20.04.2013 Views

Revista #11 :: Setembre 2010 - Fecasarm

Revista #11 :: Setembre 2010 - Fecasarm

Revista #11 :: Setembre 2010 - Fecasarm

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

número 11

setembre 2010


3

Quants més siguem, més lluny arribarem!

L’Associació d’Activitats Recreatives i Establiments

Públics de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, la qual tinc

l’honor de presidir, compleix enguany 10 anys de

vida. Encara sembla que va ser ahir quan una tarda del

mes d’Octubre de l’any 2000 cinc empresaris del sector

de l’oci del nostre municipi van decidir unir-se i constituir

la nostra Associació, amb l’objectiu de defensar amb

més garanties els seus legítims drets. Avui podem

dir que, gràcies a aquella reunió i després de molts anys

de lluita, s’ha aconseguit bona part d’aquell objectiu i els

empresaris del sector de l’oci nocturn del nostre municipi

poden treballar gairebé amb la mateixa tranquilitat que

qualsevol empresari de qualsevol altre sector econòmic.

Sí, sí, molt han canviat les coses en 10 anys, malauradament

però la major part en perjudici nostre. En aquest

sentit –tal i com segurament estareu d’acord amb mi

molts de vosaltres–, cada cop tenim normatives més

restrictives i més complexes: la nova llei antitabac

(que, per cert, ara es plantegen endurir), la llei de prevenció

i control de les activitats, la llei de protecció

contra la contaminació acústica, la nova llei d’espectacles,

el recentment aprovat reglament d’espectacles,

múltiples ordenances municipals etc etc etc… I

si a tot aquest escenari li afegim la greu situació de crisi

econòmica generalitzada que ha fet baixar la nostra

facturació en picat, la poca ajuda que rebem per part de

la Generalitat en matèria d’ampliació d’horaris, la cada

vegada més incessant pressió veïnal i tot un territori

minat de controls d’alcoholèmia, el panorama es poc

menys que desolador.

La nostra gran sort ha estat que en aquest difícil recorregut

hem estat ben assessorats i protegits sota el paraigües

de la FECASARM, que ha realitzat i està realitzant

una magnífica tasca en defensa dels nostres drets.

Esperem doncs que per molts anys poguem seguir amb

aquesta protecció i que cada nit siguem més, pel que us

convido a formar part d’aquesta gran família, doncs el

camí que ens queda per recórrer és molt llarg i dur i per

això us dic que quants més siguem més lluny arribarem!.

Salutacions cordials E DITO RIAL Marcelo Amoroso Bauhoffer

w w w . f e c a s a r m . c a t

President de l’Associació d’Activitats Recreatives i

Establiments Públics de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró


número

11

sumari

Edició, producció i comunicació:

Departament de comunicació

FECASARM

Coordinació:

Joaquim Boadas de Quintana

Maquetació i Fotografia:

Departament de Comunicació

FECASARM

En aquest número han col·laborat:

Marcelo Amoroso, Xavier Crespo, Elías Feria,

Robert Barti, Núria Angulo, Josep Lluís Pérez i

Joaquim Boadas.

© Prohibida la reproducció total o parcial dels

textos, dibuixos i fotografies d’aquesta publicació,

qualsevol que sigui el mitjà de reproducció a

utilitzar sense l’autorització prèvia i expressa de

FECASARM

FECASARM no assumeix com a pròpies les opinions

que puguin oferir els autors de la revista.

Seu FECASARM

C. Balmes nº 9, 1r 1a

08007 Barcelona

Tel: 902 099 500

Fax: 902 099 400

info@fecasarm.cat

www.fecasarm.cat

Disseny i Maquetació:

Batallé i Compte

www.batalleicompte.com

3

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

27

Editorial

Salutació

Article d’Acústica

Article d’ECA

Campanyes FECASARM

Convenis FECASARM

El nou Reglament

d’Espectacles a exàmen

Cartelleria obligatòria

L’Article Jurídic

Recull de Premsa

Actualitat FECASARM

Serveis i Avantatges


5

Benvolguts amics/amigues de la FECASARM:

Lloret és una de les principals destinacions turístiques de Ca-

talunya amb més del 40% del turisme de la Costa Brava. A

aquest fet hi hem d’afegir que Lloret ha crescut en els darrers

anys fins arribar als 40.000 habitants convertint-se junt amb

Blanes i Tossa en la segona àrea poblacional de la província

de Girona amb més de 90.000 habitants. Lloret està conso-

lidant el seu lideratge com una destinació urbana de platja

que aposta per un model equilibrat i sostenible on el turisme

continuarà sent el motor econòmic fruit de l’especialització el

diferents productes i segments turístics.

L’oci nocturn, és un dels principals productes turístics de Llo-

ret, que junt amb el turisme de platja, l’esportiu, els esdeveni-

ments i el de negocis formen els pilars del turisme de la desti-

nació, tal com ho recull el Pla Estratègic del Turisme de Lloret

pels propers 4 anys. El sector de l’oci nocturn és conscient

dels canvis que està fent Lloret i s’està actualitzant i ordenant

per tal que aquest sector d’activitat econòmica continuï sent

viable en el futur fent possible una millor convivència entre

residents, visitants i locals d’oci.

L’Ajuntament de Lloret de Mar continuarà treballant per millorar

la qualitat de l’oferta i el desenvolupament de l’activitat del sec-

tor de la nit vetllant pels interessos de tots, dels ciutadans, dels

visitants i dels empresaris. És per aquest motiu que celebro que

FECASARM treballi de manera conjunta amb l’administració

per la millorar continua del sector de l’oci nocturn.

Salutacions cordials

w w w . f e c a s a r m . c a t

SALUTACIÓ Xavier Crespo i Llobet

Alcalde de Lloret de Mar

Diputat al Parlament de Catalunya


Novetats en matèria acústica en el

nou Reglament d’Espectacles

El nou Reglament d’Espectacles

(Decret 112/2010)

incorpora tota una sèrie de

millores a nivell de gestió,

regulació i control. Una de

les novetats, és una nova

classificació de la tipologia

de les activitats recreatives

musicals. Apareixen, entre d’altres, el Karaoke, el restaurant

musical, els establiments de regim especial

(afters), les discoteques per a joves, o les sales de

festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut.

L’article 33 del Reglament sobre compatibilitat acústica

no afegeix res de nou limitant-se a dir que s’ha de

complir amb el que diu la Legislació vigent. L’article

34, per la seva part, afegeix que els establiments han

de tenir instal·lat “un limitador de so amb enregistrador”

que tampoc concreta suficientment, i si

el nivell sonor supera els 90 dB(A) cal posar un rètol

advertint als clients del risc de pèrdua auditiva. Certament

es necessari que l’activitat musical no contamini,

però el Decret no especifica els nivells sonors màxims

a l’interior dels establiments, que en el cas de la nova

tipologia queden sense classificació acústica. Encara

que es parla de riscos per a la salut, el Decret passa

per alt la dels treballadors exposats a nivells sonors

elevats.

Tot això aporta una gran inseguretat jurídica a l’hora

de diferenciar les activitats, pel que creiem que s’ha

perdut una gran oportunitat per, d’una vegada per totes,

classificar aquestes basant-nos únicament en paràmetres

objectius. D’altra manera, la classificació de

les activitats sempre quedarà en mans del agents de

l’autoritat que inspeccionin el local atès que seran ells

i només ells als qui correspondrà determinar, segons

els seus criteris subjectius, quina activitat fa un local

6

en cada moment, el que no es pot acceptar de cap

manera atès l’altíssim grau d’inseguretat jurídica que

això produeix.

L’any 2008, des del departament d’acústica de

FECASARM, es va fer una proposta de classificació

d’activitats recreatives al Departament d’Interior

que distingia i classificava les diferentes activitats

en base al seu nivell màxim d’ambientació musical

interior, tenint en compte al mateix temps la qualitat

sonora d’aquests establiments. Es proposaven

valors màxims concrets de “sonoritat” com un

paràmetre de valoració qualitativa (en dB(A)

i sons), i estava englobat dins d’uns criteris de

qualitat acústica de l’establiment. L’objectiu d’aquesta

limitació era, a part d’aportar més seguretat jurídica

a l’hora de diferenciar les diferents activitats basantse

en paràmetres objectius, minorar l’impacte acústic

i al mateix temps protegir els usuaris i treballadors.

Aquesta proposta no tractava, ni molt menys, de

retallar nivells sonors “per se”, sino millorar-ne la

qualitat amb igual pressió acústica, pel que d’aquesta

manera els clients que volguéssin seguir exposantse

podien seguir-ho fent, però al mateix temps es

recomanava delimitar les zones on es troben els

treballadors (barres, serveis,...) per tal de que en

aquestes zones hi hagués uns nivells sonors més

baixos. Aquesta proposta però no s’ha tingut

finalment en compte i d’aquesta manera s’ha perdut

doncs una nova oportunitat d’aprofundir una mica

més i dotar al sector d’uns paràmetres qualitatius

i a la vegada diferenciadors referents al so, que

paradoxalment és el punt que totes les activitats

musicals tenen en comú.

Dr. Robert Barti

Departament acústica FECASARM

LABORATORIO DE ENSAYOS METROLÓGICOS. LEM

INSTAL·LADOR I DISTRIBUÏDOR OFICIAL DE LIMITADORS CESVA

Pol. Ind. Cova Solera – Avda. Can Sucarrats, 110. Nau 11. 08191 RUBÍ (Barcelona)

Tl: 93 586 26 80 Fax: 93 586 26 81

www.lem-sl.com e-mail: cial@lem-sl.com

Acreditacions ENAC en acústica arquitectònica, soroll ambiental i inspecció: 377/LE818 i 101/EI178


article ECA

Novetats en matèria de control i

intervenció administrativa en el

nou Reglament d’Espectacles

Recentment, ha estat aprovat el Decret 112/2010,

de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles

públics i activitats recreatives. Aquest Reglament

té per objecte el desplegament reglamentari

i l’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de

regulació administrativa dels espectacles públics i les

activitats recreatives.

En el cas de les activitats associades a la FECASARM,

a l’Annex I es defineixen les activitats musicals com les

que es realitzen en locals que disposen d’ambientació

musical, amb la possibilitat d’oferir música en directe,

de realitzar espectacles públics musicals, de ballar o

no, i de disposar d’un servei complementari de menjar

i beguda.

Els establiments estan subjectes als règims d’intervenció

administrativa següents:

- Autorització administrativa de la Generalitat:

per a establiments d’activitats musicals que estan

subjectes a un horari especial en municipis de

menys de 50.000 habitants.

- Llicència municipal: per a locals: per a establiments

d’activitats recreatives musicals amb un

aforament autoritzat superior a 150 persones per

a establiments d’activitats musicals que estan subjectes

a un horari especial (After hours) en municipis

de més de 50.000 habitants.

- Règim de comunicació prèvia: per a establiments

d’activitats recreatives musicals amb un

aforament autoritzat fins a 150 persones i la modificació

no substancial dels establiments oberts

al públic que comptin amb la llicència municipal

corresponent.

Els establiments oberts al públic estan subjectes al

sistema de controls següent:

a) Control inicial, que es duu a terme en el període

de posada en marxa de les instal·lacions a

l’inici de l’activitat dels establiments subjectes a

8

autorització o llicència.

b) Controls periòdics dels establiments subjectes

a autorització, llicència o comunicació prèvia,

cada quatre anys.

c) Control de verificació tècnica en el període

de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de

l’activitat dels establiments sotmesos al tràmit de

la comunicació prèvia

D’altra banda, la llicència municipal s’ha de revisar

cada 6 anys.

Aquesta intervenció administrativa inclou tots els aspectes

considerats a Llei 20/2009, de prevenció i

control ambiental de les activitats, Respecte a la

Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures

i edificis, no inclou el control de l’activitat

i, per tant és necessari un control específic de prevenció

d’incendis. Malgrat tot, el Reglament indica que el

titular de l’activitat pot demanar sol·licitar una única

actuació de control d’una entitat col·laboradora de

l’Administració per tal d’acreditar el compliment dels

requisits exigibles en matèria d’espectacles públics

i activitats recreatives, com també dels requerits en

matèria ambiental i d’incendis.

Els controls es poden realitzar pels serveis d’inspecció

de l’Administració o per les entitat col·laboradores

de l’Administració.

El reglament regula aquestes entitats collaboradores

de l’Administració en matèria d’espectacles

públics i activitats recreatives. Entre

d’altres requisits, aquestes entitats de control d’establiments

i espectacles han de poder actuar també

com a entitats ambientals de control. A més a més,

fins que no s’acreditin les noves entitats, Les entitats

col·laboradores de l’Administració en matèria de medi

ambient, d’activitats recreatives i les acreditades per

actuar en l’àmbit de prevenció d’incendis poden desenvolupar

provisionalment les seves funcions.

Per tant, el control administratiu dels espectacles

públics i les activitats recreatives passen a dependre

dels ajuntaments i del Departament d’Interior, Relacions

Institucionals i Participació, restant la vinculació

amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge a un

paper més secundari.

Elias Feria

Tècnic del Departament de Medi Ambient

ECA grupo Bureau Veritas

núm 11


campanyes FECASARM

S’executa a Barcelona el Pla

d’Acció Global contra

l’Incivisme Estiu 2010

“El Civisme surt més barat,

l’incivisme surt més car”

El passat dia 9 de juliol es va posar en marxa al barri del

Raval, Rambles i Plaça Reial la primera de les accions

del PLA D’ACCIÓ GLOBAL CONTRA L’INCIVISME ESTIU

2010 que conjuntament porten a terme l’Ajuntament de

Barcelona i la FECASARM, amb el suport de l’empresa

cervesera HEINEKEN, sota el lema “EL CIVISME SURT MÉS

BARAT, L’INCIVISME SURT MÉS CAR”. Els agents cívics

varen visitar prop de 60 locals d’hostaleria i d’oci nocturn

als accessos dels quals varen penjar els pòsters amb les

imatges de la campanya. Durant l’execució de la campanya

es va detectar un any més una davallada en el nombre de

llauners si la comparem amb els dos anys anteriors. En aquest

aspecte doncs, des de la FECASARM i des de la nostra

associació membre a Barcelona, l’Associació de Bars,

Restaurants i Oci de Barcelona, celebrem que aquesta

mostra de competència deslleial tant perjudicial per al

“Gràcia/es pel teu Civismel’incivisme

no fa Gràcia”

El passat mes d’Agost es va executar la segona acció del

Pla d’Acció Global contra l’Incivisme Estiu 2010, sota

el lema “Gràcia/es pel teu Civisme – L’Incivisme

no fa Gràcia”, impulsada per la FECASARM en

col·laboració amb l’Ajuntament

de Barcelona i

l’Associació de Bars, Restaurants

i Oci de Gràcia,

amb el suport de l’empresa

cervesera HEINEKEN. El

grup d’agents cívics encarregats

de difondre el missatge

de la campanya sobre

els milers de potencials compradors

de llaunes als venedors

ambulants, degudament

vestits amb la indumentària i

les imatges de la campanya,

varen aconseguir fer arri- bar el seu missatge de manera

directa i indirecta a prop de 150.000 persones que varen

visitar Gràcia de nit durant les festes, tot explicant-los

el missatge de la campanya i penjant pòsters als accessos

de prop de 100 bars i locals d’oci nocturn del Barri de

Gràcia. Tal i com es va poder constatar fent un balanç global

de tota la campanya, enguany s’ha produït una importantíssima

disminució de la venda ambulant il·legal de

llaunes de cervesa durant les Festes de Gràcia, essent

aquest el tercer any consecutiu que aquest fet ve repetint-se,

coincidint amb la tercera edició d’aquesta campanya de

conscienciació. Des de la FECASARM i des de la nostra

10

nostre sector s’hagi reduït d’una manera tant important

i de manera consecutiva els darrers tres anys, en

molta part gràcies als efectes de les múltiples campanyes

executades per la FECASARM amb l’Ajuntament –que

sobre els potencials adquirents d’aquests productes ha tingut

molt efecte- així com també l’important tasca de la Guàrdia

Urbana sobre els mateixos venedors ambulants, als qui se’ls

ha requisat un nombre importantíssim de llaunes i se’ls han

imposat múltiples sancions. Posteriorment, el dia 14 de juliol

l’acció es va traslladar al Passeig Marítim de Barcelona

i al barri del Born, al llarg de quin recorregut es va visitar

prop de 80 locals d’hostaleria i d’oci nocturn, amb el

que l’impacte d’aquesta primera acció portada a terme a

les principals zones d’oci de Ciutat Vella varen arribar

directa i indirectament a prop de 500.000 persones en una

sola setmana.

Instantània de l’acte d’inici de la campanya on podeu veure el Sr. Guillem Espriu,

regidor del Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona (el segon començant

per l’esquerra) i el Sr. Carmelo Pellín, President de l’Associació de Bars, Restaurants

i Oci de Gràcia (el tercer començant per l’esquerra), acompanyats de dos

promotors cívics de la campanya.

associació membre (l’Associació de Bars, Restaurants i

Oci de Gràcia) valorem molt positivament aquest fet, doncs

des del primer any que es va començar a executar la

campanya “Gràcia/es pel teu Civisme”(any 2008), la

venda ambulant il·legal de llaunes s’ha reduït prop d’un

80%, passant d’unes pèrdues per al sector de l’hostaleria

del barri de 200.000 Euros a uns 40.000 euros

enguany (l’any 2009 varen ser d’uns 100.000.- Euros),

fet que ha comportat que molts locals del barri hagin pogut

facturar enguany fins i tot més que els darrers dos anys,

i això malgrat la crisi econòmica. En aquest aspecte, no

volem deixar d’agrair, una vegada més, la importantíssima

tasca de la Guàrdia Urbana exercida sobre els

venedors il·legals de llaunes, gràcies a la qual, complementada

amb la tasca informativa de la campanya sobre els

potencials compradors s’ha aconseguit, un any més, reduir

l’impacte causat per aquest fenomen de competència

deslleial que tant mal provoca al nostre sector arreu

de Barcelona.

núm 11


11

La Campanya “MAXIMUM FUN,

MINIMUM DISTURBANCE!” es

trasllada a Empuriabrava

El passat mes de juliol de 2010 es va posar en marxa a

la “Zona Nit” (Zona dels Arcs) d’Empuriabrava la

campanya de civisme que porta per lema “MAXIMUM

FUN, MINIMUM DISTURBANCE!” (Màxima diversió,

Mínima Molèstia!), i que ja havia sigut executada

anteriorment a Salou. L’acció va ser impulsada

conjuntament per a l’ Associació de Locals d’Oci Nocturn

de Castelló d’Empúries i Empuriabrava (ALONCE),

la FECASARM i l’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

D’EMPÚRIES amb el suport de l’empresa cervesera

HEINEKEN amb el seu lema “ENJOY RESPONSIBLY”

(Diverteix-te amb Responsabilitat) que mostra una total

afinitat d’objectius amb els empresaris del sector de

l’oci nocturn en la seva tasca per dignificar el sector

tot apostant, d’una forma decidida, a ajudar a millorar

la qualitat de l’oci nocturn català.

La campanya va utilitzar l’anglès com a idioma

principal de comunicació a través dels pòsters amb

4 imatges diferents que els promotors cívics,

degudament equipats amb la indumentària de la

campanya, varen penjar als accessos i interior dels

locals de restauració i d’oci nocturn de la zona nit amb

l’objectiu de promoure una diversió responsable

i d’incidir entre els usuaris del sector de l’oci nocturn de

la localitat sobre la necessitat d’adoptar conductes

respectuoses amb els drets dels demés.

Durant la roda de premsa de presentació de la

campanya, es van presentar les noves mesures de

seguretat i de millora de la convivència posades

en marxa per aquest estiu 2010 a la “Zona Nit”

d’Empuriabrava, entre les quals es va destacar la

instal·lació de càmeres de seguretat a l’interior dels

locals d’oci nocturn de la zona dels Arcs , i que vindrien

w w w . f e c a s a r m . c a t

a desenvolupar –en part- les funcions que havien de

realitzar les càmeres exteriors quina instal·lació la

Comissió de Videovigilància de Catalunya havia

denegat temps enrere. L’objectiu perseguit a través de

la instal·lació d’aquestes càmeres, que ja han instal·lat

un 70% dels locals de la zona, és dissuadir de portar

a terme accions que puguin suposar una molèstia

per a la resta d’usuaris doncs a l’entrada del local ja

s’informa de que la zona està video-vigilada, i al mateix

temps millorar la qualitat i la imatge de la Zona. Durant

la roda de premsa, tant el Sr. Pere Iglesias com el

Sr. Joaquim Boadas varen destacar la millora que ha

experimentat la Zona Nit els darrers tres anys després

que per part de l’Ajuntament i els empresaris, de mutu

acord, decidissin millorar l’aspecte de les terrasses

i s’enderroquessin les separacions existents al túnel

que uneix els locals. Ara, segons varen exposar, el

que cal es seguir treballant per consolidar la situació,

varen destacar tant el Sr. Boadas com el Sr. Iglesias.

D’esquerra a dreta: el Sr.Juan Carlos López, President de l’Associació de

Locals d’Oci Nocturn de Castelló i Empuriabrava (ALONCE), el Sr. Joaquim

Boadas, Secretari General de la FECASARM i el Sr. Pere Iglesias, Tinent Alcalde

de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb el material de la campanya.

campanyes FECASARM


convenis FECASARM

La FECASARM signa un conveni amb l’empresa

DISSENY I SOSTENIBILITAT SL.

El passat dia 7 de Juliol d’enguany, la FECASARM

va signar un conveni de col·laboració amb l’empresa

DISSENY I SOSTENIBILITAT SL, empresa especialitzada

en serveis d’enginyeria i arquitectura que

disposa d’un equip multidisciplinari de professionals

amb àmplia experiència. El seu objectiu és oferir

l’assessorament tècnic necessari per facilitar las tramitacions

de llicències i adequacions d’establiments

a normatives vigents (Llei 20/2009 de prevenció

i control ambiental de les activitats i el Reglament

d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives que

desplega la Llei 11/2009). Amb la signatura d’aquest

conveni, els locals adherits a la FECASARM gaudiran

de descomptes especials. Per a més informació

us podeu adreçar al telèfon 93 875 30 36 o podeu

enviar un e-mail a sortiz@emgrup.com.

La FECASARM signa un conveni amb l’empresa ATGRUP

A la imatge podeu veure (d’esquerra a dreta) el Sr. Javier Salla, Director de Projectes

d’Atgrup i el Sr. Josep Lluís Pérez, President de la FECASARM.

La FECASARM signa un conveni amb l’empresa

JOIA EVENTS, SL

El passat dia 14 de Setembre d’enguany la FECASARM

va signar un conveni amb l’empresa JOIA EVENTS,

quin lema és “portem més enllà les teves il·lusions”

empresa organitzadora de tot tipus d’esdeveniments

(festes temàtiques, inauguracions de locals, festes

d’aniversari, etc) i especialitzada en la transformació

d’espais, cobrint tots els aspectes, des de la contractació

d’espectacles i artistes, fins a la decoració ambiental.

La llarga experiència de Joia events en la gestió en

molts àmbits de la nit com la direcció de discoteques,

organització de festivals i concerts els fa especialment

interessants per al nostre sector. Joia events també

us podrà assessorar en els aspectes d’àudio i so dels

vostres locals, i us podreu beneficiar d’interessants

descomptes. Per a més informació us podeu adreçar

al telèfon 620.897.007 o consultar la seva web: www.

joiaevents.com

12

A la imatge podeu veure (d’esquerra a dreta) el Sr. Sergi Ortiz, Tècnic Comercial de

l’empresa Disseny i Sostenibilitat, el Sr. Josep Lluís Pérez, President de la FECASARM

i el Sr. Marc Borau, Gerent enginyeria de l’empresa Disseny i Sostenibilitat.

El passat dia 19 d’Agost d’enguany, la FECA-

SARM va signar un conveni de col·laboració

amb l’empresa ATGRUP (Aula Tecnomedia),

empresa especialitzada a la consultaria i formació

en matèria de drets de noves tecnologies,

elements multimèdia i comunicació. Amb

la signatura d’aquest conveni, els locals adherits

a la FECASARM gaudiran de descomptes

especials. Per a més informació us podeu

adreçar al telèfon 93 345 96 82 o podeu enviar

un e-mail a: xsalla@atgrup.com.

A la imatge podeu veure (d’esquerra a dreta) el Sr. Pere Boadas, Creatiu de

l’empresa Joia Events i el Sr. Josep Lluís Pérez, President de la FECASARM,

durant la signatura del conveni.

núm 11


Nou Reglament

d’Espectacles a exàmen

El nou Reglament d’Espectacles

a exàmen

ASPECTES NEGATIUS:

- Segueix contemplant la possibilitat de que es RE-

VOQUI UNA LLICÈNCIA sense dret a indemnització

en cas d’entrar en vigor una normativa que

el local no pugui complir. Tot i que el reglament ha

introduït una clàusula per minorar els efectes devastadors

de la previsió de revocació de qualsevol

llicència en qualsevol moment pel fet de no poder

complir amb la normativa que s’aprovi en un futur,

des de la FECASARM no la considerem suficient

atès que sempre prevaldrà el temps que atorgui

la nova normativa al local per adeqüar-se. (Article

154.2 del Reglament en relació amb l’article 37.2

c) de la Llei).

- Ratifica la possibilitat de que una administració

pública pugui ser titular d’una activitat recreativa

sense necessitat de disposar de llicència -la ja

coneguda com a “discoteca municipal sense

llicència”-. (Article 95 del Reglament en relació

amb l’article 29. 7 de la Llei).

- Ratifica la desproporció de les sancions previstes

en cas d’incompliment de la normativa i inclou

una amplíssima extensió de les conductes

constitutives d’infracció. (articles 146 a 150

del Reglament en relació amb els articles 46 a 52

de la Llei).

- No contempla l’existència d’un sostre màxim

en l’acumulació de sancions. (articles 146 i següents

del Reglament en relació amb els articles

46 i següents de la Llei).

- S’amplia d’una forma extraordinària el dret dels

ciutadans a obtenir informació sobre les activitats.

(Article 21 del Reglament).

- S’amplia el plaç per resoldre la concessió

d’una llicència fins als 6 mesos i s’estableix

com a criteri general el del silenci negatiu (Article

104 del Reglament).

- Conté valoracions subjectives quan a la graduació

de les sancions i l’adopció de mesures

14

El passat dia 31 d’Agost de 2010, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Reglament

d’Espectacles i Activitats Recreatives (Decret 112/2010) que desenvolupa la Llei de

regulació Administrativa dels Espectacles i les Activitats Recreatives. A continuació us

indiquem quins son, a criteri de la FECASARM, els aspectes més positius i més negatius

d’aquesta nova norma.

provisionals prèvies i inmediates. (articles 146

i següents del Reglament en relació amb els articles

46 i següents de la Llei).

- S’estableix l’obligació de comptar tant amb vigilants

de seguretat com amb controladors

d’accés a partir de 500 persones d’aforament

(Articles 43 i 58 del Reglament).

- Els locals amb més de 150 persones d’aforament

han de comptar amb càmeres d’enregistrament

d’imatges i a partir de 500 persones

d’aforament i amb sensors comptapersones.

És evident que no es pot anar en contra dels

avenços tecnològics pero aquesta mesura hauria

d’anar acompanyada d’una revisió dels aforaments

de tots els locals, de la possibilitat de fer obres

d’ampliació així com de les corresponents ajudes

i subvencions dels diferents governs. (Article 69

del Reglament).

- El catàleg d’activitats que es ambigu i poc modern

amb una catalogació i definicions poc dignes

del segle XXI. (Annex I del Reglament).

- Contempla l’impossibilitat d’obrir sales de

festes, karaokes, sales de ball i sales de concerts

en contigüitat amb habitatges. (Article

40.1 del Reglament).

- Estableix l’obligació d’incloure en els projectes

un apartat sobre mobilitat (en gran part

atès que el transport públic funciona penosament

arreu de Catalunya -excepte a Barcelona capital i

zones de l’àrea metropolitana- (Article 35 del Reglament).

- Preveu un enduriment –respecte de la normativa

anterior- de les condicions per accedir a una

llicència provisional. (Article 122 del Reglament

en relació amb l’article 31.3 de la Llei)

- Estableix un règim de comunicació prèvia

(obrir sense necessitat de tramitar la llicència)

únicament reservat a aquells establiments

amb un aforament màxim de fins a 150 persones.

núm 11


15

ASPECTES POSITIUS:

- Les diferents normatives en matèria de dret

d’admissió, vigilancia privada, controladors

d’accés, assegurances, retolació obligatòria,

etc... queden refoses en un únic text normatiu

(Articles 43, 44, 50 a 65, 72 i 77 a 83, tots

ells del nou Reglament).

- Es preveu la possibilitat de que un mateix local

pugui acumular diferents activitats sota una

única llicència i obrir 24 hores al dia, amb

l’obligació de tancar 2 hores per netejar i ventilar

(Article 92.2 del Reglament en relació amb l’article

29.4 de la Llei).

- Es legalitza la figura dels “afters”, ara ja coneguts

com establiments de règim especial. Articles

118 i ss del Reglament, en relació amb l’article 39

de la Llei).

- Es creen les figures del “restaurant musical”

i “saló de banquets”, amb possibilitat de realitzar-hi

actuacions en directe. (Annex I. III a.3 del

Reglament).

- Es contempla expressament la possibilitat de que

els “bars” i “restaurants” puguin disposar d’ambientació

musical i oferir actuacions en directe,

sempre i quan estiguin insonoritzats i autoritzats

per l’Ajuntament (Annex I. IV del Reglament).

- Els establiments oberts al públic i amb llicència

de bar musical i discoteca anterior al nou reglament

podran realitzar actuacions en directe

només comunicant-ho a l’Ajuntament. (Disposició

Transitòria 1ª del Reglament).

- Els nous establiments amb llicència de discoteca

i de bar musical podran oferir actuacions

en directe sense necessitat de sol·licitar cap

altre autorització (Annex I i Article 3 del Reglament)

- Es contempla la possibilitat de que una sanció

pugui ser substituida per un advertiment (Article

151 del Reglament).

- Es contempla la pràctica d’algunes inspeccions

de forma concertada amb els empresaris

(Article 142.3 del Reglament).

- S’amplia el temps d’evaqüació per als locals

amb un aforament superior a les 500 persones

(Article 71 del Reglament).

- Es prohibeix l’entrada als bars musicals a menors

de 16 anys a qualsevol hora (article 53 del

Reglament)

w w w . f e c a s a r m . c a t

Segons una enquesta realitzada entre membres de

les diferents associacions adherides a la FECASARM

el nou reglament obtindria una nota d’un 3 sobre 10

el que posa de manifest un ampli rebuig d’aquesta

norma. La major part dels empresaris enquestats,

membres de les 55 associacions d’oci d’arreu de

Catalunya adherides a la FECASARM, han posat de

manifest la necessitat de que els diferents partits

polítics amb representació a la Cambra Catalana

escoltin les demandes de la FECASARM i que

sigui possible una revisió de la Llei d’Espectacles

el més aviat possible, atesa la gravíssima situació

d’inseguretat jurídica que viu el sector des de la seva

aprovació, fet que ha quedat constatat ara amb l’aprovació

del Reglament que la desenvolupa.

Joaquim Boadas de Quintana

Secretari Gral. i Cap dels Serveis jurídics de la FECASARM

Professor de la Universitat de Girona


c a r t e l l e r i a o b l i g a t ò r i a

cartells interiors

PROHIBIT FUMAR

ESPAI LLIURE DE FUM

Llei 28/2005 (BOE núm. 309, 27-XII-2005)

PROHIBIT FUMAR

EXCEPTE EN ZONES HABILITADES

Llei 28/2005 (BOE núm. 309, 27-XII-2005)

ZONA HABILITADA PER FUMAR

Prohibida la presència de menors de 16 anys

Llei 28/2005 (BOE núm. 309, 27-XII-2005)

PROHIBIT FUMAR

EXCEPTE EN ZONES HABILITADES

La prohibició s’aplicarà a totes les zones del local

quan s’hi permeti la presència de menors d’edat.

agència catalana

del consum

Llei 28/2005 (BOE núm. 309, 27-XII-2005)

Locals on no es permet fumar en cap espai Només activitats recreatives musicals

La zona habilitada haurà d’estar separada

físicament i compartimentada

NO ES PERMET LA VENDA

NI EL SUBMINISTRAMENT

DE BEGUDES ALCOHOLIQUES

DE CAP MENA A MENORS

DE 18 ANYS

Llei 20/1985

A tots els establiments

NO ÉS PERMÈS DE VENDRE

PRODUCTES DE TABAC

A MENORS D’EDAT

Llei 28/2005

AQUEST ESTABLIMENT DISPOSA

DE FULLS OFICIALS DE RECLAMACIÓ/DENÚNCIA

A DISPOSICIÓ DEL CLIENT

Decret 70/2003 (DOGC núm. 3853, 4-III-2003)

A tots els establiments

EN AQUEST ESPAI

ES PERMET FUMAR

Llei 28/2005 (BOE núm. 309, 27-XII-2005)

Només bars i restaurants Bars i restaurants de menys de 100 m 2

Cost de la trucada:

establiment 0’33€,

cost/minut 0’87€. IVA

inclòs

PROHIBIT FER ÚS

D'AQUESTA MÀQUINA ALS

MENORS DE 18 ANYS

Llei 28/2005

Un d’aquests 2 rètols ha d’anar enganxat a la màquina de tabac

16

n ú m 1 1


cartells exteriors

RESERVAT

DRET DÕ ADMISSIî

Decret 200/1999 Decret (DOGC 112/2010 nœ m. 2942, 27-VII-1999)

Accessos del local A tots els establiments

LÕ AFORAMENT PERMéS

EN AQUEST ESTABLIMENT ƒ S DE

PROHIBIDA L’ENTRADA

ALS MENORS DE 18 ANYS

832

PERSONES

A partir de 750 persones dÕ aforament, com a m’nim un vigilant

de seguretat mŽ s dues persones de control dÕ accŽ s legalment habilitades

Establiments de règim especial i locals on s’exerceixen serveis de

naturalesa sexual i establiments de jocs i apostes

HORARI DE

FUNCIONAMENT

DEL LOCAL

DE 22:00H A 3:00H

A tots els establiments Locals que comptin amb un sistema

de control d’aforament

LÕ AFORAMENT PERMéS

EN AQUEST ESTABLIMENT ƒ S DE

DENOMINACIÓ

DE L’ESTABLIMENT

832

PERSONES

A partir de 750 persones dÕ aforament, com a m’nim un vigilant

de seguretat mŽ s dues persones de control dÕ accŽ s legalment habilitades

AQUEST HORARI LOCAL DE DISPOSA

D’UN MECANISME DE

FUNCIONAMENT

COMPTATGE DE LES

PERSONES DEL LOCAL A EFECTES DE

CONTROL D’AFORAMENT

DE 22:00H A 3:00H

LÕ AFORAMENT PERMéS

EN AQUEST ESTABLIMENT ƒ S DE

ESPECTACLES I ACTIVITATS

RECOLLITS A L’AUTORITZACIÓ,

LLICÈNCIA 832 O COMUNICACIÓ

PERSONES PRÈVIA

A partir de 750 persones dÕ aforament, com a m’nim un vigilant

de seguretat mŽ s dues persones de control dÕ accŽ s legalment habilitades

LÕ AFORAMENT PERMéS

EN AQUEST ESTABLIMENT ƒ S DE

832

PERSONES

A partir de 750 persones dÕ aforament, com a m’nim un vigilant

de seguretat mŽ s dues persones de control dÕ accŽ s legalment habilitades

LÕ AFORAMENT PERMéS

EN AQUEST ESTABLIMENT ƒ S DE

PROHIBIDA L’ENTRADA

ALS MENORS DE 16 ANYS

832

PERSONES

A partir de 750 persones dÕ aforament, com a m’nim un vigilant

de seguretat mŽ s dues persones de control dÕ accŽ s legalment habilitades

Discoteques, sales de festa, sales de ball

i bars musicals

HORARI DE

ZONA FUNCIONAMENT

VIDEOVIGILADA

DEL LOCAL

EL RESPONSABLE DEL FITXER ÉS: ............................

(LL.O. 15/1999)

DE 22:00H A 3:00H

Locals que comptin amb càmeres

d’enregistrament d’imatges

LÕ AFORAMENT PERMéS

EN ELS AQUEST NIVELLS ESTABLIMENT SONORS ƒ S DE EN

L’INTERIOR D’AQUEST LOCAL

PODEN LESIONAR

SERIOSAMENT 832 L’OÏDA

PERSONES

A partir de 750 persones dÕ aforament, com a m’nim un vigilant

de seguretat mŽ s dues persones de control dÕ accŽ s legalment habilitades

A tots els establiments A tots els establiments Locals on es puguin superar

els 90 dB(A)


Article Jurídic

18

Promocions d’alcohol:

Com haurien de regular-se?

La darrera modificació de la Llei

20/1985, del 25 de juliol, de

prevenció i assistència en

matèria de substàncies que

poden generar dependència

(a través de la Llei de Salut Pública

de Catalunya) introdueix canvis

en el redactat de l’article 15

prohibint les rebaixes de preus,

les ofertes promocionals de les

begudes alcohòliques tipus “barra

lliure” , “2 x 1” o altres, i la

seva publicitat. Malauradament,

el nou redactat és encara

ambigu a l´hora de definir els

trets que diferencien les promocions lícites de les

il·lícites i comporta per tant una greu inseguretat

jurídica per als establiments subministradors

d´alcohol.

A diferència del què han fet altres països, en la redacció

del nou article 15 de la llei catalana no s’han inclòs

paràmetres objectius, pel que queda en mans de les

autoritats inspectores la valoració de quines conductes

es poden considerar promocions il·lícites i quines

Alcohol promotions: How should

they be regulated?

The recent modification of the 25th July 20/1985

Law on the Prevention and assistance in relation

to potentially addictive substances (through the

Catalan Law on Public Health) introduces changes to

the wording of Article 15 and bans price reductions,

promotional offers such as “open bar”, “2 x1” and

similar such offers, as well as advertising said

offers. Unfortunately, the new regulation wording

continues to be ambiguous in regards to the

definition of lawful vs. unlawful promotions and

therefore entails serious legal uncertainties.

Unlike the situation in other countries, the phrasing

of Article 15 of the Catalan law does not set forth

objective parameters and therefore leaves in the

hands of inspector authorities the assessment as to

which promotions should be considered illicit or not.

In the Netherlands, for instance, alcoholic beverage

prices are regulated and discounts above 40% are

forbidden. In the Canadian province of Alberta

no. Als Països Baixos, per exemple, el preu de la

beguda alcohòlica està regulat i els descomptes superiors

al 40% estan prohibits. A la província canadenca

d´Alberta s´ha limitat l´horari per portar a terme

les anomenades “happy hours” fins a les 20.00hrs i

els preus han de seguir els preus mínims regulats per

la Comissió de begudes alcohòliques.

La nostra recomanació passaria doncs, per reformar

l’article 15 de la Llei 20/85, tot incloenthi

uns paràmetres objectius que permetessin

als empresaris saber fins on poden arribar per

promocionar els seus productes i a partir de quin

moment es podria considerar que la promoció

deixa de ser lícita. Aquesta seguretat jurídica

aportaria, sens dubte, avantatges tant per als empresaris

com per als agents de l´autoritat, que són els

encarregats de denunciar aquelles promocions que es

consideren il·lícites, fet que a hores d’ara no és possible

determinar de manera objectiva.

Núria Angulo Roig

Advocada, MBA i sòcia

d’AB LEGAL & BUSINESS CONSULTANCY, S.L.

“happy hours” must end at 8 PM and drink prices

must conform to the Liquor Commission’s minimum

price regulations.

We advise that Article 15 of the 20/1985

Catalan Law be reformed to set forth objective

parameters that would permit establishment

owners to understand to what extent they may

promote their products and beyond which point a

certain promotion would no longer be legal. This

legal certainty would bring, undoubtedly, advantages

to both business owners as well as to government

agents in charge of denouncing promotions they

consider to be illicit, a finding currently impossible to

determine in an objective way.

Núria Angulo Roig

Lawyer, MBA and managing partner

of AB LEGAL & BUSINESS CONSULTANCY, S.L.

núm 11


19

w w w . f e c a s a r m . c a t


ecull de premsa

La facturación de los bares y

discotecas turísticas catalanas

baja un 21% en julio

La federación de Asociaciones Recreativas Musicales critica la

denegación de ampliaciones horarias y advierte de que “muchos

locales se verán abocados a cerrar en septiembre”

Barcelona (EUROPA PRESS) La facturación de los bares y discotecas

catalanas situadas en zonas turísticas y costeras ha

descendido un 21,6 por ciento de media el mes de julio, agravándose

entre semana hasta un 35 por ciento, según ha lamentado

la Federación Catalana de Asociaciones Recreativas Musicales

(Fecasarm).

El descenso ha sido de un 30 por ciento las noches de los viernes

y de un 10 por ciento los sábados y vigilias de festivos, respecto

a las mismas fechas del año pasado, pasando a soportar

el 80 por ciento de la facturación la noche del sábado.

Por este motivo, la federación ha lamentado que se está tratando

de unas fechas “nefastas y más que preocupantes”, más teniendo

en cuenta que muchos de estos locales situados en las zonas

costeras deben subsistir el resto del año con la facturación de

los meses de verano.

En esta línea, la federación ha criticado la denegación de ampliaciones

horarias para los locales de estas zonas, y ha advertido

de que “muchos locales se verán abocados a cerrar en

septiembre”.

El Govern obliga a que los ‘afters’ estén a

500 metros de cualquier núcleo urbano

El Govern de la Generalitat aprobará este martes, en el primer Consell Executiu tras las vacaciones de

verano, el reglamento que desarrolla la Ley de espectáculos y actividades recreativas, que, entre otras

cosas, otorga un marco legal a los ‘afters’, según han confirmado fuentes de Interior. El reglamento

detalla las normas que estos locales, denominados ‘establecimientos de régimen especial’, deben

cumplir varias condiciones para que se les conceda la licencia, entre las que destaca que deben

estar a más de 500 metros de cualquier núcleo urbano, lo que impedirá la presencia de ‘afters’ en

Barcelona, según ha informado el diario ‘El Periódico’ este lunes .

El secretario general de la Federació catalana d’activitats recreatives musicals (Fecasarm), Joaquim

Boadas, ha declarado que la distancia de 500 metros tendrá como excepción una reducción a 200

metros en caso de que se acrediten ciertas medidas, entre las que se cuentan las de aislamiento

acústico.

Las licencias para este tipo de locales serán licencias municipales --las otorgarán los ayuntamientos-para

los municipios que superen los 50.000 habitantes, aunque necesitarán de un informe vinculante

previo de la Generalitat. En los municipios de menos habitantes que no tengan estas competencias

delegadas, se necesitará una autorización de la Generalitat y la aprobación del consistorio en cuestión.

El reglamento también establece el horario que será de 7.00 a 14.00 horas aunque Boadas ha explicado

que este horario será provisional en tanto que esta prevista la aprobación de la orden de horarios

en un plazo de dos meses. “Supongo que lo cambiarán su apertura a las 6 que tiene más sentido”.

Los locales necesitarán un parking privado y de un personal de seguridad. El aforo determinará cuántos

metros debe tener el aparcamiento y cuántos vigilantes y controladores necesita --los que superen

el aforo de 150 personas, un vigilante y dos controladores; de 501 a 1.000 personas, dos vigilantes y

tres controladores, y de 1.001 a 2.000 personas, tres vigilantes y cuatro controladores--.

‘Discotecas light’

Este texto también regulará las discotecas para menores, llamadas ahora ‘salas de juventud’, que

mantendrán el horario que seguían hasta ahora --de 19 a 22.00 horas-- y la prohibición de la venta y

exhibición de alcohol y tabaco.

La principal novedad en este tipo de establecimientos es la prohibición del acceso a personas mayores

de 18 años.

20

L’eradicació dels

llauners en les

festes de Gràcia

redueix en un

60% les pèrdues

del sector

La Federació Catalana d’Associacions

d’Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm)

augura que aquest any les pèrdues

per al sector de l’oci nocturn en

les Festes del barri barceloní de Gràcia

s’hauran reduït prop d’un 60%.

En un comunicat, la federació estima

que es passarà de pèrdues de 100.000

euros a, aproximadament, uns 40.000

aquest any a causa de la “importantíssima”

disminució de la venda ambulant

il·legal de llaunes de cervesa.

Dilluns que ve la federació oferirà les

dades concretes sobre els beneficis del

sector, però a falta d’aquests, ha valorat

“molt positivament” aquesta previsió

i ha agraït especialment els esforços de

la Guàrdia Urbana sobre els venedors.

De fet, aquesta nit la Fecasarm i

l’Ajuntament de Barcelona faran l’última

acció de la campanya de sensibilització

‘Gràcia/s pel teu civisme. L’incivisme

no fa Gràcia’ contra el fenomen dels

llauners i una festa responsable.

núm 11


Actualitat FECASARM

22

El sector de l’oci nocturn català de les

zones turístiques ha viscut el pitjor estiu

dels darrers anys. La crisi econòmica

i la poca ajuda del Govern n’han estat

les principals causes.

Tal i com ja haviem previst des de la FECASARM, les

dades del passat mes d’agost varen confirmar el mal

estiu que ha patit el sector de l’oci nocturn a les diferents

localitats turístiques catalanes, confirmant-se

una davallada tant en facturació com en afluència

de públic d’un 35% de mitjana durant els dies

entre setmana, d’un 15% els divendres per la nit i

d’un 10% la nit dels dissabtes i vigílies de festiu,

respecte de les mateixes dates de l’any passat.

Les dades només varen experimentar una lleugera

recuperació respecte de les del mes de juliol quan

als divendres a la nit, confirmant-se quan a la resta

doncs una davallada generalitzada importantíssima

quant a ingressos respecte de l’any anterior, el

que confirma que els locals d’oci catalans d’aquestes

zones han passat a dependre aquest estiu en aproximadament

un 80% dels ingressos obtinguts durant les

nits del cap de setmana, fet que no s’havia produït mai

abans en zones turístiques i en època estival. Aquesta

és doncs una molt mala notícia atès que, com ja havíem

fet públic, la majoria d’aquests locals d’oci situats a les

zones turístiques de Catalunya han de subsistir tot

l’any del què facturen durant els mesos de Juliol

i Agost. Tenint en compte doncs aquestes dades, preveiem

que molts locals es veuran abocats a tancar les

seves portes aquest proper hivern, amb la conseqüent

pèrdua de llocs de treball que aquest fet comportarà.

Com a causes principals d’aquesta davallada hem de

contemplar la denegació de l’ampliació d’horaris

un any més per part del Govern de la Generalitat

–la qual hagués ajudat a compensar la davallada–,

així com també la crisi econòmica, factor que ha

comportat un canvi d’hàbits i que la gent hagi decidit

sortir menys dies a la setmana concentrant les seves

sortides en 1 o 2 dies per setmana, en només 1 o 2

locals i consumint menys de mitjana que d’altres anys.

La FECASARM i l’Associació de Discoteques

de Cornellà ja porten recollides

prop de 9.000 signatures de suport a

les Discoteques de Famades.

La FECASARM i la seva associació membre, l’Associació

de Discoteques de Cornellà, van decidir el passat

mes de maig d’enguany, arrel de la sentència que

declarava nul·les les llicències de les discoteques

de Famades, iniciar una campanya de recollida de signatures

a favor de que les discoteques no es tanquessin

ni es traslladessin. Moltes han estat les pressions veïnals

i de l’Ajuntament de L’Hospitalet a fi i efecte de que es

procedís a l’execució d’una sentència que no és ferma

atès que tant l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com

les discoteques i la FECASARM l’han recorregut davant

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i per aquest

motiu la FECASARM i l’Associació de Discoteques de

Cornellà varen demanar suport als seus clients havent

ja aconseguit reunir fins a data d’avui 8.542 adhesions

de suport, el que denota que no tots els veïns i habitants

de la zona de les discoteques estan a favor de que les

mateixes es tanquin o siguin traslladades.

núm 11


23

La FECASARM va presentar davant el

Congrés dels Diputats més de 300.000

signatures en contra de la reforma de

la Llei Antitabac.

El passat dia 22 de Juny de 2010, el president de la

FECASARM, Sr. Josep Lluis Pérez i el secretari General

de la Federació, Sr. Joaquim Boadas, varen personar-se

davant el Registre del Congrés dels Diputats

de Madrid i varen presentar –emparant-se en la Llei

Orgància 4/2001 reguladora del Dret de Petició–,

un escrit de petició recolzat per 300.687 signatures

de suport, adreçat al President de la Cambra baixa, a

través del qual demanaven als diferents Grups Parlamentaris

amb representació a la Cambra que votessin

en contra de la reforma de la Llei Antitabac, quina

presa en consideració (inici de la tramitació d’una

proposició de Llei dels GP PSOE, ERC i IU-ICV) estava

prevista que es votés precisament l’endemà mateix a

darrera hora de la tarda.

Subsidiàriament i en el mateix escrit, la Federació

demanava que s’incloguessin excepcions a la

prohibició total de fumar en establiments públics

tancats, pel que, en cas de que no prosperés la votació

en contra de la reforma, es demanava en l’escrit

als diferents Grups que acceptessin introduir excepcions

a la prohibició total a través de les corresponents

esmenes, en el sentit de que, aquells locals tancats

que instal·lessin un aparell purificador d’aire provat científicament

i degudament homologat capaç d’eliminar

w w w . f e c a s a r m . c a t

–com a mínim– un 95% de la nicotina ambiental en un

espai tancat així com els seus efectes perjudicials per

a la salut de la resta d’usuaris d’aquell espai (aparell que

ja existeix al mercat), poguessin seguir disposant d’un

espai per a fumadors o ser espais per a fumadors si

tenen menys de 100 m 2 .

Els arguments principals que fonamenten la petició

de la FECASARM són que la reforma no reduirà el

consum de tabac, l’important moment de crisi que

viu el sector, l’importantíssim nombre d’empreses

que hauran de tancar si entra en vigor la prohibició

total (directa i indirectament es va estimar en més de

30.000 a nivell de tot l’Estat), el nombre de persones

que perdran el seu lloc de treball (directa i indirectament

s’estimen en més de 100.000 arreu de l’Estat),

els importantíssims problemes de soroll que es produiran

durant la franja horària nocturna quan la gent surti

massivament al carrer a fumar, i que no és necessari

instaurar una prohibició total de fumar en espais

tancats quan actualment existeixen avenços tecnològics

i científics que permeten aconseguir el

mateix objectiu que persegueix la reforma (protegir

la salut dels treballadors i dels fumadors passius)

sense perjudicar de manera tant important al sector

de l’hostaleria.

L’Article Jurídic


Actualitat FECASARM

24

La Festa de Cap d’any de Les Borges

Blanques, en la qual va morir una

menor, no disposava de la preceptiva

llicència ni reunia les mesures de

seguretat obligatòries.

El passat dia 17 de Juny de 2010 va declarar

davant el Jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida

l’alcalde de Les Borges Blanques, Sr. Miquel Àngel

Estradé, a través de la qual es va poder constatar

que la festa de cap d’any en la que va morir la

menor no disposava de la preceptiva llicència

(segons l’alcalde aquesta es va donar de paraula a la

Comissió de Festes) ni disposava de la vigilància

de Seguretat Privada obligatòria (segons l’alcalde

la Guàrdia Urbana es va fer càrrec de la seguretat de la

festa però segons va constatar una testimoni que

havia assistit a la festa no hi havia cap policia ni

vigilant a la mateixa i un certificat emès per la policia

constatava que un únic agent es va fer càrrec aquella

nit de la seguretat a tot el municipi).

L’alcalde, durant la seva declaració, en el marc de la

qual també va declarar desconèixer que a la festa

hi havia menors de 16 anys (la noia morta tenia

15 anys), va voler traspassar la responsabilitat de

l’organització i de la gestió de la festa a la regidora de

Festes i a la Comissió de Festes de l’Ajuntament, però

va quedar clar que l’organitzador de la Festa va ser

l’Ajuntament doncs tant la Comissió de Festes com la

regidoria depenen de l’Ajuntament i l’alcalde n’és el

màxim responsable.

També va sorprendre conèixer, a través de la

documentació aportada per l’Ajuntament a les

actuacions que el personal que treballava a la

festa (cambrers, etc…) no disposaven de cap

tipus de contracte i que s’ha intentat salvar la

mancança de disposar de vigilants de seguretat

adduint que la festa no era una activitat

recreativa musical extraordinària sinó que

era una activitat recreativa cultural, fet que en

qualsevol cas ni eximia a l’Ajuntament de disposar dels

corresponents vigilants de seguretat o en el seu cas

policies -prèvia comunicació això sí a la Generalitat-

d’acord amb l’aforament màxim permès (no en

base al nombre esperat de persones com va adduir

l’alcalde erròniament a la seva declaració on també

va manifestar desconèixer el nombre d’efectius de

policia que hi havia vigilant la Festa), així com també

de l’obligació de disposar de l’oportuna llicència, tot

això d’acord amb el que preveien la Llei 10/1990,

el Decret 205/2001 sobre seguretat privada -que

exigia un mínim de 6 vigilants de seguretat privada-

i el Decret 239/1999 sobre catàleg d’espectacles i

activitats recreatives. En aquest aspecte, des de la

FECASARM volem recalcar que si bé amb l’actual

llei d’espectacles (llei 11/2009) un ajuntament

no necessita disposar de llicència per organitzar

una activitat recreativa, amb la llei d’espectacles

vigent en el moment dels fets (Llei 10/1990) sí

que era obligatori que en disposés.

El més sorprenent de la declaració va ser però que

l’alcalde, malgrat haver estat en el lloc dels fets

la matinada del tràgic succés, no recordava

que darrera la barana on va asseure’s la víctima

mortal hi havia una tela de color negre de grans

dimensions que impedia veure l’alçada que hi

havia des de dalt i que tapava per complet la visió

de la barana des de baix. L’existència d’aquesta tela,

a criteri de les acusacions va provocar la confiança de

l’adolescent que al asseure’s a la barana i creure’s amb

possibilitat de recolzar-se d’esquenes amb la mateixa,

amb tota probabilitat, es va precipitar de caps donant

una tombarella a l’aire. És evident que la instal·lació

d’aquesta tela (que estranyament l’alcalde no va

veure però que consta a les fotos de les diligències

i que la testimoni que va declarar el mateix dia que

l’alcalde recordava perfectament que estava instal·lada

la nit dels fets) en cap cas podia reunir els requisits

de seguretat ni d’idoneïtat en la seva col·locació.

Properament declararà com a testimoni, la regidora de

festes de l’Ajuntament, i una vegada hagi tingut lloc

aquesta declaració, la FECASARM decidirà si demana

la imputació tant de l’alcalde com de la regidora com

a presumptes autors d’un delicte d’homicidi imprudent.

núm 11


27

Quines són les finalitats de FECASARM?

L’objectiu principal de FECASARM i les seves associacions

adscrites és la defensa col·lectiva i la dignificació

de la figura de l’empresari/a de la nit de Catalunya.

En aquest sentit, la federació desenvolupa les

següents línies d’acció:

· Esdevenir un enllaç amb l’Administració per

fomentar una relació de treball conjunt i promoure

i defensar els interessos del sector.

· Interactuar amb els mitjans de comunicació amb la

finalitat de transmetre la veu del sector.

· Negociar amb proveïdors per obtenir acords favorables

pels associats.

· Promoure col·laboracions i interacció entre els

associats.

Cerquem solucions constructives en benefici de tots.

Qui som?

La FECASARM neix de la voluntat d’un conjunt de professionals

del sector que persegueixen unes finalitats

comuns:

• Josep Lluís Pérez Figueras, President

• Enric Gomà Muñoz, Sots-President primer

• José Otero Otero, Sots-president segon

• Joaquim Boadas de Quintana, Secretari General

• Michael Mueller, Director Comercial

Com em puc associar?

Enviant un correu electrònic a info@fecasarm.cat o

trucant al 902 099 500 o al 670 703 370. Les quotes

de socis van des de 20 a 50 € al mes, depenent de

les característiques del local. Per a més informació us

podeu adreçar a la nostra web: www.fecasarm.cat

w w w . f e c a s a r m . c a t

Què és

la la FECASARM?

La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives

Musicals (FECASARM) és una organització

empresarial catalana sense ànim de lucre fundada

l’any 2006 i inscrita a la Direcció General del Departament

de Treball de la Generalitat de Catalunya. FE-

CASARM agrupa 55 associacions sense ànim de lucre

d’àmbit català de les quatre províncies de Catalunya.

Quins són alguns dels darrers projectes en

els que ha participat la FECASARM?

· Pla d’Acció Global contra l’Incivisme 2010 que s’ha

executat conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.

· Impuls de la modificació de la Llei 20/85 en matèria

de Prevenció sobre substàncies que poden generar

dependència

· Recollida de signatures en contra de que es prohibeixi

fumar a tots els locals de pública concurrència.

· Impartició de cursos a tècnics municipals en matèria

de normativa d’espectacles i activitats recreatives.

· Organització de la 3ª Nit de l’Empresari de la Nit de

Catalunya i del 5è Congrés d’Empresaris d’Oci Nocturn

de Catalunya amb entrega dels Guardons Lluna

Daurada als qui més han recolzat el nostre sector.

Per què hauria d’associar-me a FECASARM?

· Perquè junts som més forts. La implicació de cada

associat fa possible assolir les nostres fites, que

repercuteixen al benefici de tot el sector.

· Per a rebre assessorament i recursos de tot tipus:

legal, financer, màrqueting, recursos humans, etc.

· Per gaudir d’avantatges fruit d’acords amb els diversos

proveïdors amb qui establim relacions: Sgae,

ECA, Pimexa, Cesva, Cobega, Banc Sabadell, Conversia,

Batallé i Compte Comunicació, BJ Crearum-

Cajón, VisualConor, Music Marketeers, SmartKiosk,

Grup Bacardi, Grup Heineken, Cafés Toscaf, Agus

Evens, ATGrup, Disseny i Sostenibilitat, Joia Events,

entre d’altres.

Què és la FECASARM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!