activitat turística i que hi hagi de ser.

Que hi ha d’altres actuacions que són més importants

que les que preveu l’actual equip de govern, com podria

ser alguna actuació en benefi ci de les cases rurals que

sí que hi ha al poble o en el camí ral que no està acabat.

El Sr. Alcalde li recorda que les actuacions que es poden

incloure en el programa de Viure al Poble Més són les

que marquen les bases i sempre que es compleixin els

requisits establerts. El Sr. Cusell reitera el seu posicionament

contrari a l’actuació i que si aquest és el cas

també es podia optar per no demanar-la.

Intervé el Sr. Cos per afi rmar que està clar que aquesta

subvenció només és per a aquest projecte com afi rma el

Sr. Alcalde, i que igual deu passar en les diferents zones

del país i els projectes presentats. Que els diners que

destina la UE a aquestes actuacions són orientats a po-

sar sobre el mapa pobles petits. Però que, alhora, creu

que hi ha moltes més coses i actuacions a realitzar en

el municipi a les que es podrien destinar aquests diners

i aconseguir altres fi nalitats i que sí podien complir els

requisits marcats per Europa.

El Sr. Alcalde recorda que hi ha un pla de camins municipal

que es va elaborar fa 9 anys i que s’han anat executant

les actuacions en ell previstes al llarg d’aquests

anys i que només falta la carretera de la Barroca per a

completar-lo. Que ja es va realitzar un canvi de destinació

del PUOSC de fa tres o quatre anys per destinar-lo al

pont de les Carreres, tot i que anava destinat a la carretera

de la Barroca.

Intervé el regidor Sr. Espígul per preguntar com poden

tenir tanta mala llet contra la carretera de la Barroca

perquè hi ha estat en contra des del primer dia.

El Sr. Cusell respon que tot s’ha aprovat per Junta de

Govern Local, que mai no se’ls ha consultat.

A partir d’aquí, s’entra en un intercanvi d’opinions a

vàries veus.

Posada la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta

dels membres de la Corporació, amb els vots a

favor dels quatre (4) regidors del grup de CiU i amb els

vots en contra dels tres (3) regidors del grup d’ISAF.

2.-Proposta de declaració de no disponibilitat de crèdits

pressupostaris per la supressió de la paga extraordinària

i de les pagues addicionals de complement

de destí o equivalents, corresponents al mes de

desembre de 2012 del personal de l’Ajuntament de

Sant Aniol de Finestres

Antecedents

L'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol,

de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i

de foment de la competitivitat estableix l'obligació de

reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al

servei del sector públic, en l'import corresponent a la

paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.

L'única excepció que conté el Reial Decret Llei a la supressió

de la paga extraordinària o equivalent del mes

de desembre de 2012, és la no aplicació d'aquesta mesura

als empleats públics, les retribucions dels quals,

per jornada completa, exclosos els incentius al rendiment,

no arribin en còmput anual a 1,5 vegades el salari

mínim interprofessional establert en el Reial Decret

1888/2011, de 30 de desembre.

Així mateix, l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny,

de pressupostos generals de l'Estat per a 2012, estableix

en el seu apartat dos que les retribucions al personal

al servei del sector públic no podran experimentar


cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre

de 2011, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes

de comparació, tant pel que respecte a efectius de personal

com a l'antiguitat.

L'aplicació del que disposen aquests articles obliga a

adoptar les mesures següents en relació a les retribucions

a percebre per part del personal al servei de

l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres, en l'exercici

2012.

1. Supressió de la paga extraordinària i de les pagues

addicionals de complement de destí o equivalents, corresponents

al mes de desembre.

2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en

l'import corresponent a les pagues esmentades.

3. Que els imports de les retribucions a percebre pel

personal en aquest any no superin, en cap cas, i en termes

d'homogeneïtat, els abonats en l'any 2011, minorats

amb la quantia de les pagues a suprimir.

En data 17 de desembre de 2012 l'interventor ha informat

que segons l'apartat 4 de l'article 2 del Reial Decret

Llei 20/2012, les quantitats derivades d'aquesta

supressió s'han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar

aportacions a plans de pensions o contractes

d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de

contingències de jubilació, en els termes i l'abast que es

determini en les lleis de pressupostos corresponents.

Per tant, els crèdits previstos en el pressupost de 2012

per atendre la paga extra del mes de desembre del personal

al servei de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres

no es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest

exercici ni en els exercicis futurs.

D'acord amb les notes informatives del Ministeri

d'Hisenda i Administracions Públiques, de 5 de setembre

i 23 d'octubre de 2012, relativa a l'aplicació per part

de les entitats locals d'allò que disposen els articles 2

del Reial Decret Llei 20/2012 i l'article 22 de la Llei Orgànica

2/2012, l'aplicació de la normativa anterior obliga

a:

1. Immobilitzar, en l'exercici actual, els crèdits previstos

per a l'abonament de les pagues abans esmentades.

2. Afectar aquests crèdits a la fi nalitat que se cita en el

mateix article (aportacions a plans de pensions o similars),

sense que es puguin destinar a cap altre objecte,

ni en l'exercici actual, ni en exercicis futurs.

Fonaments de dret

Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures

per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de

la competitivitat, i les notes informatives del Ministeri

d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de setembre

i 23 d'octubre de 2012,

informació MUNICIPAL / 21

Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de

l'Estat per a 2012.

Reial Decret 500/ 1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa

el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de

28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en

matèria de pressupostos.

Per tot això,

Proposo al Ple:

Primer.- Declarar com a no disponibles els crèdits

pressupostaris que es detallen tot seguit per un import

total de QUATRE MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS (4.166,30E), corresponents a les retribucions

del mes de desembre de 2012 en concepte de

paga extraordinària que hauria de percebre el personal

al servei de l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres.

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

2012 16 13000 Retribucions

personal obres 1.310,40

2012 92 13000 Retribucions

personal laboral 2.855,90

Total Ajuntament de

Sant Aniol de Finestres 4.166,30

Segon.- Afectar aquests crèdits pressupostaris a aportacions

a plans de pensions o contractes d'assegurança

col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència

de jubilació, sense que es puguin destinar a cap altre

objecte, ni en aquest exercici ni en exercicis futurs.

Tercer.- Notifi car aquests acords a tot el personal de

l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres i als serveis

econòmics perquè es facin efectius.

S’aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió

essent dos quarts de vuit del vespre, de la qual s’estén

la present acta que signen amb mi tots els presents.

L’ALCALDE, EL SECRETARI,


22 / informació a l’ABAST

Xarxa Local de

Municipis Gironins

EDICTE

Exposició pública del calendari fi scal de l’exercici 2013

Mitjançant el present edicte, i de conformitat amb l’article 18 de

l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres

ingressos de dret públic de XALOC, es posa en coneixement dels

subjectes passius i altres obligats al pagament els terminis de cobrament

en període voluntari corresponents a l’exercici 2013 dels Ajuntaments

que han delegat les funcions de gestió i recaptació tributària

a XALOC, i que s’indiquen.

ST. ANIOL DE FINESTRES

IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG

IBI URBANA 15 ABRIL – 15 JUNY

IBI RUSTICA 15 ABRIL – 15 JUNY

CLAVEGUERAM 15 ABRIL – 15 JUNY

ESCOMBRARIES 15 ABRIL – 15 JUNY

IAE 1 SETEMBRE - 31 OCTUBRE

D’acord amb l’article 107 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,

l’exposició pública del Calendari fi scal es considera un acte tràmit no

qualifi cat, contra el qual no és possible la interposició de cap recurs

administratiu.

LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT

A les ofi cines de les següents entitats col·laboradores: Caixa d’estalvis

i Pensions de Barcelona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya,

Caixa Sabadell, Caixa Laietana, Caixa Penedès, Caja Duero,

Caja Madrid, Ibercaja, Bancaja, Banco Popular, Banco Pastor, Banco

Santander, BBVA, presentant el tríptic que rebreu al vostre domicili.

El pagament es podrà efectuar amb diners de curs legal o xec nominatiu

a favor de XALOC. Així mateix, es podrà pagar mitjançant el

document tramès als subjectes passius, proveït de codi de barres o

bé ordenant el càrrec en compte bancari. Igualment, l’ofi cina virtual

de XALOC facilitarà la realització dels pagaments per Internet.

PERÍODE EXECUTIU

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari, els

deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran

els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes

que es produeixin de conformitat amb allò que es disposa a la Llei

58/2008, general tributària.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per qualsevol aclariment adreceu-vos a l’ofi cina central de XALOC: a

Girona, C/ Sant Francesc, 29-1a. Telèfon 872.081791 - Fax 972.205822.

Horari: de dilluns a divendres 8,00 a 15,00h.

La Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Núria Prado Andreu

Girona, 17 de gener de 2013

CANVI

D’ÀREA BÀSICA

DE SALUT

A primers d’any es va dur a terme el

canvi d’Àrea Bàsica, passant a formar,

ara, part de l’Àrea Bàsica 4 de Girona.

S’han mantingut els dies de visita, encara

que ha canviat algun horari.

L’horari actual és: dilluns de 3 a 4 de la

tarda i dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del

matí.

Per demanar hora s’ha de trucar directament

a Sant Gregori, que és des de

on coordinen les visites a Sant Esteve,

el telèfon és el 972 42 99 28. Si us surt

un contestador dient que heu de trucar

a un 900, no ho feu, ja que si contacteu

amb ell, no us podran donar hora a Sant

Esteve. S’ha d’esperar a que contestin

des de Sant Gregori o tornar a trucar.

Per visitar-se fora d’aquest horari es

pot trucar per anar a:

CONSULTORI MÈDIC DE ST. GREGORI

c/Lluís Companys, 2

17150 Sant Gregori - Tel . 972 42 99 28

Horari: obert de dilluns a divendres,

de 8 del matí a les 8 del vespre

CAP TAIALÀ–CAP DR. JOAN VILAPLANA

c/ de Modeguera Gran, 1 17007 Girona

Tel . 972 22 76 35. Horari: obert de dilluns

a diumenge, de 8 del matí a les 8

del vespre

Si és més tard de les 8 del vespre, i

depenent de la malaltia, s’ha d’anar al

CAP GÜELL o a l’Hospital

DOCTOR TRUETA de Girona.

CAP GÜELL: c/ Mossèn Joan Pons, s/n

17001 Girona - Tel 972210708

HOSPITAL DOCTOR TRUETA

Crta. De França, s/n - 17007 Girona

Tel. 972 94 02 00


FACTURACIÓ AIGUA POTABLE

informació a l’ABAST / 23

Us comuniquem que els trams del cànon de l’aigua potable,

s’apuja a partir de l’1 de gener de 2013 i queda de la següent manera

MUNICIPIS TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 TRAM 4

SANT ANIOL

DE FINESTRES 0,4469 1,0294 2,5735 4,1176

Aquest any s’apuja la tarifa de subministrament d’aigua

i conservació, que feia uns quants anys que no

s’augmentava.

A.- Tarifa primera – subministrament d’aigua

A/1.-Usos domèstics

A/1/1 Subministrament: 0.40E per m3/trimestre

A/2.- Usos Industrials

la CONSULTA del mes...

Encetem l'any al grup amb la consulta

del mes. Aquest cop ha estat la

difi cultat que tenen els consumidors

a pagar els rebuts de l'energia. Per

això us fem saber que algunes persones

poden gaudir de l’abonament

social amb els rebuts de la llum.

Per poder-lo tenir han de tenir Tarifa

d’Últim Recurs i només hi ha 5

comercialitzadores que en poden

oferir, Bassols no i Endesa sí.

El preu del Kw/h amb l'abonament

social és de 0,112 euros i el de tarifa

TUR 0.150 euros (amb una factura

amb 300kw/h, representaria un estalvi

de 12 euros).

Hi ha cànon social per l'aigua, descomptes

amb la factura de l'aigua

per unitats familiars de més de 3

membres i l'abonament social de

Telefònica.

Estic jubilat i m'acabo d'assabentar

que el rebut de la llum s'apujarà

entre un 6% i un 10%. Hi ha alguna

bonifi cació per a la gent gran o per

a les famílies nombroses, com la de

la meva fi lla?

Les persones que tenen contractada

la tarifa d'últim recurs (TUR), poden

demanar un abonament social. Es

tracta d'un descompte sobre el preu

de la tarifa que poden sol·licitar per

al seu habitatge habitual les persones

que compleixin els requisits següents:

• els clients que han complert 60

anys i que cobren la pensió mínima

• els clients de més de 60 anys que

rebin pensions no contributives de

jubilació o invalidesa, així com els

benefi ciaris de pensions del SOVI

A/2/1 Subministrament: 0.45E per m3/trimestre

A/3.- Usos Supramunicipals

A/3/1 Subministrament: 0,30E per m3 consumit

B.- Tarifa segona – Conservacions

B/1 Conservació d’escomeses i comptadors:

20,7E/trimestre

(assegurança obligatòria de vellesa

i invalidesa)

• les famílies nombroses

• les famílies amb tots els seus

membres a l'atur

Per demanar l'abonament social del

rebut de la llum, us heu de posar en

contacte amb la vostra companyia

elèctrica.

Per a més informació:

Com hem d’actuar davant d’un confl icte de consum?

L’Ofi cina de Consum de la Garrotxa t’informa dels dubtes i les

reclamacions més freqüents o amb més repercussió de l’últim mes.

L’ABONAMENT SOCIAL DEL REBUT DE LLUM

Av. Onze de Setembre, 22

OLOT

972 27 60 44

consum@garrotxa.cat


24 /assemblea per la INDEPENDÈNCIA

El passat 23 de gener, a les 7 de la tarda, a la plaça Major de Sant Esteve de Llémena, es va

dur a terme la lectura del MANIFEST SOBRE LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE DE

CATALUNYA I EL PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL, que transcrivim a continuació.

Les persones que formem part de l’assemblea per la independència,

integrada en l’Assemblea Nacional Catalana

(ANC), amb el suport de l’Ajuntament de Sant Aniol

de Finestres, integrat en l’Associació de Municipis per

la independència (AMI) i amb el suport de les entitats

sotasignades,

CONSIDEREM

1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de

deu segles, amb una llengua i unes formes de vida pròpies,

en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual

i espiritual i en l’ordre jurídic i polític.

2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions

catalanes foren abolides i Catalunya fou annexada

“per dret de conquesta” a Castella com a província seva.

3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de

l’Estat espanyol durant aquests tres-cents anys i que

tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre

Catalunya i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys

d’autonomisme, han fracassat.

4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les

potencialitats del nostre desenvolupament econòmic

i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la

societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació

i per la limitada capacitat de decisió i d’autogovern que

permet l’autonomia.

5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional

espanyol de 28 de juny de 2010, s’ha fet del tot evident

que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com

a nació o, per contra, iniciar un procés d’independència

que ens porti a la constitució del nostre propi Estat.

6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha

estat el punt culminant d’un procés de presa de consciència

i de mobilització sense precedents, que representa

l’inici de l’etapa fi nal del procés d’independència

de Catalunya. Els resultats de les eleccions al Parlament

del 25N, a més, han posat de manifest que hi ha

una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a

decidir i a assumir-ne les conseqüències.

7.- Que l’objectiu prioritari del Govern de la Generalitat

i el Parlament de Catalunya ha de ser la construcció del

marc legal que faci possible la celebració d’una Consulta

vinculant al poble de Catalunya, amb una pregunta

clara i inequívoca, que compti amb la supervisió internacional

com a requisit per l’acceptació del seu resultat.

8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats

actuals a favor de la sobirania s’agrupin i esdevinguin

majoritàries per vies democràtiques, com a condició

indispensable per exercir el dret d’autodeterminació.

MANIFESTEM

1.- El nostre suport a la nostra màxima institució nacional,

el Parlament de Catalunya, a, per l’aprovació de

la Declaració de Sobirania del Poble ble de Catalunya, que

explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic

plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur,

sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada

per una àmplia majoria parlamentària, la Declaració és

transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació

del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya

l’exercici del dret a l’autodeterminació.

2.- La nostra ferma voluntat que el Parlament de Catalunya

convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i

no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè

el poble català pugui exercir el seu dret de lliure decisió

i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya

esdevingui un nou estat d’Europa.

3.- El nostre compromís de treballar per aconseguir

el suport majoritari del poble català a la constitució de

l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans

les raons que ho avalen i convidant-los a participar en

la construcció d’un Estat al servei d’una societat més

lliure, justa, pròspera i profundament democràtica.

És per tot això que fem una CRIDA

A col·laborar en el procés d’independència i participar

activament en la campanya per a ampliar i consolidar

la majoria social favorable a l’Estat propi que declarem

iniciada en aquest acte. És el moment d’arribar a tots

els racons del país per tal que quan els ciutadans de

Catalunya exercim el dret a l’autodeterminació ho fem

de forma clara i inequívoca pel sí a la llibertat i al nostre

futur com a poble.


La Paquita Camprodon,

nascuda a Sant Esteve de Llémena.

La Paquita Camprodon i Torra va

néixer el 1931 a Can Renau de Sant

Esteve de Llémena. Diu que era fi lla

d’una casa dita “de mort i fam”. Explica

que així s’anomenaven les rònegues

masoveries plenes de misèria,

privacions i malalties d’aquella comarca

a començaments del segle XX.

A casa seva eren pobres com una rata

i set de família -el pare, la mare, l’avi

i quatre fi lls- i en acabar la guerra del

1936, amb pocs mesos de diferència

es van morir -en paraules seves- “tres

cossos: l’avi, el pare i l’hereu”, aquest

últim de 16 anys. L’hereu, l’Esteve,

anava a atalaiar vaques a una casa

pairal de la vall, anomenada el Salavedra.

Es veu que allà hi havia tifus.

Sabent-ho, hi anava igualment, no

tenia altra opció. La mare li suplicava

que no hi anés, dient-li que els amos

tenien mitjans i es curarien, i en canvi

ell, si s’infectava, no se’n sortiria. I així

va ser.

L’any quaranta, quan la família de la

noia queda desfeta, la Paquita va passar

a ser apadrinada pel mossèn Miquel

Torra i Bustins (germà de la mare

i per tant oncle de la Paquita) i la seva

majordona de Montagut que es deia

Francisca Sala i Coma. El mossèn era

capellà de la parròquia de la Barroca.

Però vet aquí que mossèn Miquel tenia

el gust d’anar algun dilluns a mercat a

Olot, muntava de bon mati durant mes

de dues hores una eugua fi ns l’estacio

de les Planes. Allà prenia el carrilet,

que de camí cap a Olot, passava per

la petita parròquia de Sant Miquel de

Pineda on el tren s’aturava ja que just

davant la rectoria hi havia un baixador.

Quan tornava els parlava d’aquella

parròquia tan llunyana i al cap de dos

anys va fer oposicions i va demanar un

canvi cap a Sant Miquel de Pineda. Li

ho van concedir i l’any 1941 s’hi van

traslladar.

La vida en una parròquia rural i petita

pot semblar avorrida i monòtona però

és més aviat al contrari. Calia aconduir

el bestiar -porcs, gallines i conills-,

tenir cura de la terra; tenien feixes

on conreaven blat de moro, patates i

blat, i també horta, on collien la verdura

fresca de cada dia. Diu la Paquita

que els capellans rurals eren molt pobres.

A mesura que mossèn Miquel es

feia gran, la Paquita compaginava les

obligacions de la casa amb l’ajuda al

seu oncle, quan calia anar a portar el

combregar a una casa allunyada, ella

feia d’escola i portava en una mà el

llum d’oli i en l’altra la campaneta que

feia sonar cada vegada que es creuaven

amb algú, i així la gent sentia la

campaneta i s’agenollaven, es feien el

nom del pare i abaixaven el cap mentre

passaven el capellà i els escolans,

o en aquest cas la Paquita.

De més gran, quan la Francisca va

anar envellint, va exercir pràcticament

de majordona, assistint al seu oncle

tal i com havia vist fer tota la vida a la

seva padrina. La Paquita va viure 62

anys a la rectoria de Sant Miquel de

Pineda, ja que quan el mossèn Miquel

Torra va morir, a mitjans dels anys

vuitanta, el bisbe li va deixar estar,

fi ns que ella va decidir marxar, l’any

2003. En l’actualitat ha tornat a la vall

del Llémena, viu en una casa de pagès

al pla de Sant Joan, a Sant Martí

de Llémena.

Text abreviat de l'article "Fillola i quasi

majordona" escrit per Pere Gelis a

la revista de les Garrotxes.

Us animo a comprar i col·laborar amb

la revista les Garrotxes que estan,

en les seves paraules, "Ajudant modestament

a recuperar una manera

de fer i d'entendre el nostre petit

país". Per a més informació o per

col·laborar. Telèfon 972 46 29 29 o

comercial@garrotxes.cat

gent de la VALL / 25

A mesura que

mossèn Miquel

es feia gran,

la Paquita

compaginava les

obligacions de la

casa amb l’ajuda al

seu oncle, quan calia

anar a portar

el combregar a una

casa allunyada, ella

feia d’escolà

i portava en una mà

el llum d’oli i en l’altra

la campaneta

que feia sonar

cada vegada que es

creuaven amb algú.


26 / TROBADA

TROBADA

A SANT

ESTEVE

Va ser un dia

molt agradable,

emotiu i

entranyable, ens

vam retrobar

persones que feia

més de 50 anys

que no ens

havíem vist.

Aquest estiu vam coincidir a Sant Esteve, en el nostre poble, la

majoria de nens i nenes que fa molts anys havíem crescut, i anat

a l'escola junts, aprenent a llegir i escriure, pujant a l'Església a

aprendre la doctrina amb el mossèn, jugant pel carrer i la plaça,

ballant sardanes a la planta per la festa major, anant d'excursió a

Rocacorba, a Finestres i un llarg etc.

Va ser un dia molt agradable, emotiu i entranyable, ens vam retrobar

persones que feia més de 50 anys que no ens havíem vist.

No calia dir gaire res, només de veure les cares de les persones,

t’adonaves compte que era un dia especial i que ens portava records

de la nostra infantesa i una gran il·lusió de poder retrobarnos.

Tots hem anat canviant amb el pas del temps, tots hem fet el nostre

camí, uns en el poble altres fora, però sempre queden aquells bons

records de quan eres petit i jugaves o potser et barallaves amb els

amics, les passejades en bicicleta, les remullades a la riera o a la

resclosa, els partits de futbol, la festa dels vells,...

Gràcies a les fotografi es hem pogut anar recordant una mica més

la nostra història i hem pogut compartir amb joia les nostres vivències

i les dels nostres familiars.

També hem recordat els nostres mestres que van ser, en el seu

moment, els nostres puntals en la formació acadèmica i humana.

Cal dir, que tots pensàvem repetir l'experiència l'estiu vinent tots

junts i poder ballar una sardana a la plaça amb un bon sol.

Tots junts no podrà ser, ja que ens falta en Joan Costa i també

en Jaume Llorens que va ser una persona que es va preocupar al

màxim perquè a la festa no hi faltés ningú i va cuidar tots els detalls.

Ho feia amb tanta il·lusió que semblava que volgués ajuntar a

tothom per poder-nos retrobar i saludar abans de la seva partença.

Gràcies Jaume pel teu interès i col·laboració amb la comissió. No

has tingut un no en cap moment i t'has mogut buscant les adreces

de tothom a fi que no faltés ningú. Va ser la teva festa i la de tots.

Jaume fi ns el cel que tu ja ens esperaràs i farem també la gran trobada

dels de Sant Esteve amb Mossèn Joaquim que estarà content

de tenir a tota la gent de la seva catequesi i de tots els que ens han

passat al davant.

Gràcies a l'equip organitzador i a en Joan del Cabrit que ens va fer

un dinar molt bo com el que fem tots, sempre que tenim els bons

amics a casa.

Gràcies a tots i totes per poder compartir un dia tan agradable.

Els organitzadors


TROBADA / 27


28 / TROBADA


TROBADA / 29


30 / informació als USUARIS

Informació a les persones usuàries sobre les

“participacions preferents” (PPR)

Què són les "Participacions preferents"?

Són productes fi nancers emesos per

una societat que no confereixen participació

en el seu capital ni dret de

vot, és a dir, no són accions. Tenen

caràcter perpetu i la seva rendibilitat,

generalment de caràcter variable,

no està garantida així com tampoc la

recuperació de l'import del capital

inicialment desemborsat en cas de

que es posessin a la venda. A més si

l'entitat té pèrdues no es paguen interessos.

Es tracta d'un instrument complex i

de risc elevat que pot generar rendibilitat,

però també pèrdues en el capital

invertit.

Què cal tenir en compte abans de

contractar un producte fi nancer?

- L'entitat ha d'informar-vos de les

característiques, riscos i costos del

producte i ha d'assegurar-se que qui

subscriu aquest producte entén què

està contractant i quins riscos assumeix

(a través d'un test d'idoneïtat i

de conveniència).

- Analitzeu detingudament el contracte,

totes les clàusules i la lletra

petita i assessoreu-vos amb un/una

professional.

- Valoreu les condicions fi nanceres,

els efectes econòmics, els costos, els

avantatges i els inconvenients.

- Assegureu-vos, abans de signar res,

que enteneu totes les condicions, coneixeu

les obligacions que imposa i

els riscos que assumiu.

- Sol·liciteu la informació per escrit i

conserveu-la.

Què cal comprovar si vau contractar

"Participacions preferents"?

- Comproveu que disposeu d'una ordre

de compra signada pel titular o

titulars, o una autorització de traspàs

dels vostres diners a participacions

preferents o algun document de característiques

semblants (contractes...).

- A partir de l'any 2008 (entrada en

vigor de la Directiva MiFID -Directiva

de Mercats i Instruments Financers-),

també cal que comproveu si l'entitat,

abans de contractar, us va realitzar:

· un test de conveniència (preguntes

per constatar el tipus de productes i

serveis fi nancers amb els quals esteu

avesats; la naturalesa, freqüència,

volum i període de les operacions

prèvies realitzades; el nivell d'estudis

i la vostra professió actual o anterior).

· un assessorament personalitzat en

matèria d'inversions (o vau contractar

una gestió de carteres, és a dir,

vau autoritzar l'entitat perquè dugués

a terme la presa de decisions

en matèria d'inversió i l'execució

d'operacions).

· un test d'idoneïtat en el qual s'ha de

comprovar la vostra situació fi nancera

(font dels ingressos; patrimoni; despeses

periòdiques...) i els objectius de

la inversió (perfi l de risc, temps que

desitgeu mantenir la inversió...).

· Comproveu que disposeu de còpia

d'aquesta documentació, que l'entitat

ha de lliurar en el moment de la

subscripció.

- Comproveu si teniu un contracte

d'administració de valors a favor

de l'entitat que us gestiona els diners.

Tingueu present que, abans

de la prestació del servei d'inversió,

l'entitat ha d'informar del preu total

que cal satisfer per cada operació o

servei d'inversió que es presti, incloent

tots els honoraris, comissions,

costos i despeses associades, així

com tots els impostos que cal liquidar

mitjançant l'entitat. Després de cada

operació, l'entitat ha de comunicar el

preu total efectivament cobrat.

Com reclamar?

- Si observeu una irregularitat o heu

estat perjudicats, reclameu per escrit

davant el Departament o Servei

d'Atenció al Client de l'entitat o, en

cas d'existir, davant el Defensor del

Client. Les adreces d'aquests serveis

han d'estar disponibles a les ofi cines

de l'entitat o a la seva pàgina web.

- Si la resposta és insatisfactòria o no

heu rebut cap resposta en 2 mesos,

podeu presentar reclamació, per escrit,

davant la Comissió Nacional del

Mercat de Valors, la via judicial o un

organisme de consum.

- Cal un escrit explicant els fets i les

peticions, adjuntant còpia de la documentació

que existeixi: extractes dels

abonaments d'interessos, contracte,

test d'idoneïtat, test de conveniència,

comunicacions de l'entitat fi nance-

ra.... i justifi cació documental d'haver

dirigit la reclamació, en primer lloc,

a l'entitat de què es tracti (Departament

o Servei d'Atenció al Client o

Defensor del Client) i, en el seu cas,

les solucions aportades per l'entitat.

- Les entitats disposen de Fulls Ofi -

cials de Reclamació/Denúncia.

- Podeu contactar amb una Associació

de Consumidors.

- Si opteu per la via judicial, per rebre

informació i orientació sobre

com realitzar aquesta gestió, podeu

dirigir-vos als Serveis d'Orientació

Jurídica.

Per posar els fets en coneixement

d'un organisme de consum cal que:

1r. Comproveu el següent:

- Disposeu de l'ordre/s de compra

dels productes?

- Us van fer un test de conveniència i

un test d'idoneïtat i en teniu còpia (per

contractacions fetes a partir de l'any

2008)?

- Teniu el contracte signat amb

l'entitat per fer aquesta inversió (contracte

marc o de dipòsit i administració

de valors)?

- En cas que hagueu canviat el producte

fi nancer per un altre, teniu el

document que ho acrediti?

- Conserveu altra documentació de

l'entitat relacionada amb el producte

contractat?

2n. En cas que us manqui algun

d'aquests documents l'heu de demanar

a l'entitat fi nancera.

3r. Si no aconseguiu aquests documents

o en cas de desacord amb el

seu contingut heu de reclamar davant

el Departament o Servei d'Atenció al

Client o el Defensor del Client

4t. Un cop transcorreguts 2 mesos

sense que us hagin respost o bé la

resposta no sigui satisfactòria, podeu

posar els fets en coneixement dels

organismes de consum.

En cas que de la documentació presentada

hi hagin indicis d'infraccions

administratives en matèria de consum

l'Agència Catalana del Consum

iniciarà les actuacions sancionadores

corresponents.


A totes les persones

les benefi ciaria molt

fer un procés de

creixement personal

però si estem en

una etapa en la que

no ens sentim bé,

encara molt més,

hem de fer-ho

per nosaltres, perquè

ens ho mereixem,

perquè som el

MÉS IMPORTANT

QUE TENIM.

consells d’AUTOESTIMA / 31

Píndoles per a l’autoestima

És molt trist, però cada vegada ens sembla més normal que les persones

solucionin els seus problemes anímics a base de píndoles. Els

ansiolítics s’han convertit en un dels fàrmacs més venuts en les farmàcies,

i la majoria dels consumidors, no tenen ni idea de la dependència

que aquests generen, ni que així no estan solucionant el problema.

Degut a la massifi cació de les consultes psiquiàtriques i psicològiques

de la seguretat social, no es disposa del temps sufi cient per atendre de

manera adequada a cada persona, i evidentment, és més fàcil fer una

recepta i cap al següent. La persona se’n va cap a casa amb les píndoles

convençuda que així solucionarà els seus problemes (quan només desapareix

el símptoma, temporalment).

Es cataloga a les persones com a “malaltes” i per això se’ls dóna medicació:

per omplir el buit o disfressar les emocions negatives i que així

no molestin.

Per a comprendre-ho millor, imagina’t que tens molt de dolor en un

queixal i et prens un analgèsic. De moment, el dolor et passa, però si et

feia tant de mal, segurament és degut a que el nervi està malmès o perquè

hi ha un altre motiu. Quan se’n vagi l’efecte de l’analgèsic, el dolor

tornarà i potser serà fi ns i tot més agut.

Has d’anar al dentista i que et vegi el perquè et fa mal, què ho causa i te’l

curi, és la manera de tornar a tenir el queixal fort i sa. No se’t solucionarà

el problema només perquè et vagis prenent la píndola, no?

Doncs bé, si una persona se sent malament, està molt trista o deprimida,

si té molta ansietat, si no sap què escollir, si li està costant molt

superar el dol d’una pèrdua, d’una ruptura o del que sigui... Si a aquesta

persona li donem un ansiolític, o un antidepressiu, posarem un “pegat”

als seus símptomes, és com si els tapéssim la boca a les emocions. No!

Si estàs sentint tot això, és perquè alguna cosa t’està passant! És perquè

hi ha alguna cosa que no has resolt correctament, alguna cosa et

preocupa, alguna cosa t’impedeix fl uir a la teva vida, avançar, ser feliç.

Són casos habituals en els que es pateix molt, però que amb algunes

sessions de psicoteràpia es fan canvis molt grans, rotunds, es fortifi ca

el problema de l’arrel, la persona aprèn de la seva experiència, comprèn

els seus símptomes i decideix amb autoestima cap a on vol seguir.

A totes les persones les benefi ciaria molt fer un procés de creixement

personal però si estem en una etapa en la que no ens sentim bé, molt

més. Hem de fer-ho per nosaltres, perquè ens ho mereixem, perquè

som el MÉS IMPORTANT QUE TENIM, hem de comprendre què és el que

hi ha, què és el que ens està afectant, el que ens està generant malestar

en el nostre interior, en el nostre cor o en la nostra ment.

Les nostres emocions són les que ens indiquen el que hi ha dins nostre.

Si són positives, és que tot està bé. Però si són negatives, aquestes són

la veu que ens indica que hem de fer alguna cosa, que hem de canviar

alguna cosa, ja siguin els nostres pensaments o les nostres conductes. I

està clar que si no les escoltem, o si els hi tapem la boca, no ens en adonarem

del que hi ha, i el problema s’anirà incrementant fi ns que potser

ja no ho puguem controlar. Haurem perdut molt de temps de la nostra

vida sense viure-la realment.

Sílvia Congost


32 / trucs CASOLANS

Trucs casolans

Per saber si un ou és fresc o no, cal submergir-lo

dins un tassó amb aigua. Si l’ou

s’enfonsa, vol dir que és fresc; si sura, és

vell.

Per saber si un ou és dur o és cru, l'hem

de fer rodar en pla sobre la taula o el

marbre de la cuina; l’ou dur ballarà molt

més ràpid que el cru.

Si voleu que els vostres ous durs es pelin

fàcilment i que la clova surti tot d’una,

heu d'afegir una cullerada de sal dins

l’aigua de bullir.

Per mantenir en forma la memòria heu

de prendre cada dia tres prunes seques,

tres albercocs secs i tres ametlles en ordre

alternat i invers.

Per reaprofi tar el pa dur del dia anterior

el que heu de fer és esquitxar-lo amb una

mica d’aigua i fi car-lo un parell de minuts

a temperatura mitjana dins el forn.

Si teniu fruites una mica verdes i voleu

accelerar el seu procés de maduració,

el que heu de fer és posar una poma en

companyia d'aquesta fruita.

La bullida de peles de poma en aigua va

molt bé per fer nets els coberts i la plata

de casa nostra. També es fa molt bé amb

l'aigua de bullir espinacs.

Per fer-nos un eliminador d'olors casolà,

xaparem tres llimones i posarem les llesques

a bullir en aigua durant 10 minuts.

Després, colarem l'aigua, la introduirem

dins d'un polvoritzador en esprai i polvoritzarem

amb aquest líquid les cortines o

la roba que vulguem ambientar.

Per eliminar l'olor després de cuinar, el

que heu de fer és agafar una paella i torrar-hi

una mica de cafè.

Per desinfectar la taula de tallar la carn i

evitar que hi apareguin males olors i bacteris,

s'ha de fregar amb mitja llimona en

acabar d'usar-la.

Perquè l'arròs cuit us quedi solt i blanc,

heu d'afegir al brou unes gotes de llimona

o un bocí de la pela.

Et regalo una PARAULA

Eixavuiro

Esternut. Aquesta paraula la trobem molt a les comarques d’Osona

i el Ripollès.

—Bona tarda.

—Bona tarda, doctor.

—Què li passa?

—Eixavuiro.

—Que eixa què?

—Eixavuiro, carai, que em passo el dia eixavuirant i traient aigua

pel nas.

—Perdoni, no l’entenc.

—Eixavuirar —em diu pujant el to de veu.

—No li he dit que no la senti. Li he dit que no l’entenc. No entenc

què vol dir ni eixavuiro ni eixavuirar. No cal que cridi més, l’escolto

perfectament, simplement que m’expliqui què vol dir eixavuirar.

—Ah! Perdoni. Aaatxís —em fa—.

—Esternudar!

Desatent: neguit, desfi ci, preocupació exagerada per una cosa. Ex:

La nena té un desatent per l’examen! L’àvia només té desatent (vol

rentar els plats de seguida, quan els altres encara dinen).

Crespell

És una pasta de farina i aigua, fregida a la paella. La paraula 'crespell'

ve de la mateixa arrel que les "crêpes" franceses. (L'accent

circumfl ex ja indica que en francès hi havia hagut una "s" abans de

la "p").

DE TEMPS ENÇÀ

Per a l’empatx:

1. Infusió de camamilla: Infusió de dues culleradetes per tassa. Tres

al dia. A dosis molt altes és vomitiu.

2. Menjar pinya.

Per a la retenció de líquids:

No hi ha res millor per depurar el cos que la pinya. Un remei efectiu

per aquests moments en què ens sentim infl ats, és prendre una infusió

feta amb escorça de pinya natural. Es talla tota i es col·loca en

un cassó amb aigua. Es deixa bullir una hora, tapat. Prendre aquest

líquid quan hi hagi aquest tipus de molèsties i desapareixeran.

Pedres al ronyó:

Remei popular -Per combatre les pedres al ronyó, la ciència popular

parla de prendre infusions de farigola al matí i a la nit.

Per al singlot:

- Prendre una culleradeta de sucre normal sec.

- Agafar la llengua amb els dits polze i índex, amb un mocador, i

estirar lleugerament cap a fora.

- Prendre una mica de gel triturat.

triturat.


agenda agenda

agenda

agenda agenda

agenda agenda agenda

agenda

GARROTXA

Besalú ciutat jueva

Població: Besalú

Dates: 2 - 3 Març 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Productes artesanals

i demostració d'ofi cis

Expositors darrera edició: 45

Superfície neta d'exposició: 250,00 m2

Primera edició: 2004

Entitat organitzadora: Ajuntament de

Besalú (Àrea de Turisme)

Adreça: Pl. Llibertat, 1 - 17850 Besalú

Telèfon: 972 59 12 40 - Fax: 972 59 11 50

C/e: turisme@besalu.cat

Web: www.besalu.cat

Director: Maria Fauró Mañà

President: Lluís Guinó Subirós

Fira de l'Embotit

Població: Olot

Dates: 16 - 17 Març 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Embotits i productes

alimentaris típics.

Expositors darrera edició: 80

Superfície neta d'exposició: 572,00 m2

Primera edició: 2002

Entitat organitzadora: Institut Municipal

de Promoció de la Ciutat

Adreça: C. Bisbe Lorenzana, 15 - Olot

Telèfon: 972 27 22 68 - Fax: 972 27 00 56

C/e: comerc@olot.cat

Web: www.areadepromocio.olot.cat

Director: Ariadna Villegas i Torras

President: Estanislau Vayreda Puigvert

Fira de Forjadors i Artistes del Ferro

Població: Besalú

Dates: 23 Març - 2 Abril 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Forjadors i artistes

del ferro. Mostra de forja al carrer.

Expositors darrera edició: 73

Superfície neta d'exposició: 500,00 m2

Primera edició: 1995

Entitat organitzadora: Acunç, Recerca i

Divulgació (Associació Cultural local)

Adreça: C. Major, 13 (Casa Cambó)

17850 Besalú

Telèfon: 629 50 11 75 - Fax: 972 59 11 99

C/e: psolermontoliu@yahoo.es

Director: Pere Soler i Montoliu

President: Joan Masó Hervàs

ALT EMPORDÀ

Firagri. La Fira Agrícola i Ramadera de

les Comarques Gironines

Població: Figueres

Dates: 8 - 10 Març 2013

Periodicitat: biennal (senars)

Oferta a exposar: Maquinària agrícola i

ramadera, productes fi tosanitaris, utillatges

ramaders, exposicions ramaderes,

pinsos, bestiar.

Expositors darrera edició: 63

Superfície neta d'exp.: 20000,00 m2

Primera edició: 1999

Entitat organitzadora: Ajuntament de

Figueres - Fira de Figueres

Adreça: Pl. de l'Aj. 12 - 17600 Figueres

Telèfon: 972 10 48 44 - Fax: 972 03 22 10

C/e: promocioeconomica@fi gueres.org

Web: www.visitfi gueres.cat

Director: Ramon Serra Antón

Fira de Sant Josep del Brunyol de

l'Empordà

Població: Figueres

Dates:16 Març 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Bunyols, productes

alimentaris, productes d'artesania, bijuteria,

roba i complements

Primera edició: 1993

Entitat organitzadora: Amics St. Josep

Adreça: Sant Pau, 35 - 7600 Figueres

Telèfon: 972 10 48 44 - Fax: 972 03 22 10

C/e: promocioeconomica@fi gueres.org

Web: www.visitfi gueres.cat

BAIX EMPORDÀ

Antic Empordà. Fira d'Antiguitats i

Restauració

Població: la Bisbal d'Empordà

Dates: 28 Març - 1 Abril 2013

Periodicitat: biennal (senars)

Oferta a exposar: Antiguitats. Restauració

i conservació de béns mobles

Expositors darrera edició: 38

Superfície neta d'exposició: 0,00 m2

Primera edició: 1996

Entitat organitzadora: Aj. de la Bisbal

Adreça: Plaça del Castell - La Bisbal

Telèfon: 972 64 68 06 - Fax: 972 64 54 99

C/e: dsabater@labisbal.cat

Web: www.anticemporda.com

agenda / 33

Mercat del Brunyol

Població: Sant Feliu de Guíxols

Dates: 29 - 31 Març 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Venda i degustació de

brunyols i altres productes típics.

Superfície neta d'exposició: 0,00 m2

Primera edició: 2005

Entitat organitzadora: Aj. St. Feliu

Adreça: Plaça del Mercat, 6 - 9

Tel.: 972 82 06 46 - Fax: 972 82 01 19

C/e: turisme@guixols.cat

Web: www.guixols.cat

Mercat Medieval

Població: Calonge

Dates: 30 - 31 Març 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Artesania i alimentació;

activitats culturals; demostració

d'ofi cis artesans.

Expositors darrera edició: 125

Primera edició: 1996

Entitat organitzadora: Aj. de Calonge

Adreça: Plaça de la Concòrdia, 7

Telèfon: 972 66 17 14 - Fax: 972 66 10 80

C/e: cultura@calonge.cat

Web: www.calonge.cat

GIRONÈS

Fira de l'Embotit de Bescanó

Població: Bescanó

Dates: 17 Març 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Embotit, formatges i

altres productes alimentaris.

Expositors darrera edició: 105

Superfície neta d'exposició: 1500,00 m2

Primera edició: 1996

Entitat organitzadora: Aj. de Bescanó

Adreça: Plaça Joan Maragall, 3 Bescanó

Telèfon: 972 44 00 05 - Fax: 972 44 27 02

C/e: ajuntament@bescano.cat

Web: www.bescano.cat

President: Joan Cáceres Pradas

LA SELVA

Fira Medieval

PoPoblació: Hostalric

Dates: 29 - 31 Març 2013

Periodicitat: anual

Oferta a exposar: Productes artesanals

(alimentació, artesania)

Superfície neta d'exposició: 0,00 m2

Primera edició: 1997

Entitat organitzadora: Aj. Hostalric

Adreça: C. Raval, 45 - 17450 Hostalric

Telèfon: 972 86 40 11 - Fax: 972 86 52 76

C/e: turisme@hostalric.cat

Web: www.hostalric.cat


Secció

de CUINA

En aquestes dates us proposo un tema únic i tothom l’ataca: perdre els

quilets guanyats per Nadal.

Les estadístiques ens diuen que la gran majoria de la gent per Nadal

s’engreixa uns 2 quilets de mitjana. Això no seria un problema si, un cop

passades les festes, ens poséssim les piles i féssim el que cal per treure’ls

de sobre i no haver-los de lluir encara a l’estiu.

Malauradament després dels bons propòsits d’Any Nou, que solen durar un

parell de setmanes com a molt, la majoria de persones opten per ajornar

l’operació bikini per més endavant. El problema és que, quan al fi nal es

decideixen a posar-se en forma, ja no són un parell de quilets els que s’han

de treure sinó molts més!

No fer res i esperar que aquests quilos marxin sols fent uns quants dies de

bondat no és la solució, i tu saps que és la mateixa estratègia que vas fer

servir l’any passat i ja en coneixes els resultats, veritat?

Perquè això no passi t’animo a seguir aquests 6 consells per millorar la

salut i la teva forma física en un temps rècord:

CONSELL 1- CANVIA ELS TEUS HÀ-

BITS ALIMENTARIS – Molts quan

reben aquest consell diuen: A mi no

em cal fer règim, ja menjo força bé

i, a partir d’ara, em penso moderar.

A més, fent una mica més d’exercici

ja cremaré aquests quilos extres.

Doncs bé, el funcionament del cos

és molt complex i no es tracta només

de cremar més del que menges, sinó

de vigilar el que es menja per no intoxicar

el teu cos amb aliments que

no li van bé. Més que la quantitat, el

que fa mal i engreixa és la qualitat

dels aliments.

Assegura’t en aconseguir una pauta

nutricional que no se centri només a

baixar el pes. Moltes d’aquestes dietes

miraculoses (Ducan, Atkins...) et

fan perdre pes a expenses de la teva

salut. No te la juguis i opta per una

dieta que prioritzi la salut. Un cos

que te una salut òptima ni emmalalteix

ni acumula el greix. Una dieta si

és saludable a més de fer-te perdre

greix t’hauria de proporcionar molta

energia i vitalitat, fer-te sentir bé i

gaudir de la vida. Si et trobes seguint

una dieta i et sents miserablement

cansat, esgotat psicològicament...

deixa-la!

CONSELL 2- NO T’APUNTIS A UN

GIMNÀS ... A NO SER QUE REAL-

MENT T’AGRADI!!!

Siguem honestos, molta gent no suporta

el gimnàs, tothom diu quan

s’apunta, però ningú quan es desapunta.

Es pot fer activitat física

en altres llocs que et motivin més:

al bosc, entrenant a casa, passejant

pel parc o per la ciutat, és tant

o més efectiu que entrenar en un

gimnàs. L’activitat física és activitat

física, el teu cos no nota la diferencia

d’entrenar en un gimnàs amb una

màquina sofi sticada o una garrafa

plena d’aigua que pots tenir a casa.

Entrena en un entorn que et motivi i

et sigui agradable i convenient!

CONSELL 3- MANTINGUES ELS EN-

TRENAMENTS CURTS I ENTRETIN-

GUTS

No cal que siguin d’una hora, molts

no la tenim per fer exercicis, ni la

podem aguantar. És molt més efectiu

entrenar 10-15 minuts cada dia

i de manera consistent que no pas

una hora dos o tres dies a la setmana.

Els entrenaments curts, a

més d’estalviar-te temps et permetran

treballar a major intensitat i

aconseguir majors i millors resultats.

Passa’t a sessions més curtes

i intenses i deixa de banda aquelles

sessions interminables i avorrides

que no fan més que perdre el temps.

CONCRETS I CLARS

Molts tenim uns objectius ambigus

com són: millorar la salut o perdre

la panxa. Aquestes persones sem-


pre s’acaben preguntant com és que

mai ho aconsegueixen. La resposta:

és impossible estar motivat i saber

què s’ha de fer quan l’objectiu no és

clar. Com sabràs que has millorat

la salut? Quin indicador dicador faràs servir

per identifi car la millora?, Quan

sabràs que has perdut erdut la panxa. És

imprescindible tenir nir objectius objectius clars i

concrets i decidir per quan es volen

tenir aconseguits. Defi neix i redacta redact ct cta a

els teus objectius s que siguin molt mo m lt

clars, específi cs, mesurable mesurables le les i qu qque e

et motivin i tindràs s més possibilitats

ppossi

si sibi b litats ts

d’aconseguir-los!

CONSELL 5 –DESFÉS-TE ESFÉ FÉS-TEE DE E LA

ROBA GRAN

La manera més fàcil l d’amagar d’am a ag a ar a els

“mitxelins” és fer servir servi vi vir r roba b gran gra r n i

folgada amb l’esperança erança a que

e ni ning ningú ng ngú

noti els quilets extres tre re res que ha has po posat

t

a les cartutxeres o al a al vol voltant o tant del

el e meelic.

Sigues franc, a qui ui pretens pre p pr

tens enennganyar sinó a tu mateix. ateix. El mi mmillor ll llor o que

pots fer és desfer-te -te d’aquesta roba

i compra-te’n de nova, que t’agradi i

que sigui d’una talla alla menys amb el

propòsit de poder-te-la r-te-la posar ben

aviat. Guardar la roba ampla és una

manera de dir-te que no ho aconseguiràs,

i que si ho aconsegueixes

serà només de manera temporal.

Jo de tu la llençaria ja i et desfàs

d’aquesta roba per sempre més, és

tan senzill com estar convençut que

ho aconseguiràs i posar-te a treba-

llar per fer tot el que sigui necessari

per aconseguir-ho.

CONSELL 6 –RECOMPENSA’T –RECOMPE P NSA’ A T ELS

PROGRESSOS

PROGRESS SSOS OS O

A to ttots ts ens

ns agrad agraden ad a en e els

ls premis,

s veeritat?

ri rita ta t t? t Sobretot Sobre re reto to tot quan qu q an són la recom- reco c m

pensa a per pe per r la l feina ben feta. ffeta.

a. a Fes FFes

e una

llista ll llis is ista ta t amb tots el eels s pr pprogressos ogress s os que

vols anar veie veient ie i nt n i assoc associa-hi o ia-h - i un ppre

premi

a cadascun. cad ad a ascu cu cun. n Asseg Assegura’t eg e ur u a’t que

e les

recompenses re r comp mp m en enses qu qque e et triïs tri r ïs t’agrad t’agradin ad adin

i siguin sufi

u cients com

m per mant mante- nt n enir-tenirr

te mmotivat

mmotivat

at a en

aq aquell

ll moment t de

debilitat de d bi b litat t en què u pots pot ot o s desviar-te deesv s iarr

te de e

l’objectiu. l’ob ob obje je jectiu.

En defi e nitiv nitiva, iv iva, sem sempre e pr pre que vulguis vu v lguis

ac aconse aconseguir se seguir aalguna

alguna cosa cal

a plani planifi ni n fi -

car- car-la r la bé.

é

Si segueixes aquests consells conse s lls s

t’ tt’assegures asse se segu g res pràc pràcticament àc àcti t cament l’èxit, t, ara aara

nomé només mé més s de depèn de tu portar-los portar-l -l - os a la

pr pràc pràctica. à ti tica c .

Salut

t i Fe Feli Felicitat!! li lici ci c ta tat! t! t !

Us adjunto adjun u to una recepta lleug lleugera ug uger er e a

però que resulta francamen

francament en ent t bona

na n i

saludabl saludable: b e:

LLUÇ AL CAVA

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

100 g de porros tallats petits

80 g d’oli d’oliva verge extra

200 g de cava

150 g de caldo de peix

Sal, 4 o 5 talls de lluç,

9 patates petites,

de 8 a 16 llagostins crus i pelats,

julivert picat.

ELABORACIÓ:

Sofregim els porros en una cassola amb l’oli, hi afegim el cava, el caldo i la

sal. Salpebrem el peix i l’afegim, amb les patates enteres i els llagostins, ho

deixem coure a foc molt baix, un cop cuit el peix i els llagostins els traiem,

deixem les patates, que s’acabin de coure, un cop cuites les traiem totes

menys una.

Batem la salsa amb la patata, perquè espesseeixi una mica. Posem en una

safata el peix, els llagostins i les patates i ho reguem amb la salsa del cava,

per sobre hi posem el julivert.

35 / secció de CUINA

More magazines by this user
Similar magazines