Implantar un pla de substitució dels aforaments per comptadors d ...

web.terrassa.org

Implantar un pla de substitució dels aforaments per comptadors d ...

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Gestió integral del cicle de l’aigua

Implantar un pla de substitució dels aforaments

per comptadors d’aigua

En els darrers anys, hi ha hagut una tendència important a substituir els aforaments per

comptadors. Del total de 74.000 abonats domèstics de Terrassa, aproximadament el 17% disposa

encara d’aforament (l’any 1998, eren un 30%).

L’existència d’aforaments dificulta el coneixement dels consums reals i, en alguns casos, pot

provocar un malbaratament d’aigua.

L’Ajuntament de Terrassa va aprovar l’Ordenança d’aigües, que preveu per a l’any 2009

l’eliminació de tots els aforaments existents. L’Ajuntament oferirà incentius per afavorir la

substitució dels aforaments per comptadors.

llarg

1

90.152 €

AJUT

5

2

7


5

2

8

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Gestió integral del cicle de l’aigua

Promoure a les indústries les tecnologies netes per a l’estalvi

d’aigua i per a la disminució de la càrrega contaminant abocada

L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració dels gremis i de les organitzacions industrials,

promourà l’estalvi d’aigua i la minimització de la càrrega contaminant en les activitats industrials

del municipi.

S’establiran convenis de col·laboració amb les principals indústries consumidores d’aigua, així com

amb els sectors industrials o amb les indústries més contaminants, per tal d’assegurar una gestió

correcta de l’aigua i una minimització de la càrrega contaminant.

L’Ajuntament també fomentarà la implantació de tecnologies netes a la indústria. Conjuntament

amb el Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA), promourà l’elaboració de DAOMs

(Diagnosi Ambiental per a les Oportunitats de Minimització) a les principals indústries de

Terrassa.

El DAOM és un diagnòstic ambiental que avalua de manera específica els processos productius i els

corrents residuals d’una indústria per tal d’identificar en origen les oportunitats de prevenció i de

reducció de la contaminació a partir d’alternatives d’actuació tècnicament i econòmicament

viables.

curt-mig

2

sense cost assignat

CEMA

AJUT, CECOT, SP


Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Gestió integral del cicle de l’aigua

Implantar un pla director

de gestió de la xarxa de clavegueram

L’Ajuntament de Terrassa implantarà un pla director de gestió de la xarxa de clavegueram

que planifiqui totes les obres de millora de la xarxa de clavegueram.

S’assolirà una cobertura de la xarxa de sanejament per al 100% de la població i per al conjunt

d’activitats econòmiques del municipi (s’invertirà principalment a la zona de la Grípia).

Les noves actuacions del sistema de sanejament incorporaran, sempre que sigui tècnicament

possible, una xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

curt-mig

1

sense cost assignat

SP (incidint en les noves promocions

urbanístiques d’iniciativa privada), ATE

AJUT

5

2

9


5

2

10

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Gestió integral del cicle de l’aigua

Intensificar el control municipal

de la gestió de les aigües residuals industrials

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’Àrea de Medi Ambient, intensificarà el control municipal de

la gestió de les aigües residuals industrials i vetllarà pel compliment del Reglament regulador

d’abocaments d’aigües residuals.

curt

1

12.020 €/any (analítiques)

ACA

AJUT, ACA


Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Gestió integral del cicle de l’aigua

Impulsar la reutilització

de les aigües residuals de l’EDAR

La reutilització d’aigües depurades provinents de les depuradores municipals es considera una

mesura d’eficiència en la gestió de l’aigua, ja que permet reduir la demanda de recursos hídrics de

municipi i millorar la qualitat dels sistemes fluvials.

L’Ajuntament de Terrassa treballarà per millorar la gestió del sistema de sanejament (xarxa de

clavegueram separativa, depuració de les aigües residuals, etc.).

L’Ajuntament estudiarà la reutilització de les aigües residuals depurades provinents de l’EDAR

municipal i valorarà la qualitat i els usos de l’aigua reutilitzada: usos municipals (neteja de carrers,

reg de jardins), usos agrícoles, industrials o fins hi tot amb finalitats netament ecològiques

(recàrrega o restitució d’aqüífers, aigües amunt, del cabal fluvial).

curt-mig

1

12.020 € (estudi)

ACA

AJUT, ATE, ACA

5

2

11


5

2

12

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Gestió integral del cicle de l’aigua

Fomentar el sistemes de depuració

en origen de les aigües residuals industrials

L’Ajuntament de Terrassa treballa per millorar el sanejament de les aigües residuals (millorar la

gestió de l’EDAR municipal, intensificar el control dels abocaments industrials, etc.) amb l’objectiu

de permetre la reutilització de les aigües depurades. Els abocaments d’aigües residuals industrials

afecten el rendiment de la depuradora municipal i condicionen la possibilitat de reutilització de les

aigües depurades.

Es considera prioritari reduir la càrrega contaminant abocada per les empreses a través de les

accions següents:

Millorar el processos productius i impulsar tecnologies netes (Vegeu acció 5.2.8);

Incrementar i millorar els sistemes de depuració d’aigües residuals en origen (en la pròpia

indústria).

L’Ajuntament de Terrassa establirà un marc de treball amb representants del sector industrial del

municipi per tal de millorar els sistemes de depuració de les indústries existents i de

reduir la seva càrrega contaminant. En els polígons industrials de nova creació,

s’incorporaran criteris ambientals en la fase de disseny i construcció i, entre d’altres aspectes,

s’estipula la construcció de depuradores industrials als polígons.

mig-llarg

2

sense cost assignat

ACA

AJUT, CECOT, SP


Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Fomentar la minimització

de la producció de residus municipals

Una de les estratègies principals en la gestió dels residus municipals és la minimització de la

producció de residus (reduir la producció dels residus municipals). És cert que la reducció de la

producció dels residus, subjecta al mercat i als hàbits de compra dels ciutadans, supera les

competències de la gestió municipal.

No obstant això, l’Ajuntament de Terrassa treballarà per fomentar la minimització de la

producció de residus municipals en l’àmbit local a través de les activitats següents:

Realització d’una campanya periòdica de sensibilització dirigida a la població per fomentar un

consum més racional i sostenible (promocionar els productes locals, la compra amb cabàs, etc.);

Establir convenis amb el sector comercial i amb els mercats de Terrassa per fomentar de manera

conjunta la compra amb cabàs, els productes amb envàs retornable, etc. (l’Ajuntament de Terrassa

promourà una marca “ecològica” en els establiments col·laboradors d’aquesta campanya);

Impulsar un programa escolar per fomentar escoles amb poques deixalles (actuacions de

minimització en els menjadors escolars, reutilització del paper, etc.).

curt-mig

1

30.051 €/any

DIBA, JUNRES

AJUT, SP

5

3

1


5

3

2

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Impulsar una campanya de sensibilització per al

foment de la recollida selectiva de residus municipals

La implantació del nou model de gestió de residus municipals a Terrassa requereix una participació

activa de tots els ciutadans. L’Ajuntament de Terrassa, a través del Centre de Documentació i

Educació Ambiental (CDEA), impulsarà una campanya de sensibilització per al foment de la

recollida selectiva de residus municipals que tingui en compte, entre d’altres, els aspectes

següents:

Promoció de la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers;

Promoció específica de la recollida selectiva de la fracció orgànica;

Foment de l’ús de les deixalleries i de les minideixalleries;

Informació sobre les diferents recollides específiques (mobles vells, roba, etc.).

La campanya es dirigirà als sectors de la població següents:

Població en general: s’utilitzaran els canals habituals d’informació (tríptics, cartells, etc.) i se’n

crearan de nous (servei d’informadors ambientals, etc.). Els informadors ambientals tindran un

paper clau en la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

Centres d’ensenyament: s’elaborarà material educatiu i es realitzaran tallers sobre el tema de les

deixalles. També es faran visites escolars a les instal·lacions de gestió de residus (deixalleria,

plantes de tractament, etc.).

Comerços i petits tallers: es realitzaran accions informatives específiques per als comerços, ja que

aquest sector és problemàtic pel gran volum d’embalatges i residus d’embalatges que genera.

curt

1

60.101 €/any

DIBA, JUNRES

AJUT, CDEA, ESC, SP


Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Elaborar i aprovar una ordenança relativa

a la neteja viària i a la gestió dels residus

L’Ajuntament de Terrassa elaborarà i aprovarà una nova ordenança reguladora de la neteja

viària i de la gestió dels residus. Aquesta ordenança s’adequarà a l’actual model de recollida

selectiva que s’implanta a la ciutat i regularà tots els aspectes relatius a la disposició dels residus i de

la neteja viària.

curt

1

organitzatiu

AJUT

5

3

3


5

3

4

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Millorar el servei

de recollida selectiva de residus municipals

L’Ajuntament de Terrassa continuarà treballant per implantar un nou model de gestió de

residus municipals que fomenti la recollida selectiva i la valorització dels residus.

El model de recollida selectiva que s’està implantant a Terrassa, i que cal consolidar i millorar,

preveu les àrees següents:

Àrees de vorera: contenidors de rebuig, d’envasos lleugers i de fracció orgànica (en projecte). Àrees

properes al ciutadà, distribuïdes a distàncies inferiors als 100 metres.

Àrees d’aportació: paper-cartró i vidre. Àrees de recollida selectiva, distribuïdes a distàncies no

superiors als 400 metres.

Altres recollides específiques: mobles, piles, roba. Paper-cartró porta a porta (un dia a la setmana al

centre de la ciutat i un dia a la resta de Terrassa).

curt

1

sense cost assignat

JUNRES, DIBA (contenidorització i equips)

AJUT


Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Millorar la integració dels contenidors a la via pública

Els contenidors de rebuig i de recollida selectiva de residus (àrees de vorera i àrees d’aportació)

poden suposar un impacte visual significatiu, principalment en les zones del centre urbà i en els

carrers més comercials de Terrassa.

L’Ajuntament de Terrassa estudiarà la possibilitat de millorar la integració urbana dels

contenidors en els carrers més comercials del casc urbà. En les zones de nou creixement

urbà, la integració dels contenidors s’inclourà en el disseny dels projectes urbanístics.

Pel que fa a l’edificació, els nous projectes de construcció d’habitatges i d’activitats econòmiques

(comerços, tallers, etc.) hauran de considerar i de donar solucions al sistema de selecció dels residus

que s’ha implantat a la ciutat (per exemple, els blocs d’habitatges i els establiments comercials

hauran de disposar d’un espai interior per dipositar-hi els residus).

curt

3

9.015 € (estudi)

DIBA

AJUT, SP

5

3

5


5

3

6

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Implantar un sistema de deixalleries i minideixalleries

L’Ajuntament de Terrassa disposa d’una deixalleria municipal. Es tracta d’una instal·lació

destinada a la recepció i l’emmagatzematge selectiu dels residus municipals que no són objecte de

recollida domiciliària. La deixalleria rep residus domèstics voluminosos en petites quantitats

(runes, andròmines, residus verds, etc.), residus especials (fluorescents, pintures, etc.) i diferents

residus valoritzables (paper-cartró, plàstics, llaunes, vidre, etc.).

L’Ajuntament de Terrassa construeix una nova deixalleria municipal i un conjunt de 4

minideixalleries distribuïdes per la ciutat. Aquestes minideixalleries seran àrees de recollida

selectiva on es podrà portar paper-cartró, vidre, envasos lleugers, olis, piles, fracció orgànica i roba.

curt-mig

1

480.810 €

JUNRES

AJUT


Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Establir acords amb els comerços i els instal·ladors

per a l’ús de la deixalleria municipal

L’Ajuntament de Terrassa establirà acords amb el sector comercial i els instal·ladors de

Terrassa per tal de fomentar un major ús de la deixalleria municipal, bàsicament pel que

fa a la gestió d’embalatges, residus voluminosos i electrodomèstics.

Es fomentarà que els comerços i els instal·ladors es responsabilitzin de portar a la deixalleria els

equips o objectes en desús (mobles, electrodomèstics, etc.).

curt

2

sense cost assignat

AJUT, SP

5

3

7


5

3

8

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Estudiar la implantació d’una taxa

relativa a la gestió dels residus municipals

L’Ajuntament de Terrassa estudiarà la implantació d’una taxa relativa a la gestió dels residus

municipals que integri els costos econòmics de la gestió i els costos ambientals. Aquesta nova

estratègia fiscal gravarà la producció de residus.

mig

2

organitzatiu

AJUT


Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Incrementar el control municipal

de la gestió de residus industrials

Tot i que el control de la gestió dels residus industrials és competència de la Junta de Residus,

l’Ajuntament de Terrassa elaborarà un registre ambiental informatitzat de les activitats

econòmiques de la ciutat. Aquest registre, complementari del treball de la Junta de Residus,

valorarà la generació, la tipologia i els sistemes de gestió de residus industrials de Terrassa.

L’Ajuntament intensificarà el control de les indústries que no disposin d’una declaració

de la gestió dels seus residus.

curt

2

organitzatiu

AJUT, JUNRES

5

3

9


5

3

10

Ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà

Minimització i valorització de residus

Projectar les infraestructures de tractament de residus

amb criteris de sostenibilitat

L’Ajuntament de Terrassa planificarà les infraestructures de tractament de residus necessàries per

aplicar el model de gestió de residus aprovat.

Les infraestructures actuals i futures que cal projectar són les següents:

Abocador de runes (en funcionament; cal conèixer la vida útil i projectar nous emplaçaments futurs,

valorant l’opció de restauració d’antigues pedreres fora d’ús);

Planta de transvasament (en funcionament);

Planta de biometanització (entrarà en funcionament l'any 2002 i permetrà la implantació de la

recollida selectiva de la fracció orgànica a la ciutat);

Planta de triatge (en projecte).

mig

1

sense cost assignat

JUNRES

AJUT, JUNRES

More magazines by this user
Similar magazines