#07 REVISTA GRATUÏTA DE FOTOGRAFIA ... - Piel de Foto

pieldefoto.eu

#07 REVISTA GRATUÏTA DE FOTOGRAFIA ... - Piel de Foto

REVISTA GRATUÏTA DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL

Mònica Figueras Domènech

abril 2011

#07


2 | PIEL de FOTO #07 | abril 2011

editorial

PIEL de FOTO #07

revista de fotografia

documental

abril 2011

any 2

40 dies després… Aquest número us pertany a tots.

Per si encara no ho saps, la seva impressió és possible

gràcies a una campanya de crowdfunding amb el

suport de 237 mecenes. Sembla que cridar als quatre

vents la teva voluntat de seguir imprimint mantenint

la mateixa filosofia, ha generat simpaties, entusiasme i

incredulitat. En poques setmanes ens hem convertit en

la primera publicació a Espanya a finançar i treure un

número exclusivament a través d’una plataforma de

crowdfunding. Amb el permís de l’admirable Casciari

que va vendre per avançat més de 10.000 exemplars de

la seva revista Orsai a través de la xarxa.

Què hem aconseguit? D’entrada, un allau

d’aparicions en mitjans fent-se ressò de la recerca

desesperada de finançament i de l’èxit aconseguit.

Encara estem sorpresos d’haver participat

d’un projecte aliè, a cavall entre la gratuïtat, el

voluntariat, la filantropia i el més pur romanticisme.

La xarxa, és clar, està plena de nostàlgics del paper i

de les bones històries gràfiques.

Amb el nostre crowdfunding i la nostra revista

sota el braç varem maniobrar a Sonimag. Vam

ser taxatius i matemàtics rastrejant la freda nau

del festival a la recerca de patrocinadors. Això sí,

casolans i transparents, amb el nostre carretó ple

de revistes. Sense donar-li més voltes a l’assumpte.

El missatge, clar, brutal i contundent, no som reis

del màrqueting: existeix un buit per a la fotografia

emergent en aquest país que PIEL de FOTO

intenta omplir amb el suport de milers de persones

darrere. Vols participar d’aquest aura idealista,

amic filantrop? Per sorprenent que sembli, algunes

marques són sàvies i comencen a comprendre el

valor d’aportar una mica més.

Avís als fotògrafs: siguem prudents i gestionem

amb seny aquest nou model de finançament,

aprofiteu-ho! Potser no pagarem un altre número

amb crowdfunding, però advertim que tornarem

amb noves i sucoses propostes. Si els grans

mecenes o el suport massiu no es perpetuen, amb

el temps és possible que haguem de plantejar-nos

altres opcions menys analògiques.

equip

PIEL de FOTO

revista de fotografia

documental

envia el teu reportatge a / envía tu reportaje a / send your reportage to

reports@pieldefoto.org

www.pieldefoto.org

40 días después… Este número os pertenece a todos.

Por si aún no lo sabes, su impresión es posible gracias

a una campaña crowdfunding con el apoyo de 237

mecenas. Parece que gritar a los cuatro vientos

tus ansías de seguir imprimiendo, manteniendo la

misma filosofía, ha generado simpatías, entusiasmo

e incredulidad. En pocas semanas nos hemos

convertido en la primera publicación en España

en financiarse y sacar un número exclusivamente

a través del crowdfunding. Con el permiso del

admirable Casciari que prevendió más de 10.000

ejemplares de su revista Orsai a través de la red.

¿Qué hemos conseguido? De entrada un

aluvión de apariciones en medios haciéndose eco

de la búsqueda desesperada de financiación y del

novedoso éxito. Tan sorprendente nos parece todavía

participar de un proyecto ajeno, a caballo entre

lo gratuito, lo voluntario, lo filantrópico y el más

puro romanticismo. La red está claro, está llena de

nostálgicos del papel y las buenas historias gráficas.

Con nuestro crowdfunding y nuestra revista

bajo el brazo maniobramos en Sonimag. Fuimos

tajantes y matemáticos rastreando la fría nave del

festival en busca de patrocinadores. Eso sí caseros

y transparentes, con nuestro carrito con revistas y

nuestro pulpo. Sin darle más vueltas de tuerca al

asunto. El mensaje, claro, bruto y contundente, no

somos reyes del marketing: existe un vacío para

la fotografía emergente en este país que PIEL de

FOTO intenta cubrir y tiene el apoyo de miles de

personas detrás. ¿Quieres participar de esa aura

idealista, amigo filántropo? Por sorprendente que

parezca, algunas marcas son sabias y empiezan a

comprender el valor de aportar algo más.

Aviso a fotógrafos: seamos prudentes y

gestionemos con cordura este nuevo modelo de

financiación, ¡aprovechadlo! Quizás no paguemos

otro número con crowdfunding, pero, advertimos

que volveremos con otras provechosas propuestas.

Si los grandes mecenas o el apoyo masivo no se

perpetúan, en el tiempo, es posible que tengamos

que plantearnos otras opciones menos analógicas.

Coordinació

Adriana Nicosia

Producció

Clara Saperas

Taula d’edició

Equip PIEL de FOTO

Redacció

Edgar Melo

Anna Baeza

Comunicació i premsa

Anna Baeza

Correcció anglès

Aileen Corbett

Disseny d’imatge

Federica Sala

Disseny i producció

gràfica

Celeste Arroquy

Disseny web

Carlos López de Pablo

Àlex Cano

Comunicació fotògrafs

Lluís Salvadó

Multimedia

Nico Aguerre

Comunicació web 2.0

Edgar Melo

Màrqueting

Barbara Beltramello

Juan Azpiazu Beitia

Clara Cano

En aquest número

Dani Padró

Mònica Figueras

Domènech

Yurian Quintanas

Josu Trueba Leiva

Sergi Bernal

Doctor Nopo

Agraïment especial

Domingo Venero

Barberán

40 days later… This number belongs to you all. In

case you still do not know, its printing is possible

thanks to a crowdfunding campaign with the

support of 237 sponsors. It seems that shouting loud

your determination to exist, maintaining the same

philosophy, has generated sympathy, enthusiasm

and incredulity. In just a few weeks, we have

become the first publication in Spain to fund and

produce an issue exclusively through crowdfunding.

With the permission of the admirable Casciari who

sold in advance more than 10.000 copies of his

magazine Orsai through the network.

What have we achieved? To begin with, a

torrent of appearances in the media echoing our

desperate financial search and the new success

achieved. It is still very surprising to us to have

taken part in such a foreign project. Something

between gratuity, volunteering, philanthropy and

purest romanticism. The network is clearly full of

paper and good graphic story nostalgics.

With our crowdfunding and our magazine

under the arm, we maneuvered around Sonimag.

We were categorical and mathematical searching

the cold premises of the festival for sponsors. All

this, done home-style, with transparency, dragging

behind us our trolley filled with magazines.

Without giving it too much thought. The message;

clear, direct and conclusive, we are not marketing

masters: there is an empty space for the emergent

photography in this country that PIEL de FOTO

tries to fulfill with the support of thousands of

people. Do you want to take part in this idealistic

aura, philanthropic fellow? Surprising as it might

sound; some companies are wise and begin to

understand the value of contributing a little more.

Warning to photographers: let us be prudent and

manage with wisdom this new financial model, take

advantage of it! Perhaps we will not pay another issue

with such initiatives, but, we will be back soon with

other profitable proposals. If big sponsors or massive

support does not last, in some time it is possible that

we will have to think about less analogical options.

Suplement

A CONTrA PIEL

#02

Edició

Alberto Arce

Edgar Melo

Textos

Krasker

Fotografía

Diego Ibarra Sanchez

Traducció català

Bernat Camps

Correcció anglès

Aileen Corbett

Els articles firmats

no expressen

necessàriament

l’opinió de

PIEL de FOTO i els

editors no assumeixen

cap responsabilitat

pel seu contingut

i/o autoria.

Es permet la

reproducció total o

parcial del material

d’aquesta publicació

que no porti el signe

© (copyright), sempre

que es citi el nom

de la font (revista PIEL

de FOTO), el número

del que ha estat extret

i el nom de l’autor.

c/ Ribes 63, 3º 1ª

08013 Barcelona,

Espanya

info@pieldefoto.org

www.pieldefoto.org

Impressió

Imprintsa.

Impressions

Intercomarcals, S.A.

Tiratge

5.000 exemplars

Imprès a Espanya

Dipòsit legal

B37253-2009.


ROMPIENDO

EL ESTIGMA

Dani Padró


L’acondroplasia, sovint anomenada nanisme, és la

mutació d’un gen que es troba en la quarta parella

de cromosomes, la qual provoca un canvi en un

aminoàcid afectant a la formació de l’os. Les dades

no són molt exactes però es calcula que afecta a 1

de cada 40.000 persones a Espanya. En l’actualitat

molts adolescents afronten dures operacions amb

l’esperança de superar les seves diferències, encara

que sigui per uns pocs centímetres. El paper de

la família i el contacte amb altres afectats és

primordial perquè se sentin segurs i recolzats en

tot el procés.

La acondroplasia, comúnmente llamada enanismo,

es la mutación de un gen que se encuentra en la

cuarta pareja de cromosomas, la cual provoca un

cambio en un aminoácido afectando a la formación

del hueso. Los datos no son muy exactos pero se

calcula que afecta a 1 de cada 40.000 personas

en España. En la actualidad muchos adolescentes

afrontan duras operaciones con la esperanza de

superar sus diferencias, aunque sea por unos pocos

centímetros. El papel de la familia y el contacto

con otros afectados es primordial para que se

sientan seguros y apoyados en todo el proceso.

www.danipadro.cat

Achondroplasia, commonly known as dwarfism,

is the mutation of a gene located in the fourth

couple of chromosomes, which causes a change in

an amino acid affecting the growth of the bone.

The data is not very exact but it is estimated that

it affects 1 in 40.000 people in Spain. Today,

many teenagers face hard operations with the

hope to overcome their differences, even if it is

just by gaining some centimeters. The role of

the family and the contact with other patients is

crucial to make them feel safe and supported in

all the process.


8 | PIEL de FOTO #07 | abril 2011

En honor a la patrona de l’Ametlla de Mar es

celebren, al voltant del dia 2 de febrer, les populars

festes de la Mare de Déu de la Candelera. Al

marge d’actes i rituals religiosos les dones

del poble, les caleres, són les seves principals

protagonistes. Fidels a les seves tradicions,

limitades a la seva fe i al seu conservadorisme,

durant aquests dies troben la seva oportunitat

per distingir-se i sobresortir. Al mateix temps

es porta a terme una implacable competència

de les aparences amb ostentació de joies, pells o

banquets pantagruèlics.

En honor a la patrona de l’Atmella de Mar se

celebran, alrededor del día 2 de febrero, las

populares fiestas de la Virgen de la Candelera.

Al margen de actos y rituales religiosos las

mujeres del pueblo, las caleras, son sus principales

protagonistas. Fieles a sus tradiciones, limitadas

a su fe y a su conservadurismo, durante esos días

encuentran su oportunidad para distinguirse

y sobresalir. En paralelo se lleva a cabo una

implacable competencia de las apariencias

con ostentación de joyas, pieles o banquetes

pantagruélicos.

In honor to the patron saint of l’Atmella de Mar

(Tarragona), each year the popular festival of the

Virgin of the Candelera takes place around the

2nd of February. Apart from acts and religious

rituals, the women of the village, the caleres, are

the main protagonists. Faithful to their traditions,

limited to their faith and conservatism, during

these days they find an opportunity to shine and

stand out, carrying out a relentless competition

with ostentation of jewels, animal furs or

pantagruelic meals.


CALERES

Mònica Figueras Domènech

www.lamomola.cat


10 | PIEL de FOTO #07 | abril 2011

I tu què hi veus?

Persones com tu interpreten una fotografia seleccionada d’un dels reportatges

Federico Demaria, doctorant en Economia Ecològica

La pèrdua de la dignitat. La brutícia sol ser un indicador

clar de pobresa urbana. La manca de sabates és

suggeridora. La dona està en una zona industrial degradada,

al terra sembla haver-hi restes d’obres. Però

hi ha un detall que ens fa pensar que la dona segueix

resistint: la mà esquerra tancada, existeix reacció,

sembla dir: “he caigut però tornaré a aixecar-me”.

Jose Manuel Fernández, dissenyador gràfic

Em transmet desolació, tristesa, abandó. És com

si aquesta dona estigués demanant una necessitat.

M’imagino que és una treballadora comuna. Bondadosa?

Actua com una captaire, encara que no

vull encasellar-la. La dona està al terra, però sembla

que s’aixecarà i llavors em quedo amb la pregunta:

Què farà la dona, s’aixeca o no?

Valentín Silva, pintor

Veig una dona que ha treballat tota la vida, es veu

en els seus bessons i les seves cames fornides a simple

vista. És una dona forta que va tenir una vida

plena de dificultats. Està en aquesta posició des de

fa una estona, no es rendeix, sinó que segueix avançant

de genolls.

Marta Fernandez Clemente, marinera educadora

A aquesta dona l’acaben de violar! S’arrossega pel

terra, amb la mà dreta demana ajuda als que estan

al seu voltant. Amb l’esquerra s’aferra a si mateixa,

intenta donar-se força per seguir endavant, per

avançar, per aixecar-se. Pot ser que sigui fotografiada

pel mateix agressor. Ell des de la seva posició de

superioritat la mira i la segueix com per subratllar

la seva momentània debilitat.

Emma Lopez Ruiz, fornera

Aquesta dona està en el moment més crític de la seva

vida. Mai va tenir una vida fàcil però ara ho passa

pitjor que mai. S’ha abocat la gota que ha vessat el

got. Ara suplica. Ja no li queden altres possibilitats.

Està al final del seu trajecte. No té una altra sortida.

Em transmet molta desolació, de debò.

Jordi Relaño, contista

És un pas per l’existència humana, alguna cosa així

com una lluita per la supervivència. De vegades, es

va de genolls i, en realitat sempre anem descalços,

amb els peus nus. En cap moment veig sofriment.

Simplement em suggereix el pas de l’ésser humà

per la seva existència. De fet, sembla que està caminant,

veig una trajectòria més que una posició. Una

trajectòria humil i discreta.


Yurian Quintanas

Homenatge a John Berger

“Una altra manera de explicar”

Homenaje a John Berger

“Otra manera de contar”

Homage to John Berger

“Another Way of Telling”

Alguns peregrins recorren els

últims metres fins al santuari de

Grabarka de genolls per agrair

o demanar ajuda a Déu a través

del sacrifici físic.

Algunos peregrinos recorren los

últimos metros hasta el santuario

de Grabarka de rodillas para

agradecer y pedir ayuda a Dios a

través del sacrificio físico.

Some pilgrims walk the

last meters to the shrine of

Grabarka on their knees to

thank God for His help through

the physical sacrifice.

¿Y tú qué ves?

PIEL de FOTO #07 | abril 2011 | 11

Personas como tú interpretan una fotografía seleccionada de uno de los reportajes

Federico Demaria, doctorando en Economía Ecológica

La pérdida de la dignidad. La suciedad suele ser

un indicador claro de pobreza en la ciudad. La

falta de zapatos es sugerente. La mujer está en

una zona industrial degradada, en el suelo parece

haber restos de obras. Pero hay un detalle que

nos hace pensar que la mujer sigue resistiendo:

la mano izquierda cerrada, existe reacción, parece

decir: “he caído pero volveré a levantarme”.

Jose Manuel Fernández, diseñador gráfico

Me transmite desolación, tristeza, abandono. Es

como si esta mujer estuviera pidiendo una necesidad.

Me imagino que es una trabajadora común.

¿Bondadosa? Actúa como una mendiga, aunque no

quiero encasillarla. La mujer está en el suelo, pero

parece que se va a levantar y entonces me quedo con

la pregunta: ¿Qué hará la mujer, se levanta o no?

Valentín Silva, pintor

Veo a una mujer que ha trabajado toda la vida, se observa

en sus gemelos y sus fornidas piernas a simple

vista. Es una mujer fuerte que tuvo una vida llena de

dificultades. Está en esta posición desde hace un rato,

no se rinde, sino que sigue avanzando de rodillas.

What do you see?

Everyday people interpret a selected picture of one of the reports.

Federico Demaria, Ecological Economy PhD student

The loss of dignity. Dirt is usually a clear indicator

of urban poverty. The missing shoes are meaningful.

The woman is at a degraded industrial zone,

there seems to be construction materials on the

ground. But there is a detail that makes us think

that the woman keeps on resisting: the clenched left

hand, there is a reaction, it seems to say: “I have

fallen but I will stand up again”.

Jose Manuel Fernández, Graphic Designer

The picture transmits desolation, sadness, abandonment.

As if this woman was begging for help. I

imagine she is a common worker. Kindhearted? She

acts like a beggar, although I do not want to typecast

her. The woman is on the ground, but it seems

she is going to rise and the question that comes to

me is: Will she stand up or not?

Valentin Silva, Painter

I see a woman that has worked for all her life, you

can tell by her calves and her strong legs at first

glance. She is a strong woman, whose life was full

of difficulties. She has been in this position for

some time, but she does not give up. Instead, she

keeps on walking on her knees.

Marta Fernández Clemente, marinera educadora

¡A esta mujer la acaban de violar! Se arrastra por

el suelo, con la mano derecha pide ayuda a los que

están alrededor suyo. Con la izquierda se agarra a

sí misma, intenta darse fuerza para seguir adelante,

para avanzar, para levantarse. Puede ser que sea

fotografiada por el mismo agresor. Él desde su posición

de superioridad la mira y la sigue como para

subrayar su momentánea debilidad.

Emma Lopez Ruiz, panadera

Esta mujer está en el momento más crítico de su

vida. Nunca tuvo una vida fácil pero ahora lo pasa

peor que nunca. Se vertió la gota que colma el vaso.

Ahora suplica. Ya no le quedan otras posibilidades.

Está al final de su trayecto. No tiene otra salida. Me

transmite mucha desolación, de verdad.

Jordi Relaño, cuentista

Como en una película de zombis la ciudad está asediada

y en cuarentena. La naturaleza se comió a la

ciudad y la muchacha pertenece a una comunidad

aislada. Recuerda lo que ha pasado hasta llegar allí

y espera el momento en que la pesadilla acabe.

Marta Fernandez Clemente, Marine Instructor

This woman seems as though she has just been

raped! She drags herself along the ground, asking

for help with her right hand to those around her.

With the left hand she holds on to herself, tries to

give herself strength to go on, to advance, to rise.

The picture could have been taken by her aggressor.

He looks down on her and follows her path as

to underline her eventual weakness.

Emma Lopez ruiz, Baker

This woman is in the most critical moment of her

life. She never had an easy life but now it is harder

than ever. It is at the last drop. Now she is imploring

for mercy. She has no other chance. She is at the end

of her journey. No way out. She transmits a deep

desolation, really.

Jordi relaño, Storyteller

It is a metaphor for our human existence, something

like a fight for survival. Sometimes, we walk on our

knees and, in fact, we always go barefoot. I don’t see

suffering at all. It simply suggests the way of mankind

through life. It seems she is walking, I see a path

more than a position. A humble and discreet path.


ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO

Yurian Quintanas


Moguts per la fe cada any milers de cristians

ortodoxos es desplacen a la muntanya

sagrada de Grabarka per a celebrar la

transfiguració. Grabarka, també coneguda com

“La muntanya de les 6.000 creus”, és el centre de

culte de la comunitat ortodoxa a Polònia. Aquest

santuari místic serveix als seus devots d’enllaç

entre el món dels vius i el dels morts. En arribar al

santuari molts pelegrins emplacen la seva creu a

terra per a resar durant tota la nit amb l’esperança

que aquesta acció porti salut per als seus i ajudi

als avantpassats difunts a aconseguir la salvació.

Movidos por la fe cada año miles de cristianos

ortodoxos se desplazan al monte sagrado de

Grabarka para celebrar la transfiguración.

Grabarka, también conocido como “La montaña

de las 6000 cruces”, es el mayor centro de culto de

la comunidad ortodoxa en Polonia. Este santuario

místico sirve a sus devotos de enlace entre el

mundo de los vivos y el de los muertos. Al llegar

al santuario muchos peregrinos emplazan su cruz

en el suelo para rezar durante toda la noche con

la esperanza de que esta acción traiga salud para

los suyos y ayude a los antepasados difuntos a

lograr la salvación.

Moved by the faith, every year thousands

of Orthodox Christians take a trip to the

holy mountain of Grabarka to celebrate the

transfiguration. Grabarka, also known as “The

mountain of the 6000 crosses”, it is the main cult

center of the Orthodox community in Poland.

This mystic sanctuary serves to its worshippers

as a link between the world of the living and

the world of the dead. When arriving to the

sanctuary many pilgrims set their cross on the

earth to pray all night hoping that this action

brings health to their relatives and helps their

ancestors achieve salvation.


www.yurianquintanas.com


KM-0

LAS MIL CARAS

DE LA DISPERSIóN

Josu Trueba Leiva


Maialen, Nekane, Oier o Ander són familiars

de presos i preses del conflicte polític basc.

Com la resta de famílies es veuen obligats a

realitzar llargs viatges a presons repartides per

tota Espanya i França. Els desplaçaments tenen

una distància mitjana de 630 km i una despesa

d’uns 300 euros setmanals. Sense cap altra opció

encara que les condemnes hagin estat complertes

en la seva totalitat. El 2006 es va aprovar la

reforma, coneguda com “Ley Parot”, que

suprimeix els beneficis sobre les penes i els manté

a la presó durant 30 anys. Segons el relator

Especial de les Nacions Unides, Theo van Boven,

“la dispersió no té cap base jurídica i s’aplica de

manera arbitrària”.

Maialen, Nekane, Oier o Ander son familiares

de presos y presas del conflicto político vasco.

Como el resto de familias se ven obligados a

realizar largos viajes a cárceles repartidas por

toda España y Francia. Los desplazamientos

tienen una distancia media de 630 km y un gasto

de unos 300 euros semanales. Sin otra opción

aún cuando las condenas hayan sido cumplidas

en su totalidad. En el 2006 se aprobó la reforma,

conocida como “Ley Parot”, que suprime los

beneficios sobre las penas y los mantiene en

prisión durante 30 años. Según el Relator Especial

de las Naciones Unidas, Theo van Boven, “la

dispersión no tiene ninguna base jurídica y se

aplica de manera arbitraria”.

Maialen, Nekane, Oier or Ander are relatives and

acquaintances of prisoners from the political Basque

conflict. As many other families, they are forced to

take long journeys to prisons spread out in different

parts of Spain and France. The p enitentiaries are

located at an average distance of 630km from the

Basque Country and the trips costs them around 300

euros per week. They are left with no other option

even when the sentences have been wholly fulfilled.

The “Parot Law”, passed in 2006, suppresses the

benefits of these prisoners and keeps them in jail for

up to a duration of 30 years. According to United

Nations Special Rapporteur, Theo van Boven, “The

dispersion does not have any juridical base and is

carried out in an arbitrary way”.


20 | PIEL de FOTO #07 | abril 2011


PIEL de FOTO #07 | abril 2011 | 21


www.km-0.net


DESENTERRANT

EL SILENCI

ANTONI BENAIGES, UN MESTRE CATALÀ

EN UNA FOSSA COMUNA DE BURGOS

Sergi Bernal


PIEL de FOTO #07 | abril 2011 | 27


Antonio Benaiges no era dels de «la letra con

sangre entra». Va ser el mestre català de Bañuelos

fins que l’any 36 va ser torturat i assassinat per

les seves idees. Entre els veïns es recorda amb una

aura llegendària. Va crear una escola d’adults

i el seu propi mètode d’aprenentatge basat en

la tècnica Freinet, imprimint un diari amb el

material dels seus nens. Durant l’estiu del 2010

van exhumar 104 cadàvers a les muntanyes de

Pedraja, entre els quals es pensa que podrien estar

les restes del mestre. Encara molts veïns conserven

i mostren com un tresor els quaderns que es van

fer amb aquella impremta.

Antonio no era de los de «la letra con sangre

entra». Fue el maestro catalán de Bañuelos hasta

que en el año 36 fue torturado y asesinado por

sus ideas. Entre los vecinos se recuerda con un

aura legendaria. Creó una escuela de adultos y

su propio método de aprendizaje basado en la

técnica Freinet, imprimiendo un periódico con

el material de sus niños. Durante el verano del

2010 exhumaron 104 cadáveres en los montes

de Pedraja, entre los que se piensa que podrían

estar los restos del maestro. Todavía muchos

vecinos conservan y muestran como un tesoro los

cuadernos que se hicieron con aquella imprenta.

Antonio was not of those ”spare the rod, spoil

the child” teachers. He was the Catalan school

teacher of Bañuelos until, in 1936, he was

tortured and murdered by his ideas. Among the

neighbors he is still remembered as a legendary

figure. He created a school for adults and

developed his own learning method based on the

Freinet technique, with activities such printing

a newspaper with the school materials of his

pupils. During the summer of 2010, 104 corpses

were exhumed in the mountains of Pedraja,

among which are thought to be found the

remains of the teacher’s body. Still today, many

neighbors preserve and show like a treasure the

fascicles which were printed with that press.

PIEL de FOTO #07 | abril 2011 | 29

www.sergibernal.com


30 | PIEL de FOTO #07 | abril 2011

col·lectius

PIEL de FOTO

revista de fotografia

documental

Doctor Nopo és una associació sense ànim de lucre

que es va constituir a València l’abril de 2009 amb

el clar objectiu de promoure de forma honesta la

fotografia contemporània de qualitat. Fotografiar

per comunicar, explicar, documentar i informar:

fotografiar és la nostra manera d’estar al món.

Les persones que treballem en Doctor Nopo estimem

la fotografia i, per això, hem decidit dedicar els

nostres esforços i energies a la seva difusió i promoció.

Al setembre de 2010 va veure la llum el nostre

primer títol com a editorial de llibres d’autor. El pequeño

puente sobre el río, de Xiqi Yuwang, va ser

escollit per iniciar aquest nou projecte. Voramar,

de Pablo Casino, serà el nostre segon títol.

La nostra principal activitat és donar visibilitat

a projectes fotogràfics: per a això acompanyem

als fotògrafs novells en el seu desenvolupament.

Aquest treball es complementa amb la programació

del nostre espai a través d’exposicions, tallers,

trobades, taules d’edició, projeccions, la llibreria i

la biblioteca, i altres activitats. Tot plegat per compartir

la nostra passió per la fotografia. Partim del

respecte per l’autor/a i la seva obra. Creiem en la

gestió sincera i el treball fet amb honestedat i afecte.

És la nostra forma d’entendre la fotografia.

Doctor Nopo www.doctornopo.org

Taller amb Navia Sala d’exposicions Taller amb David Jiménez “El pequeño puente sobre el río” Inauguració d’exposició

Doctor Nopo es una asociación sin ánimo de lucro

que se constituyó en Valencia en abril del 2009 con

el claro objetivo de promover de forma honesta la

fotografía contemporánea de calidad. Fotografiar

para comunicar, contar, documentar e informar:

fotografiar es nuestra manera de estar en el mundo.

Las personas que trabajamos en Doctor Nopo amamos

la fotografía, y por eso hemos decidido dedicar

nuestros esfuerzos y energías a su difusión y promoción.

En septiembre de 2010 vio la luz nuestro primer

título como editorial de libros de autor. El pequeño

puente sobre el río, de Xiqi Yuwang, fue el elegido para

iniciar este nuevo proyecto como editorial. Voramar,

de Pablo Casino, será nuestro segundo título.

Nuestra principal actividad es dar visibilidad a

proyectos fotográficos: para ello, acompañamos a

los fotógrafos noveles en su desarrollo. Este trabajo

se complementa con la programación en nuestro espacio,

a través de exposiciones, talleres, encuentros,

mesas de edición, proyecciones, la librería y la biblioteca,

y otras actividades. Todo para compartir nuestra

pasión por la fotografía. Partimos de la base al respeto

por el autor/a y su obra. Creemos en la gestión

sincera y el trabajo hecho con honestidad y mucho

cariño. Es nuestra forma de entender la fotografía.

información / informació / information

info@pieldefoto.org

Doctor Nopo is a non-profit association constituted

in Valencia in April 2009 with the aim of promoting,

with honesty, high quality contemporary

photography. Taking pictures to communicate, explain,

document and inform: photography is how

we stand in the world.

We people who work at Doctor Nopo love photography

and, therefore, decided to devote our efforts

and energies to its promotion.

In September 2010 we published our first title as

independent book editors: El pequeño puente sobre

el río, by Xiqi Yuwang. Voramar, by Pablo Casino,

will be our second title.

Our main activity is to give visibility to photographic

projects and for this reason we accompany

new photographers in their development. This

work is complemented by the activities carried out

in our space: exhibitions, workshops, meetings, editing

sessions, projections and the bookshop and

library rooms, among others. Everything to share

our passion by photography. We work with premise

that the authors and their work should be respected.

We believe in the sincere management and the

work done with honesty and affection. It is the way

we understand photography.

publicitat / publicidad / advertising

marketing@pieldefoto.org

en vols més? / ¿quieres más? / want more?

www.pieldefoto.org


Aquest número ha estat possible gràcies

a verkami.com i els nostres 237 mecenes:

Este número de PIEL de FOTO ha sido posible gracias a verkami.com y a nuestros 237 mecenas:

This PIEL de FOTO issue has been possible thanks to verkami.com and our 237 sponsors:

Escuela EFTI, Madrid | Francesca Nocivelli | Jordi Saperas | Alessandro Nicosia | Alberto de la Cruz

Briceño | www.victoriapenafiel.com | Ana Papiol | Daniel Belinchón | Andrea Grosso | Ion Sobera |

Cristina De Middel | Lara P. Albuixech | Leticia Sáenz | Lucía Martínez | Magalí Homs i Ros | Santi

Carneri | Adelita | www.andresgmellado.com | Agmimage | Alberto Arce | www.albertmasphoto.com |

Albert Such | Aloio | Anna Traginer Espí | Antoni Gasull | Benjamin Julve Perez | BlankPaper Escuela

| Ivan Villafaina | Cristina Riera Jaume | David Datzira | David Suñol | Gallina Fefo | doctornopo |

Domingo Venero Barberán | Duna Fotografia | Davide Leggio | Edupein | www.egaldu.es | Elena

Hermosa | Emma Dobon Casani | Franelamagazine | Eva Martínez Domínguez | Francesc Vera Casas

| Francesca Zappia | Gina Martí | LenaenNegro | Iris Esteve Sánchez | Iván Navarro | G. Ayora | Juan

Alonso | Juanjo Amate| Juanma Orta | Judith Prat | Julián Garnés García | kleidoscope | Javier Vila | Lalo

| Alice Pozzoli | Lucrecia Baquero | Luis_CV | Marcelo Aurelio | Mariló Castillo | Martí Gasull | Andrés

Rodríguez | Martí Pujadas Ferrer | Mónica | Lozano Mata | Montse Salgado | Muriel | Irene Peña | Neo |

Nikopol | Noemí Conesa | Olga Ausderwolga | Olmo González | Oriol Clavera | Maria Pia | Isabel Cruz

| DonantDades | Ricardo Quesada García | Quim Dasquens | Rafa Badia | Raquel Perez Alvarez | Rui

Filipe da Cunha Freitas | Laura Serrano | Salvador Altimir | Santi Palacios | Sarah Youx | Judit i Senén |

Silvia Omedes | Sol Latorre | Teresa | Revista Eines | AJ33 | Víctor Pàmies i Riudor | Javier Arcenillas

| Xaume Olleros | Xavi Corbella | David Ramos | Abel | Ada | Albert Bonsfills | Alejandro Pellegrinet |

Alex Espinós | Alice Monteil | Alvaro Minguito | Ana Pires | Àngel García | Anna Bosch | Anna Bads

| Anna Lozano | Anna Montero Farrero | Arnaua | Arnau Ruiz de Villa | Javier Bernal | Bernat Camps |

Borja Delgado Martín | Federico Sutera | Mireia Comas | Carla Carucci | Carlos Orive | Carme Muñoz

| Diego | Clara Cano | C. Serrano | Conchi Martínez | Dani Codina | Dani Salvà | David Meseguer | Deibis |

Divinonectar | www.obtura.org | Donatputx | Vallagrappa | Elena Milà Fortuny | www.eliogermani.com

| Pere Bigas | Estela de Castro | Felipe Gallego | Fernando Laq | www.fotocoleccionista.com |

www.fransimo.info | Manel Soria | Fulvio Capurso | Gastón | Artimaña | Graziana Gottero | Hèctor Arnau

| Ilaria Schirato | TTi, Tecnología para la Transformación Interior | Irene Pons Julià | Jaime Jabalí | Javier

Sánchez Salcedo | Javier Cañada | www.javiervallas.es | Juan Carlos Pascual | Flaker | Joaquin Gómez

Sastre | Joaquin Tornero | Joinaman | Jordi Farrés | www.vientoproducciones.com | Jordi Boixareu |

Tomás Montes | Zyrkus | Laia Homs | Lalo Marfil | Laura Vinacua | Vicenç Ferrer | Stefano Murari | Luis

Montero | Lobolores | luceombra | Luca Giliberti | Luciano Fagioli | Lupe | Biel Calderón | Mar Juvinya

| María Arce | Marcelo Palmeyro | Marcio Isensee | Marcus Hurst | Marta Ruiz | Martina | Marta Ruiloba |

Bai | Miriam | Moritz Neumüller | Oscar Ciutat | Núria Farrés | Víctor | Olga Iranzo | Oriol | Alamany

Sesé | Dando Datos | Oscar Palomares | Paco Elvira | Patricia Bobillo Rodríguez | Pau Castello

Casellas | Juan Peces | Pedro Arroyo | Jose Haro | Pepo Subiranas Molist | Pili Lidón | Quim Farrero

| Raúl Muniente | Rafael del Moral | Rafa Alcácer | www.elfotografoviajero.com | Rawmon| Renata

Fortes | Ruskes | Eva Sagardoy | Samuel Rodríguez Aguilar | Sergi Bernal | Susana Carpinter |

www.soniavillegas.com | Tanit Salvadó Ariño | Teo | Matteo Briganti | Tiago Casanova | Txell

| Varuna Brull | Violeta Amargant Marzo | Vita Nipane | Xavi Herrero | Xavi Olivé | Xabier Mikel Laburu

Seguim necessitant

del vostre suport.

Per participar del nostre projecte

pots recolzar com a soci.

Informa’t a www.pieldefoto.org

Seguimos necesitando

de vuestro apoyo. Para participar

de nuestro proyecto puedes

apoyarnos como socio.

Infórmate en www.pieldefoto.org

We continue to need

your support. To participate

in our project you can

support us as a partner.

Find out on www.pieldefoto.org


a contra piel envia les tevas cròniques a / envía tus crónicas a / send your chronicles to acontrapiel@pieldefoto.org

ExTRACTE DEL SUPLEMENT PERIODíSTIC #02 | PER A CONTINUAR LLEGINT L’ARTICLE COMPLET ANAR A WWW.PIELDEFOTO.ORG

Bengazi estuvo a punto de caer

La anunciada exclusión aérea sobre Libia hizo estallar el júbilo en Bengazi. Se miró al cielo durante

una noche incierta ante la posible salvación de la amenaza gadafista. Celebración y combates se

entrelazaban en las calles por igual antes de la intervención internacional. Vivimos esa noche a través

de un fotoperiodista. Su visión, su experiencia, sus riesgos. Por Krasker. Fotografía de Diego Ibarra Sanchez.

El 3 de abril de 2011, sobre las seis de la tarde, arribó al puerto de Bengazi un ferry turco procedente de Misrata con 240 heridos. En la ciudad fueron recibidos

cómo héroes de guerra con disparos de kalashnikov y vítores. El barco lejos de ofrecer las atenciones médicas se caracterizó por ser una nave ambulancia.

IHay horas del día imposibles de catalogar.

Grises y contradictorias. Sucede cuando todavía

no es completamente de día ni completamente

de noche. Cuando la luz es diferente

mirando al este o al oeste. La madrugada de hoy es

tan contradictoria como su luz. ¿Dormir o salir a

la calle? Cuando se mezclan luz y sonido, los sentidos

se pierden en un laberinto de confusión. En la

capital de los rebeldes libios celebración y guerra se

alternan e imponen el desorden.

¿Se celebra una guerra? ¿Se combate una celebración?

Fotografías.

Las dudas comienzan a abrirse paso a golpe de

ráfagas de metralleta y bombadeos entre el puñado

de periodistas extranjeros que hemos decidido quedarnos

en Bengazi. Acabamos de saber que El Consejo

de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado

la restricción del espacio aéreo libio. Una medida

que trata de limitar la capacidad de la aviación del

régimen del Coronel Gadaffi de bombardear a la

población rebelde. Se trata de un eufemismo que no

engaña a nadie.

Primero cubríamos una rebelión. Después una

guerra civil. Ahora una guerra con implicación de

ejércitos extranjeros.

Sabemos que el conflicto se intensificará a partir

de hoy. Pero a nuestro alrededor se celebra. Bengazi

añade cada día capas a la cebolla. Las lágrimas

de una guerra que escribe su epílogo diario -el más

real de todos- en cada hospital se mezclan con el sabor

de la celebración de cada pequeña victoria del

bando rebelde.

La guerra que hace días se localizaba a kilómetros

se aproxima sin pausa. El frente se encuentra

a las puertas de la ciudad. Quizás dentro de la misma

Bengazi. La espera se enfrenta a tiros contra el

reloj. O es ahora o será demasiado tarde. O intervienen

ahora o quizás no lo hagan nunca. La población

lo pide. Varios países muestran su voluntad de

dar un paso al frente.

Sin juicios de valor. Mera descripción.

“Primero cubríamos una

rebelión. Después una guerra

civil. Ahora una guerra

con implicación de ejércitos

extranjeros.”

Pero más allá de un relato que gire en torno a las

declaraciones y documentos aprobados por la comunidad

internacional, nuestro trabajo es fijarnos

en lo que sucede en la calle. En las personas que

nos rodean.

Santiago (Fourcade) comparte su opinión. El

El renacer del Islam en paralelo a un

renacimiento del fotoperiodismo bélico.

Con mutuas cruces negras y lamentos por las

pérdidas. La llamada “primavera árabe” es

la “oportunidad” para toda una generación

de reporteros y fotoperiodistas de volver

a informar con libertad sobre una guerra.

Sin el control de un estado y no siendo un

blanco más a batir. Krasker, es uno de esos

fotógrafos freelance, firma con pseudónimo.

No son protagonistas. Son las miradas

profesionales, el matiz a las verdades y

olvidos oficiales. Diego Ibarra Sanchez,

miembro del colectivo Zphoto, por su parte,

intentó con sus imágenes dar testimonio de

las consecuencias directas de esta guerra.

Se centró en las ausencias, en lo que se

pierde. En dar voz a los que sufren, no a los

que portan las armas y la destrucción en

nombre de un dogma o un déspota.

piensa, porque lo ve, que la decisión de imponer la

zona de exclusión aérea “se festeja como si todas

las balas del mundo estuviesen en esta plaza y pudiesen

desperdiciarse”.

Y ese era el ambiente de la noche que Bengazi

estuvo a punto de caer.

Bengazi se hizo fiesta. Porque no cayó.

Santiago toma declaraciones. “Dicen que acaban

de destruir este edificio, ¡jajaja! Que los aviones

están reventando todo”. Se lo dice Ahmed

después de recibir noticias por teléfono. Noticias

falsas. Ahmed y su hermano mayor coordinan el

centro de prensa de los ‘rebeldes’ en un antiguo

edificio gubernamental ubicado sobre la costa mediterránea

de Bengazi.

Tanto la llamada como el lugar en el que me ubico

escapan de cualquier improvisacion.

Un bando genera propaganda oficialista.

Pura desinformación. Quienes luchan contra el

gobierno se mofan de ella. Menosprecian el valor

de la experiencia. Nosotros nos limitamos a mostrar

lo que sucede. A separar la euforia del miedo.

La preparación para la batalla de la celebración

de la intervención internacional.

Diferenciarlas, si es posible. Mezclarlas, si la realidad

lo pide. Matizar, captar, reproducir, construir

espejos en los que reconocer, semanas después, las

sensaciones de la multitud que nos rodea. Continuará.


a contra piel

SUPLEMENT PERIODíSTIC DE LA REVISTA PIEL DE FOTO #07 · ABRIL 2011 · #02

Bengazi estuvo

a punto de caer

Sanchez

Ibarra

per Krasker Diego


2 | A CONTRA PIEL #02 | abril 2011

Bengasi va estar

a punt de caure

L’anunciada exclusió aèria sobre Líbia va fer esclatar l’alegria a Bengasi. Es va mirar al cel durant una

nit incerta davant la possible salvació de l’amenaça gaddafista. Celebració i combats s’entrellaçaven

als carrers de la mateixa manera abans de la intervenció internacional. Vivim aquesta nit a través d’un

fotoperiodista. La seva visió, la seva experiència, els seus riscos. Per Krasker. Fotografia de Diego Ibarra Sanchez.

IHi ha hores del dia impossibles de catalogar.

Grises i contradictòries. Passa quan encara

no és completament de dia ni completament

de nit. Quan la llum és diferent mirant a l’est

o a l’oest. La matinada d’avui és tan contradictòria

com la seva llum. Dormir o sortir al carrer? Quan

la llum i el so es mesclen, els sentits es perden en

un laberint de confusió. A la capital dels rebels

libis celebració i guerra s’alternen i imposen

desordre.

Es celebra una guerra? Es combat una

celebració? Fotografies.

Els dubtes comencen a obrir-se pas a cop de

ràfega de metralladora i bombardejos entre un

grapat de periodistes estrangers que hem decidit

quedar-nos a Bengasi. Acabem de saber que

el Consell de Seguretat de les Nacions Unides

ha aprovat la restricció de l’espai aeri libi. Una

“Es celebra una guerra?

Es combat una celebració?

Fotografies.”

mesura que intenta limitar la capacitat de l’aviació

del règim del Coronel Gaddafi de bombardejar la

població rebel. Es tracta d’un eufemisme que no

enganya a ningú.

Primer cobríem una revolta. Després una guerra

civil. Ara una guerra amb l’implicació d’exèrcits

estrangers.

Sabem que el conflicte s’intensificarà a partir

d’avui. Però al nostre voltant es celebra. Bengasi

afegeix cada dia capes a la ceba. Les llàgrimes de la

guerra que escriu el seu epíleg diari -el més real de

tots- en cada hospital es barregen amb el sabor de la

celebració de cada petita victòria del bàndol rebel.

La guerra que fa dies es localitzava a

quilòmetres s’aproxima sense pausa. El front

es troba a les portes de la ciutat. Potser dins de

la mateixa Bengasi. L’espera s’enfronta a tirs

contra el rellotge. O es ara o serà massa tard.

O intervenen ara o potser no ho faran mai. La

població ho demana. Diversos països mostren la

seva voluntat de fer un pas endavant.

Sense judicis de valor. Mera descripció.

Però més enllà d’un relat que gira entorn a

les declaracions i documents aprovats per la

comunitat internacional, la nostra feina es fixarnos

en el que succeeix al carrer. En les persones

que ens envolten.

Santiago (Fourcade) comparteix la seva opinió.

Ell pensa, pel que es veu, que la decisió d’imposar

la zona d’exclusió aèria “es festeja com si totes

les bales del món estiguessin en aquesta plaça i es

poguessin desaprofitar”.

I aquest era l’ambient de la nit en que Bengasi va

estar a punt de caure.

A Bengasi es va fer festa. Perquè no va caure.

En Santiago pren declaracions. “Diuen que

acaben destruir aquest edifici, hahaha! Que els

avions estan rebentant-ho tot”. Li ho diu Ahmed

després de rebre notícies per telèfon. Notícies

falses. Ahmed i el seu germà gran, coordinen el

centre de premsa dels “rebels” en un antic edifici

governamental ubicat sobre la costa mediterrània

de Bengasi.

Tan la trucada com el lloc on m’ubico escapen

a qualsevol improvisació. Un bàndol genera

propaganda oficialista. Pura desinformació.

“Els dubtes comencen a

obrir-se pas a cop de ràfega

de metralladora i bombardejos

entre un grapat de periodistes

estrangers que hem decidit

quedar-nos a Bengasi.”

Els qui lluiten contra el govern es mofen d’ella.

Menyspreen el valor de l’experiència. Nosaltres

ens limitem a mostrar el que succeeix. A separar

l’eufòria de la por. La preparació per la batalla

de la celebració de la intervenció internacional.

Diferenciar-les, si és possible. Barrejar-les, s la

realitat ho demana. Matisar, captar, reproduir,

construir miralls en els que reconèixer, setmanes

després, les sensacions de la multitud que ens

envolta.


II

Dormim a l’Hotel Wahat. És de nit y

veiem un avió que avança cap a Bengasi.

Els antiaeris disparen. L’avió canvia de

rumb i de cop ve directe al nostre hotel.

Les bateries que hi han a la teulada comencen

a obrir foc, sense temps per allunyar-se, entrem

a l’hotel i ens posem darrera de unes columnes

mestres. Esperem escoltar les explosions en segons,

passen un parell de minuts i no succeïx res.

L’espera sempre és llarga. Massa. Tediosa i

incerta. Consumida e batalles contra els rumors

i intentant de contrastar la informació que

no ens arriba, sempre per peces, normalment

contradictòries. Decidim ocupar el temps buscant

un lloc on prendre un cafè.

Carrer i persones són sempre millor opció que

l’habitació de l’hotel.

Surto amb en Manu (Brabo). No sabem en

quin moment començarà l’atac internacional.

Ho sabem, és imminent. En un context de tanta

incertesa no sabem el que pot passar després de

cada moviment. Potser les tropes de Gaddafi entre

a la ciutat. Potser l’atac aeri aconsegueixi frenarles.

És possible que ja estiguin dins. Portem a

sobre tot el que podríem necessitar. Càmeres,

“Primer cobríem una

revolta. Després una

guerra civil. Ara una

guerra amb l’implicació

d’exèrcits estrangers.”

diners, una mica de roba. La situació pot canviar

en qüestió de minuts. Serà avui. I no sabem en

quina direcció.

Primer els motors. El cel rugeix. El soroll

s’acosta. No és la primera vegada. Però ara sí,

comença el bombardeig. S’ha de reaccionar

immediatament. A on ha passat? On està el Félix

(Flores)? Primer el trobem a ell. Després al cotxe.

A on aneu?. “El més a prop possible del lloc que

han bombardejat”.

Pel camí, obstacles que dificulten la circulació.

S’esperava la entrada de les tropes terrestres

acompanyades per tancs i la ciutat es bloquejava

per no posar-los-hi fàcil. Cada barricada tanca el

camí en dues direccions, als que intenten trencarla

i els que queden bloquejats darrera d’aquesta.

Els obstacles que pretenien evitar l’avanç de les

tropes de Gaddafi ens impedeixen ara circular en

direcció als afores de la ciutat. El tràfic s’”autoregula”.

Malament. Alguns dels homes armats

que colonitzen cada cantonada intenten ordenat

la situació. Però ningú té més autoritat que el seu

veí. Pur voluntariat. Triomfa la competència, a

tota velocitat, per arribar els primers a tot arreu.

Carrers taponats. Mars de gent.

Els habitants de Bengasi miren al cel. Han

escoltat la resposta de la comunitat internacional

a les seves peticions. Ara intenten entendre-la.

De conèixer en què consisteix. En cada embús,

darrera de cada obstacle, amb cada aturada,

saltem del cotxe per treballar. Velocitat. Silenci.

Fotografia. Ens diuen que el lloc bombardejat més

proper és l’aeroport. Perdem en Fèlix, que segueix

pel seu compte.

No ens deixen entrar a veure l’aeroport. Un

company àrab sap convèncer els milicians que

custodien l’accés i ens obre la porta a la feina.

La condició, fotografiar només allò que ells ens

diguin.

Un avió civil destrossat. Impactes sobre la pista

d’aterratge. Poc més. I el telèfon que informe, de

nou, d’un rumor. Han tombat un avió. No ho

“Potser les tropes de Gaddafi

entre a la ciutat. Potser l’atac

aeri aconsegueixi frenar-les.

És possible que ja estiguin dins.

Portem a sobre tot el

que podríem necessitar.”

hem vist. De qui? De Gaddafi, de l’OTAN? Un

altre cop la batalla de la desinformació. Sortim de

l’aeroport i un libi s’ofereix a acompanyar-nos en

busca de l’avió. El trobem. El fotografiem. Era de

Gaddafi.

De tornada a l’hotel és difícil dormir. De fons,

la guerra. Que s’acosta i s’allunya suficientment

ràpid com per alterar el silenci de manera arítmica

i impedir que ens traguem del cap el que passa

allà fora. A les sis del matí desperto en Fèlix.

Coincideix amb el moment en el que m’aixeco per

anar al lavabo. Al final, la costum obliga i la son,

encara perjudicat, sempre venç. Els trets sonen a

prop, molt a prop. A les portes de l’edifici. Baixem

el carrer per obtenir informació, pugem al terrat

per allunyar-nos o ens quedem quiets? Eren les

tropes de Gaddafi.

Si un s’ho mira de prop, sembla que els rebels

han aconseguit que les tropes de Gaddafi refacin

el seu camí. Quan tanques els ulls i escoltes a la

llunyania, el so de les bombes de l’OTAN n’és la

culminació.

A 100 metres del nostre hotel, n’hi ha un altre.

Anem en buscar d’informació. Han detingut a 4

nord-americans del New York Times. El vestíbul

és ple de periodistes amb l’equipatge preparat.

Alguns marxen en aquest mateix instant. Fora de

l’hotel els combats es succeeixen. En Manu i jo

decidim sortir un altre cop a treballar. L’objectiu

és arribar a la plaça central de Bengasi. Sortim

amb cautela, cobrint-nos darrera de cantonades

i columnes. Avançant cap al carrer principal

que desemboca a la plaça mentre s’escolten els

combats. Parem un taxi. Estan celebrant que els

gaddafistes han estat expulsats i els combats han

acabat.

Però no és cert.

Passa el temps. Silenci i soroll de nou. Temps,

“Cada barricada tanca el

camí en dues direccions,

als que intenten trencar-la

i els que queden bloquejats

darrera d’aquesta.”

silenci, i soroll. Què és el soroll? Xiulets de rPG

(llança granades), trets i explosions. Dos rebels

es parapeten darrera d’un arbre responent a un

foc d’origen indeterminat. No veiem el que hi ha a

l’altra banda. Decideixo retratar algunes imatges.

Corro des de la meva cantonada fins a la seva

posició darrera l’arbre. Però no hi arribo. A mig

camí sento una explosió. La sensació subjectiva és

A CONTRA PIEL #02 | abril 2011 | 3

tot el que passa a càmera lenta, la realitat és molt

més ràpida. L’ona expansiva em desplaça i em tira

al terra. Manu que encara està a la cantonada del

principi, esperant per acostar-se a l’arbre que es

troba darrera meu, em veu desaparèixer en una

bola de fum. Quan aquesta es dissipa apareixo

tirat al terra.

Entrada la nit, el soroll comença de nou.

Combat. No sabem ni qui ni ningú. Però succeeix.

Per més que s’entestin a celebrar-ho, això no ha

acabat. L’encadenament de rumors impedeix

distingir, casi sempre, la celebració de la victòria

del començament d’una nova batalla.

Sortim de la ciutat. Anem al front. Félix,

Manu, Santiago. Arribem a l’últim control de

carretera abans de l’entrada de Ajdabiya. No

hem tingut temps encara de baixar del cotxe

quan comencen a disparar amb morters. Tots els

vehicles emprenen la fugida. De la manera més

desorganitzada i improvisada possible. Fugir no

s’assaja.

El nostre conductor canvia de sentit de

circulació i comença a avançar, sortejant i

esquivant a la resta de cotxes. Compto sis morters.

Un cau a pocs metres. A la nostra dreta. De la

velocitat, l’accident. Ens parem uns instants.

Maniobres al volant fins que ens trobem a una

distància segura. Fora del rang d’abast dels trets.

Sense fotos.

Últim dia al front amb en Santiago i en Manu.

D’aquí a casa. Ens cauen 24 obusos. L’últim,

certer, destrueix una pick-up i el seu llançacoets.

Mata a dos soldats ferint-ne un parell més.

“La guerra que fa dies

es localitzava a quilòmetres

s’aproxima sense pausa.

El front es troba a les portes

de la ciutat. Potser dins

de la mateixa Bengasi.

L’espera s’enfronta a tirs

contra el rellotge. ”

El nostre taxista ha marxat. Tornem a l’hotel

de Bengasi, alternant incòmodes furgonetes, entre

llaunes de gasolina, explosius i municions. Ens

parem en una gasolinera. Una forta explosió i el

bany s’omple de fum. Surto. Espero trobar-me una

gasolinera destruïda, però només veig a un rebel

jugant amb el seu llançacoets.

Foto de portada:

Mohammad prega al desert a primera hora del matí abans de

dirigir-se al front. Els ànims dels rebels estan exaltats i la idea de

prendre Sirtre sembla una realitat. realitat truncada en poques

hores després de l’avanç de les tropes de Gaddafi. El 28 de març

els gaddafistes van fer retrocedir als rebels libis gairebé dos-cents

quilòmetres en només 12 hores.

Foto de contraportada:

Una paret plena de fotografies i noms d’absents a Bengasi. Almenys

400 persones han desaparegut a la ciutat i alguns pobles de la

regió des de mitjans de març, segons ha denunciat un portaveu

d’organització humanitària Human rights Watch, que ha

confeccionat una llista amb els noms de les persones que estan

perdudes, molts d’ells capturats pels homes de Gaddafi i que es creu

que han estat portats a presons de Sirte o Trípoli.


Capvespre al front. Malgrat no tenir ni una

organització marcada ni els mitjans

necessaris per enderrocar Gaddafi, els rebels

continuen a la carretera lluitant contra les tropes

lleials al dictador. Els rebels han demanat també

la col·laboració de l’ONU per combatre el que,

segons ells són els atacs de mercenaris africans

contractats per Gaddafi.

Atardecer en la frontline. Pese a no tener una

organización marcada y carecer de los medios

necesarios para derrocar a Gadafi los rebeldes

continuan en la carretera luchando contra las

tropas leales al dictador. Los rebeldes han pedido

también la colaboración de la ONU para combatir

lo que, según ellos son los ataques de mercenarios

africanos contratados por Gadafi.

Sunset on the frontline. Despite not having

a strong organization and lack the means to

overthrow Gaddafi rebels continue on the road

battling troops loyal to the dictator. The rebels

have also called for UN cooperation to combat

what they claim as being the attacks of African

mercenaries hired by Gaddafi.


6 | A CONTRA PIEL #02 | abril 2011

Bengazi estuvo

a punto de caer

La anunciada exclusión aérea sobre Libia hizo estallar el júbilo en Bengazi. Se miró al cielo durante

una noche incierta ante la posible salvación de la amenaza gadafista. Celebración y combates se

entrelazaban en las calles por igual antes de la intervención internacional. Vivimos esa noche a través

de un fotoperiodista. Su visión, su experiencia, sus riesgos. Por Krasker. Fotografía de Diego Ibarra Sanchez.

IHay horas del día imposibles de catalogar.

Grises y contradictorias. Sucede cuando

todavía no es completamente de día ni

completamente de noche. Cuando la luz

es diferente mirando al este o al oeste. La

madrugada de hoy es tan contradictoria como

su luz. ¿Dormir o salir a la calle? Cuando se

mezclan luz y sonido, los sentidos se pierden en

un laberinto de confusión. En la capital de los

rebeldes libios, celebración y guerra se alternan e

imponen el desorden.

¿Se celebra una guerra? ¿Se combate una

celebración? Fotografías.

Las dudas comienzan a abrirse paso a golpe

de ráfagas de metralleta y bombadeos entre el

puñado de periodistas extranjeros que hemos

decidido quedarnos en Bengazi. Acabamos de

saber que El Consejo de Seguridad de Naciones

“¿Se celebra una guerra?

¿Se combate una celebración?

Fotografías.”

Unidas ha aprobado la restricción del espacio

aéreo libio. Una medida que trata de limitar la

capacidad de la aviación del régimen del Coronel

Gadafi de bombardear a la población rebelde. Se

trata de un eufemismo que no engaña a nadie.

Primero cubríamos una rebelión. Después una

guerra civil. Ahora una guerra con implicación

de ejércitos extranjeros.

Sabemos que el conflicto se intensificará a

partir de hoy. Pero a nuestro alrededor se celebra.

Bengazi añade cada día capas a la cebolla. Las

lágrimas de una guerra que escribe su epílogo

diario -el más real de todos- en cada hospital se

mezclan con el sabor de la celebración de cada

pequeña victoria del bando rebelde.

La guerra que hace días se localizaba a

kilómetros se aproxima sin pausa. El frente se

encuentra a las puertas de la ciudad. Quizás

dentro de la misma Bengazi. La espera se

enfrenta a tiros contra el reloj. O es ahora o será

demasiado tarde. O intervienen ahora o quizás

no lo hagan nunca. La población lo pide. Varios

países muestran su voluntad de dar un paso al

frente.

Sin juicios de valor. Mera descripción.

Pero más allá de un relato que gire en torno a

las declaraciones y documentos aprobados por

la comunidad internacional, nuestro trabajo

es fijarnos en lo que sucede en la calle. En las

personas que nos rodean.

Santiago (Fourcade) comparte su opinión. El

piensa, porque lo ve, que la decisión de imponer

la zona de exclusión aérea “se festeja como si

todas las balas del mundo estuviesen en esta

plaza y pudiesen desperdiciarse”.

Y ese era el ambiente de la noche que Bengazi

estuvo a punto de caer.

Bengazi se hizo fiesta. Porque no cayó.

Santiago toma declaraciones. “Dicen que

acaban de destruir este edificio, ¡jajaja! Que

los aviones están reventando todo”. Se lo dice

Ahmed después de recibir noticias por teléfono.

Noticias falsas. Ahmed y su hermano mayor

coordinan el centro de prensa de los ‘rebeldes’ en

un antiguo edificio gubernamental ubicado sobre

la costa mediterránea de Bengazi.

“Las dudas comienzan

a abrirse paso a golpe

de ráfagas de metralleta

y bombadeos entre el puñado

de periodistas extranjeros

que hemos decidido

quedarnos en Bengazi.”

Tanto la llamada como el lugar en el que

me ubico escapan de cualquier improvisacion.

Un bando genera propaganda oficialista. Pura

desinformación. Quienes luchan contra el

gobierno se mofan de ella. Menosprecian el

valor de la experiencia. Nosotros nos limitamos

a mostrar lo que sucede. A separar la euforia

del miedo. La preparación para la batalla de la

celebración de la intervención internacional.

Diferenciarlas, si es posible. Mezclarlas, si la

realidad lo pide. Matizar, captar, reproducir,

construir espejos en los que reconocer, semanas

después, las sensaciones de la multitud que nos

rodea.


II

Dormimos en el Hotel Wahat. Es de

noche y vemos un avión que avanza

hacia Bengazi. Los antiaéreos disparan.

El avión cambia de rumbo y de repente

viene directo a nuestro hotel. Las baterías que hay

en el tejado empiezan a abrir fuego, sin tiempo

para alejarse, entramos en el hotel y nos ponemos

detrás de unas columnas maestras. Esperamos oír

las explosiones en unos segundos, pasan un par de

minutos y no sucede nada.

La espera siempre es larga. Demasiado. Tediosa

e incierta. Consumida en batallas contra los

rumores y tratando de contrastar la información

que nos llega, siempre por piezas, normalmente

contradictorias. Decidimos ocupar el tiempo

buscando un lugar en el que

tomar café.

Calle y personas siempre son mejor opción que

habitación de hotel.

Salgo con Manu (Brabo). No sabemos en qué

momento va a comenzar el ataque internacional.

Lo sabemos inminente. En un contexto de tanta

incertidumbre no sabemos lo que puede suceder

tras cada movimiento. Quizás las tropas de Gadafi

entren en la ciudad. Quizás el ataque aéreo logre

frenarlas. Es posible que ya estén dentro. Llevamos

encima todo lo que podríamos necesitar. Cámaras,

“Primero cubríamos una

rebelión. Después una guerra

civil. Ahora una guerra

con implicación de ejércitos

extranjeros.”

dinero, algo de ropa. La situación puede cambiar

en cuestión de minutos. Va a ser hoy. Y no sabemos

en qué dirección.

Primero los motores. El cielo gruñe. El ruido

se acerca. No es la primera vez. Pero ahora sí,

comienza el bombardeo. Hay que reaccionar

inmediatamente. ¿Dónde ha sido? ¿Dónde está

Félix (Flores)? Primero le encontramos a él.

Después al coche. ¿Dónde vais? “Lo más cerca

posible del lugar que han bombardeado”.

Por el camino, obstáculos que dificultan la

circulación. Se esperaba la entrada de tropas de

terrestres acompañadas por tanques y la ciudad se

bloqueaba para no ponérselo fácil. Cada barricada

cierra el camino en dos direcciones, a los que

tratan de romperla y a los que se quedan atrapados

tras ella. Los obstáculos que pretendían evitar

el avance de las tropas de Gadafi nos impiden

ahora circular en dirección a las afueras de la

ciudad. El tráfico se autoregula. Mal. Alguno de

los hombres armados que colonizan cada esquina

trata de ordenar la situación. Pero nadie tiene

más autoridad que su vecino. Puro voluntarismo.

Triunfa la competencia, a toda velocidad,

por llegar los primeros a todas partes. Calles

taponadas.

Mares de gente.

Los habitantes de Bengazi miran al cielo.

Han escuchado la respuesta de la comunidad

internacional a sus peticiones. Ahora tratan de

entenderla. De conocer en qué consiste. En cada

atasco, detrás de cada obstáculo, con cada parón,

saltamos del coche para trabajar. Velocidad.

Silencio. Fotografía. Nos dicen que el lugar

bombardeado más cercano es el aeropuerto.

Perdemos a Félix, que sigue por su cuenta.

No nos dejan entrar a ver el aeropuerto. Un

compañero árabe sabe convencer a los milicianos

que custodian el acceso y nos abre la puerta al

trabajo. La condición, fotografiar sólo lo que ellos

“Quizás las tropas de Gadafi

entren en la ciudad. Quizás

el ataque aéreo logre frenarlas.

Es posible que ya estén dentro.

Llevamos encima todo lo que

podríamos necesitar.”

nos digan. Un avión civil destrozado. Impactos

sobre la pista de aterrizaje. Poco más. Y el

teléfono que informa, de nuevo, de un rumor. Han

derribado un avión. No lo hemos visto. ¿De quien?

¿De Gadafi, de la OTAN? Otra vez la batalla de la

desinformación. Salimos del aeropuerto y un libio

se ofrece para acompañarnos en busca del avión.

Lo encontramos. Lo fotografiamos. Era de Gadafi.

De regreso en el hotel es difícil dormir.

De fondo, la guerra. Que se acerca y aleja lo

suficientemente rápido como para alterar el

silencio de manera arrítmica e impedir que nos

quitemos de la cabeza lo que sucede ahí fuera. A

las seis de la mañana despierto a Félix. Coincide

con el momento en que me levanto para ir al

baño. Al final, costumbre obliga y el sueño, aún

perjudicado, siempre vence. Los disparos suenan

cerca, muy cerca. A las puertas del edificio.

¿Bajamos a la calle para enterarnos, subimos a la

azotea para alejarnos, nos quedamos quietos? Eran

tropas de Gadafi.

Si uno mira de cerca, parece que los rebeldes han

conseguido que las tropas de Gadafi desanden su

camino. Cuando cierras los ojos y escuchas a lo

lejos, el sonido de las bombas de la OTAN le pone

la guinda.

A 100 metros de nuestro hotel, hay otro. Vamos

en búsqueda de información. Han detenido a 4

norteamericanos del New York Times. El hall está

lleno de periodistas con las bolsas preparadas.

Algunos se van en ese mismo instante. Fuera

del hotel los combates se suceden. Manu y yo

decidimos salir de nuevo a trabajar. El objetivo es

llegar a la plaza central de Bengazi. Salimos con

cautela, cubriéndonos tras esquinas y columnas.

Avanzando hacia la calle principal que desemboca

en la plaza mientras se oyen los combates. Paramos

un taxi. Están celebrando que los Gaddafistas han

sido expulsados y los combates han terminado.

“Cada barricada cierra el

camino en dos direcciones,

a los que tratan de romperla

y a los que se quedan

atrapados tras ella.”

Pero no es cierto.

Pasa el tiempo. Silencio y ruido de nuevo.

Tiempo, silencio, ruido. ¿Qué es el ruido? Silbidos

de Rpg (lanzagranadas), disparos y explosiones.

Dos rebeldes se parapetan detrás de un árbol

respondiendo a un fuego de origen indeterminado.

No vemos lo que está al otro lado. Decido ir a

tomar unas imágenes. Corro desde mi esquina

A CONTRA PIEL #02 | abril 2011 | 7

hasta su posición tras el árbol. Pero no llego. A

mitad de camino oigo una explosión. La sensación

subjetiva es que todo se sucede a cámara lenta, la

realidad es mucho más rápida. La onda expansiva

me desplaza y me tira al suelo. Manu que aún

está en la esquina del principio, esperando para

acercarse al árbol tras de mí, me ve desaparecer

en una bola de humo. Cuando se disipa aparezco

tirado en el suelo.

Entrada la noche, el sonido comienza de nuevo.

Combate. No sabemos ni quien ni donde. Pero

sucede. Por más que se empeñen en celebrarlo, esto

no ha terminado. El encadenamiento de rumores

impide distinguir, casi siempre, la celebración de la

victoria del comienzo de una nueva batalla.

Salimos de la ciudad. Vamos al frente. Felix,

Manu, Santiago. Llegamos al último control de

carretera antes de la entrada de Ajdabiya. No

hemos tenido tiempo aún para bajarnos del coche

cuando comienzan a disparar con morteros. Todos

los vehículos emprenden la huida. De la manera

más desorganizada e improvisada posible. Huir no

se ensaya.

Nuestro conductor cambia el sentido de

circulación y empieza a avanzar, adelantando,

sorteando y esquivando a los demás coches.

Cuento seis morteros. Uno cae a metros. A nuestra

derecha. De la velocidad, el accidente. Nos

detenemos unos instantes. Maniobras al volante

hasta que nos encontramos a una distancia segura.

Fuera del rango de alcance de los disparos.

Sin fotos.

“La guerra que hace días

se localizaba a kilómetros

se aproxima sin pausa.

El frente se encuentra

a las puertas de la ciudad.

Quizás dentro de la misma

Bengazi. La espera se enfrenta

a tiros contra el reloj.”

Último día en el frente con Santiago y Manu.

De aquí, a casa. Nos caen 24 obuses. El último,

certero, destruye una pick up y su lanzacohetes.

Mata a dos soldados hiriendo a un par más.

Nuestro taxista se ha ido. Volvemos al hotel

de Bengazi, alternando incómodas furgonetas,

entre latas de gasolina, explosivos y municiones.

Nos paramos en una gasolinera. Una fuerte

explosión y el baño se llena de humo. Salgo. Espero

encontrarme una gasolinera destruida, pero sólo

veo a un rebelde jugando con su lanzacohetes.

Foto de portada:

Mohamed reza en el desierto a primera hora de la mañana antes de

dirigirse al frente. Los ánimos de los rebeldes están envalentonados y

la idea de tomar Sirtre parece una realidad. Realidad truncada pocas

horas después tras el avance de las tropas de Gadafi. El 28 de marzo

los gadafistas hicieron retroceder a los rebeldes libios casi doscientos

kilómetros en apenas 12 horas.

Foto de contraportada:

Una pared repleta de fotografías y nombres de ausentes en Bengazi.

Al menos 400 personas están desaparecidas en Bengazi y algunos

pueblos de la región desde mediados de marzo, según ha denunciado

un portavoz de organización humanitaria Human Rights Watch, que

ha confeccionado una lista con los nombres de las personas que están

perdidas, muchos de ellos capturados por los hombres de Gadafi y

que se cree que han sido llevados a prisiones de Sirte o Trípoli.


Iman Ahmed, 15 anys, plora

la mort del seu pare, Ahmad

Sati, assassinat per tropes

gaddafistes durant les primeres

manifestacions a Bengasi.

Al Katiba, palau des del qual

es va gestar una de les forces

privades més temudes per la

població, les brigades africanes.

Iman Ahmed, 15 años, llora

la muerte de su padre, Ahmad

Sati, asesinado por tropas

gadafistas durante las primeras

manifestaciones en Bengazi.

Al Katiba, palacio desde el que se

gestó una de las fuerzas privadas

más temidas por la población, las

brigadas africanas.

Iman Ahmed, 15 years old, she

is crying after the death of her

father, Ahmad Sati, Gadafist

killed by troops during the initial

demonstrations in Benghazi.

Al Katiba Palace, where one

of the most feared private

forces developed; the African

brigades.


Familiars de Hussein observen

el cotxe en què viatjava Hussein

el 20 de març 2011 després de ser

tirotejat i cremat per les tropes

de Gaddafi.

Entre els murs d’Al Katiba

s’oculta una tenebrosa presó

secreta. Va ser un dels últims

símbols del poder destruïts pels

revolucionaris.

Familiares de Hussein observan

el coche en el que viajaba

Hussein el 20 de marzo 2011

tras ser tiroteado y quemado

por las tropas de Gadafi.

Entre los muros de Al Katiba

se oculta una tenebrosa cárcel

secreta. Fue uno de los últimos

símbolos del poder destruidos

por los revolucionarios.

Hussein’s relatives observe the

car in which he travelled in on

March 20, 2011, after being shot

and burned down by the troops

of Gaddafi.

Between the walls of Al Katiba

hides a dark secret prison. It was

one of the last symbols of power

destroyed by the revolutionaries.


10 | A CONTRA PIEL #02 | abril 2011

Benghazi was

about to fall

The announcement of the no-fly zone over Libya sparked jubilation in Benghazi. The people looked

at the night sky uncertain of the possible salvation from the Gaddafi threat. Celebration and fighting

in the streets intertwined evenly before international intervention. We relive that night through

a photojournalist. His vision, his experience, his risks. By Krasker. Photography by Diego Ibarra Sanchez.

IThere are many hours impossible to classify.

Grey and contradictory. It occurs when it

is not yet bright, though not entirely dark

either. When the light is different facing east

or west. Today’s morning is as contradictory as

its’ light. Sleep in bed or go out onto the street?

When light and sound mix, senses get lost in

a labyrinth of confusion. In the Libyan rebels’

capital, celebration and war alternate and

impose disorder.

A celebration of war? A war against

celebration? Photographs.

Doubts spread like a burst of grapeshots or

bombings among the bunch of foreign journalists

who have decided to remain in Benghazi. We just

learnt that The United Nations Security Council

has approved the restriction of the Libyan air

space. A measure that tries to limit the capacity of

“A celebration of war?

A war against celebration?

Photographs.”

Colonel Gaddafi’s regime’s aviation to bomb the

rebellious population. This is just a euphemism

that does not fool anybody.

First we covered a rebellion. Afterwards,

a civil war. Now, a war with implication of

foreign armies.

We know that the conflict will escalate from

today, but all around us, people celebrate.

Benghazi adds another layer to the onion. The

tears of a war that writes its daily epilogue -the

most real of all, in every hospital, join the flavor

of the celebration of each small victory of the

rebellious side.

The far away war from days ago is getting

closer at a fast pace. The frontline is at the

entrance of the city, perhaps within the same

Benghazi. The waiting confronts the clock with

bullets. It is now or never. Either they take

part now or perhaps they will never do it. The

population demands it. Several countries show

their willingness to take a step forward.

Without value judgement. Mere description.

Over and above a story about the statements

and documents approved by the international

community, our work is to pay attention to

what happens on the street. To the people that

surround us.

Santiago (Fourcade) shares his opinion. He

thinks, because he can see it, that the decision to

establish the no-fly zone “is celebrated as if all the

bullets of the world were in this square and could

be wasted”.

And that was the atmosphere of the night in

which Benghazi was about to fall.

Benghazi did party. Because it did not fall.

Santiago records phone statements. “They say

that they just destroyed this building, hahaha!

That the aeroplanes are shattering everything.”

These are the words from Ahmed after receiving

news by telephone. False news. Ahmed and his

older brother coordinate the press center of the

rebels in an ancient government building located

on the Mediterranean coast of Benghazi.

Not only this call, but also the place in which I

am is completely controlled. One side generates

official propaganda. Pure disinformation. Those

who struggle against the government mock it,

despising the value of experience. We merely

“Doubts spread like a burst

of grapeshots or bombings

among the bunch of foreign

journalists who have decided

to remain in Benghazi.”

show what is going on, separating euphoria

from fear. The preparation for the battle of the

celebration of international intervention. We

try to tell the difference between each other, if

possible. To mix them, if reality demands it.

Clarify, grasp, reproduce, build mirrors in which

to recognize, weeks afterwards, the feelings of the

crowd that surrounds us.


II

We sleep at the Wahat Hotel. It is

nighttime and we see an aeroplane

getting closer to Benghazi. The antiaircraft

shoots. The aeroplane changes

direction and suddenly comes straight to our

hotel. The batteries on the roof open fire, without

time to move away, we enter the hotel and hide

behind some columns. We expect to hear the

explosions in seconds. A couple of minutes go by

but nothing at all happens.

The wait is always long. Too much. Tedious

and uncertain. Consumed in battles against

rumors and trying to verify the information

that arrives, always in small bits, usually

contradictory. We decide to spend time looking

for a place to have a coffee.

Street and people are always a better option

than a hotel room.

I go out with Manu (Brabo). We do not know

in which moment the international attack will

begin, though we will very soon. In a context of

such uncertainty we ignore what comes after each

movement. Perhaps the troops of Gaddafi will

enter the city. Perhaps the air attack is able to block

them, it is possible that they are already inside.

“First we covered a rebellion.

Afterwards, a civil war.

Now, a war with implication

of foreign armies.”

We carry with us all that we could possibly

need. Cameras, money, some clothes. The

situation can change in a matter of minutes. It is

going to be today, but we do not know in which

direction.

First the engines. The sky growls. The noise

approaches. It is not the first time, but now, yes,

the bombardment begins. It is necessary to react

immediately. Where has it been? Where is Félix

(Flores)? First, we find him. Then, to the car.

Where do you go? “As close as we can get to the

place that has been bombed”.

Along the way, we are met with obstacles that

make driving difficult. The entrance of terrestrial

troops accompanied by tanks was expected

and the city blocked itself to make it harder

for them. Each barricade closes the way in two

directions, to those who try break it and to the

ones that remain trapped after it. The obstacles

that pretended to avoid the advance of Gaddafi’s

troops prevent us now from circulating towards

the outskirts of the city. The traffic regulates

itself. Wrongly. Some of the gunmen that colonize

each corner try to put the situation under

control, but nobody has more authority that

their neighbour. Pure volunteering. Competition

for being the first to arrive prevails at full speed.

Blocked streets.

Rivers of people.

The inhabitants of Benghazi look to the sky.

They have heard the answer to their demands

by the international community. Now they try

to understand it. To know what it consists of. In

each traffic jam, behind each obstacle, with each

stop, we jump out of the car to work. Speed.

Silence. Photography. They say that the nearest

bombed place is the airport. We lose Félix, who

goes on on his own.

They do not let us in to see the airport. An

Arab friend knows how to convince the militia

who guard the access. They open up the door for

us to work, though with conditions; we can only

take pictures of what they want. A shattered civil

aeroplane. Impacts on the runway. Little more.

“Perhaps the troops of

Gaddafi will enter the city.

Perhaps the air attack is able

to block them, it is possible

that they are already inside.”

And the telephone informing, again, of a rumor.

They shot down an aeroplane. We have not seen

it. Whose plane? Gaddafi’s, NATO’s plane?

Again, the battle of the disinformation. We leave

the airport and a Libyan man offers himself to

accompany us in the search of the aeroplane. We

find it. We photograph it. It was Gaddafi’s.

Back in the hotel it is difficult to sleep. The

war in the background. Approaching and moving

away fast enough as to disturb the silence in an

arrhythmic way, preventing us from forgetting

what happens out there. I wake Félix at six in the

morning. Coinciding with this moment, I go to

the bathroom. In the end, habits prevail and the

sleep, still damaged, always wins. The shooting

sounds are close, very close. At the doors of the

building. Should we go down to the street to find

out about it, go up on the roof to escape it or

should we remain where are? They were

troops of Gaddafi.

If one looks closely, it seems that the rebels

made Gaddafi’s troops walk away. When you

close your eyes and listen to the faraway sounds,

the explosion of NATO’s bombs puts

the icing on the cake.

100 metres far from our hotel, there is another

one. We go in search of information. They have

arrested 4 North Americans from the New York

Times. The hall is full of journalists with their

bags packed. Some are leaving right now. Outside

the hotel fights follow one another. Manu and I

decide to go out again. The idea is to arrive to the

main square of Benghazi. We go out with caution,

hiding behind corners and columns. Advancing

to the main street that leads to the square while

we hear the fights. We stop a taxi. They are

celebrating because Gaddafi’s troops have been

expelled and the fight is over.

But it is not true.

Time goes by. Silence and noise again. Time,

silence, noise. What is the noise? Grenade

“Each barricade closes

the way in two directions,

to those who try break it

and to the ones that remain

trapped after it.”

launcher whistling, shots and explosions. Two

rebels hide behind a tree responding to a fire

of indeterminate origin. We do not see what is

on the other side. I decide to go to take some

pictures. I run from my corner to their position

behind the tree. But I do not arrive. Halfway I

hear an explosion. The subjective feeling is that it

all happens in slow motion, while reality is much

A CONTRA PIEL #02 | abril 2011 | 11

faster. The blast shunts me and throws me to the

ground. Manu who is still hiding at the previous

corner waiting to reach the tree after me, watches

me disappear in a ball of smoke. When it clears I

appear lying down on the ground.

Later that night, the sound begins again. Fight.

We do not know who is behind it or where it

comes from, but it happens. Even if they insist

on celebrating, this is not over. The chaining of

rumors prevents us from telling the difference,

most of the time, between the celebration of

victory from yet another battle beginning.

We leave the city. We go to the front. Félix,

Manu, Santiago. We arrive to the last road

control before the entrance of Ajdabiya. Before

we have time to get out of the car, they begin to

shoot with mortars. All vehicles undertake flight

in the most disorganized and improvised way.

No rehearsal for escaping.

Our driver changes direction and begins to

move forward, passing and avoiding other cars. I

count six mortars. One falls very close to us. On

the right. Out of speed, the accident. We stop for

a while. Maneuvering the steering wheel until we

are at a safe distance. Out of reach from the shots.

Without photos.

Last day at the front with Santiago and Manu.

From here, to home. 24 bombs fall over our heads.

“The far away war from days

ago is getting closer at a fast

pace. The frontline is at

the entrance of the city, perhaps

within the same Benghazi. The

waiting confronts the clock

with bullets.”

The last, very precise, it destroys a pick up and its

rocket launcher. It kills two soldiers and causes

injuries to a couple more.

Our taxi driver is gone. We go back to the

hotel in Benghazi, alternating uncomfortable

vans, among tins of petrol, explosives and

ammunitions. We stop at a gas station. A strong

explosion and the bathroom fills with smoke. I go

out. I expect to find a devastated gas station, but I

only see a rebel playing with his rocket launcher.

Cover photo:

Mohamed prays in the desert early in the morning before heading

to the front. The mood of the rebels were emboldened and the idea

of taking SIRTRE seems a reality. Reality truncated after a few

hours because of the advance of the Gaddafi troops. On 28 March,

Gadafistas rebels drove the Libyans nearly two hundred miles in

just 12 hours.

Back cover photo:

A wall full of photographs and names of those missing in

Benghazi. At least 400 people are missing in Benghazi and some

towns in the region since mid-March, according to a spokesman

for humanitarian organisation Human Rights Watch. The

organisation has compiled a list of names of people who are lost,

many of them captured by Gaddafi men and are believed to have

been taken to prisons in Sirte and Tripoli.


12 | A CONTRA PIEL #02 | abril 2011

www.diegoibarra.com

More magazines by this user
Similar magazines